Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering"

Transkript

1 A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding igjen. Formannskapets møter finnes i felles møtebøker fram til 1935 og i egne møtebøker og Formannskapsmøter fra og med til og med finnes i en felles møtebok som også inneholder ordførerens vedtak under krigen og møter i det midlertidige kommunestyrerett etter krigen. Kommunestyrets møter finnes i felles møtebøker fram til Deretter er det en egen serie med kommunestyremøter, hvorav den første møteboka er fra okkupasjonstida og gjelder for Vestby herredsting. Unntak er det midlertidige kommunestyre etter krigen som befinner seg i en felles møtebok. Aa - Møtebøker for formannskapet/kommunestyret L0001 Møtebok Med alfabetisk register L0002 Møtebok L0003 Møtebok Med alfabetisk register L0004 Møtebok Med alfabetisk register L0005 Møtebok Med alfabetisk register L0006 Møtebok Med alfabetisk register L0007 Møtebok Med alfabetisk register 1

2 L0008 Møtebok Med alfabetisk register L0009 Møtebok Register ikke i bruk. L0010 Møtebok Med alfabetisk register. L0011 Møtebok Med alfabetisk register. Lakune Formannskapsmøter bare til og med Deretter er formannskapsmøtene ført i egne protokoller (serie Ac) med unntak av de første formannskapsmøtene etter krigen (stykke 12) L0012 Møtebok for ordfører/det midlertidige kommunestyret/formannskapet Vedtaksprotokoll for ordføreren Midlertidig ordfører Midlertidig kommunestyre (inkl. valgstyre ). Bare formannskapet Ab - Registre L0001 Register til formannskapsmøter og kommunestyremøter (ca.) Alfabetisk etter sak eller person. Ajourført til for formannskapet og for kommunestyret Ac - Møtebøker for formannskapet L0001 Møtebok L0002 Møtebok Formannskapsmøter fra og med til og med befinner seg i samme protokoll som ordføreren under krigen og det midlertidige kommunestyre i serien for felles møtebøker. L0003 Møtebok L0004 Møtebok L0005 Møtebok L0006 Møtebok L0007 Møtebok

3 L0008 Møtebok L0009 Møtebok L0010 Møtebok L0011 Møtebok L0012 Møtebok L0013 Møtebok L0014 Møtebok Ad - Møtebøker for kommunestyret L0001 Møtebok for Vestby herredsting L0002 Møtebok L0003 Møtebok L0004 Møtebok Ae - Utskrifter fra kommunestyremøter Hovedsakelig utskrifter fra møtebøkene. Også noe korrespondanse f.eks. med Fylkesmannen om godkjennelse av vedtak L0001 Utskrifter mapper L0002 Utskrifter mapper. For 1951 hvert enkelt møte med møteinnkallinger og sakspapirer. L0003 Utskrifter mapper. I tillegg til utskrifter også møteinnkallinger og noen andre dokumenter. L0004 Utskrifter mapper. I tillegg til utskrifter også møteinnkallinger og noen andre dokumenter. For 1954 de fleste dokumenter fra hvert enkelt herredsstyremøte. 3

4 B - Kopibøker L0001 Kopibok Med alfabetisk register L0002 Kopibok Med alfabetisk register L0003 Kopibok Med alfabetisk register L0004 Kopibok Med alfabetisk register C - Journaler L0001 Journal Med alfabetisk register L0002 Journal Med alfabetisk register. Bakerst i boka anviste regninger i forbindelse med Garderveien , i tillegg løse ark. L0003 Journal Med alfabetisk register L0004 Journal Register ikke i bruk L0005 Journal Uten register L0006 Journal Uten register L0007 Journal Uten register L0008 Journal Uten register. For ordføreren i Vestby L0009 Journal Uten register. L0010 Journal Uten register. 4

5 L0011 Journal Uten register. L0012 Journal Uten register. L0013 Journal Uten register. L0014 Journal Uten register. L0015 Journal Uten register. L0016 Journal Uten register. L0017 Journal Uten register. L0018 Journal Uten register. L0019 Journal Uten register. L0020 Journal Uten register. D - Saksarkiv Saksarkiv mangler før ca Da - Saksarkiv, ordnet etter Roalds arkivnøkkel (ca.) Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra Det eldste materialet er tidligere omklassert fra eldre arkivordning til Roalds arkivnøkkel L0001 Roalds arkivnøkkel. 1. Arkiv. 2 Arbeidsledighet. 4 Boligsaker. 5 Budsjett og regnskap 0001 Roalds arkivnøkkel Arkivnøkkelen er ferdigstilt i ettertid da den aldri er funnet 5

6 0002 1A Veiledning og forskrifter, 2A Rundskriv, 2B Arbeidsledighet, formidling A Rundskriv, 4C Rekvisisjon av hus, 4D Boligtilsyn, skadeerstatning A Rundskriv, 5B Budsjett, forslag og behandling L Budsjett og regnskap. 6 Bygnings-, regulerings-, vannog brannsaker, 8 Diverse. Folkeboksamlinger C Regnskap og ekstrakter, 5D Fylkesskatt, 5E Kommunens lån, 5F Kommunalstatistikk, 5G Revisjon A Rundskriv, 6B Reguleringssaker, 6E Feiervesenet, 6F Brannvern Rekvirering av telt og gummistøvler / NS' hjelpeorganisasjon mv / Nasjonalhjelpen / Bidragsnemnd / Evakuering års-jubileum for Johan Herman Wessel 1946 / Herredsnemnd for folkegaven til Kongen / Mossedagene L Diverse. Folkeboksamlinger. 9 Sosiale og kulturelle formål A Rundskriv b Diverse C Folkeboksamlinger, 8D Vedutvalg, 8E Bautaer og medaljer, 8F Museer, 8E Våre Falne, 9A Rundskriv L Eiendommer, kommunens Rundskriv / Administrasjonsbygningen / Ekhaug lærerbolig Vestby Mølle Ødemørk skog mapper L Eiendommer, kommunens. 11 Elektrisitet og vassdrag. 13 Folkeregister Garder skog Kornmagasin A Hjemmelsdokumenter / Salg av bruk, 10B Branntakster / Assuranse, 10C Kommunelokale, 10D Leiegårder I 10 ligger også materiale vedr. forsikringer, obligasjoner og aksjer

7 A Rundskriv, 11B Elektrisitet, vassdrag, 11C Hølen E-verk A Rundskriv, 13B Folkeregister, 13 C Folketelling C: Folketelling i 1946 og 1950 L Forsorg, fattigpleie. 15 Forsyningsnemnda. 17 Garanti og utlån B Fattigpleie, 14C Forsorgssaker, 14D Vergeråd E Sinnssyke, 14G Hjelp til mødre, 14H Barnehjem, 14J Erlandsens pensjonat 14J Erlandsens pensjonat = Vestby pleiehjem Forsyning / Rasjoneringssaker, 15A Rundskriv, 15B Bevilgninger A Rundskriv, 17B Småbruk- og boligbanken, 17C Fiskeribanken, 17D Hypotekbanken, 17E Andre garantier L Garanti og utlån. 19 Handel og bevillinger F Kommunens utlån, 17G Den Norske Stats Husbank, 17H Obligasjoner, 17J Norges Kommunalbanks Garantifond A Rundskriv, 19B Handel og bevillinger C Skjenkebevillinger, 19D Priskontroll / Kontrollnemnda, 19E Edruelighetsnemnda L Helsestell A Rundskriv B Helseråd, 20C Leger og legebolig / Sykestuer D Leger og jordmødre, 20E Rotteutrydning / Desinfeksjon, 20F Sanitets- og sykepleieforeninger G Helsesøster, 20H Tuberkuløse, 20 J Dyrleger / Sykehusopphold for pasienter L Helsestell. 23 Industri, håndverk, fabrikker. 25 Jakt, hunder, fiskeri K Renovasjon i Hølen, 20J Hølen apotek, 20M Badestrand / Friluftsråd A Rundskriv, 23B Industri, hjemmearbeid, 23C Fabrikkdrift, tilsyn, 23D Det norske Næringsliv, 23E Lærlingeloven A Rundskriv, 25B Jakt og fredning, 25C Hunder, avgift, 25D Fiskeri og fangst

8 A Rundskriv L Jord og skog B Jordbrukssaker, jordstyre mapper C Skogbrukssaker, skogråd, 26D Skjønns- og ankenemnd E Konsesjoner L Jord og skog. 28 Kirke E Konsesjoner F Distriktsgartner, 26G Skogfunksjonærer, 26H Ekspropriasjon av skog 26H inneholder kart over Knapstad skog I Kjøp/ervervelse av Hauger gård, 26J Korntørke og silo I inneholder kart over Vestby Oppvarming av Vestby kirke, 28A Rundskriv inneholder tegning av Vestby kirke innvendig inntegnet elektrisk varmeanlegg (1949) B Kirker, kirkegårder, geistlighet L Kirke. 29 Kommunestyre B Lønninger, 28C Legater Det midlertidige kommunestyre, provisoriske anordninger A Rundskriv / Gjenpart av besvarelser / Trykning og kunngjøringer B Approbasjoner av møtevedtak C Valg til kommunale verv L Kommunestyre C Valg til kommunale verv C Ordførere, 29D Kommunens grenser, navn, språkbruk, 29E Møtereferater, vaktlister, forfall, 29E Generalutskrifter F Fylkestingssaker, 29G Sons utvidelse, 29H Bygging av herredshus H inneholder bl.a. avisutklipp, rapporter om utvidelsen, oversikter om innbyggerne mv 8

9 L Kommunestyre. 30 Kommunikasjoner I Innlemmelse av Hølen, 29J Garantierklæringer, 29K Representasjon, 29L Norges Herredsforbund, 29M Materiell, utstyr mv til kontorene Inneholder sak med kode II A Snøplogkjøring. 30A Rundskriv B Veisaker L Kommunikasjoner B Veisaker B Bygdeveier; anbud, skjønn mv B Riksvegens omlegging; erstatning, veiskjønn, grunnavståelser mv B Riksvegens omlegging i Vestby Inneholder 2 kartskisser ved Hølen B Riksvegens omlegging i Såner Inneholder kartskisser over strekningen Fløyta - Kambo stasjon og Brandstad - Ek M. L Kommunikasjoner C Drosjekjøring, transportkjøring, 30D Rutebiler og biltrafikk, 30E Jernbanesaker F Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer / Faltin (Fallentin) bro, Grønlund bro / Krokstrand brygge, Krokstrandveien G Utbedring av Arnestadveien, 30H Grustak, 30I Tilskudd, veiavgifter, 30J Garasjer, materiell, biler mv, 30K Sjåførstilling L Pukkverk / Pukkslagning, 30M Bidrag til og overtagelse av private veier L Kommunikasjoner. 32 Legater og fond. 33 Ligning og skatt N Veivoktere, 30O Garderveiens omlegging, 30P Kjøvangen brygge, Kjøvangveien Q Veien Hølen-Son langs Hølenselva, 30R Veien Vestby kirke- Johnsrud-Emmerstad, 30S Utbedring av vei i Hvitsten, 30T Pukkstein til private veier, 30U Fylkesbidrag til bygdeveianlegg 30R inneholder kart over tomtefelt i Vestby prestegårdsskog (1948)

10 A Rundskriv, 32B Legater og fond, 32C Hølen Reservefond Skattetap ved konkursbo, 33A Rundskriv / Skattesvikt, rundskriv mv B Ligning og skatt L Ligning og skatt. 35 Militær- og idrettssaker. 38 Politi og rett. 39 Post, telefon, telegraf. 42 Skole B Kommunens fellesfond, 33C Skattesaker, departementsavgjørelser A Rundskriv, 35B Militærsaker / Beredskap / Rodeforstandere / Lagring av bensin / Ekstraordinært krigskommisariat Akershus / Militære rekvisisjoner C Idrettssaker / Skytter- og idrettssaker A Rundskriv, 38C Politi, lensmenn, 39B Telegrafvesenet Ny skole for Hølen skolekrets, 42A Rundskriv, 42B Folkeskolen og fortsettelsesskoler L Skole. 45 Tjenestemenn, kommunens B Skolesaker C Ansettelse av småbrukslærer, 42D Lønninger, 42E Yrkesopplæring E inneholder flere tegninger av Follo yrkesskole samt 2 fotografier (motiv: verktøy/utstyr) H Tilbygg til Solhøy skole / Follo Fylkesskole, 42I Ski kommunale høyere allmenskole, 42J Lærerboliger 42H og 42J inneholder oppmålingstegninger av Solhøy skole og lærerboliger Garantierklæringer, 45A Ansettelser, lønn, arbeidsvilkår, 45B Ansettelse av småbrukslærer, 45C Forsyningsnemnda; ansettelser mv L Trygd og pensjon A Rundskriv, 46B Syke- og ulykkestrygd C Fiskeritrygd, sjømannspensjoner, 46D Alderstrygd E Barnetrygd, 46F Pensjon av kommunen, 46F Trygdekassens regnskap

11 Db - Saksarkiv, ordnet etter Norsk herredsforbunds arkivnøkkel Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra En del av sakene for perioden fins i et saksregister, se serie Z. Referansemateriale L Organisasjon og administrasjon. 00 Generelt Organisasjon, grenser, navn og målføre 2 mapper Historie og litteratur, 003 Offentlige flagg- og festdager, 004 Møter, kongresser og fester, 005 Representasjon L Organisasjon og administrasjon. 01 Valg, 02 Styrer, råd og utvalg mv Stortingsvalg, 012 Kommunevalg, 014 Valgmanntall Kommunestyre og formannskap Styrer, råd og utvalg etter særlover L Organisasjon og administrasjon. 02 Styrer, råd og utvalg mv, 03 Administrasjon Styrer, råd og utvalg etter særlover, 023 Styrer, råd og utvalg etter kommuneloven Styrer og institusjoner ellers, 025 Vedtekter for styrer, råd og utvalg, 026 Hovedutskrifter, beretninger mv for styrer, råd og utvalg, 027 Hovedapprobasjoner av møtevedtak, 028 Godtgjørelse til medlemmer av styrer, råd og utvalg Administrasjonsordning, 032 Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger L Organisasjon og administrasjon. 03 Administrasjon, 04 Tjenestemennene Kontorer, lokaler, utstyr og inventar Inneholder materiale om nytt herredshus Faglitteratur, 036 Kunngjøringer, trykksaker og reklame, 037 Reise-, diett- og flyttegodtgjøring Instrukser og reglement

12 Lønninger og overenskomster L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Lønninger og overenskomster Pensjon, trygd og vernetiltak Helsekontroll, 045 Velferd, kurser og stipend Tjenestemennene L Organisasjon og administrasjon. 05 Arkiv, 09 Diverse. 1 Rettsvern. 10 Overformynderi, 11 Politi, 12 Rettergang, 14 Forsvar og skyttersaker. 2 Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet Tjenestemennene Arkivordning, 052 Avleveringslister/fjernarkiv Diverse Forsikring, poliser, regnskaper Politi/lensmann, 113 Vedtekter, 114 Offentlige forestillinger, 115 Sorenskriveren i Follo, 116 Trafikksikkerhet mv For jfr Lagrettemenn, domsmenn og rettsvitner, 123 Forliksråd, 124 Stevnevitne, 125 Deling av Follo Sorenskriverembete For jfr Militære utskrivninger, 142 Sivilforsvar, 143 Heimevern, 144 Evakuering, 145 Skyttersaker Kirker, kirkegårder og geistlighet Inneholder3 fotografier av orgler ("orgelprospekt Vestby og Såner kirker") L Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet, 21 Skoler Geistlig betjening, 204 Annen kirkelig betjening, 206 Menighetspleie Folkeskolen L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Skoler, 22 Yrkesopplæring 12

13 Folkeskolen Framhaldsskolen, 213 Realskoler og gymnas Støtte til elever, foreninger, skoler mv, 215 Norske læremiddelskoler, 216 Skolejord, utdanning ved Norges kommunal- og sosialskole Yrkesskoler, 222 Handelsskoler, 223 Yrkesopplæring/stipender 221 Inneholder 6 fotografier, trolig fra Follo yrkesskole (motiv: bruk av redskap ol) samt en tegning med forslag til nytt landbruksverksted L Kirker, skole og andre kulturformål. 23 Boksamlinger og fortidsvern, 24 Opplysnings- og ungdomsarbeid. 3 Sosiale tiltak. 30 Arbeidsløshet, 31 Boligtiltak, 32 Alminnelig forsorg, 33 Trygd Kommunens boksamlinger, 232 Andre boksamlinger, 233 Fortidsvern/Follo historie- og museumslag, 234 Minnesmerker og monumenter Folkeopplysningsrådet, folkeakademi mv, 242 Ungdomsarbeid, 243 Sang, musikk og kunst, 244 Bygdekino Arbeidsformidling mv, 303 Tiltak mot arbeidsløshet Tiltak mot bolignød, 312 Tilskudd til boligreparasjon Alminnelig forsorg, 322 Sinnssykeomsorg mv, 323 Garantier, 324 Pleiehjem, 325 Barnehjem KLAUSULERES! Alderstrygd, 332 Barnetrygd, Arbeidsløshets-, syke- og yrkesskadetrygd L Sosiale tiltak. 33 Trygd, 34 Vergeråd og edruelighetsnemnd, 35 Mødre, barn og hjem, 36 Allmennyttige og veldedige formål og institusjoner Uførhetstrygd, tuberkuløstrygd Vergerådssaker, 345 Edruelighetsnemndssaker Bidrag til mødre, 354 Lover, 355 Husmorvikar Bidrag til husstellnemnda, sanitetsforeningen og sykepleieforeningen, 362 Bidrag til foreninger mv L Helsestell. 40 Alminnelig helsestell, 41 Helse- og næringsmiddelkontroll, 42 Helseinstitusjoner Apotek, leger, tannleger og jordmødre 13

14 Tuberkuløse, 405 Helsesøster Alminnelig helsekontroll, 414 Annen næringsmiddelkontroll, 416 Desinfeksjon, 417 Utrydning av skadedyr Sykehus og fødehjem, 423 Pleiehjem L Helsestell. 43 Bad, 44 Idrett. 4 Friluftsliv og naturfredning. 5 Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen Rundskriv og bestemmelser, 431 Kommunale bad, 432 Friluftsbad, 433 Privatbad, badstue mv Rundskriv og bestemmelser, 441 Idrettsanlegg, 442 Stønad til idrettsanlegg, 444 Stønad til idrettsforeninger, 445 Ungdoms- og idrettsutvalget Friluftsliv, 452 Naturfredning Bygningslovens virkeområde, 502 Lover og vedtekter, 503 Bygningssaker, 504 Reguleringssaker L Arbeider. 50 Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen, 51 Brann- og feiervesen Oppmålingssaker Inneholder flere kart med detaljerte sogne- og kommunegrenser Omorganisering av brannvesenet, 512 Mannskaper, 513 Brannmateriell og redskaper Feiing og brannsyn, 515 Ildsfarlige bedrifter og stoffer, 516 Assuransetariffer og bestemmelser L Arbeider. 52 Havnevesen, 53 Parker, grøntanlegg og lekeplasser, 54 Vann og kloakk Båthavner Søknader og tilskudd til foreninger Planer og anlegg mapper L Arbeider. 54 Vann og kloakk Maskiner og materiell, 543 Drift og vedlikehold, 544 Renovasjon, 545 Avgifter Private vannverk og kloakkanlegg 14

15 Tilskudd til innlegging av vann L Arbeider. 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen, 56 Veier og gater Senknings- og uttappingsarbeid, vanningsverk, 553 Kraftledninger, 554 Vestby E-verk, 555 Tariffer Vestby E-verk Planer og anlegg 2 mapper. Folioboks L Arbeider. 56 Veier og gater Planer og anlegg Maskiner, biler og redskap, 563 Vedlikehold, 564 Gate- og veibelysning Private veier, 567 Brøyting L Arbeider. 57 Renhold og renovasjon, 59 Diverse. 6 Næringsdrift. 60 Handel og bevillinger, 61 Hoteller, herberger og servering, 62 Håndverk og industri, 63 Jakt, fangst og fiske Søppelrenovasjon, 575 Materiell, 576 Renovasjonsavgift Diverse Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kommentarer fra ordføreren om langtidsprogram Frihandel, 603 Omførselshandel, 606 Salg av øl, vin og brennevin, 608 Kinovirksomhet Beverterrett, 614 Skjenking av øl, vin og brennevin Arbeidstilsyn, 622 Håndverk, 624 Fabrikkvirksomhet, 625 Hjemmeindustri Jakt, 633 Fiske, 636 Fredning av vilt og fisk L Næringsdrift. 64 Jord og skog, 65 Kommunal næringsdrift Skogvern og skogreisning, 642 Konsesjonssaker Tvungen avståing, 644 Jordbruk og bureising, 645 Husdyr og dyrevern Jordstyresaker, 647 Herredsagronomen, 649 Skogsbilveier

16 Kraft- og lysverker L Næringsdrift. 65 Kommunal næringsdrift Jord- og skogbruk Industri og bergverk, 657 Kommunens eiendommer L Samferdsel. 70 Motorvognkjøring, 71 Skipstrafikk, 72 Jernbaner, 75 Post, telefon og telegraf. 8 Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 80 Budsjett og regnskap Bevillinger, 702 Holdeplasser og stasjoner, 703 Ruter og takster Ruter og takster Statsbanene, 724 Stasjoner Postverket, 743 Telegrafverket, 744 Telefon Budsjett, 802 Budsjettendringer L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 80 Budsjett og regnskap, 81 Ligning, skatt og avgifter Regnskap, revisjon og desisjon Reduksjonstabeller og ligning, 812 Skattetvister, 813 Etterligning og straffeligning, 814 Fylkesskatt Matrikkelskatt/eiendomsskatt og avgifter, 816 Innfordring av skatter og avgifter Nedsettelse og ettergivelse av skatter og avgifter, 818 Meldinger, oppgaver og kontroll L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 83 Eiendommer Rundskriv og bestemmelser Eiendommer 2 mapper 16

17 L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 83 Eiendommer, 84 Garanti og lån, 85 Folkeregister og statistikk, 86 Legater. 9 Diverse. 90 Forsyninger, 91 Kontroll og regulering, 92 Krigsskader og gjenreisning, 93 Andre krisetiltak, 99 Diverse Assuranse/forsikring, 833 Kjøp og salg Småbruk- og bustadbanken, 842 Husbanken, 844 Andre garantier, 845 Kommunens innlån Statistikk Legater Rundskriv og bestemmelser, 903 Byggenemndas saker Priskontroll, 912 Boligformidling, 913 Annen regulering og kontroll Kommunens krigsskader, 922 Diverse Flytningstiltak Diverse Dc - Saksarkiv, ordnet etter Norsk herredsforbunds arkivnøkkel (ca.) Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra Endel av sakene for perioden fins i et saksregister, se serie Z. Referansemateriale L Organisasjon og administrasjon. 00 Generelt Rundskriv og bestemmelser Organisasjon, navn, grenser og målføre Historie og litteratur, 003 Offisielle flagg- og festdager Møter, kongresser og fester, 005 Representasjon L Organisasjon og administrasjon. 01 Valg, 02 Styrer, råd og utvalg mv Rundskriv og bestemmelser, 011 Stortingsvalg, 012 Kommunevalg Rundskriv og bestemmelser, 021 Kommunestyre og formannskap

18 Styrer, råd og utvalg etter særlover Styrer, råd og utvalg etter kommuneloven, 026 Hovedutskrifter, beretninger mv fra styrer, råd og utvalg Hovedapprobasjoner av møtevedtak, 028 Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg L Organisasjon og administrasjon. 03 Administrasjon Rundskriv og bestemmelser, 031 Administrasjonsordning Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger, 034 Kontorer, lokaler, utstyr og inventar, 035 Faglitteratur Kunngjøringer, trykksaker og reklame, 037 Reise-, diett- og flyttegodtgjøring L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Rundskriv og bestemmelser, 041 Instrukser og reglement Lønninger og overenskomster mapper L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Lønninger og overenskomster Pensjon, trygd og vernetiltak mapper Helsekontroll L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Tjenestemennene mapper L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene, 05 Arkiv Tjenestemennene mapper. Klaus! Rundskriv og bestemmelser

19 L Rettsvern. 10 Overformynderi, 11 Politi, 12 Rettergang, 13 Tinglysing, 14 Forsvar og skyttersaker. 2 Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet, 21 Almueskoler Rundskriv og bestemmelser, 110 Rundskriv og bestemmelser, 112 Arrestlokale og fengsel Rundskriv og bestemmelser, 122 Lagrettemenn, domsmenn og rettsvitner, 130 Rundskriv og bestemmelser Rundskriv og bestemmelser, 141 Militære utskrivninger, 142 Sivilforsvar, 145 Skyttersaker Rundskriv og bestemmelser, 201 Kirker, kirkegårder og krematorier, 203 Geistlig betjening, 204 Annen kirkelig betjening, 206 Menighetspleie Rundskriv og bestemmelser L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Almueskoler Folkeskolen mapper L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Almueskoler Folkeskolen Realskole og gymnas Ungdomsskolen, 216 Støtte til elever, foreninger, skoler mv L Kirker, skole og andre kulturformål. 22 Yrkesopplæring Rundskriv og bestemmelser, 221 Yrkesskoler Landbruksskoler, 223 Yrkesopplæring/stipendier Rundskriv og bestemmelser, 231 Kommunens boksamlinger, 232 Fortidsvern/Follo Historie- og museumslag, 234 Minnesmerker og monumenter Rundskriv og bestemmelser, 241 Folkeopplysningsrådet/Folkeakademi mv, 242 Ungdomsarbeid, 243 Sang, musikk og kunst L Sosiale tiltak. 30 Arbeidsløshet. 31 Boligtiltak. 32 Alminnelig forsorg. 4 Helsestell. 41 Alminnelig helsestell Rundskriv og bestemmelser, 301 Arbeidsformidling mv

20 Arbeidsløshetsoppgaver Tiltak mot arbeidsløshet Rundskriv og bestemmelser, 311 Tiltak mot bolignød Rundskriv og bestemmelser, 321 Alminnelig forsorg, 324 Pleiehjem L Sosiale tiltak. 33 Trygd. 34 Vergeråd og edruelighetsnemnd Rundskriv og bestemmelser, 331 Alderstrygd Arbeidsløshetstrygd, 335 Arbeidsløshets- og syketrygd, 336 Uførhetstrygd, 337 Morstrygd Rundskriv og bestemmelser, 341 Vergerådssaker, 345 Edruelighetsnemndssaker L Sosiale tiltak. 35 Mødre, barn og hjem. 36 Allmennyttige og veldedige formål og institusjoner. 4 Helsestell. 40 Alminnelig helsestell. 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser, 355 Husmorvikar Bidrag til Sanitetsforeningen, 362 Bidrag til foreninger Rundskriv og bestemmelser, 401 Apotek, leger, tannleger og jordmødre L Helsestell 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser Alminnelig helsekontroll Kjøttkontroll, 417 Utrydning av skadedyr L Helsestell. 42 Helseinstitusjoner, 44 Bad. 45 Idrett Sykehus og fødehjem Pleiehjem Kommunale bad, 433 Privatbad, bastu mv Rundskriv og bestemmelser, 441 Idrettsanlegg, 442 Stønad til idrettsarbeid, 443 Stønad til idrettsforeninger

21 Friluftsliv L Helsestell. 45 Friluftsliv og naturfredning. 5 Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen Friluftsliv Friluftsliv Naturfredning Rundskriv og bestemmelser, 501 Bygningslovens virkeområde, 502 Søknader Bygningssaker L Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen, 51 Brann- og feiervesen, 52 Havnevesen, 53 Parker og grøntanlegg Reguleringssaker, 505 Oppmålingssaker Rundskriv og bestemmelser, 511 Brannstasjon, 512 Mannskaper, 513 Brannmateriell og redskaper, 514 Feiing og brannsyn Rundskriv og bestemmelser Søknader og tilskudd til foreninger L Arbeider. 54 Vann- og kloakkvesen Rundskriv og bestemmelser, 541 Planer og anlegg Drift og vedlikehold mapper Avgifter L Arbeider. 54 Vann- og kloakkvesen, 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen Private vannverk og kloakkanlegg mapper Rundskriv og bestemmelser, 551 Regionplankomiteen for Osloområdet, 553 Kraftledninger, 554 Vestby E-verk L Arbeider. 56 Veivesen 21

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen)

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) Gruppedeling 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON.... 1 1 RETTSVERN.... 4 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL...

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 010.A.2 Do. 28.12.1931-27.12.1937 010.A.3 Do. 30.12.1937-15.12.1944 010.A.4 Vedtaksbok

Detaljer

Inderøy gamle kommune 1837-1965

Inderøy gamle kommune 1837-1965 010.A.1 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 11.11.1837 02.02.1866 010.A.2 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 22.01.1866 08.08.1883 010.A.3 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 15.09.1883 23.01.1896 010.A.4 Herredsstyre/Formannskap

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 Arkivert etter Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite sin arkivnøkkel for kommunene av 1976 Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE 1862 2000 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 24 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog.

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Ajour pr. 28.04.2000 1.1 Manntall og valg 1.1.1 Gamvik valgstyre 1.1.2 Stemmestyret for de enkelte valgkretser 1.1.2 A 1 Møtebok Mehamn krets 1949-1994 1.1.2 A

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok 1946-1972 2 Møtebok 1973-1975 B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1940-1960 (ca.) Kildemateriale til bruk i arbeidet med trebindsverket om Stavangers okkupasjonshistorie, samt

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD 050.) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.12.1925-02.12.1933 C003.6.1 010.A.2 Do. 28.12.1933-30.12.1940

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER 1 Hvert år legges minst 15 % av fondets bruttoinntekter til kapitalen. Etter at også fondets administrasjonskostnader er dekket,

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 1905 Organisering av den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987

SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987 ARKIVKATALOG SALANGEN KOMMUNE 1871-1978/1987 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. IKAT

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra A - MØTEBØKER, 1949-1966 0001 Styreprotokoll 16.03 1949-18.05 1955 X 002 2/2 01 Vedegg til styreprotokoll for 1949 1894-1953 Inneholder kontrakt til 27 1/2 fot ferge, vedtekter for selskapet, annonse for

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog 1 Arkivkatalog Ibestad kommune 1881-1988 Foreløpig katalog 2 Forord Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1926-1978 L0001 Diverse korrespondanse 1926-1948 3/038/07/2 Diverse korrespondanse: Privat korrespondanse / korrespondanse med Kontrollnemnda / Sak om økonomisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 26.09.2012 - Formannskapssalen, Kulturhuset, fra kl. 10.00 til kl. 13.30. Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.11.2010-15.11.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.11.2010-15.11.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet: Lnr: 24106/10 Regdato:15.11.2010 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 10/2582-1 Dok.type: /I Gradering:3 Ligningslovens 3-13 Saksb: PLB/BYG/KAEH ** Dok.beskr: GNR.288/16 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE

Detaljer