Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA"

Transkript

1 Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

2 Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot

3 Kommunal/fylkeskommunal administrasjonshistorie Kommunenes Historie Utvikling Oppgaver Inndelinger i Vest-Agder

4 Kommunale enheter før 1837 Amt Kjøpstad Ladested Prestegjeld: delt inn i sogn

5 Kommunale enheter etter 1837 Kjøpstad Ladested Prestegjeld formannskapsdistrikt formannskapsdistrikt formannskapsdistrikt Flere valgte representanter får bestemme (NB! Ikke allmenn stemmerett)

6 Kommunene fram t.o.m Før 1837: særlig fattige og skolen : Tekniske oppgaver, budsjett, skatt, veier. Beg tallet: Aktive kommuner. Kraftutbygging : Proviantering/kontroll Mellomkrigsårene: Kriseår. Sysselsetting, trygd og helse 2. verdenskrig: Det kommunale selvstyre satt til side. Forsyningsoppgaver

7 Kommunene : Stor vekst. Gjenreising. Mer synlige. Stor aktivitet Flere ansatte Oppgaver: Regulering, boligbygging, skoler, helse/sosial, kultur

8 Kommunesammenslåinger 1960-årene: Færre og større kommuner. Antall kommuner i Vest-Agder minker fra 42 til 15 (!)

9 Kommunene Staten prøver å bremse den kommunale ekspansjon Store statlige overføringer 1980-årene: Kommunene mer serviceorienterte Bedriftsøkonomisk tenkning Omorganisering

10 Kommunene Effektivisering Privatisering av oppgaver Organisering i interkommunalt samarbeid, foretak og stiftelser

11 Vest-Agder fylke 1837 Lister og Mandal amt(skommune) opprettes. Omfattet landkommunene 1880: Åseral går fra Råbyggelaget amt til Lister og Mandals amt. (fra Aust-Agder til Vest-Agder) 1918: skifter navn til Vest-Agder fylke 1976: Vest-Agder fylkeskommune opprettes

12 Hva slags arkiver? Hvilke arkivskapere? Hva slags arkivserier? Hvilke ordningsmåter? Hva er gråsonearkiver?

13 Hvilke arkivskapere har hvilke serier? Valg: - Valgstyre - Stemmestyre Politiske organer: Kommunestyre, formannskap, helse- og sosialstyre, oppvekststyre, teknisk styre osv

14 Sentraladministrasjon, rådmenn Møtebøker Kopibøker, journaler Store saksarkiv Budsjett, regnskap Personalarkiv

15 Arkivskapere og serier: - Økonomiforvaltning Kommunekassen: - Kassabok, kontobok, hovedbok, oppgjørs-/statusbok Saksarkiver Regnskap Likningskontor: - Møtebok, likningsprotokoll, skattelister Saksarkiv Protokoller, skjemaer og korrespondansearkiv

16 Arkivskapere og serier: - Oppvekst Skolestyret, skolekontor, oppvekstenheter: - Møtebok, saksarkiv, elevmapper, eksamensprot., personal m.m. Den enkelte skole Møtebok, saksarkiv, elevmapper, eksamensprot., vitnemål, personal m.m. Spesialundervisning, PPT

17 Oppvekst forts. Barnehager - Oppvekstkontor, barnehagedirektør eller lignende: - saksarkiver, personal, klientmapper - Den enkelte barnehage: - saksarkiver, barnemapper, personal

18 Arkivskapere: Sosial Fattigkommisjonen ca Vergerådet 1900 Fattigstyret 1900 Barnevernsnemnda 1954 Forsorgsstyret 1948 Barnevernskontor Fylkesbarnevernet 1980 Sosialstyre/ sosialkontor Pleie- og omsorg + div. nemnder

19 Arkivskapere, sosial Sosialstyre, helse og sosialetat osv. Pleie- og omsorg og div. nemnder. Arkiv: Møtebøker, journaler, kopibøker, saksarkiv, klientarkiv, personalarkiv

20 Arkivskapere, sosial forts. Barnevern Barneverntjenesten egen enhet, eller del av sosialtjenesten. Senere også interkommunale barnevern Møtebøker, kopibøker, journaler, saksarkiv, klientarkiv. Personal?

21 Arkivserier: Sosial Protokoller for møter, utbetalinger, register Klientdokumentasjon: - Først: sammen med saksarkivet - Klientmapper fra ca tallet I tillegg. Saksarkiver, personal, regnskap m.m.

22 Arkivskapere og serier: - Helse Sykehus før 1955 i Vest-Agder - pasientjournaler m.m. Helseråd/distriktslege/ helsestasjon (statlig til -83) Helsestasjoner, hjemmetjenester m.m. (kommunalt) Arkiv: Saksarkiv, klienter, personal m.m.

23 Arkivskapere og serier: - Tekniske oppgaver Bygningsråd Brannvesen Små kommuner uten separat arkiv for teknisk sektor fram til 1960/70-t Energiverk Havnevesen m.m.

24 Teknisk sektor i etterkrigstida Egne tekniske etater. Delt opp i avdelinger? Senere år: Flere tekniske oppgaver organisert i foretak og lignende. Administrative arkiv. Møtebøker, journaler, saksarkiv, personal. - Aktive Gnr/Bnr-arkiv med materiale fra 1800-tallet (eller i ramme på veggen) Også mye kart og tegninger

25 Arkivskapere, kultur Kulturstyre, kulturetat Bibliotek Kino Ungdomsarbeid Idrett - Ulike komiteer Arkiv: Møtebøker, journaler, saksarkiv m.m.

26 Arkivskapere natur og landbruk Landbrukskontor Jordstyre Viltnemnd Skogråd Fiskerinemnd m.m. Arkiver: Møtebøker, registre, saksarkiv kart, foto osv.

27 og så alle nemndene Møtebøker fra f.eks.: Husmorvikarnemnda Edruskapsnemnda Legatstyrer Turisttrafikknemnda Småbruk- og bustadbanknemnda 17. mai-komiteen Bygdeboknemnda Fiskermanntallnemda Husdyrtrygda Arkivnemnda Innlandsfiskenemnd Fiskeredskapsnemnda Traktornemnda Brakkenemnda Beiteråd Nemnd for gammel bebyggelse Hestenenmda Lekeplassnemnda og enda noen til

28 Arkivskapere og serier: Fylkeskommunen Sentraladministrasjonen fra 1976: - store saksarkiver, spesialserier Videreg. skoler (oftest) etter 1964: - div. møteprotokoller, saksarkiver?, karakterprot., dagbøker, regnskap, inventar, foto m.m. Sykehus, : - adm.- og pasientarkiv - hvem sitt ansvar?

29 Privatarkiver Fra foreninger, lag, bedrifter, partier, personer osv. Viktig å bevare!! - Har kommunen en ordning?

30 Ordning av arkiver Forutsetninger Hva kan du møte Hvordan gå fram Deponeringskrav

31

32 Situasjonen i dag for de eldre arkivene: Tatt vare på og gjort tilgjengelige? - Arkivloven 1 Sikret personsensitiv informasjon? - Personoppl.loven 13 - Forv.loven 13c Plassert i godkjente lokaler? Eller i kjellere, loft og bøttekott? - Arkivforskr. kap IV

33 Hva kan man så gjøre med det? Alt. 1: Betal IKAVA Alt. 2: Gjøre det selv Forutsetninger: a) Tid b) Kompetanse IKAVAs ordningskurs 2010

34 Noen prinsipper først Proveniensprinsippet - bevar opprinnelig ordning - hold samlet og ikke bland med andre serier og andre arkivskapere Kassasjon - Bevaringspåbud ( 3-20) - ikke kast noe før ikke kast møtebok, kopibok, journal, foto, kart, saksarkiv, årsmeldinger, arkivnøkkel, arkivplan - Må ha kassasjonshjemmel - Prioritér arkivbegrensning!

35 Ordningsmåter Møtebøker, kopibøker og journaler - Stort sett ordnet kronologisk og nummerisk

36 Ordningsmåter Saksarkiv: Først: kronologisk (dato/jnr.) Så: saker legges sammen eller skilles ut 1930-tallet: Arkivnøklene kommer

37 Arkivnøkler f.o.m Roalds system (1935) 0 49 NHF-nøkkel (1951) 0 9 NKS-nøkkel (1975) 0 9 K-kodene (1989) 0 9, A Z, & Egne nøkler for fylkeskommuner Også mange egne sektornøkler for sykehus, jordstyre, e-verk, skoler osv.

38 Klientarkiver, elevarkiver og personalarkiver Ordnet etter navn. Alfabetisk eller etter personnummer. eller klassevis (elevarkiver) Før ca 1965 ble klientsaker arkivert sammen med saksarkivet. Også personalsaker.

39 Ordningsprosessen

40 Først: grovordning Av kasser, bokser, protokoller eller permer ikke dokumenter Identifisér og skill evt. arkivskapere Forsøk å del inn etter arkivserier Bruk Norsk allment arkivskjema

41 Norsk allment arkivskjema A Møtebøker, forhandlingsprotokoller o.l. B Kopibøker C Postjournaler og andre overgripende registre D Saks/korrespondansearkiv ordnet etter hovedsystem E Saks/korrespondansearkiv ordnet etter sideordnede system F-O Spesialserier (eks. pasientarkiv) P Personalforvaltning Q Eiendomsforvaltning, inventar R Regnskap S Statistikk T Kart og tegninger U Fotografier, film, lydopptak V Edb og mikrofilm W Gjenstander X Egenproduserte trykksaker Y Andre utskilte arkivdeler, diverse Z Referansemateriell (arkivlister, instrukser, avisutklipp etc.)

42

43

44

45

46

47

48

49 Listeføring historiske arkiver Registrér hvert arkivstykke (boks/protokoll) Noen ganger også ned på mappenivå Lag omtale av: - arkivet - arkivskaperen

50 Ordning av personarkiv Personal, klient, pasient, elev, bruker osv. Rensing Arkivbegrensing Kassasjon? Lag nye omslag om nødvendig Listeføring av navn/fødselsdato

51 Ordning av elevarkiver (gjelder også for klientarkiver) Få et overblikk over arkivet - hvilken skole - hvilke tidsperioder - ordningsmåter, rekkefølge på mappene osv.

52 Ordning av elevarkiver Del inn i tidsperioder - bør være på ca. 10 år f.eks: - Elever sluttet eller - Elever født eller.. - Klassevis for hvert år, hvis det er mest naturlig

53 Ordning av elevarkiver Arkivbegrensing og rydding i mappene - Ta én elevmappe om gangen - Fjern stifter, binderser, plastmapper, gule lapper, rundskriv, trykksaker - Mapper i dårlig forfatning må byttes ut

54 Ordning av elevarkiver Legg mappene i godkjente bokser (for eksempel A4-bokser fra Varodd industrier) Boksene skal være passelig fulle - For fulle bokser buler og kan gå i stykker, for lite fulle bokser kan føre til at papirene og mappene bøyer seg.

55 Listeføring - personarkiver Det skal lages en liste med navn og fødselsdato på alle personer Skal henvise til hvilke personer som ligger i hvilken boks Det skal ligge én liste i hver boks (med hvem som er i boksen) og en samleliste for hele arkivserien

56 Over i bokser Legges i godkjente bokser: - ca. 9,5 cm - syrefrie - riktig brettet og lukket Etiketter: - lages først når man er helt sikker på at det ikke finnes mer i serien - skal inneholde: arkivskaper, serie, boksinnhold og tidsrom

57 Boksetiketter kan f.eks. se slik ut:

58 og etikett til protokoll slik: ca. 4 cm fra bunnen

59 Bruk f.eks. Bindflex 1161 Husk godkjent lim!

60 Avlevering til depot Arkivet skal være ferdig ordnet og registrert Godkjente bokser og mapper Avleveringsliste skal følge med Ta kontakt med IKAVA i god tid for henting/levering

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv.

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv. Side 1 av 7 Arkivbegreper Begrepene står alfabetisk. Rull ned siden eller søk med hurtigtastfunksjon ctrl+f. Noen av begrepene er nærmere forklart ellers på sidene våre - søk i feltet øverst til høyre.

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Foredrag holdt på Arkivenes dag i Harstad kommune 8.11.2003 Av Hilde Elvine Bjørnå Innledning Som tittelen på mitt foredrag sier skal

Detaljer

Regler for beskrivelse i Asta Aktør

Regler for beskrivelse i Asta Aktør Regler for beskrivelse i Asta Aktør Dette kapitlet er en gjennomgang av alle aktuelle felter for å beskrive en aktør i Asta. StandArkgruppen har erfaringer fra ulike bevaringsinstitusjoner. Våre anbefalinger

Detaljer

Dokumenthåndtering og saksbehandling

Dokumenthåndtering og saksbehandling Dokumenthåndtering og saksbehandling Malvik kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden september-november 2006. Undersøkelsen

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

ASTA 5 BRUKERHÅNDBOK. Brukerhåndbok til Asta 5.4. Brukerhåndbok versjon 5.4. Mai 2015

ASTA 5 BRUKERHÅNDBOK. Brukerhåndbok til Asta 5.4. Brukerhåndbok versjon 5.4. Mai 2015 ASTA 5 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok til Asta 5.4 Brukerhåndbok versjon 5.4 Mai 2015 Utskrift: 31.08.2015 ASTA 5 BRUKERHÅNDBOK... 15 INTRODUKSJON... 15 Objekter... 15 Relasjoner... 16 Modulene... 16 HOVEDBILDET...

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Struktur Innledning Kort historikk Arkivloven og arkivplan Oppgaver og planlegging før kommunesammenslåing

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES?

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES? TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 1 2 0 0 3 BEVARES ELLER KASSERES? Vi bevarer for å dokumentere Arkiv er opprettet for å brukes. Arkiv og gode arkivrutiner sikrer effektiv og korrekt saksbehandling,

Detaljer

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26 1 1997 1. årg. MELDINGSBLAD FOR: INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND (IKAH) INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER (IKAVA) AUST-AGDER-ARKIVET (AAA) IKA Nye forskrifter til

Detaljer

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER 2#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer