Fotograf: Arild Brunvand. Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotograf: Arild Brunvand. Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014."

Transkript

1 1 Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune Fotograf: Arild Brunvand

2 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram i et 3-5 års perspektiv, og hvordan kommunene skal jobbe for å nå målene. Programplanen er et styringsdokument for kommunens lokale utviklingsprogram. Programplanen med hovedmål og delmål utarbeides for hele perioden kommunen er med i programmet, men kan justeres dersom kommunen ser behovet for det i tråd med kunnskapsutvikling, nye satsninger og styringssignaler. Programplanen er et grunnlag for det som kan innarbeides av føringer og prioriteringer på det boligsosiale området i kommunens langsiktige planverk. Del 2- Årlig aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad om tilskudd vise til årlige aktiviteter knyttet til programplanen. Aktivitetsplanen beskriver planlagte og pågående aktiviteter som inngår i kommunens utviklingsprogram. Aktivitetsplanen danner grunnlag for søknad om finansiering fr a Husbanken. Se også programplaner fra Bærum og Hamar: Hamar: Bærum:

3 3 1. Sammendrag Innledning... 4 Formål med programplanen... 4 Bakgrunn Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid kunnskapsgrunnlaget... 5 Forankring av boligsosialt arbeid... 5 Hovedfunn fra analyse og annen dokumentasjon... 6 Oppsummering av hvilke utfordringer det skal jobbes videre med i programmet Visjon, hovedmål og delmål for programperioden Visjon...10 Hovedmål Strategier(veivalg og satsninger) Fremdriftsplan Risikofaktorer Programorganisering Arbeid med kompetanseheving og kunnskapsutvikling Aktivitetsliste Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene... 29

4 4 Del 1 Programplan 1. Sammendrag Programplanen tar utgangspunkt Halden kommunes bakgrunn for å knytte seg til Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram, og innledningsvis beskrives målsettingen for deltakelsen, arbeidsprosesser og forankring. Det vektlegges at planen skal være et praktisk verktøy som ved gjennomføring av foreslåtte aktiviteter skal kunne gi målbare effekter. Videre skisseres kunnskapsgrunnlaget planen bygger på, der en foranalyse foretatt av Rambøll og programgruppens videre bearbeiding av datagrunnlaget, har utkrystallisert noen fokusområder. Rambølls analyse vies en egen gjennomgang. Planens visjon, hoved- og delmål presenteres i neste kapittel. Deretter følger en beskrivelse av seks strategier for å nå målene. Fremdriften i programperioden synliggjøres ved et Gantt diagram. Deretter følger en risikoanalyse som inneholder beskrivelse av tre aktiviteter med høy score, og forslag til forebyggende tiltak som blir viktig i gjennomføringen. Tiltakene beskrives kort. Et eget kapittel tar for seg selve organiseringen av programmet og arbeidet, og kompetanseheving og kunnskapsutvikling får tilsvarende oppmerksomhet. Deretter gir planen en oversikt over årlig aktivitetskart, for til sist en fremstilling av en årlig budsjett- og finansieringsplan for aktivitetene. 2. Innledning Formål med programplanen Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer formelt fram til Formålet med programmet er å sikre prosesser og tiltak i forhold til målgrupper som opplever boligsosiale utfordringer i Halden. Som ledd i avtalen er det gjennomført en ekstern foranalyse. Programmet bygger på et langsiktig, forpliktende og målrettet samarbeid. Tiltakene som iverksettes skal ha direkte positiv virkning på målgruppenes hverdag. Effektene skal konkret kunne måles og evalueres. Programplanen er en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune. Programplanarbeidet har tatt utgangspunkt i foranalysen. Momenter som har framkommet i arbeidsprosesser i program- og styringsgruppen er vektlagt. Elementer som framkom i

5 5 dialogkonferanser med fagpersoner og brukergruppene er også innarbeidet. Dette er, - sammen med vedtatte planer og andre innspill, det overordnede grunnlag for konkretiseringen av programplan for perioden. Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram er koblet opp mot øvrig relevant planverk i kommunen, herunder handlingsprogram/økonomiplan. Dette forutsetter politisk behandling. Husbankens programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsarbeid skal være retningsgivende for kommunens utarbeidelse av handlingsplan. Årlig søknad om tilskudd skal vise til årlig aktivitet knyttet til handlingsplan. Endelig vedtak vedrørende aktivitets og handlingsplaner vedtas årlig via budsjettvedtak i Kommunestyret i desember. Bakgrunn Halden kommune ønsket å delta i Husbankens Boligsosiale Utviklingsprogram fordi: - Kommunen fortsatt står overfor betydelige boligsosiale utfordringer på flere områder. - Det er ønskelig å finne gode modeller for det boligsosiale arbeidet, som i større grad ivaretar fleksibiliteten og behovene til brukere med særlig stort behov for kommunens bistand. - Det er behov for å utarbeide en plan for å utvikle den kommunale boligmassen, slik at den i større grad fanger opp behovene til dagens -, og fremtidens brukere. - De kommunale tjenestene ønsker å få innsikt i erfaringer fra andre kommuner og hvordan konkrete boligsosiale utfordringer er håndtert. - Halden kommune har behov for å utvikle metoder for å analysere boligsosiale behov og effekter av ulike tiltak, rettet mot innbygger e med behov for kommunens bistand til å skaffe- og beholde bolig. 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid kunnskapsgrunnlaget Forankring av boligsosialt arbeid I Halden er programmet og arbeidet godt forankret både i den politiske, administrative og faglige ledelsen, og i det løpende, daglige arbeidet, i styrings- og programgrupper, brukerforum m.m. Politiske vedtak: Formannskapet i Halden vedtok i møte at Halden kommune skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken innvilget søknaden i juni 2010 og samarbeidsavtalen ble undertegnet og gjeldende fra november Aktivitetsplanene er innarbeidet i rådmannens budsjett og økonomplan for perioden Budsjett for 2012 vedtas endelig i desember Løpende vedtak: Programmet dvs. handlingsprogram og aktivitetsplaner, er behandlet både i program - og styringsgruppen. Videre er planen lagt frem i Brukerforum for å sikre brukermedvirkning og faglig forankring. Jfr. ellers pkt. 6 Programorganisering.

6 6 Hovedfunn fra analyse og annen dokumentasjon Under dette avsnittet presenterer vi kort sentrale funn og utfordringer. Boligmassen og fremskaffelse av boliger Analysen viser at boligmarkedet i Halden i hovedsak er relativt lavt priset sammenlignet med boligmarkedet i sammenlignbare byer. Kommunen har bidratt til å holde prisnivået nede ved å legge til rette for nødvendig utbygging av boligmassen. Det er stor grad av enighet om at tilrettelegging for at brukerne selv kan eie egen bolig er en riktig strategi. Samtidig viser analysen at boligmarkedet har blitt strammere de siste årene, særlig når det gjelder boliger på utleiemarkedet. I tillegg fremgår det at det er få kommunale utleieboliger som er tilgjengelig for de mest utsatte målgruppene. En overordnet utfordring for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune, er en mangel på boliger for personer med rus- og eller psykiske helseproblemer. Det rapporteres gjennomgående om en mangel på differensierte kommunale boliger i Halden. Med differensierte kommunale boliger menes kommunale boliger av ulik standard, ulik størrelse, ulik grad av samlokalisering og ulik eieform. For å kunne tilby gode løsninger for ulike brukergrupper, meldes det om behov for bedre kartlegging av gruppenes behov. Dette gjelder som nevnt spesielt behovene til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer, men også flyktninger og innvandrere, samt psykisk og fysisk funksjonshemmede. Dagens og fremtidens behov Indikatorer som benyttes til å vurdere behov for boligsosialt arbeid, viser at Halden har et større behov for innsats enn andre sammenlignbare kommuner. Dette gjelder spesielt indikatorene som går på lavt inntektsnivå. Analysene viser også at dagens behov dekkes i ulik grad for de ulike brukergruppene. Den største økningen i fremtidig behov knyttet til boligsosialt arbeid, vil være utbygging av boliger for eldre og pleietrengende, da denne gruppen i antall vil øke mest. Samtidig vurderes det å allerede være lagt til rette for utbygging for denne gruppen. Det fremgår at Halden kommune tradisjonelt sett har hatt god kontroll på behovet til denne brukergruppen og vært fremsynt i utbygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og demensboliger. For de øvrige gruppene er det til dels underdekning av boliger i dag eller i nær fremtid, og det bør derfor iverksettes tiltak for å møte disse behovene. Halden kommune har god oversikt over behovene for boliger for psykisk og fysisk utviklingshemmede. Funn viser at det er behov for utbygging av boliger for rundt regnet 20 personer de nærmeste årene, noe det må planlegges for. Utfordringene er i hovedsak knyttet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer og flyktninger/innvandrere. Det er behov for bedre kartlegginger av disse brukergruppenes behov, og da spesielt personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Også for flyktninger/innvandrere fremgår det å være en underdekning av egnede boliger, det vil si større boliger med opptil fem-seks soverom som også er mulig å leie. Dette behovet forventes også å bestå i fremtiden, noe det må tas høyde for i videre utbygging. Halden har videre en relativt høy andel personer i lavinntektsgruppen, og denne gruppen vil sannsynligvis øke i antall også i fremtiden da Halden er en kommune med befolkningsvekst. Det at det er relativt lavt prisnivå på boligene i Halden, i tillegg til nærheten til Sverige, kan også bidra til bosetting av personer i denne gruppen.

7 7 Organisering Organiseringen av det boligsosiale arbeidet blir i høyeste grad berørt av den pågående omorganiseringen av Kommunalavdeling Helse og omsorg. Det innføres en organisasjonsmodell basert på BEON- prinsippet, - beste effektive omsorgsnivå. Ved å organisere tjenestene etter BEON- prinsippet, ønsker man å sikre en hensiktsmessig organisering som samsvarer med dagens og framtidens krav til kvalitet og effektiv forvaltning. Organisasjonsmodellen er i tråd med sentrale føringer spesifisert i Samhandlingsreformen. Modellen går ut på at Helse- og omsorgstjenestene er organisert i tre trinn, med en enhetsovergripende Koordinerende fellestjeneste. Denne organiseringen legger etter vår vurdering et godt grunnlag for at kommunen skal kunne gi et helhetlig og koordinert boligsosialt tilbud. 3 St.meld. nr. 47 ( ): Samhandlingsreformen: Rett behandling på rett sted til rett tid Den mest sentrale utfordringen innenfor kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet, er imidlertid at det er en noe utydelig rolle- og ansvarsfordeling. Kommuner i omorganiseringsprosesser kan bli preget av at tjenestene følger personene som skifter enhet og/eller posisjon. Dette kan føre til at personenes rolle- og ansvarsområder går på tvers av enhetenes, og at det blir utydelige skillelinjer. Det fremgår også å være usikkerhet i kommunen om hvorvidt det er etablert et boligkontor, og hvor dette er plassert. Denne usikkerheten fører til at brukere, ansatte og samarbeidspartnere vurderer det som uklart hvem som skal kontaktes ved boligrelaterte spørsmål. Skillelinjene mellom Koordinerende fellestjeneste og NAV fremgår også å være problematiske, særlig med hensyn til ansvar for hhv midlertidig og varig bolig. Tildeling av bolig og tjenester NAV har ansvar for å fremskaffe midlertidig bolig, mens kommunen har ansvaret for å bistå brukerne i å fremskaffe varig bolig. Tildeling av bolig til personer med sammensatte problemer foregår i et utvidet boligmøte i regi av Koordinerende fellestjeneste. Tildelingen blir gjort på bakgrunn av en tverrfaglig kartlegging av søkere. Hovedutfordringen knyttet til tildeling av boliger, er mangel på både på midleritidige og varige boliger. Ofte er behovet for midlertidig bolig egentlig et behov for varig bolig. Funn viser også at ulike nøkkelpersoner i tjenesten med lang erfaring har opparbeidet både interne og eksterne nettverk som bidrar til å finne frem til flere tilgjengelige boliger enn personer uten disse nettverkene. FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID 5 viser at det er fare for at disse uformelle kanalene går tapt dersom nøkkelpersoner slutter og denne kunnskapen ikke videreføres og i større grad formaliseres. Videre fremstår tildelingsprosessen som uklar. Det vil være behov for tydeligere tildelingskriterier og en venteliste for brukere som ikke får tildelt bolig grunnet mangel på tilgjengelig og egnet bolig. Det oppgis også å være behov for en mer differensiert kartlegging av brukernes boligsosiale behov enn det som inngår i dagens kartleggingsprosesser. Bo oppfølging De ulike målgruppene for boligsosialt arbeid har ulike behov for oppfølging. Hvorvidt disse behovene er dekket, varierer for de ulike brukergruppene. En sentral utfordring er at det generelt sett oppleves en mangel på ressurser til bo oppfølging. Samtidig påpekes det at det alltid vil være behov for mer ressurser til oppfølgingstjenester. Funn tyder på at noen brukere tildeles feil ressurser, sett opp mot de faktiske behov. På dette feltet er det behov for en kartlegging for å sikre rett ressursfordeling. Imidlertid vil det viktigste være at kommunen har tilgang på det rette tilbudet. Det fremgår å være et særlig behov for å styrke bo - oppfølging av de som ikke mestrer å bo, og som trenger veiledningstjenester med formål å styrke egen bo - evne. Det oppgis at mangel på bo - oppfølging kommer til uttrykk gjennom lav grad av egenutvikling, stor slitasje på boliger, manglende evne til å betale leie og overholde forpliktelser, og eventuelt utkastelse.

8 8 Kompetanse Det fremgår av foranalysen at de som ble intervjuet stort sett mener kommunen besitter nødvendig kompetanse. Det er likevel enkelte områder som fremheves som utfordrende. Utfordringen dreier seg hovedsakelig om manglende kunnskap om målgruppenes behov i forhold til bolig og tjenester knyttet til bolig. Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer tilhører målgruppen som i størst grad blir trukket frem i denne sammenheng. Bo - oppfølging blir vurdert som det området kommunen har minst kompetanse på i avkrysningsundersøkelsen. Bruk av boligsosiale virkemidler Under temaet bruk av boligsosiale virkemidler, har vi satt fokus på omfanget av bruken av de ulike virkemidlene, og i hvilken grad disse ses i sammenheng med hverandre. Vi vurderer at selve organiseringen av arbeidet legger til rette for helhetlige tjenester, men at tilgangen på nødvendige virkemidler ikke er tilstrekkelig. Kommunen viser for øvrig en aktiv bruk av Husbankens økonomiske midler. Det er behov for å styrke kommunens virkemiddelapparat for å kunne gi et godt og helhetlig boligsosialt tilbud. Det fremgår at det er en mangel på kommunale boliger særskilt tilpasset personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer og store barnefamilier. Det oppgis også å være mangel på lavterskelboliger som kan fungere som overgangsboliger. Overgangsboliger forutsetter at det gis bo - oppfølging, som det, i likhet med i mange andre kommuner, er et underdekket behov for i Halden kommune. Anbefalinger for veien videre Som illustrert av punktene over favner foranalysen over et bredt spekter av temaer innenfor kommunens boligsosiale arbeid, og setter fokus på utfordringer ved både kommunen som organisasjon og selve tjenestene som ytes. Rambølls anbefalinger tar utgangspunkt i hovedutfordringene på det boligsosiale feltet for å sikre sammenheng mellom utfordringer og fremtidige tiltak. På denne måten vil anbefalingene gi størst mulig nytteverdi for kommunen i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for det videre programarbeidet. Først presenteres Rambølls anbefalinger for det videre arbeidet, og deretter forslag til tiltak under de enkelte anbefalingene.

9 9 Rambølls anbefalinger 1. Rambøll anbefaler at det gjennomføres kartlegginger og undersøkelser for å avdekke målgruppenes behov. En grundig og bred kartlegging av behov for boligsosiale tjenester bør gjennomføres innledningsvis i programarbeidet, slik at det boligsosiale tjenesteapparatet kan innrettes på bakgrunn av denne. Husbanken har bidratt i utviklingen av verktøyet Bokart som kan benyttes til formålet, og gir tilskudd til kjøp av verktøyet. Systematiske brukerundersøkelser kan gi ytterligere nyttig informasjon om de ulike brukergruppenes behov. Et forslag er å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboere i kommunalt disponerte boliger, der beboere får anledning til å fremme sine synspunkter om egen bolig og bosituasjon. Slike kartlegginger og undersøkelser bidrar til å synliggjøre brukernes behov, slik at kommunens innsats kan innrettes i tråd med dette. 2. Rambøll anbefaler at det initieres prosesser for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen på det boligsosiale området. Rambøll vurderer at det er særlig behov for å tydeliggjøre rolle og ansvar til Koordinerende fellestjeneste som forvalter flere sentrale boligsosiale oppgaver. Ansatte i tjenesteapparatet, samarbeidspartnere og brukere må sikres innsikt. Videre viser foranalysen at det er behov for å styrke samhandling og samordning med NAV når det gjelder midlertidige og varige botilbud, samt økonomisk rådgivning. For å styrke gjensidig forståelse mellom kommune og NAV i boligspørsmål, mener vi at NAV bør inn i tildelingsprosessene, slik at tiltak og stønader i NAV i større grad kan ses i sammenheng med kommunale tiltak og virkemidler. Det fremgår at det er behov for å tydeliggjøre rutiner rundt tildelingsprosessen. 3. Rambøll anbefaler at det videreutvikles differensierte boliger, differensierte eierformer og differensierte tjenester. En viktig anbefaling er å videreutvikle differensierte boliger og tjenester slik at det er mulig å realisere visjonene nedfelt i helse- og omsorgsplan. En hovedutfordring er som nevnt at det er for få tilgjengelige boliger, særlig for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet, -personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer, flyktninger og storfamilier. Det fremgår at eierformen borettslag tilrettelegger botilbud egnet for mange brukere, men ikke for alle. Det bør derfor etableres boliger der kommunen selv står for eierskap og i større grad kan disponere fritt etter vurderinger fra kommunens ansatte. Et differensiert tjenestetilbud er nødvendig dersom man skal kunne tilby individuelt tilpassede tjenester. 4. Rambøll anbefaler at det legges til rette for styrking av bo - oppfølging. Det fremgår at det er behov for å styrke ressursene knyttet til bo - oppfølging. Rambøll anbefaler at det etableres en tjeneste som kan arbeide med oppsøkende virksomhet når det gjelder brukere med bistandsbehov knyttet til bolig. Det fremgår at det er et udekket behov for bo - oppfølging i kommunen, og det etterspørres tjenester med kompetanse som kan yte bistand til å mestre bosituasjon og generell boveiledning. Analysen og en påfølgende gjennomgang av sentrale funn og anbefalinger har vært gjenstand for grundige prosesser fra august og framover. Prosessene har foregått i både program - og styringsgruppen. I tillegg har arbeidet pågått via dialogkonferanser og brukerforum.

10 10 Oppsummering av hvilke utfordringer det skal jobbes videre med i programmet 1)Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning 2)Felles visjon for boligpolitikken 3)Helhetlig organisering; - En dør inn 4)Kompetanse / bo oppfølgingstjenester 5)Finansieringsordninger 6)Boliginvesteringer i programperioden/ salg av uhensiktsmessig boligmasse 4. Visjon, hovedmål og delmål for programperioden Visjon Trygt å bo for alle! Hovedmålet for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune tar utgangspunkt i målsetting i vedtatt helse og omsorgsplan. Denne legger vekt på at det skal være trygt å vokse opp og bo i Halden kommune, og utdyper videre et mål fundert på forebyggende tenkning og innsats for vanskeligstilte på boligmarkedet. Hovedmål Halden kommune skal legge til rette for at den enkelte skal kunne bo i egen, egnet bolig, sørge for fleksible og differensierte boligtilbud og ivareta innbyggere med særlig stort behov for kommunens bistand, - nå og i fremtiden. Boligsosialt utviklingsprogram har som målsetting å forebygge utvikling av boligsosiale problemer og sikre den enkelte innbyggers rett til en selvstendig tilværelse i egen bolig, gjennom å styrke den boligsosiale kompetansen og på samfunns- organisasjons- og ansattnivå. Målsettingen er også at kompetansen om helheten i de økonomiske virkemidlene blir styrket gjennom programmet. Vi har videre valgt å basere delmålene på tre fokusområder; brukere, ansatte og organisasjonen som helhet. Delmål A: Brukerne Den enkelte skal kunne bo i egen, egnet bolig, mestre bosituasjonen og kunne beholde boligen. Andelen bostedsløse skal være lavest mulig. Delmål B: Ansatte skal ha økt kompetanse på forvaltningsområdet, på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og på omsorgs- og oppfølgingstjenester til de aktuelle brukergruppene og samtidig forstå betydningen av forebyggende tiltak og brukernes egeninnsats og medvirkning.

11 11 Delmål C: Halden kommune (helse og omsorgstjenestene, NAV, eiendom, plan, teknisk ) skal ha et helhetlig og hensiktmessig botilbud for målgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet, og en god differensiering av det totale botilbudet i Halden kommune. For å nå hoved- og delmål, har vi gjennom foranalysen kommet frem til seks innsatsområder som beskrives i det følgende. Strategier(veivalg og satsninger) 1)Felles visjon for boligpolitikken Visjonen skal være forankret i planer og gjenspeile Halden kommunes overordnede syn på innsatsområdet. Halden kommunes boligpolitikk skal ha et avklart standpunkt til hensiktsmessigheten av å eie eller leie egen bolig for de aktuelle målgruppene, og innrette virkemidlene etter dette. Halden kommunes boligpolitikk skal ha et klart og definert forhold til borettslagenes rolle i det boligsosiale arbeidet, og til private aktører på boligmarkedet. 2)Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på brukermedvirkning Målgrupper Foranalysen gir oss oversikt over målgruppene til rus, psykiatri og flyktninger Behov På kort sikt vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse for å få oversikt over behovene fra et brukerperspektiv. Behov som fremkommer av kartleggingen og analysen systematiseres. Det nedfelles prioriterte og økonomisk vurderte tiltak i en aktivitetsplan slik at det sikres forutsigbarhet i den boligsosiale politikken på kort og lang sikt. For brukergruppen eldre og brukergruppen med demens, er det i prosessen fremkommet synspunkter fra brukerorganisasjonene på at behovene er endret siden det ble foretatt en analyse i Strategien vil dermed også innebære en ny behovsanalyse på disse områdene basert på tilgjengelig statistikk. Bostedsløse defineres som egen målgruppe som må kartlegges og differensieres. For denne målgruppen må det iverksettes forebyggende tiltak som krever tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid. En målsetting er å redusere antall bostedsløse i vår kommune til et minimum. 3)Helhetlig organisering; - En dør inn Roller og ansvar til det nåværende og fremtidige boligsosiale arbeidet må avklares. Det etableres et Boligkontor EN DØR FOR SERVICE, TJENESTER OG BOLIGER - som skal koordinere og samordne tjenestene og representere en dør inn for brukerne. Samhandlingsrutiner må utarbeides, forankres og implementeres i organisasjonen. Vi må sørge for tilstrekkelig og enhetlig informasjon i andre deler av tjenesten som har brukerkontakt. Servicesenteret og NAV må ha gode rutiner for å kunne henvise til Boligkontoret. Vi vil samordne Helse- og omsorg, teknisk og NAV s tjenester til et sømløst tilbud, avdekke og effektivisere overlappende funksjoner og fylle eventuelle gråsoner/ hull som har uklare ansvarsforhold. Dette vil kreve en analyse av dagens situasjon når det gjelder oppgave- og ansvarsfordeling, og en strategi for fremtidig samhandling. Først da vil brukerne kunne oppleve en dør inn som en realitet.

12 12 Økonomisk rådgivning foregår i dag på Nav og er en lovpålagt tjeneste. Rådgivingen er en individuell tjeneste, som gir råd og veiledning for å finne løsninger på akutte økonomiske utfordringer. Samtidig er rådgivningen viktig for å kunne gjøre nye valg og prioriteringer i forhold til realistiske lånerammer og gjeldsbelastninger, mulige tilskuddsordninger, beregning av bostøtte m.m. Eiendomsforvaltningen forvaltning via en dør Eiendomsforvaltning har i dag et begrenset antall boliger/leiligheter innen sin forvaltning. I programmet vil det også være nødvendig å se på helheten i den videre forvaltningen. Vaktmestertjenesten er vurdert som en viktig støttetjeneste i forhold til boveiledning og praktisk bistand. For brukere som har problemer med å bo, beholde bolig eller ivareta vedlikehold av bolig, vil vaktmestertjenesten kunne bidra til en normaliserings-/læringsprosess ut over det andre fagprofesjoner kan tilby. Tjenesten vil ha en sosial profil som må utvikles og tilpasses de behovene som fremkommer av brukerundersøkelsen hos målgruppene. Vaktmestertjenesten knyttet til boligsosialt arbeid bør derfor etableres i et helhetlig tilbud innenfor Boligkontoret. Private aktører er nødvendige samarbeidspartnere i det boligsosiale arbeidet. Det bør avklares gjensidige forpliktelser og samarbeidsformer, og skaffes en oversikt over utleiere på det private boligmarkedet. Kommunen bør ha en standard for boligene det inngås kontrakter på. Brukermedvirkning er avgjørende for å kunne tilrettelegge og tilpasse tilbudet i Boligkontoret til målgruppenes behov, - og nødvendig for å kunne evaluere effektene av tiltakene. Vi ser for oss en brukerrepresentant som en del av Boligkontorets samlede ressurs som eventuelt kan bidra faste dager i forhold til målgruppene. Brukerrepresentanten kan for eksempel være med på visninger og bidra som likemann/ støttespiller i ulike prosesser. Vedtaksprosesser Kartleggingsteamet bør ha bred kompetanse, slik at sosialt fokus og egen mestring blir viktige faktorer i vurderingsgrunnlaget når det skal fattes vedtak. Kompetanse på boligsosialt arbeid må inn i behovskartleggingen. Når det gjelder midlertidig bolig (nødbolig), vil en tettere samhandling mellom NAV og de øvrige tjenester kunne avverge/ forebygge behov for akutte tiltak. Dersom behovet for en egnet bolig blir diskutert på et tidlig tidspunkt og vurdert som et varig boligbehov, vil man i vedtaksprosessene kunne fokusere på en egnet boligløsning av mer permanent karakter. Boligkontoret vil ha ansvar for dette samarbeidet. En slik forebyggende strategi vil også omfatte økt samhandling med Halden fengsel (/ andre fengsler) når det gjelder vedtaksprosesser i forbindelse med løslatelse og boligbehov. Vi ønsker å revitalisere inngått avtale og de rutiner som er utarbeidet i prosjektet Fra fengsel til bolig. 4)Kompetanse / bo oppfølgingstjenester En forutsetning for å kunne styrke kompetansen på det boligsosiale arbeidet, er å ha en klar oppfatning av hva vi legger i begrepet bo - og oppfølgingstjenester. Hva slags organisering som er hensiktsmessig, hvilket faglig innhold og eventuelle faggrupper som kan benyttes, hva slags praktisk tilrettelegging som skal til, hvilke servicetjenester som kan bedre og styrke det faglige tilbudet og hva slags rolle de frivillige kan bidra med, er spørsmål som må avklares. I tillegg vil det være nødvendig å se på den eksisterende kompetansebeholdningen som ligger i samhandlingsområdene NAV og Halden fengsel. Det er snakk om en bevisst kompetansedeling men også bedre samordning og utnyttelse av komplementær kompetanse.

13 13 Strategien er ment å styrke innsatsen til beste for brukerne som i dag må forholde seg til flere instanser med ulik kompetanse. Miljøarbeid knyttet til bolig er en viktig strategi for å sikre at gode og etablerte boforhold blir av varig karakter. Den primære oppgaven innenfor miljøarbeid er å skal skape muligheter for brukeren til å arbeide systematisk med sin forandring, sin utvikling og sitt ansvar. Det utarbeides mål i samarbeid med bruker, og tjenesten gis bare når bruker selv deltar og er til stede. Det vil alltid være en målsetting å selvstendiggjøre brukeren og avslutte eller redusere innsatsen. Det er den enkeltes behov som er utgangspunktet for innsatsen. Tjenesten ligger innenfor lovverket om sosiale tjenester og kommunehelseloven (etter helse- og omsorgsloven) og tildeles gjennom søknad og enkeltvedtak. I tillegg til formell kompetanse, gjerne av ulike slag, må en miljøarbeider være brukerorientert og løsningsorientert, samt ha en reflektert utøvelse av arbeidet. Miljøarbeid må bidra til at sosiale problemer forebygges, løses eller reduseres. Når det gjelder kompetanseutvikling, vil behovene kunne synliggjøres og tiltak iverksettes gjennom Strategisk kompetanseplan som p.t. er under utarbeidelse. Det er foretatt en SWOT analyse som kan suppleres ved at det etableres et prosjekt for kompetanse, bo - og oppfølgingstjenester som har til hensikt å vurdere behovet for kompetanse spesifikt rettet mot dette innsatsområdet. 5)Finansieringsordninger Ref. prosjektsøknad Nettverket i Østfold. Her fremmes en egen, felles søknad via Østfold nettverket - boligsosialt utviklingsprogram Modeller Utprøve alternative finansieringsordninger slik at alle kan ha egnet bolig Startlån Tildele tilskudd som del av 100% finansiering slik at flere innvilges startlån ved å utvide opptak av lån i HB Tilskudd Tap Flere innvilges tilskudd til etablering ved økt tilskuddsramme fra HB Årlig oppfølging mht. mulige tap ved å avskrive som tap tilsvarende tapsfond ved økt godkjenning fra HB mht. årlig tapsfond 6)Boliginvesteringer i programperioden og salg av uhensiktsmessig boligmasse. Vi ønsker her å presentere de behov som har framkommet via vedtatte planer, foranalyse og arbeidsprosesser. For Halden kommune er det naturlig at disse områdene blir en vesentlig del av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Enkelte prosjekter er klare for forprosjektsfase, og vi beskriver også andre aktuelle tiltak. Når det gjelder målgruppene, er vi fortsatt på leting etter hensiktsmessige boformer som samsvarer med brukernes behov, og legger opp til en prosess som skal konkretiseres i løpet av første halvår I forhold til modeller/ boformer vil vi aktivt bruke Brukerforumet for å sikre brukermedvirkning. Investeringsbehovene som fremkommer vil kunne konkretiseres våren/høsten Det er viktig å understreke at hvert enkelt prosjekt og tiltak, før det kan realiseres, skal være forankret i politiske vedtak. A: Midlertidige boliger akutt boliger. Det er gjennomført og tilrettelagt 1 bolig i Vi må vurdere videre behov. Viktig at behovet for midlertidig bolig ses i sammenheng med tilrettelegging av nye egnede boliger for målgruppene. B: Livsløpsboliger

14 14 I planer og vedtak er det arbeidet med en modell for livsløpsboliger(leiligheter, omsorg og sykehjem). Dette prosjektet er allerede registrert inn i Husbanken. Modellen ble også beskrevet i vår søknad i forbindelse med det boligsosiale programmet. Der skrev vi bl.a. Skissen vil ta utgangspunkt i en modell der utleie, omsorg og sykehjem er en helhet. Dette prosjektet skal gi et fleksibelt tjenestetilbud for de målgrupper kommunen skal prioritere, samt sikre de som ønsker det, mulighet til å eie sin egen bolig Prosjektet er presentert i mange forskjellige fora og møter. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra bl.a. Husbanken og Departementet på at prosjektet peker på viktige utfordringer i forhold til praktisk tilrettelegging og formelle krav knyttet til dagens forvaltning. Disse utfordringene kan belyses gjennom programmet. Vi tror også at programmet vil kunne utvikle forslag til driftsform, arealplanlegging og organisasjonsmodeller som ivaretar varierte behov, og tilrettelegger for helhetlige tilbud i dag og i et fremtidig perspektiv. Vi vedlegger intensjonene og de utfordringer som det kunne være interessant å utprøve tiltak i forhold til gjennom eksempelvis et pilotprosjekt. C: Demensboliger: Det ajourføres nytt datagrunnlaget for målgruppen i løpet av våren På bakgrunn av analysen vil vi vurdere helheten for gruppen eldre og demente i forhold til det totale behovet. Ved eventuelt gjennomføring og realisering av prosjekt B.- vil det frigjøre muligheter for omrokkeringer i forhold til pkt. c D. Differensierte boformer Funksjonshemmede og utviklingshemmede: Det er i programperioden antydet et antall på 20 til 30 boliger. Primært skal disse målgruppene ha egne boliger, - dvs. eie sin egen bolig. Det vil løses via forskjellige organisasjonsformer som for eksempel borettslag. I løpet av 2012 vil prosjektene konkretiseres ytterligere. Basis for disse prosessene er å kunne tilrettelegge individuelle løsninger. Derfor vil brukermedvirkningen være sentral. E: Differensierte boformer - Rus og psykiatri: Det skal foretas en kartlegging av målgruppene i løpet av desember2011/januar Ut i fra denne kartleggingen, vil en ha et bedre grunnlag for å konkretisere behov både i forhold til boliger og oppfølgingstjenester. Tidligere planer har antydet ca. X boliger. Vi ønsker å bruke våren 2012 til å analysere resultatene fra kartleggingen/ brukerundersøkelsen. Deretter vil vi få vurdert modeller og boformer, besøke andre kommuner m.m. Intensjonen er å sikre en best mulig dokumentasjon for hvilke prioriteringer og modeller som bør foreslås i en konkret framdrift- og investeringsplan. Prinsippet i vårt planarbeid er at det for disse målgruppene tilpasses bolig etter individuelle behov og at finansiering og egnet tilskudd har som formål at den enkelte eier egen bolig. Samtidig vil planarbeidet tilrettlegge for at nye utleieboliger kan realiseres. Her vil utfordringen være hvordan disse kan nyttes mest mulig fleksibelt, også i forhold til videre eierformer. Basis for disse prosessene er å kunne tilrettelegge individuelle løsninger. Brukermedvirkningen vil derfor være sentral. F: Boliger til flyktninger Behovet er store leiligheter/boliger. Utfordringen i vårt planarbeid vil være å finne løsninger på hvordan vi kan bruke startlån og tilskudd mer fleksibelt for denne gruppen. G: Salg av uhensiktsmessige boliger: Kartlegge hvilke boliger som bør avhendes i planperioden.

15 15 Fremdriftsplan GANTT

16 16 5. Risikofaktorer Risiko Sannsynlighet Konsekvenser Tiltak for å redusere risiko Aktivitet 1 - FELLES VISJON FOR BOLIGPOLITIKKEN. Manglende forankring av visjon og målsettinger ved endring i styringssignaler og økonomiske forutsetninger Aktivitet 2 KARTLEGGING AV MÅLGRUPPENES BEHOV MED FOKUS PÅ BRUKERMEDVIRKNING: Vanskelig ved intervju å fange opp brukergruppen slik at det kan dannes en valid analyse av behovene Aktivitet A2 HELHETLIG ORGANISERING; - EN DØR INN Vanskelig å få til en felles forståelse og praktisk måte å samhandle på som gjør at brukerne reelt oppfatter tilbudet som helhetlig Middels Høy Øke innsatsen for å spre kompetanse og informasjon i organisasjonen og mot politisk nivå Høy Høy Det faglige nettverket samhandler om å fange opp aktuelle brukere Middels Høy Forplikte alle ansatte til å delta i prosessen og ha reell brukermedvirkning i etableringen Halden kommune har valgt å risikovurdere samtlige innsatsområder/ aktiviteter, men har i plansammenheng kun valgt å beskrive risiko med score mer enn 5,- det vil si faktorer med middels eller høy sannsynlighet og konsekvens. Tiltakene for å redusere risiko knyttes til tre risikoområder beskrevet i tabellen. 6. Programorganisering Det er rådmannen som er programansvarlig instans for det boligsosiale utviklingsprogrammet I Halden. Som det framkommer tidligere i plandokumentet, organiseres programmet via styringsgruppe, programgruppe, brukerforum og andre bruker - /referansefora. Programarbeidet ledes av programleder.

17 17 Det er gjort et bevisst valg i å forankre programmet i mange deler av organisasjon, slik at framdrift sikres via en modell og dermed blir mindre sårbar og avhengig av enkeltroller. Programmet organiseres via følgende modell: Styringsgruppen: Styringsgruppen i Halden ledes av K sjef helse og omsorg som er rådmannens representant. Ledere av Nav, økonomi, koordinerende tjenester, teknisk/kultur og leder for Distriktsmedisinsk senter deltar. Det er også med 2 sentrale politikere, ledere for henholdsvis Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester og Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk. Hovedtillitsvalgt er også representert i styringsgruppen. Det har vært 4 møter i styringsgruppen og planen er at det vil gjennomføres 3 møter fram til årsskifte. Styringsgruppen har deltatt i dialogsamlingene. Rådmann har deltatt i diverse samlinger og er kontinuerlig oppdatert på framdrift og innhold. Programgruppen: Programgruppen består områdeleder psykiatri/rus, 1 representant fra Nav, 1 representant fra kartlegging/vedtak, 1 rådgiver fra kommunalsjefens stab, mens teknisk, økonomi og andre har vært referanser ved behov. Gruppen ledes av leder for koordinerende fellestjenester Flere av programgruppens representanter har arbeidet fortløpende med fokusområdene. Programgruppen fungerer som den daglig ressurs som programlederfunksjonen støtter seg på. Det er vesentlig for helheten i arbeidsprosessene og sikrer kontinuitet i programfasene. Brukerforum: Halden kommune har i fra søknaden ble utarbeidet vært tydeliglige på at brukerorganisasjonene skal være delaktige i programarbeidet. Vi etablert allerede i desember 2010 et forum, der vi samles etter en fastsatt møteplan men også etter behov. Forumet består av 1 til 2 representanter fra: Funksjonshemmedes råd, Norsk forbund for utviklingshemmede, Eldrerådet, Demensforening, Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid, - og ved behov, andre referansepersoner og grupper. Disse representerer totalt svært mange brukere i Halden kommune og er en vesentlig ressurs for at programmet løpende kan fange opp de behov som er blant brukergruppene. Halden kommune mener at det er viktig at alle målgrupper representeres, slik at det også kan være åpenhet om de prioriteringer man løpende må gjennomføre i programmet og de årlige aktivitetsplanene. Videre arbeid /15: I tillegg til overnevnte vil vi i programperioden arbeid via prosjekter, opplæringsarenaer, kompetanseheving, dialogmøter/samlinger m.m. Under hver aktivitet vil det framkomme modeller som skal nyttes i gjennomføringsfaser. 7. Arbeid med kompetanseheving og kunnskapsutvikling Å etablere samarbeid og samhandling gjennom møter, kurs og seminarer kan bidra til at kommunen i større grad får utnyttet den kompetansen som den allerede har. En styrket koordinering av kommunens ressurser vurderes å være til fordel for både kommunen og målgruppene som kommunen skal betjene. I tillegg vurderes samarbeid med eksterne ressurser å kunne bidra med viktig kompetanse. Det gjelder videre samarbeid med nettverkskommuner, Husbanken, Halden Fengsel og flere andre. Kompetanse på det boligsosiale område kan bygges videre ved å utvikle det allerede etablerte samarbeidet med brukerorganisasjonene. Innsatsområder for kompetanseutvikling, kurs og opplæring gjelder blant annet kompetanse på bo - oppfølging av brukere med rus /psykiatriproblematikk og flyktninger.

18 18 Mer kunnskap om hensiktsmessig forvaltning av økonomiske virkemidler er et annet område. Det dreier seg om å utnytte den kompetansen som kommunen allerede er i besittelse av på en bedre måte, gjennom samarbeidsmøter og erfaringsseminarer i egen organisasjon. Vi vurderer at kommunen i stor grad besitter kompetanse om de brukergruppene som det knyttes særlige utfordringer til, som blant annet personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk. Dette er kompetanse som bør spres til andre enheter/avdelinger som møter denne målgruppen i det boligsosiale arbeidet. En bedre koordinering og utnyttelse av kompetansebeholdningen kan også skje ved å samordne kunnskapen i det foreslåtte tiltaket en dør inn til de boligsosiale tjenestene. Halden kommune er i ferd å ferdigstille en strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg. Kompetansebehov innenfor det boligsosiale arbeidet kan innlemmes i planen og tiltak knyttet til kompetanseheving innarbeides i handlingsplandelen av den strategiske kompetanseplanen. På denne måten kan kompetanseutviklingen styres og inngå i fordelingen av budsjettmidler knyttet til kompetanseutviklingstiltak i kommunalavdelingen.

19 19 Litteratur Helse og omsorgsplan for Halden kommune 2009 Kommuneplan, overordnet/ samfunnsdel 2011 NOU Rom for alle En sosial boligpolitikk for framtiden 2010 Rambøll Management Consulting, Foranalyse av boligsosialt arbeid i Halden kommune 2011 Realdania Erhvervs - og byggestyrelsen 2010 Modelprogram for plejeboliger St. melding nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg 2011

20 20 Del 2 Årlig aktivitetsplan 8. Aktivitetsliste PROGRAMLEDELSE Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet: 2012 kr Programledelse og generell kunnskapsutvikling Styringsgrupper, programgruppe og brukerforum 2013 kr kr Total: kr

21 21 1. FELLES VISJON FOR BOLIGPOLITIKKEN Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartne re er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Overordnet, felles forankret visjon 2012: kr til A: Kunnskapsutvikling via planforum boligsosialprofil 10 personer B: Utarbeide rutiner for planprosesser C: Gjennomføre dialogkonferanse kunnskap og felles forståelse Felles kompetanseplatform (A-C) Felles rutiner slik at alle planer henger sammen (B, G) 2012: kr kr til Brukerforum Kunnskapsutvikl ing via å ansvarlig overordnet forum dvs. rådmannen planforum/avde ling Skape prosess for å tydeliggjøre overordnet boligpolitikk.

22 22 D: Analysere eie/leie fordeler/ulemper E: Vurdere borettslagenes rolle F: Vurdere bruk av private aktører Analyse av fordeler og ulemper ved at brukerne eier eller leier (D) Analyse av muligheter og begrensninger ved bruk av borettslag og private aktører (E, F). Total 2012 kr G: Felles gjennomgang oppsummering via arbeidsgrupper Sikret at det er sammenheng med overordnet politikk (G). 2. KARTLEGGING AV MÅLGRUPPENES BEHOV MED FOKUS PÅ BRUKERMEDVIRKNING. Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 1 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning: Firma og 1 ansatt i 1 mnd. 2011/2012: Totalt: Kr Herav: Kjøp tjeneste: kr ,-Ressurser: kr til Helse og omsorg Nav Rus og psykiatritjenesten Fengsel Brukerundersøkelse og kartlegging Alle samarbeidspartnere involveres i prosessene. 1 Mer beskrivende under pkt 2 - finansiering og budsjett.

23 23 A: Gjennomføre brukerundersøkelse. Kartleggingen begrenses til målgruppene rus, psykiatri, innsatte i fengsel og flyktninger Oversikt over målgruppenes størrelse og behov for bolig og tjenester knyttet til bosituasjon ,- Total kr. Finansieringskilde: Resterende av innvilget tilskudd 2011 foranalysen. Sosialmed. (SMP) Brukerforum Distriktsmedisinsk senter (DPS) B: Bostedløse definere målgruppen og kartlegge antall og gruppens behov. Analysere årsak til bostedsløshet. C: Ajourføre fastsatte mål ved ny vurdering av data knyttet til funksjonshemmede, eldre og brukere med demens Å ha etablert et kontinuerlig tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid med et forebyggende fokus slik at vi får et lavest mulig antall bostedsløse Oversikt over målgruppenes behov for bolig og tjenester knyttet til bosituasjon Ajourføre datagrunnlag

24 24 3: HELHETLIG ORGANISERING EN DØR INN FOR ALLE Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartne re er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester A: Definere døra B: Vurdere organisatoriske endringer - prosessorganisere tjenesten slik at vi får En dør inn for boligsosiale tjenester; søknad, rådgivning, kartlegging, tjenester, bolig, økonomi: Berører Nav, helse og omsorg, teknisk, servicesenter, private utleiere Tilpasset ny organisering Bedre tilbud til befolkningen Kun ett sted å henvende seg gir økt kvalitet Helhetlig og koordinerte tjenester Økt kompetanse på boligsosial forvaltning og oppfølgingstjenester kr , kr kr Total: kr til Helse og omsorg Nav Brukerforum Plan/teknisk Sosialmedisin - SMP Distriktsmedisinsk Senter (DPS) Fengsel Prosjekt fra 2012 til med utarbeidet mandat for: En dør inn - prosjektet, og finansiering av dette. C: Involvere brukerorganisasjonene som en del av døra

25 25 D: Vedtaksprosesser: Kartleggingsverktøy, kriterier og tildelingsteam Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser er tilrettelagt for alle målgrupper. Økt kompetanse hos kartleggere Kr Kompetanse Utarbeide/vider eføre kartleggingsverk tøy Kunnskapsutvikl ing. Øke kompetansen hos kartleggere 4: KOMPETANSE / BO - OPPFØLGINGSTJENESTER Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartne re er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 4: 2012 kr Kompetanse / bo oppfølgingstjenester - miljø Prosjekt: - Definere hva vi i Halden skal legge i begrepet bo - og Målrettet, individuelt miljøarbeid skal sikre gode boforhold 2013 kr kr Total kr Til Helse og omsorg Nav Brukerforum Sosialmedisin - SMP Distriktsmedisinsk Senter - DPS Prosjekt 2012/2014.

26 26 oppfølgingstjenester - Vurdere og foreslå organisering av tjenesten - Gi nåværende ressurser ny kompetanse og nye måter å arbeide på Sosiale problemer forebygges Fengsel 5)FINANSIERINGSORDNINGER Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartne re er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 5: Finansiering statelige ordninger Jfr. søknad 2012 kr ,- Eget prosjekt NETTVERK I ØSTFOLD Startlån tilskudd - tapsfond Aktivitet - * Modeller

27 27 6)BOLIGINVESTERINGER I PROGRAMPERIODEN/ SALG AV UHENSIKTSMESSIG BOLIGMASSE Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartne re er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet 6: Investeringsplan/salg A: Investere i nødboliger 2 leiligheter Det blir lettere å få midlertidig bolig 2011 B: Prosjekt Livsløpsboliger Eldre/funksjonshemmede C: Demensboliger til D: Differensierte boliger funksjonshemmede, utviklingshemmede til

28 28 E. Anskaffe eller leie differensierte boliger i henhold til brukerundersøkelse og analyser for psykiatri/rus F: Boliger for flyktninger og familier G: Salg av boliger - kartlegge til til

29 29 9. Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene Budsjett Finansiering År Aktivitet Totalt budsjetterte kostnader per aktivitet Tilskudd fra HB Tilskudd fra kommunen Andre tilskuddsmidler Overførte disponible midler fra året før Programledelse og kunnskapsutvikling 1. Felles visjon for boligpolitikken 2. Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på brukermedvirkning Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr fra 2011 midler (1 år ) 3. Helhetlig organisering en dør for alle Vedtaksprosesser 4. Kompetanse / bo - oppfølgingstjenester - miljøarbeid 5. Finansieringsordninger 6. Investeringer egen plan Sum budsjetterte kostnader og finansiering 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014.

Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. 1 20.02.2013 Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. Aktivitetsplan 2013 Fotograf: Arild Brunvand 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN 2012 mai 2013 Trygg og egnet bolig for alle 03.10.2011 2 Leserveiledning

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune Halden kommune HB 7.S.52 12.2016 Handlingsplan Husbankens kommuneprogram 2016-2020 For Halden kommune 1 Halden kommune Kommunens navn Kontaktperson: Kristian Marhaug Programstart: Høsten 2016 Dato utarbeidet:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK PROGRAM 09:00 09:15 Velkommen ved Gjøvik kommune 09:15-09:45 Rambøll presenterer foranalysen

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet HB 7.S.3 12.2016 Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet Kommune : Halden kommune År: 2017 I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

PROSJEKTPLAN. En dør for alle

PROSJEKTPLAN. En dør for alle PROSJEKTPLAN En dør for alle Halden kommune, BOSO oktober 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Bakgrunn 2 Ansvarsforhold/organisering 3 Prosjektgruppe 4 Mandat 5 Målsetting 6 Temaer til drøfting/undring

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2012 2014 PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Alle har rett på en god bolig i et godt bomiljø Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RØROS 30.05.2012 Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Boligsosialt Brukerfokus er drevet av RIO med midler fra Husbanken Startet opp som prosjekt i juli 2006 senere samarbeids avtale

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer