Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst"

Transkript

1 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Rapportering på hovedfunnene i kommunenes halvårsrapporter med resultatoppfølging for målene i programmet Kommunenes halvårsrapporter per I Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst har 14 kommuner inngått samarbeidsavtale. Samtlige har innlevert *halvårsrapport innen fristen bortsett fra Oslo kommune som har fått utsettelse på å levere sin rapport. Kommunene har ulik framdrift avhengig av når de ble tatt opp i programmet, men det er også varierende progresjon innenfor de puljevise opptakene. Det som presenteres i det følgende er begrenset til det som framkommer i halvårsrapportering. Alle kommunene vurderes å være i rute iht varslet framdrift i det enkelte programarbeid, selv om enkeltkommuner rapporterer utsettelse for gjennomføring av noen delprosjekter. Kommunene med opptak i 2009 har kommet lengst med programarbeidet, noe som gjenspeiles i de følgende matrisene for (1) kunnskapsrettet aktivitet, (2) organisatorisk arbeid og (3) økonomiske virkemidler. Her viser kommunene til at det er satt i gang utdypende kartlegginger, forankring av det boligsosiale arbeidet inn i øvrig plan- og strategiarbeid, organisatoriske tilrettelegginger og aktiviteter og prosjekter for bedre virkemiddelbruk. De øvrige kommunene som kom med i programmet i 2010 og 2011 oppgir at de arbeider med å få på plass selve organiseringen av arbeidet, og med å forankre boligsosialt utviklingsprogram i kommunens ordinære plan og budsjettarbeid. Enkeltkommuner rapporterer at programarbeidet på lang sikt er innarbeidet i økonomiplan. Det rapporteres videre om planer for organisatoriske endringer med formål å styrke det boligsosiale arbeidet. Noen kommuner rapporterer om delprosjekter for å involvere frivillige og andre samarbeidspartnere i utvikling av boligsosiale tiltak og arbeid. Mål for programmet Programbeskrivelsen er utviklingsprogrammets styringsdokument for perioden , og trekker opp rammer og innretning for programarbeidet. I det følgende er hovedfunnene i kommunenes halvårsrapporter systematisert under utviklingsprogrammets delmål og resultatmål med indikatorer som kan synliggjøre økt kompetanse, aktivitet og bruk av virkemidler. Dette har vi valgt for å samle programkommunenes aktiviteter og tiltak, både opp mot utviklingsprogrammets mål, men også mot de overordnede arbeidsmålene for økt bosetting av vanskeligstilte: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Økt boligsosial aktivitet i kommunene Økt boligsosial kompetanse i kommunene *Mal for halvårsrapportering er utarbeidet i samarbeid med programkommunene

2 2 Programbeskrivelsen delmål og resultatmål Visjon Utvikling på kommunens premisser Hovedmål Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger. Delmål: (1) Kunnskapsrettet: Det skal utvikles et dokumentert kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale området for programkommunene, for Husbanken og for relevante samarbeidspartnere. Husbanken vil målrettede den samlede programinnsatsen gjennom delmål på tre områder: (2) Organisatorisk: Det skal utvikles en god politisk og administrativ forankring og samhandling på tvers for å sikre en helhetlig boligsosial innsats i hver programkommune. (3) Økonomisk: Det skal utvikles en helhetlig og samordnet bruk av økonomiske virkemidler fra Husbankens side og i hver programkommune. Resultatmål for hele programperioden: 1. Programkommunene har utviklet oversikt over vanskeligstilte på boligmarkedet sine behov for bistand, kommunens egne ressurser og virkemidler. 2. Boligsosialt arbeid er integrert i strategiske plandokumenter og budsjettprosesser i kommunen. 3. Boligsosialt arbeid er etablert og integrert i ulike samhandlingsstrukturer og arenaer mellom kommunale og statlige etater, og med andre samarbeidsparter. 4. Økt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler 5. Mer fornøyde kommuner.

3 3 (1) Kunnskapsrettet Kommunene bruker foranalysen til kunnskapsdeling Foruten de fire første programkommunene har seks kommuner fått offentliggjort foranalyser. Dvs. Asker, Elverum, Halden, Gjøvik, Kongsvinger, Ringsaker og Oslo. De øvrige kommunene vil motta sine rapporter i løpet av nov./des. Halden og Ringsaker har fått presentert og drøftet foranalysen i flere fora i kommunen, inkl. politisk og adm. ledelse og med brukere. Halden kommune har spesielt lagt vekt på involvering av brukerorganisasjoner gjennom dialogkonferanse og har i tillegg etablert brukerforum. I Oslo ble foranalysen fra NIBR ferdigstilt i okt En stor del av informantene var ansatte i de fire bydelene som er med i programmet, men også brukerrepresentanter og lokalpolitikere. Det ble gjennomført en dialogkonferanse som en del av datainnsamlingen. Her ble NIBRs resultater fra det foreløpige datagrunnlaget presentert for å få eierskap og forankring for analysen. Supplerende kunnskapsgrunnlag for fire kommuner med opptak i 2009 De fire kommunene som ble tatt opp i 2009 rapporterer at de har utført eller har igangsatt utdypende kartlegginger utover foranalysene. Dette gjenspeiles i matrise for resultatmål 1. Det rapporteres om kartlegging av bl.a. kommunal boligmasse, boligbehov, målgrupper og organisering som en del av videre arbeid med å få oversikt og kunnskap, og som faktagrunnlag for forankring og utviklingsprosesser. kommune har etter en grundig og tverretatlig prosess kartlagt kommunens boligsosiale arbeid. Dette har vært grunnlaget i utarbeidelsen av overordnet prinsipp og strategier for kommunens boligsosiale arbeid. Hele kommuneorganisasjonen har vært involvert, og prosess og resultat har også gitt oppmerksomhet utover kommunegrensen. Programkommuner som deltar med kunnskapsdeling, og Moss kommune har deltatt på ulike kunnskapsarenaer i Husbanken som en del av partnerskapet i utviklingsprogrammet. Dette har vært knyttet til boligsosial planlegging, strategiarbeid og forankring av programarbeidet. har deltatt på programsamling for kommuner i Midt-Norge og kommune ble invitert til Plankonferanse i Østfold. og kommune har hatt studiebesøk fra Husbankens regionkontor i Bodø og Hammerfest i oktober. Åtte kommuner fra Nordland, Troms og Finnmark deltok. Regionale nettverk for kunnskap- og erfaringsdeling Østfoldkommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden har etablert nettverk for kunnskap- og erfaringsdeling hvor også Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Husbanken er invitert med. Det avholdes faste møter for erfaringsutveksling, felles prosjekt-/tiltaksutvikling og læringsarenaer. Kommunene Gjøvik,, Ringsaker,, Elverum og Kongsvinger har etablert et regionalt samarbeid. Nettverket er et forum for erfaringsutveksling i programarbeidet. Etter initiativ fra Fylkesmannen i Hedmark er det etablert lokalt nettverk for oppfølgingstjenester i bolig der boligsosialt arbeid er ett av hovedtemaene. Kommunene som deltar er representert ved bl.a. rustjenesten, psykisk helse, NAV og programledere i Boligsosialt utviklingsprogram. Akershuskommunene Asker, Bærum og Lørenskog har etablert et samarbeid for kompetanseoverføring og for å tilrettelegge for felles læringsarenaer med aktuelle og relevante temaer for disse tre kommunene.

4 Bærum Lørenskog 4 Resultatmål 1 Programkommunene har utviklet oversikt over vanskeligstilte på boligmarkedet, behov for bistand, kommunens egne ressurser og virkemidler Boligbehov individ Ressurser og organisering Boligtilbud Kartlegging av brukernes møte med kommunen. Gjennom utvalgte case følges brukere med forskjellige behov. Hvilke saksbehandlere involveres underveis, møtepunkter, oppgaver, beslutninger, tidsbruk og brukertilfredshet. Delprosjekt hindre bostedsløshet. Oppstart i januar 2011 med midler fra Fylkesmannen. Prosjektet er 3 årig og vil ha fokus på opplæring, etablere kontakter innad i kommunen, høste erfaringer og kontakter med liknende prosjekter i andre kommuner. Det skal etableres samarbeidsfora med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, utarbeide kartlegging og rapporteringsrutiner og skaffe oversikt over den aktuelle klientgruppen. BoKart (forenklet versjon tilrettelagt). Skal kartlegge boligbehov for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kompetanse- og oppgavekartlegging i egen rapport som saksgrunnlag for ny organisering av boligsosialt arbeid i Boligsosial avdeling. Det er tidligere kartlagt underskudd på kommunale boliger. Jfr. Årsrapport 2010 Kartlagt målgruppene og deres behov inn i eget faktaark. Ytterligere detaljkartlegging av kommunale boliger og bolig- og oppfølgingsbehov hos den enkelte leietaker/boligsøker. Arbeidet vil bli gjennomført høsten Delprosjekt igangsatt for utredning og innføring av kartleggingsverktøy som skal gi samlet oversikt over boligbehov. Involvere NAV, Flyktningkontor og helse/omsorg. (ferdig ) Har videre startet opp et arbeid med å innhente ekstern kunnskap om målgrupper med behov for bistand i kommunale boliger for å styrke kommunens kunnskap. Gjennomført Lean-prosess med de mest sentrale virksomhetsledere og medarbeidere våren 2011 for å avklare ansvars- og oppgavefordeling ifbm tildeling av boliger til vanskeligstilte. Delprosjekt igangsatt for å systematisere og styrke oppfølgingstjenesten i bolig. Kartlegge dagens tilbud for å utvikle metodikk, kompetanse for felles faglig plattform. Prosessen sees i sammenheng med etablering av nytt boligkontor. (ferdig ) Kartlagt boligmasse, størrelse og standard inn i eget faktaark.

5 5 (2) Organisatorisk/forankring Kommuner med opptak i 2009 De fire første kommunene i utviklingsprogrammet rapporterer om politiske vedtak for boligsosialt arbeid og programarbeidet inn i temaplaner, kommuneplaner og handlingsprogram/økonomiplaner. I tillegg rapporteres det at boligsosialt arbeid tas inn i strategiarbeidet som pågår i kommunene. kommunes halvårsrapport vedlegges som eksempel. Kommunen har fått vedtatt overordnet prinsipp og strategier for boligsosialt arbeid som er innarbeidet i revidert kommuneplan, både samfunns- og arealdel. Kommunen viser til bred mobilisering i organisasjonen, god forankring og støtte fra ledelsen, det oppnås politisk forankring og programarbeidet er tatt inn i planstrategi, overordnede planer og økonomi. Det er primært de fire første kommunene med oppstart av programarbeidet i 2009 som rapporterer om vedtak på konkrete prosjekter og midler på investeringsbudsjettene for bygging og kjøp av boliger til vanskeligstilte. Det er ulike behov og ambisjoner, men alle de fire kommunene rapporterer om økte økonomiske rammer for investering. Spesielt og Bærum har gjennom sine Boligplaner vedtatt å sette av betydelige midler til bygging og kjøp av boliger til vanskeligstilte innen år 2015, jfr. også årsrapport for Boligsosialt utviklingsprogram Kommuner med opptak i 2010 og 2011 Oslo kommune ved fire bydeler er organisert med en arbeidsgruppe som ledes av programkoordinator i Byrådet for eldre- og sosiale tjenester. Her deltar også Husbankens programkontakt for Oslo. I foreløpig rapport fra Oslo legges det opp til et arbeid med å synliggjøre og forankre Oslo kommunes deltagelse og arbeid i utviklingsprogrammet. I utarbeidelse av Programplan for hele programperioden deltar Helse- og velferdsetaten, Rusmiddeletaten og Boligbygg. De resterende kommunene arbeider med å få på plass selve organiseringen av arbeidet, og med å forankre boligsosialt utviklingsprogram i kommunens ordinære plan og budsjettarbeid. Enkeltkommuner rapporterer at programarbeidet på lang sikt er innarbeidet i kommunens økonomiplan. Elverum og Ringsaker som ble tatt opp i programmet i 2011 er to kommuner som viser til igangsatte prosjekter som er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom Fylkesmannen. Prosjektene rapporteres inn som en del av programarbeidet for å vise til en helhetlig tilnærming og sammenheng med mål i utviklingsprogrammet.

6 Bærum 6 Resultatmål 2 og 3 Boligsosialt arbeid er integrert i strategiske plandokumenter og budsjettprosesser i kommunen Boligsosialt arbeid er etablert og integrert i ulike samhandlingsstrukturer og arenaer mellom kommunale og statlige etater Forankring, plan og budsjett Bærum kommune har gjennom sin Boligmelding og handlingsprogram i 2010 vedtatt å bygge et betydelig antall velferdsboliger og omsorgsboliger innen Satsingen på boligsosialt arbeid er tatt inn handlingsprogrammet etter en god politisk forankring. Ny boligplan og boligsosialt utviklingsprogram omtales i kommunes årsrapport for 2010 som en suksesshistorie! Vedtatt handlings- og økonomiplan for inneholder økte rammer til drift og investering i nye boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Programmet er forankret i vedtatt boligplan , kommuneplan og handlings- og økonomiplan Det er mange berøringspunkter mellom utviklingsprogrammet og boligpolitikken generelt. Vedtatt organisatoriske endringer for å styrke det boligsosiale arbeidet. Det er satt av 6 mill kroner til innkjøp av kommunale boliger på investeringsbudsjettet for Boligsosialt arbeid, med tiltaksfesting av strategier er innarbeidet som ett av fire områder som har egne handlingsplaner i utkast til strategi- og økonomiplan kommune har hatt en god prosess knyttet til utarbeidelse av overordnet prinsipp og strategier for sitt boligsosiale arbeid siste halvår. Overordnet prinsipp ble vedtatt i kommunestyret 16. juni Samhandling - igangsatte prosjekter som medfører involvering og evt. finansiering av andre statlige aktører Delprosjekt BO-FRI igangsatt: Boligsosialt arbeid i samarbeid med frivillige. Hvordan bidra med ressurser for arbeidet med oppfølging i bolig. Finne en arbeidsmodell som motiverer ansatte til samarbeid med frivillige. En håndbok utarbeides som en del av prosjektet og vil bli tilgjengelig for andre kommuner (finansiert av Helsedirektoratet med prosjektperiode ). Den nye Boligsosiale avdelingen vil få ansvar for helhetlig bruk av virkemidler og skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Oppgaver og bemanning, som økes med tre nye stillinger, vil bli overført fra andre avd. i kommunen og fra NAV. Boligsosialt arbeid blir mindre fragmentert og ansvaret blir tydeligere plassert i org. Etableringen av den nye boligsosiale avdelingen er det viktigste som skjer i programarbeidet i i Delprosjekt pågår: har igangsatt ett tverretatlig prosjekt, Oppføling av rusmiddelmisbrukere i bolig og nærmiljø. Prosjektet mottar midler fra Fylkesmann/Helsedirektorat. Samarbeidsavtaler Kriminalomsorgen Vestre Viken helseforetak Kriminalomsorgen HOBBL Namsmannen

7 Lørenskog Andre kommuner 7 I økonomiplanen for ,vedtatt juni 2011, ble det bevilget 6 mill. årlig til kjøp av boliger. Kommuneplanen i Lørenskog som vedtas i des. 2013, vil forutsette at det finnes en plan for det boligsosiale arbeidet. Delprosjekt: Forankre og utvikle boligsosialt arbeid hos politikere og administrasjon. Invitere brukergrupper, administrative representanter for berørte enheter i stat og kommune til boligpolitiske fagdager. Gjennomført Skal avholdes årlig frem til Organisasjonsendring: nytt boligkontor under etablering. Hensikt er å samle og koordinere det boligsosiale arbeidet. Nytt boligkontoret er estimert til å være i drift fra Gjennom prosessen med etablering av nytt boligkontor, skal oppfølgingstjenesten styrkes. Kartlegge dagens tilbud, utforme felles faglig plattform og utvikle kompetanse. Se på grenseoppganger for hjemmetjenester. Kriminalomsorgen Elverum - prosjekt som ses i sammenheng med programarbeidet er Ny giv for økt mestring. Flere fagavdelingen deltar i et samarbeid for forebygging av barnefattigdom. Hovedmålene sier at prosjektet skal bidra til en forbedret sosial og økonomisk trygghet for store flyktningfamilier, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Samtidig skal prosjektet bidra til økt mestring for barn i store flyktningfamilier slik at de på sikt skal kunne fullføre en utdanning og bli selvhjulpne. Ringsaker - det tilrettelegges for flere tiltak som er viktig for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Prosjekt som sees i sammenheng med programarbeidet og finansieres av Avdir er utprøving av treningsleilighet, boligskole og miljøgruppe. Programleder sitter i styringsgruppa for rusprosjektene ved NAV Ringsaker. (3) Økonomisk Økt bruk av økonomiske virkemidler Delmålet om at det skal utvikles en helhetlig og samordnet bruk av økonomiske virkemidler er forsøkt synliggjort gjennom kvantitative indikatorer for bl.a. Antall startlån per innbygger Antall husstander i midlertidig botilbud Kommunalt disponerte boliger gjennomstrømming/turnover Faktaarkene som hver kommune fikk tildelt ved oppstart av programdeltagelsen inneholder tilsvarende indikatorer. Her er det på sikt mulig å vurdere om flere indikatorer fra faktaarkene kan belyse en positiv utvikling og anvendelse av de finansielle produktene i Husbanken. Kommunene har gjennom sine halvårsrapporter vist til aktiviteter som tar sikte på å utvikle bedre samordning og bruk av virkemidler. Det er òg rapportert på økt opptak av bl.a. startlån. Det som er tatt inn i grafene viser imidlertid til økt bruk av startlån bortsett fra Bærum kommune. Samarbeid for utvikling av de finansielle produktene i Husbanken Programkommunene i Østfold samarbeider med Husbanken for å se på mulighetene for utvidet bruk av startlån og tilpasset oppfølging i bolig. Samarbeidsprosjektet skal gi en prosjektbeskrivelse med kartlegging av målgrupper og andre forhold. Et annet felles utviklingsprosjekt for Østfoldkommunene er rettet mot mer fleksibel bruk av finansiering ved investering og drift gjennom utvikling av prosjektet fra livsløpboliger til sykehjem.

8 Bærum Lørenskog 8 Asker kommune har startet opp prosjektet Frivillige som følge til visninger. To ansatte ved sosialtjenesten har sammen med Husbanken startet forarbeidet til det som kan bli en prosjektgruppe bestående av bla. sosialtjenesten, eiendomsavdelingen, NAV og frivillighetssentralene i Asker. Målet er å bruke frivillige til å bistå personer som har fått lånetilsagn, men ikke er i stand til å gjennomføre det å gå på visning på egen hånd. Resultatmål 4 Økt bruk av Husbankens virkemidler Økt bruk av startlån Jfr. grafer med indikator - Antall startlån per innbygger Prosjekter igangsatt for bedre virkemiddelbruk Delprosjekt Kompetanse og mangel på boliger. Pågår. Prosjektperiode Hovedmål: Raskere saksbehandling, mer fornøyde brukere, mer fornøyde saksbehandlere, rasker innflytting av nye beboere. Delmål: Kartlegge brukernes møte med kommunen, gjennom utvalgte case hvor en følger brukere med forskjellige behov. Økt satsting på bruk av Husbankens økonomiske virkemidler. Statlig bostøtte skal være søkt av alle som tilhører målgruppen. Startlån/botilskudd skal benyttes i flere saker. Kommunen utlånsmengde skal minimum ligge på gjennomsnitt for ASSS kommunene. Utarbeide notat til Husbanken som viser hvordan boligsosiale virkemidler kan tilpasses folkerike presskommuner med høye bokostnader. Jfr. grafer med indikator - Antall startlån per innbygger Den nye boligsosiale avdelingen vil få ansvar for helhetlig bruk av virkemidler, og skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe og beholde egnet bolig eid eller leid. Jfr. grafer med indikator - Antall startlån per innbygger Jfr. grafer med indikator - Antall startlån per innbygger Delprosjekt. Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler. Utnytte bostøtte bedre. Ta mer risiko med startlån. Innvilge flere lån til vanskeligstilte. Bruke etableringstilskudd. Avklare ansvarsroller i kommunen.

9 Antall startlån per 1000 innbyggere ,5 0,6 1,1 1,3 1,3 1,4 Lørenskog 1,1 Lørenskog 1,5 Lørenskog 1,5 Bærum 0,7 Bærum 1,4 Bærum 0,8 0 0,5 1 1,5-1,0 2,0 0,0 1,0 2, Region øst 1,0 Region øst 1,6 Oppland 0,7 Oppland 1,4 Hedmark 0,9 Hedmark 1,4 Oslo kommune 1,5 Oslo kommune 1,6 Akershus 1,4 Akershus 1,6 Østfold 1,2 Østfold 2,1-0,5 1,0 1,5 2,0-0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

10 Antall husstander i midlertidig botilbud, i alt Bærum Lørenskog Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder Bærum Lørenskog Antall husstander i natthjem Bærum Lørenskog

11 11 Kommunalt disponerte boliger - Gjennomstrømming/turnover Bærum Totalt antall boliger Tildelte boliger* Turnover 8 % 8 % 9 % 11 % 13 % 11 % 15 % Lørenskog Totalt antall boliger Tildelte boliger* Turnover 26 % 15 % 18 % 23 % 13 % 21 % 10 % Totalt antall boliger Tildelte boliger* Turnover 13 % 17 % 9 % 11 % 19 % 20 % 20 % Totalt antall boliger Tildelte boliger* Turnover 23 % 23 % 22 % 26 % 26 % 19 % 21 % * Tildelte boliger inkluderer også husstander som tildeles bolig som de allerede bor i Totalt antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Bærum Lørenskog Antall nyinnflyttede husstander i kommunalt disponerte boliger Bærum Lørenskog

12 12 Resultatmål 5 - Mer fornøyde kunder Evaluering av Husbankens arbeid rettet mot kommunene Kommunene har ved flere anledninger og på ulike vis formidlet at de er fornøyd med Husbanken. I det følgende gis en oppsummering av gjennomførte evalueringer. Her er det bl.a. stilt spørsmål om hvor fornøyde kommunene er med programarbeidet, tiltakene i Kunnskaps- og læringsplanen og med programstøtten. Etter programsamlinger blir det gjennomført en elektronisk evaluering, for å måle om vi treffer med formål og tema for samlingen og om kommunene ellers er fornøyd med gjennomføringen. Det er gitt tilbakemeldinger fra møtene med kommunene, dvs. møter for oppfølging av samarbeidsavtalen og rapporteringsmøter. Det er gjennomført en elektronisk undersøkelse på oppdrag fra Husbankens Strategikontor tidligere i år. De fleste kommentarene var veldig positive. For samarbeidet med Husbanken spesielt gjengir vi utdrag under punktet *Husbankens analyse av samarbeidet med satsingskommuner. Ekstern evaluering Møreforskings følgeevaluering for 2011 kommer i januar. Den vil for øvrig gi en pekepinn på om vi treffer med utviklingsproduktet. Husbankens programarbeid utgjør 30 % av evalueringen og skal benyttes til å evaluere program og samarbeidsform som metode/virkemiddel. På sikt kan det også være aktuelt å vurdere brukerundersøkelser. Evaluering programsamlinger Det er utarbeidet et oppsummeringsnotat for programsamlingene på bakgrunn av elektronisk evaluering i 2010 og Samlet sett gir programlederne tilbakemeldinger på at vårt tilbud er svært nyttig. Det er likevel her det gis de tydeligste kommentarene på at vi har forbedringspotensiale. Kommunene ønsker mer tid til dialog/diskusjoner, flere eksterne foredragsholdere og presentasjoner av relevante og aktuelle rapporter. Det framkommer også at det er ulike behov i forhold til puljevis framdrift og det er noe misnøye med for høy profilering av enkeltkommuner, det savnes mangfold. Det er også et dilemma at noen mener det er for lite av en type tematikk eller innhold og andre mener det er for mye. Evalueringene er tatt hensyn til og vi har fortløpende endret iht til dette eller tilført nye måter å tilrettelegge samlingene til behov. Vi har også sakset et sitat fra elektronisk evaluering etter programsamlingen i september 2011: Vi er veldig fornøyd med det aller meste og Husbanken gir tro på at boligsosialt arbeid gir et bedre samfunn. Den kan gi inspirasjon for oss alle! Programstøtte og kommunekontakt Husbankens programkontakter følger programkommunene gjennom systematisk og faglig programstøtte til kommunen. Programkontaktene deltar også på årlige og halvårige møter i kommunene for oppfølging av samarbeidsavtalen, sammen med programkoordinator/ledelse i Husbanken. Halvårsmøtene for 2011 er gjennomført i perioden september/oktober i samtlige kommuner. I møtene med samarbeidskommunene deltar programleder, programansvarlig og i enkeltkommuner også rådmann og/eller andre enhetsledere. Hovedinntrykket fra kommunemøtene viser at Husbanken med sin leveranse blir godt mottatt. Både rollen vår som kunnskapsleverandør og metoden vi har valgt, viser at vi er på rett vei. Kommunenes tilbakemeldinger er at tilbudet vårt svarer til behovet som kommunene har.

13 13 *Husbankens analyse av samarbeidet med satsingskommuner - elektronisk evaluering Om samarbeidet med Husbanken - har Husbanken kompetanse som er relevant for programarbeidet? Ja 12 Delvis 0 Nei 0 Kommentarer: - Samarbeid, tilførsel av nødvendig kompetanse rundt f.eks. økonomi og kjennskap til gode prosjekter rundt i kommunene gir Husbanken relevant kompetanse. Oppfølging av programledere er viktig for overføring av kompetanse. - Gjennom verktøy presentert på programledersamlinger, samt gjennomføring av informasjons og kompetanse- relaterte aktiviteter har Husbanken bidratt til å bedre programarbeidet i kommunen. - HB er selvsagt viktige samarbeidspartnere pga ekspertise på egne virkemidler, men profesjonaliteten og kvaliteten mht. kompetansehevingstiltakene (programsamlinger, konferanser osv) er også veldig bra å ha i ryggen for en programleder uten boligsosial kompetanse i utgangspunktet. Hvordan følger Husbanken opp sitt ansvar med programarbeidet? Svært bra 10 Bra 2 Mindre bra 0 Kommentarer: - Husbanker er absolutt en god støttespiller i arbeidet og er stadig på tilbudssiden i forhold til kommunens behov. - Raske svar og god kommunikasjon. Gode programsamlinger. - Programledersamlinger Rapporteringer Oppfølgning Veiledning Informasjon - Vært veldig bra å få faste kontaktpersoner til den enkelte kommune. - Vi er godt fornøyde med partnerskapet. Boligsosialt arbeid hadde aldri fått den plassen det nå har i politisk og administrativ kommuneledelse om vi ikke var blitt tatt opp i programmet! At det gis midler til programledelse (og kompetanseheving) er helt sentralt. - Husbanken følger opp samarbeidet med kommunen i stor grad.

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN 2012 mai 2013 Trygg og egnet bolig for alle 03.10.2011 2 Leserveiledning

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 1 M A R G O R P S G I N L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31.01.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE 26. august 2011 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune Halden kommune HB 7.S.52 12.2016 Handlingsplan Husbankens kommuneprogram 2016-2020 For Halden kommune 1 Halden kommune Kommunens navn Kontaktperson: Kristian Marhaug Programstart: Høsten 2016 Dato utarbeidet:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE 1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv BASIS Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner BOLIG basis for et verdig liv 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: HAMAR 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere og formidle resultater og metodikk i Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer