KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR Ulstein kommune Open anbodskonkurranse Sak nr 2013/888 og dok nr 11882/2013 Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 1

2 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar er Ulstein kommune. 1.2 Føremål Oppdraget gjeld innkjøp av traktor til driftsoppgåver i Ulstein kommune. 1.3 Kunngjeringar. Tilbodet vert kunngjort på Doffin. 1.4 Tilleggsopplysningar, oppdragsgivar sin kontaktperson. Dersom tilbydaren finn at konkurransegrunnlaget ikkje gjev tilstrekkeleg rettleiing, kan han be om tilleggsopplysningar på e-post til : for spørsmål som går på tekniske ting. for spørsmål som går på anbudsprosessen. Alle spørsmål / tilleggsopplysningar skal vere merka: KJØP AV TRAKTOR i emnefeltet. Dersom det kjem ein førespurnad om tilleggsinformasjon i samband med konkurransegrunnlaget, og dette er framsett i tilstrekkeleg tid før tilbodsfristen, skal oppdragsgjevar sitt svar sendast til alle som har motteke konkurransegrunnlaget, seinast 6 dagar før tilbodsfristen. 1.5 Rettingar, tillegg eller endringar i konkurransegrunnlaget Oppdragsgjevaren har rett til å gjere rettingar, tillegg og endringar av konkurransegrunnlaget, som ikkje er av vesentleg karakter, heilt fram til fristen for levering av tilbod går ut. Rettingar, tillegg eller endringar skal omgåande sendast til alle som har motteke konkurransegrunnlaget. Opplysningane som oppdragsgjevaren gjev på førespurnad frå ein leverandør, skal også gjevast omgåande til alle dei andre leverandørane. Dersom rettingane, tillegga eller endringane, som er nemnde i første ledd kjem så seint at det er vanskeleg for leverandøren å ta omsyn til det i tilbodet, skal det fastsetjast ei forlenging av tilbodsfristen. Alle leverandørar skal varslast om forlenginga. 2 ALMINNELIGE REGLAR FOR GJENNOMFØRINGA AV KONKURRANSEN Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 2

3 2.1 Reglar for konkurransen Konkurransen er regulert av lov om offentlige innkjøp av 16. juli 1999 med tilhøyrande forskrift. Konkurransen følgjer del I og II i forskrifta. 2.2 Prosedyre. Denne anskaffinga følgjer prosedyren for open anbodskonkurranse. 2.3 Offentleg innsynsrett Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av , som trådde i kraft 01. januar 2009, gir rett til å unnta tilbod og protokoll frå offentleg innsyn, inntil valet av leverandør er gjort. Etter at kontrakt er tildelt, er tilboda offentlege. Oppdragsgjevar skal likevel ikkje offentleggjere til dømes forretningsløyndomar. Tilbyder må sjølv opplyse kva deler av tilbodet og kva opplysningar som han ynskjer skal vere unntatt offentlegheit. Vi vil etter eiga vurdering avgjere kva som må vere unntatt offentligheit. 2.4 Teieplikt Oppdragsgjevar og hans tilsette plikter å hindre at andre får tilgang, eller kjennskap, til opplysningar om tekniske installasjonar, framgangsmåtar eller drifts- og forretningstilhøve som det vil vere grunnlag for å halde hemmeleg av konkurransemessige omsyn. 3 KRAV TIL LEVERANDØR 3.1 Generelt Føremålet med å stille krav til leverandørane sine kvalifikasjonar er å sikre at leverandøren er i stand til å oppfylle ein kontrakt. Tilbydar kan bli avvist dersom dokumentasjon og referansar viser at dette ikkje er sannsynleg. Dersom leverandøren er klar over at opplysningane etter kvalifikasjonskrava kan gi uvisse om leverandøren si evne til å oppfylle ein kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon leggast ved tilbodet. Alle krav må vere oppfylt for at leverandør skal bli kvalifisert. 3.2 Obligatoriske og ufråvikelege krav. Skatteattestar Norske leverandørar skal legge fram skatteattestar for meirverdiavgift og skatt (skjema RF-1244) som dokumenterer at føretaket ikkje skuldar skatt eller meirverdiavgift. Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 3

4 Skatteattestane for både skatt og meirverdiavgift kan tingast frå leverandøren sin lokale skatteoppkrevjar og Fylkesskattekontoret. Attestane skal ligge føre innan tilbodsfristen, og dei skal ikkje vere eldre enn 6 månader rekna frå tilbodsfristen. Leverandør som ikkje er etablert i Noreg, kan levere tilsvarande dokumentasjon frå myndigheitene i det landet leverandøren er etablert. HMS-eigenerklæring Leverandørar som skal utføre arbeid i Noreg, skal legge fram ei eigenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt, vil oppfylle, lovbestemte krav i Noreg når det gjeld helse, miljø og sikkerheit. Eigenerklæringa skal ligge føre innan tilbodsfristen. Skjema for HMS-eigenerklæring følgjer som vedlegg 2. Leverandøren si organisatoriske og juridiske stilling Kvalifikasjonskrav 1: Dokumentasjon Det vert kravd at leverandøren har eit lovleg etablert føretak a) Firmaattest frå Brønnøysundregisteret skal leggast ved tilbodet b) Firma som er registrert i fagleg register utanfor Noreg, skal legge ved annen dokumentasjon som vil vere relevant for å legitimere leverandøren si organisatoriske og juridiske stilling. Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Kvalifikasjonskrav 2: Dokumentasjon Det vert kravd tilstrekkeleg økonomi for å kunne gjennomføre den aktuelle kontrakten Det skal leggast ved tilbodet utdrag frå leverandøren sitt årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding for dei siste to rekneskapsåra. Leverandøren sine tidlegare leveransar/referansar og dokumentasjon av desse. Det skal opplysast om minst 3, maksimum 5 leveransar siste 3 åra med relevans for dette oppdraget. Dokumentasjonskrav: Referanselista skal som minimum innehalde - Oppdragsgjevar sitt namn - Verdi på oppdraget - Referansepersonar med namn og telefonnummer. Oppdragsgjevar har rett, men ikkje plikt til å kontakte desse personane. Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 4

5 4 KRAV TIL TILBODET 4.1 Tilbodets utforming og levering. I tillegg til dokumentasjon av kvalifikasjonskrava skal tilbodet innehalde tilbodsbrev med svar relatert til kravspesifikasjonen. 1 Tilbodet skal vere skriftleg, og skal innehalde eit dagsett tilbodsbrev, underteikna og stempla med verksemda sitt namn. 2 Tilbodet skal vere merka: Tilbod traktor 3 Tilbodet skal leverast i lukka sending 4 Tilbodet skal vere på norsk 5 Tilbodet kan leverast direkte til leveringsadressa, eller sendast med post 6 Tilbodet må ikkje leverast via e-post eller faks. Tilbydar ynskjer imidlertid ein elektronisk kopi av tilbodet i etter at tilbodsfristen er ute. 7 Tilbodet skal leverast i to eksemplar. 4.2 Tilbodsfrist. Innleveringsfristen er Torsdag 30. januar 2014 kl Vedståingsfrist (3mnd) er til 30. april Tilbodet leverast til: Ulstein kommune v/ Verner Larsen Sjøgata Ulsteinvik Konvolutten skal merkast med Tilbod traktor 4.5 Atterhald. Eventuelle atterhald må vere klart og eintydig formulert i tilbodsbrevet. Det må gå klart fram kva atterhalda gjeld og kva økonomiske konsekvensar desse vil kunne få. Det er imidlertid ikkje høve til å ta atterhald mot grunnleggande element i tilbodsgrunnlaget. 4.6 Alternative tilbod. Vert ikkje akseptert 4.7 Endre og tilbakekalle tilbod. Oppdragsgivar kan endre innhaldet i kravspesifikasjon inntil 6 dagar før innleveringsfrist. 4.8 Tilbods- og prisoppsett Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 5

6 Samla prisoppsett, leveringstid og tilbydar sine svar på krav i konkurransegrunnlaget skal gå klart fram av tilbodsbrevet. Tilbydar må avklare korleis service på traktoren vert gjennomført, og kva system / beredskap tilbydar har for å hjelpe ved driftsavbrot. 5 BEHANDLINGA AV TILBODA 5.1 Registrering av tilboda. Mottakar fører på dato for mottak av tilboda, etter kvart som dei kjem inn. På førespurnad skal oppdragsgjevaren gje skriftleg stadfesting på at tilbodet er motteke. Det vil verte ført protokoll for anskaffinga. 5.2 Tilbodsopning. Tilbodsopninga finn stad kl fredag 31. januar. på Ulstein rådhus. Opninga skal verte utført av minst to representantar for oppdragsgjevaren. Det skal skrivast protokoll frå opninga av tilboda. Leverandøren har ikkje rett til å være til stade ved opninga. 5.3 Avvising av leverandør Oppdragsgjevaren har plikt til å avvise leverandørar som ikkje har sendt inn tilbodet innan fastsette fristar, samt leverandørar som ikkje oppfyller dei fastsette og kunngjorde kvalifikasjonskrava. Oppdragsgjevaren kan avvise leverandørar som ikkje har sendt inn anna etterspurt dokumentasjon. 5.4 Avvisning av tilbod. Oppdragsgjevaren pliktar å avvise tilbodet når det: ikkje er levert innan fastsette fristar på grunn av atterhald eller feil, uklare eller ufullstendige tilbod, eller liknande som kan skape tvil om korleis tilbodet skal vurderast i høve dei andre tilboda. Oppdragsgjevaren kan avvise tilbodet når det: ikkje inneheld alle dei opplysningar, oppgåver, prøver mm. som er kravd ikkje gjev opp prisen, slik som føresett i konkurransegrunnlaget verkar unormalt lavt prisa i høve produktet det er gjeve tilbod på ikkje er underteikna 5.5 Retting av openbare feil. Dersom oppdragsgjevaren vert merksam på openbare feil i tilbodet, skal desse rettast, dersom det ikkje er tvil om korleis feilen skal rettast. Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 6

7 6 AVGJERDA AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysing av konkurransen og totalforkasting. Oppdragsgivar kan ved sakleg grunn avlyse konkurransen. 6.3 Kontakt med tilbydarar. Oppdragsgjevar vil berre forhalde seg til tilbod som ikkje er avvist etter punktet under avvisning. Oppdragsgjevar vil, om nødvendig, halde møte med tilbydarar for å avklare feil og mistydingar og sikre at innhaldet i tilbodet er rett forstått. Dersom det vert tilbode nye tekniske løysingar eller modeller som er ukjende for oppdragsgjevar må tilbydar syte for at oppdragsgjevar får gjere seg kjend med desse og prøve tilsvarande modell med tilsvarande utstyr jfr krava om funksjonalitet og miljø under kriteria for tildeling. 6.2 Kriteria for tildeling Tildelinga vert gjort på grunnlag av kva tilbod som økonomisk sett er det mest fordelaktige, basert på følgjande kriterium: Traktor Pris 30 % Service og funksjonalitet 25 % Miljø 35 % Leveringstid 5 % Referansar 5 % Nærare om tildelingskriteria: Pris: Pris på leveransen. Pris på opsjonar vert rekna inn i prisen i den grad oppdragsgjevar vel å løyse ut desse opsjonane. Service og funksjonalitet Vi vil vurdere utforming og funksjonalitet av dei løysingane som er foreslått med omsyn til ulike brukssituasjonar. Tilgang til service vurdert opp mot brukssituasjonen. Jfr innleiing i vedlegg 1. Miljø Vil vurdere førar- og driftsmiljø. Leveringstid: Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 7

8 Leveringstid er ikkje kritisk. Det vert gjort vurderingar ut frå oppgitt leveringstid og kommunen sin driftssituasjon. Referansar: Vi vil her vurdere dei erfaringane som andre kundar, jamfør punkt 3.2 ovanfor, har hatt med den typen traktor de kjem med tilbod på. Vektinga av tildelingskriteria skal skje på følgjande vis; I vurderinga blir tilboda gitt poeng frå 1 til 10 for kvart av kriteria. Det tilbodet med den høgaste samanlagde poengsummen, vert vurdert som det mest fordelaktige tilbodet. NB! Det er leverandøren sin rett og plikt å sjå til at det vert sendt med relevant dokumentasjon som gjer oppdragsgjevar i stand til å vurdere tilbodet i forhold til dei oppgjevne tildelingskriteria. All informasjon som er nødvendig for å vurdere kjøpet skal gå fram av tilbodsbrev. Det skal ikkje være nødvendig å lese vedlagt brosjyremateriell for å finne nødvendig informasjon for kjøpet. Eventuelle avvik frå kravsspesifikasjonen må også gå klart fram av tilbodsbrevet. 6.3 Innstilling på kontraktstildeling. Oppdragsgjevaren si avgjerd om kven som får tildelt kontrakt, skal vere skriftleg, og sendast alle deltakarane samstundes i rimeleg tid før kontrakt vert inngått. Med kontrakt vert inngått meiner ein tidspunktet då begge partar underteiknar kontrakten. Meldinga skal innehalde ei grunngjeving for valet og gje ein frist for eventuell innlevering av klage over vedtaket. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-erklæring Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 8

9 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Traktoren skal nyttast til transport med 12 tonns hengar med last, is skraping, snø brøyting, skraping av grusvegar og diverse anleggsdrift. Det midtmonterte skjæret vil sannsynleg vere påmontert heile tida og tilhengar må kunne nyttast samtidig. Traktor: Max bredde 2,50m Ca 200 hk 6 cyl. 50 km/t Trinnløst gir Ekstra comfort sete Fjærande framaksling / låsbar Fjærande hytte / Klima kontroll Industridekk Kjettingar El.betjente speil m/ varmetråder Dab radio med bluetooth Hydraulikk: 4 stk dobble hydr. uttak bak, minst 1 stk. med flytfunksjon 3 stk dobble hydr. uttak fram +ev, Fronthydraulikken, + 1 stk. open retur. Fronthyrdaulikk med HMV feste, hydraulisk låsing av reiskap, Må vere dimensjonert for brøyte utstyr. Toppstag til fronthydraulikk Anna utstyr: Kameraovervåking av fronthydraulikk. Deksel for lukking over linsa. Underliggende skjær. Rote eller Mâhler eller liknande. Må være dimensjonert for tung isskraping. Må ha en bakkeklaring på min. 25 cm når skjæret er oppe og bør ikkje vere breidare enn traktoren når det ikkje er i bruk. Dersom ein kan velge ulik funksjonalitet ut frå våre bruksområder skal dette dokumenterast og prisast. Kamera for underliggende skjær m/ skjerm 2 stk. Kameralinse må ha luke for lukking. Lysbjelke. Legion lysbøyle LED lavprofil m/ ekstra varsellamper sider og bak på traktor. HMV feste bak. Ekstra arbeidslys hjørne bak + brøytelys front. Opsjonar 1. Innbytte av 1997 mod. Massey Ferguson 6170 gått 3430 timer, m/ Trima 470 frontlaster og brøyteplate 2. Fliskutter, minimum 14 cm stammebredde. 3. Grusrive / Grusstrengspreder. 4. Piggdekk Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 9

10 Vedlegg 2: HMS-erklæring EIGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT Denne stadfestinga gjeld: Firma Adresse. Postnr./-stad Land.. Det vert med dette stadfesta at denne verksemda arbeider systematisk for å oppfylle krava i helse-, miljøog sikkerheitslovgjevinga og med det tilfredsstiller krava i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemda (Internkontrollforskrifta) fastsett ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhald av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidarvern og arbeidsmiljø o.a. Det vert stadfesta at verksemda er lovlig organisert i samsvar med gjeldande skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder tilsette sine faglige og sosiale rettar. Det vert akseptert at oppdragsgjevar etter førespurnad vil bli gitt rett til å gå gjennom og rett til verifikasjon av verksemda sine system for ivaretaking av helse, miljø- og sikkerheitsarbeid. Dagleg leiar (sign.) Dato:... Det vert med dette stadfesta at det er sett i verk systematiske tiltak for å oppfylle ovannemnde krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgjevinga. Representant for dei tilsette: (sign.) Dato: * For utanlandske oppdragstakarar gjelder følgjande: Det vert med dette stadfesta at det ved utarbeiding av tilbodet er tatt omsyn til helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga som følgjer av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta), fastsett ved kgl. res. 6 desember 1996 i medhald av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidarvern og arbeidsmiljø o.a.. Det vert akseptert at oppdragsgjevar etter førespurnad får rett til å gå gjennom og rett til verifikasjon av verksemda sine system for ivaretaking av helse, miljø- og sikkerheitsarbeid. Forpliktande underskrift Dagleg leiar (sign.) Dato:.... Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 10

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Volda kommune Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 21.03.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på nytt sportsgolv

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Dato Referanse 30.10.2015 2015/3659 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnder 2016-2019 Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Vald Innkjøpsprosedyre

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester Konkurransegrunnlag Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 11/04329 Frist for tilbod: 1. november 2011 kl. 13.00 1 Innhaldsliste

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK-12-118 Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Innhald

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015

Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015 Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Open anbodskonkurranse for Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015 Konkurransegrunnlag Del I Tilbodsfrist 20.04.2015 kl: 12:00 INNHALD Del I Betingelser for konkurransen...

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER Tilbodsfrist: 13.05.2014, kl 14.00 side 1 1 OPPDRAGET 1.1

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK Førespurnad under nasjonal terskel Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK-12-0332 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Om oppdragsgjevaren... 3 1.2 Formålet med anskaffinga... 3 1.3 Omfang... 3 2 Kontaktpersonar...

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 1 Innhaldsforteikning 1. Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Kunngjering /annonsering... 3 1.3 Anskaffinga

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny traktor. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen. Ansvarleg person: Rådmann Ingvar Laberg

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny traktor. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen. Ansvarleg person: Rådmann Ingvar Laberg Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny traktor Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Ingvar Laberg Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse Tilbodsfrist: Fredag

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

VEDLEGG 1 !"##$ $% & '"(( ) *% ' ( +'($ %,,+,% ,, ' ( +'($ -,% %, %,, +,%.,%, &

VEDLEGG 1 !##$ $% & '(( ) *% ' ( +'($ %,,+,% ,, ' ( +'($ -,% %, %,, +,%.,%, & VEDLEGG 1!"##$ $% & '"(( ) *% ' ( +'($ &%%, %,,+,%,, ' ( +'($,% -,% %, %,, +,%,, ' ( +'($.,%, & /0 EIGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT Denne stadfestinga gjeld: Firma Adresse. Postnr /-stad Land..

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. Rådgiving, prosjektering og byggeleiing. i samband med. nytt dagsenter USAS. for

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. Rådgiving, prosjektering og byggeleiing. i samband med. nytt dagsenter USAS. for KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE Rådgiving, prosjektering og byggeleiing i samband med nytt dagsenter USAS for Ulstein Eigedomsselskap KF Frist 03.08.2015 kl 10.00 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE SAK nr. 2009/06 Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS Tilbodsfrist: 22.05.2009. INNHALD OPEN ANBODSKONKURRANSE...1

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsinnbyding Voss Kommune (KUNDEN) Open anbodskonkurranse Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsfrist: 27.august 2010 kl. 1200 Side 1 av 6 Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INNLEIING Voss kommune, i dette

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

GRUNNUNDERSØKING 2016

GRUNNUNDERSØKING 2016 ØRSTA KOMMUNE Plan- og miljøavdelinga GRUNNUNDERSØKING 2016 Grunnundersøking og geotekniske vurderingar i forbindelse med utarbeiding av ny reguleringsplan for delar av Ørsta sentrum. Dato: 18.03.2016

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år.

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år. Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: 01.10.2015 31.09.2018 + opsjon 1 år. Avtalenr: 15/021477 DOKUMENTOVERSIKT A Konkurransegrunnlag

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD OM MALING AV UGGDAL KYRKJE TILBODSFRIST: 29.04.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II KONKURRANSEGRUNNLAG Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II for anskaffing av «P 5323 Levering og Montering ny taktekking Festsal Kulturhuset Husnes» INNHALD: 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015 Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015 For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar...

Detaljer

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde.

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. ANBUD 15/07: Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. Steinkjer den 18.07.07 Innhaldsforteikning I. KONKURRANSEGRUNNLAGET...2 1. OPPDRAGET...2 0 1.1. Oppdragsgjevar...2 1.2.

Detaljer

KONKURRANSE F

KONKURRANSE F MOLDE KOMMUNE KONKURRANSE 2012-06 F Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenester til en person med psykisk utviklingshemming INNHOLD Kvalifikasjonsgrunnlag...3 1 Informasjon om anskaffelsen...3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbod Helsevikarar. ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbod Helsevikarar. ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson KONKURRANSEGRUNNLAG Anbod 2017 - Helsevikarar ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson OPPDRAGSGJEVAR: Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane felles innkjøp (SFFI) Askedalen 2, 6863 Leikanger

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 10.mai 2013 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I NAV Tiltak Akershus Konkurransegrunnlag del I Konkurranse med forhandling Anskaffing av arbeidsretta tiltak: Etablerarkurs i Akershus Enkeltplassar arbeidsmarknadsopplæring (AMO) Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

ANBOD. for. Eid kommune

ANBOD. for. Eid kommune ANBOD Eid kommune kosting av vegar og plassar for Eid kommune 1 2. ORIENTERING OM ANBODET Eid kommune har totalt ca. 97 km kommunale vegar og gangvegar i heile kommunen, samt fleire kommunale bygg og institusjonar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD Tilbodsfrist: 06.01.2015 kl. 12:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Om oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III. for. Kommunale låneopptak - rammeavtale. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III. for. Kommunale låneopptak - rammeavtale. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III for Kommunale låneopptak - rammeavtale Saksnr. 15/2401 Tilbodsfrist: 01.09.15 Kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I Konsulenthjelp til sakshandsaming av konsesjonssøknader om vindkraft i Solund Konkurransegrunnlag For levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag TAKSERING AV VERK OG BRUK OG ANNAN NÆRINGSEIGEDOM I Fjell kommune. Open anbodskonkurranse etter foa, del I og II

Konkurransegrunnlag TAKSERING AV VERK OG BRUK OG ANNAN NÆRINGSEIGEDOM I Fjell kommune. Open anbodskonkurranse etter foa, del I og II Konkurransegrunnlag TAKSERING AV VERK OG BRUK OG ANNAN NÆRINGSEIGEDOM I Fjell kommune Open anbodskonkurranse etter foa, del I og II Innhald 1. OPPDRAGET 3 Side 1.1 OPPDRAGSGJEVAR 3 1.2 MÅL FOR NYSKAFFINGA

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Konkurransegrunnlag for Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Ansvarleg person: Svein-Arve Grindhaug Oppdragsgjevar: Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen Innkjøpsprosedyre:

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III. for. Kommunale låneopptak - rammeavtale. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III. for. Kommunale låneopptak - rammeavtale. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskriftens del I og III for Kommunale låneopptak - rammeavtale Saksnr. 15/1138 Tilbodsfrist: 31.08.2015 Kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL SKILDRING... 3

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR MASKINENTREPRENØRTENESTER (2019)

RAMMEAVTALE FOR MASKINENTREPRENØRTENESTER (2019) Granvin Herad Teknisk Drift Invitasjon til konkurranse om RAMMEAVTALE FOR MASKINENTREPRENØRTENESTER 2015-2017(2019) Frist for levering av tilbod er : 26.05.2015 Kl.12.00 (motteke brev eller i skranke i

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hotell og konferansetenester i Sogn og Fjordane. ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hotell og konferansetenester i Sogn og Fjordane. ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson KONKURRANSEGRUNNLAG Hotell og konferansetenester i Sogn og Fjordane ANSVARLEG PERSON: Innkjøpssjef Katrine R. Wilson OPPDRAGSGJEVAR: Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane felles innkjøp (SFFI)

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Føremålet

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I Kommunale næringsprosjekt - Rammeavtale for perioden 2013-2014 Konkurransegrunnlag For levering til Solund

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK-12-085 Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Innhald 1 GENERELL SKILDRING...3 1.1 Oppdragsgjevar...3 1.2

Detaljer

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Instruks til tilbydar

Instruks til tilbydar Odda kommune Instruks til tilbydar Park/ nærmiljøanlegg smelteverkstomta Totalentreprisegrunnlag 2015-07-24 F-01 24/7-2015 Til anskaffelse iteid insek iteid A-01 16/7-2015 Til godkjenning internt iteid

Detaljer