Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11."

Transkript

1 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa

2 Styrende dokumenter Lov om spesialisthelsetjenesten Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering , HOD. Særtrykk av St.prp.nr.1 ( ) IS-1947 Rapport. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1945 Regelverk. Innsatsstyrt finansiering 2012

3 Ønsket pasientforløp Fordeling kommune spesialisthelsetjeneste Døgntilbud eller dag/poliklinisk tilbud

4 Ansvars- og oppgavefordeling

5

6 Befolkningsutvikling i Helse Stavangers opptaksområde

7 Ulik rehabiliteringsbehov

8 Rehabilitering Tidsavgrensa, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (Forskrift om habilitering og rehabilitering 2)

9 Status for regionen i 2014 Demografi og forekomst av rehabiliteringsbehov. Hyppigste målgrupper for spesialisert rehabilitering er pasienter med behov for nevrologisk rehabilitering og pasienter med komplisert forløp av alvorlig somatisk lidelse. I poliklinikkene er muskel- og skjelettlidelser dominerende. Av demografiske årsaker, med vekst i folketall i Helse Stavanger og betydelig økende andel eldre og kronikere forventes et tilsvarende økende behov for rehabiliteringstjenester. Nedgang i gjennomsnittlig liggetid på akuttavdelinger, vil medføre økende behov for tidlig subakutt rehabilitering.

10 Antall hjerneslag vil øke i framtiden - økning på 50 % neste 20 år hvis ikke forebygging bedres Kilde: St. Olavs Hospital

11

12

13 Kilde: St. Olavs Hospital

14 Funksjonelt utkom

15

16

17 Anbefalingene i retningslinjene bygger på all tilgjengelig forskningsbasert kunnskap per 2010

18

19 2.1 Organisering av slagbehandlingskjeden

20 En slagbehandlingskjede med oversikt over behov for rehabilitering i de ulike tidsfaser etter hjerneslaget Fjærtoft H og Indredavik B. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2007

21 Organisering av slagrehabilitering

22 Hvem har nytte av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten? Gruppe 1 - Lite slag/transitorisk iskemisk anfall (TIA) Rask diagnostisk utredning Kartlegging og funksjonsvurdering Sekundær forebygging Informasjon til pasient og pårørende Gruppe 2 Moderate/store utfall Diagnostikk og akuttmedisinsk behandling Overvåking og forebygging av komplikasjoner Tverrfaglig vurdering og rehabilitering Sekundær forebygging Gruppe 3 Omfattende utfall/terminalt syke pasienter Diagnostikk og medisinsk behandling Omsorg og pleie

23 Rehabiliteringsavdelingens oppgaver er: Å gi et tilbud til de pasientene som trenger spesialisert rehabilitering etter behandling i slagenhet. Å gi tilbud for pasienter i senfase, både utredning, eks førerkortvurdering, og for spesifikk trening for å nå konkrete mål. Å gi veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten og andre instanser. Å utrede henviste pasienter fra allmennleger ev. fra andre sykehus-/sykehjems avdelinger for bl.a. vurdering av funksjonsnivå, rehabiliteringspotensial Å initiere utarbeidelse av IP for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

24 ICF International classification of functioning

25 Prinsipper for rehabilitering Funksjonstrening ICF-kroppsfunksjoner Kompensering ICF-aktivitet/deltakelse Tilrettelegging ICF-miljøfaktorer Psykologisk og sosial mestring Videre medisinsk behandling (BT, glukose, smerter, søvn, blære/tarmfunksjon, ernæring, allmenntilstand m.v.) Informasjon om sekundærprofylakse

26 Rehabiliteringssirkelen

27 Kilde: St. Olavs Hospital

28 Spesifikke rehabiliteringstiltak Dokumentasjon om hvilke rehabiliteringstiltak som er mest effektive er begrenset. Best dokumentert er: tidlig mobilisering i akuttfasen (1a)samt oppgaverelatert trening (1a) der pasienten trener på de funksjoner og oppgaver som han eller hun ønsker å mestre. Retningslinjene innen rehabilitering anbefaler: tidlig start og oppgaverelatert trening

29 Tidlig mobilisering En systematisk oversiktsartikkel (Diserens et al, Cerebrovasc Dis 2006) Tidlig mobilisering er assosiert med god funksjon (n=206) (Indredaviket al, Stroke 1999) Fysiologiske endringer ved tidlig mobiliserig (n=100) (Indredavik et al, Cerebrovasc Dis 2007) Hjerneaktivitet ved tidlig mobilisering (n=12) (Askim et al, Neurorehab and Repair 2009)

30

31 Nevroplastisitet Dannelse av nye nerveceller Nye dendritter og synapser omkring skadet område sprouting Andre hjerneavsnitt overtar funksjon Terapeutisk vindu mht. tid etter skaden Nevroplastiske endringer også senere i forløpet Nytt håp om videre bedring ved trening også lengre tid etter hjerneskaden Intensitet dosering! (eks fra dyreforsøk)

32 Intensiv trening Arm/hånd Constraint induced movement therapy = CI-terapi Språk Intensiv språktrening Ben Intensiv forflytning og gangtrening ifm. daglige gjøremål gjennom hele døgnet evt. tredemølle med oppheng Syn Intensiv synstrening Intensiv kognitiv rehabilitering Krever godt motivert pasient og generell kapasitet/utholdenhet for trening

33 Motorisk trening Tidlig mobilisering og kontraktur profylakse Intensiv oppgaverelatert trening (1a) Evt. tillegg av tredemølle med oppheng Kondisjonstrening der mulig. God sekundærprofylakse og fremmer trolig kognitiv funksjon Styrketrening øker ikke spastisitet

34 Spastisitet Ca 80 % av slagpasienter Bidrar til ytterligere funksjonsproblemer hos ca 16 % Grunnbehandling: Fysioterapi, kontrakturprofylakse, posisjonering, tøyninger Evt. ortoser må være individuelt tilpasset (gjerne nattortoser)

35 Spastisitet Baklofen/Lioresal Ofte liten effekt Tretthet og muskelsvakhet Trappes opp til mg i døgnet hvis toleranse, langsom opp- og nedtrapping. Tizanidin (Sirdalud) Fortsatt ikke registrert i Norge Tretthet som bivirkning, men mulig noe mindre muskelsvakhet Rivotril liten kveldsdose kan avhjelpe nattlige dystonier Botulinumtoxin Baklofen intratekalt (baklofenpumpe)

36 Kognitive vansker

37 Typiske kognitive utfall hos slagpasienter: Venstre hemisfære: Afasi Apraxi Detaljer Selvkritisk Depresjon Redusert mental fleksibilitet Emosjonell inkontinens Høyre hemisfære: Rom- og retningsvansker Neglekt Redusert oppmerksomhet Redusert kritisk sans Innsiktsproblemer Impulsive og raske Begge hemisfærer: Hukommelse Oppmerksomhet Konsentrasjon Tempo

38 Intensiv kognitiv rehabilitering Flere elementer, men vekt på trening av Hukommelse Konsentrasjon Oppmerksomhet Eksekutive funksjoner (struktur, arbeidshukommelse) En viss dokumentasjon på effekt av tiltak på disse områdene (Cicerone 2008, Norske retningslinjer) Påvist endringer i grå og hvit substans etter lignende intervensjoner.

39 Testing/vurdering av kognitiv funksjon Observasjon under utførelse av ADL Enkle målrettede tester Nevropsykologisk testing er gullstandard

40 Språkvansker???

41 Språkvansker Logopediske tiltak ved afasi og tale-apraksi bør igangsettes raskt for å maksimere bedring av språk og kommunikasjon (1a). Logopediske tiltak ved afasi bør være av tilstrekkelig mengde og hyppighet <3 ganger per uke: ingen dokumentasjon (1b). I kronisk fase bør det vurderes å gjennomføre perioder med strukturert intensiv språkterapi (3) Den afasirammede, pårørende, helsepersonell og andre bør få informasjon som kan bidra til at personen får muligheter til å delta i kommunikasjonen

42

43 Synstrening? 60% synsproblemer etter hjerneslag For pasienter med synsfeltsutfall kan kompensatorisk trening i form av visuelle scanningteknikker vurderes (C). Trening av øyenmuskelpareser akkomodasjonstrening Opphold for pasienter med slagrelaterte synsproblemer på Hurdalsenteret. Synstekniske hjelpemidler

44 Svelgvansker Vannlatingsbesvær Smerter Ernæring Slagpasienter er spesielt utsatt for Depresjon

45 Førerkort Kognitive problemer Syn Recidivfare Tilrettelegging mulig (kun ved motoriske problemer) Førerkortvurdering Praktisk kjøretest

46 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Sengepost med 14 senger til kompleks rehabilitering Poliklinikk for rehabilitering: 3 mnd. Oppfølgingspoliklinikk nevropsykologisk utredning ift. funksjon, arbeid og førerkort individuell oppfølging; rådgivning, veiledning, bistand i samarbeid med NAV, arbeidsgiver og andre instanser, råd og veiledning til kommunen, samt bistå i ansvarsgruppemøter

47 Gruppebasert rehabiliteringsprogram innen kognitiv rehabilitering Tidlig fase (3-6mnd): de med lettere kognitive vansker ift. hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet. Hjerneskolen - senforløp (2 år etter skade): fokus på sosiale og kognitive følger etter skade. vansker med hukommelse, kontrollere følelser, komme i gang med eller planlegge aktiviteter og språkvansker.

48 Gruppebasert rehabiliteringsprogram innen kognitiv rehabilitering Mål: Få innsikt i egen tilstand og hva dette medfører for egen situasjon. Få informasjon om kompenserende metoder og hjelpemidler. Utveksle erfaringer med andre som har lignende vansker. Eget tilbud til pårørende samtaler alene og i gruppe.

49 Regionale tilbud Regional enhet for traumatisk hodeskade (RETH) AFMR Nordås, HUS Regional poliklinisk tilbud for utredning av hypermobilitet Spinalenheten, nevrologisk avd. HUS Revmatisme sykehuset Haugesund Rehabiliteringsavdeling for amputasjonspasienter HUS regional funksjon?

50 Vår oppgave: Spesialisert kompetanse Evne til å mestre faglig kompleksitet Vilje til å tilby intensitet i behandling Et godt rehabiliteringsløp forutsetter også vår vilje og evne til forpliktende samspill med kommunehelsetjenesten, bygget på anerkjennelse av førstelinjens styrke.

51 Utfordring/mål Opprettholde fokus på tidlig rehabilitering parallelt med utvikling av nye akuttmedisinske behandlingsmodaliteter God kvalitet, tilstrekkelig kapasitet og likeverdige tilbud for pasientene med behov for rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger Gjennomføre studier av ulik rehabiliteringstiltak Ambulant rehabiliteringsteam

52 Takk for oppmerksomheten!

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer