KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV"

Transkript

1 KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989

2 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets i Holt slått sanunen til en kommune. Dette arkivet omfatter arkivmateriale fra de fire enhetene. Austre Moland ble opprettet som egen kommune i 1878, skilt ut fra Tromøy. Stokken ble skilt ut som egen kommune fra Austre Moland i I 1902 ble Flosta skilt ut som egen kommune fra Dypvåg. De ulike serier med protokoller og pakkesaker er gitt et stykknummer. Hvis det finnes vedlegg til protokollene (løse ark som lå inni), er det føyd til * etter årstallsangivelsen. Vedleggene er tatt ut og samlet som en egen serie i hvert kornmunearkiv. Der er det angitt med nummer hvilke protokoll vedleggene stammer fra. De enkelte kommuners saksarkiv kan være ordnet etter en arkivnøkler, som regel Norsk Herredsforbunds (NHF) nøkler. Nøklene finnes på Aust-Agder-Arkivet og står i en egen ringperm som vedlegg til katalogserien over kommunearkivene. Arkivmaterialet ble overført til Aust~Agder-Arkivet i 1988 og ordnings og katalogiseringsarbeidet er utført av Maryann Liltved og Gustav Sætra. Arendal april 1989 GM ML 2

3 Innhold Formannskap og kommunestyre Kommunekassa Likning Fattigstyret Vergerådet Overformynderiet Leseselskapet Froland og Moland tannklinikk Studienemnda voksenopplæring Skolestyret Moland og Stokken kretssykekasse Alderstrygd Barnetrygd Kirke Menighet og kirke Legater Forsyningsnemnd Trekkniftnemnda Jordstyret Huslån og innkjøpsfondet Småbruk- og boligbanken Fabrikktilsyn/arbeidstilsyn Valg Historiske samlinger Vedlegg til protokollene Strengereid skolekrets Side

4 1 Formannskap og kommunestyre (Under vedlegg til protokollene, nr. 24, finnes i enkelte tilfeller registre til protokollene) Møtebok Kopibok Brevjournal Ordførerens vedtaksbok Privat journal, presteembetet, skolestyrene, fattigstyrene, kirketilsynene, vergeråd og legater * * * * * * * * * * Pakkesaker Saker (\I:U01') J./VV.l.-/ Saksarkiv (1940/195O-åra) Våre falne Pengesanetingen Søppeltømminga i AustTe Moland Fondet for kulturforskning Melding fra Holt landbruksskole Medesinilmbetalingen Båndtvang for hunder

5 Regler for naturskadefondet Yrkesskoler - yrkesopplæring Norges bebyggelse Brendselsforsyningen Husmorvikarer Garanti forsikring G. Skjævestad Lærerbolig på Brekka, skolejord. Lærerbolig på Sagene Kommunale arbeidere Kompressoren Jordstyret-herredsagronomen Jordmora Folkegaven til kongen Lensmannstillsetting M.A. Stiansens legat Summarisk oppgave, forsorgen. Slakterileven Tannrøkta Skogbrann Snøplogen Sogearbeid. Agder Historielag Sørlandske Vanførelag Arbeidshjelp i Skogbruket Skattefri avregning Skogutvalg Herredskogsmesteren Skogsselskapet Skogstakster Yrkesskolen Skoleplanen Nesheim Fløystad overført til Nesheim Postverket Prisnemda, husleienemda. Pristakster for tomter. Fondsavsetninger. Foredrag. VerenaI Takster over verker og bruk Dyrevern Ola Olsen, Kommunegaranti. Aldertrygdede Barnetrygden BarnevernsIoven Regulativ for lærerne. Etterbetaling av lø1m til lærerne. Utbetalte lån i Husbanken og Bustadsbanken. Bustadsbanken Husbanken Flyktningehjelpa Oppgave over forsamlingshus Søknad fra Holte om overføring til Holt

6 Kommunalt hederstegn, Herredsforbundet Brannvesen Sak enkeltfamilie Målføre i kommunen Årsmelding edrulighetsrådet Huset i Dalen Assistent ved kontoret i Dalen Arendal Fryselager Aust-Agder Sentralsykehus Fylkesskattestyrets kj enneise Rikstilskott til Folkeskolen Ref fylket for skolebygg Utgreiing kommunale stillinger. Lev av friluftslivet. Flyfotograferingene. Trygg trafikk. Lov om hotell, bevertningssteder. Nasjonaløkonomisk gruppering Rusdrikkloven Lov om arbeidervern Konsesjoner Kommunaldepatementet Helsesøster, distriktshelsesøster Syketrygd, arbeidsledighetstrygd Finansiering for skogsarbeidere Fri trygdekasse for alderstrygdede Rikstrygdeverket Alderstrygd Longum Bilopphugging Regnskapsoversikter, herredskassereren, restanser Sivilforsvaret De underutvikla land Brekka overføring til Nesheim Karterøds overføring til Nesheim En 4 skoledag Karterød skole Omsetningsskatt Skatt av alderstrygda Skattesaker Dep. kjennelser Skatt av årets inntekt Sivilforsvaret Naturskadefondet Kirkehaugen - Minnesteinen. Veg til kirken. Deling av prestekallet. Prestelønn og skyss. Klokkerne. Restaurering av kirken Kommunale arkiver Barn født utenfor ekteskapet 6

7 lI Norges Næringsliv Trygg Trafikk Annonser for kirken Garantifond for Norges Kommunalbank Organistenes lønninger Arbeidsnemd Arbeidsledighetstrygd Sysselsettingsarbeid Arbeidstrygdens utbyggingsfond Arendal byutvideise Aust-Agder-Museet Skatteutjarnning Vann til Sprøkilen Vannforsyninger til landsbygdene Revisjon Kommunalstatistikk Tuberkolosetrygd Budsjett Husmorvikarer LastebilIøyvinger Sysselsetting Budsjett Kommunale lønninger Lønnsforhandlinger Skogsaker. Brekka Ungdomslag Budsjett Kommunal dispensasjon Idrettskontoret Husbanken Minnesteinen over de falne Arendal vannverk Budsjettet Herredsforbundet Budsjettet Landbø Forsyningsnemda Norges kommuneforbunds forslag til overenskomst med kommuner l Aust-Agder fylke. Veianlegg Herredstyremøter Herredstyremøter Garantidokumenter-Longum-Voie-Skjevestad-Sagene Yrkesvalghemmede Garanti for Norges kommunalbank Direkte likning av jord og skog Vannkontakt med Arendal Fylkesmannens myndighet Lønnsregulativ for lærere Ungarske flyktninger

8 l Skattesak enkeltperson Tuberkulosetrygd Regulering av boligareal Herredsforbundet Rovdyrspremier-Freding. Skogsuken i Froland Drosjebilene Bilruter i fylket Langtidsprogram Krigsskade på bygninger Kommunal fiskerinemd Edrulighetskomiteen Nasj onalbudsjettet Rasjonaliseringsdirektoratet Innenlands fiskekomiteen Kommunalskjerna Tinglysing av husrom. Telefon formannskapskontoret Strandloven Områdeplanlegging Sykepleieforbundet Administrasjonen i kommunen Aust-Agder-Museet Målbruk Elgjakta Politivedtekter Vikarkassa Omsetningsavgift på bryggevirksomheter Statens Idrettskomite Sørlandets Tekniske skole Hjemstavn Ålidsvakesaker. Bakkebø. Erklæring. Hesthag. Feier. Holt Brannkasse. Kontorutstyr Varmeanlegg i kirken Vannforsyninga på Eidet Nedsettelse av skatt Skogsbilveier Stortingsvedtak Herrestyremøter Hen'edstyrellDØter HelTedstyrelllØter Arkivfoliegnelse Matrikkel udatert Saker etter ,1868, 1890, 1893, 1895, 1901, 1905,1906, 1908, 8

9 Trykksaker: Lån av kommunen Saker Rundskriv Skriv og gjenparter Rundskriv Sakspapirer 1910, 1919, 1920, ,1954, 1955, 1959 og Reglement Thorshaug Femårsberetning skolevesen It Statutter sykekasse Sunnhetsforskrifter Skogbrannregler Gårdene Brekka og Nodde1and Peder J. Fløistad Vannrettighetene i Molandsvann og Sageneelva Gården Haugereid Oppgjør ved sognedeling Arkivfortegnelse Veien Dalen-Sagene Landbø gård Regnskap Eskestølveien Veien Woie-Sagene Tømmeravvirkning i A-Moland Saksarkiv 1942 (med dokumenter tilbake til1913): Skolene på Birkeland og Risøya Diverse Telefon Småbruks og boligbanken Arbeidsfonnidlingen i Arendal Fylkesrevisor Skogsoppsynsmann Garantier heltedskasse/trygdekasse Jordloven Kirketj eneren Infridde lån i Boligbanken Prisnemda for fast eiendom Skogsveier Budsjett

10 Overføring av gårder fra Øyestad Myra skole Fattigstyre Kraftverkets erstatninger Kirkegård og kirkestallen Ligning Næringsnemda Militære myndigheter Skoleplaner Trygd Lån i Møllefondet Telefonen Torvlånefondet Folkeboksamlingen Skattefordeling i A.Moland Kommunens gruvedrift Nødsarbeid Skjønn kirkeveien Herredsregnskap Lån til gjødselkjellere Hus/eiendom Sagene, Øygardsbukta og Bjørkebakken

11 2 Kommunekassa Brevjournal * Regnskapsbok * Herreregnskapsbok * Hovedbok Budsjetthefie Kontobok, øvrige konti aktiva-passiva Kassabok Kassamemorial MemoriaVjoumal og strøkne skatter Kassajournal :::0 10hll l../j'/-j../vv Anvisningsprotokoll * * Råbalansebok Oppgjørs/statusbok * 11

12 Skatteregnskapsjoumal Kontobok forhåndsskatt Kassabok forhåndsskatt Statusbok skatteregnskap Skattedagbok Skattedagbok * Skatteliste ~,.. 1'1 L.D.U T938~I939~ ~--.,,.. 12

13 Skatteliste etterskottspliktige 11 Skatteliste forskottspliktige Arbeidsgiverprotokoll Restanseprotokoll Driftsregnskap aktiva/passiva (kort) 1t fl ff fl It ti Skatteregnskapet A.MolandIFlosta Kontokort Landbø gård, hovedbok kassabok * * Regnskapsbok Longum, Skjævestadvn. og Haugenesvn * Regnskapsbøkerfor veianlegg oppgjort etter kommunesammenslåingen Haugenesveien Stuenes - Mørfjær Voie - Sagene 11 Mørfjær - Haugereid Holmesund brygge Veianlegg *

14 Pakkesaker Revisjonsprotokoll Revisjon og desisjonsprotokoll Revisjonsprotokoll Budsjett Kommuneregnskap Budsjett grunnlagsmateriale Budsjett Budsjett Utskrifter av møteboka ligning Skogsligning Skattefogden Sjømannspensjonen Diverse Vei Tamborodden Regnskapsbilag Saksdokumenter, regnskap Ettergivelse av skatt Postkvitteringsbok Utpantinger Barnetrygd refusjonskrav Husmorvikar, rapporter Voie- Fløistadveien Bjørka- Tveiten veien Krakstadveien Bjørkebakken Grunnavståelser - vei Klagebehandling skatt Alderstrygd Alderstrygd, refusjonskrav Aldertrygd, utbetalinger Alderstrygd, pensjonsordningen Alderstrygd medlemmer avgått ved døden tallet

15 3 Ligning Møtebok i * * * * * Kopibok * Ligningsprotokoll, fattigskatt mangler Ligningsprotoko * * * Skattetakstprotokoll 1914* * Skatteligningsprotokoll 1942* Kladdebok ligning slutten av 1800 tallet Kladdeliste * Kladdeliste Kladdeliste ,.. '.1 lq'jh: 10-:l,Q j.j.ll J../J Vi../..JV

16 Utskrift av ligning ? Skatteliste , verneskatt Engangsskatt Verneskatt Skatteliste :::1 10':::' L/..,!.L-!./J...,

17 Pakkesaker Utskrift av ligning Ligning Kladdebok for ligning 1884 sa Selvangivelser Areal og husdyrhold 1918 Næringsoppgaver 1932 Overligningsnemda klagebehandling Selvangivelser udaterte 17

18 4 Fattigstyret Møtebok, brevjourna1, kopibok Anvisningsbok Møtebok Kopibok * * Dagbok (anvisningsbok) Dagbok * Refusjonsbok Understøttelsesprotokoll * Frivillig fattigp1eie/1egatstyret * møte og regnskapsbok Saker ,1967 Forsørge1seskontrakter, hj ernstavnsfork1aringer

19 5 Vergeråd Møtebok It

20 6 Overformynderi Møtebok Kopibok Register til dagbok Dagbok Kassabok * Register til rulle Hovedrulle Lille rulle myndlingers private midler Register til Panteobligasjonsprotokoll Skifteut1eggsprotokoll * Pakkesaker Regnskap ,1914,1917, , Skifteutleggsfortegnelse Panteob1igasjoner mjbi1ag Bankbøker 20

21 7 Leseselskapet Utlånsprotokoll (biblioteker se under hver skolekrets)

22 Froland og Moland skoletannklinikk Kassabok

23 Studienemnda voksenopplæring Møtebok

24 9 Skolestyret Møtebok * * * * Brevjournal Kopibok * * Regnskapsbok Anvisningsbok * Læreransettelsesbok * Innskrivingsprotoko * Eksamensprotokoll Møtebokeksamensnenrrnda Brekka skole Møtebok, journal og regnskapsbok * Skoleprotokoll * * * * Karakterprotokoll ':J.':J.?) 10.c-:2 101::') J.,./oJ-' J.../'LI Avg<Ulgskarakterer Dagbok * Dagbok Nesheim Dagbok * * 24

25 a Skolesparekasse Brekka Utlånsprotokoll Brekka skolebibliotek Protokoller Brekka skoleboksamling Brekka folkeboksamling regnskap Helsekort Brekka skole * * Mørland, Karterød og Fløystad Møtebok Skoleskatt Regnskapsbok Sko1eprotokoll Avgangsvitnebyrd Dagbok Skolesparekasse Karterød folkeboksam1ing,regnskapsbok * * * * * * * * Skjævestad/Borås ' 11 n :t.11.0 Møtebok Skoleregnskap Skoleprotokoll 11 Avgal1gsvitnesbyrd Dagbok * * Fløistad/Sagene Møtebok * Myra Mangler Framhaldskolen 25

26 Pakkesaker Skoleprotokoll Dagbok (også dagbok Nesheim barneskole) Dagbok husstell * Elevlister Ottersland skole Skjævestad Landbø Skolestyresaker Skolestyre innberetninger om skolevesenet Saksarkiv Lærerlønn Administrasjon Den framtidige ordning av skolene Eksamensbesvarelser Saksarkiv Skyss folke og framhaldsskolen Boksamlinger Skolehagen Trygding Vedlikehold Frie skolesaker Innbo og læremidler Tannrøkt Framhaldskolen Refusjonskrav framhaldskoien Nesheim Refusjonskrav Administrasjon Saksarkiv Normalplanen VikarK(llil)a Barnetall i folke og framhaldskolen Sosiale saker Idrett Arendal offentlige allmennskole Fagskoler og kveldskurs Statistikk De siste budsjetter Kretsregulering Skolekjøkken Pensjonsforhold Pensjonskassen åra åra 1950 åra 26

27 Saksarkiv Søknader Statistikker Pensjonskassa Skyssoppgaver Budsjett/økonomi Spesialundervisning!evneveike Klassedelingslister Lærerboliger Lærerpersonalet Skolestyresaker Nesheim skole

28 Moland og Stokken kretssykekasse Møtebok * 28

29 11 Alderstrygd.!.! Kassa, konto og råba1ansebok Kassabok Konto og kassabok

30 12 Barnetrygd Kassabok Konto og kassabok Registerkort *

31 13 Kirke Møtebok og journal kirketilsynet kirketilsynet Tangens minnefond kirke Tangens orgelfond

32 14 Menighet og kirke Pakkesaker Møtebok CJnwrrnbyrdefondetsregnskap Lønningfondets regnskap Menighetsrådets møtebok Kirkelig manntall * * Presten Dietrichsons strid med kommunen om vedlikehold, husleie senking av Molandsvann og re1giøse spørsmål Oversikter, beretninger fra menighetsråd Rundskriv Deling av prestegjeld? Skjøte på prestegården Restaurering av kirke Reglement for kirketjener Festebrev graver Tegning sakresti Kirke og prestegård Menighetsrådets saker

33 15 Legater Legatbok Prost Speilbergs legat Gro Einarsdatter Borøyas legat Regnskapsbok * * 33

34 16 Forsyningsnemnd Dagbok over bygg i arbeid fl f fl * fl * fl ff Regnskapsliste for anvisningsblokker Kornregnskap Pakkesaker Kraftforanvisninger

35 Trekkkraftnemnda Møtebok * 35

36 18 Jordstyret Kassabok * Kraftforregnskap Pakkesaker Jordstyresaker, Skriv Korntrygdskjemaer Postkvitteringsbøker

37 Huslån og jordinnkjøpsfondet Regnskapsbok

38 20 Småbruks og boligbanken Møtebok * Brevjoumal * Lånesøknader og takster Takstprotokoll * * 38

39 21 Fabrikktilsyn/arbeidstilsyn Møtebok * Brevjournal Bedriftsfortegnelse Pakkesak Arbeidstilsyn A-Moland/Stokken skriv

40 22 Valg Møtebok valgstyret * * Møtebok manntallsførerene Valgprotokoll for styrer, råd og utvalg Pakkesak Valglister Valgmanntall

41 23 Historiske samlinger Pakkesaker Aksjeselskapet Turist Weierholts manuskripter, avskrifter og samlinger. Klisjeer til bygdeboka. Utskrifter av pantebøker til Moland (levert fra Statsarkivet ) Gårdsdokumenter Haugenes

42 24 Vedlegg til protokollene Vedlegg til protokollene

43 STRENGEREID SKOLEKRETS (overført fra Holt kommune) Strengereid skolekrets Møtebok tilsynsutvalg Regnskapsbok Skoleprotokoll mangler Skoleprotokoll Dagbok (1-2) (1-4) (1-7) (1-2) * Pakkesak Skriv og regnskap Vedlegg til protokoll

44 REGISTRERINGSSKJEMA FOR K01\tlMUNALT ARKIV Off. arkiv nr. 2/1996 Jnr. 233/1996 Arkivskapers navn: Austre Moland kommune, Brekka skole. Kommune: Austre Moland!Arendal Utfyllende opplysninger om arkivskaper (start-opphør/tidligere navn/virksomhet/litt. henv.): Brekka skole ble overført til Nesheim i Tidsrommet arkivet dekker (første og siste årstall): Omfang i hyllemeter (00,00 hm): 0,15 hm. Deponeringsavtale (ja/nei): Henv. til jnr.: Egen arkivliste (ja/nei): Ja. Når innlevert: Sommeren Innlevert av (navn, adresse): Marie og Erik Lykke, Geologsvingen 19, 0380 Oslo. Registrert av (dato/navn): 30. mai 1996, Kjell-Olav Masdalen. Arkivinnhold (ev. egen liste): Se egen liste. Arkivrnaieriaiei er skoleboksamlinga til a og hejsekortene til NB: HeJsekorta fra Brekka skole er klausulert.

45 OFFENTLIG ARKIV NR. 2/1996: AUSTRE MOLAND KOMMUNE, BREKKA SKOLE Brekka skoleboksamling Tilvekstkatalog Tilvekstkatalog og regnskapsbok. Regnskapsbok Utlånsbok Utlånsbok Utlånsbok Utlånsbok Div. korrespondanse etc årene Brekka skole Helsekort

46 Tilvekst Austre Moland, Flosta, Strengereid Krets og Stokken Austre Moland, Edruskapsnemnda Austre Moland, Fattigvesenet Austre Moland, Vergerådet Flosta Kommune, Fattigvesenet Flosta Kommune, Strengereid Krets Stokken Kommune, Barnevernsnemnda Stokken Kommune, Edruskapsnemnda Stokken Kommune, Fattigvesenet Stokken Kommune, Forliksrådet Stokken Kommune, Skolestyret Stokken Kommune, Tuberkulosenemnda Stokken Kommune, Trygdenemnd Stokken Kommune, Vergerådet

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP 2#2008 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964)

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ( 1856-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Arkivkatalog FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Statsarkivet i Tromsø 1996 INNHOLD: INNLEDNING 2 OM UTBYGGINGSAVDELINGEN 2 OM ARKIVET OG KATALOGEN 4 ARKIVET 5 Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

Skogmesteren i Tromsø

Skogmesteren i Tromsø Arkivkatalog Skogmesteren i Tromsø (1916)1964-2003 Tromsø byarkiv Juli 2014 1 Innhold Innledning... 3 Administrasjonshistorie - generelt... 3 Lokal og fylkeskommunal organisering av skogbruk... 4 Om arkivet...

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Foredrag holdt på Arkivenes dag i Harstad kommune 8.11.2003 Av Hilde Elvine Bjørnå Innledning Som tittelen på mitt foredrag sier skal

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER

HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER HOVEDREGISTER TIL STORTINGSFORHANDLINGER 1935-1945 UTARBEIDET AV ALF GUNSTRØM FØRSTES EJC.RETÆR VED STORTINGETS KONTOR OSLO Afs O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI 1955 ,._..... Dette register er

Detaljer