Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimavdelinga Viktige fristar Siste frist for innsending av spørsmål 20. januar 2014 kl Tilbodsfrist 31. januar 2014 kl Vedståelsesfrist 1.april 2014 kl. 14:00 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

2 0 Forkortingar og uttrykk Oppdraget Oppdragsgivar Kunngjering Anskaffinga gjeld Kontraktens omfang Kontraktens varighet Gjennomføring av konkurransen Regelverk Konkurranseform Planlagt framdrift Endring av konkurransegrunnlaget Endring og tilbakekalling av tilbod Atterhald Alternative tilbod Avklaringar Avvising av tilbydar Avvising av tilbod Avlysing av konkurransen Språk Informasjonsformidling og kommunikasjon Kontaktperson for denne anskaffinga Kostnad med deltaking i konkurransen Innstilling på kontraktstildeling Offentleg innsyn i konkurransedokument Krav til tilbydars kvalifikasjonar Generelt om kvalifikasjonskrav Tilbydarens organisatoriske og juridiske stilling Tilbydars tekniske og faglige kvalifikasjonar Underleverandørar Kravspesifikasjon Generelt om kravspesifikasjon Kravspesifikasjon Tildelingskriterier Tildelingskriterier Krav til tilbodet Utforming og levering av tilbod Tilbodsfrist Tilbodsopning Tilbodets vedståelsesfrist

3 Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Kravspesifikasjon Tilbodsframside HMS-eigenerklæringsskjema Referanseskjema Forpliktingsserklæring 0 Forkortingar og uttrykk I konkurransedokumenta blir følgjande forkortingar, namn og uttrykk nytta: Forkortelse Forklaring Merknader LOA Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 FOA Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006, nr. 402 Offl. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr.16 FVL Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, nr. 9 DOFFIN Database for offentlige innkjøp Nasjonal database for offentlege anskaffingar TED Tenders Electronic Daily Europeisk database for offentlege anskaffingar 3

4 1 Oppdraget 1.1 Oppdragsgivar Oppdragsgivar for dette innkjøpet er Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga. 1.2 Kunngjering Konkurransen er utlyst i Mercell DOFFIN og TED Konkurransen vil i tillegg bli annonsert på Fylkesmannen i Hordaland si nettside. Konkurransedokumenta er tilgjengelege på og saman med kunngjeringa. 1.3 Anskaffinga gjeld Oppdraget skal måle og beskrive hovudstraumane i Sørfjorden frå Eitrheimsneset og ut til møtet med Hardangerfjorden (Utnefjorden). Oppdraget skal gi eit klarast mogleg bilde av straumtilhøva i fjorden i overflatesjiktet, midtre sjikt og mot botnen. Vi er oppmerksame på at oppdragets budsjett kan vere noko i underkant av kva som skal til for å gi optimal dokumentasjon av dei reelle forhold. Vi vil derfor oppmode tilbydarar til å foreslå eit best mogleg opplegg for å kartleggje straumen i fjorden for den summen som er angitt. Metodeopplegget som er presentert i kravspesifikasjonen er meint å vere retningsgivande. Gode grunngjevne forslag til anna opplegg, innanfor kostnadsramma, vil bli vurdert. Sjå ytterlegare detaljar om oppdraget i vedlagte kravspesifikasjon, vedlegg 1. Sjå også punkt 3 for kva krav som er sett til leverandørar for å levere tilbod på undersøkinga. 1.4 Kontraktens omfang Total kontraktsverdi er kroner (NOK) inkludert mva, kroner (NOK) utan mva. Det er ikkje anledning til å gi tilbod på delar av oppdraget. 1.5 Kontraktens varighet Kontrakten gjeld frå det er skriven kontrakt til partane har innfridd sine pliktar etter kontrakten. 2 Gjennomføring av konkurransen 2.1 Regelverk Anskaffinga er omfatta av LOA og FOA. For denne anskaffinga gjeld FOA del I og del III. Lov og forskrift er tilgjengelig på internettadresse: 4

5 2.2 Konkurranseform Konkurranseform er open anbodskonkurranse etter FOA 14-1 (1), jf 4-2, bokstav a. Dette inneber at alle interesserte leverandørar kan gi tilbod. Leverandørane må levere inn etterspurt dokumentasjon på at dei er kvalifisert, samtidig som dei leverer tilbodet. Det er ikkje tillate å forhandle på grunnlag av dei innleverte tilboda, jf. FOA 21-1 (1). 2.3 Planlagt framdrift Det er lagt opp til følgjande tidsrammer for gjennomføring av konkurransen fram til kontrakt blir inngått. Datoane nedanfor er førebels med unntak av dato for innsending av spørsmål og tilbodsfrist. Planlagde milepælar Dato Siste frist innsending av spørsmål til konkurransen 20. januar 2014 kl Tilbodsfrist 31. januar 2014 kl Orientering om tildeling 6. februar 2014 Kontraktsinngåing /signering 17. februar 2014 Vedståelsesfrist 1. april 2014 kl Endring av konkurransegrunnlaget Innan utløpet av tilbodsfristen har oppdragsgivar rett til gjere rettingar, suppleringar og endringar av konkurransegrunnlaget som ikkje er vesentleg, jf. FOA 17-2(1). 2.5 Endring og tilbakekalling av tilbod Tilbod kan kallast tilbake eller endrast inntil fristen for tilbodet går ut. Tilbakekallinga skal skje skriftleg. Når tilbodet endrast, vurderer ein det som eit nytt tilbod, jf. FOA Atterhald Det er tilgang til å ta atterhald dersom dei ikkje er vesentlige. Tilbod som inneheld vesentlege atterhald vil bli avvist, jf. FOA (1). Atterhald skal både vere avkryssa på tilbodsframsida og gå fram nøyaktig og detaljert av tilbodsbrevet for å vere gyldig. Atterhald skal vere presise og eintydige slik at oppdragsgivar kan vurdere desse utan kontakt med tilbydaren. Viss atterhald ikkje lar seg kostnadsberekne vil det kunne føre til at tilbodet blir avvist. Det anbefalast at tilbydarane stiller spørsmål i staden for å ta atterhald, jf. pkt informasjonsformidling/kommunikasjon. 2.7 Alternative tilbod Alternative tilbod vil ikkje bli vurdert. 5

6 2.8 Avklaringar Ved ein open anbodskonkurranse er det ikkje tillate å endre tilboda eller forsøke å endre tilboda etter tilbodsfristens utløp, eller forsøke å endre tilboda gjennom forhandlingar. Det er derimot tillate med avklaringar av tilboda for å klarleggje noko uklart, i fall det uklare ikkje er av ein slik art at tilbodet skulle vore avvist, jf. FOA 21-1 (1) og (2). 2.9 Avvising av tilbydar Oppdragsgivar pliktar å avvise tilbydar av årsaker som angitt i FOA (1). Oppdragsgivar har tilgang til å avvise tilbydar av årsaker som gitt i FOA (2) Avvising av tilbod Oppdragsgivar pliktar å avvise tilbod av årsaker som gitt i FOA (1). Oppdragsgivar har tilgang til å avvise tilbod av årsaker som gitt i FOA (2) Avlysing av konkurransen Oppdragsgivar kan avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbod, dersom det ligg føre sakleg grunn til det, jf. FOA Språk Tilbodet skal vere på norsk Informasjonsformidling og kommunikasjon Dersom oppdragsgivar gjer rettingar, suppleringar eller endringar av konkurransegrunnlaget vil orientering bli gitt til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Oppdragsgivar vil nytte for å administrere konkurransen. Dette kan for eksempel gjelde korrigering av utlysninga og/eller konkurransegrunnlaget, inkludert endring av tilbodsfrist, og svar på spørsmål frå tilbydarane. Alle innspel til konkurransen skal skje skriftleg. Tilbydarar som hentar konkurransegrunnlaget frå andre kjelder enn er sjølv ansvarleg for å skaffe seg tilgang til denne tilleggsinformasjonen. Eventuelle spørsmål knytt til konkurransedokumenta framsetjast så tidleg som mogleg. Siste frist for innsending av spørsmål står på framsida i dette dokument og punkt 2.3. Fristen er fastsett på bakgrunn av at oppdragsgivar skal ha tilstrekkeleg tid å utarbeide svar og sende dette svaret ut til alle tilbydarane som tidlegare har mottatt konkurransegrunnlaget. Tilleggsinformasjon skal leverast tilbyderane seinast 6 dagar før tilbodsfristens utløp, jf. FOA 19-1 (6) Kontaktperson for denne anskaffinga Kontaktperson: Silje Tingstad E-post: Alternativ kontaktperson: Kjell Kvingedal E-post: 6

7 2.15 Kostnad med deltaking i konkurransen Tilbydar må sjølv ta alle utgifter til deltaking i konkurransen Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgivars innstilling på kontraktstildeling vil bli gitt i rimeleg tid før kontrakt blir inngått, jf. FOA Meddelinga vil vere skriftleg og blir gitt samtidig til alle deltakarane Offentleg innsyn i konkurransedokument Etter offl. 23 (3) vil oppdragsgivar halde anskaffingsprotokollen og tilboda i konkurransen skjerma for offentleg innsyn fram til valet av leverandør er gjort. Deretter er berre opplysningar i tilboda som er å sjå på som forretningshemmelegheiter eller teiepliktige personopplysningar unntatt frå offentligheita, jf. FOA 3-6, offl. 13 og fvl. 13. Oppdragsgivar vil foreta ei sjølvstendig vurdering av føreliggjande dokument i behandling av innsynskravet. Offl. krev ikkje at det skal innhentast samtykke for innsyn. Når oppdragsgivar har skjerma opplysningar, kan den som har kravd innsyn be oppdragsgivar om å innhente samtykke for innsyn i desse opplysningane, jf. offl. 13, tredje ledd. 3 Krav til tilbydars kvalifikasjonar 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som er knytt til tilbydarens evne til å levere den aktuelle anskaffinga. Tilbydaren må dokumentere at dei oppfyller kvalifikasjonskrava gjennom innlevering av den dokumentasjon som er står under det enkelte krav. Dokumentasjon skal leverast saman med tilbodet. Det kan leverast kopi av attester og sertifikat, men tilbydar må kunne vise originaldokumentet etter ønske frå oppdragsgivar. Manglande dokumentasjon eller mangelfulle opplysningar vil føre til at tilbydar blir avvist, jf. FOA (1). 3.2 Tilbydarens organisatoriske og juridiske stilling Krav: Tilbydar skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt. Dokumentasjon: Skatteattest, utstedt av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244). Skatteattesten skal ikkje vere utstedt meir enn 6 månader før tilbodsfristens utløp. Utanlandske tilbydarar skal leggje fram attest frå tilsvarande styresmakter i det landet dei er registrert avgiftspliktige. Viss styresmaktene i aktuelle land ikkje utsteder slike attestar, må tilbydaren leggje fram ei eigenerklæring om det ligg føre restanse på skatt og eventuelt storleiken på denne. Eigenerklæringa må vere signert. 7

8 Krav: Tilbydar skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av meirverdiavgift. Dokumentasjon: Meirverdiavgiftsattest (Attest for betalt meirverdiavgift utstedes av Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret (skjema RF-1244)) som ikkje er utstedt meir enn 6 månader før tilbodsfristens utløp. Utanlandske leverandørar skal leggje fram attest frå tilsvarande styresmakter i det landet dei er registrert avgiftspliktige. Viss styresmaktene i aktuelle land ikkje utsteder slike attestar, må tilbydar leggje fram ei eigenerklæring om det ligg føre restanse på meirverdiavgift og eventuelt storleiken på denne. Eigenerklæringa må vere signert. Krav: Tilbydar skal vere eit lovleg etablert føretak. Dokumentasjon: Firmaattest, som ikkje er utstedt meir enn 6 månader før tilbodsfristens utløp. Stadfesting for registrering i bransjeregister i eller føretaksregister som føreskreve i lovgivinga i det landet der tilbydaren er etablert (gjeld utanlandske selskap). Krav: Oppfylle HMS-regelverk Tilbydarar som skal utføre arbeid i Noreg må oppfylle dei krav til helse, miljø og sikkerhet som norske styresmakter til ein kvar tid fastset. Dokumentasjon: Vedlegg III HMS-Eigenerklæring skal fyllast ut. Erklæringa skal ikkje være utstedt meir enn 6 månader før utløpet av tilbodsfristen. 3.3 Tilbydars tekniske og faglige kvalifikasjonar Krav: Gjennomføringsevne - personell Det krevjast at tilbydar viser god evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivars behov. Det krevjast derfor at tilbydar har tilstrekkeleg kapasitet til å kunne gjennomføre oppdraget. Dokumentasjon: Oversikt over antall årsverk med kompetanse på viktige fagområde for gjennomføring av denne leveransen. 8

9 Krav: Erfaring frå liknande oppdrag Det krevjast at tilbydar har god erfaring frå liknande oppdrag. Dokumentasjon: Tilbydar må fylle ut vedlegg 4 - referanseskjema, om dei tre viktigaste relevante leveransar dei siste 5 år, inkludert deira omfang (antall månadsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgivar eller mottakar. 3.4 Underleverandørar Viss tilbydar har underleverandørar, skal også desse kvalifiserast. Underleverandørane skal dokumentere at dei oppfyller kvalifikasjonskrava i punkt 3.2 og 3.3. Dersom tilbydar støttar seg på andre leverandørars kompetanse og kapasitet for å bli kvalifisert, må det leverast ei utfylt forpliktingserklæring som stadfestar dette forhold, jf. vedlegg 5. Erklæringa må underteiknast av underleverandøren. 4 Kravspesifikasjon 4.1 Generelt om kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen er dei nærare definerte krava som oppdragsgivar stiller til dei tenester som skal skaffast. Dersom den tenesta som blir tilbudd ikkje tilfredsstiller enkelte av oppdragsgivars krav må dette presiserast i tilbodsbrevet, jf. pkt. 6.1, tilbodets utforming og levering. Avvika skal vere presise og eintydige, og skal vere beskrive slik at oppdragsgivar kan vurdere avvika utan kontakt med tilbydar. 4.2 Kravspesifikasjon Oppdragsgivars kravspesifikasjon er vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. 5 Tildelingskriterier 5.1 Tildelingskriterier Tildelingskriterier er dei kriterier som oppdragsgivar skal leggje vekt på ved val av tilbod. Ei samla vurdering av tildelingskriteria vil avgjere kven av dei kvalifiserte tilbydarane som blir tildelt kontrakt. I denne konkurransen har oppdragsgivar valt følgjande kriterium for val av tilbydar: Det økonomisk mest fordelaktige tilbodet for oppdragsgivar I vurderinga av det økonomisk mest fordelaktige tilbodet vil følgjande underkriterier bli vurdert: 9

10 Tildelingskriterium 1: Kompetanse på fagområdet Tilbydaren skal kunne dokumentere kompetanse på fagområdet; straumtilhøve og undersøkingar av straumtilhøve i fjordar. Dokumentasjonskrav: CV for personell som skal utføre undersøkinga Attestar og vitnemål skal kunne visast fram på oppmoding Tildelingskriterium 2: Gjennomføringsplan innanfor budsjettet Tilbydar skal utabeide ein fagleg godt grunngjeven gjennomføringsplan for heile undersøkinga, som held seg innanfor budsjettramma. Det skal gå fram korleis ein konkret vil utføre undersøkinga, inkludert tidsplan og opplegg for prøvetaking. Dokumentasjonskrav: Gjennomføringsplan Tildelingskriterium 3: Kvalitet på liknande oppdrag Tilbydar skal ha utført liknande oppdrag med høg fagleg kvalitet, grundighet og samarbeidsevne. Dokumentasjonskrav: Referansar (namn, firma, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse) til oppdragsgivarar for liknande utførde oppdrag. Inkluder også kort omtale av kvart oppdrag Tildelingskriterium 4: Kjennskap til tilhøva i Sørfjorden Tilbydar skal ha kunnskap om tilhøva i Sørfjorden Dokumentasjonskrav: Liste over dei viktigaste arbeida som verksemda har gjennomført i Sørfjorden, inkludert ei kort omtale av oppdraga Tilbydaren har ansvar for at hans tilbod inneheld relevant dokumentasjon knytt til dei fastsette tildelingskriteria. Den relative vektinga av kriteria er angitt i følgjande tabell: Tildelingskriterier Vekting i % 1. Kompetanse på fagområdet 35 % 2. Gjennomføringsplan innanfor budsjettramma 35 % 3. Kvalitet på liknande oppdrag 15 % 4. Kjennskap til tilhøva i Sørfjorden 15 % SUM 100 % 10

11 6 Krav til tilbodet 6.1 Utforming og levering av tilbod Konkurransedokumenta består av sjølve konkurransegrunnlaget med dei vedlegg som går fram av vedleggslista. Vedleggslista står rett under innhaldslista. Delar av tilbodet blir svart på ved å fylle ut vedlegga til konkurransegrunnlaget, til dømes utfylling av tilbodsframside. Det å dokumentere at kvalifikasjonskrava er oppfylt er også ein viktig del av tilbodet. Tilbydar er sjølv ansvarleg for at tilbodet svarar til alle krav og avklaringspunkt i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Viss eit dokument skal nyttast som dokumentasjon/vedlegg til ulike delar av tilbodet (til dømes både som kvalifikasjonsdokumentasjon og som dokumentasjon relevant for evalueringa), må dette gjerast på ein ryddig måte. Ofte vil det vere hensiktsmessig å leggje dokumentet inn ein stad, samtidig som ein viser til dokumentet andre stadar i tilbodet med grunngjeving for kvifor ein har gjort tilvisinga. Alternativt kan dokumentet leggjast inn fleire gonger i tilbodet, dvs. på dei stadene der ein meiner ein slik tilvising er relevant. I begge tilfelle må ein vise til dei punkt eller dei delar av dokumentet som ein meiner er relevant. Tilbodet vil bestå av fleire element som skal setjast saman. For at tilbodet skal vere forståeleg og oversiktleg ber vi om at det har følgjande struktur og innhald: Namn: Innhald: Tilbodsframside Tilbodsbrev Kvalifikasjonskrav Tilbodsframsida (vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget) må innleverast fullstendig utfylt, samt datert og underteikna av person med fullmakt til å binde tilbydar. Tilbodsbrevet skal vere datert, underteikna av person med fullmakt å binde tilbydaren, og etter behov og relevans, innehalde informasjon om følgjande moment: - Nøyaktig og fullstendig skildring av alle avvik og atterhald i forhold til konkurransegrunnlagets bestemmelser. Her leggjast inn dokumentasjon knytt til dei kvalifikasjonskrav nemnt i pkt. 3 i dette dokumentet, i denne rekkefølgja: - Skatteattest for skatt - Skatteattest for MVA - Firmaattest - HMS eigenerklæring - Dokumentasjon på gjennomføringsevne - personell - Dokumentasjon på erfaring frå liknande oppdrag - Særlig dokumentasjon ved krav om kvalifisering av underleverandører (Lista over angir ikkje dokumentasjonskrava fullt ut. Sjå konkurransegrunnlaget punkt 3 for fullstendig tekst.) 11

12 Namn: Dokumentasjon for oppfylling av oppdragsgivars spesifikasjon og for tildelingskriterier Pris/budsjett Innhald: Her legg de inn dokumentasjon knytt til tildelingskrtieria som nemnt i punkt 5 i dette dokumentet, i denne rekkefølgja: - CV for personell som skal utføre undersøkinga - Gjennomføringsplan - Referansar (namn, firma, kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse) til oppdragsgivar for liknande utførte oppdrag. Inkluder også kort omtale av kvart oppdrag. - Liste over dei viktigaste arbeida som verksemda har gjennomført i Sørfjorden, inkludert ei kort omtale av oppdraga. Dokumentasjon på budsjett for undersøkinga. Pris er ikkje eit tildelingskriterium, men det er likevel ønskeleg å sjå korleis kostnadane er fordelt. Tilbod skal leverast elektronisk på nettstaden innan utløpet av fristen. 6.2 Tilbodsfrist Frist for å levere inn tilbod står på framsida og i punkt 2.3 av dette dokumentet. Oppdragsgivar tek ikkje ansvar for eventuelle tekniske problem i samband med levering av tilbod. Berre tilbod som blir lagt inn på innan fristen vil bli vurdert. 6.3 Tilbodsopning Vi vil ikkje halde offentleg tilbodsopning. 6.4 Tilbodets vedståelsesfrist Tilbodet er bindande for tilbydar inntil utløp av vedståelsesfristen som står på framsida av dette dokumentet. Bergen, 5. desember 2013 Kjell Kvingedal e.f. miljøvernsjef Silje Tingstad overingeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 12

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. for kjøp av

KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. for kjøp av KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bedriftshelsetjenester til Askøy kommune Viktige frister Siste frist for innsending

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

NOR Åpen anbudskonkurranse BKSAK Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II

NOR Åpen anbudskonkurranse BKSAK Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Videovegg til 110 Sentralen (brann) Hordaland for levering til Bergen kommune/ Bergen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I Konsulenthjelp til sakshandsaming av konsesjonssøknader om vindkraft i Solund Konkurransegrunnlag For levering

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og 51 Nye sandviksvei 51

UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og 51 Nye sandviksvei 51 Etat for boligforvaltning KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Åpen anbuds konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I OG II for UTBEDRING AV FASADER, MALER ARBEIDER, P nr 3314, Nordnesgaten 47,49 og

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III for kjøp av

berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III for kjøp av EØS 060-2016 Kvalfflkasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling BKSAK 201629015 berqen vann KVALIFIKASJON$GRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrfft om offentlige anskaffelser del I og del III

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Open anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. RAMMEAVTALE FOR KONSULENTTENESTER HELSE OG OMSORG fleire fagområde

Open anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. RAMMEAVTALE FOR KONSULENTTENESTER HELSE OG OMSORG fleire fagområde Open anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III RAMMEAVTALE FOR KONSULENTTENESTER HELSE OG OMSORG fleire fagområde Oppsummering Voss kommune har som intensjon å tildela

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl. Konkurransegrunnlag Allmenn taksering verk og bruk SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk Frist tilbod 28.08.2014, kl.12:00 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus

Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse SAK nr. 13/8501. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II

Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse SAK nr. 13/8501. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II rammeavtale på tolketjenester for levering til Askøy kommune Anskaffelses nr. 13/8501 Viktige frister

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde.

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. ANBUD 15/07: Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. Steinkjer den 18.07.07 Innhaldsforteikning I. KONKURRANSEGRUNNLAGET...2 1. OPPDRAGET...2 0 1.1. Oppdragsgjevar...2 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

NOR Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK

NOR Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK ETAT FOR BOLIGFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av UTVENDIG FASADEBEHANDLING, MALER ARBEIDER P nr. 3359 Breisteinvegen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING...4

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

UTLYSING AV ANBODSKONKURRANSE 2009-2011 RAMMEAVTALE OM DRIFTSKONSEPT OG UTLEIGE AV KANTINELOKALE I AKTIVITETSSENTERET I HELLAND SENTRUM

UTLYSING AV ANBODSKONKURRANSE 2009-2011 RAMMEAVTALE OM DRIFTSKONSEPT OG UTLEIGE AV KANTINELOKALE I AKTIVITETSSENTERET I HELLAND SENTRUM Versjon 22.01.2009 UTLYSING AV ANBODSKONKURRANSE 2009-2011 RAMMEAVTALE OM DRIFTSKONSEPT OG UTLEIGE AV KANTINELOKALE I AKTIVITETSSENTERET I HELLAND SENTRUM Konkurransegrunnlag del 1 Innhaldsliste: 1 DRIFTSKONSEPT

Detaljer

SAK 2016/3974Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandlinger - Brannslokkingsutstyr

SAK 2016/3974Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandlinger - Brannslokkingsutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandlinger etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Kontrakt for kontroll, service og vedlikehold av brannslokkingsutstyr i kommunale bygninger

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

«Behovet for tolk i asylkjeden»

«Behovet for tolk i asylkjeden» «Behovet for tolk i asylkjeden» Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-205 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG åpen anbudskonkurranse for Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.00 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK-12-118 Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Innhald

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

EØS Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK

EØS Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse BKSAK KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale om kjøp av vannmålere for levering til Bergen kommune Anskaffelsesnr. EØS 027-2014 Viktige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane

Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane Innbydar: Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av andre oppdragsgjevarar Vald innkjøpsprosedyre: Open anbodskonkurranse

Detaljer

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag.

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag. Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-213 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK Førespurnad under nasjonal terskel Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK-12-0332 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Om oppdragsgjevaren... 3 1.2 Formålet med anskaffinga... 3 1.3 Omfang... 3 2 Kontaktpersonar...

Detaljer