Arkivkatalog. Ullsfjord kommune Tromsø kommunearkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv"

Transkript

1 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune Tromsø kommunearkiv 1990

2 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene Ullsfjord, Hillesøy, Tromsøysund og Tromsø bykommune. Disse kommunene ble slått sammen til Tromsø kommune. Ordningsarbeidet har pågått i perioden til Det er utarbeidet en arkivkatalog for hver av de fire tidligere kommunene. Statsarkivet i Tromsø har stilt til rådighet arbeidsplass for ordningsprosjektet og arbeidet har foregått under kyndig tilsyn av statsarkivar Liv Mykland. Et omfattende og svært verdifullt kildemateriale er med dette gjort tilgjengelig for ulike brukere. Ullsfjord eksisterte som egen kommune fra 1902 til 1963, fram til 1937 under navnet Sørfjord herred. I perioden var Sørfjord del av Karlsøy formannskapsdistrikt (og som tidligere del av Karlsøy prestegjeld). Fra 1867 til 1901 var Sørfjord en del av Lyngen prestegjeld og herred. Ullsfjord kommunearkiv omfatter en del arkivsaker fra tiden før Sørfjord/Ullsfjord ble egen kommune. I tillegg finnes en del materiale fra tiden etter 1964, særlig fra de enkelte skolene, som vi har funnet det naturlig å ta med her. Arkivsakene er for det meste avlevert fra de kommunale kontorene i Tromsø, og fra lagerrom i rådhuset. Skolematerialet er derimot innsamlet på de enkelte skolene. I tillegg til de tre undertegnede har Tore Sørensen, Marit Reiersen og Marianne Finøen vært med på en del av ordningsprosjektet. En hjertelig takk til alle som har bidratt med opplysninger til katalogen. Tromsø Ordningsprosjektet for Tromsø kommunes eldre arkiver Ketil J. Zahl Arne G. Edvardsen Liv H. Willumsen

3 3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Innledning... 7 Kommunearkivene: Lovbakgrunn... 7 Ullsfjord kommune: Administrativ inndeling/forandringer... 7 Arkivmaterialet... 8 Omfang... 8 Ordning... 8 Registrering... 8 Merknader... 8 Stavemåte... 8 Manglende arkivsaker... 9 Byarkivets merknader i De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Formannskapet og herredsstyret Nemnder og styrer under formannskapet Valgstyret Vannforsyningsnemnda Folkeregisteret Folkeregisteret for Ullsfjord Manntallsbøker (oppført gifte, ugifte, barn) Økonomiforvaltning Herredskassen Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Regnskapsprotokoller Kassabøker Kassamemorialer Kontobøker Nummerbøker for kontokort Balanseregnskap Driftsregnskap Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Skattejournaler Restanselister Innfordringslister... 15

4 4 Lærerlønn Revisjonsdagbøker Utpantningsprotokoller Revisjonen Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Forhandlingsprotokoller Journaler Journaler for innkomne selvangivelser og næringsoppgaver Ligningsprotokoller Skattelister Registre til skattelister Kladdelister Avskrivningsprotokoller Protokoller for avsetning til fond for driftsmidler Matrikler Skattetakstprotokoller Kirke og kultur Kirkevergen (under kirketilsynet//menighetsrådet) Gravprotokoller Undervisning Skolekommisjonen/skolestyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Anvisningsprotokoller Eksamensnemnda Samstyret for skuleboksamlingene Forhandlingsprotokoller for tilsynsutvalgene i skolekretsene De enkelte skolene Lakselvbukt framhaldsskole Skoleprotokoller for skolekretsene Jøvik skole Olderbakken skole Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Stordal skole Sjursnes skole... 27

5 5 Reiervik/Skarmunken skole Breivikeidet skole Sosiale oppgaver Fattigkommisjonen/fattigstyret Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Journal og korrespondanse Anvisningsbøker Vergerådet/barnevernsnemnda Trygdekassen Forhandlingsprotokoller Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Alderstrygdnemndas korrespondanse og saksdokument Fiskerimanntallsnemnda Arbeidsgiverprotokoller Diverse protokoller Pensjonsjournaler Premieregningsjournaler Premieprotokoller for ikke-arbeidstakere Hovedbøker Statusbøker Kassasammendrag Kassaoppgjørsbøker Kassabøker/-memorialer Kontobøker Restansebøker Regnskapsbilag Arbeidsformidlingen Helserådet Rettspleie Overformynderiet Nærings- og ressursforvaltning Småbruks- og bolignemnda Jordstyret Forhandlingsprotokoller... 36

6 6 Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Tilskuddsprotokoller Anvisningsprotokoller Kassabøker Fiskerinemnda... 37

7 7 Innledning Kommunearkivene: Lovbakgrunn Det er kommunens ansvar at kommunens eget arkivmateriale blir tatt vare på i samsvar med lover, regler og retningslinjer. I kommunestyreloven av 12. nov. 1954, kap. 5, paragraf 34, heter det: "Ordføreren sørger for at kommunestyrets og formannskapets bøker og dokumenter holdes forsvarlig oppbevart og ordnet." Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne retten til statsarkivarene, som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring. Ullsfjord kommune: Administrativ inndeling/forandringer Lov om formannskap på landet av påbød opprettelsen av kommunale styrer i hvert prestegjeld. Sørfjord var en del av Karlsøy prestegjeld og sogn. Til Karlsøy prestegjeld tilhørte også Helgøy sogn. Formannskapet skulle generelt bestå av fra 3 til 9 formenn og alle sogn i prestegjeldet skulle være representert. I tillegg skulle det velges representanter, tre ganger så mange som formennene og fordelt etter samme regler. Ved kgl.res. av ble Sørfjord opprettet som eget sogn under Karlsøy prestegjeld. Dette sognet ble ved kgl.res overført til Lyngen prestegjeld. Sørfjord ble altså da en del av Lyngen herred. Overføringen ble gjort gjeldende fra (jfr. kgl.res. av ). Kgl.res. av overførte gården Jøvik fra Lyngen til Sørfjord sogn fra Sørfjord ble utskilt som eget herred ved kgl.res. av Amtmannen bestemte tidspunktet for delingen til Det framgår av Indredepartementets innstilling til den kgl.res. at Sørfjord sogn i en rekke år hadde vært eget skattedistrikt med egne skole- og fattigbudsjetter og eget kommunestyre. Sognet hadde i kommunale anliggender ikke hatt annet til felles med Lyngen enn ordføreren. I geistlig forstand skulle Sørfjord stadig tilhøre Lyngen prestegjeld. Etter kgl.res. av ble det sivile og geistlige inndelingsnavn Sørfjord endret til Ullsfjord fra Ved kgl.res. av ble sammenslåingen av Tromsø storkommune vedtatt. Da ble Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen, Ullsfjord kommune med unntak av Svensbyområdet, Tromsøysund kommune og Tromsø bykommune slått sammen til en kommune. Kgl.res. av slo fast at kommunesammenslåingen skulle tre i kraft fra Den nye kommunens navn ble Tromsø kommune.

8 8 Arkivmaterialet Omfang Arkivmengden for Ullsfjord kommunearkiv utgjør 16 hyllemeter (hm). Ordning Arkivmaterialet er sammensatt av flere enkeltarkiv, dvs. det er et eget arkiv for hver kommunal etat, nemnd eller komitè. Under ordningsarbeidet er det tatt hensyn til hvordan arkivsakene opprinnelig var ordnet, så langt dette har latt seg gjøre. Arkivsakene er inndelt etter følgende serieinndeling: - 1. Forhandlingsprotokoller (møtebøker) - 2. Kopibøker (utgående brev) - 3. Journaler (oversikt over inn- og utgående brev) - 4. Journalvedlegg (inngående brev) - 5. Korrespondanse og saksdokument - 6. Anvisningsbøker (anviste utbetalinger) - 7. Regnskap Arkivuverdige saker (trykksaker, ekstra kopier, ubrukte skjema osv.) er fjernet under ordningsarbeidet. Hvert arkivstykke (protokoll, arkivboks eller kart) er merket med nummerert etikett. Registrering Alle arkivsakene er registrert på edb slik det framgår av denne katalogen. Følgende opplysninger kommer fram om hvert enkelt arkivstykke: - Navn på arkivskapende organ - Tidsrom som dette arkivstykke dekker - Bestemmelse av arkivstykket - Merknader Merknader For utfyllende administrative opplysninger om hvert enkelt forvaltningsorgan, viser vi til boka Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. (Universitetsforlaget 1987). For opplysninger av lokal karakter har vi brukt informanter fra distriktene. I tillegg har vi benyttet: - Love og Anordninger Norsk Lovtidende 1888, 1901, 1937, 1962 og Emil Larssen: Lyngen bygdebok, b. I (Tromsø 1976), b. II (Tromsø 1980: s ) Stavemåte Stavemåten i eldre stedsnavn og ord er normalisert til gjeldende rettskriving.

9 Manglende arkivsaker Arkivene er ikke komplette. I 1965 brant huset der herredskasserer og ordfører leide kontor, og alt som var lagret av arkivmateriale gikk tapt. Derfor vil man se i katalogen at store deler av det sentrale kommunearkivet for denne kommunen mangler. Det kan fremdeles befinne seg kommunalt arkivmateriale i kommunen, men man må regne med at mesteparten av det materialet som ikke er registrert i denne katalogen, er gått tapt. 9 Byarkivets merknader i 2012 Vi har i ettertid tilpasset de gamle arkivkatalogene til internett. I februar-april 2012 har vi arbeidet med å registrere korrespondansen (ordnet etter arkivnøkkel) på nytt, slik at den er søkbar på emne/stikkord. Vi gjør oppmerksom på at vi har brukt de samme betegnelsene som ble benyttet da materialet ble skapt. Dette gjelder også en del skrivemåter. Noe materiale er tilbakeført til Statsarkivet i Tromsø. Dette gjelder virksomheter som tidligere var statlig og/eller blitt statlig. Dette gjelder folkeregistrene, kirkelige virksomhet (det er bestemt at arkivet skal til statsarkivet), helserådene, trygdekassene mfl. Vi har markert med rødt i katalogen de arkivene som ligger på statsarkivet og med blått det materiale som mangler og som vi ikke kan gjøre rede for hvor er.

10 10 De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon Formannskapet og herredsstyret Kommuneadministrasjonen i Ullsfjord har vært spredt rundt om i hele kommunen. Den enkelte etatsleder har hatt kontor på hjemplassen sin. Ordførerne i Ullsfjord har bodd på forskjellige steder i kommunen og hatt hjemmekontor helt til 1950-tallet. Da bygde ordfører Hans Hauan på Breivikeidet et privathus med butikk og kontor til formannskap og herredskasserer. I 1965 brant dette huset, og alt som var lagret av arkivmateriale gikk tapt. Derfor vil man se i katalogen at store deler av det sentrale kommunearkivet for denne kommunen mangler. Ordførere i Ullsfjord: Thomas Olsen, Skarmunken. Han var bare 26 år da han ble ordfører, og en av landets yngste den gang Rasmus Hansen, Sjursnes Jens Holmboe Giæver, Jøvik Rasmus Hansen, Sjursnes Hans Hauan, Breivikeidet, avløst av en annen ordfører under krigen Ole Olsen, Olderbakken Hans Hauan, Breivikeidet Inventarprotokoll Nemnder og styrer under formannskapet Valgstyret Valgstyret hadde til oppgave å administrere kommune- og stortingsvalg. Valgene ble gjort opp ved at styret gjennomgikk valgmanntall, valgbøker og stemmesedler. Lensmannen var medlem av valgstyret og det kan derfor finnes valgstyremateriale i lensmannsarkivene Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Vannforsyningsnemnda Tilskudd (arkivboks)

11 11 Folkeregisteret Med folkeregisterloven fikk kommunene adgang til å opprette register over innbyggerne. "Lov" om folkeregistre av bestemte at det skulle opprettes folkeregistre i alle landets kommuner loven ble legalisert ved lov Loven tillot flere kommuner å utgjøre ett folkeregisterdistrikt. Fra ble folkeregistrene statlige iflg. lov av Folkeregisterets arkivmateriale er delt mellom kommunens arkiv og Statsarkivet. Folkeregisterkort avleveres til Statsarkivet. Folkeregisteret for Ullsfjord Ullsfjord har vi bare materiale etter 1946-loven Viede Dødsmeldinger Diverse personlister Manntallsbøker (oppført gifte, ugifte, barn) Svensby, Jøvik, Olderbakken, Lakselvdalen, Lakselvbukt, Sørstraum, Stordal, Sjursnes, Lavangen, Reiervik og Breivik (arkivboks)

12 12 Økonomiforvaltning Herredskassereren skulle kreve inn skatter, betale kommunens utgifter og føre regnskapet. Som regnskapsfører har herredskassereren fulgt følgende forskrifter: - Cirkulære fra Indredepartementet om utdrag av og kassebøker for kommuneregnskapene Rundskriv fra Justisdepartementet til fylkesmennene om budsjett- og regnskapsordningen i landkommunene - Forskrifter 1942 for kommunale budsjett og regnskap, gitt av Innenriksdepartementet - Forskrifter og veiledning 1958 for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, gitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. SKATT: Før 1860 hadde fattig- og skolekommisjonene oppgaven med å utligne skattene (fattig- og skoleskattene). Ligningskommisjonen ble opprettet i 1860-årene. Den fikk til oppgave å utligne kommuneskatt, etter 1892 også statsskatt. Kommisjonen var også første instans mht. klage på ligning. I 1911 ble ligningskommisjonen omdøpt til ligningsnemnda. Overligningskommisjonen ble også opprettet i 1860-årene. Den var andre instans mht. klage på ligning. I 1911 ble den omdøpt til overligningsnemnda. Herredskassen Elling Olsen på Sjursnes var herredskasserer en kort periode før Den neste herredskassereren i Ullsfjord, Nils Antonsen, virket i lang tid. Han bodde på den isolerte gården Nakken (nåværende gnr. 131 i Tromsø), en plass som nå er fraflytta utenfor Skarmunken, og hadde hjemmekontor der i perioden I perioden bodde Nils Antonsen på Sjursnes. I perioden var Asbjørn Johnsen herredskasserer, han bodde på Breivikeidet. Den siste herredskassereren i Ullsfjord før kommunesammenslåinga, var Petter Hauan i perioden Fra 1956 leide Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne (arkivbokser) Distansetabeller Lyngen lensmannsdistrikt

13 Pensjonsforslag fra Komm. Landspensjonskasse Pensjonsordning for kommunalt ansatte Budsjettreguleringer Budsjetter Drifts- og balanseregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap Drifts-/kapitalregnskap Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, regnskap og utbetaling av lån Småbruks- og bustadbanken, tilståtte lån Småbruks- og bustadbanken, fullmakter Jordstyrebilag Jordstyrebilag Jordstyrebilag Jordstyrebilag Veiregnskap Lavoll-Jupen Skattesaker Skattesaker Skatteregnskap Skatteregnskap Skatteregnskap Kontokort til skatteregnskap Regnskapsprotokoller Småbruks- og bustadbanken, lån

14 14 Kassabøker Kassamemorialer Skatt, høvedsmenn Kontobøker Fattigforsorgen Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Drifts- og kapitalregnskapets poster Budsjett Aktiva og passiva Aktiva og passiva Småbruks- og bustadbanken, låntakere Småbruks- og bustadbanken låntakere Sikringstrekk fiske Nummerbøker for kontokort 42 udatert Balanseregnskap

15 15 Driftsregnskap Hovedbøker Oppgjørs- og statusbøker Statusbok Skattejournaler Oppgjørsskjema c Oppgjørsskjema c Summarisk oppgjør Særskilte blad debitering - kreditering Restanselister Innfordringslister Lærerlønn

16 16 Revisjonsdagbøker Utpantningsprotokoller Revisjonen Revisjonsprotokoll Revisjonsprotokoll Ligningskommisjonen/ligningsnemnda Ligningskontoret og folkeregisteret var før 1950 på Svensby v/ Ragnvald Bræck. I perioden holdt ligningskontoret v/ Gunnar Andersen til på Jøvik. Ved kommunesammenslåinga flyttet han til Tromsø og fortsatte å jobbe innen ligningsetaten. Forhandlingsprotokoller Også overligningsnemnda Journaler Journaler for innkomne selvangivelser og næringsoppgaver

17 Ligningsprotokoller Statsskatt Skattelister Med klagebehandling Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Med klagebehandling og overligning Registre til skattelister (arkivboks) Kladdelister O.a. (arkivboks) Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen, Lakselvbukt Stordal, Lakselvbukt Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt

18 Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt ytre Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken

19 Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken

20 Lakselvbukt Lakselvdalen Sørstraumen Stordal Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Jøvik Olderbakken Lakselvbukt Lakselvdalen Sjøvassbotn Stordalsstrand Sjursnes Lavangen Skarmunken Breivikeidet Avskrivningsprotokoller Avskrivningsprotokollene ble brukt for å lette ligningsarbeidet. Den bokførte verdien av driftsmidlene ble årlig redusert og påvirket dermed skattegrunnlaget Motorfarkoster

21 Fjøs, biler, traktorer Driftsmidler Jordbruket Fiskebåter og redskaper Driftsmidler Protokoller for avsetning til fond for driftsmidler Matrikler Skattetakstprotokoller Verker og bruk Kirke og kultur Kirkevergene førte fra gammel tid regnskap for kirkene, Norske Lov 1687 (2-9) bestemte at det skulle oppnevnes kirkeverger og prestens medhjelpere. Etter 1897-lovene ble kirkevergene kommunalt valgt og funksjonen lagt under kirketilsynet. Kirkevergen (under kirketilsynet//menighetsrådet) Sørfjord har fra gammelt av hatt en ordning med en hovedkirkegård. Denne hovedkirkegården har vært plassert på ulike steder. Til 1867 tilhørte Ullsfjord Karlsøy kommune, og hovedkirkegården lå før 1847 på Karlsøya. For folket fra Sørfjorden var det stor avstand, og båtferden kunne til tider stå om liv. Værtilhøvene kunne være uberegnelige. Folket i Sørfjorden hadde behov for et sted der båren kunne settes i påvente av vær for å dra til Karlsøya. Stedet kalles "Likhelleren" og ligger ved Nakken utenfor Skarmunken. Den eldste kirkegården i Sørfjord, Holmebugt Begravelses- plads, ble anlagt i Den var i bruk til ca 1870 og var hovedkirkegård til ca Kirkegården rommet 32 graver og var innhegnet av en kringmur, bestående av torv med murt stein på begge sider. Den neste kirkegården som ble tatt i bruk var Sjursnes kirkegård, den ble brukt i perioden og var hovedkirkegård. Så ble Straumsnes kirkegård vigslet , den var hovedkirkegård og eneste kirkegård i Sørfjord fram til Denne kirkegården er fortsatt i bruk. Lakselvbukt kirkegård ble tatt i bruk i 1920 og brukes fortsatt. Sjursnes fikk ny kirkegård i 1933, kalt Lavangen kirkegård, den er fortsatt i bruk. Breivikeidet fikk kirkegård i

22 Den brukes fremdeles. Mønstret fra Karlsøy med en hovedkirkegård var en realitet for Sørfjords befolkning fram til Først i 1936 har alle bygdene i kommunen fått hver sin kirkegård. Gravprotokoller Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Straumsnes kirkegård Lakselvbukt kirkegård Lakselvbukt kirkegård Lavangen (Sjursnes) kirkegård (inneholder også kart) Undervisning Skoleforordningen av 1739 grunnla almueskolen på landet. Plakat av opprettet skolekommisjoner på prestegjeldsnivå. Disse ble kommunale ved formannskapslovene Det kombinerte formannskap ("skoleformannskap") ivaretok skolesakene fram til den nye skoleloven Nå ble det lovbestemt at sognepresten skulle ha tilsyn med elevenes undervisning og han skulle være ordfører i skolekommisjonen. Ved skolelovene av opphørte stiftsdireksjonen (biskop og skoledirektør) å være overordnet skolemyndighet, skoledirektøren ble nå alene om overtilsynet. Skolestyrets formann skulle nå velges fritt blant skolestyrets medlemmer. Det ble bestemt at hver skolekrets på landet skulle ha et tilsynsutvalg, som fikk til oppgave å føre tilsyn med skolen og virke for orden og god skolesøkning. Skolelovene opprettet lærerråd ved hver skole. Ved folkeskoleloven ble det åpnet for forsøk med obligatorisk 9-årig skole. Loven om framhaldsskoler kom Skolene ble styrt av skolestyret og med skoledirektøren som overtilsyn. Framhaldsskolen ble avviklet etterhvert som 9-årig obligatorisk skole ble gjennomført. Skolekommisjonen/skolestyret Skolestyrets formann var den som utførte kontorarbeidet for skolesektoren, og han hadde hjemmekontor. Sogneprest Slyngstad i Lyngen hadde denne funksjonen ca Seinere var skolestyrer Holmen i Lakselvbukt skolestyreformann en kort periode før Kristian Stakkenes på Olderbakken var så skolestyreformann i hele perioden De siste par årene før kommunesammenslåinga hadde Ullsfjord tilsatt skoleinspektør. Han het Odd Stakkenes og arbeidet samtidig som lærer ved Breivikeidet skole. Forhandlingsprotokoller Lyngen og Sørfjord skolekommisjon

23 23 Kopibøker Journaler Korrespondanse og saksdokument Søknader til ledig lærerpost ved Lakselv internat (arkivboks) Anvisningsprotokoller Eksamensnemnda Karakterprotokoll Samstyret for skuleboksamlingene Journal og regnskapsprotokoll Forhandlingsprotokoller for tilsynsutvalgene i skolekretsene Lakselv skolekrets De enkelte skolene Lakselvbukt framhaldsskole Skoleprotokoller for skolekretsene Jøvik skole

24 Olderbakken skole Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Stordal skole Sjursnes skole Reiervik/Skarmunken skole Breivikeidet skole Lakselvbukt framhaldsskole Avgangsvitnemålprotokoll Skoleprotokoller for skolekretsene Før ca var skoleinndelingen organisert i to hoveddistrikter: Ytre og indre Sørfjord kretser Karakterprotokoll med fraværsoversikt Ytre Sørfjordens kretser: Storsteinnes, Bensnes, Svensby, Breivik, Breivikdal, Reiervik, Rørnes kretser Karakterprotokoll med fraværsoversikt Ytre Sørfjordens kretser: Storsteinnes, Bensnes, Svensby, Breivik, Breivikdal, Reiervik, Rørnes kretser Ytre Sørfjordens kretser: Reiervik, Straumsnes, Breivikdal, Breivik, Svensby, Bensnes, Storsteinnes kretser Ytre Sørfjordens kretser: Svensby, Bensnes, Storsteinnes, Reiervik, Rørnes, Breivik, Breivikdal kretser Ytre Sørfjordens kretser: Svensby, Bensnes, Skarmunk, Breivik kretser Indre Sørfjordens kretser: Sjursnes, Lakselv, Olderbakken, Sørstraum, Stordal kretser Sørfjord indre krets: Lerbugt ( ), Sjursnes ( ), Lakselv ( ), Lakselvdal ( ), Sørstrøm ( ), Stordal ( ) skoler Jøvik skole Det har vært holdt skole i Jøvik fra ca til ca. 1960, da ny skole på Olderbakken ble bygd og Jøvik og Olderbakken krets slått sammen. Elever fra Hjellnes, Jøvik til Jektevika sognet til denne skolen. Under krigen ble elevene fra dette området internert på Olderbakken Karakterprotokoll med fraværsoversikt for Jøvik ( ) og Olderbakken ( ) skoler, se nr Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll, Breivik og Jøvik skoler, se nr. 164

25 Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Breivik og Jøvik skoler, se nr Kontroll- og regnskapsbok, Breivik og Jøvik skoler, se nr Olderbakken skole Olderbakken skolekrets gikk fra Holmbukta til Satteren. Omkring århundreskiftet ambulerte læreren mellom flere skolesteder. Det ble holdt skole i stua på Rornes og hos Ole Nilsen, disse to plassene ligger 4-5 km fra hverandre. Den gamle skolen på Olderbakken ble bygd ca , den lå på eiendommen Rornes, ca. 1 km nord for den nåværende skolen. Skolen het Rornes fram til 1922/23, da byttet den navn til Olderbakken. Bygningen er seinere flyttet til Stordal. Den nåværende skolen ble bygd på 1950-tallet. Den ble utbygd 1971 og i Fra 1983 har skolen vært kombinert barne- og ungdomsskole. Før 1983 gikk ungdomsskoleelevene fra Olderbakken en periode i Tromsdalen og en periode på Laksvatn skole. Elevene fra Satteren-området og Strømsbukt sognet til Olderbakken skole, men det var ikke vei til skolen og 7-8 km å gå, slik at en del av elevene fra dette området ble internert på Olderbakken under krigen. Det har imidlertid også vært holdt midlertidig skole i huset til Konrad Kristiansen, Strømsbukt, som lå midt mellom Jøvik og Olderbakken, og en del elever fra Sattern-området har gått på skole her noen år etter krigen. Det har vært egen skole i Jøvik til ca. 1960, da ny skole på Olderbakken ble bygd og Jøvik og Olderbakken krets slått sammen. Elever fra Hjellnes, Jøvik til Jektevika sognet til denne skolen. Under krigen ble elevene fra dette området internert på Olderbakken. Da framhaldsskolen var i drift, holdt den til i nåværende skolebygning. Der var internat i tilknytning til framhaldsskolen Karakterprotokoll med fraværsoversikt Karakterprotokoll med fraværsoversikt for Jøvik ( ) og Olderbakken ( ) skoler Skoleprotokoll for Sjursnes og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler Skoleprotokoll, Olderbakken/Straumsbukt skole Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler Dagbok over skolesøkningen, Strømsbukt/Olderbakken skole Dagbok over skolesøkningen Korrespondanse og saksdokument (arkivboks) Kontroll-og regnskapsbok over fritt skolemateriell ved Olderbakken og Reiervik skole

26 26 Lakselv/Lakselvbukt skole Ved århundreskiftet var det en skole i drift ved Leirelva, nedenfor Skoggården. Det var delvis en internatskole, de ungene som hadde lengst vei, bodde på internat. De hadde med mat selv, og en husmor var tilsatt for å koke for elevene. Den nåværende skolen ble bygd i Den ble bygd med internat, elever med en viss avstand til skolen ble internert fra 1.kl.av. De internerte elevene kom fra Lakselvdalen, Goverdalen (Indre Holmebukt), Stordalen og Sørstraumen. På 1960-tallet ble skolen utbygd. Det var 7-delt skole med framhaldsskole i perioden Skoleprotokoll for Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler Skoleprotokoll for Lakselv skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Skoleprotokoll for Lakselvbukt skole Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum, Lakselv skoler Dagbok over skolesøkningen, Lakselvbukt skole Dagbok over skolesøkningen, Lakselvbukt skole Kontroll- og regnskapsbok over fritt skolemateriell, Lakselv skole Kontroll- og regnskapsbok over fritt skolemateriell, Lakselv/Lakselvbukt skole Sørstraum skole Denne skolekretsen strakte seg fra Sjøvassbotn til Lakselvnes. Kretsen ble inndratt til Lakselvbukt krets i Skoleprotokoll for Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr. 149 Stordal skole Denne skolekretsen strakte seg fra og med Stordal til og med Njosken. Den første skolen en kjenner til i Stordalen etter århundreskiftet, ble holdt i et privat hus i Njosken. Men Njosken lå i utkanten av skolekretsen, og det ble reist krav om at skolen skulle ligge midt i bygda. Per i Kjærran påtok seg da å bygge stua si så stor at den kunne brukes som skole. Han fikk bidrag fra Opplysningsfondet for språkblandede distrikter. Det ble holdt skole i dette huset helt til Lakselvbukt bygde internat i 1923 og elevene fra Stordalen ble

27 27 overført til Lakselvbukt og internert der. Elevene fra Stordal krets ble i tilbakeført til Stordalen fordi Olderbakken, som fikk ny skole i 1955, avså det gamle skolebygget til Stordal krets. Stordal skole var i bruk fram til Stordal krets ble inndratt til Sjursnes krets i 1964 da det ble bygd vei og elevene kunne fraktes med skolebuss Skoleprotokoll for Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll for indre lærerdistrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum og Lakselv skoler, se nr Skoleprotokoll Dagbok over skolesøkningen for indre distrikt: Holmebukt, Stordal, Sørstraum, Lakselv skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for Stordal og Sjursnes skoler, se nr. 286 Sjursnes skole I 1871 nevnes "skolejord" på Sjursnes, betegnelsen er brukt om klokkergården som rommet skolestue. Denne ble brukt til skolestue fram til 1913, da ble det bygd ny skole like ved klokkergården. Denne bygningen ble så revet og flyttet litt i 1935, den ble da ført opp med internat. Byggelønn dengang var 1500 kr, noe som ble sterkt påtalt! I 1946/47 ble det gamle fjøset til klokkerjorden ledig, det ble revet og satt opp som skolehus/uthus til oppbevaring av mat og brensel til internatet. I 1957 fikk bygda elektrisitet og det ble det lagt inn elektrisk lys på skolen. I 1958 ble det ført opp ytterligere et tilbygg til internatet. Sjursnes krets omfattet området fra Skognes til Bergenes. I 1936 ble Reiervik-Skarmunken skolekrets tillagt Sjursnes og i 1964 ble også Stordal inndratt til Sjursnes krets. Den nye kombinerte barne- og ungdomsskolen på Sjursnes ble bygd i /72 var siste året med 7-årig folkeskole pluss framhaldsskole, neste skoleår var det ungdomsskoleklasser. Framhaldsskolen holdt først til på Olderbakken, fra 1955/56 var elevene fra Sjursnes internert på Olderbakken. Sjursnes fikk framhaldsskoleklasser i 1960/61. Framhaldsskolen i Ullsfjord kommune var ikke obligatorisk Skoleprotokoll for Sørfjord midtre distrikt: Rornes ( ), Sjursnes ( ) Skoleprotokoll for Sjursnes og Olderbakken skoler Skoleprotokoll Skoleprotokoll Dagbok over skolesøkningen ved Dagbok over skolesøkningen for Reiervik og Sjursnes skoler

28 Dagbok over skolesøkningen ved Stordal og Sjursnes skoler Dagbok over skolesøkningen 28 Reiervik/Skarmunken skole Reiervik krets omfattet området fra Bergenes til Skarmunken. Fra ca til 1913 ble det holdt skole i stua hos Ole Thomassen Bottolfsen, Skarmunken. Skolen i Reiervik ble bygd i 1913 og var i drift fra Skolen var i gang til ca. 1936/37. Elevene var ikke internert. Etter 1937 gikk elevene dette området på skole på Sjursnes. Den første tida var de internert, men etter at veien kom i 1959/60, har de brukt skoleskyss. Skarmunken hadde skole i privathus omkring århundreskiftet, hos Tomas Olsen, Skarmunken. Denne skolen lå imidlertid ikke sentralt i kretsen, og det ble reist krav om at skolen skulle ligge midt i kretsen. Derfor ble det bygd ei skolestue på Musnes. Denne skolen eksisterte i Skolen hadde lærerkammers, og læreren bodde delvis der, delvis på Olderbakken. Skolen ble nedlagt da Sjursnes skole ble utbygd med internat Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen for Reiervik og Sjursnes skoler, se nr. 285 Breivikeidet skole Før århundreskiftet ble det holdt skole i privathus, slik det var vanlig i landdistriktene. Det var gjerne gårder med store stuer som ble brukt til skolehus, og læreren ambulerte mellom flere plasser. På Breivikeidet ble det før århundreskiftet holdt skole på østsida av Storelva, i "Jens-Hansa-heimen" eller "Gammelheimen". Dette er i dag en fraflyttet plass. Så har det vært holdt skole på vestsida av Breivikelva, 1 km over elveutløpet på gården Heggelund (gnr.130/3), kalt "Larsgården" etter Lars Mathisen. Det første skolehuset ble bygd ca. 1910, det lå ca. 500 m fra nåværende skole. Dette var i bruk fram til 1954, da nåværende skole ble bygd. Skolebygningen ble restaurert i 1977/78. Skolen hette Hovtun skole fra 50-tallet til tallet, det var en tendens på 1950-tallet at skolene fikk navn etter gårdene de var plassert på Karakterprotokoll Karakterprotokoll Skoleprotokoll for Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Skoleprotokoll, Breivik og Jøvik skoler Dagbok over skolesøkningen, Jøvik, Reiervik, Holmebukt, Breivik og Olderbakken skoler, se nr Dagbok over skolesøkningen, Breivik og Jøvik skoler Dagbok over skolesøkningen Dagbok over skolesøkningen Kontroll- og regnskapsbok, Breivik og Jøvik skoler

29 Breivikeidet skoleboksamling, Utlånsprotokoll Breivikeidet skoleboksamling, Utlånsprotokoll Breivikeidet skoleboksamling, Regnskapsbok Sosiale oppgaver Fra begynnelsen av 1800-tallet ble helse- og fattigvesen gradvis utbygd. Gjennom lover og forordninger ble de offentlige myndigheter etterhvert pålagt et større ansvar på det sosiale område. Fra 1838 ble fattigstellet et kommunalt anliggende. Fattigkommisjonens viktigste oppgaver var å sette opp budsjett, bestemme hvilke personer som skulle nyte understøttelse og i hvilken form, og se til at fattede vedtak ble satt ut i livet. Fram til 1863 dekket kommisjonen selv utgiftene ved å utligne fattigskatt. Denne oppgaven ble ved fattiglovene av 1863 overdratt til ligningskommisjonen. Fattigloven av 1900 var felles for by og land. Fattigkommisjonen ble nå omdøpt til fattigstyre. Etterhvert ble det opprettet også andre kommunale organer som skulle ta seg av sosiale oppgaver. Provisoriske sunnhetskommisjoner ble opprettet i prestegjeldene ved kgl.res Sunnhetsloven av 1860 gjorde disse permanente og ga helsevesenet en fastere organisasjon. På landet ble kommisjonene ledet av distriktsleger. Sunnhetskommisjonene ble fra ca kalt helseråd og de fikk ved særlover stadig nye oppgaver. Utbyggingen av et trygdevesen tar til med opprettelsen av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere i Etterhvert ble det utbygd til å omfatte ulykkestrygd også for fiskere og sjømenn (1908-), syketrygd (1909-), barnetrygd (1915-), alderstrygd (1936-), arbeidsledighetstrygd (1938-) og uføretrygd (1953-). I 1896 ble det opprettet vergeråd. Disse ble avløst av barnevernsnemnder i Nemndenes oppgaver var å treffe vernetiltak overfor barn under 18 år, når forholdene barnet levde under var av en slik karakter at det ikke kunne gis den omsorg, pleie eller behandling det hadde krav på, eller fordi barnets manglende tilpasning til omgivelsene krevde særskilte tiltak. Fattigkommisjonen/fattigstyret Sosialkontoret i Ullsfjord kommune ble i ca år før kommunesammenslåinga drevet av Torvald Norbye, som bodde på Olderbakken. Forhandlingsprotokoller

30 30 Kopibøker Journaler Journal og korrespondanse Journal Korrespondanse Korrespondanse og saksdokument Skolestyret, lønn lærere Anvisningsbøker Vergerådet/barnevernsnemnda Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Journal Journal

31 31 Trygdekassen Trygdekassen holdt til på Sjursnes i hele 43 år før kommunesammenslåinga. Hans Sjursnes var forretningsfører. Kommunen bestemte lønna for forretningsføreren. Som de andre kommunale etatskontorer i kommunen var det hjemmekontor som ble brukt til å utføre kommunalt arbeid. I 1950 bygde Sjursnes en kombinert butikk- og kontorbygning, hvor trygdekassen holdt til. Den brant i 1953/54 og mye arkivsaker gikk tapt. Det ble bygd ny kombinert butikk- og kontorbygning i 1958/59. Hans Sjursnes gikk av for aldersgrensen i 1959 og da overtok Fredrik Martinussen funksjonen som forretningsfører for trygdekassen fram til kommunesammenslåinga i Forhandlingsprotokoller Kretssykekassen/trygdekassestyret Alderstrygdnemnda Trygdenemnda, barnetrygd Kopibøker Journaler Trygdenemnda, barnetrygden Korrespondanse og saksdokument Kommunesammenslåinga Alderstrygdnemndas korrespondanse og saksdokument Pensjonskrav (arkivboks) Fiskerimanntallsnemnda Fiskermanntall Fiskermanntall Kjennelser og korrespondanse Arbeidsgiverprotokoller

32 32 Diverse protokoller Frivillig medlemsprotokoll for kretssykekassen Registerprotokoll for ikke-arbeidstakere og manntallsførte fiskere Protokoll over frivillig trygdede Protokoll over frivillig trygdede Klassevis medlemsstatistikk Sykehusdager for trygdede Barnetrygden Alderstrygden Revisjonsprotokoll Pensjonsjournaler Premieregningsjournaler Premieprotokoller for ikke-arbeidstakere Kvinner Menn Hovedbøker A S A S Statusbøker Kassasammendrag

33 Kassaoppgjørsbøker Kassabøker/-memorialer Innbetalinger Innbetalinger Utbetalinger Utbetalinger Utbetalinger Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Kassamemorial Memorial Ulykkestrygdene, krigspensjoneringene og militær uføretrygd Alderstrygd, pensjonstrygd mv Arbeidsledighetstrygd, memorial Ikke-arbeidstakere, underkassabok Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere Manntallstrygden Manntallstrygden Manntallstrygden Manntallstrygd og fiskerpremie, underkassabok Manntallstrygd og fiskerpremie, underkassabok Manntallsførte fiskere Kontobøker For syketrygd ordnet på arbeidsgivere For syketrygd ordnet på arbeidsgivere For syketrygd ordnet på arbeidsgivere

34 Andre trygdekasser Restansebøker Ikke-arbeidstakere Ikke-arbeidstakere og manntallsførte fiskere Manntallstrygden Syke-, arbeidsløshets- og skogspensjonstrygden Regnskapsbilag Nr (arkivbokser) Nr Nr Arbeidsformidlingen Korrespondanse og saksdokument Innmeldinger Nasjonal arbeidsinnsats (arkivboks) Helserådet Jordmortjenesten i kommunen er gammel. I 1890 ble det utlyst stilling som jordmor, med tilbud om bolig i klokkergården på Sjursnes. Oline Torsen fra Båtnes ble den første jordmora. Hun giftet seg med Rasmus Hansen, Sørfjord, og virket fram til I 1915 ble Jenny Kveldro, Grønjord i Malangen, ansatt som jordmor. Også hun giftet seg med Rasmus Hansen. Hun var jordmor i Ullsfjord fram til De to første jordmødrene brukte båten som framkomstmiddel. Jordmora ble plassert i skotten på båten, inntullet i en stor skinnfell. I tillegg til båtskyss ble hesteskyss benyttet for å komme fram til de fødende. Da motorbåter ble tatt i bruk, ble skyssforholdene lettere. Og etter at telefonen kom i bruk, ble det lettere å få tak i jordmora på Sjursnes, som også var stasjonsholder. Men i de fleste bygdene i Ullsfjord var det langt til telefonstasjon, slik at jordmora måtte hentes med robåt for at hun skulle komme raskt fram til den fødende. På 1950-tallet var det så å si slutt på hjemmefødsler, jordmoras oppgave ble nå å ledsage den fødende fram til fødeklinikk. I tillegg til jordmora var det "krafsekjerringer" rundt omkring på bygdene, de var hjelpekoner ved fødsler og til stor betryggelse og hjelp for fødende kvinner. Helserådet holdt til på Lyngseidet, distriktslegen hadde boplass og kontor på Lyngseidet. Distriktslegen hadde enkelte kontordager på Sjursnes i forbindelse med kirkehelger, lege og

35 prest benyttet da samme skyss. Ullsfjord hadde lege sammen med Lyngen, og den siste tida før kommunesammenslåinga var også helsesøster felles. Helsesøstertjenesten går tilbake til , da det ble lyst ut en stilling som syke- og menighetssøster i Sørfjord. Særlig utbredelsen av tuberkulose gjorde at det var behov for helsesøstertjeneste i kommunen. Søster Gunhild Forren fra Sør-Trøndelag ble første helsesøster, hun giftet seg på Sjursnes og virket som helsesøster i kommunen hele sitt liv, bare avløst i perioden Da virket to søstre som var lønnet av Sørfjord/Ullsfjord sanitetsforening og som bodde på sanitetshuset på Stakkenes Forhandlingsprotokoll Tuberkuloseprotokoll 35 Rettspleie I landkommuner ble det opprettet overformynderier ved lov av For landkommuner i Troms og Finnmark ble imidlertid ikke loven gjort gjeldende før i På landet ble overformynderiet administrert av sorenskriveren. Overformynderiets oppgave var å forvalte umyndiges midler. Dette gjaldt både umyndige av år og umyndiggjorte. Lovgivningen omfattet også arvinger som var fraværende og som derfor ikke kunne overta og forvalte arven. Overformynderiet utøvde forvaltningen selv og gjennom oppnevnte verger. Overformynderiet Regnskap Nærings- og ressursforvaltning Den lokale nærings- og ressursforvaltning ble bygd ut i tiden omkring århundreskiftet og 1.verdenskrig. For å lette tilgangen til jord og boliger og for å øke produksjonen av næringsmidler innenfor jordbruk, skogbruk og fiskeri, ble det opprettet statlige låneinstitusjoner og kommunale organer som skulle forvalte og regulere virksomheten innenfor primærnæringene. Ved lov ble det opprettet kommunale organer som senere ble slått sammen til småbruks- og bolignemnder. Statlige midler ble stilt til rådighet for kommunene. Disse midlene ble igjen forvaltet av småbruks- og bolignemndene. Pengene skulle lånes ut til ubemidlede som ønsket å skaffe seg bolig og/eller jord, dette som et ledd i arbeidet med oppretting av arbeiderbruk (småbruk) og bygging av boliger.

36 I 1917 ble det opprettet næringsnemnder som i 1920 ble avløst av jordstyrer. Jordstyret skulle tilsette det nødvendige personale til å planlegge og kontrollere jorddyrkningsarbeidet i herredet. Fiskerinemnder ble opprettet ved lov Fiskerinemnda skulle komme med anbefalinger til kommunestyret og fiskeribanken om hvem som skulle anbefales lånegaranti mht. innkjøp eller ombygging/reparasjon av fiskefartøy. 36 Småbruks- og bolignemnda Forhandlingsprotokoll Reparasjonsbidrag (arkivboks) Jordstyret Jordstyret v/ Kr. Stakkenes holdt til på Olderbakken i ca. 30 år før kommunesammenslåinga. Forhandlingsprotokoller Journaler Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne Byggesaker Jordstyrets formanns korrespondanse med div. byggefirmaer Anvisninger og transporterklæringer Søknader om nedsettelse av prisen på kunstgjødsel for mindre bruk Søknader om nedsettelse av prisen på kunstgjødsel for mindre bruk Forslag til fordeling av kunstgjødseltilskudd Tegninger

37 37 Tilskuddsprotokoller Nydyrking og grøfting Nydyrking og grøfting Nydyrking og grøfting Nydyrking med forhøyet tilskudd i Nord-Norge Overflatedyrkingsprotokoll Uthus og våningshus Potetkjellere, siloanlegg, vannforsyning og ugrasbekjempelse Planleggingsbok bureising Anvisningsprotokoller Kraftfor Kassabøker Fiskerinemnda Journal Korrespondanse Takstprotokoll (Lnr. 328 er neste ledige etikettnummer)

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP 2#2008 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 1 INNHALD KAPITTEL 1: Innleiing 1 Side KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 KAPITTEL 3: ARKIVFAGLEG RETTLEIING Nokre arkivfaglege termar 4 Ordning og registrering av arkiva 4 Norsk

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ( 1856-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE 1907 1964 ( 1872-1993 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 KAPITTEL 1: INNHALD INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE 1838 1964 ( 1836-1987 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2012 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Pipervika: "Fattigdommens arnested" og "Det nye Oslo" Informasjonsblad fra Oslo byarkiv Nr. 1 / 1998. Ellers i dette nummeret: Les om:

Pipervika: Fattigdommens arnested og Det nye Oslo Informasjonsblad fra Oslo byarkiv Nr. 1 / 1998. Ellers i dette nummeret: Les om: Informasjonsblad fra Oslo byarkiv Nr. 1 / 1998 Pipervika: "Fattigdommens arnested" og "Det nye Oslo" Osebergskipet ble gravd ut i 1904 og i julen samme år trukket over Tordenskiolds plass på vei til sitt

Detaljer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Årgang 23 nr. 2 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Medlemsblad for

Detaljer

Starthefte for DIS-medlemmer

Starthefte for DIS-medlemmer Starthefte for DIS-medlemmer Litt av hvert til hjelp i slektsforskningen Utgitt av DIS-Norge Revidert februar 2012 STARTHEFTE 1 Heftet ble første gang utgitt av Norunn Klettum og er senere oppdatert og

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER. ved KOMMUNESAMMENSLUTNING. UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND

FORDELER OG ULEMPER. ved KOMMUNESAMMENSLUTNING. UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND - sentrum e r d er ressur sen e fins! FORDELER OG ULEMPER ved KOMMUNESAMMENSLUTNING UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND Utviklingssenteret Postboks 327 9305

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964)

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer