Drammen - Norges beste barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen - Norges beste barnehage"

Transkript

1 Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen

2 Forankring av prosjektet Bakgrunn Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen Mars Bystyret Prosjektbeskrivelse og handlingsplan Prosjektet Norges beste barnehage ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen Prosjektet er tilsvarende det 4-årige skoleprosjektet; Drammen Norges beste skole som nå er over i drift. Norges beste barnehage er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. Norges beste barnehage skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud. «Drammen - Norges beste barnehage» En barnehage der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Prosjektets overordnede målområder Barns mestring og læring Barnehagen som organisasjon Et læringsmiljø som fremmer barns skaperglede og utforskertrang Private og kommunale barnehager samarbeider om utviklingstiltak Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Utviklingsprogrammer som styrker barns sosiale og språklige kompetanse og som fremmer fysisk aktivitet og helse Kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser Vurdering og kvalitetssystemer som styrker barns trygghet, mestring og grunnleggende ferdigheter Effektiv organisering av kompetanseutvikling 2

3 Med tilhørende 10 kjennetegn 1. Et trygt og tolerant miljø som fremmer barns sosiale mestring, lek, utfoldelse og læring 2. Utforskende fysisk miljø som ivaretar barns skaperglede og læring 3. Kvalitetssystemer med vekt på barns trivsel, medvirkning og læring 4. Kunnskap om barnehagens formål, samfunnsmandat og yrkesetikk hos ansatte 5. Etisk refleksjon, likestilling og flerkulturell forståelse 6. Profesjonelle og motiverte ansatte som deltar i utviklingsarbeid om faglig innhold 7. Erfaringsdeling gjennom hospitering og nettverk 8. Barnehager som samarbeider om nye arbeidsformer og pedagogiske verktøy 9. Kvalifisering gjennom rekruttering og opplæringsprogram 10.Barnehagens planverktøy, utviklingstiltak og pedagogiske profil er tydelig Handlingsplan en konkretisering av tiltak For å etablere prosjektet med den vedtatte visjonen som ramme har det vært gjennomført samlinger med ledere og eiere av barnehagene. Målet har vært ut fra nåtilstand å prioritere fokusområder med tilhørende kompetansetiltak. Arbeidsformene for kompetanseutviklingstiltak og programmene i utviklingsprosjektene vil bestå av både kurs/foredrag, nettverk og samlinger. Tilbudet vil være: Kunnskapsdeling gjennom utviklingsprosjekter og nettverk Kursprogram for forskjellige ansattgrupper Veiledning i nettverk av barnehager innenfor valgte fokusområder Samlinger i barnehager innenfor nettverksgrupper for demonstrasjon og refleksjon 3

4 OPPVEKST Prioriterte områder Optimalt læringsmiljø - styrke barns mestring og læring Barnehagens læringsmiljø og arbeidsformer Barnehagens samfunnsmandat Barns grunnleggende ferdigheter og helse Ledelse Organisasjonsutvikling Prosjektets mandat Organisere en base for deling av kunnskap gjennom nettverk, kurs, workshops og seminarer på tvers av kommunale og private barnehager Etablere nettverk ut fra valgte fagområder med ledere fra praksisfeltet Legge til rette for utviklingsprosjekter med deltakelse fra private og kommunale barnehager Gi faglig påfyll ut fra definerte målområder Skaffe oversikt over faglige ressurspersoner internt og eksternt innen de enkelte fokusområder Arbeide eksternt mot forskningsmiljøer for faglig samarbeid om prosjekter i barnehagene i Drammen Legge til rette for kompetansedeling mellom barnehager ved bruk av hospitering og demonstrasjoner Mobilisere eierne av barnehagene for deltakelse og oppfølgning av prosjektet NBB 4

5 Prosjektets varighet Prosjektets varighet er fra høsten 2012 til sommeren Prosjektets omfang Prosjektet gjelder alle kommunale og private barnehagenr. Overfor eiere og styrere foretas det jevnlig mobiliseringstiltak for at alle barnehager skal ha høy deltakelse i prosjektet. Prosjektets organisering: Prosjekteier: Tore Isaksen Prosjektleder: Grete Nesset Prosjektgruppe: 4-5 stillinger Styringsgruppen 6 medlemmer: Tore Isaksen (leder) Grete Nesset (sekretær) 1 virksomhetsleder fra kommunale barnehager 1 styrer fra de private barnehager 2 ansattes representanter (Utdanningsforbundet, Fagforbundet) Referansegruppe Representant fra høgskole/universitet Representant fra privat barnehageeier Representant fra foreldreutvalg Roller Utdanningsdirektørens rolle: Prosjekteier Følge opp prosjektets resultater Sørge for avgrensning av prosjektet i forhold til økonomiske rammer Bidra i mobiliseringen for prosjektet overfor private og kommunale barnehager Prosjektets/Prosjektleders mandat Utvikle prosjektbeskrivelse og handlingsplan i samarbeid med prosjekteier og barnehagene i Drammen Lage milepælsplaner for gjennomføringen av prosjektet gjennom prosjektperioden Bemanne prosjektet ut fra kompetansebehov Sammen med aktuelle aktører utvikle og definere faglige fokusområder for NBB Ha hovedansvar for å etablere møteplasser med praksisfeltet Igangsette nettverk Konsultere prosjekteier og avlegge rapporteringer underveis Gi kostnadsberegning for prosjektets portefølje Delegere oppgaver til prosjektmedarbeidere og følge opp deres arbeidsprosesser 5

6 Samarbeidspartnere Prosjektet; Norges beste skole -Utviklingsbasen Senter for oppvekst Drammen IKT Høgskoler/Universitet, fagmiljøer Andre aktuelle kommuner Prosjektbasen Prosjektet har en prosjektbase i Wergelandsgate 13 i Drammen. Prosjektbasen har prosjektleder, prosjektmedarbeidere og veiledere ut fra prosjektets behov for kompetanse. Prosjektbasen skal fasilitere kursporteføljer ut fra fokusområder og skal bistå barnehagene med veiledning knyttet til prosjektets faglige innhold. Arbeidsformene er forelesninger, samlingsbaserte programmer, utviklingsprosjekter med samarbeidende barnehager- private og kommunale og workshops. Prosjektgruppen i basen og eksterne fagpersoner veileder i barnehagene innenfor utviklingsprosjekter. Det søkes aktivt om å få fag- og forskningsmiljøer til å delta i prosjekter. Vi ønsker drammensbarnehagen som forskningsarena. Faglige bidragsprosjekter gir gevinst både for forskere og barnehagene. Oppfølging av prosjektet Underveisvurdering Tiltaksplanen er lagt opp på bakgrunn av formålet som framgår av prosjektbeskrivelsen og de målformuleringer som er definert for prosjektet. Ut fra målene er kjennetegn for mål og tiltak beskrevet. På hvert fokusområde er det lagt opp til underveisvurderinger for hvert år for å vurdere framdriften i forhold til realiseringen av mål og kjennetegnene for måloppnåelser. Vurderingene vil danne grunnlag for eventuelle tiltak som bør foretas. Tiltaksplanen skal støtte opp om en delingskultur i barnehagens arbeid. Kompetanseutvikling- framdriftsplan Tiltaksplanen legger grunnlaget for kompetanseutviklingstiltakene som iverksettes. Det må prioriteres nøye hvilke tiltak som skal igangsettes og hvilke arbeidsformer som skal benyttes. Det vil bli utarbeidet årlige aktivitetsplaner på bakgrunn av de fokusområder som er valgt i prosjektet. Økonomiske rammefaktorer for prosjektet Finansieringen i prosjektet er bevilget gjennom økonomiplanbehandlingen i bystyret. Prosjektet har en ramme for 2013 på kr. 6 millioner. 6

7 Fokusområder Disse har fremkommet gjennom deltakelse fra styrere og eiere Barnehagens samfunnsmandat Læringsmiljø og arbeidsformer Organisasjonsutvikling Samspillskompetanse, kommunikasjonsverktøy Grunnleggende ferdigheter Styrke barns sosiale og språklige kompetanse Formål, verdier, etikk, profesjonskunnskap Didaktikk - pedagogisk dokumentasjon og metodisk kompetanse Styrke barns fysiske aktivitet og helse Fysisk miljø - inne/ ute, estetikk, materiell og medier Det er gitt en felles struktur i oppsettet av fokusområdene. Prosjektets innretning bygger på prinsippet om å være en lærende organisasjon og er mål- og resultatstyrt. 7

8 Mål ståsted/dette har vi dette mangler vi igangsetting korreksjoner/justeringer evaluering/refleksjon Malen for tiltaksbeskrivelsene 1. Mål 2. Kjennetegn for måloppnåelse 3. Målemetoder 4. Igangsatte tiltak 5. Tiltak som iverksettes 6. Underveisvurderinger 7. Sluttevaluering Tiltakene Tiltakene for kompetanseutvikling vil følge strukturene i den overordnende planen med to hovedmål/resultatmål: 1) Barns mestring og læring og 2) Barnehagen som organisasjon. Innenfor begge hovedmål legges det opp til fellestiltak gjennom forelesninger/kursrekker som gjelder enten hele personalet eller grupper av ansatte. Utviklingsprosjektene som gjelder barns læringsmiljø med avgrenset tema vil være knyttet til grupper av barnehager som deler sine erfaringer og kunnskaper overfor andre barnehager. Noen prosjekter vil utformes med tanke på å lage maler/standarder/modeller til anvendelse for alle barnehager. 8

9 Oppstart kurs, kvalifiseringsprogrammer og prosjekter Samlinger og kurs som tilbys barnehagene starter i henhold til oversiktsplanen. Igangsetting av samarbeidsprosjekter starter etter at mandatet for de ulike programmene er utarbeidet medio mars Oversiktsplan Foreløpig skisse til framdrift innenfor hovedområdene. Aktivitene til hvert tema vil bli utarbeidet i en årlig aktivitetsplan. Kompetanseutvikling (arbeidsgruppe/workshop) : Utprøving/implementering : Evaluering/korreksjon : Drift: Tema Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Barnehagens samfunnsmandat formål, lovverk, mv. Læringsmiljø - arbeidsformer Grunnleggende ferdigheter Tema Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Pedmedarbeidere/ assistenter (1.gruppe) (del 2) Studieprogram ledelse styrere/ pedledere (15 stp?) Rekruttering oppfølging nytilsatte pedagogiske medarbeidere 9

10 Prosjektets overordnende målområder Barns mestring og læring Barnehagen som organisasjon Fokusområder Et læringsmiljø som fremmer barns skaperglede og utforskertrang Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Barnehagens samfunnsmandat Formål, verdier, etikk, profesjonskunnskap Læringsmiljø og arbeidsformer Samspillskompetanse, kommunikasjonsverktøy Grunnleggende ferdigheter Styrke barns sosiale og språklige kompetanse Private og kommunale barnehager samarbeider om utviklingstiltak Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Utviklingsprogrammer som styrker barns sosiale og språklige kompetanse og som fremmer fysisk aktivitet og helse Organisasjonsutvikling Didaktikk - pedagogisk dokumentasjon og metodisk kompetanse Styrke barns fysiske aktivitet og helse Kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser Vurdering og kvalitetssystemer som styrker barns trygghet, mestring og grunnleggende ferdigheter Effektiv organisering av kompetanseutvikling Fysisk miljø - inne/ ute, estetikk, materiell og medier Det er gitt en felles struktur i oppsettet av fokusområdene. Prosjektets innretning bygger på prinsippet om å være en lærende organisasjon og er mål- og resultatstyrt. 10

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010 Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013 med kompetanseutviklingsplan for 2010 Vedtatt av HOO 10.desember 2009 Forord Kvalitetsutviklingsplan 2010-2013 er et resultat av samarbeid mellom barnehageadministrasjonen

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

LOMAKKA BARNEHAGE SKAL VÆRE EN BARNEHAGE HVOR BARN, FORELDRE OG ANSATTE HAR GODE HVERDAGER. BARNEHAGEN SKAL VÆRE EN DEL AV YTREBYENS MANGFOLD

LOMAKKA BARNEHAGE SKAL VÆRE EN BARNEHAGE HVOR BARN, FORELDRE OG ANSATTE HAR GODE HVERDAGER. BARNEHAGEN SKAL VÆRE EN DEL AV YTREBYENS MANGFOLD 1. VISJON LOMAKKA BARNEHAGE SKAL VÆRE EN BARNEHAGE HVOR BARN, FORELDRE OG ANSATTE HAR GODE HVERDAGER. BARNEHAGEN SKAL VÆRE EN DEL AV YTREBYENS MANGFOLD 2. HOVEDMÅL FOR LOMAKKA BARNEHAGE 2007 2.1. Det skal

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer