LENVIK KOMMUNE / /89

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89"

Transkript

1 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE / /89 Foreløpig katalog

2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten er etablert i tilknytning til Statsarkivet i Troms som har tilsyn og faglig veiledning. IKAT har vært i drift siden høsten 1992 og alle kommuner i Troms samt Troms fylkeskommune har medlemsrett. IKAT har som oppgave å gi råd til medlemskommunene i moderne arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner. I tillegg skal IKAT arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. Den sistnevnte målsettinga er bakgrunnen for denne foreløpige katalogen. IKAT har tatt på seg å ordne alle medlemskommunenes eldre arkiver fra /70. IKAT ønsker å gi ordningshjelp til alle sine medlemskommuner. Derfor ordner og katalogiserer vi del for del, og i denne runden er det arkivmaterialet i foreliggende katalog som er tilgjengeliggjort. Tromsø 24. mai

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET... 6 F) PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 6 G) LITTERATUR DE FOLKEVALGTE ORGAN OG SENTRALADMINISTRASJONEN I KOMMUNEN... 7 FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET Oversikt over valg til kommunale verv Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Protokollvedlegg Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter NHF-arkivnøkkel Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter NHF-arkivnøkkel Regnskap KOMITEER, RÅD OG NEMNDER: Komiteen for administrasjonsbygg i Lenvik/ Huskomiteen Gamlehjemskomiteen Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim FOLKEREGISTER ØKONOMIFORVALTNINGEN LIGNINGSNEMNDA/OVERLIGNINGSNEMNDA Lignings- og forhandlingsprotokoller med utligning Ligningsrådets forhandlingsprotokoll Brevjournaler Statsskattprotokoll Journal for selvangivelser, næringsoppgaver og forlangte opplysninger HERREDSKASSEN/KOMMUNEKASSEN Kontobøker Ekstrakt,- revisjons- og desisjonsprotokoll KIRKE OG KULTUR SØNDRE GISUND FOLKEBOKSAMLING UNDERVISNING SKOLEKOMMISJONEN/SKOLESTYRET Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Helsekort for elever Regnskap SKOLESTYRETS UNDERUTVALG: Skolehagenemnda Tilsynsutvalget/tilsynsnemnda Byggekomiteen for Fagernes skole Byggekomiteer for skolebygg DE ENKELTE KRETSER OG SKOLER :

4 Oversiktsprotokoller Fraværs- og karakterprotokoller Fraværsprotokoller/dagbok over skolesøkningen Skoleeksamensprotokoller SOSIALE OPPGAVER FATTIGKOMMISJONEN/FORSORGSSTYRE/SOSIALSTYRE Forhandlingsprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter m.v Manntallsprotokoller/understøttelsesprotokoller Hjemstavnsforklaringer Protokoll over barnefødsler Regnskap VERGERÅDET/BARNEVERNSNEMNDA DISTRIKTSLEGEN ADMINISTRASJON AV TRYGDER Trygdenemnda Lenvik stedlige Fabrikktilsyn/arbeidstilsynet TEKNISKE OPPGAVER RETTSSTELL FORLIKSKOMMISJONEN OVERFORMYNDERIET Brevjournal Korrespondanse Overformynderirulle Skifteutleggsprotokoll Overformynderiregnskap Panterettsutlegg, booppgjør (innberetninger) m.v Overformynderiets klienter NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING SMÅBRUK- OG BOLIGNEMNDA KRISE- OG REGULERINGSTILTAK PROVIANTERINGSRÅDET (?) KONTROLLNEMNDA/PRISNEMNDA KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT FORSVAR OG BEREDSKAP

5 Innledning a) Lovbakgrunn Det er kommunens eget ansvar å sørge for at kommunens arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er flere lover som regulerer dette ansvarsområdet. Opprinnelig lå ansvaret for arkivene hos ordføreren, et ansvar gitt første gang i formannskapslovene av 1837 og gjentatt i senere kommunelover. Med kommuneloven av 1992 ble det reelle ansvaret lagt til kommunens administrative leder. Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne myndigheten til statsarkivarene som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Sentrale lover som regulerer kommunens arkivansvar: 1. Lov 25. september 1992 (nr. 107) om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 2. Lov 4. desember 1992 (nr. 126) om arkiv (Arkivloven) Arkivlovens 6 fastslår at: «Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal være ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid». b) Administrativ inndeling Lenvik kommune besto fra opprettelsen i 1838 også av Målselv og Hillesøy kommuner. Målselv ble skilt ut som egen kommune i 1848 og Hillesøy i I 1871 ved splittelsen av Balsfjord kommune, ble områder fra Lenvik overført til Malangen kommune. Ved kommunereguleringene i 1964 gikk områder av Tranøy, Sørreisa og Hillesøy over til Lenvik. c) Arkivmaterialet Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter, ble hentet av IKAT 1. og 22. mars Materialet utgjør ferdig ordnet 27 hyllemeter. Det er ordnet og katalogisert av IKAT i perioden høst vår Arkivmaterialet består av deler av arkivet fra flere kommunale forvaltningsorganer. Vi må gjøre oppmerksom på at det er lakuner/mangler i materialet. Mye eldre og uordnet arkivmateriale ligger ennå i kommunehuset. En del av det eldre arkivmateriale fra andre forvaltningsorganer ligger også ute hos privatpersoner som har hatt tilknytning til kommunal forvaltning. Hvert arkivstykke i de ferdig ordnete arkivene har fått et løpenummer. Fordi dette ikke utgjør komplette arkiver, er det bare foreløpige numre. Når resten av det eldre arkivmaterialet er ferdig ordnet og katalogisert skal hele den eldre delen av kommunearkivet få endelige løpenumre og etiketteres. 5

6 Kvaliteten på arkivmaterialet er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering. Dette er et arbeid som må utføres av eksperter. d) Oppbevaring Lenvik kommunes eldre arkiver oppbevares i sentraladministrasjonens bortsettings- /fjernarkivlokale i kommunehuset. e) Innsyn og tilgjengelighet Arkivlovens 1 understreker kommunens plikt til å gjøre arkivene tilgjengelige for publikum. For noen saksområder er det lagt begrensninger på publikums innsynsrett. Hovedregelen for oppheving av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive opplysninger er 60 år (jfr. forvaltningslovens 13c.). Søknad om innsyn i materiale med slik sperrefrist skal rettes til vedkommende departement. Det er bare forskere som kan gis en slik innsynsrett (jfr. forvaltningslovens 13d. og e. m/forskrift). Kommunen kan sjøl benytte slikt materiale administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette. Saker som angår partsinnsyn behandles atskilt (jfr. forvaltningslovens 18, 19 og 20). Slike forespørsler avgjøres av øverste administrative leder av vedkommende etat/organ. I tillegg til de begrensninger forvaltningsloven legger på publikums adgang til eldre og avsluttet arkiv, må en være oppmerksom på at ulike saksområder styres av særlover som har strengere regler for innsyn. f) Praktiske opplysninger Når arkivet er ferdig ordnet og etikettert, skal det være fortløpende nummerert etter forvaltningsorgan og arkivserie. Løpenumrene gir uttrykk for plassering i magasinet. Symbolene betegner at materialet ligger i arkivboks g) Litteratur Mykland, L./Masdalen, K.: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene. Universitetsforlaget A/S Hals, H./ Slettan, D.: Kommunearkiv i Trøndelag - katalog og ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim og Trøndelag folkemuseum Brosveet J./Olaussen T.G./Sande T.: Kommuneendringer NSD-rapport nr. 27, Bergen

7 1. De folkevalgte organ og sentraladministrasjonen i kommunen Formannskapet/kommunestyret Teoretisk sett skal ordførerens, formannskapets, kommunestyrets og sentraladministrasjonens arkiver være separate arkiver skapt av ulike arkivskapere. I praksis viser det seg at de svært ofte utgjør ett arkiv. Dette er også tilfelle for Lenvik kommune. Oversikt over valg til kommunale verv Med register Forhandlingsprotokoller Herredsstyre/formannskap Defekt Defekt (i meget dårlig stand) Herredstinget og ordførerens budsjettbehandling. Under 2. verdenskrig ble, i samsvar med NS-ideologien, det såkalte fører- og ansvarsprinsippet innført for kommunene. I følge «forordning» 21. desember , skulle ordfører og varaordfører oppnevnes av «Innenriksdepartementet». Denne ordningen falt bort ved fredsslutningen i Vedtaksbok for ordfører Herredstinget Siste møte i formannskapet: Formannskapet

8 Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Saksinnhold og vedtak limt inn Kommunestyret Kopibøker Kopibøker for perioden og mangler Inneholder også innførsler for januar og mars 1923 og januar

9 Brevjournaler Inneholder også innførsler for Korrespondanse og saksdokumenter Protokollvedlegg Formannskapet: Kommunale valg, møteprotokoll, kopibok, brevjournal, anvisningsbok Inneholder også: Byggekomité herredshuset: Vedlegg møteprotokoll Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim: Møteprotokoll Byggekomiteen for tilbygg Lenvik Aldersheim: Vedlegg møtebok 9

10 Ligningsnemnda: Vedlegg til forhandlingsprotokoll, brevjournal Herredskassa: Vedlegg til kontobok, refusjonsprotokoll Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk Rundt 1940/1941 blir systemet med en kronologisk ordning av korrespondansen mindre konsekvent Korrespondanse, innberetninger m.v Korrespondanse, innberetninger m.v Korrespondanse, anvisningsregister, m.v. Inneholder også korrespondanse for Korrespondanse, grensespørsmål, medlemmer av utvalg, rundskriv, anvisningsregister, budsjettdokumenter, pensjonssøknader, byggesaker (gamlehjem) m.v Kontrollnemnda/prisnemnda, byggesaker (herredshus, gamlehjem. Fagernes skole: Kontrakter, tegninger. Høyforsyning, byggesaker, anbud gamlehjemmet m.v Korrespondanse, utskrifter fra møter m.v

11 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter NHF-arkivnøkkel Norges Herredsforbunds arkivnøkkel (NHF-nøkkelen) kom på markedet i En revidert utgave av arkivnøkkelen kom først i Det er uklart når Lenvik kommune tok i bruk NHF-nøkkelen. Mye tyder på at den ikke ble tatt i bruk før den reviderte utgaven kom i Materialet før den tid er følgelig blitt klassifisert i ettertid NHF-arkivnøkkel Organisasjon og administrasjon: Rundskriv og bestemmelser Valg Styrer, råd, utvalg Administrasjon Tjenestemennene Diverse Overformynderi Rettergang Forsvar og skyttersaker Kirker, kirkegårder og geistlighet Skoler Skolens hus og grunn Boksamlinger og fortidsvern Opplysnings- og ungdomsarbeid Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter NHF-arkivnøkkel Lenvik kommune har ikke vært helt konsekvent i bruken av arkivnøkkelen og har også i enkelte tilfeller brukt nøkkelen feil. Derfor har det vært nødvendig å rydde opp i disse manglene under ordningsarbeidet. For ikke å bryte opp sammenhengen mellom brevjournalen og saksarkivet, henvises det i teksten til kommunens egen bruk av arkivnøkkelen med (se også...). Arkivnøkkel mangler 0 Organisasjon og administrasjon 00 Generelt Rundskriv og bestemmelser Organisasjon, navn, grenser og målføre Historie og litteratur Offisielle flagg- og festdager Møter, kongresser og fester Representasjon Vennskapskommuner 11

12 01 Valg Rundskriv og bestemmelser Stortingsvalg Kommunevalg: Valgstyrets skriv og korrespondanse Folkeavstemning om EF Valgmanntall Andre manntall 02 Styrer, råd, utvalg m.v Rundskriv og bestemmelser Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Styrer, råd, utvalg m.v. etter særlover Rettsvern Kirke, skole og andre kulturformål Sosiale tiltak Helsevern Tekniske oppgaver Næringsdrift Finansforvaltning, regnskap og statistikk Diverse (innkvarteringsnemnd, generalplanutvalg m.v.) Styrer, råd, utvalg m.v. etter særlover Styrer og institusjoner ellers Vedtekter for styrer, råd og utvalg Møter, sakslister, hovedutskrifter og godkjenninger, beretninger fra styrer, råd og utvalg Møter, sakslister, hovedutskrifter og godkjenninger, beretninger fra styrer, råd og utvalg Hovedapprobasjon av møtevedtak Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg 03 Administrasjon Rundskriv og bestemmelser Administrasjonsordning Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger - medlemskap (a) Kontorer, lokaler, utstyr og inventar: Herredshuset 12

13 Kontorer, lokaler, utstyr og inventar: Herredshuset, kommunens leide kontorlokaler Kommunens leide kontorlokaler: Herredshuset Kunngjøringer, trykksaker og reklame Reise-, diett- og flyttegodtgjøring 04 Tjenestemennene Rundskriv og bestemmelser Instrukser og reglement Lønninger og overenskomster Lønninger og overenskomster Lønninger og overenskomster Feriegodtgjøring Lønn under sykdom og svangerskap Andre avtaler og regler Personlige lønnsforhold Pensjon, trygd og vernetiltak Pensjon, trygd og vernetiltak Pensjon Forsikring Velferd, kurs og stipend Kurser, konferanser Tjenestemennene: Kommuneingeniørkontoret Kontorsjef (rådmann)/assistent, sosialkontoret/sosialsjefen, ligningskontoret/ligningssjefen Herredskassererkontoret/kommunekassa, andre funksjonærer, vaktmestre, herredsagronomen, skolekontoret, feierstilling Kommuneingeniøren, fjøsrøktervikar, arbeidsformidlingen Tjenestemennene: Diverse Ledige stillinger: Tilsettingssaker Ferier, fravær, permisjoner 05 Arkiv Arkivordning 13

14 09 Diverse Diverse 1 Rettsvern 10 Overformynderi Rundskriv og bestemmelser 11 Politi Rundskriv og bestemmelser Politi (lensmann) Arrestlokale og fengsel Vedtekter Offentlige forestillinger 12 Rettergang Rundskriv og bestemmelser Rettslokaler Lagrettsmenn, domsmenn og rettsvitner Forliksråd 13 Tinglysing Rundskriv og bestemmelser 14 Forsvar og skyttersaker Rundskriv og bestemmelser Militære utskrivninger Sivilforsvaret Heimevern - kvinners frivillige beredskap Evakuering Skyttersaker Beredskapsmateriell 2 Kirke skole og andre kulturformål 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet Rundskriv og bestemmelser Kirker, kirkegårder og krematorier: Kirkegård for Finnsnesområdet m.v Kirker, kirkegårder og krematorier Prestegårder og presteboliger 14

15 Geistlig betjening Annen kirkelig betjening Dissentersamfunn 21 Skoler Kjøp, salg og ombygging av skoler, ansettelse av vaktmester, lønnsøkning pedeller, lesetid, særopplæring, fylkestilskott, interneringsgodtgjørelse, skolebilruter, 9- årig skole, husleie lærere, leie av skolelokaler, trafikkopplæring, gymnastikkundervisning, lærerbolig, kjøp av Sultenvik skole m.v Rundskriv og bestemmelser Finnsnes nye skole: Bygging, korrespondanse, tegninger. Kårvik skole: Tomt til ny skole, tilbygg, korrespondanse. Salg av skoler m.v årig grunnskole, skoleutbygging, trafikkundervisning m.v Skoleskyss og innlosjering Realskole og gymnas, ungdomsskole og framhaldsskole Høgskole, gymnas, realskole/ungdomsskole: Opptak av elever, brøyting, tilskott m.v Fag- og yrkesskoler: Voksenopplæring, yrkesskoleklasse, bygg av høgskole for sjømenn, Sør-Troms yrkesskole, lærlingenemnd, stipend m.v. (se også 221) Spesialundervisning: Hjem for døve, Bjerkly Tilsyn med private skoler Støtte til elever og skoler: Stipendier (se også 223) 22 Skolens hus og grunn Rundskriv og bestemmelser Gibostad skole (se også 211) Finnsnes barneskole. Finnsnes ungdomsskole (se også 211) Finnsnes ungdomsskole. Silsand skole (se også 211) Kårvik skole, Trollvik skole (se også 211) Fagernes skole. Rossfjord skole (se også 211) Lagnes, Galanslått og Lysbotn skoler. Botnhamn skole (se også 211). Salg og kjøp av skoler, yrkesskoler Valg av medlemmer til skolestyret 15

16 Tegninger, vedtak om bygging Fagernes skole 23 Boksamlinger og fortidsvern Kommunens boksamlinger/bibliotek Andre boksamlinger Fortidsvern Minnesmerker og monumenter 24 Opplysnings- og ungdomsarbeid Rundskriv og bestemmelser Folkeopplysningsrådets virkesaker Ungdomsarbeid 25 Andre kulturformål Rundskriv og bestemmelser Sang, musikk og kunst forøvrig Sang, musikk og kunst forøvrig Samfunnshus 3 Sosiale tiltak 30 Arbeidsløshet Rundskriv og bestemmelser Arbeidsløshetsoppgaver Tiltak mot arbeidsløshet Ekstraordinære kommunale arbeider 31 Boligtiltak Rundskriv og bestemmelser Tiltak mot bolignød Tilskudd til boligreparasjon 32 Sosial omsorg Rundskriv og bestemmelser Hjelpetiltak Alders- og pleiehjem Alders- og pleiehjem Aldersboliger Drift av gamlehjem 16

17 Lenvik aldersheim: Drift, tilbygg m.v Lenvik aldersheim: Utbygging, tegninger, drift m.v Annen eldreomsorg 33 Sosiale trygder Rundskriv og bestemmelser Alderspensjon Barnetrygden Trygdekassa Stønader, julestønader m.v., arbeidsledighetstrygd Kommunale tilskudd til lovbestemte trygder Forsørgertrygd for barn 34 Edruskapsarbeid Edruskapsnemnda: Årsmeldinger, saker m.v. 35 Mødre og hjem Rundskriv og bestemmelser Bidrag til mødre Hjelp i hjemmet Hjelp i hjemmet Bidragssaker Husmorvikarer Barnevernsnemndsaker 36 Barnevern Rundskriv og bestemmelser Barn under omsorg Barnehjem (se også 325) Daginstitusjoner (se også 353) Daginstitusjoner Barneparkeringer (352) Søknader om tilskott fra ulike organisasjoner (se også 362) 4 Helsevern 40 Alminnelig helsevern Rundskriv og bestemmelser Apotek, leger, tannleger, jordmødre, helsesøstre 17

18 Distriktslege, distriktstannlege/folketannrøkt, jordmødre Helsesøstre Folketannrøkt Leger Tuberkuløse Vaksinasjoner Helseforskrifter. Vanføre (se også 323) Åndssvake (se også 322) Helseforskrifter/refusjon helseutgifter 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser Alminnelig helsekontroll - skjermbildefotografering Mødre- og spedbarnskontroll Kjøttkontroll Kontroll med bevertningssteder Utrydding av skadedyr 42 Helseinstitusjoner Rundskriv og bestemmelser Sykehus, fødehjem, Røde kors - sykestua (se også 425) Sykehus, fødehjem, sykestue (se også 424) Sykehjem Helsesenter 43 Bad Rundskriv og bestemmelser 44 Idrett Rundskriv og bestemmelser Idrettsanlegg: Planer og anlegg Idrettsanlegg Stønad til idrettsarbeid (se også 444) Stønad til idrettsforeninger (se også 444) 45 Friluftsliv og naturfredning Rundskriv og bestemmelser Friluftsliv Naturfredning 18

19 Oljesøl - «Tirrana» og «British Mallard» 5 Tekniske oppgaver 50 Bygnings- regulerings- og oppmålingsvesen Rundskriv og bestemmelser, boligbyggerprogram, Bygningslovens virkeområdet Strandloven: Søknader om dispensasjon m.v Vedtekter for bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen Bygningssaker Bygningssaker: Bondeheimen, Finnsnes - tegninger m.v Reguleringssaker: Gibostad, Finnsnes m.v Reguleringssaker, kart m.v Reguleringsplaner/soneplaner: Gibostad, Silsand, regulering Finnsnes (se også 504a) Regulering Finnsnes m.v Reguleringsplaner/detaljplaner Utparsellering av tomter Kartverket: Oppmålingssaker Kartverk Flyfoto Oppmåling og eiendomsdeling Byggekomité 51 Brann- og feiervesen Rundskriv og bestemmelser Utrykningstjenesten: Tomt til brannstasjon, godtgjørelse, kurs, brannstyre, takstmenn, brannslukningsavtaler m.v Brannstasjoner Brannmateriell og redskaper, brannmateriell Finnsnes Feiervesen Brannsyn, ildsfarlige bedrifter 52 Havner Havneanlegg: Fergeleier Båthavner 53 Parker, grøntanlegg og lekeplasser Parkanlegg m.v. 19

20 54 Vann og kloakk Vann og kloakk: Rundskriv og bestemmelser Planer og anlegg for hovedledninger Vannverksanlegg Kloakkanlegg Maskiner og materiell Drift og vedlikehold: Gibostad, Silsand, Finnsnes m.v Kloakkavgift, refusjon av tilknytningsavgift Andre vannverk og kloakkanlegg Andre vannverk og kloakkanlegg Utslippskonsesjoner 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen Rundskriv og bestemmelser Vassdragsreguleringer Elveforebygginger Elektrisitet Konsesjoner strømforsyning 56 Veier og gater Rundskriv og bestemmelser Veianlegg, regnskap, budsjett og statistikk Erstatning for gjerder og grunn (se også 573) og andre erstatningssaker (se også ) Erstatning for gjerder og grunn (se også 573), diverse veianlegg Diverse veianlegg (se også 561.2), vei proviantmagasinet til forsvaret, fergeleiene Bjorelvnes-Gibostad Fylkesveier: Lysbotnvatn - Landøy, Husøy/Husa, Fjordgård, Laukvik - Botnhamn - Hundbergnes (561) Fylkesveier: Stønnesbotn - Midfjordbotn m/arm Øyfjord Kommunale veianlegg: Fylkesveganlegg (561.1). Nye gårdsveger - Finnsnes. Veg til sorenskrivergården. Veg til forsvarets boliger. Finnsnes - Valen, Vågan - Vassjord. Hellemo - Paulsjord, Gibostad - Varnes i Lenvik. Revet - Lysbotn, Bukkskinn - Aglapsvik m.v. Grasmyrbotn - Høgli, Tverrås - Geitelv bru. Vangselv bru - Vang. 20

21 Grunnvåg - Finnjordelv. Tverrbotn - Årnes, Lanesbogen - Svartfjell. Jordbruksveier (561) Kommunale veianlegg: Rossfjordnes - Sandnes. Tverrbotn - Årnes, Finnsnes. Stønnesbotn - Vangsvik. Vågan - Vassjord. Bukkskinnvik - Aglapsvik. Bjorelvnes kirkegård. Tenneskjær - Midskjær. Rossfjordnes - Sandnes. Straumen - Tårnelv. Tårnelv - Tårnelvvatn. Tårnelv - Holmo, Øvre Lakselv bru - Holmemo (561). Husøy - Husa. Nedre Langnes. Tårnelv - Tårnevatn. Tennskjær - Medskjær. Bjorelvnes kirkegård. Finnsnes - Bjorelvnes. Nygårdsveien - Finnsnes. Sorenskrivergården Kommunale veianlegg: Veier på Finnsnes (561) Kommunale veianlegg: Generelt. Finnsnes - Finnfjordbotn Baltsfjord - Botnhamn, Fjordgård. Solberg, Hellemo - Paulsrud, gårdsveier Kommunale veianlegg: Finnsnes - Karlstad. Islandsbotn - Tortenli. Gibostad. Revet - Lysbotn. Bukkskinn - Aglapsvik. Tverrbotn - Årnes Parkeringsplass på Silsand Bruer: Gisundbrua m.fl Stikkrenner Biler, maskiner og redskap Snøbrøyting, annet vedlikehold Snøbrøyting, annet vedlikehold Gate- og veibelysning Private veger Vegavleveringer Trafikkanlegg, veivisere, korrespondanse med vegkontoret Overtaking av veier 57 Renhold og renovasjon Renovasjon (se også 544) Tømmeplasser (se også 544) Søppelbeholdere/transport Offentlige toaletter Renovasjonsavgift 21

22 6 Næringsdrift 60 Handel og bevillinger Rundskriv og bestemmelser Handelsbrev Frihandel Torg og torghandel Salg av øl, vin og brennevin Salg av øl, vin og brennevin Kinodrift: Bevilling m.v. (se også 608) Diverse 61 Hoteller, herberger og servering Rundskriv og bestemmelser Hoteller, moteller Herberger Servering Skjenking av øl, vin og brennevin Skjenking av øl, vin og brennevin 62 Håndverk og industri Rundskriv og bestemmelser Arbeidstilsyn Håndverk Bergverk Fiskernes redskapsfabrikk Fabrikkvirksomhet: Rossfjord industri A/S, tremassefabrikk/ Troms Treforedling m.v. 63 Jakt, fangst og fiske Rundskriv og bestemmelser Jakt Utrydding av rovdyr Fiske Fiske Utklekning av fiskeyngel Jeger- og fiskeforeninger Fredning av vilt og fisk 64 Jord og skog Rundskriv og bestemmelser 22

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

Dokument nr. 4 (1997 98)

Dokument nr. 4 (1997 98) 1 Dokument nr. 4 (1997 98) Melding for året 1997 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1998 2 Dokument nr. 4 1997-98 3 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer