Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Regional rehabiliteringskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Regional rehabiliteringskonferanse"

Transkript

1 Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Regional rehabiliteringskonferanse Stavanger Universitetssykehus 26.oktober 2010 Dagfinn Thorsvik

2 Hjerneslag en folkesykdom i Norge personer rammes hvert år Ca 50 % økning frem mot 2030? Største forbruk av liggedøgn i helse- og omsorgsinstitusjoner Dominerende årsak til funksjonshemming Behandlingskostnad ca (snitt) Total kostnad: 7-8 mrd/år

3 Definisjon (WHO) En plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner som varer i mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag Hjerneinfarkt ca 85% Hjerneblødning ca 15% Intracerebral blødning Hjernehinneblødning /SAB)

4 Hjerneinfarkt ca 85 % alle slag Hjerneblødning 1 av 10 slag

5

6 Utvikling i behandlingstilbudet Fra passiv omsorg til blålysmedisin i løpet av år Slagenheter Ny billeddiagnostikk (CT og MR) Trombeoppløsende behandling Ny kunnskap om sekundærforebygging Ny kunnskap om rehabiliteringsmuligheter (hjernens plastisitet) Geografiske variasjoner i behandling og rehabilitering

7 Hva er/hvorfor faglige nasjonale retningslinjer? Systematisk utviklete faglige anbefalinger Nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper-/diagnosegrupper Helhetlige pasientforløp/samhandling Øke kvalitet og sikre forsvarlighet og bedre prioritering Hjelpemiddel for helsearbeidere, pasienter og pårørende, helseforvaltere, politikere, utdanningsinstitusjoner

8 En kunnskapsbasert helsetjeneste Forskning Erfaring Brukerkunnskap

9 Struktur i retningslinjen Kort beskrivelse av problemstillingen (ikke lærebok) Presentasjon av aktuell forskning og/eller annen kunnskap Anbefalinger Referanser

10 Anbefalinger - eksempel Alle pasienter bør få behandling i slagenheter som kombinerer akuttbehandling og tidlig rehabilitering, og har en standard på nivå med slagenhetene i de vitenskapelige studier (grad A nivå 1 a) Det bør opprettes spesialiserte slagsentra, minst ett i hver helseregion. (grad D) Pasienter med symptomer på akutt hjerneinfarkt bør umiddelbart undersøkes med CT eller MR

11 Gradering av anbefalinger

12 Organisering av arbeidet Helsedirektoratet (etter initiativ fra Helse Øst) 3 arbeidsgrupper Akutt behandling Forebygging etter slag og TIA Rehabilitering Kunnskapssenteret for helsetjenesten Forskningspublikasjoner Internasjonal metodikk for retningslinjearbeid Andre nasjonale retningslinjer Oppstart mai 2007 høring høsten 2009 Publikasjon Revisjon hvert 3.år

13 Redaksjonsgruppe Bent Indredavik, St.Olavs hospital/ntnu (leder) Rolf Salvesen, Nordlandssykehuset/UNN (Leder akuttgruppen) Halvor Næss, Haukeland universtetssykehus (leder forebyggingsgruppen) Dagfinn Thorsvik, Helse Nord-Trøndelag (leder rehabiliteringsgruppen)

14 Nasjonale retningslinjer for hjerneslag Papirversjon 685 referanser Kortversjon for helsepersonell Elektronisk versjon

15 Innhold - hovedkapitler Metode, organisering, kunnskapsgrunnlaget, gradering, anbefalinger Organisering av slagbehandlingskjeden Behandling av hjerneslag i akuttfasen Sekundærprofylakse etter hjerneslag Rehabilitering og rehabiliteringsbehov ved hjerneslag

16 Rehabiliteringsgruppen Birgitta Langhammer, fysioterapeut phd/førsteamanuensis HiO Brynhild Stensrød, overlege dr.med, Ullevål sykehus Brynjar Reberg, allmennlege, Klemetsrud legesenter, Oslo Eli Fossan Rasmussen, slagsykepleier, Sykehuset Buskerud Egil Larsen, spesialpedagog/avd.leder, Øverby kompetansesenter Hild Fjærtoft, fysioterapeut dr.phil, St. Olavs Hospital Ingjerd Haukeland, logoped /forbundsleder Afasiforbundet Iris Brunner, fysioterapeut, Meland kommune Karin M. Liabø, ergoterapeut, avdelingsdirektør NAV Unni Sveen, ergoterapeut dr.phil, Ullevål sykehus Per Ragnar Sollie, Landsforeningen for slagrammede Randi Nesje, Landsforeningen for slagrammede Dagfinn Thorsvik, avd.overlege, Sykehuset Levanger (gruppeleder)

17 Rehabilitering av mennesker med hjerneslag noen momenter ca nye slagpasienter hvert år i Norge 1/3 av disse må leve med en varig funksjonshemming Største enkeltgruppe som trenger rehabilitering Ofte komplekse utfall / funksjonshemming Behov for innsats fra mange profesjoner Rehabilitering er personens egen prosess Spesialisthelsetjeneste og kommune Fra dag 1 for alle og resten av livet for mange Mangelfull forskning

18 ICF - en bio- psyko- sosial modell for rehabilitering Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner Kroppsstrukturer Aktivitet Deltakelse Miljøfaktorer Personlige faktorer

19 Rehabilitering ved hjerneslag - innhold Innledning Om rehabilitering generelt og slagrehabilitering spesielt Organisering av rehabilitering Prosesser i slagrehabilitering Funksjons- og aktivitetskonsekvenser ved hjerneslag Aktivitet og deltakelse (Å leve livet etter slaget) Miljøfaktorer (Personlige faktorer)

20 Innledning Rehabilitering Slagrehabilitering Profesjoner, aktører Tverrfaglige team Brukermedvirkning

21 Organisering av slagrehabilitering Spesialisthelsetjenesten Slagenhet Rehabiliteringsavdeling Privat rehabiliteringsinstitusjon Tidlig støttet utskrivning (ESD/amb.team) Kommunehelsetjenesten Hjem Kommunal rehabiliteringsinstitusjon Døgnplasser Dagtilbud Sykehjem Andre etater (NAV/skole/PPT, Statped) Samhandling sykehus - kommune

22 Anbefalinger rehabilitering - eksempel Pasienter med hjerneslag som har behov for rehabilitering i sykehus etter akuttfasen, bør få tilbud om innleggelse i en rehabiliteringsavdeling (grad A, nivå 1a) Hver kommune (evt samarbeidende kommuner) bør ha et rehabiliteringsteam med ansvar for hjemmebasert rehabilitering (grad D)

23 Prosesser i slagrehabilitering Kartleggingsverktøy og funksjonsvurdering Målsetting rehabiliteringsplan Møter med bruker, familie, tverrfaglige team Individuell plan Evaluering av tiltak Varighet av rehabilitering og senfasetilbud

24 Funksjonssvikt og aktivitetskonsekvenser I Sensorimotoriske Lammelser Sensibilitet Spastisitet, kontrakturer Hemiplegisk skulder (smerte, subluxasjon) Ødem Balanse Kondisjon/Utholdenhet Fot-/ankel-instabilitet/drop-fot

25 Funksjon/aktivitet II Kognitive funksjoner Oppmerksomhet og konsentrasjon Hukommelse Eksekutive funksjoner Neglekt Apraksi Agnosi Rom-retningsvansker

26 Funksjon/aktivitet III Sansefunksjoner (syn og hørsel) Kommunikasjon Afasi og tale apraksi Dysartri Kognitive kommunikasjonsvansker Svelgevansker og ernæring Blære- og tarmfunksjon Depresjon og emosjonell labilitet

27 Aktivitet og deltakelse (Å leve livet etter hjerneslaget) Fysisk aktivitet Daglige aktiviteter Personlig ADL Instrumentell ADL Deltakelse i samfunnet Egenmestring (Empowerment) Bo og leve i eget hjem Arbeid Bilkjøring Fritidsaktiviter og sosialt nettverk Samliv og familierelasjoner Seksualitet

28 Miljøfaktorer Universell utforming Brukerorganisasjoner og likemannsarbeid Pårørende. Rolle og opfølging Lærings- og mestringssenter

29 Eksempler forts Kommunen skal ha et opplæringstilbud til mennesker med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker (lovhjemmel) Rehabiliteringsmål bør utarbeides sammen med pasient og pårørende og bør baseres på en omfattende tverrfaglig vurdering og defineres i form av en rehabiliteringsplan (grad D) Hjemmeboende personer som har funksjonsvikt mer enn ett år etter hjerneslaget bør ved behov vurderes med henblikk på vedlikeholdstrening for å opprettholde ervervet funksjon (grad D)

30 Eksempler forts Pasienter med pareser bør få spesifikk trening av muskelstyrke kombinert med oppgaverelatert trening for å bedre motorisk funksjon (grad A, nivå 1a) Ved spastisitet som begrenser funksjonsevne, gir smerter eller reduserer velvære bør behandling med Botulin toxin A vurderes (grad A, nivå1a) Pasienter med drop fot bør vurderes for ankelortoser (grad B,nivå 1b)

31 Eksempler forts Alle pasienter bør tidlig undersøkes med henblikk på kognitive vansker. En funksjons beskrivelse av vanskene bør foreligge og konsekvensene relatert til aktivitet og deltakelse skal meddeles til pasient, pårørende og personell (grad D) Alle pasienter med slag i dominant hemisfære bør screenes med tanke på språkvansker

32 Eksempler fortsatt Personer som opplever begrensninger i sosiale aktiviteter etter slag bør få ergoterapi i hjemmemiljøet med fokus på å fremme sosiale- og fritidsaktiviteter (grad A, nivå 1 a) Personer som rammes av slag og deres pårørende bør få informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner og deres likemannsarbeid (grad D)

33 Oppsummering Forhåpentligvis et nyttig verktøy for oppnå god og likeverdig behandling og rehabilitering Helsepersonell må kjenne til retningslinjene, bruke dem og vurdere dem Første utgave av retningslinjene fullkommen? Revisjon om 3 år Stimulans til mer forskning og fagutvikling rundt hjerneslag, spesielt rehabilitering

34 Lykke til og takk for oppmerksomheten! Utsikt fra Dønna på Helgelandskysten

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.2014 Styrende dokumenter Lov om spesialisthelsetjenesten Forskrift om

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser ØF-rapport 04/2012 Saksnummer 11/4400 H-dir Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser av Anne Sofie Lofthus og Vigdis Mathisen Olsvik ØF-rapport nr.

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag. Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik

Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag. Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik Innhold Rehabilitering som fagområde Rehabilitering i Nord-Trøndelag Hvilke pasienter får rehabilitering

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år

Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år Prosjektrapport Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år Referanse nr. 2010003447 Ref. nr. 10/3447-17 1 Sammendrag Bakgrunn Tre søknader til Helsedirektoratet

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Innspill fra fagråd Habilitering

Innspill fra fagråd Habilitering Innspill fra fagråd Habilitering Mandatet har vært å komme med innspill til den regionale strategien som skal utarbeides innen habilitering for Helse Sør-Øst. Fagrådet leverte sitt innspill 1. september

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer