KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR. Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 1 KUNNSKAPS- OG LÆRINGSPLAN FOR Boligsosialt utviklingsprogram 2012 Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles

2 2 Innholdsfortegnelse DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet... 3 Innledning... 3 Formål og målgruppe for kunnskaps- og læringsplanen... 3 Fokusområder i Oversikt over læringstiltakene... 5 DEL II Kunnskapens rolle i Boligsosialt utviklingsprogram Praktisk og teoretisk kunnskap Målgrupper for kunnskapsutvikling i programmet Begrepsoversikt... 14

3 3 DEL I Kunnskaps- og læringsplan for økt kompetanse og aktivitet Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er et tilbud til kommuner med store boligsosiale utfordringer. Programmet baserer seg på et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom Husbanken og kommunen. Tiltakene i kunnskaps- og læringsplanen til Boligsosialt utviklingsprogramskal bidra til at Husbanken og kommunene når hovedmålet: Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger. Kunnskaps- og læringsplanen bygger på Husbanken region øst sin plattform for lærende organisasjon og programbeskrivelsen for Boligsosialt utviklingsprogram. Tiltakene skal bidra til: godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger økt kunnskapsdeling på læringsarenaer og gjennom annen informasjon og kommunikasjon evaluere for å lære og endre praksis Målgruppe for kunnskaps- og læringsplanen Programkommunene er primærmålgruppe for Kunnskaps- og læringsplanen, men også andre kommuner, samarbeidspartnere og Husbanken er målgruppe for planen. Kommunene er involvert i utforming og gjennomføring av læringstiltakene. Husbanken tilrettelegger for å realisere tiltakene i samarbeid med andre velferdsaktører. Målet er at programkommunene og Husbanken gjennom utviklingsarbeid og dialog skaper et levende dokument og en solid plattform for videre læring. Husbanken endrer planen årlig i dialog med programkommunene. Del I konkretiserer tiltak for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring. Del II redegjør for kunnskapens rolle i programmet og begrepsforståelser. Fokusområder i 2012 Program som metode Husbanken ønsker å tilrettelegge for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling på hvordan vi kan sette mål og synliggjøre resultater og erfaringer av programarbeidet på kort og lang sikt. Vi vil også sette fokus på programlederrollen og program som metode for å oppnå varig endring. Medvirkning og involvering Følgeevalueringen1 viser at det er oppnådd god forankring av programplaner i ordinært planverk og bedre samarbeid internt i kommunen. Husbanken ønsker å tilrettelegge for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling på hvordan vi kan få til bedre medvirkning og involvering eksternt fra andre aktører og internt i organisasjonene. Framskaffelse av og oppfølging i bolig Foranalyser, programplaner og rapportering fra programkommunene viser behov for flere egnede boliger for personer med behov for oppfølging i bolig. Husbanken vil i 2012 i sterkere grad samarbeide med andre velferdsaktører og frivillige og brukerorganisasjoner om gjennomføring av kompetansehevende læringstiltak i programmet. 1 Møreforsk utkast til delrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram (lenke)

4 4 Om læringstiltakene i planen Kunnskapen som utvikles gjennom dialog og samarbeid med programkommunene og andre samarbeidspartnere, og den kunnskapen som utvikles internt i Husbanken utgjør samlet sett et betydelig kunnskapsgrunnlag. Dette kunnskapsgrunnlaget er dels dokumentert, men dialogen er avgjørende for også å fange opp den tause kunnskapen. Kunnskaps- og læringsplanen har tre kategorier læringstiltak: Kunnskapsgrunnlag Læringsarenaer/dokumentasjon/formidling Evaluering De tre kategoriene henger sammen og støtter opp om hverandre og inngår derfor i en helhet. Hver kategori vil ha læringstiltak av både intern og ekstern karakter: Nedenfor illustreres noen eksempler på aktuelle læringstiltak i de ulike kategoriene. Evaluering Ulike typer evaluering: - Sluttevaluering - Følgeevaluering - Resultatevaluering - Prosessevaluering - Tematisk avgrenset evaluering Kunnskapsgrunnlag Definere og bruke ulike kunnskapskilder: -Forskning og utvikling (FoU) - Statistikk - egen og andres - Eksempler på god praksis - Analyser, utredninger, undersøkelser - Bruk av rapportering Læringsarenaer/ Informasjon/Kommunikasjon Fysiske og digitale læringsarenaer: - Ulike møteplasser, samlinger - Hverdagslæringstiltak, samarbeidstiltak - no, sosiale medier etc.

5 5 Oversikt over læringstiltakene 1. KUNNSKAPSGRUNNLAG / RAPPORTERING/DOKUMENTASJON Programstatistikk, foranalysene og supplerende kartlegging, resultater og eksempler på god praksis fra kommunene bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlaget i Boligsosialt utviklingsprogram. Evalueringene fra Møreforsking i tillegg til annen statistikk og forskning- og utredningsresultater innenfor velferdsområdet inngår også i kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget fra programmet bidrar til politikkutforming og danner grunnlag for samarbeid med andre aktører. Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Videreutvikle statistikk- arbeidet Stimulere til innhenting og bruk av statistikk. Programkommunene, Husbanken, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere 2. Oppdatere og tilrettelegge for at programkommunene kan bruke, og analysere, statistikk på relevante utviklingstrekk i befolkning, boligmarked, behov og virkemiddelbruk. Løpende Husbanken i samarbeid med kommunene. 2 Samarbeidspartnere kan være andre statlige velferdsaktører, bruker-/frivillig- og interesseorganisasjoner

6 6 Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Utvikle og sammenfatte kunnskapsgrunnlaget Styrke kunnskapsgrunnlaget og oppnå eierskap til de boligsosiale utfordringene i kommunene, i Husbanken og hos andre velferdsaktører. Programkommunene, Husbanken, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere Utarbeide og formidle sammenfatning av sentrale funn i foranalysene herunder fellestrekk i utfordringer og anbefalinger til kommunene supplert med kartlegging og kunnskapsgrunnlag fra kommunene og FOU rapporter på velferdsområder. Løpende Husbanken Programkommunenes årsrapporter Grunnlag for kommunenes resultatoppfølging. Programkommunene, Rapportene skal gi årlig status for resultater, aktiviteter og framdrift i programmet i kommunene i henhold til Husbankens programbeskrivelse, samarbeidsavtalen og programplanen. Årsrapportene er sentral i læringen og som grunnlag for innspill til politikkutforming Programkommunene

7 7 Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Årsmelding Gi en årlig status for resultater og aktiviteter fra kommunenes og Husbankens utviklingsprogram. Programkommunene, Husbanken, KRD, programråd, evaluator, samarbeidspartnere Årsmeldingen baserer seg på kommunenes årlige rapportering til Husbanken, følgeevalueringen, foranalysene til kommunene og øvrig kunnskapsgrunnlag. Rapportene fra kommunene gir årlig status for resultater, aktiviteter og framdrift i programmet i kommunene i henhold til Husbankens programbeskrivelse, samarbeidsavtalen og programplanen til den enkelte kommune Husbanken

8 8 2. LÆRINGSARENAER/INFORMASJON/KOMMUNIKASJON For å realisere kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring er det i Boligsosialt utviklingsprogram etablert læringsarenaer som programsamlinger og programledersamlinger. På læringsarenaene gis det tid og rom for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennom refleksjon og dialog. Kommunene inviteres til å være med å planlegge innhold og gjennomføring av læringsarenaene. Husbanken vil også kunne være med å tilrettelegge tematiske møteplasser i samarbeid med kommunene og andre velferdsaktører. På læringsarenaene i 2012 vil vi tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsdeling på følgende områder: programlederrollen og program som metode for å oppnå varig endring medvirkning og involvering eksternt fra andre aktører og internt i organisasjonene framskaffelse av- og oppfølging i bolig Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Programkonferanse Styrke kunnskapsgrunnlaget og oppnå eierskap til de boligsosiale utfordringene i kommunene, i Husbanken og hos andre velferdsaktører. Politisk og administrativ ledelse i program- og plankommunene 3, nøkkelpersoner i programarbeidet i kommunene og andre involvert i lokalt og sentralt programarbeid. Samarbeidspartnere, evaluator og Morgendagens boligpolitikk:kan boligsosiale utfordringer løses uavhengig en aktiv boligpolitikk? 6. mars Programsamling Økt kompetanse og sektorovergripende læring på boligsosialt arbeid i kommunene og mellom kommunene og Husbanken og andre involverte samarbeidspartnere. Nøkkelpersoner i programarbeidet i kommunene, relevante statlige og regionale aktører og bruker- og frivillige organisasjoner, evaluator, Paralellseminarer på utfordringer i boligsosialt arbeid. Oppstart av tematiske nettverksgrupper for videre jobbing med kompetanseheving og tiltak. Sept. Husbanken i samarbeid med andre relevante statlige aktører og bruker- og frivillige organisasjon er

9 9 Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Programleders amlinger Styrke programlederne i arbeidet med lokalt boligsosialt utviklingsprogram. Programlederne eventuelt også programansvarlig i kommunene, Programledersamlinger er arenaer for å få kunnskaps- og erfaringsdeling om utvikling og gjennomføring av lokalt programarbeid. Husbanken planlegger 3 programledersamlinger i Samlingenes innhold tilrettelegges i samarbeid med kommunene. 5.mars, juni, nov Husbanken i samarbeid med programkom munene. Tematiske samlinger Samordnet og helhetlig boligsosialt arbeid. Programlederne, nøkkelpersoner i kommunene og relevante lokale og regionale samarbeidsaktører, Vi avklarer tema og behov i samarbeid med programkommunene. Etter behov Husbanken i samarbeid med relevante aktører og programkom munene. Erfaringsinnhenting på internasjonale arenaer Kunnskapsinnhentin g, erfaringsdeling og formidling av modeller og metoder i boligsosialt arbeid. Programkommunene og Hente erfaringer fra andre land, formidle utredningsarbeid og gode eksempler fra Norge og ev inngå i samarbeidsprosjekter på regionalt/nasjonalt nivå gjennom deltakelse i internasjonale nettverk eks Habitact. Etter behov Husbanken i samarbeid med programkom munene. Husbanken deltakelse på kommunale arenaer Forankring av arbeidet i kommunene og Styrket samarbeid og gjensidig forståelse for utfordringer og mål. Programkommunene. Det kan være programlederne, beslutningstakere, styringsgruppe eller arbeidsgruppe for programmet. Husbanken deltar på 2 møter vedrørende rapportering i kommunene i tillegg til samlinger/dialogmøter/ fagkonferanser/progra mgruppemøter i kommunene etter kommunenes behov. Etter behov Programkommunene i samarbeid med

10 10 Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Interne faglunsjer på aktuelle temaer i programkommunene Samording slik at programkommunene får et bedre tilbud. Stimulere til kunnskapsdeling og refleksjon internt i Husbanken, slik at erfaringer fra programkommunenes arbeid integreres med annen aktivitet og andre produkter/tjenester i Halvårlig Husbanken Interne utviklingsdager på programsatsningen Sikre kunnskapsutvikling og samordnet gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram. Refleksjon og dialog i henhold til sentrale milepæler i programmet. Konkretisering av samarbeid om oppfølging av programkommunene Halvårlig Nettbasert informasjon Legge til rette for erfaringsoverføring til andre kommuner på husbanken.no. Programkommuner, andre kommuner, Husbanken, KRD, samarbeidspartnere, programråd, evaluator. Se den omvendte pyramiden. Gjøre dokumentasjon, erfaringer, gode eksempler og verktøy samt oppdatert informasjon fra programarbeidet tilgjengelig for programkommuner, andre aktører i programmet og interessenter utenfor programmet ved bruk av husbanken.no Løpende Husbanken Skriftlig informasjonsmateriell Gjøre tilgjengelig kunnskapsbasert dokumentasjon om programmet og kommunenes programarbeid. Programkommuner, Husbanken, KRD, samarbeidspartnere Videreformidle faglig dokumentasjon og informasjon om utviklingsprogrammet. Løpende

11 11 3. EVALUERING INTERN OG EKSTERN Evaluering gir grunnlag for refleksjon og læring, og for å justere praksis for økt måloppnåelse: Hva har vi gjort? Hvordan har vi gjort det? Hva har vært bra og hvorfor? Hva har vi oppnådd? Hva er effekt for kunden? Hva kan bli bedre? Hvordan? Skal vi fortsette med det vi gjør? Skal vi gjøre noe annet? Har vi riktig ambisjonsnivå? Type læringstiltak Hensikt (hva vi skal oppnå) Målgrupper Innhold Tidsp. Ansvar Intern evaluering av programdrift og prosesser Evaluere for å lære av erfaring og ved behov endre/justere innretting og praksis. Husbanken Evaluere tiltakene i Kunnskaps- og læringsplanen og arbeidsprosesser og resultater i programmet for øvrig. Løpende Husbanken Årlig rapport fra følgeevalueringen Følgevalueringen skal bidra til eventuell justering av programmets kurs og innretning. Husbanken, programkommunene, KRD, Programråd, andre samarbeidspartnere. Følge opp følgeevalueringens delrapport 2 utgitt i januar Løpende Sluttevaluering av programmet i kommunene Vise resultater og utvikling i forhold til startpunkt og foranalysene. Programkommunene, andre kommuner, Husbanken, KRD, Programråd, andre samarbeidspartnere. Vurdere hvordan kommunene kan søke om sluttanalyse fra Husbanken og hva denne skal inneholde. Samfinansiering mellom Husbanken og kommunene. Løpende Husbanken

12 12 DEL II Kunnskapens rolle i Boligsosialt utviklingsprogram Praktisk og teoretisk kunnskap Det boligsosiale fagfeltet er bygget på ulike former for kunnskap både dokumentert, teoretisk, forskningsbasert kunnskap, eksplisitt kunnskap, og udokumentert, personlig og erfaringsbasert kunnskap, såkalt taus kunnskap 4. God læring og kunnskapsproduksjon avhenger av bevissthet om begge kunnskapsformene. Dette fanges opp i de ulike læringstiltakene som skal gjennomføres og som beskrives i del I i planen. Læringstiltakene skal bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring for å endre praksis og implementere nye løsninger. Det vil være en gjensidig vekselvirkning mellom kunnskap som utvikles på ulike områder, slik vi har skissert nedenfor (jf. A-C) og i figur: A. Boligsosialt arbeid i kommunene: Kunnskap om hvordan kommunene utfører, organiserer og tilrettelegger boligsosialt arbeid. Hva gjør kommunene og hvordan? B. Programlæring: Kunnskap om bruk av programmetoden med programorganisering og styring, programmets verktøy, prosesser og prosedyrer. C. Politikkrelevant kunnskap: Kunnskapsutvikling i Boligsosialt utviklingsprogram kan gi innspill til politikkutforming når det gjelder boligsosiale virkemidler, både lokalt i kommunene og nasjonalt. Figur 1: A. Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling i programmet Kunnskapsutvikling i Boligsosialt utviklingsprogram en kombinasjon av boligsosialt arbeid, programlæring og politikkrelevant kunnskap. C. Politikkrelevant kunnskap B. Programlæring 4 Mer om eksplisitt og taus kunnskap, se f.eks. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press

13 13 Kunnskapen rettes mot flere aktører og nivåer Programkommunene, andre kommuner, Husbanken og KRD som programeier og lokale og sentrale samarbeidspartnere: Individnivået, herunder programansvarlige og programlederne, men også andre programdeltagere, planleggere/andre saksbehandlere i kommunen, i Husbanken og hos samarbeidspartnere Organisasjonsnivået, herunder ulike avdelinger og seksjoner i kommunene, Husbanken og hos samarbeidspartnere Institusjonsnivået, kan være hele kommunen både politisk og administrativt

14 14 Målgrupper for kunnskapsutvikling i programmet Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er to sider av samme sak. Derfor bygger denne planen på en gjensidig forpliktelse mellom alle deltagerne i programmet. Særlig gjelder dette i samarbeidet mellom Husbanken Region øst og kommunene. Illustrasjonen Den omvendte pyramiden (jf. figur 2) viser programmets nedenfra og opp-perspektiv hvor programkommunenes behov og utfordringer står øverst og er viktigst, og hvor kunnskapen som utvikles i programkommunene skal formidles og deles med øvrige kommuner og samarbeidspartnere. Husbanken vil tilrettelegge for overføring av erfaringer og kunnskap utviklet i programkommunene til andre kommuner gjennom egne læringsarenaer, se husbanken.no. Kommuner som er tatt opp som Boligsosiale plankommuner i 2011/2012 er kommunene Askim, Rygge, Våler, Enebakk, Nes i Akershus, Nesodden, Nittedal, Ski, Nord Odal. Programkommunene Andre kommuner Andre velferdsaktører Husbanken Region øst Husbanken -øvrige regionter og strategikontor Kunnskapsdeling KRD Kunnskapsdeling Figur 2: Oversikt over målgruppene for Kunnskapsplanen den omvendte pyramiden.

15 15 Begrepsoversikt Følgende begreper med definisjoner og forklaringer er brukt: Begreper Kunnskapsutvikling Forklaringer og noen eksempler Ny eller etablert kunnskap som organisasjonen utvikler selv eller tilegner seg. Kunnskapen kan være taus, eksplisitt, eller en kombinasjon. Kunnskap utvikles i samspillet mellom eksplisitt kunnskap og taus kunnskap. Kunnskapsutvikling kan skje når medarbeidere aktivt innhenter og etterspør ekstern kunnskap og når man utnytter kunnskapen i organisasjonen og tar i bruk de ansattes kompetanse. Det er viktig å bygge videre på eksisterende kunnskap så vel som å utvikle ny kunnskap. Dette kan skje gjennom både formelle og uformelle læringsprosesser. Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap Kunnskaps-deling Læring Kunnskaps- og læringsplaner Læringstiltak Læringsarenaer Hverdagslæring Evaluering Kunnskap som er formidlet og dokumentert, og som dermed lett kan deles. Ubevisst eller udokumentert kunnskap, som er innvevd i den enkeltes erfaring og praksis. Når taus og/eller eksplisitt kunnskap deles. Eksempler er formidling av kunnskap og erfaringsutveksling på ulike læringsarenaer. Når kunnskapsdeling skjer systematisk, legger den også et grunnlag for kunnskapsutvikling og læring. Læring består av ulike prosesser og medfører en endring i holdning, forståelse og/eller atferd med bakgrunn i bruk av tilegnet kunnskap. Læring i organisasjoner skjer gjerne gjennom sosialt samspill av ulik karakter. Det konkrete verktøyet som regionkontoret skal utvikle og iverksette med internt og eksternt rettede tiltak som skal styrke kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring. Disse tiltakene kalles læringstiltak. Konkrete tiltak internt og eksternt rettet som skal bidra til å realisere og styrke kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring i organisasjonen. Tiltakene er tredelt: Kunnskapsgrunnlag, Læringsarenaer og Evaluering. Ulike fysiske og/eller digitale møteplasser, praksisfellesskap eller nettverk hvor hensikten er å lære. Interne og eksterne læringsarenaer er et sentralt læringstiltak. Læring som tilegnes gjennom erfaring og refleksjon knyttet til det daglige arbeidet og samspillet med kolleger. Evaluering kan gjøres etter enkle læringssløyfer: Hva har vi gjort? Hva har vi oppnådd? Effekten for kunden?hva var bra? Hvorfor? Evaluering etter doble læringssløyfer: Hva kan bli bedre? Hvordan? Skal vi fortsette med det vi gjør? Skal vi gjøre noe annet? Har vi riktig ambisjonsnivå?

16 16 Plattform for Husbanken Region øst arbeid med å bli en mer lærende organisasjon trekker opp begrunnelser, mål, verdier og kjennetegn for regionkontorets utvikling som en lærende organisasjon. En sentral begrunnelse for plattformen er at kunnskap skal øke treffsikkerhet og kvalitet i produktene for i større grad å møte kundenes behov. "En lærende organisasjon er en organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap, og til å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt". David Garvin, Garvin, David A. 2000: Learning in action - A guide to putting the learning organization to work. Harvard Business School press. Boston, Massachusetts.

Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram

Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram Kunnskaps- og læringsplan for Boligsosialt utviklingsprogram - Kunnskap blir det mer av - jo mer som deles PLATTFORM for region øst arbeid med å bli en mer lærende organisasjon, Region øst utarbeidet i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på andre velferdsområder Et trygt og egnet sted å bo er en forutsetning for god helse, rehabilitering,

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Om program som metode. Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, Marit C. Synnevåg

Om program som metode. Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, Marit C. Synnevåg Om program som metode Programledersamling Områdeløft Husbanken Region øst, 07.11.12 Marit C. Synnevåg Disposisjon Mine erfaringer med programmetoden Hva er et program? Hvorfor programsatsing? Programmets

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE

HALVÅRSRAPPORT 2012 SARPSBORG KOMMUNE 1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Utkast til samarbeidsavtale

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv

BASIS. Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner. BOLIG basis for et verdig liv BASIS Boligsosial Satsing I Sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner BOLIG basis for et verdig liv 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland

Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet? Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe

Detaljer

^^^ Husbanken REGION ØST

^^^ Husbanken REGION ØST ^^^ Husbanken REGION ØST Hamar kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Hamar Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR 1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR PROSJEKT KLAR KUNNSKAP - LÆRING - ARBEIDSINKLUDERING Fylkesmannen Fylkesmannen i i Østfold i Buskerud NAV Østfold NAV Buskerud NAV Rygge NAV Hurum NAV Moss NAV Røyken

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

Boligsosial veileder. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt.

Boligsosial veileder. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Boligsosial veileder Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Hvorfor gjøre dette? Veilederen kan være en inspirasjon til å begynne å snakke

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son desember 2009

BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son desember 2009 BoSo-kommunene Pulje 1 Oppfølging av gruppearbeid i Son 14. -15. desember 2009 Dette er et forsøk på å imøtekomme alle ønskene som kom frem ved ovennevnte programsamling. For noen av punktene vil vi komme

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 Tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet?

Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? Hvordan tydeliggjør vi resultater fra programarbeidet? 18.06.2012 1 Vi ønsker Legge opp til en rapportering som i størst mulig grad fanger opp sentrale innsatsområder og resultater i det lokale programarbeidet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 1 28.10.2011 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Rapportering på hovedfunnene i kommunenes halvårsrapporter med resultatoppfølging for målene i programmet Kommunenes halvårsrapporter per

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding 2011 for Boligsosialt utviklingsprogram Hamar Elverum Lillehammer Ringsaker Gjøvik Kongsvinger Lørenskog Moss Sarspsborg Fredrikstad Bærum Asker Oslo Halden Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Veiviser Bolig for velferd. Gir gjennomføringskraft til strategien og bidrar til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt.

Veiviser Bolig for velferd. Gir gjennomføringskraft til strategien og bidrar til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Veiviser Gir gjennomføringskraft til strategien og bidrar til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Mål i strategien 1. Alle skal ha et godt sted å bo 2. Alle med behov for tjenester,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

UTKAST. Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd Delprogram 1 og 2. mellom

UTKAST. Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd Delprogram 1 og 2. mellom UTKAST Programavtale for Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020 Delprogram 1 og 2 mellom Drammen kommune og Husbanken Region Sør (Heretter kalt Husbanken) 2 I. Formålet med avtalen Avtalen

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Forskningsleveranser 2013

Forskningsleveranser 2013 «Hva sier forskningen?» Forskningsleveranser 2013 Programkommunesamling, Trondheim 11. feb. 2014 Øyvind Ustad, Seniorrådgiver FoU Husbanken 1. Husbankens FoU-arbeid 2. Forskningsleveranser 2013: 3 eksempler

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid 1. Bakgrunn Det regionale kompetansetilskuddet er et viktig virkemiddel for å fremme kunnskapsutvikling

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer