Arkivkatalog. Ullsfjord kommune Tromsø kommunearkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv"

Transkript

1 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune Tromsø kommunearkiv 1990

2 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene Ullsfjord, Hillesøy, Tromsøysund og Tromsø bykommune. Disse kommunene ble slått sammen til Tromsø kommune. Ordningsarbeidet har pågått i perioden til Det er utarbeidet en arkivkatalog for hver av de fire tidligere kommunene. Statsarkivet i Tromsø har stilt til rådighet arbeidsplass for ordningsprosjektet og arbeidet har foregått under kyndig tilsyn av statsarkivar Liv Mykland. Et omfattende og svært verdifullt kildemateriale er med dette gjort tilgjengelig for ulike brukere. Ullsfjord eksisterte som egen kommune fra 1902 til 1963, fram til 1937 under navnet Sørfjord herred. I perioden var Sørfjord del av Karlsøy formannskapsdistrikt (og som tidligere del av Karlsøy prestegjeld). Fra 1867 til 1901 var Sørfjord en del av Lyngen prestegjeld og herred. Ullsfjord kommunearkiv omfatter en del arkivsaker fra tiden før Sørfjord/Ullsfjord ble egen kommune. I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1964, særlig fra de enkelte skolene, som vi har funnet det naturlig å ta med her. Arkivsakene er for det meste avlevert fra de kommunale kontorene i Tromsø, og fra lagerrom i rådhuset. Skolematerialet er derimot innsamlet på de enkelte skolene. I tillegg til de tre undertegnede har Tore Sørensen, Marit Reiersen og Marianne Finøen vært med på en del av ordningsprosjektet. En hjertelig takk til alle som har bidratt med opplysninger til katalogen. Tromsø Ordningsprosjektet for Tromsø kommunes eldre arkiver Ketil J. Zahl Arne G. Edvardsen Liv H. Willumsen

3 3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Innledning... 7 Kommunearkivene: Lovbakgrunn... 7 Ullsfjord kommune: Administrativ inndeling/forandringer... 7 Arkivmaterialet... 8 Omfang... 8 Ordning... 8 Registrering... 8 Merknader... 8 Stavemåte... 8 Manglende arkivsaker... 9 Byarkivets merknader i De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Formannskapet og herredsstyret Nemnder og styrer under formannskapet Valgstyret Vannforsyningsnemnda Folkeregisteret Folkeregisteret for Ullsfjord Manntallsbøker (oppført gifte, ugifte, barn) Økonomiforvaltning Herredskassen Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsprotokoller Kassabøker Kassamemorialer Kontobøker Nummerbøker for kontokort Balanseregnskap Driftsregnskap Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Skattejournaler Restanselister Innfordringslister... 15

4 4 Lærerlønn Revisjonsdagbøker Utpantningsprotokoller Revisjonen Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Journaler for innkomne selvangivelser og næringsoppgaver Ligningsprotokoller Skattelister Registre til skattelister Kladdelister Avskrivningsprotokoller Protokoller for avsetning til fond for driftsmidler Matrikler Skattetakstprotokoller Kirke og kultur Kirkevergen (under kirketilsynet//menighetsrådet) Gravprotokoller Undervisning Skolekommisjonen/skolestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Anvisningsprotokoller Eksamensnemnda Samstyret for skuleboksamlingene Forhandlingsprotokoller for tilsynsutvalgene i skolekretsene De enkelte skolene Lakselvbukt framhaldsskole Skoleprotokoller for skolekretsene Jøvik skole Olderbakken skole Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Stordal skole Sjursnes skole... 27

5 5 Reiervik/Skarmunken skole Breivikeidet skole Sosiale oppgaver Fattigkommisjonen/fattigstyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journal og korrespondanse Anvisningsbøker Vergerådet/barnevernsnemnda Trygdekassen Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Alderstrygdnemndas korrespondanse og saksdokument Fiskerimanntallsnemnda Arbeidsgiverprotokoller Diverse protokoller Pensjonsjournaler Premieregningsjournaler Premieprotokoller for ikke-arbeidstakere Hovedbøker Statusbøker Kassasammendrag Kassaoppgjørsbøker Kassabøker/-memorialer Kontobøker Restansebøker Regnskapsbilag Arbeidsformidlingen Helserådet Rettspleie Overformynderiet Nærings- og ressursforvaltning Småbruks- og bolignemnda Jordstyret Forhandlingsprotokoller... 36

6 6 Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Tilskuddsprotokoller Anvisningsprotokoller Kassabøker Fiskerinemnda... 37

7 7 Innledning Kommunearkivene: Lovbakgrunn Det er kommunens ansvar at kommunens eget arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med lover, regler og retningslinjer. I kommunestyreloven av 12. nov. 1954, kap. 5, paragraf 34, heter det: "Ordføreren sørger for at kommunestyrets og formannskapets bøker og dokumenter holdes forsvarlig oppbevart og ordnet." Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne retten til statsarkivarene, som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Ullsfjord kommune: Administrativ inndeling/forandringer Lov om formannskap på landet av påbød opprettelsen av kommunale styrer i hvert prestegjeld. Sørfjord var en del av Karlsøy prestegjeld og sogn. Til Karlsøy prestegjeld tilhørte også Helgøy sogn. Formannskapet skulle generelt bestå av fra 3 til 9 formenn og alle sogn i prestegjeldet skulle være representert. I tillegg skulle det velges representanter, tre ganger så mange som formennene og fordelt etter samme regler. Ved kgl.res. av ble Sørfjord opprettet som eget sogn under Karlsøy prestegjeld. Dette sognet ble ved kgl.res overført til Lyngen prestegjeld. Sørfjord ble altså da en del av Lyngen herred. Overføringen ble gjort gjeldende fra (jfr. kgl.res. av ). Kgl.res. av overførte gården Jøvik fra Lyngen til Sørfjord sogn fra Sørfjord ble utskilt som eget herred ved kgl.res. av Amtmannen bestemte tidspunktet for delingen til Det framgår av Indredepartementets innstilling til den kgl.res. at Sørfjord sogn i en rekke år hadde vært eget skattedistrikt med egne skole- og fattigbudsjetter og eget kommunestyre. Sognet hadde i kommunale anliggender ikke hatt annet til felles med Lyngen enn ordføreren. I geistlig forstand skulle Sørfjord stadig tilhøre Lyngen prestegjeld. Etter kgl.res. av ble det sivile og geistlige inndelingsnavn Sørfjord endret til Ullsfjord fra Ved kgl.res. av ble sammenslåingen av Tromsø storkommune vedtatt. Da ble Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen, Ullsfjord kommune med unntak av Svensbyområdet, Tromsøysund kommune og Tromsø bykommune slått sammen til en kommune. Kgl.res. av slo fast at kommunesammenslåingen skulle tre i kraft fra Den nye kommunens navn ble Tromsø kommune.

8 8 Arkivmaterialet Omfang Arkivmengden for Ullsfjord kommunearkiv utgjør 16 hyllemeter (hm). Ordning Arkivmaterialet er sammensatt av flere enkeltarkiv, dvs. det er et eget arkiv for hver kommunal etat, nemnd eller komitè. Under ordningsarbeidet er det tatt hensyn til hvordan arkivsakene opprinnelig var ordnet, så langt dette har latt seg gjøre. Arkivsakene er inndelt etter følgende serieinndeling: - 1. Forhandlingsprotokoller (møtebøker) - 2. Kopibøker (utgående brev) - 3. Journaler (oversikt over inn- og utgående brev) - 4. Journalvedlegg (inngående brev) - 5. Korrespondanse og saksdokument - 6. Anvisningsbøker (anviste utbetalinger) - 7. Regnskap Arkivuverdige saker (trykksaker, ekstra kopier, ubrukte skjema osv.) er fjernet under ordningsarbeidet. Hvert arkivstykke (protokoll, arkivboks eller kart) er merket med nummerert etikett. Registrering Alle arkivsakene er registrert på edb slik det framgår av denne katalogen. Følgende opplysninger kommer fram om hvert enkelt arkivstykke: - Navn på arkivskapende organ - Tidsrom som dette arkivstykke dekker - Bestemmelse av arkivstykket - Merknader Merknader For utfyllende administrative opplysninger om hvert enkelt forvaltningsorgan, viser vi til boka Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. (Universitetsforlaget 1987). For opplysninger av lokal karakter har vi brukt informanter fra distriktene. I tillegg har vi benyttet: - Love og Anordninger Norsk Lovtidende 1888, 1901, 1937, 1962 og Emil Larssen: Lyngen bygdebok, b. I (Tromsø 1976), b. II (Tromsø 1980: s ) Stavemåte Stavemåten i eldre stedsnavn og ord er normalisert til gjeldende rettskriving.

9 Manglende arkivsaker Arkivene er ikke komplette. I 1965 brant huset der herredskasserer og ordfører leide kontor, og alt som var lagret av arkivmateriale gikk tapt. Derfor vil man se i katalogen at store deler av det sentrale kommunearkivet for denne kommunen mangler. Det kan fremdeles befinne seg kommunalt arkivmateriale i kommunen, men man må regne med at mesteparten av det materialet som ikke er registrert i denne katalogen, er gått tapt. 9 Byarkivets merknader i 2012 Vi har i ettertid tilpasset de gamle arkivkatalogene til internett. I februar-april 2012 har vi arbeidet med å registrere korrespondansen (ordnet etter arkivnøkkel) på nytt, slik at den er søkbar på emne/stikkord. Vi gjør oppmerksom på at vi har brukt de samme betegnelsene som ble benyttet da materialet ble skapt. Dette gjelder også en del skrivemåter. Noe materiale er tilbakeført til Statsarkivet i Tromsø. Dette gjelder virksomheter som tidligere var statlig og/eller blitt statlig. Dette gjelder folkeregistrene, kirkelige virksomhet (det er bestemt at arkivet skal til statsarkivet), helserådene, trygdekassene mfl. Vi har markert med rødt i katalogen de arkivene som ligger på statsarkivet og med blått det materiale som mangler og som vi ikke kan gjøre rede for hvor er.

10 10 De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Formannskapet og herredsstyret Kommuneadministrasjonen i Ullsfjord har vært spredt rundt om i hele kommunen. Den enkelte etatsleder har hatt kontor på hjemplassen sin. Ordførerne i Ullsfjord har bodd på forskjellige steder i kommunen og hatt hjemmekontor helt til 1950-tallet. Da bygde ordfører Hans Hauan på Breivikeidet et privathus med butikk og kontor til formannskap og herredskasserer. I 1965 brant dette huset, og alt som var lagret av arkivmateriale gikk tapt. Derfor vil man se i katalogen at store deler av det sentrale kommunearkivet for denne kommunen mangler. Ordførere i Ullsfjord: Thomas Olsen, Skarmunken. Han var bare 26 år da han ble ordfører, og en av landets yngste den gang Rasmus Hansen, Sjursnes Jens Holmboe Giæver, Jøvik Rasmus Hansen, Sjursnes Hans Hauan, Breivikeidet, avløst av en annen ordfører under krigen Ole Olsen, Olderbakken Hans Hauan, Breivikeidet Inventarprotokoll Nemnder og styrer under formannskapet Valgstyret Valgstyret hadde til oppgave å administrere kommune- og stortingsvalg. Valgene ble gjort opp ved at styret gjennomgikk valgmanntall, valgbøker og stemmesedler. Lensmannen var medlem av valgstyret og det kan derfor finnes valgstyremateriale i lensmannsarkivene Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Vannforsyningsnemnda Tilskudd (arkivboks)

11 11 Folkeregisteret Med folkeregisterloven fikk kommunene adgang til å opprette register over innbyggerne. "Lov" om folkeregistre av bestemte at det skulle opprettes folkeregistre i alle landets kommuner loven ble legalisert ved lov Loven tillot flere kommuner å utgjøre ett folkeregisterdistrikt. Fra ble folkeregistrene statlige iflg. lov av Folkeregisterets arkivmateriale er delt mellom kommunens arkiv og Statsarkivet. Folkeregisterkort avleveres til Statsarkivet. Folkeregisteret for Ullsfjord Ullsfjord har vi bare materiale etter 1946-loven Viede Dødsmeldinger Diverse personlister Manntallsbøker (oppført gifte, ugifte, barn) Svensby, Jøvik, Olderbakken, Lakselvdalen, Lakselvbukt, Sørstraum, Stordal, Sjursnes, Lavangen, Reiervik og Breivik (arkivboks)

12 12 Økonomiforvaltning Herredskassereren skulle kreve inn skatter, betale kommunens utgifter og føre regnskapet. Som regnskapsfører har herredskassereren fulgt følgende forskrifter: - Cirkulære fra Indredepartementet om utdrag av og kassebøker for kommuneregnskapene Rundskriv fra Justisdepartementet til fylkesmennene om budsjett- og regnskapsordningen i landkommunene - Forskrifter 1942 for kommunale budsjett og regnskap, gitt av Innenriksdepartementet - Forskrifter og veiledning 1958 for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, gitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. SKATT: Før 1860 hadde fattig- og skolekommisjonene oppgaven med å utligne skattene (fattig- og skoleskattene). Ligningskommisjonen ble opprettet i 1860-årene. Den fikk til oppgave å utligne kommuneskatt, etter 1892 også statsskatt. Kommisjonen var også første instans mht. klage på ligning. I 1911 ble ligningskommisjonen omdøpt til ligningsnemnda. Overligningskommisjonen ble også opprettet i 1860-årene. Den var andre instans mht. klage på ligning. I 1911 ble den omdøpt til overligningsnemnda. Herredskassen Elling Olsen på Sjursnes var herredskasserer en kort periode før Den neste herredskassereren i Ullsfjord, Nils Antonsen, virket i lang tid. Han bodde på den isolerte gården Nakken (nåværende gnr. 131 i Tromsø), en plass som nå er fraflytta utenfor Skarmunken, og hadde hjemmekontor der i perioden I perioden bodde Nils Antonsen på Sjursnes. I perioden var Asbjørn Johnsen herredskasserer, han bodde på Breivikeidet. Den siste herredskassereren i Ullsfjord før kommunesammenslåinga, var Petter Hauan i perioden Fra 1956 leide Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne (arkivbokser) Distansetabeller Lyngen lensmannsdistrikt

13 Pensjonsforslag fra Komm. Landspensjonskasse Pensjonsordning for kommunalt ansatte Budsjettreguleringer Budsjetter Drifts- og balanseregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap Drifts-/kapitalregnskap Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, tilståtte lån Småbruks- og bustadbanken, fullmakter Jordstyrebilag Jordstyrebilag Jordstyrebilag Jordstyrebilag Veiregnskap Lavoll-Jupen Skattesaker Skattesaker Skatteregnskap Skatteregnskap Skatteregnskap Kontokort til skatteregnskap Regnskapsprotokoller Småbruks- og bustadbanken, lån

14 14 Kassabøker Kassamemorialer Skatt, høvedsmenn Kontobøker Fattigforsorgen Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Budsjett Aktiva og passiva Aktiva og passiva Småbruks- og bustadbanken, låntakere Småbruks- og bustadbanken låntakere Sikringstrekk fiske Nummerbøker for kontokort 42 udatert Balanseregnskap

15 15 Driftsregnskap Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Statusbok Skattejournaler Oppgjørsskjema c Oppgjørsskjema c Summarisk oppgjør Særskilte blad debitering - kreditering Restanselister Innfordringslister Lærerlønn

16 16 Revisjonsdagbøker Utpantningsprotokoller Revisjonen Revisjonsprotokoll Revisjonsprotokoll Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Ligningskontoret og folkeregisteret var før 1950 på Svensby v/ Ragnvald Bræck. I perioden holdt ligningskontoret v/ Gunnar Andersen til på Jøvik. Ved kommunesammenslåinga flyttet han til Tromsø og fortsatte å jobbe innen ligningsetaten. Forhandlingsprotokoller Også overligningsnemnda Journaler Journaler for innkomne selvangivelser og næringsoppgaver

17 Ligningsprotokoller Statsskatt Skattelister Med klagebehandling Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Registre til skattelister (arkivboks) Kladdelister O.a. (arkivboks) Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen, Lakselvbukt Stordal, Lakselvbukt Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt

18 Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt ytre Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken

19 Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken

20 Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Avskrivningsprotokoller Avskrivningsprotokollene ble brukt for å lette ligningsarbeidet. Den bokførte verdien av driftsmidlene ble årlig redusert og påvirket dermed skattegrunnlaget Motorfarkoster

21 Fjøs, biler, traktorer Driftsmidler Jordbruket Fiskebåter og redskaper Driftsmidler Protokoller for avsetning til fond for driftsmidler Matrikler Skattetakstprotokoller Verker og bruk Kirke og kultur Kirkevergene førte fra gammel tid regnskap for kirkene, Norske Lov 1687 (2-9) bestemte at det skulle oppnevnes kirkeverger og prestens medhjelpere. Etter 1897-lovene ble kirkevergene kommunalt valgt og funksjonen lagt under kirketilsynet. Kirkevergen (under kirketilsynet//menighetsrådet) Sørfjord har fra gammelt av hatt en ordning med en hovedkirkegård. Denne hovedkirkegården har vært plassert på ulike steder. Til 1867 tilhørte Ullsfjord Karlsøy kommune, og hovedkirkegården lå før 1847 på Karlsøya. For folket fra Sørfjorden var det stor avstand, og båtferden kunne til tider stå om liv. Værtilhøvene kunne være uberegnelige. Folket i Sørfjorden hadde behov for et sted der båren kunne settes i påvente av vær for å dra til Karlsøya. Stedet kalles "Likhelleren" og ligger ved Nakken utenfor Skarmunken. Den eldste kirkegården i Sørfjord, Holmebugt Begravelses- plads, ble anlagt i Den var i bruk til ca 1870 og var hovedkirkegård til ca Kirkegården rommet 32 graver og var innhegnet av en kringmur, bestående av torv med murt stein på begge sider. Den neste kirkegården som ble tatt i bruk var Sjursnes kirkegård, den ble brukt i perioden og var hovedkirkegård. Så ble Straumsnes kirkegård vigslet , den var hovedkirkegård og eneste kirkegård i Sørfjord fram til Denne kirkegården er fortsatt i bruk. Lakselvbukt kirkegård ble tatt i bruk i 1920 og brukes fortsatt. Sjursnes fikk ny kirkegård i 1933, kalt Lavangen kirkegård, den er fortsatt i bruk. Breivikeidet fikk kirkegård i

22 Den brukes fremdeles. Mønstret fra Karlsøy med en hovedkirkegård var en realitet for Sørfjords befolkning fram til Først i 1936 har alle bygdene i kommunen fått hver sin kirkegård. Gravprotokoller Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Lakselvbukt kirkegård Lakselvbukt kirkegård Lavangen (Sjursnes) kirkegård (inneholder også kart) Undervisning Skoleforordningen av 1739 grunnla almueskolen på landet. Plakat av opprettet skolekommisjoner på prestegjeldsnivå. Disse ble kommunale ved formannskapslovene Det kombinerte formannskap ("skoleformannskap") ivaretok skolesakene fram til den nye skoleloven Nå ble det lovbestemt at sognepresten skulle ha tilsyn med elevenes undervisning og han skulle være ordfører i skolekommisjonen. Ved skolelovene av opphørte stiftsdireksjonen (biskop og skoledirektør) å være overordnet skolemyndighet, skoledirektøren ble nå alene om overtilsynet. Skolestyrets formann skulle nå velges fritt blant skolestyrets medlemmer. Det ble bestemt at hver skolekrets på landet skulle ha et tilsynsutvalg, som fikk til oppgave å føre tilsyn med skolen og virke for orden og god skolesøkning. Skolelovene opprettet lærerråd ved hver skole. Ved folkeskoleloven ble det åpnet for forsøk med obligatorisk 9-årig skole. Loven om framhaldsskoler kom Skolene ble styrt av skolestyret og med skoledirektøren som overtilsyn. Framhaldsskolen ble avviklet etterhvert som 9-årig obligatorisk skole ble gjennomført. Skolekommisjonen/skolestyret Skolestyrets formann var den som utførte kontorarbeidet for skolesektoren, og han hadde hjemmekontor. Sogneprest Slyngstad i Lyngen hadde denne funksjonen ca Seinere var skolestyrer Holmen i Lakselvbukt skolestyreformann en kort periode før Kristian Stakkenes på Olderbakken var så skolestyreformann i hele perioden De siste par årene før kommunesammenslåinga hadde Ullsfjord tilsatt skoleinspektør. Han het Odd Stakkenes og arbeidet samtidig som lærer ved Breivikeidet skole. Forhandlingsprotokoller Lyngen og Sørfjord skolekommisjon

23 23 Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Søknader til ledig lærerpost ved Lakselv internat (arkivboks) Anvisningsprotokoller Eksamensnemnda Karakterprotokoll Samstyret for skuleboksamlingene Journal og regnskapsprotokoll Forhandlingsprotokoller for tilsynsutvalgene i skolekretsene Lakselv skolekrets De enkelte skolene Lakselvbukt framhaldsskole Skoleprotokoller for skolekretsene Jøvik skole

24 Olderbakken skole Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Stordal skole Sjursnes skole Reiervik/Skarmunken skole Breivikeidet skole Lakselvbukt framhaldsskole Avgangsvitnemålprotokoll Skoleprotokoller for skolekretsene Før ca var skoleinndelingen organisert i to hoveddistrikter: Ytre og indre Sørfjord kretser Karakterprotokoll med fraværsoversikt Ytre Sørfjordens kretser: Storsteinnes, Bensnes, Svensby, Breivik, Breivikdal, Reiervik, Rørnes kretser Karakterprotokoll med fraværsoversikt Ytre Sørfjordens kretser: Storsteinnes, Bensnes, Svensby, Breivik, Breivikdal, Reiervik, Rørnes kretser Ytre Sørfjordens kretser: Reiervik, Straumsnes, Breivikdal, Breivik, Svensby, Bensnes, Storsteinnes kretser Ytre Sørfjordens kretser: Svensby, Bensnes, Storsteinnes, Reiervik, Rørnes, Breivik, Breivikdal kretser Ytre Sørfjordens kretser: Svensby, Bensnes, Skarmunk, Breivik kretser Indre Sørfjordens kretser: Sjursnes, Lakselv, Olderbakken, Sørstraum, Stordal kretser Sørfjord indre krets: Lerbugt ( ), Sjursnes ( ), Lakselv ( ), Lakselvdal ( ), Sørstrøm ( ), Stordal ( ) skoler Jøvik skole Det har vært holdt skole i Jøvik fra ca til ca. 1960, da ny skole på Olderbakken ble bygd og Jøvik og Olderbakken krets slått sammen. Elever fra Hjellnes, Jøvik til Jektevika sognet til denne skolen. Under krigen ble elevene fra dette området internert på Olderbakken Karakterprotokoll med fraværsoversikt for Jøvik ( ) og Olderbakken ( ) skoler, se nr Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll, Breivik og Jøvik skoler, se nr. 164

25 Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Breivik og Jøvik skoler, se nr Kontroll- og regnskapsbok, Breivik og Jøvik skoler, se nr Olderbakken skole Olderbakken skolekrets gikk fra Holmbukta til Satteren. Omkring århundreskiftet ambulerte læreren mellom flere skolesteder. Det ble holdt skole i stua på Rornes og hos Ole Nilsen, disse to plassene ligger 4-5 km fra hverandre. Den gamle skolen på Olderbakken ble bygd ca , den lå på eiendommen Rornes, ca. 1 km nord for den nåværende skolen. Skolen het Rornes fram til 1922/23, da byttet den navn til Olderbakken. Bygningen er seinere flyttet til Stordal. Den nåværende skolen ble bygd på 1950-tallet. Den ble utbygd 1971 og i Fra 1983 har skolen vært kombinert barne- og ungdomsskole. Før 1983 gikk ungdomsskoleelevene fra Olderbakken en periode i Tromsdalen og en periode på Laksvatn skole. Elevene fra Satteren-området og Strømsbukt sognet til Olderbakken skole, men det var ikke vei til skolen og 7-8 km å gå, slik at en del av elevene fra dette området ble internert på Olderbakken under krigen. Det har imidlertid også vært holdt midlertidig skole i huset til Konrad Kristiansen, Strømsbukt, som lå midt mellom Jøvik og Olderbakken, og en del elever fra Sattern-området har gått på skole her noen år etter krigen. Det har vært egen skole i Jøvik til ca. 1960, da ny skole på Olderbakken ble bygd og Jøvik og Olderbakken krets slått sammen. Elever fra Hjellnes, Jøvik til Jektevika sognet til denne skolen. Under krigen ble elevene fra dette området internert på Olderbakken. Da framhaldsskolen var i drift, holdt den til i nåværende skolebygning. Der var internat i tilknytning til framhaldsskolen Karakterprotokoll med fraværsoversikt Karakterprotokoll med fraværsoversikt for Jøvik ( ) og Olderbakken ( ) skoler Skoleprotokoll for Sjursnes og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler Skoleprotokoll, Olderbakken/Straumsbukt skole Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler Dagbok over skolesøkningen, Strømsbukt/Olderbakken skole Dagbok over skolesøkningen Korrespondanse og saksdokument (arkivboks) Kontroll-og regnskapsbok over fritt skolemateriell ved Olderbakken og Reiervik skole

26 26 Lakselv/Lakselvbukt skole Ved århundreskiftet var det en skole i drift ved Leirelva, nedenfor Skoggården. Det var delvis en internatskole, de ungene som hadde lengst vei, bodde på internat. De hadde med mat selv, og en husmor var tilsatt for å koke for elevene. Den nåværende skolen ble bygd i Den ble bygd med internat, elever med en viss avstand til skolen ble internert fra 1.kl.av. De internerte elevene kom fra Lakselvdalen, Goverdalen (Indre Holmebukt), Stordalen og Sørstraumen. På 1960-tallet ble skolen utbygd. Det var 7-delt skole med framhaldsskole i perioden Skoleprotokoll for Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler Skoleprotokoll for Lakselv skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum, Lakselv skoler Dagbok over skolesøkningen, Lakselvbukt skole Dagbok over skolesøkningen, Lakselvbukt skole Kontroll- og regnskapsbok over fritt skolemateriell, Lakselv skole Kontroll- og regnskapsbok over fritt skolemateriell, Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Denne skolekretsen strakte seg fra Sjøvassbotn til Lakselvnes. Kretsen ble inndratt til Lakselvbukt krets i Skoleprotokoll for Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr. 149 Stordal skole Denne skolekretsen strakte seg fra og med Stordal til og med Njosken. Den første skolen en kjenner til i Stordalen etter århundreskiftet, ble holdt i et privat hus i Njosken. Men Njosken lå i utkanten av skolekretsen, og det ble reist krav om at skolen skulle ligge midt i bygda. Per i Kjærran påtok seg da å bygge stua si så stor at den kunne brukes som skole. Han fikk bidrag fra Opplysningsfondet for språkblandede distrikter. Det ble holdt skole i dette huset helt til Lakselvbukt bygde internat i 1923 og elevene fra Stordalen ble

27 27 overført til Lakselvbukt og internert der. Elevene fra Stordal krets ble i tilbakeført til Stordalen fordi Olderbakken, som fikk ny skole i 1955, avså det gamle skolebygget til Stordal krets. Stordal skole var i bruk fram til Stordal krets ble inndratt til Sjursnes krets i 1964 da det ble bygd vei og elevene kunne fraktes med skolebuss Skoleprotokoll for Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum, Lakselv skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for Stordal og Sjursnes skoler, se nr. 286 Sjursnes skole I 1871 nevnes "skolejord" på Sjursnes, betegnelsen er brukt om klokkergården som rommet skolestue. Denne ble brukt til skolestue fram til 1913, da ble det bygd ny skole like ved klokkergården. Denne bygningen ble så revet og flyttet litt i 1935, den ble da ført opp med internat. Byggelønn dengang var 1500 kr, noe som ble sterkt påtalt! I 1946/47 ble det gamle fjøset til klokkerjorden ledig, det ble revet og satt opp som skolehus/uthus til oppbevaring av mat og brensel til internatet. I 1957 fikk bygda elektrisitet og det ble det lagt inn elektrisk lys på skolen. I 1958 ble det ført opp ytterligere et tilbygg til internatet. Sjursnes krets omfattet området fra Skognes til Bergenes. I 1936 ble Reiervik-Skarmunken skolekrets tillagt Sjursnes og i 1964 ble også Stordal inndratt til Sjursnes krets. Den nye kombinerte barne- og ungdomsskolen på Sjursnes ble bygd i /72 var siste året med 7-årig folkeskole pluss framhaldsskole, neste skoleår var det ungdomsskoleklasser. Framhaldsskolen holdt først til på Olderbakken, fra 1955/56 var elevene fra Sjursnes internert på Olderbakken. Sjursnes fikk framhaldsskoleklasser i 1960/61. Framhaldsskolen i Ullsfjord kommune var ikke obligatorisk Skoleprotokoll for Sørfjord midtre distrikt: Rornes ( ), Sjursnes ( ) Skoleprotokoll for Sjursnes og Olderbakken skoler Skoleprotokoll Skoleprotokoll Dagbok over skolesøkningen ved Dagbok over skolesøkningen for Reiervik og Sjursnes skoler

28 Dagbok over skolesøkningen ved Stordal og Sjursnes skoler Dagbok over skolesøkningen 28 Reiervik/Skarmunken skole Reiervik krets omfattet området fra Bergenes til Skarmunken. Fra ca til 1913 ble det holdt skole i stua hos Ole Thomassen Bottolfsen, Skarmunken. Skolen i Reiervik ble bygd i 1913 og var i drift fra Skolen var i gang til ca. 1936/37. Elevene var ikke internert. Etter 1937 gikk elevene dette området på skole på Sjursnes. Den første tida var de internert, men etter at veien kom i 1959/60, har de brukt skoleskyss. Skarmunken hadde skole i privathus omkring århundreskiftet, hos Tomas Olsen, Skarmunken. Denne skolen lå imidlertid ikke sentralt i kretsen, og det ble reist krav om at skolen skulle ligge midt i kretsen. Derfor ble det bygd ei skolestue på Musnes. Denne skolen eksisterte i Skolen hadde lærerkammers, og læreren bodde delvis der, delvis på Olderbakken. Skolen ble nedlagt da Sjursnes skole ble utbygd med internat Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for Reiervik og Sjursnes skoler, se nr. 285 Breivikeidet skole Før århundreskiftet ble det holdt skole i privathus, slik det var vanlig i landdistriktene. Det var gjerne gårder med store stuer som ble brukt til skolehus, og læreren ambulerte mellom flere plasser. På Breivikeidet ble det før århundreskiftet holdt skole på østsida av Storelva, i "Jens-Hansa-heimen" eller "Gammelheimen". Dette er i dag en fraflyttet plass. Så har det vært holdt skole på vestsida av Breivikelva, 1 km over elveutløpet på gården Heggelund (gnr.130/3), kalt "Larsgården" etter Lars Mathisen. Det første skolehuset ble bygd ca. 1910, det lå ca. 500 m fra nåværende skole. Dette var i bruk fram til 1954, da nåværende skole ble bygd. Skolebygningen ble restaurert i 1977/78. Skolen hette Hovtun skole fra 50-tallet til tallet, det var en tendens på 1950-tallet at skolene fikk navn etter gårdene de var plassert på Karakterprotokoll Karakterprotokoll Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll, Breivik og Jøvik skoler Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Breivik og Jøvik skoler Dagbok over skolesøkningen Dagbok over skolesøkningen Kontroll- og regnskapsbok, Breivik og Jøvik skoler

29 Breivikeidet skoleboksamling, Utlånsprotokoll Breivikeidet skoleboksamling, Utlånsprotokoll Breivikeidet skoleboksamling, Regnskapsbok Sosiale oppgaver Fra begynnelsen av 1800-tallet ble helse- og fattigvesen gradvis utbygd. Gjennom lover og forordninger ble de offentlige myndigheter etterhvert pålagt et større ansvar på det sosiale område. Fra 1838 ble fattigstellet et kommunalt anliggende. Fattigkommisjonens viktigste oppgaver var å sette opp budsjett, bestemme hvilke personer som skulle nyte understøttelse og i hvilken form, og se til at fattede vedtak ble satt ut i livet. Fram til 1863 dekket kommisjonen selv utgiftene ved å utligne fattigskatt. Denne oppgaven ble ved fattiglovene av 1863 overdratt til ligningskommisjonen. Fattigloven av 1900 var felles for by og land. Fattigkommisjonen ble nå omdøpt til fattigstyre. Etterhvert ble det opprettet også andre kommunale organer som skulle ta seg av sosiale oppgaver. Provisoriske sunnhetskommisjoner ble opprettet i prestegjeldene ved kgl.res Sunnhetsloven av 1860 gjorde disse permanente og ga helsevesenet en fastere organisasjon. På landet ble kommisjonene ledet av distriktsleger. Sunnhetskommisjonene ble fra ca kalt helseråd og de fikk ved særlover stadig nye oppgaver. Utbyggingen av et trygdevesen tar til med opprettelsen av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere i Etterhvert ble det utbygd til å omfatte ulykkestrygd også for fiskere og sjømenn (1908-), syketrygd (1909-), barnetrygd (1915-), alderstrygd (1936-), arbeidsledighetstrygd (1938-) og uføretrygd (1953-). I 1896 ble det opprettet vergeråd. Disse ble avløst av barnevernsnemnder i Nemndenes oppgaver var å treffe vernetiltak overfor barn under 18 år, når forholdene barnet levde under var av en slik karakter at det ikke kunne gis den omsorg, pleie eller behandling det hadde krav på, eller fordi barnets manglende tilpasning til omgivelsene krevde særskilte tiltak. Fattigkommisjonen/fattigstyret Sosialkontoret i Ullsfjord kommune ble i ca år før kommunesammenslåinga drevet av Torvald Norbye, som bodde på Olderbakken. Forhandlingsprotokoller

30 30 Kopibøker Journaler Journal og korrespondanse Journal Korrespondanse Korrespondanse og saksdokument Skolestyret, lønn lærere Anvisningsbøker Vergerådet/barnevernsnemnda Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Journal Journal

31 31 Trygdekassen Trygdekassen holdt til på Sjursnes i hele 43 år før kommunesammenslåinga. Hans Sjursnes var forretningsfører. Kommunen bestemte lønna for forretningsføreren. Som de andre kommunale etatskontorer i kommunen var det hjemmekontor som ble brukt til å utføre kommunalt arbeid. I 1950 bygde Sjursnes en kombinert butikk- og kontorbygning, hvor trygdekassen holdt til. Den brant i 1953/54 og mye arkivsaker gikk tapt. Det ble bygd ny kombinert butikk- og kontorbygning i 1958/59. Hans Sjursnes gikk av for aldersgrensen i 1959 og da overtok Fredrik Martinussen funksjonen som forretningsfører for trygdekassen fram til kommunesammenslåinga i Forhandlingsprotokoller Kretssykekassen/trygdekassestyret Alderstrygdnemnda Trygdenemnda, barnetrygd Kopibøker Journaler Trygdenemnda, barnetrygden Korrespondanse og saksdokument Kommunesammenslåinga Alderstrygdnemndas korrespondanse og saksdokument Pensjonskrav (arkivboks) Fiskerimanntallsnemnda Fiskermanntall Fiskermanntall Kjennelser og korrespondanse Arbeidsgiverprotokoller

32 32 Diverse protokoller Frivillig medlemsprotokoll for kretssykekassen Registerprotokoll for ikke-arbeidstakere og manntallsførte fiskere Protokoll over frivillig trygdede Protokoll over frivillig trygdede Klassevis medlemsstatistikk Sykehusdager for trygdede Barnetrygden Alderstrygden Revisjonsprotokoll Pensjonsjournaler Premieregningsjournaler Premieprotokoller for ikke-arbeidstakere Kvinner Menn Hovedbøker A S A S Statusbøker Kassasammendrag

33 Kassaoppgjørsbøker Kassabøker/-memorialer Innbetalinger Innbetalinger Utbetalinger Utbetalinger Utbetalinger Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Memorial Ulykkestrygdene, krigspensjoneringene og militær uføretrygd Alderstrygd, pensjonstrygd mv Arbeidsledighetstrygd, memorial Ikke-arbeidstakere, underkassabok Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere Manntallstrygden Manntallstrygden Manntallstrygden Manntallstrygd og fiskerpremie, underkassabok Manntallstrygd og fiskerpremie, underkassabok Manntallsførte fiskere Kontobøker For syketrygd ordnet på arbeidsgivere For syketrygd ordnet på arbeidsgivere For syketrygd ordnet på arbeidsgivere

34 Andre trygdekasser Restansebøker Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere og manntallsførte fiskere Manntallstrygden Syke-, arbeidsløshets- og skogspensjonstrygden Regnskapsbilag Nr (arkivbokser) Nr Nr Arbeidsformidlingen Korrespondanse og saksdokument Innmeldinger Nasjonal arbeidsinnsats (arkivboks) Helserådet Jordmortjenesten i kommunen er gammel. I 1890 ble det utlyst stilling som jordmor, med tilbud om bolig i klokkergården på Sjursnes. Oline Torsen fra Båtnes ble den første jordmora. Hun giftet seg med Rasmus Hansen, Sørfjord, og virket fram til I 1915 ble Jenny Kveldro, Grønjord i Malangen, ansatt som jordmor. Også hun giftet seg med Rasmus Hansen. Hun var jordmor i Ullsfjord fram til De to første jordmødrene brukte båten som framkomstmiddel. Jordmora ble plassert i skotten på båten, inntullet i en stor skinnfell. I tillegg til båtskyss ble hesteskyss benyttet for å komme fram til de fødende. Da motorbåter ble tatt i bruk, ble skyssforholdene lettere. Og etter at telefonen kom i bruk, ble det lettere å få tak i jordmora på Sjursnes, som også var stasjonsholder. Men i de fleste bygdene i Ullsfjord var det langt til telefonstasjon, slik at jordmora måtte hentes med robåt for at hun skulle komme raskt fram til den fødende. På 1950-tallet var det så å si slutt på hjemmefødsler, jordmoras oppgave ble nå å ledsage den fødende fram til fødeklinikk. I tillegg til jordmora var det "krafsekjerringer" rundt omkring på bygdene, de var hjelpekoner ved fødsler og til stor betryggelse og hjelp for fødende kvinner. Helserådet holdt til på Lyngseidet, distriktslegen hadde boplass og kontor på Lyngseidet. Distriktslegen hadde enkelte kontordager på Sjursnes i forbindelse med kirkehelger, lege og

35 prest benyttet da samme skyss. Ullsfjord hadde lege sammen med Lyngen, og den siste tida før kommunesammenslåinga var også helsesøster felles. Helsesøstertjenesten går tilbake til , da det ble lyst ut en stilling som syke- og menighetssøster i Sørfjord. Særlig utbredelsen av tuberkulose gjorde at det var behov for helsesøstertjeneste i kommunen. Søster Gunhild Forren fra Sør-Trøndelag ble første helsesøster, hun giftet seg på Sjursnes og virket som helsesøster i kommunen hele sitt liv, bare avløst i perioden Da virket to søstre som var lønnet av Sørfjord/Ullsfjord sanitetsforening og som bodde på sanitetshuset på Stakkenes Forhandlingsprotokoll Tuberkuloseprotokoll 35 Rettspleie I landkommuner ble det opprettet overformynderier ved lov av For landkommuner i Troms og Finnmark ble imidlertid ikke loven gjort gjeldende før i På landet ble overformynderiet administrert av sorenskriveren. Overformynderiets oppgave var å forvalte umyndiges midler. Dette gjaldt både umyndige av år og umyndiggjorte. Lovgivningen omfattet også arvinger som var fraværende og som derfor ikke kunne overta og forvalte arven. Overformynderiet utøvde forvaltningen selv og gjennom oppnevnte verger. Overformynderiet Regnskap Nærings- og ressursforvaltning Den lokale nærings- og ressursforvaltning ble bygd ut i tiden omkring århundreskiftet og 1.verdenskrig. For å lette tilgangen til jord og boliger og for å øke produksjonen av næringsmidler innenfor jordbruk, skogbruk og fiskeri, ble det opprettet statlige låneinstitusjoner og kommunale organer som skulle forvalte og regulere virksomheten innenfor primærnæringene. Ved lov ble det opprettet kommunale organer som senere ble slått sammen til småbruks- og bolignemnder. Statlige midler ble stilt til rådighet for kommunene. Disse midlene ble igjen forvaltet av småbruks- og bolignemndene. Pengene skulle lånes ut til ubemidlede som ønsket å skaffe seg bolig og/eller jord, dette som et ledd i arbeidet med oppretting av arbeiderbruk (småbruk) og bygging av boliger.

36 I 1917 ble det opprettet næringsnemnder som i 1920 ble avløst av jordstyrer. Jordstyret skulle tilsette det nødvendige personale til å planlegge og kontrollere jorddyrkningsarbeidet i herredet. Fiskerinemnder ble opprettet ved lov Fiskerinemnda skulle komme med anbefalinger til kommunestyret og fiskeribanken om hvem som skulle anbefales lånegaranti mht. innkjøp eller ombygging/reparasjon av fiskefartøy. 36 Småbruks- og bolignemnda Forhandlingsprotokoll Reparasjonsbidrag (arkivboks) Jordstyret Jordstyret v/ Kr. Stakkenes holdt til på Olderbakken i ca. 30 år før kommunesammenslåinga. Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Byggesaker Jordstyrets formanns korrespondanse med div. byggefirmaer Anvisninger og transporterklæringer Søknader om nedsettelse av prisen på kunstgjødsel for mindre bruk Søknader om nedsettelse av prisen på kunstgjødsel for mindre bruk Forslag til fordeling av kunstgjødseltilskudd Tegninger

37 37 Tilskuddsprotokoller Nydyrking og grøfting Nydyrking og grøfting Nydyrking og grøfting Nydyrking med forhøyet tilskudd i Nord-Norge Overflatedyrkingsprotokoll Uthus og våningshus Potetkjellere, siloanlegg, vannforsyning og ugrasbekjempelse Planleggingsbok bureising Anvisningsprotokoller Kraftfor Kassabøker Fiskerinemnda Journal Korrespondanse Takstprotokoll (Lnr. 328 er neste ledige etikettnummer)

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963 Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 1 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog Andørja kommune 1926-1964 Foreløpig arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 ARKIVKATALOG STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 Foreløpig katalog 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune Innholdsfortegnelse Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune... 3 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 3 Næringsveier... 3 Prestegjeld og sokneinndelingen... 3 Ordførere i Setskog

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater...

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 ARKIVKATALOG DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964)

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Arkivkatalogen for Agdenes kommune inneholder hovedsakelig materiale fra perioden fra Agdenes

Detaljer

4 HELSESTELLET... 38

4 HELSESTELLET... 38 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Aurskog før kommunesammenslåingen i 1965...

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

Rissa kommunearkiv ca 1980

Rissa kommunearkiv ca 1980 427?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 428?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 429?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 430?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4

Detaljer

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA)

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) Pr. 06.09.2012: ARKIVER De folkevalgte organer og sentraladministrasjonen Kommunestyret YTTERÅR - Møtebøker 1956-2007 Formannskapet Møtebøker Kopibøker

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Børseskogn bygdestyre Brev fra mållaget, ang. Navneendring 1928 1928 383.1.4 194 010.002 Formannskap Revisjonsprotokoll for kommuneregnskapet 1890 1918 383.1.2 66 010.003 Formannskap Takst på skade

Detaljer

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1 B - KOPIBØKER 0001 Kopibok 1914-1927 3A 003 2/1 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE 0001 Brevjournal 1911-1927 3A 003 2/1 0002 Journal - postgiro 1954-1958 3A 003 4/5 F - KASSABØKER, -DAGBØKER, - KLADD,

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune Arkiv katalog Sør-Audnedal kommune Arkiv: VALGSTYRET F - MANNTALL 0001 Manntall - Rødberg 1953-1953 3A 005 4/3 1 Arkiv: FORMANNSKAPET A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD 050.) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.12.1925-02.12.1933 C003.6.1 010.A.2 Do. 28.12.1933-30.12.1940

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Rapport I mai 1996 ble det etter pålegg fra Riksarkivaren satt i gang et prosjekt ved Høgskolen i Akershus for å avlevere arkiver.

Detaljer

Skolehusene i Hamarøy

Skolehusene i Hamarøy Skolehusene i Hamarøy Den første skolen i Hamarøy ble bygd i 1807 i nærheten av kirken og prestegården på Presteid. Den gamle prestegården ses på tegningene. Ingen vet bestemt hvilket hus som var skole,

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådet. Journaler 1929-1988 0,9 Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådets arkiv 1900-0,2 Sarpsborg kommune.

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

I Beitstad hadde det vært arbeid i gang for fast skole allerede før 1800, og i en kgl. res. av 1802 og i et reskript av 1803 ble det bestemt at:

I Beitstad hadde det vært arbeid i gang for fast skole allerede før 1800, og i en kgl. res. av 1802 og i et reskript av 1803 ble det bestemt at: Skolens historie Beitstad skole har fra gammelt av hatt en sentral plass i Innherred. Tidlig i historien hører vi at folk herfra har utmerket seg som foregangsmenn. Blant annet ser vi dette ved at Beitstad

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

Ørland kommune

Ørland kommune Løpenr. Signatur Arkivskaper Innhold Årstall, fra - til Merknad 20. 010. Rådmannskontoret Arkivprotokoll 1965-1977 325. 010. Ørland formannskap Div. skriv 1972-1979 255. 010. Ørland kommunestyre og formannskap

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJON 010. A

SENTRALADMINISTRASJON 010. A Seriesignatur Arkivstykke Fra Til Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJON 010. A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre 010.A.001 Møtebok 01.10.1837 03.06.1873 C027.2.3 010.A.002 Møtebok 1873 23.12.1901

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog 1 Arkivkatalog Ibestad kommune 1881-1988 Foreløpig katalog 2 Forord Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Skogn kommune 1837-1962

Skogn kommune 1837-1962 SKOGN BYGDEKOMMISJON 1. Møtebok for Skogn bygdekommisjon 1817 1830 Do. 1831 1842 2. Revisjon av skolekasseregnskap 1806 1824 Revisjon av fattigkasseregnskap 1798 1823 Regnskapsprotokoller skole- og fattigkassen

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv Eske nr. Arkivskaper Serie Ytterår 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1902-1903 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1903-1906 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Ytre Arna i arkivene.

Ytre Arna i arkivene. Ytre Arna i arkivene. Av byarkivar Arne Skivenes Lokalsamfunnet Ytre Arna ble bygget opp rundt Arne Fabrikker. Fra 1846 av og langt inn i vårt århundre var fabrikken stedets hovedarbeidsplass. Den virket

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Skoleprotokoller Ålen herred ( )

Skoleprotokoller Ålen herred ( ) Å1 Ålen Herred Eide skole Dagbok 1886 1920 Å2 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1906 1930 Å3 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1930 1958 Å4 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1957 1907 Å5 Ålen Herred Hov skole Dagbok

Detaljer