LENVIK KOMMUNE / /89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89"

Transkript

1 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE / /89 Foreløpig katalog

2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten er etablert i tilknytning til Statsarkivet i Troms som har tilsyn og faglig veiledning. IKAT har vært i drift siden høsten 1992 og alle kommuner i Troms samt Troms fylkeskommune har medlemsrett. IKAT har som oppgave å gi råd til medlemskommunene i moderne arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner. I tillegg skal IKAT arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. Den sistnevnte målsettinga er bakgrunnen for denne foreløpige katalogen. IKAT har tatt på seg å ordne alle medlemskommunenes eldre arkiver fra /70. IKAT ønsker å gi ordningshjelp til alle sine medlemskommuner. Derfor ordner og katalogiserer vi del for del, og i denne runden er det arkivmaterialet i foreliggende katalog som er tilgjengeliggjort. Tromsø 24. mai

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET... 6 F) PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 6 G) LITTERATUR DE FOLKEVALGTE ORGAN OG SENTRALADMINISTRASJONEN I KOMMUNEN... 7 FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET Oversikt over valg til kommunale verv Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Protokollvedlegg Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter NHF-arkivnøkkel Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter NHF-arkivnøkkel Regnskap KOMITEER, RÅD OG NEMNDER: Komiteen for administrasjonsbygg i Lenvik/ Huskomiteen Gamlehjemskomiteen Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim FOLKEREGISTER ØKONOMIFORVALTNINGEN LIGNINGSNEMNDA/OVERLIGNINGSNEMNDA Lignings- og forhandlingsprotokoller med utligning Ligningsrådets forhandlingsprotokoll Brevjournaler Statsskattprotokoll Journal for selvangivelser, næringsoppgaver og forlangte opplysninger HERREDSKASSEN/KOMMUNEKASSEN Kontobøker Ekstrakt,- revisjons- og desisjonsprotokoll KIRKE OG KULTUR SØNDRE GISUND FOLKEBOKSAMLING UNDERVISNING SKOLEKOMMISJONEN/SKOLESTYRET Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Helsekort for elever Regnskap SKOLESTYRETS UNDERUTVALG: Skolehagenemnda Tilsynsutvalget/tilsynsnemnda Byggekomiteen for Fagernes skole Byggekomiteer for skolebygg DE ENKELTE KRETSER OG SKOLER :

4 Oversiktsprotokoller Fraværs- og karakterprotokoller Fraværsprotokoller/dagbok over skolesøkningen Skoleeksamensprotokoller SOSIALE OPPGAVER FATTIGKOMMISJONEN/FORSORGSSTYRE/SOSIALSTYRE Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter m.v Manntallsprotokoller/understøttelsesprotokoller Hjemstavnsforklaringer Protokoll over barnefødsler Regnskap VERGERÅDET/BARNEVERNSNEMNDA DISTRIKTSLEGEN ADMINISTRASJON AV TRYGDER Trygdenemnda Lenvik stedlige Fabrikktilsyn/arbeidstilsynet TEKNISKE OPPGAVER RETTSSTELL FORLIKSKOMMISJONEN OVERFORMYNDERIET Brevjournal Korrespondanse Overformynderirulle Skifteutleggsprotokoll Overformynderiregnskap Panterettsutlegg, booppgjør (innberetninger) m.v Overformynderiets klienter NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING SMÅBRUK- OG BOLIGNEMNDA KRISE- OG REGULERINGSTILTAK PROVIANTERINGSRÅDET (?) KONTROLLNEMNDA/PRISNEMNDA KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT FORSVAR OG BEREDSKAP

5 Innledning a) Lovbakgrunn Det er kommunens eget ansvar å sørge for at kommunens arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er flere lover som regulerer dette ansvarsområdet. Opprinnelig lå ansvaret for arkivene hos ordføreren, et ansvar gitt første gang i formannskapslovene av 1837 og gjentatt i senere kommunelover. Med kommuneloven av 1992 ble det reelle ansvaret lagt til kommunens administrative leder. Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne myndigheten til statsarkivarene som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Sentrale lover som regulerer kommunens arkivansvar: 1. Lov 25. september 1992 (nr. 107) om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 2. Lov 4. desember 1992 (nr. 126) om arkiv (Arkivloven) Arkivlovens 6 fastslår at: «Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal være ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid». b) Administrativ inndeling Lenvik kommune besto fra opprettelsen i 1838 også av Målselv og Hillesøy kommuner. Målselv ble skilt ut som egen kommune i 1848 og Hillesøy i I 1871 ved splittelsen av Balsfjord kommune, ble områder fra Lenvik overført til Malangen kommune. Ved kommunereguleringene i 1964 gikk områder av Tranøy, Sørreisa og Hillesøy over til Lenvik. c) Arkivmaterialet Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter, ble hentet av IKAT 1. og 22. mars Materialet utgjør ferdig ordnet 27 hyllemeter. Det er ordnet og katalogisert av IKAT i perioden høst vår Arkivmaterialet består av deler av arkivet fra flere kommunale forvaltningsorganer. Vi må gjøre oppmerksom på at det er lakuner/mangler i materialet. Mye eldre og uordnet arkivmateriale ligger ennå i kommunehuset. En del av det eldre arkivmateriale fra andre forvaltningsorganer ligger også ute hos privatpersoner som har hatt tilknytning til kommunal forvaltning. Hvert arkivstykke i de ferdig ordnete arkivene har fått et løpenummer. Fordi dette ikke utgjør komplette arkiver, er det bare foreløpige numre. Når resten av det eldre arkivmaterialet er ferdig ordnet og katalogisert skal hele den eldre delen av kommunearkivet få endelige løpenumre og etiketteres. 5

6 Kvaliteten på arkivmaterialet er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering. Dette er et arbeid som må utføres av eksperter. d) Oppbevaring Lenvik kommunes eldre arkiver oppbevares i sentraladministrasjonens bortsettings- /fjernarkivlokale i kommunehuset. e) Innsyn og tilgjengelighet Arkivlovens 1 understreker kommunens plikt til å gjøre arkivene tilgjengelige for publikum. For noen saksområder er det lagt begrensninger på publikums innsynsrett. Hovedregelen for oppheving av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive opplysninger er 60 år (jfr. forvaltningslovens 13c.). Søknad om innsyn i materiale med slik sperrefrist skal rettes til vedkommende departement. Det er bare forskere som kan gis en slik innsynsrett (jfr. forvaltningslovens 13d. og e. m/forskrift). Kommunen kan sjøl benytte slikt materiale administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette. Saker som angår partsinnsyn behandles atskilt (jfr. forvaltningslovens 18, 19 og 20). Slike forespørsler avgjøres av øverste administrative leder av vedkommende etat/organ. I tillegg til de begrensninger forvaltningsloven legger på publikums adgang til eldre og avsluttet arkiv, må en være oppmerksom på at ulike saksområder styres av særlover som har strengere regler for innsyn. f) Praktiske opplysninger Når arkivet er ferdig ordnet og etikettert, skal det være fortløpende nummerert etter forvaltningsorgan og arkivserie. Løpenumrene gir uttrykk for plassering i magasinet. Symbolene betegner at materialet ligger i arkivboks g) Litteratur Mykland, L./Masdalen, K.: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene. Universitetsforlaget A/S Hals, H./ Slettan, D.: Kommunearkiv i Trøndelag - katalog og ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim og Trøndelag folkemuseum Brosveet J./Olaussen T.G./Sande T.: Kommuneendringer NSD-rapport nr. 27, Bergen

7 1. De folkevalgte organ og sentraladministrasjonen i kommunen Formannskapet/kommunestyret Teoretisk sett skal ordførerens, formannskapets, kommunestyrets og sentraladministrasjonens arkiver være separate arkiver skapt av ulike arkivskapere. I praksis viser det seg at de svært ofte utgjør ett arkiv. Dette er også tilfelle for Lenvik kommune. Oversikt over valg til kommunale verv Med register Forhandlingsprotokoller Herredsstyre/formannskap Defekt Defekt (i meget dårlig stand) Herredstinget og ordførerens budsjettbehandling. Under 2. verdenskrig ble, i samsvar med NS-ideologien, det såkalte fører- og ansvarsprinsippet innført for kommunene. I følge «forordning» 21. desember , skulle ordfører og varaordfører oppnevnes av «Innenriksdepartementet». Denne ordningen falt bort ved fredsslutningen i Vedtaksbok for ordfører Herredstinget Siste møte i formannskapet: Formannskapet

8 Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Kommunestyret Kopibøker Kopibøker for perioden og mangler Inneholder også innførsler for januar og mars 1923 og januar

9 Brevjournaler Inneholder også innførsler for Korrespondanse og saksdokumenter Protokollvedlegg Formannskapet: Kommunale valg, møteprotokoll, kopibok, brevjournal, anvisningsbok Inneholder også: Byggekomité herredshuset: Vedlegg møteprotokoll Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim: Møteprotokoll Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim: Vedlegg møtebok 9

10 Ligningsnemnda: Vedlegg til forhandlingsprotokoll, brevjournal Herredskassa: Vedlegg til kontobok, refusjonsprotokoll Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk Rundt 1940/1941 blir systemet med en kronologisk ordning av korrespondansen mindre konsekvent Korrespondanse, innberetninger m.v Korrespondanse, innberetninger m.v Korrespondanse, anvisningsregister, m.v. Inneholder også korrespondanse for Korrespondanse, grensespørsmål, medlemmer av utvalg, rundskriv, anvisningsregister, budsjettdokumenter, pensjonssøknader, byggesaker (gamlehjem) m.v Kontrollnemnda/prisnemnda, byggesaker (herredshus, gamlehjem. Fagernes skole: Kontrakter, tegninger. Høyforsyning, byggesaker, anbud gamlehjemmet m.v Korrespondanse, utskrifter fra møter m.v

11 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter NHF-arkivnøkkel Norges Herredsforbunds arkivnøkkel (NHF-nøkkelen) kom på markedet i En revidert utgave av arkivnøkkelen kom først i Det er uklart når Lenvik kommune tok i bruk NHF-nøkkelen. Mye tyder på at den ikke ble tatt i bruk før den reviderte utgaven kom i Materialet før den tid er følgelig blitt klassifisert i ettertid NHF-arkivnøkkel Organisasjon og administrasjon: Rundskriv og bestemmelser Valg Styrer, råd, utvalg Administrasjon Tjenestemennene Diverse Overformynderi Rettergang Forsvar og skyttersaker Kirker, kirkegårder og geistlighet Skoler Skolens hus og grunn Boksamlinger og fortidsvern Opplysnings- og ungdomsarbeid Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter NHF-arkivnøkkel Lenvik kommune har ikke vært helt konsekvent i bruken av arkivnøkkelen og har også i enkelte tilfeller brukt nøkkelen feil. Derfor har det vært nødvendig å rydde opp i disse manglene under ordningsarbeidet. For ikke å bryte opp sammenhengen mellom brevjournalen og saksarkivet, henvises det i teksten til kommunens egen bruk av arkivnøkkelen med (se også...). Arkivnøkkel mangler 0 Organisasjon og administrasjon 00 Generelt Rundskriv og bestemmelser Organisasjon, navn, grenser og målføre Historie og litteratur Offisielle flagg- og festdager Møter, kongresser og fester Representasjon Vennskapskommuner 11

12 01 Valg Rundskriv og bestemmelser Stortingsvalg Kommunevalg: Valgstyrets skriv og korrespondanse Folkeavstemning om EF Valgmanntall Andre manntall 02 Styrer, råd, utvalg m.v Rundskriv og bestemmelser Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Styrer, råd, utvalg m.v. etter særlover Rettsvern Kirke, skole og andre kulturformål Sosiale tiltak Helsevern Tekniske oppgaver Næringsdrift Finansforvaltning, regnskap og statistikk Diverse (innkvarteringsnemnd, generalplanutvalg m.v.) Styrer, råd, utvalg m.v. etter særlover Styrer og institusjoner ellers Vedtekter for styrer, råd og utvalg Møter, sakslister, hovedutskrifter og godkjenninger, beretninger fra styrer, råd og utvalg Møter, sakslister, hovedutskrifter og godkjenninger, beretninger fra styrer, råd og utvalg Hovedapprobasjon av møtevedtak Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg 03 Administrasjon Rundskriv og bestemmelser Administrasjonsordning Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger - medlemskap (a) Kontorer, lokaler, utstyr og inventar: Herredshuset 12

13 Kontorer, lokaler, utstyr og inventar: Herredshuset, kommunens leide kontorlokaler Kommunens leide kontorlokaler: Herredshuset Kunngjøringer, trykksaker og reklame Reise-, diett- og flyttegodtgjøring 04 Tjenestemennene Rundskriv og bestemmelser Instrukser og reglement Lønninger og overenskomster Lønninger og overenskomster Lønninger og overenskomster Feriegodtgjøring Lønn under sykdom og svangerskap Andre avtaler og regler Personlige lønnsforhold Pensjon, trygd og vernetiltak Pensjon, trygd og vernetiltak Pensjon Forsikring Velferd, kurs og stipend Kurser, konferanser Tjenestemennene: Kommuneingeniørkontoret Kontorsjef (rådmann)/assistent, sosialkontoret/sosialsjefen, ligningskontoret/ligningssjefen Herredskassererkontoret/kommunekassa, andre funksjonærer, vaktmestre, herredsagronomen, skolekontoret, feierstilling Kommuneingeniøren, fjøsrøktervikar, arbeidsformidlingen Tjenestemennene: Diverse Ledige stillinger: Tilsettingssaker Ferier, fravær, permisjoner 05 Arkiv Arkivordning 13

14 09 Diverse Diverse 1 Rettsvern 10 Overformynderi Rundskriv og bestemmelser 11 Politi Rundskriv og bestemmelser Politi (lensmann) Arrestlokale og fengsel Vedtekter Offentlige forestillinger 12 Rettergang Rundskriv og bestemmelser Rettslokaler Lagrettsmenn, domsmenn og rettsvitner Forliksråd 13 Tinglysing Rundskriv og bestemmelser 14 Forsvar og skyttersaker Rundskriv og bestemmelser Militære utskrivninger Sivilforsvaret Heimevern - kvinners frivillige beredskap Evakuering Skyttersaker Beredskapsmateriell 2 Kirke skole og andre kulturformål 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet Rundskriv og bestemmelser Kirker, kirkegårder og krematorier: Kirkegård for Finnsnesområdet m.v Kirker, kirkegårder og krematorier Prestegårder og presteboliger 14

15 Geistlig betjening Annen kirkelig betjening Dissentersamfunn 21 Skoler Kjøp, salg og ombygging av skoler, ansettelse av vaktmester, lønnsøkning pedeller, lesetid, særopplæring, fylkestilskott, interneringsgodtgjørelse, skolebilruter, 9- årig skole, husleie lærere, leie av skolelokaler, trafikkopplæring, gymnastikkundervisning, lærerbolig, kjøp av Sultenvik skole m.v Rundskriv og bestemmelser Finnsnes nye skole: Bygging, korrespondanse, tegninger. Kårvik skole: Tomt til ny skole, tilbygg, korrespondanse. Salg av skoler m.v årig grunnskole, skoleutbygging, trafikkundervisning m.v Skoleskyss og innlosjering Realskole og gymnas, ungdomsskole og framhaldsskole Høgskole, gymnas, realskole/ungdomsskole: Opptak av elever, brøyting, tilskott m.v Fag- og yrkesskoler: Voksenopplæring, yrkesskoleklasse, bygg av høgskole for sjømenn, Sør-Troms yrkesskole, lærlingenemnd, stipend m.v. (se også 221) Spesialundervisning: Hjem for døve, Bjerkly Tilsyn med private skoler Støtte til elever og skoler: Stipendier (se også 223) 22 Skolens hus og grunn Rundskriv og bestemmelser Gibostad skole (se også 211) Finnsnes barneskole. Finnsnes ungdomsskole (se også 211) Finnsnes ungdomsskole. Silsand skole (se også 211) Kårvik skole, Trollvik skole (se også 211) Fagernes skole. Rossfjord skole (se også 211) Lagnes, Galanslått og Lysbotn skoler. Botnhamn skole (se også 211). Salg og kjøp av skoler, yrkesskoler Valg av medlemmer til skolestyret 15

16 Tegninger, vedtak om bygging Fagernes skole 23 Boksamlinger og fortidsvern Kommunens boksamlinger/bibliotek Andre boksamlinger Fortidsvern Minnesmerker og monumenter 24 Opplysnings- og ungdomsarbeid Rundskriv og bestemmelser Folkeopplysningsrådets virkesaker Ungdomsarbeid 25 Andre kulturformål Rundskriv og bestemmelser Sang, musikk og kunst forøvrig Sang, musikk og kunst forøvrig Samfunnshus 3 Sosiale tiltak 30 Arbeidsløshet Rundskriv og bestemmelser Arbeidsløshetsoppgaver Tiltak mot arbeidsløshet Ekstraordinære kommunale arbeider 31 Boligtiltak Rundskriv og bestemmelser Tiltak mot bolignød Tilskudd til boligreparasjon 32 Sosial omsorg Rundskriv og bestemmelser Hjelpetiltak Alders- og pleiehjem Alders- og pleiehjem Aldersboliger Drift av gamlehjem 16

17 Lenvik aldersheim: Drift, tilbygg m.v Lenvik aldersheim: Utbygging, tegninger, drift m.v Annen eldreomsorg 33 Sosiale trygder Rundskriv og bestemmelser Alderspensjon Barnetrygden Trygdekassa Stønader, julestønader m.v., arbeidsledighetstrygd Kommunale tilskudd til lovbestemte trygder Forsørgertrygd for barn 34 Edruskapsarbeid Edruskapsnemnda: Årsmeldinger, saker m.v. 35 Mødre og hjem Rundskriv og bestemmelser Bidrag til mødre Hjelp i hjemmet Hjelp i hjemmet Bidragssaker Husmorvikarer Barnevernsnemndsaker 36 Barnevern Rundskriv og bestemmelser Barn under omsorg Barnehjem (se også 325) Daginstitusjoner (se også 353) Daginstitusjoner Barneparkeringer (352) Søknader om tilskott fra ulike organisasjoner (se også 362) 4 Helsevern 40 Alminnelig helsevern Rundskriv og bestemmelser Apotek, leger, tannleger, jordmødre, helsesøstre 17

18 Distriktslege, distriktstannlege/folketannrøkt, jordmødre Helsesøstre Folketannrøkt Leger Tuberkuløse Vaksinasjoner Helseforskrifter. Vanføre (se også 323) Åndssvake (se også 322) Helseforskrifter/refusjon helseutgifter 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser Alminnelig helsekontroll - skjermbildefotografering Mødre- og spedbarnskontroll Kjøttkontroll Kontroll med bevertningssteder Utrydding av skadedyr 42 Helseinstitusjoner Rundskriv og bestemmelser Sykehus, fødehjem, Røde kors - sykestua (se også 425) Sykehus, fødehjem, sykestue (se også 424) Sykehjem Helsesenter 43 Bad Rundskriv og bestemmelser 44 Idrett Rundskriv og bestemmelser Idrettsanlegg: Planer og anlegg Idrettsanlegg Stønad til idrettsarbeid (se også 444) Stønad til idrettsforeninger (se også 444) 45 Friluftsliv og naturfredning Rundskriv og bestemmelser Friluftsliv Naturfredning 18

19 Oljesøl - «Tirrana» og «British Mallard» 5 Tekniske oppgaver 50 Bygnings- regulerings- og oppmålingsvesen Rundskriv og bestemmelser, boligbyggerprogram, Bygningslovens virkeområdet Strandloven: Søknader om dispensasjon m.v Vedtekter for bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen Bygningssaker Bygningssaker: Bondeheimen, Finnsnes - tegninger m.v Reguleringssaker: Gibostad, Finnsnes m.v Reguleringssaker, kart m.v Reguleringsplaner/soneplaner: Gibostad, Silsand, regulering Finnsnes (se også 504a) Regulering Finnsnes m.v Reguleringsplaner/detaljplaner Utparsellering av tomter Kartverket: Oppmålingssaker Kartverk Flyfoto Oppmåling og eiendomsdeling Byggekomité 51 Brann- og feiervesen Rundskriv og bestemmelser Utrykningstjenesten: Tomt til brannstasjon, godtgjørelse, kurs, brannstyre, takstmenn, brannslukningsavtaler m.v Brannstasjoner Brannmateriell og redskaper, brannmateriell Finnsnes Feiervesen Brannsyn, ildsfarlige bedrifter 52 Havner Havneanlegg: Fergeleier Båthavner 53 Parker, grøntanlegg og lekeplasser Parkanlegg m.v. 19

20 54 Vann og kloakk Vann og kloakk: Rundskriv og bestemmelser Planer og anlegg for hovedledninger Vannverksanlegg Kloakkanlegg Maskiner og materiell Drift og vedlikehold: Gibostad, Silsand, Finnsnes m.v Kloakkavgift, refusjon av tilknytningsavgift Andre vannverk og kloakkanlegg Andre vannverk og kloakkanlegg Utslippskonsesjoner 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen Rundskriv og bestemmelser Vassdragsreguleringer Elveforebygginger Elektrisitet Konsesjoner strømforsyning 56 Veier og gater Rundskriv og bestemmelser Veianlegg, regnskap, budsjett og statistikk Erstatning for gjerder og grunn (se også 573) og andre erstatningssaker (se også ) Erstatning for gjerder og grunn (se også 573), diverse veianlegg Diverse veianlegg (se også 561.2), vei proviantmagasinet til forsvaret, fergeleiene Bjorelvnes-Gibostad Fylkesveier: Lysbotnvatn - Landøy, Husøy/Husa, Fjordgård, Laukvik - Botnhamn - Hundbergnes (561) Fylkesveier: Stønnesbotn - Midfjordbotn m/arm Øyfjord Kommunale veianlegg: Fylkesveganlegg (561.1). Nye gårdsveger - Finnsnes. Veg til sorenskrivergården. Veg til forsvarets boliger. Finnsnes - Valen, Vågan - Vassjord. Hellemo - Paulsjord, Gibostad - Varnes i Lenvik. Revet - Lysbotn, Bukkskinn - Aglapsvik m.v. Grasmyrbotn - Høgli, Tverrås - Geitelv bru. Vangselv bru - Vang. 20

21 Grunnvåg - Finnjordelv. Tverrbotn - Årnes, Lanesbogen - Svartfjell. Jordbruksveier (561) Kommunale veianlegg: Rossfjordnes - Sandnes. Tverrbotn - Årnes, Finnsnes. Stønnesbotn - Vangsvik. Vågan - Vassjord. Bukkskinnvik - Aglapsvik. Bjorelvnes kirkegård. Tenneskjær - Midskjær. Rossfjordnes - Sandnes. Straumen - Tårnelv. Tårnelv - Tårnelvvatn. Tårnelv - Holmo, Øvre Lakselv bru - Holmemo (561). Husøy - Husa. Nedre Langnes. Tårnelv - Tårnevatn. Tennskjær - Medskjær. Bjorelvnes kirkegård. Finnsnes - Bjorelvnes. Nygårdsveien - Finnsnes. Sorenskrivergården Kommunale veianlegg: Veier på Finnsnes (561) Kommunale veianlegg: Generelt. Finnsnes - Finnfjordbotn Baltsfjord - Botnhamn, Fjordgård. Solberg, Hellemo - Paulsrud, gårdsveier Kommunale veianlegg: Finnsnes - Karlstad. Islandsbotn - Tortenli. Gibostad. Revet - Lysbotn. Bukkskinn - Aglapsvik. Tverrbotn - Årnes Parkeringsplass på Silsand Bruer: Gisundbrua m.fl Stikkrenner Biler, maskiner og redskap Snøbrøyting, annet vedlikehold Snøbrøyting, annet vedlikehold Gate- og veibelysning Private veger Vegavleveringer Trafikkanlegg, veivisere, korrespondanse med vegkontoret Overtaking av veier 57 Renhold og renovasjon Renovasjon (se også 544) Tømmeplasser (se også 544) Søppelbeholdere/transport Offentlige toaletter Renovasjonsavgift 21

22 6 Næringsdrift 60 Handel og bevillinger Rundskriv og bestemmelser Handelsbrev Frihandel Torg og torghandel Salg av øl, vin og brennevin Salg av øl, vin og brennevin Kinodrift: Bevilling m.v. (se også 608) Diverse 61 Hoteller, herberger og servering Rundskriv og bestemmelser Hoteller, moteller Herberger Servering Skjenking av øl, vin og brennevin Skjenking av øl, vin og brennevin 62 Håndverk og industri Rundskriv og bestemmelser Arbeidstilsyn Håndverk Bergverk Fiskernes redskapsfabrikk Fabrikkvirksomhet: Rossfjord industri A/S, tremassefabrikk/ Troms Treforedling m.v. 63 Jakt, fangst og fiske Rundskriv og bestemmelser Jakt Utrydding av rovdyr Fiske Fiske Utklekning av fiskeyngel Jeger- og fiskeforeninger Fredning av vilt og fisk 64 Jord og skog Rundskriv og bestemmelser 22

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog Andørja kommune 1926-1964 Foreløpig arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 ARKIVKATALOG DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 ARKIVKATALOG STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 Foreløpig katalog 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

ARKIVKATALOG. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG Foreløpig katalog Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten er etablert i tilknytning

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog 1 Arkivkatalog Ibestad kommune 1881-1988 Foreløpig katalog 2 Forord Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen)

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) Gruppedeling 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON.... 1 1 RETTSVERN.... 4 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL...

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA)

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) Pr. 06.09.2012: ARKIVER De folkevalgte organer og sentraladministrasjonen Kommunestyret YTTERÅR - Møtebøker 1956-2007 Formannskapet Møtebøker Kopibøker

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964)

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Arkivkatalogen for Agdenes kommune inneholder hovedsakelig materiale fra perioden fra Agdenes

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

Rissa kommunearkiv ca 1980

Rissa kommunearkiv ca 1980 427?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 428?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 429?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 430?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4

Detaljer

ARKIVKATALOG. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG Foreløpig katalog Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten er etablert i tilknytning

Detaljer

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune Innholdsfortegnelse Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune... 3 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 3 Næringsveier... 3 Prestegjeld og sokneinndelingen... 3 Ordførere i Setskog

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok 1946-1972 2 Møtebok 1973-1975 B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater...

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN Innledning Røros gamle herred ble ved kongelig resolusjon av 3. april 1925, gjort gjeldende fra 1. januar 1926, delt i følgende nye herreder; Røros Bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken. Disse kommunene

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

Foreløpig arkivkatalog HELGØY KOMMUNE (1838) 1886-1964 (1973) ( fabrikktilsynet til 1973) ARKIVKATALOG

Foreløpig arkivkatalog HELGØY KOMMUNE (1838) 1886-1964 (1973) ( fabrikktilsynet til 1973) ARKIVKATALOG Foreløpig arkivkatalog HELGØY KOMMUNE (1838) 1886-1964 (1973) ( fabrikktilsynet til 1973) ARKIVKATALOG 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963 Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 1 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE 1862 2000 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 24 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Inderøy gamle kommune 1837-1965

Inderøy gamle kommune 1837-1965 010.A.1 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 11.11.1837 02.02.1866 010.A.2 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 22.01.1866 08.08.1883 010.A.3 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 15.09.1883 23.01.1896 010.A.4 Herredsstyre/Formannskap

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Bardu kommune

Bardu kommune Arkivkatalog Bardu kommune 1827-1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 21 kommuner i Troms. Virksomheten er etablert i tilknytning til

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

4 HELSESTELLET... 38

4 HELSESTELLET... 38 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Aurskog før kommunesammenslåingen i 1965...

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 Arkivert etter Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite sin arkivnøkkel for kommunene av 1976 Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune 1902-1964 Tromsø kommunearkiv 1990 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådet. Journaler 1929-1988 0,9 Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådets arkiv 1900-0,2 Sarpsborg kommune.

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-011 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Fast utvalg

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer