Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering"

Transkript

1 A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding igjen. Formannskapets møter finnes i felles møtebøker fram til 1935 og i egne møtebøker og Formannskapsmøter fra og med til og med finnes i en felles møtebok som også inneholder ordførerens vedtak under krigen og møter i det midlertidige kommunestyrerett etter krigen. Kommunestyrets møter finnes i felles møtebøker fram til Deretter er det en egen serie med kommunestyremøter, hvorav den første møteboka er fra okkupasjonstida og gjelder for Vestby herredsting. Unntak er det midlertidige kommunestyre etter krigen som befinner seg i en felles møtebok. Aa - Møtebøker for formannskapet/kommunestyret L0001 Møtebok Med alfabetisk register L0002 Møtebok L0003 Møtebok Med alfabetisk register L0004 Møtebok Med alfabetisk register L0005 Møtebok Med alfabetisk register L0006 Møtebok Med alfabetisk register L0007 Møtebok Med alfabetisk register 1

2 L0008 Møtebok Med alfabetisk register L0009 Møtebok Register ikke i bruk. L0010 Møtebok Med alfabetisk register. L0011 Møtebok Med alfabetisk register. Lakune Formannskapsmøter bare til og med Deretter er formannskapsmøtene ført i egne protokoller (serie Ac) med unntak av de første formannskapsmøtene etter krigen (stykke 12) L0012 Møtebok for ordfører/det midlertidige kommunestyret/formannskapet Vedtaksprotokoll for ordføreren Midlertidig ordfører Midlertidig kommunestyre (inkl. valgstyre ). Bare formannskapet Ab - Registre L0001 Register til formannskapsmøter og kommunestyremøter (ca.) Alfabetisk etter sak eller person. Ajourført til for formannskapet og for kommunestyret Ac - Møtebøker for formannskapet L0001 Møtebok L0002 Møtebok Formannskapsmøter fra og med til og med befinner seg i samme protokoll som ordføreren under krigen og det midlertidige kommunestyre i serien for felles møtebøker. L0003 Møtebok L0004 Møtebok L0005 Møtebok L0006 Møtebok L0007 Møtebok

3 L0008 Møtebok L0009 Møtebok L0010 Møtebok L0011 Møtebok L0012 Møtebok L0013 Møtebok L0014 Møtebok Ad - Møtebøker for kommunestyret L0001 Møtebok for Vestby herredsting L0002 Møtebok L0003 Møtebok L0004 Møtebok Ae - Utskrifter fra kommunestyremøter Hovedsakelig utskrifter fra møtebøkene. Også noe korrespondanse f.eks. med Fylkesmannen om godkjennelse av vedtak L0001 Utskrifter mapper L0002 Utskrifter mapper. For 1951 hvert enkelt møte med møteinnkallinger og sakspapirer. L0003 Utskrifter mapper. I tillegg til utskrifter også møteinnkallinger og noen andre dokumenter. L0004 Utskrifter mapper. I tillegg til utskrifter også møteinnkallinger og noen andre dokumenter. For 1954 de fleste dokumenter fra hvert enkelt herredsstyremøte. 3

4 B - Kopibøker L0001 Kopibok Med alfabetisk register L0002 Kopibok Med alfabetisk register L0003 Kopibok Med alfabetisk register L0004 Kopibok Med alfabetisk register C - Journaler L0001 Journal Med alfabetisk register L0002 Journal Med alfabetisk register. Bakerst i boka anviste regninger i forbindelse med Garderveien , i tillegg løse ark. L0003 Journal Med alfabetisk register L0004 Journal Register ikke i bruk L0005 Journal Uten register L0006 Journal Uten register L0007 Journal Uten register L0008 Journal Uten register. For ordføreren i Vestby L0009 Journal Uten register. L0010 Journal Uten register. 4

5 L0011 Journal Uten register. L0012 Journal Uten register. L0013 Journal Uten register. L0014 Journal Uten register. L0015 Journal Uten register. L0016 Journal Uten register. L0017 Journal Uten register. L0018 Journal Uten register. L0019 Journal Uten register. L0020 Journal Uten register. D - Saksarkiv Saksarkiv mangler før ca Da - Saksarkiv, ordnet etter Roalds arkivnøkkel (ca.) Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra Det eldste materialet er tidligere omklassert fra eldre arkivordning til Roalds arkivnøkkel L0001 Roalds arkivnøkkel. 1. Arkiv. 2 Arbeidsledighet. 4 Boligsaker. 5 Budsjett og regnskap 0001 Roalds arkivnøkkel Arkivnøkkelen er ferdigstilt i ettertid da den aldri er funnet 5

6 0002 1A Veiledning og forskrifter, 2A Rundskriv, 2B Arbeidsledighet, formidling A Rundskriv, 4C Rekvisisjon av hus, 4D Boligtilsyn, skadeerstatning A Rundskriv, 5B Budsjett, forslag og behandling L Budsjett og regnskap. 6 Bygnings-, regulerings-, vannog brannsaker, 8 Diverse. Folkeboksamlinger C Regnskap og ekstrakter, 5D Fylkesskatt, 5E Kommunens lån, 5F Kommunalstatistikk, 5G Revisjon A Rundskriv, 6B Reguleringssaker, 6E Feiervesenet, 6F Brannvern Rekvirering av telt og gummistøvler / NS' hjelpeorganisasjon mv / Nasjonalhjelpen / Bidragsnemnd / Evakuering års-jubileum for Johan Herman Wessel 1946 / Herredsnemnd for folkegaven til Kongen / Mossedagene L Diverse. Folkeboksamlinger. 9 Sosiale og kulturelle formål A Rundskriv b Diverse C Folkeboksamlinger, 8D Vedutvalg, 8E Bautaer og medaljer, 8F Museer, 8E Våre Falne, 9A Rundskriv L Eiendommer, kommunens Rundskriv / Administrasjonsbygningen / Ekhaug lærerbolig Vestby Mølle Ødemørk skog mapper L Eiendommer, kommunens. 11 Elektrisitet og vassdrag. 13 Folkeregister Garder skog Kornmagasin A Hjemmelsdokumenter / Salg av bruk, 10B Branntakster / Assuranse, 10C Kommunelokale, 10D Leiegårder I 10 ligger også materiale vedr. forsikringer, obligasjoner og aksjer

7 A Rundskriv, 11B Elektrisitet, vassdrag, 11C Hølen E-verk A Rundskriv, 13B Folkeregister, 13 C Folketelling C: Folketelling i 1946 og 1950 L Forsorg, fattigpleie. 15 Forsyningsnemnda. 17 Garanti og utlån B Fattigpleie, 14C Forsorgssaker, 14D Vergeråd E Sinnssyke, 14G Hjelp til mødre, 14H Barnehjem, 14J Erlandsens pensjonat 14J Erlandsens pensjonat = Vestby pleiehjem Forsyning / Rasjoneringssaker, 15A Rundskriv, 15B Bevilgninger A Rundskriv, 17B Småbruk- og boligbanken, 17C Fiskeribanken, 17D Hypotekbanken, 17E Andre garantier L Garanti og utlån. 19 Handel og bevillinger F Kommunens utlån, 17G Den Norske Stats Husbank, 17H Obligasjoner, 17J Norges Kommunalbanks Garantifond A Rundskriv, 19B Handel og bevillinger C Skjenkebevillinger, 19D Priskontroll / Kontrollnemnda, 19E Edruelighetsnemnda L Helsestell A Rundskriv B Helseråd, 20C Leger og legebolig / Sykestuer D Leger og jordmødre, 20E Rotteutrydning / Desinfeksjon, 20F Sanitets- og sykepleieforeninger G Helsesøster, 20H Tuberkuløse, 20 J Dyrleger / Sykehusopphold for pasienter L Helsestell. 23 Industri, håndverk, fabrikker. 25 Jakt, hunder, fiskeri K Renovasjon i Hølen, 20J Hølen apotek, 20M Badestrand / Friluftsråd A Rundskriv, 23B Industri, hjemmearbeid, 23C Fabrikkdrift, tilsyn, 23D Det norske Næringsliv, 23E Lærlingeloven A Rundskriv, 25B Jakt og fredning, 25C Hunder, avgift, 25D Fiskeri og fangst

8 A Rundskriv L Jord og skog B Jordbrukssaker, jordstyre mapper C Skogbrukssaker, skogråd, 26D Skjønns- og ankenemnd E Konsesjoner L Jord og skog. 28 Kirke E Konsesjoner F Distriktsgartner, 26G Skogfunksjonærer, 26H Ekspropriasjon av skog 26H inneholder kart over Knapstad skog I Kjøp/ervervelse av Hauger gård, 26J Korntørke og silo I inneholder kart over Vestby Oppvarming av Vestby kirke, 28A Rundskriv inneholder tegning av Vestby kirke innvendig inntegnet elektrisk varmeanlegg (1949) B Kirker, kirkegårder, geistlighet L Kirke. 29 Kommunestyre B Lønninger, 28C Legater Det midlertidige kommunestyre, provisoriske anordninger A Rundskriv / Gjenpart av besvarelser / Trykning og kunngjøringer B Approbasjoner av møtevedtak C Valg til kommunale verv L Kommunestyre C Valg til kommunale verv C Ordførere, 29D Kommunens grenser, navn, språkbruk, 29E Møtereferater, vaktlister, forfall, 29E Generalutskrifter F Fylkestingssaker, 29G Sons utvidelse, 29H Bygging av herredshus H inneholder bl.a. avisutklipp, rapporter om utvidelsen, oversikter om innbyggerne mv 8

9 L Kommunestyre. 30 Kommunikasjoner I Innlemmelse av Hølen, 29J Garantierklæringer, 29K Representasjon, 29L Norges Herredsforbund, 29M Materiell, utstyr mv til kontorene Inneholder sak med kode II A Snøplogkjøring. 30A Rundskriv B Veisaker L Kommunikasjoner B Veisaker B Bygdeveier; anbud, skjønn mv B Riksvegens omlegging; erstatning, veiskjønn, grunnavståelser mv B Riksvegens omlegging i Vestby Inneholder 2 kartskisser ved Hølen B Riksvegens omlegging i Såner Inneholder kartskisser over strekningen Fløyta - Kambo stasjon og Brandstad - Ek M. L Kommunikasjoner C Drosjekjøring, transportkjøring, 30D Rutebiler og biltrafikk, 30E Jernbanesaker F Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer / Faltin (Fallentin) bro, Grønlund bro / Krokstrand brygge, Krokstrandveien G Utbedring av Arnestadveien, 30H Grustak, 30I Tilskudd, veiavgifter, 30J Garasjer, materiell, biler mv, 30K Sjåførstilling L Pukkverk / Pukkslagning, 30M Bidrag til og overtagelse av private veier L Kommunikasjoner. 32 Legater og fond. 33 Ligning og skatt N Veivoktere, 30O Garderveiens omlegging, 30P Kjøvangen brygge, Kjøvangveien Q Veien Hølen-Son langs Hølenselva, 30R Veien Vestby kirke- Johnsrud-Emmerstad, 30S Utbedring av vei i Hvitsten, 30T Pukkstein til private veier, 30U Fylkesbidrag til bygdeveianlegg 30R inneholder kart over tomtefelt i Vestby prestegårdsskog (1948)

10 A Rundskriv, 32B Legater og fond, 32C Hølen Reservefond Skattetap ved konkursbo, 33A Rundskriv / Skattesvikt, rundskriv mv B Ligning og skatt L Ligning og skatt. 35 Militær- og idrettssaker. 38 Politi og rett. 39 Post, telefon, telegraf. 42 Skole B Kommunens fellesfond, 33C Skattesaker, departementsavgjørelser A Rundskriv, 35B Militærsaker / Beredskap / Rodeforstandere / Lagring av bensin / Ekstraordinært krigskommisariat Akershus / Militære rekvisisjoner C Idrettssaker / Skytter- og idrettssaker A Rundskriv, 38C Politi, lensmenn, 39B Telegrafvesenet Ny skole for Hølen skolekrets, 42A Rundskriv, 42B Folkeskolen og fortsettelsesskoler L Skole. 45 Tjenestemenn, kommunens B Skolesaker C Ansettelse av småbrukslærer, 42D Lønninger, 42E Yrkesopplæring E inneholder flere tegninger av Follo yrkesskole samt 2 fotografier (motiv: verktøy/utstyr) H Tilbygg til Solhøy skole / Follo Fylkesskole, 42I Ski kommunale høyere allmenskole, 42J Lærerboliger 42H og 42J inneholder oppmålingstegninger av Solhøy skole og lærerboliger Garantierklæringer, 45A Ansettelser, lønn, arbeidsvilkår, 45B Ansettelse av småbrukslærer, 45C Forsyningsnemnda; ansettelser mv L Trygd og pensjon A Rundskriv, 46B Syke- og ulykkestrygd C Fiskeritrygd, sjømannspensjoner, 46D Alderstrygd E Barnetrygd, 46F Pensjon av kommunen, 46F Trygdekassens regnskap

11 Db - Saksarkiv, ordnet etter Norsk herredsforbunds arkivnøkkel Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra En del av sakene for perioden fins i et saksregister, se serie Z. Referansemateriale L Organisasjon og administrasjon. 00 Generelt Organisasjon, grenser, navn og målføre 2 mapper Historie og litteratur, 003 Offentlige flagg- og festdager, 004 Møter, kongresser og fester, 005 Representasjon L Organisasjon og administrasjon. 01 Valg, 02 Styrer, råd og utvalg mv Stortingsvalg, 012 Kommunevalg, 014 Valgmanntall Kommunestyre og formannskap Styrer, råd og utvalg etter særlover L Organisasjon og administrasjon. 02 Styrer, råd og utvalg mv, 03 Administrasjon Styrer, råd og utvalg etter særlover, 023 Styrer, råd og utvalg etter kommuneloven Styrer og institusjoner ellers, 025 Vedtekter for styrer, råd og utvalg, 026 Hovedutskrifter, beretninger mv for styrer, råd og utvalg, 027 Hovedapprobasjoner av møtevedtak, 028 Godtgjørelse til medlemmer av styrer, råd og utvalg Administrasjonsordning, 032 Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger L Organisasjon og administrasjon. 03 Administrasjon, 04 Tjenestemennene Kontorer, lokaler, utstyr og inventar Inneholder materiale om nytt herredshus Faglitteratur, 036 Kunngjøringer, trykksaker og reklame, 037 Reise-, diett- og flyttegodtgjøring Instrukser og reglement

12 Lønninger og overenskomster L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Lønninger og overenskomster Pensjon, trygd og vernetiltak Helsekontroll, 045 Velferd, kurser og stipend Tjenestemennene L Organisasjon og administrasjon. 05 Arkiv, 09 Diverse. 1 Rettsvern. 10 Overformynderi, 11 Politi, 12 Rettergang, 14 Forsvar og skyttersaker. 2 Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet Tjenestemennene Arkivordning, 052 Avleveringslister/fjernarkiv Diverse Forsikring, poliser, regnskaper Politi/lensmann, 113 Vedtekter, 114 Offentlige forestillinger, 115 Sorenskriveren i Follo, 116 Trafikksikkerhet mv For jfr Lagrettemenn, domsmenn og rettsvitner, 123 Forliksråd, 124 Stevnevitne, 125 Deling av Follo Sorenskriverembete For jfr Militære utskrivninger, 142 Sivilforsvar, 143 Heimevern, 144 Evakuering, 145 Skyttersaker Kirker, kirkegårder og geistlighet Inneholder3 fotografier av orgler ("orgelprospekt Vestby og Såner kirker") L Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet, 21 Skoler Geistlig betjening, 204 Annen kirkelig betjening, 206 Menighetspleie Folkeskolen L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Skoler, 22 Yrkesopplæring 12

13 Folkeskolen Framhaldsskolen, 213 Realskoler og gymnas Støtte til elever, foreninger, skoler mv, 215 Norske læremiddelskoler, 216 Skolejord, utdanning ved Norges kommunal- og sosialskole Yrkesskoler, 222 Handelsskoler, 223 Yrkesopplæring/stipender 221 Inneholder 6 fotografier, trolig fra Follo yrkesskole (motiv: bruk av redskap ol) samt en tegning med forslag til nytt landbruksverksted L Kirker, skole og andre kulturformål. 23 Boksamlinger og fortidsvern, 24 Opplysnings- og ungdomsarbeid. 3 Sosiale tiltak. 30 Arbeidsløshet, 31 Boligtiltak, 32 Alminnelig forsorg, 33 Trygd Kommunens boksamlinger, 232 Andre boksamlinger, 233 Fortidsvern/Follo historie- og museumslag, 234 Minnesmerker og monumenter Folkeopplysningsrådet, folkeakademi mv, 242 Ungdomsarbeid, 243 Sang, musikk og kunst, 244 Bygdekino Arbeidsformidling mv, 303 Tiltak mot arbeidsløshet Tiltak mot bolignød, 312 Tilskudd til boligreparasjon Alminnelig forsorg, 322 Sinnssykeomsorg mv, 323 Garantier, 324 Pleiehjem, 325 Barnehjem KLAUSULERES! Alderstrygd, 332 Barnetrygd, Arbeidsløshets-, syke- og yrkesskadetrygd L Sosiale tiltak. 33 Trygd, 34 Vergeråd og edruelighetsnemnd, 35 Mødre, barn og hjem, 36 Allmennyttige og veldedige formål og institusjoner Uførhetstrygd, tuberkuløstrygd Vergerådssaker, 345 Edruelighetsnemndssaker Bidrag til mødre, 354 Lover, 355 Husmorvikar Bidrag til husstellnemnda, sanitetsforeningen og sykepleieforeningen, 362 Bidrag til foreninger mv L Helsestell. 40 Alminnelig helsestell, 41 Helse- og næringsmiddelkontroll, 42 Helseinstitusjoner Apotek, leger, tannleger og jordmødre 13

14 Tuberkuløse, 405 Helsesøster Alminnelig helsekontroll, 414 Annen næringsmiddelkontroll, 416 Desinfeksjon, 417 Utrydning av skadedyr Sykehus og fødehjem, 423 Pleiehjem L Helsestell. 43 Bad, 44 Idrett. 4 Friluftsliv og naturfredning. 5 Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen Rundskriv og bestemmelser, 431 Kommunale bad, 432 Friluftsbad, 433 Privatbad, badstue mv Rundskriv og bestemmelser, 441 Idrettsanlegg, 442 Stønad til idrettsanlegg, 444 Stønad til idrettsforeninger, 445 Ungdoms- og idrettsutvalget Friluftsliv, 452 Naturfredning Bygningslovens virkeområde, 502 Lover og vedtekter, 503 Bygningssaker, 504 Reguleringssaker L Arbeider. 50 Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen, 51 Brann- og feiervesen Oppmålingssaker Inneholder flere kart med detaljerte sogne- og kommunegrenser Omorganisering av brannvesenet, 512 Mannskaper, 513 Brannmateriell og redskaper Feiing og brannsyn, 515 Ildsfarlige bedrifter og stoffer, 516 Assuransetariffer og bestemmelser L Arbeider. 52 Havnevesen, 53 Parker, grøntanlegg og lekeplasser, 54 Vann og kloakk Båthavner Søknader og tilskudd til foreninger Planer og anlegg mapper L Arbeider. 54 Vann og kloakk Maskiner og materiell, 543 Drift og vedlikehold, 544 Renovasjon, 545 Avgifter Private vannverk og kloakkanlegg 14

15 Tilskudd til innlegging av vann L Arbeider. 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen, 56 Veier og gater Senknings- og uttappingsarbeid, vanningsverk, 553 Kraftledninger, 554 Vestby E-verk, 555 Tariffer Vestby E-verk Planer og anlegg 2 mapper. Folioboks L Arbeider. 56 Veier og gater Planer og anlegg Maskiner, biler og redskap, 563 Vedlikehold, 564 Gate- og veibelysning Private veier, 567 Brøyting L Arbeider. 57 Renhold og renovasjon, 59 Diverse. 6 Næringsdrift. 60 Handel og bevillinger, 61 Hoteller, herberger og servering, 62 Håndverk og industri, 63 Jakt, fangst og fiske Søppelrenovasjon, 575 Materiell, 576 Renovasjonsavgift Diverse Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kommentarer fra ordføreren om langtidsprogram Frihandel, 603 Omførselshandel, 606 Salg av øl, vin og brennevin, 608 Kinovirksomhet Beverterrett, 614 Skjenking av øl, vin og brennevin Arbeidstilsyn, 622 Håndverk, 624 Fabrikkvirksomhet, 625 Hjemmeindustri Jakt, 633 Fiske, 636 Fredning av vilt og fisk L Næringsdrift. 64 Jord og skog, 65 Kommunal næringsdrift Skogvern og skogreisning, 642 Konsesjonssaker Tvungen avståing, 644 Jordbruk og bureising, 645 Husdyr og dyrevern Jordstyresaker, 647 Herredsagronomen, 649 Skogsbilveier

16 Kraft- og lysverker L Næringsdrift. 65 Kommunal næringsdrift Jord- og skogbruk Industri og bergverk, 657 Kommunens eiendommer L Samferdsel. 70 Motorvognkjøring, 71 Skipstrafikk, 72 Jernbaner, 75 Post, telefon og telegraf. 8 Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 80 Budsjett og regnskap Bevillinger, 702 Holdeplasser og stasjoner, 703 Ruter og takster Ruter og takster Statsbanene, 724 Stasjoner Postverket, 743 Telegrafverket, 744 Telefon Budsjett, 802 Budsjettendringer L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 80 Budsjett og regnskap, 81 Ligning, skatt og avgifter Regnskap, revisjon og desisjon Reduksjonstabeller og ligning, 812 Skattetvister, 813 Etterligning og straffeligning, 814 Fylkesskatt Matrikkelskatt/eiendomsskatt og avgifter, 816 Innfordring av skatter og avgifter Nedsettelse og ettergivelse av skatter og avgifter, 818 Meldinger, oppgaver og kontroll L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 83 Eiendommer Rundskriv og bestemmelser Eiendommer 2 mapper 16

17 L Finansforvaltning, regnskap og statistikk. 83 Eiendommer, 84 Garanti og lån, 85 Folkeregister og statistikk, 86 Legater. 9 Diverse. 90 Forsyninger, 91 Kontroll og regulering, 92 Krigsskader og gjenreisning, 93 Andre krisetiltak, 99 Diverse Assuranse/forsikring, 833 Kjøp og salg Småbruk- og bustadbanken, 842 Husbanken, 844 Andre garantier, 845 Kommunens innlån Statistikk Legater Rundskriv og bestemmelser, 903 Byggenemndas saker Priskontroll, 912 Boligformidling, 913 Annen regulering og kontroll Kommunens krigsskader, 922 Diverse Flytningstiltak Diverse Dc - Saksarkiv, ordnet etter Norsk herredsforbunds arkivnøkkel (ca.) Nøkkelen er konstruert i ettertid på bakgrunn av arkivmaterialet og ligger i første mappe i første boks. Arkivet er hovedsakelig for perioden , men strekker seg fra Endel av sakene for perioden fins i et saksregister, se serie Z. Referansemateriale L Organisasjon og administrasjon. 00 Generelt Rundskriv og bestemmelser Organisasjon, navn, grenser og målføre Historie og litteratur, 003 Offisielle flagg- og festdager Møter, kongresser og fester, 005 Representasjon L Organisasjon og administrasjon. 01 Valg, 02 Styrer, råd og utvalg mv Rundskriv og bestemmelser, 011 Stortingsvalg, 012 Kommunevalg Rundskriv og bestemmelser, 021 Kommunestyre og formannskap

18 Styrer, råd og utvalg etter særlover Styrer, råd og utvalg etter kommuneloven, 026 Hovedutskrifter, beretninger mv fra styrer, råd og utvalg Hovedapprobasjoner av møtevedtak, 028 Godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg L Organisasjon og administrasjon. 03 Administrasjon Rundskriv og bestemmelser, 031 Administrasjonsordning Interkommunalt samarbeid Foreninger og sammenslutninger, 034 Kontorer, lokaler, utstyr og inventar, 035 Faglitteratur Kunngjøringer, trykksaker og reklame, 037 Reise-, diett- og flyttegodtgjøring L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Rundskriv og bestemmelser, 041 Instrukser og reglement Lønninger og overenskomster mapper L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Lønninger og overenskomster Pensjon, trygd og vernetiltak mapper Helsekontroll L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene Tjenestemennene mapper L Organisasjon og administrasjon. 04 Tjenestemennene, 05 Arkiv Tjenestemennene mapper. Klaus! Rundskriv og bestemmelser

19 L Rettsvern. 10 Overformynderi, 11 Politi, 12 Rettergang, 13 Tinglysing, 14 Forsvar og skyttersaker. 2 Kirker, skole og andre kulturformål. 20 Kirker, kirkegårder og geistlighet, 21 Almueskoler Rundskriv og bestemmelser, 110 Rundskriv og bestemmelser, 112 Arrestlokale og fengsel Rundskriv og bestemmelser, 122 Lagrettemenn, domsmenn og rettsvitner, 130 Rundskriv og bestemmelser Rundskriv og bestemmelser, 141 Militære utskrivninger, 142 Sivilforsvar, 145 Skyttersaker Rundskriv og bestemmelser, 201 Kirker, kirkegårder og krematorier, 203 Geistlig betjening, 204 Annen kirkelig betjening, 206 Menighetspleie Rundskriv og bestemmelser L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Almueskoler Folkeskolen mapper L Kirker, skole og andre kulturformål. 21 Almueskoler Folkeskolen Realskole og gymnas Ungdomsskolen, 216 Støtte til elever, foreninger, skoler mv L Kirker, skole og andre kulturformål. 22 Yrkesopplæring Rundskriv og bestemmelser, 221 Yrkesskoler Landbruksskoler, 223 Yrkesopplæring/stipendier Rundskriv og bestemmelser, 231 Kommunens boksamlinger, 232 Fortidsvern/Follo Historie- og museumslag, 234 Minnesmerker og monumenter Rundskriv og bestemmelser, 241 Folkeopplysningsrådet/Folkeakademi mv, 242 Ungdomsarbeid, 243 Sang, musikk og kunst L Sosiale tiltak. 30 Arbeidsløshet. 31 Boligtiltak. 32 Alminnelig forsorg. 4 Helsestell. 41 Alminnelig helsestell Rundskriv og bestemmelser, 301 Arbeidsformidling mv

20 Arbeidsløshetsoppgaver Tiltak mot arbeidsløshet Rundskriv og bestemmelser, 311 Tiltak mot bolignød Rundskriv og bestemmelser, 321 Alminnelig forsorg, 324 Pleiehjem L Sosiale tiltak. 33 Trygd. 34 Vergeråd og edruelighetsnemnd Rundskriv og bestemmelser, 331 Alderstrygd Arbeidsløshetstrygd, 335 Arbeidsløshets- og syketrygd, 336 Uførhetstrygd, 337 Morstrygd Rundskriv og bestemmelser, 341 Vergerådssaker, 345 Edruelighetsnemndssaker L Sosiale tiltak. 35 Mødre, barn og hjem. 36 Allmennyttige og veldedige formål og institusjoner. 4 Helsestell. 40 Alminnelig helsestell. 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser, 355 Husmorvikar Bidrag til Sanitetsforeningen, 362 Bidrag til foreninger Rundskriv og bestemmelser, 401 Apotek, leger, tannleger og jordmødre L Helsestell 41 Helse- og næringsmiddelkontroll Rundskriv og bestemmelser Alminnelig helsekontroll Kjøttkontroll, 417 Utrydning av skadedyr L Helsestell. 42 Helseinstitusjoner, 44 Bad. 45 Idrett Sykehus og fødehjem Pleiehjem Kommunale bad, 433 Privatbad, bastu mv Rundskriv og bestemmelser, 441 Idrettsanlegg, 442 Stønad til idrettsarbeid, 443 Stønad til idrettsforeninger

21 Friluftsliv L Helsestell. 45 Friluftsliv og naturfredning. 5 Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen Friluftsliv Friluftsliv Naturfredning Rundskriv og bestemmelser, 501 Bygningslovens virkeområde, 502 Søknader Bygningssaker L Arbeider. 50 Bygnings-. regulerings- og oppmålingsvesen, 51 Brann- og feiervesen, 52 Havnevesen, 53 Parker og grøntanlegg Reguleringssaker, 505 Oppmålingssaker Rundskriv og bestemmelser, 511 Brannstasjon, 512 Mannskaper, 513 Brannmateriell og redskaper, 514 Feiing og brannsyn Rundskriv og bestemmelser Søknader og tilskudd til foreninger L Arbeider. 54 Vann- og kloakkvesen Rundskriv og bestemmelser, 541 Planer og anlegg Drift og vedlikehold mapper Avgifter L Arbeider. 54 Vann- og kloakkvesen, 55 Vassdrags- og elektrisitetsvesen Private vannverk og kloakkanlegg mapper Rundskriv og bestemmelser, 551 Regionplankomiteen for Osloområdet, 553 Kraftledninger, 554 Vestby E-verk L Arbeider. 56 Veivesen 21

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945 Det norske Arbeiderpartis Arbeidsprogram 1945 Det norske folk skal etter frigjøringen gå i gang med å reise det norske samfunnet økonomisk, politisk sosialt og kulturelt. Det norske Arbeiderparti har i

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA Vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 28. og 29. mai 1945 Norge er fritt. Overfallsmennene og forrederne er uskadeliggjort. En fast folkevilje

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer