Arkivkatalog. Kvænangen kommune Foreløpig katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog"

Transkript

1 Arkivkatalog Kvænangen kommune Foreløpig katalog

2 INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET... 6 F) PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 6 G) LITTERATUR DE FOLKEVALGTE ORGAN OG SENTRALADMINISTRASJONEN I KOMMUNEN... 7 VALGSTYRET Møteprotokoll MANNTALLSNEMNDEN Møteprotokoll Manntallslister FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE Valg til kommunale nemnder, styrer og råd Møteprotokoller Brevjournaler KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel Inventarfortegnelse FOLKEREGISTER ØKONOMIFORVALTNING HERREDSKASSEN/KOMMUNEKASSEN Kassabøker Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Driftsregnskap Råbalanse Anvisningsbøker Kontobøker Saldobalanse Brakkesalg SKATTEREGNSKAPET Skattedagbok Statusbok, skatteregnskapet Innfordring av skatt Avregningsjournaler for tilgodebeløp (skatt) Utpantingsprotokoll Manntallslister med fastsatt forskottsskatt Forskotts- og påleggstrekk KOMMUNEREVISJONEN Revisjonsprotokoller SKATTENEMND/SKATTEUTVALG Møteprotokoll

3 LIKNINGSNEMND/LIKNINGSKONTOR Skattelister forskuddpliktige Innfordring av etterskuddsskatt KIRKE OG KULTUR KVÆNANGEN KULTURNEMND KVÆNANGEN UNGDOMS- OG IDRETTSUTVALG UNDERVISNING SKOLEADMINISTRASJONEN/SKOLESTYRET Kopibøker Brevjournaler Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Regnskap SKOLESTYRETS UNDERUTVALG Eksamensnemnda Byggekomiteen for Kvænangen ungdomsskole Byggekomiteen for Alteidet skole DE ENKELTE KRETSENE Burfjord skole Alteidet skole Kjækan skole (Niemenaiko skole fram til 1953) Kjækan framhaldsskole Kjækan kommunale realskole Jøkelfjord skole Spildra skole Skorpa skole Valan skole Sørstraumen skole Ravelsnes skole Finnmark offentlige landsgymnas SOSIALE OPPGAVER FATTIGSTYRET ADMINISTRASJON AV TRYGDER Trygdenemnda Det stedlige arbeidstilsyn Nærings- og tiltaksnemnda Tuberkulosenemnda TEKNISKE OPPGAVER GJENREISNINGSARKIV KVÆNANGEN BYGGEKONTOR Kopibøker KVÆNANGEN KOMMUNALE GJENREISNINGSKONTOR Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Kartotek over gjenreisningsbygninger ordnet etter løpenummer

4 Byggesaksmapper/gjenreisningsmapper ordnet etter løpenummer RETTSSTELL NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING KVÆNANGEN SKOGRÅD Møteprotokoll JORDSTYRET Møteprotokoller Brevjournal Inventarfortegnelser Protokoller over tilskott Daglister for anvisning av kraftfor til forbrukere Regnskap KVÆNANGEN SMÅBRUK- OG BUSTADNEMND Korrespondanse og saksdokumenter Regnskap Statens Landbruksbank - tillitsmann KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT A/S KVÆNANGEN SKIFERBRUDD KVÆNANGEN KRAFTVERK TILLEGG ALTEIDET SANITETSFORENING Møteprotokoll 195? Korrespondanse og saksdokumenter YTRE KVÆNANGEN ARBEIDERLAG PROTOKOLLVEDLEGG

5 Innledning a) Lovbakgrunn Det er kommunens eget ansvar å sørge for at kommunens arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er flere lover som regulerer dette ansvarsområdet. Opprinnelig lå ansvaret for arkivene hos ordføreren, et ansvar gitt første gang i formannskapslovene av 1837 og gjentatt i senere kommunelover. Med kommuneloven av 1992 ble det reelle ansvaret lagt til kommunens administrative leder. Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne myndigheten til statsarkivarene som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Sentrale lover som regulerer kommunens arkivansvar: 1. Lov 25. september 1992 (nr. 107) om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 2. Lov 4. desember 1992 (nr. 126) om arkiv (Arkivloven) Arkivlovens 6 fastslår at: «Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal være ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid». b) Administrativ inndeling Kvænangen kommune ble trolig opprettet i 17. august 1863 ved utskillelse fra Skjervøy kommune. c) Arkivmaterialet Arkivmaterialet som er listeført i denne foreløpige katalogen ble hentet av IKAT i 1999, og ble ordnet og katalogisert av IKAT i Materialet utgjør ferdig ordnet ca. 20 hyllemeter. Arkivmaterialet representerer flere kommunale arkivskapere. Vi må gjøre oppmerksom på lakuner/mangler i materialet. Det er håp om at en del av dette materialet samt eldre arkivmateriale fra andre arkivskapere kan ligge spredt i kommunens egne lokaler eller ute hos privatpersoner som har hatt tilknytning til kommunal forvaltning. Hvert arkivstykke har fått et løpenummer. Når alt arkivmateriale fra Kvænangen kommune fram til 1970 er ferdig ordnet og katalogisert, vil arkivet få endelige løpenumre og til slutt etiketteres. Kvaliteten på materialet er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering. Dette er et arbeid som må utføres av fagfolk. 5

6 d) Oppbevaring Arkivmaterialet som er ferdig ordnet og katalogisert skal oppbevares i Kvænangen kommunes arkivlokaler. e) Innsyn og tilgjengelighet Arkivlovens 1 understreker kommunens plikt til å gjøre arkivene tilgjengelige for publikum. For noen saksområder er det lagt begrensninger på publikums innsynsrett. Hovedregelen for oppheving av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive opplysninger er 60 år (jfr. forvaltningslovens 13c.). Søknad om innsyn i materiale med slik sperrefrist skal rettes til vedkommende departement. Det er bare forskere som kan gis en slik innsynsrett (jfr. forvaltningslovens 13d. og e. med forskrift). Kommunen kan sjøl benytte slikt materiale administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette. Saker som angår partsinnsyn behandles atskilt (jfr. forvaltningslovens 18, 19 og 20). Slike forespørsler avgjøres av øverste administrative leder av vedkommende etat/organ. I tillegg til de begrensninger forvaltningsloven legger på publikums adgang til eldre og avsluttet arkiv, må en være oppmerksom på at ulike saksområder styres av særlover som har strengere regler for innsyn. f) Praktiske opplysninger Når arkivet er ferdig ordnet og etikettert, skal det være fortløpende nummerert etter forvaltningsorgan og arkivserie. Løpenumrene gir uttrykk for plassering i magasinet. Symbolene: betegner at materialet ligger i arkivboks. Symbolet * foran løpenummeret til en arkivboks betyr at boksen ikke er helt full. 0 betyr at materialet enten ligger i boks eller er en del av en protokoll som står et annet sted i katalogen. Symbolene *** betyr at materialet er pakket inn i gråpapir på grunn av store formater eller som følge av at materialet er defekt. g) Litteratur Mykland, L./Masdalen, K.: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene. Universitetsforlaget A/S Hals, H./ Slettan, D.: Kommunearkiv i Trøndelag - katalog og ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim og Trøndelag folkemuseum Brosveet J./Olaussen T.G./Sande T.: Kommuneendringer NSD-rapport nr. 27, Bergen

7 1. De folkevalgte organ og sentraladministrasjonen i kommunen Lovgivningen for valgstyrenes sammensetning og administrasjon ved stortingsvalg og kommunevalg har vært forholdsvis lik. Valgstyrene har imidlertid hatt hjemmel i ulik lovgivning alt etter hvilket valg de skulle stå for. Først i 1985 ble det gitt en felles lov for stortingsvalg, fylkestings- og kommunestyrevalg. Lov av 27. juli 1896 for landet opprettet valgstyrer for valg av formannskap og kommunestyre. Lov av 10. juli 1925 om kommunevalg opprettholdt valgstyret. Det ble opprettet et system med manntallsnemnder. Lensmannen var manntallsfører og skulle utarbeide manntallsutkastet. I lov av 24. februar 1900 om manntall og stortingsvalg ble det fastsatt at det kunne holdes valg flere steder i kommunen, administrert av flere særskilte valgstyrer (stemmestyrer). På grunn av den sentrale rollen lensmannen har hatt i forbindelse med manntallsføring og valg, finnes arkivet til valgstyret like ofte i lensmannsarkiv som i kommunearkiv. Valgprotokollene/valgbøkene er forhandlingsprotokoller for valgstyret. Valgstyrene har ofte benyttet de samme protokollene uansett type valg. Valgstyret Møteprotokoll Kvænangen valgstyre Manntallsnemnden Møteprotokoll Forhandlingsbok for manntallsnemnden ved kommunevalg. Protokollvedlegg se løpenummer 353 Manntallslister Manntallsliste v/folkeavstemningen (EF) Manntallsliste v/folkeavstemningen for krets 13 (Spildra) 7

8 Formannskap/kommunestyre Valg til kommunale nemnder, styrer og råd Protokoll over kommunale valg (kommunale nemnder, råd etc.) med register. Protokollvedlegg se løpenummer Bok over oppnevning til kommunale verv. Protokollvedlegg se løpenummer Kommunale verv (se også l.nr.166) Protokollvedlegg se løpenummer 353 Møteprotokoller Kommunestyre Formannskap Protokollvedlegg se løpenummer Generalutskrifter fra formannskap og kommunestyre

9 Brevjournaler Ordføreren: Brevjournal innkommende Formannskapet: Brevjournal innkommende Formannskapet: Brevjournal innkommende Formannskapet: Brevjournal innkommende Formannskapet: Brevjournal innkommende Journal, Kvænangen kommune Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter arkivnøkkel Arkivmaterialet i denne serien er i hovedsak arkivert etter ulike versjoner av Norges Herredsforbunds arkivnøkler. Den første ble trolig tatt i bruk av Kvænangen kommune på begynnelsen av 1950-tallet. Det er imidlertid ikke satt noe skille i arkivet når ny utgave av arkivnøkkelen ble tatt i bruk. Det vil si at dokumenter arkivlagt etter en nøkkel ble påført ny arkivkode når kommunen tok i bruk ny versjon av arkivnøkkelen. Dette er ikke markert i journalen, noe som kan gjøre gjenfinning av dokumenter problematisk. Materialet var i noen tilfeller lagt i konvolutter med to arkivkoder påført, henholdsvis en for arkivnøkkelen som hadde vært i bruk foregående periode, og en for systemet som var nytt. I noen tilfeller er derfor to arkivkoder påført mappene/omslagene og i katalogen. 0. Organisasjon og administrasjon 283 udatert 000 Organisasjon og administrasjon - rundskriv Kommunens organisasjon - navn, grenser og språkbruk Kommunens historie og litteratur Landsmøter, kongresser og fester Hederstegn og gaver til og fra kommunen Generelt - diverse Valg - rundskriv Stortingsvalg Kommune- og fylkestingsvalg Andre manntall Kommunestyre, styrer m.v. - rundskriv (generalutskrift av møtebok for Kvænangen formannskap) Kommunestyre og formannskap 9

10 Styrer, råd og utvalg m.v. i medhold av særlover Styrer, råd og utvalg - Alta Kraftlag A/L Styrer, råd og utvalg m.v. i medhold av kommunelovene Styrer og institusjoner ellers Opplæring av medlemmer Ikke faste utvalg Møter, sakslister, utskrifter Hovedutskrifter, beretninger m.v. fra styrer, råd og utvalg - skolestyret, sosialstyret Hovedutskrifter, godkjenninger Hovedapprobasjoner av møtevedtak Godtgjørelse til medlemmer av styrer, råd og utvalg Styrer, råd, utvalg - diverse Administrasjon generelt (brev til ordføreren) Administrasjonsordning Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger - medlemskap Kontorer, lokaler, utstyr og inventar Materialinnkjøp (tilbud om kjøp av legeskyssbåt) Rundskriv og bestemmelser Instrukser og reglement Lønn og overenskomster, tariffoppgjør Pensjon Pensjonsforhold - KLP Garantiforsikringer Opplæring, kurs og konferanser Tjenestemennene (søknader på stillinger) Tjenestemennene Tjenestemennene (lønn) Tjenestemennene (søknader på stillinger, lønnsforhold m.m.) Ledige stillinger, kunngjøring og tilsetting Ferier, fravær og permisjoner Arkiv - rundskriv Arkivordning 1 Rettsvern Overformynderi - rundskriv Forliksråd Rettsvern (tinglysning) Sivilforsvar 1958 u.kode Skyttersaker 10

11 2 Kirke, skole og andre kulturformål Kirker, kirkegårder, geistlighet - rundskriv Kirker, kirkegårder og krematorier Kirkegård, gravkapell, krematorie og bårehus Kirkevesen - diverse Skolevesen Skolevesen - generelt Folkeskolen - skoleordningen i Olderfjord, Segelvik, Spildra, Skorpa-Valan, skoleskyss, utvidelse av skoletid Framhaldsskolen - opprettelse, skyssordning /213 Grunnskolen Skoleskyss og innlosjering Ungdomsskolen - plassering/bygging av ungdomsskole /215 Videregående skoler Spesialundervisning Diverse Yrkesskoler Kommunens boksamlinger Sang, musikk og kunst for øvrig Idrett og sport Andre kulturformål - generelt 3 Sosiale tiltak Arbeidsmarked, sysselsetting - generelt Arbeidsløshetsoppgaver (statistikk) Tiltak mot arbeidsløshet Tiltak mot arbeidsløshet ( søknader om lån av Arbeidsløysetrygdens Utbyggingsfond) Boligomsorg Tiltak til avhjelp av bolignød Brakkesalg (inneholder kassabok for brakkesalg) Bidrag til privat boligreparasjon (støtte til flytting fra utvær) Forsorg Sosial omsorg og trygd - generelt Alminnelig forsorg Abnorme og sinnssyke Vanføre Klientbehandling, hjelpetiltak og kontanthjelp Folketrygd, barnetrygd Gamlehjem (drift) Eldreomsorg - diverse 11

12 /422 Aldershjem, pensjonat, sykehjem Alderstrygd Barnetrygd Fiskeritrygd og sjømannspensjon Arbeidsløshetstrygd Syke- og ulykkestrygd Uførhetstrygd og tuberkulosetrygd Vergeråd, edruelighetsnemnd Vergerådssaker Edruelighetsnemndsaker Mødre, barn og hjem Husmorvikartjenester Bidrag til mødre Husmorvikarer Allmenne og veldedige formål Bidrag til foreninger og institusjoner Søknader om tilskudd Naturskade 4 Helsevern Alminnelig helsestell Apotek, leger, tannleger og jordmødre /403 Annen lege- og helsetjeneste Epidemiske sykdommer Tuberkuløse /404 Helse- og sosialsentre Alminnelig sunnhetskontroll Sykehus og pleiehjem Helseinstitusjoner - generelt Sykehus /423 Daghjem for psykisk og fysisk utviklingshemmede Idrett Stønad til idrettsanlegg /466 Naturfredning /45 Arbeidervern, arbeidstilsyn og kontroll /456 Inspeksjon og kontroll 5 Tekniske oppgaver Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen Bygningslovens virkningsområde /510 Bygningssaker - generelt Bygningssaker - Jøkelfjord skole, skoleordning i Kvænangen, skole Skorpa-Valan-Spildra Bygningssaker - Skorpa skole, planlegging av skole i Reinfjord Bygningssaker - forsamlingshus/skole på 12

13 Spildra, Reinfjord skole /51 Bygningssaker /519 Bygningssaker - diverse /500 Arealplanlegging og regulering - generelt /501 Overordnede planer /582 Kartverk Oppmålingssaker Brann og feiervesen /551 Utrykningstjeneste Brannstasjon Feiervesen og brannsyn Ildsfarlige bedrifter og stoffer /559 Brann- og feiervesen Havner Havneanlegg, utbygging og vedlikehold Kaier og spor - kai i Segelvik, kai på Sørstraumen, kai på Spildra, kai på Nøklan m.m Båthavner - havneanlegg Nordstrøm, havneanlegg i Segelvik, havneanlegg Spildra, bunnkjettinger i Kårvik, Reinfjord og Nordstrøm Andre anlegg i havneområder Planer og anlegg 1965 Drift og vedlikehold, vannforsyningsanlegg /549 Vann og avløp - diverse Private vannverk - stønad til private vannanlegg, avslåtte søknader om bidrag til private vannanlegg, bidrag til Burfjord vannverk Andre vannverks- og avløpsanlegg Elveforebygninger Meldinger angående finansiering av veganlegg og bureisningsanlegg Vegplan for Kvænangen, oppgave over veganlegg i Kvænangen, klassifisering av veger m.m Veier og gater - generelt Planer og anlegg - vegutbygging Planer og anlegg. Grunnervervelse i forbindelse med vegutbygging Jordbruksveg, Baddereidet - Bankenesdalen Veg Sørfjord-Toppelbukt, grunnavståelser Veg Kjækan-Moa, grunnavståelser Veg Toppelbukt-Lillestrøm Olderfjord, Spildra, Reinfjord, Skorpa - grunnavståelser Fiskeværsveger Reinfjord, Olderfjord og Skorpa, grunnavståelser Reinfjord og Spildra Grunnavståelse Karvik 13

14 Vikselv bru, Jøkelfjord Veg Leira -Sørstraumen Veg Ytre Storbukt Veg Nordstrøm-Sekkemomyra Grunneiererklæringer angående veganlegget Undereidet-Dorras Veg Olderfjord - grunnavståelser Veg Alteidet-Jøkelfjord, grunnavståelser Veg Segelvik-Innervikdalen Klager på grunnavståelser Veganlegg Alteidet-Jøkelfjord, Jøkelfjordvegen Planer og anlegg - veier til sjøbygdene (fiskeværsveier) Sørkjos-Løkeng, Spildra, Reinfjord, Olderfjord m.m Kommunale veger - Nordstrøm-Kjøllefjord Utbedring av riksveg 50 Kvænangsfjellet, grunnavståelser, erstatning for grunnavståelser Grunnavståelser angående vegutbygging Burfjord-Løkeng Planlagt bru Sandnes bru-lyngvoll Bruer - søknader angående bruer Biler, maskiner og redskaper Vedlikehold og drift Gate- og veibelysning Private veger Veier og gater 6 Næringsdrift Handel Handelsbrev Frihandel Salg av øl, vin og brennevin Handel - diverse Hotell, herberge og bevertning Hoteller Herberger Bevertning Skjenking av øl, vin og brennevin Overnatting- og serveringssteder, turisme Håndverk og industri Bergverk, gruve, pukkverk og grustak Fabrikkvirksomhet Hjemmeindustri Håndverk og industri - diverse Jakt, fangst og fiske - generelt Jakt Fiske 14

15 Fiskeoppdrett - laksetrapper i Burfjord og i Kvænangselven, Kjækan Minkfarm og minkfarmen A/S Boberg Pels i Burfjord m.m Jeger- og fiskerforeninger Fredning av vilt Jakt, fangst og fiske - diverse Jord og skog - herredskogmesteren m.m Skogvern Konsesjonssaker Tvungen avståing Dyrlege Jordbruk, skogbruk og bureisning Husdyr, reindrift og dyrevern Dyrevern - hundeskatt Reindrift, distriktsinndeling og beite Handyrloven Beiteråd Jord og skog - diverse Energi- og kraftforsyning Energi- og kraftforsyning Kraftanlegg og fordelingsnett Handel og håndverk Kvænangen Skiferbrudd A/S Troms Treforedling A/S Skiferdrift for øvrig Leiegårder Energi- og kraftforsyning - diverse 7 Samferdsel Samferdsel - motorvognkjøring Bevillinger Bevillinger Ruter og takster Skipstrafikk Ferger Rutebåter Ruter og takster (skipstrafikk) Skipstrafikk - diverse Flyplasser Telefonstasjon, diverse opplysninger Postverket Postkontor og ruter Televerket Radio og fjernsyn Telegraf Anlegg og planer telefonanlegg Angående stasjonsholderen 15

16 8 Finansforvaltning, regnskap og statistikk /109 Budsjett og regnskap Budsjett Budsjett og regnskap Budsjett /102 Budsjettendringer /103 Regnskap, revisjon og godkjenning Revisjon Trygdekassen Skriv fra distriktsrevisor, besvarelser Desisjon Revisjon av tilskudd fra landbruksselskapet Regnskap - skriv vedrørende regnskap Regnskap, revisjon og desisjon /104 Refusjoner og tilskudd fra kommunen Arv, skifte /105 Tilskott/bidrag - utbedring av boliger /105 Tilskott og refusjoner /105.4 Bidrag/tilskott nasjonalhjelpen /105 Tilskott og refusjoner /105.2 Tilskott og refusjoner fra kommunen Stipendsøknader 1967/68 og ,806 Konkurs, akkord Konkurs - Betongbygg A/S Ligning, skatt og avgifter /110 Skatt, avgift og betaling for tjenester - generelt /111 Skatter /112 Skattesaker (tvister) Vedtekter (sak angående båndtvang) /115 Statsavgifter /116 Innfordring av skatter og avgifter (skatteutjamningsmidler, utpantingsrett, lakseskatt, arbeidsgiverkontroll) Innfordring av skatter og avgifter /117 Nedsettelse og ettergivelse av skatter og avgifter /118 Skatt, avgift og betaling for tjenester Meldinger, oppgaver og kontroll /120 Penger, verdipapirer og fond - generelt Kommunens bankforbindelser /123 Fond Ombudsmannsordninger Tinglysning 16

17 /130 Faste eiendommer og lokaler - generelt Kommunens eiendommer /131 Administrasjonsbygg og lokaler /132 Kirke-, skole- og kulturbygg /134 Helsebygg og lokaler /138 Tjenesteboliger, leiegårder og leiligheter /139 Faste eiendommer og lokaler - diverse Skolejorda Jøkelfjord Assuranse Poliser diverse våningshus (forsorgsvesenet m.m.) Polise inventar formannskapskontor, skolene, televerk, kommunekassererkontor m.m Polise legebolig og sykestue, tannlegebolig Polise Burfjord skole Polise Alteidet skole Polise Sørstraumen skole Poliser lærerboliger Fortegnelser over poliser i Norges Brannkasse Garanti og lån Småbruk- og Bustadbanken Småbruk- og Bustadbanken /142 Husbanken /143 Fiskeribanken /144 Andre garantier /144 Eldre garantier Utgåtte garantier - innfridde lån Kommunens innlån /146 Utlån /149 Garanti og lån - diverse Folkeregister Kommunal statistikk /841 Militære utskrivninger Andre beredskapstiltak Forsvar og beredskap - diverse 1954 Heimevern /17 Forsikring /18 Skadeerstatningskrav 9 Diverse Forsyningsnemndas saker /858 Priskontroll Krigsskader og gjenreisning Kommunale krigsskader 17

18 Private krigsskader /856 Gjenreisning /86 Naturskader og sikringstiltak /857 Flyttingstiltak /859 Krise- og kontrolltiltak Inventarfortegnelse Kvænangen formannskapskontor 18

19 2. Folkeregister 19

20 3. Økonomiforvaltning Herredskassen/kommunekassen I følge formannskapsloven av 1837 for landdistriktet skulle formannskapet oppnevne regnskapsførere og sørge for at regnskapet ble avlagt, revidert og desidert. Formannskapsloven for landet forutsatte to kasser; en fattigkasse og en skolekasse. Etter hvert fikk landkommunene også en herredskasse for å dekke de øvrige kommuneutgiftene. Med kommuneloven av 1921 ble det bestemt at kommunene skulle ha fast ansatt herredskasserer. 1 Etter 1882-lovene ble skatteinnkreving og utpantingsrett lagt til kommunekassererne. Ved skattebetalingsloven av 1952 ble kommunekassererens skatteinnkrevingsfunksjon utvidet til også å gjelde statsskatt. Kommunene har vært nødt til å rette seg etter ulike regnskapsforskrifter ved føring av regnskapene. Disse har vært forskjellige for by- og landkommunene helt fram til Da ga Innenriksdepartementet felles regnskaps- og budsjettforskrifter for alle kommuner uansett størrelse og uansett om det var by- eller landkommuner. Forskriftene har i stor grad vært bestemmende for utformingen av regnskapsmaterialet som finnes i disse arkivene. Kassabøker Hovedbøker Protokollvedlegg se løpenummer Oppgjørs- og statusbøker M/register Revidert, m/register M/register Revidert, m/register Revidert Kommuneloven av 1954 opprettholdt kravet om fast ansatt kommunekasserer. 20

21 Protokollvedlegg se løpenummer Protokollvedlegg se løpenummer Protokollvedlegg se løpenummer Protokollvedlegg se løpenummer Revidert. Protokollvedlegg se løpenummer 35? Revidert. Protokollvedlegg se løpenummer Revidert Inneholder også revisjonsrapporter Revidert Revidert Protokollvedlegg se løpenummer 354 Driftsregnskap Driftsregnskap Protokollvedlegg se løpenummer Protokollvedlegg se løpenummer Defekt halvår Kommunekassereren - driftsregnskap med notater, utregninger 1969 Kommunekassereren - driftsregnskap med notater, utregninger Råbalanse Balanseregnskapet, utskrevne kort Protokollvedlegg se løpenummer

22 Anvisningsbøker Anviste regninger m/register Burfjord, Alteidet, ytre Kvænangen Protokollvedlegg se løpenummer Anvist budsjett (anvisningsbok) Anvisningsbøker Kontobøker Kontokort, aktiva og passiva. Protokollvedlegg se løpenummer Kontobok for debitorer Kontobok over forskotterte jorddyrkningsbidrag m/register. Protokollvedlegg se løpenummer Kontobok for barnetrygd m/register. Protokollvedlegg se løpenummer (1963) Kontokort, utbetalte bidrag Kontokort - utbetalt barnebidrag Aktiva (kontokort for hver person) Saldobalanse Brakkesalg Arkivmaterialet tilhørte trolig kommunekassereren. Arkivserien inneholder opplysninger om kommunens inntekt etter salg av brakker Brakkesalg, husbanken (bakerst), kontobok. Protokollvedlegg se løpenummer udatert Regnskapsprotokoll m/register Protokollvedlegg se løpenummer Kassabok Husbanken. Protokollvedlegg se løpenummer Fortegnelser over brakker som kan overføres kommunen, solgte provisoriske bygg pr Korrespondanse, bilag angående brakkesalg Korrespondanse angående brakkesalg Brakkesalg - korrespondanse, regnskap 22

23 Krigsskadetrygden for bygninger - erkjennelse av mottatt melding om transport av erstatningsbeløp (skjema) Skatteregnskapet Skattedagbok Inneholder også revisjonsrapporter Statusbok, skatteregnskapet Protokollvedlegg se løpenummer 353 Innfordring av skatt /1954 (defekt - løse blad) Protokollvedlegg se løpenummer Avregningsjournaler for tilgodebeløp (skatt) Protokollvedlegg se løpenummer Protokollvedlegg se løpenummer 353 Utpantingsprotokoll Protokollvedlegg se løpenummer

24 Manntallslister med fastsatt forskottsskatt Forskottsskatt Forskotts- og påleggstrekk Kommunerevisjonen Formannskapslovene av 1837 slo fast at kommunestyrene skulle sørge for at de kommunale regnskapene ble revidert. Bestemmelsene ble fastholdt i kommunelovene av 1921 der det også ble gitt anledning til å ansette fast revisor. Ved kommunelovene av 1938 ble kommunene pålagt å ansette en eller flere revisorer. Revisjonsprotokoller Revisjonsprotokoll. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsdagbok. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsdagbok. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsprotokoll 3. Protokollvedlegg se løpenummer Revisjonsmerknader ved skatterestanser Revisjonsprotokoll, skatteregnskapet Protokollvedlegg se løpenummer

25 Skattenemnd/skatteutvalg Skattelovene av 1882 og 1911 ga herredsstyret adgang til å ettergi ilignet skatt. I den forbindelse opprettet flere kommuner egne skatteutvalg til å behandle sakene. Skattebetalingsloven av 1952 gjorde det obligatorisk å ha et slikt utvalg. Fra 8. juni 1957 ble navnet skattenemnd endret til skatteutvalg. Møteprotokoll Protokollvedlegg se løpenummer 353 Likningsnemnd/likningskontor Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 gikk den formelle retten til å utligne skatt på kommunens innbyggere til formannskap og kommunestyre. Disse overtok det allerede eksisterende apparat med en ligningskommisjon som sto for den praktiske utligningen og en overligningskommisjon som var klageinstans. Med skattelovene av 1882 og 1911 ønsket en å skape en fastere og mer ensartet utligningspraksis for by- og landkommunene. Skattelovene av 1911 bestemte at ligningskommisjonen nå skulle få navnet ligningsnemnd og at utligning på skatt og formue skulle bygge på selvangivelser og næringsoppgaver lovene bestemte at innkrevingsåret for skatt skulle følge budsjettåret 1. juli-30. juni, mens det tidligere hadde fulgt kalenderåret. Skattelovene av 1911 er i hovedsak blitt stående. Det er imidlertid gitt en rekke endringslover. Ved endringslover 21. juni 1963, satt i kraft fra 1. januar 1965, ble ligningsforvaltninga i sin helhet overført til staten. Skattelister forskuddpliktige /1947 Utskrift av likningsprotokollen (merket Kvængangen formannskap) /1948 Utskrift av likningsprotokollen (merket Kvænangen formannskap) /1949 Utskrift av likningsprotokollen (merket Kvænangen formannskap) (Defekt) (merket Kvænangen formannskap) (Defekt) /1954 (Defekt protokoll - løse blad) 25

26 /1959 Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen /1960 Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen (defekt) Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen Lister med rettelser etter klagebehandling ligger forrest i protokollen Innfordring av etterskuddsskatt Kommune og statsskatteliste for etterskottsskatt Innfordring av etterskuddsskatt 26

27 4. Kirke og kultur Kvænangen kulturnemnd Møteprotokoll Korrespondanse Kvænangen ungdoms- og idrettsutvalg Møteprotokoll Korrespondanse og saksdokumenter

28 5. Undervisning Skoleadministrasjonen/skolestyret Kopibøker Brevjournaler Protokollvedlegg se løpenummer Inn- og utgående korrespondanse Inngående korrespondanse Utgående korrespondanse

29 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Arkivnøkkel mangler Kvænangen skolestyre - fylkeskolestyret Fylkesskolestyret Skoleråd, tilsynsnemnd Kvænangen skolestyre - skolestyremøter Kontor/utstyr/rekvisita m.v Flyttegodtgjøring Lønninger og overenskomster Kvænangen skolestyre - personlige lønnsforhold Personlige lønnsforhold Pensjonskassen Trygd Helsekontroll Kretsordning Skoleplan (læreplan) Klassedeling - inneholder søknader om hjelpeundervisning Skoletid Oppgaver over innbo og læremidler ved skolene Skolemateriell Lærebøker Undervisning Sløyd/forming Praktisk-estetiske fag Kvænangen skolestyre - klasse- og elevtall for folkeskolen Oppgaver over klassedeling i barneskolen Hjelpe- og støtteundervisning (inneholder rapporter om elever som mottok hjelpeundervisning) Søknader om hjelpeundervisning Skolefilm Skoleidrett Svømmeundervisning Skolekringkasting Skolehage 29

30 Skolebygg Års- og avgangsprøver, avslutning Elev- og klasselister Oppgaver over klasse- og elevtall Skulking Transportavtaler Skoleskyss (Skorpa) Skoleskyss og innlosjering Skyssruter Skoleinternat (stillingsinstrukser, inspeksjoner/tilsyn) Inventar ved skoleinternatene Skoleinternat - inventar Privat innlosjering Ungdomsskolen - plassering/bygging av ungdomsskole Ungdomsskolen - planlegging av barne- og ungdomsskole Ungdomsskolen Klasseordningen for framhaldsskolen Inventar Yrkesorientering Rådgivning, yrkesorientering Eksamensresultater fra framhaldsskolen Framhaldsskolen (innmeldinger) udatert Skyssruter Skoleinternat Syke- og yrkesskadetrygd Helse og hygiene Helse og hygiene - skjermbildeundersøkelse Tannrøkt Langtidsbudsjettering Budsjett Årlig budsjett Statistikk Kommunale lærerboliger Forsikring av skoler og lærerboliger Forsikring av innbo og læremidler Skolekontoret: Skoledagbok med karakterliste 30

31 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Innlosjering og skyss av skolebarn Innlosjering og skyss Klasse- og elevtall, klassedeling Skolestatistikk, refusjonskrav (framhaldsskolen) Statistikkoppgaver, årsmelding for skoleåret 1954/ Fastsetting/beregning av lærerlønn Tilsetting av lærere 1970 Søknader på lærerstillinger Skolebudsjett, forslag til skolebudsjett Budsjett og budsjettendringer Forslag til skolebudsjett Refusjonskrav (folke- og framhaldsskolen) Planlegging av 9-årig grunnskole Bygging av ungdomsskole Møtereferat angående planer for skole og internat på Skorpa, skriv angående samarbeid med Alta kommune, rapport om 9-årig grunnskole i Troms fylke Planlegging av 9-årig grunnskole 1969 Kvænangen internat, tegninger, møtereferat Skolekretsene i ytre Kvænangen Skolebygg Jøkelfjord skolebygg Internat og skole på Skorpa (inneholder tegninger) Internatskole - Skorpa/Valan 1963 Skorpa internatskole - inventar Bygging av skole i Reinfjord 1953 Kjækan skole - skolekjøkken (bygging) m.m Burfjord - skolebygg Karakterlister (avgangseksamen) Kjækan skole Skoleidrett Folketannrøkta (elevlister) Helsetilsyn (elevfortegnelser) Rundskriv til skolene Elevkort (Skorpa) Vikarer 1970 Fortegnelse over bøker og materiell Kjækan framhaldsskole - karakterlister, korrespondanse angående elevene m.m Kjækan framhaldsskole - eksamensnemnda 31

32 Framhaldsskolen - elevfortegnelser, eksamensresultater m.m. Regnskap Anvisningsbok, Kvænangen skoleinspektørkontor Protokollvedlegg se løpenummer Regnskapsprotokoll med konto for de enkelte skoler Skolestyrets underutvalg Eksamensnemnda Møteprotokoll for eksamensnemnda for framhaldsskolene. Inneholder også eksamensoppgavene og karakterlistene. Protokollvedlegg se løpenummer Kjækan framhaldsskole Byggekomiteen for Kvænangen ungdomsskole Møteprotokoller Møteprotokoll for plankomiteen for ungdomsskolen. Inneholder også byggekomitemøter Anbud nr. 1, 2, 5 og Utskrifter fra møtebøker Tegninger, anbud m.m Kvænangen ungdomsskole - beskrivende masseoppstilling vedrørende bygningsmessige arbeider i hovedentreprise Byggekomiteen for Kvænangen ungdomsskole - tilbud vedrørende innbo til internat Elektriske anlegg og VVS-anlegg - tegninger og anbud Arkitektens tegninger Kvænangen helse- og kommunehus - tegninger (planer, snitt, fasader) 32

33 * Byggekomiteen for Kvænangen ungdomsskole: Anbud nr Låsesystem og VVS-tavle 1 og Tannklinikk ved ungdomsskolen Byggekomiteen for Alteidet skole Møteprotokoll. Inneholder ett møte for Byggekomiteen for Alteidet skole. Protokollvedlegg se løpenummer 353 De enkelte kretsene Burfjord skole Møteprotokoll Burfjord skolekrets og tilsynsnemnd. Inneholder også foreldremøter Skoledagbøker Med karakterliste [Sørkjos skole fram til 1948]. Protokollvedlegg se løpenummer [Tidligere Sørkjos skole]. Protokollvedlegg se løpenummer Med karakterliste for 1. og 2. klasse Med karakterliste Inventar/læremidler Liste over innbo og læremidler Skolekontoret: Liste over læremidler i fysikk og kjemi ved Burfjord skole Alteidet skole Skoledagbøker og 2. klasse Med karakterliste for 3. og 4. klasse 33

34 Alteidet skoleboksamling Utlånsbok Utlånsbok (merket 3. og 4. årskull) Utlånsbok Tilvekstliste og regnskapsbok for Alteidet skoleboksamling Tilvekstliste og regnskapsbok for Alteidet skoleboksamling Alteidet framhaldsskole regnskapsbok for skoleboksamlingen Kjækan skole (Niemenaiko skole fram til 1953) Møteprotokoll Tilsynsnemnda for Kjækan skolekrets Protokollvedlegg se løpenummer 353 Skoledagbøker klasse. Protokollvedlegg se løpenummer klasse. Skysskontroll bakerst i protokollen. Protokollvedlegg se løpenummer og 2. klasse. Protokollen må limes i ryggen - defekt Dagbok for 5. og 6. klasse. Protokollvedlegg se løpenummer 353 Karakterprotokoller Protokollvedlegg se løpenummer Protokollen er merket årsprøver Niemenaiko skole, 2. klasse Starter med Sekkemo skole.(merket avgangsprøver) Kjækan framhaldsskole Møteprotokoll tilsynsnemnda Protokollvedlegg se løpenummer 353 Eksamensnemnd, karakterlister, elevfortegnelser Kjækan framhaldsskole - karakterlister, korrespondanse angående elevene m.m Kjækan framhaldsskole - eksamensnemnda Framhaldsskolen - elevfortegnelser, eksamensresultater m.m. 34

35 Kjækan kommunale realskole Skoledagbøker Med karakterliste Protokollvedlegg se løpenummer 353 Karakterprotokoll, karakterlister Karakterprotokoll (Kjækan skole)- eksamensprotokoll Jøkelfjord skole Skoleboksamling ? Tilvekstliste og regnskapsbok for Jøkelfjord skoleboksamling. Protokollvedlegg se løpenummer Ulånsbok Inventar/læremidler Læremidler i fysikk og kjemi Innbu og læremidler i folke- og framhaldsskolen Spildra skole Skoleprotokoll Med karakterliste Møteprotokoll Spildra krets foreldreråd. Skorpa skole Dagbøker/skoleprotokoller m/karakterlister Skoleprotokoll [fravær- og karakterbok m/inventarliste] Protokollvedlegg se løpenummer

36 Valan skole Skoledagbok og 2. klasse. Protokollvedlegg se løpenummer 353 Skoleprotokoll og 2. klasse Inventarliste bakerst i protokollen Protokollvedlegg se løpenummer 353 Skoleboksamling Utlånsbok Inventar/læremidler Merket: liste for innbu og læremidler i folke- og framhaldsskolen. Protokollvedlegg se løpenummer 353 Sørstraumen skole Møteprotokoll Tilsynsnemnda. (Defekt) Protokollvedlegg se løpenummer 353 Skoledagbøker og 2. klasse.(defekt) klasse Skoleprotokoll Skoleboksamling - utlånsbøker Ravelsnes skole Skoledagbok Dagbok for Ravelsnes skole, Badderen 2. og 3. klasse Skoleprotokoll Protokollvedlegg se løpenummer

37 Finnmark offentlige landsgymnas Møteprotokoll Elevlaget "Trudvang" - styremøter, lagsmøter, årsmøter 37

38 6. Sosiale oppgaver Fattigstyret Kontobok for refusjonsdebitorer m/register Administrasjon av trygder Trygdenemnda Møteprotokoll, vedtak om stønad Det stedlige arbeidstilsyn Inspeksjon av arbeidsplasser Nærings- og tiltaksnemnda Møteprotokoll Tuberkulosenemnda Møteprotokoll, fordeling av stønad. Protokollvedlegg se løpenummer

39 7. Tekniske oppgaver Gjenreisningsarkiv I Kvænangen kommune ble mellom % av bygningene brent i den tyske tilbaketrekningen i Etter 2. verdenskrig var det derfor et stort behov for gjenoppbygging og reparasjoner av både våningshus og driftsbygninger. Byggenemnda (politisk valgt) og byggekontoret (administrasjon) hadde ansvaret for gjenreisningen i den enkelte kommune. De første årene av gjenreisningen var arbeidet i kommunen organisert av et byggekontor underlagt Finnmarkskontoret. Det sørget i første rekke for oppføring av bygninger for statens regning, provisoriske eller permanente. Etter hvert som den kommunale administrasjon ble utbygd og Finnmarkskontoret nedbygd, gikk disse byggekontorene over til å bli "det kommunale gjenreisningskontoret", men med statlig finansieringsstøtte. De kommunale gjenreisningskontorene ble opprettet 1.januar 1949 og ble ledet av en byggekontrollør. Byggekontrolløren var ansvarlig for at de oppgaver som ble tillagt gjenreisningskontoret ble tilfredsstillende løst. Opprettelsen av kommunale gjenreisningskontor har sammenheng med at arbeidsoppgaver tilknyttet gjenreisningen ble overført fra statsadministrasjonen til kommunene. Andre viktige oppgaver for gjenreisningskontorene var utførelse av byggekontroll etter instruks fra Distriktsarkitekten (Kirsten Sand), utarbeidelse av bygningsstatistikk, innkvartering av formidlet arbeidskraft, attestasjoner ved utbetaling av reise- og diettgodtgjørelse m.v. Kvænangen byggekontor Kopibøker Kvænangen kommunale gjenreisningskontor Korrespondanse og saksdokumenter Arkivnøkkel mangler A1 Fylkesgjenreisningsnemnda, Tromsø A2 Fylkesmannen i Troms A4 Distriktsagronomen 39

40 A5 Krigsskadetrygden for bygninger A7 Skogforvalteren A8 Skatteinspektøren i Troms 1948 A9 Finnmarkskontoret - distriktskontoret Tromsø A11 Boligdirektoratet, Oslo A12 Priskontoret for Troms og Finnmark 1947 A13 Velferdskontoret 1946 A14 Fiskerikonsulenten A15 Finnmarkskontoret, Harstad A17 Nasjonalhjelpens fond Nasjonalhjelpen A16 Husbanken A18 Gjenreisningskontoret - diverse 130 B1 Register 1946 B2 Herredsagronomen udatert B3 Kvenangen jordstyre B4 Herredskassereren i Kvænangen B5 Kvænangen trygdekasse B6 Oppsynsmann Hans E. Kaasen udatert B7 Oppsynsmann K. Borkenhagen B8 Andre byggenemnder 1949 B9 Byggmester Røsjorde B10 Kvænangen byggekontor C Register 1947 C1 Valan skole tom C2 Skorpa skole tom C3 Sørstraumen skole tom C4 Niemenaiko skole tom C5 Kjækan skole tom C6 Sekkemo skole tom C7 Ravelsnes skole 1947 C8 Burfjord skole tom C9 Alteidet skole tom C10 Jøkelfjord skole tom C11 Spildra skole tom C12 Reinfjord skole tom C13 Olderfjord skole tom C14 Segelvik skole 1947 C15 Burfjord sykestue 1946 C16 Diverse Fiskarlag C17 Burfjord fiskesamvirkelag tom C18 Jøkelfjord fiskebruk og samvirkelag C19 Reinfjord fiskebruk v/lars Sletten tom C20 Olderfjord fiskebruk v/lars J. Larsen 1949 C21 Diverse sanitetsforeninger 40

41 D Register tom D1 Peder Olsen, Sørstramen D2 Ivar Øie, Kjækan D4 Burfjord Handel D5 Materialhandelen A/S tom D7 Peder B. Giæver tom D8 Sverre Emaus tom D9 Vassnes Handel tom D10 A.M. Eilertsen D11 Leif Lindrupsen tom D13 Stokmarknes trevarefabrikk D12 Peder Nordbye tom D14 Kåre Renø A/S D15 Johs.H.Giæver 1948 D16 A/S Buhus D17 Ric. Bjørn Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Korrespondansen lå til dels løs i bunker. Mye korrespondanse har gjenpart til byggekontrolløren (lokalisert i Badderen på og 1960-tallet). Grønne mapper er merket Kvænangen kommunale gjenreisningskontor Erklæringer fra byggekontoret (erklæringer om overtakelse av bygg fra Finnmarkskontoret) Arkitektkontoret, Skjervøy - avsendte skriv Korrespondanse med arkitektkontoret på Skjervøy Inngående korrespondanse fra distriktsarkitekten, fortegnelse over brakkebeboere 1955 m.m Distriktsarkitekten Statens Distriktsarkitekt for Nord-Troms - korrespondanse, bygningstegninger Statens Distriktsarkitekt for Nord-Troms - korrespondanse Materiallister Materiallister, kostnadsoverslag m.m Korrespondanse, hustegninger m.m Distriktsarkitekten i Nord-Troms, avdelingskontoret i Burfjord Distriktsarkitekten i Nord-Troms/Kvænangen kommunale gjenreisningskontor - attester for ferdigbesiktigelse angående krigsskadde eiendommer - Segelvik, Olderfjord, Reinfjord, Jøkelfjord, Spildra, Alteidet m/vassnes, Burfjord Oversikter og kvitteringer over betalte hustegninger 41

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog Andørja kommune 1926-1964 Foreløpig arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog 1 Arkivkatalog Ibestad kommune 1881-1988 Foreløpig katalog 2 Forord Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 ARKIVKATALOG DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 ARKIVKATALOG STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 Foreløpig katalog 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE 1862 2000 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 24 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune Arkiv katalog Sør-Audnedal kommune Arkiv: VALGSTYRET F - MANNTALL 0001 Manntall - Rødberg 1953-1953 3A 005 4/3 1 Arkiv: FORMANNSKAPET A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Rissa kommunearkiv ca 1980

Rissa kommunearkiv ca 1980 427?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 428?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 429?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 430?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 Arkivert etter Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite sin arkivnøkkel for kommunene av 1976 Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD 050.) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.12.1925-02.12.1933 C003.6.1 010.A.2 Do. 28.12.1933-30.12.1940

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen)

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) Gruppedeling 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON.... 1 1 RETTSVERN.... 4 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL...

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådet. Journaler 1929-1988 0,9 Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådets arkiv 1900-0,2 Sarpsborg kommune.

Detaljer

4 HELSESTELLET... 38

4 HELSESTELLET... 38 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Aurskog før kommunesammenslåingen i 1965...

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune 1902-1964 Tromsø kommunearkiv 1990 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Børseskogn bygdestyre Brev fra mållaget, ang. Navneendring 1928 1928 383.1.4 194 010.002 Formannskap Revisjonsprotokoll for kommuneregnskapet 1890 1918 383.1.2 66 010.003 Formannskap Takst på skade

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

Bardu kommune

Bardu kommune Arkivkatalog Bardu kommune 1827-1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 21 kommuner i Troms. Virksomheten er etablert i tilknytning til

Detaljer

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater...

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap

Detaljer

Inderøy gamle kommune 1837-1965

Inderøy gamle kommune 1837-1965 010.A.1 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 11.11.1837 02.02.1866 010.A.2 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 22.01.1866 08.08.1883 010.A.3 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 15.09.1883 23.01.1896 010.A.4 Herredsstyre/Formannskap

Detaljer

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA)

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) Pr. 06.09.2012: ARKIVER De folkevalgte organer og sentraladministrasjonen Kommunestyret YTTERÅR - Møtebøker 1956-2007 Formannskapet Møtebøker Kopibøker

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1 B - KOPIBØKER 0001 Kopibok 1914-1927 3A 003 2/1 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE 0001 Brevjournal 1911-1927 3A 003 2/1 0002 Journal - postgiro 1954-1958 3A 003 4/5 F - KASSABØKER, -DAGBØKER, - KLADD,

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 10:00 1500.

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 10:00 1500. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 10:00 1500. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder Høyre/Kristelig

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune Innholdsfortegnelse Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune... 3 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 3 Næringsveier... 3 Prestegjeld og sokneinndelingen... 3 Ordførere i Setskog

Detaljer

Skogn kommune 1837-1962

Skogn kommune 1837-1962 SKOGN BYGDEKOMMISJON 1. Møtebok for Skogn bygdekommisjon 1817 1830 Do. 1831 1842 2. Revisjon av skolekasseregnskap 1806 1824 Revisjon av fattigkasseregnskap 1798 1823 Regnskapsprotokoller skole- og fattigkassen

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

Ørland kommune

Ørland kommune Løpenr. Signatur Arkivskaper Innhold Årstall, fra - til Merknad 20. 010. Rådmannskontoret Arkivprotokoll 1965-1977 325. 010. Ørland formannskap Div. skriv 1972-1979 255. 010. Ørland kommunestyre og formannskap

Detaljer