Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS"

Transkript

1 Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport av slam Tilbodsfrist: kl. 13:00 Oppstart innsamling: 1.januar Hamar

2 Innhald 1 GENERELL OMTALE Oppdragsgjevar Innkjøpet Kontraktsperiode Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Tilbodskonferanse og synfaring Tilleggsopplysningar Rettingar, suppleringar eller endringar i konkurransegrunnlaget Framdriftsplan REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBOD Innkjøpsprosedyre Innlevering av tilbod og tilbodsutforming Atterhald og avvik Opplysingsplikt Alternative tilbod Deltilbod Vedkjenningsfrist Tilbakekalling eller endring av tilbodet Eventuell bruk av underleverandør Vilkår for korleis innkjøpsprosessen og tilboda kan reknast som offentlege Teieplikt Krav til løns- og arbeidsvilkår KVALIFIKASJONSKRAV Generelt om kvalifikasjonskrava Betaling av skatt mv. og system for helse, miljø og tryggleik (HMT) Tilbydaren sin organisatoriske og juridiske stilling Økonomisk og finansielle stilling til tilbydaren Grunnleggjande kompetanse og oppdragsreferansar hjå tilbydar KRAV TIL YTINGA OG VILKÅR FOR TILDELING AV KONTRAKT Kravspesifikasjon Vilkår for tildeling av kontrakt Evaluering HANDSAMING AV TILBODA HJÅ OPPDRAGSGJEVAR Registrering av tilbod Tilbodsopning Avvising pga. tilhøve ved tilbydaren Avvising pga. forhold ved tilbodet AVSLUTTING AV KONKURRANSEN Avlysing av konkurransen og forkasting av tilbod Informasjon og grunngjeving av tildeling av kontrakt OVERSYN BILAG Albaran AS Side 2 av 12

3 1 GENERELL OMTALE 1.1 Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar er Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS (SIMAS). SIMAS er eigd av kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal, og har totalt ca innbyggjarar. Oppdragsgjevaren sin kontaktperson er: Namn: Hallvard Thomassen e-post: Telefon: Eventuelle spørsmål i samband med tilbodsgrunnlaget eller tilbodskonkurransen skal rettast til oppdragsgjevaren sin konsulent: Namn: Reidar Seim e-post: Telefon: Alle spørsmål skal vere skriftlige og pr. e-post til Spørsmål med tilhøyrande svar vert lagt ut på Doffin, sjå Det skal ikkje vere kontakt/kommunikasjon om tilbodskonkurransen med andre personar hjå oppdragsgjevar enn kontaktpersonane nemnt over. 1.2 Innkjøpet Konkurransen gjeld innsamling og transport av slam i SIMAS-kommunane. Det er omlag renseeiningar i området. Innhald og omfang av innkjøpet er nærare spesifisert i bilag Kontraktsperiode Oppdraget skal vere operativt frå , og vare til , med opsjon om forlenging med år utover dette. Andre kontraktsvilkår går fram av Bilag Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er dette dokumentet i tillegg til følgjande bilag: 1. Kravspesifikasjon 2. Generelle kontraktsvilkår 3. Prisskjema mv 4. Skjema HMT-stadfesting Albaran AS Side 3 av 12

4 1.5 Kunngjøring Konkurransen er utlyst i TED-databasen og DOFFIN-databasen sjå Tilbodskonferanse og synfaring Dette vert ikkje gjennomført. 1.7 Tilleggsopplysningar Tilbydar kan skriftleg be om tilleggsopplysingar. Dersom det vert oppdaga feil i konkurransegrunnlaget, skal dette varslast skriftleg til oppdragsgjevaren sin konsulent. Dersom tilbydar let vere å varsle om feil eller motstrid som tilbydaren har sett eller klart burde ha sett, kan ikkje tilbydaren seinare nytte dette som grunnlag for å klage på gjennomføringa av denne konkurransen. Skriftlege spørsmål og varsel om feil skal merkast med Tilbodskonkurranse slamrenovasjon " og sendast pr. e-post til oppdragsgjevaren sin konsulent. 1.8 Rettingar, suppleringar eller endringar i konkurransegrunnlaget Før tilbodsfrist har oppdragsgjevar rett til å gjere rettingar, suppleringar og endringar av tilbodsgrunnlaget som ikkje er vesentlege. Rettingar, suppleringar eller endringar i tilbodsgrunnlaget vert straks og seinast 6 dagar før tilbodsfristen lagt ut elektronisk på Doffin. Tilbydarane har sjølve ansvaret for å registrere seg i Doffin på oppdraget slik at dei får tilgang til rettingar, suppleringar eller endringar i tilbodsgrunnlaget. 1.9 Framdriftsplan Det vert lagt opp til følgjande framdriftsplan for konkurransen: Aktivitet Tidspunkt Utlysing i DOFFIN Tilbodsfrist - sjå punkt kl. 13:00 Tilbodsopning - sjå punkt kl. 14:00 Val av leverandør og melding til tilbydarane (omtrentleg) Signering av kontrakt (omtrentleg) Vedkjenningsfristen går ut: Vidare framdrift i samsvar med kontrakten: Oppdragsgjevar leverar oppdatert kunderegister Fristar for dokumentasjon frå leverandøren: Første utkast til ruteoversikt, jf. NS 9430, punkt 6 Endeleg utkast til ruteoversikt. Garantibevis, jf. bilag 2, punkt 9 Dokumentasjon frå eventuelle underleverandørar, jf. punkt 2.9 og NS 9430, punkt Albaran AS Side 4 av 12

5 Aktivitet Kvalitetsplan Forsikringsbevis, jf. NS 9430, punkt Kopi av transportløyve for alle kjøretøy tenkt nytta i oppdraget Tidspunkt Oppstart av oppdraget: Eventuell varsling frå oppdragsgjevar om forlenging av kontrakt med 1 år (opsjon): Avslutting av kontrakt utan forlenging: Eventuelt opsjon på forlenging: Eventuell varsling frå oppdragsgjevar om forlenging av kontrakt med endå 1 år (opsjon): Avslutting av kontrakt med eventuelt 1 år opsjon: Eventuelt opsjon på forlenging: Avslutting av kontrakt med eventuell 1+1 års opsjon: Tidspunkta mellom opning av tilboda og oppstart, er rettleiande og kan bli endra. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBOD 2.1 Innkjøpsprosedyre Innkjøpet vert gjennomført i samsvar med lov om offentlege innkjøp av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige innkjøp (FOA) av 7. april 2006 nr Det vert gjennomført ein open tilbodskonkurranse etter del I og del III i forskrifta (innkjøp over EØS-terskelverdi). I ein open tilbodskonkurranse kan alle interesserte tilbydarar levere tilbod. Det er inga prekvalifisering, og leverandøren må levere dokumentasjonen på at dei er kvalifisert samstundes med tilbodet. I denne konkurransen er det ikkje høve til forhandlingar. Det er såleis ikkje høve til å endre tilboda eller prøve å endre tilboda gjennom forhandlingar, t.d. om endring av pris, leveringstid eller andre føresetnader som verkar inn på konkurransen eller rangeringa av tilboda. Leverandøren må såleis gje sitt beste tilbod innan tilbodsfristen. 2.2 Innlevering av tilbod og tilbodsutforming Tilbodet skal leverast til eller sendast per post til: Besøksadresse: Postadresse: Albaran AS v/reidar Seim Karenslyst allé 4; Skøyen N-0278 Oslo; Norway Albaran AS v/reidar Seim Postboks 332 Skøyen N-0213 Oslo, Norway Tilbodet skal leverast innan utløpet av tilbodsfristen kl 13:00. Albaran AS Side 5 av 12

6 Tilbod som er levert for seint, vert avvist. Dette gjeld også om forseinkinga skuldast tredjepart (posten, bodfirma, mv.). Tilbodet skal vere skriftleg og signert av personer som har fullmakt til å forplikte tilbydaren. Tilbodet skal leverast i lukka konvolutt/pakke og merkast Tilbod slamrenovasjon SIMAS. Tilbodet skal vere på norsk. Tilbodet skal leverast i eitt eksemplar. Det skal også leverast ein elektronisk kopi på minnepinne eller CD av følgjande: Komplett tilbod (pdf eller tilsvarande). Sladda versjon av komplett tilbod (pdf eller tilsvarande) der tilbydaren har sladda det som han reknar som forretningsløyndommar, sjå punkt Utfylt prisskjema (bilag 3b) i excel-format. Tilbodet skal innehalde dokumentasjonen gjeve nedanfor: Dokumentasjon Vedleggsnr. til tilbodsbrev Signert tilbodsbrev Firmaattest Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.3 Skatteattest meirverdiavgift Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.2 Skatteattest skatt Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.2 HMT stadfesting Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.2 Dokumentasjon på kredittrating, eventuelt anna relevant dokumentasjon. Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.4 Grunnleggjande kompetanse og erfaring, i tillegg til stadfesting frå evt underleverandørar. Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.5 Kvalitetsstyringssystem Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.5 Pristilbod og omfang og innhald til tenesta Utfylt prisskjema, bilag 3b, i tillegg til utfyllande gjennomføringsplan i samsvar med sjekklister i bilag 3b (skjema B12 B15) Atterhald og avvik Sjå krav til dokumentasjon i punkt Albaran AS Side 6 av 12

7 Tilbydar er ansvarlig for å svare på alle spørsmål, krav og avklaringspunkt i konkurransegrunnlaget på ein utfyllande måte. 2.3 Atterhald og avvik Eventuelle atterhald i høve til kontraktvilkåra vert vurdert ut frå konsekvensane som oppdragsgjevar meiner dei har i høve til kvalitet, tidsplan og kostnader. Tilsvarande gjeld for avvik. Atterhald og avvik skal vere presise og eintydige slik at oppdragsgjevar kan vurdere dei utan kontakt med tilbydarane. Atterhald og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og takast inn i tilbodsbrevet. Vesentlege atterhald og avvik vil føre til at tilbodet vert avvist. Eventuelle tilvisingar til standardiserte leveringsvilkår eller liknande vert rekna som atterhald dersom dei har avvik i høve til konkurranse- eller kontraktsvilkåra. I vedlegg 9 til tilbodsbrevet skal det gjerast greie for eventuelle atterhald og avvik og konsekvensane av desse. 2.4 Opplysingsplikt Oppdragsgjevar gjev skriftleg melding med ei kort grunngjeving dersom tilbydar eller tilbod vert avvist, alle tilbod forkasta eller dersom konkurransen vert avlyst. Tilbydar kan skriftleg be om ei nærare grunngjeving for avvisinga, forkastinga eller avlysinga. Oppdragsgjevar er pliktig til å svare på dette seinast 15 dagar etter at spørsmålet vart motteke. 2.5 Alternative tilbod Tilbodet skal leverast i samsvar med konkurransegrunnlaget. Alternativt tilbod vert ikkje akseptert. 2.6 Deltilbod Det er ikkje høve til å gje tilbod på delar av oppdraget. 2.7 Vedkjenningsfrist Tilbydaren må vedkjenne seg tilbodet sitt til kl. 24:00, Tilbakekalling eller endring av tilbodet Innleverte tilbod kan tilbakekallast eller endrast fram til utløpet av tilbodsfristen. Tilbakekalling av tilbod skal skje skriftleg. Endringar av tilbodet vert rekna som eit nytt tilbod og må tilfredsstille alle formalkrav. 2.9 Eventuell bruk av underleverandør Det skal opplysast kven tilbydaren ønskjer å nytte som underleverandør(ar) og kva delar av leveransen som kvar enkelt underleverandør skal utføre. Det skal opplysast om namn og organisasjonsnummer til underleverandøren og plassering til denne i organisasjonsplanen. Vedlagt tilbodet skal også vere ei stadfesting frå underleverandøren der han forpliktar seg til å stille med tilstrekkeleg kapasitet ved ein eventuell kontrakt. Albaran AS Side 7 av 12

8 2.10 Vilkår for korleis innkjøpsprosessen og tilboda kan reknast som offentlege Innleverte tilbod og tilbodsprotokoll kan reknast som ikkje offentlege i samsvar med Offentleglova 23 fram til leverandør(ar) er bestemt. Etter dette tidspunktet er tilbodsprotokoll og tilbod offentlege med dei unnatak som oppdragsgjevar bestemmer. Tilbydarane vert bedt om å opplyse kva delar av tilbodet som kan reknast som forretningsløyndommar og som ikkje kan gjerast offentlege, med ei grunngjeving for kvart element, jfr punkt 2.2. Oppdragsgjevar tek likevel atterhald om å overprøve tilbydaren sin vurdering av dette dersom elementa må reknast som offentlege i samsvar med Offentleglova eller 3-6 i FOA Teieplikt Oppdragsgjevar og oppdragsgjevaren sine tilsette har teieplikt i samsvar med FOA, forvaltningslova og offentleglova Krav til løns- og arbeidsvilkår I forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar (FOR ) vert det stilt krav om at tilsette i verksemder som utfører tenester eller bygg- og anleggsarbeid for offentlege oppdragsgjevarar, ikkje har dårlegare løns- og arbeidsvilkår enn det som følgjer av gjeldande ålmenngjeringsforskrifter eller landsomfattande tariffavtale for den aktuelle bransjen. Det vert såleis føresett at tilbydar gjer seg kjent med vilkåra i kontrakten, jf bilag 2, punkt 8, der det er krav om løns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjonar i samsvar med forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar av 8. februar 2008 nr KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrava Oppfylling av kvalifikasjonskrava under er ein føresetnad for vidare deltaking i konkurransen. Dokumentasjonen skal følgje som vedlegg til tilbodsbrevet. Albaran AS Side 8 av 12

9 3.2 Betaling av skatt mv. og system for helse, miljø og tryggleik (HMT) Krav Tilbyder skal ha ordna tilhøve når det gjeld innbetaling av skatt og meirverdiavgift. Dokumentasjonskrav Attester om restansar på skatt/avgift mv. RF-1244 RF-1244 B Attestane vert skrive ut av det lokale skattekontoret eller skatteinnkrevingskontoret der leverandøren har hovudkontoret sitt. Utanlandske tilbydarar skal leggje frå attester frå tilsvarande styresmakter. Attesten skal ikkje vere eldre enn 6 månader. Attestane skal følgje som Vedlegg 2 og 3 til tilbodsbrevet. Tilbyder skal ha eit fungerande HMTsystem ("HMS" på bokmål). HMT stadfesting, sjå skjema bilag 4. Utfylt erklæring skal følgje som Vedlegg 4 til tilbodsbrevet. 3.3 Tilbydaren sin organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Tilbyder skal være eit lovleg etablert føretak. Norske selskap: Firmaattest. Utanlandske selskap: Dokumentasjon på at selskapet er registrert i bransjeregister eller føretaksregister som gjeld i landet der leverandøren er etablert. Firmaattest skal følgje som Vedlegg 1 til tilbodsbrevet. 3.4 Økonomisk og finansielle stilling til tilbydaren Krav Tilbyder skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre leveransen/kontrakten. Dokumentasjonskrav Kredittrating A (kredittverdig) frå offentleg godkjend kredittvurderingsselskap. Ratinga skal ikkje vere eldre enn 3 månader rekna frå tilbodsfrist, og m.a. basere seg på siste godkjende årsrekneskap. Dokumentasjon på kredittrating skal følge som Vedlegg 6 til tilbodsbrevet. Dersom tilbydar av ulike årsaker ikkje kan leggje fram dokumentasjonen som oppdragsgjevar har bedt om, kan tilbydaren dokumentere økonomisk kapasitet med anna dokument som oppdragsgjevar kan akseptere, t.d. bindande fråsegn om garantiar. Albaran AS Side 9 av 12

10 3.5 Grunnleggjande kompetanse og oppdragsreferansar hjå tilbydar Krav Dokumentasjonskrav Tilbydaren inkludert eventuell(e) underleverandør(ar), skal ha relevant erfaring og kompetanse frå tilsvarande oppdrag. Opplisting av relevante referansar siste 3 år. Referansane må omfatte opplysingar om oppdragsgjevar, verdi og tidspunkt. Oversyn over relevant kompetanse og erfaring for leverandøren (føretaket) innan fagområdet, t.d. transport, slamrenovasjon/- behandling, avfallsrenovasjon/-behandling mv. Opplysningar om eventuell bruk av underleverandør, inkludert evt kompetanse og erfaring, jfr over, i tillegg til stadfesting frå underleverandør om tilgjengeleg kapasitet, jfr. punkt 2.9. For nye føretak som ikkje kan leggje fram oppdragsreferansar, er det høve til å leggje fram annan dokumentasjon som dokumenterer at tilbydaren har relevant erfaring og kompetanse. Dokumentasjonen skal følgje som Vedlegg 7 til tilbodsbrevet. Oppdragsgjevar har rett, men ingen plikt til å sjekke/kontakte referansane som er lista opp. Tilbyder skal ha eit tilfredsstillande kvalitetssystem som er dekkande for leveransane som avtalen omfattar. Omtale av system for kvalitetssikring. Inkludert eventuell dokumentasjon av sertifisering. Dokumentasjon skal følgje som Vedlegg 8 til tilbodsbrevet. Albaran AS Side 10 av 12

11 4 KRAV TIL YTINGA OG VILKÅR FOR TILDELING AV KONTRAKT 4.1 Kravspesifikasjon Krav til ytinga er spesifisert i Bilag Vilkår for tildeling av kontrakt Oppdragsgjevar vil velje tilbodet eller tilboda som etter ei heilskapsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige totalt for kontrakt 1 og kontrakt 2. Følgjande kriterium vert lagt til grunn: Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav Pris 70 % Totalkostnader for oppdragsgjevar i kontraktsperioden. I tillegg til vekta tilbodssum, jf. prisskjema B11 (bilag 3b), vert det også lagt vekt på prissette atterhald, eller andre tilhøve. Kvalitet 30 % Tenesta sin kvalitet ut frå tilbydaren sin omtale av gjennomføringa av oppdraget, der det vert lagt vekt på følgjande: Organisering, logistikk og transportløysingar i høve til om gjennomføringa som er foreslått verkar robust og realistisk, m.a. ut frå ressursinnsats, opplegg for ruteplanlegging, fleksibilitet i utstyrsparken, i tillegg til reservekapasitet og beredskap. Service og serviceorganisasjon, inkludert responstid for retting av feil, service mot kunde og tilgjenge mot oppdragsgjevar, i tillegg til skisse til omfang av kvalitetsplan med tilhøyrande prosedyrar for rapportering. Den interne vektinga mellom dei to prikkpunkta over vert vurdert ut frå skjøn. Dokumentasjonen i samsvar med sjekklista i skjema B12 B15 i bilag 3b skal i tillegg til supplerande opplysningar om gjennomføringsplan følgje som Vedlegg 10 til tilbodsbrevet. 4.3 Evaluering Ved evaluering av tilboda i høve til dei ulike kriteria, vert det for kvart kriterium nytta ein poengskala frå 0 til 10, der 10 er best. Total poengsum vert deretter rekna ut på grunnlag av vektene for kvart av kriteria (pris og kvalitet). Evaluering av pris skjer på grunnlag av ein lineær skala, der tilbydaren med lågast pris får 10 poeng, og ein prisskilnad på 100 % gjev 0 poeng. Det vert elles teke omsyn til eventuelle atterhald og avvik under det enkelte kriterium. Albaran AS Side 11 av 12

12 5 HANDSAMING AV TILBODA HJÅ OPPDRAGSGJEVAR 5.1 Registrering av tilbod Tilboda vert merka med tidspunkt for levering etter kvart som dei vert levert. Dersom det vert bedt om dette, vil oppdragsgjevar skriftleg stadfeste når tilbodet er teke imot. 5.2 Tilbodsopning Tilbodsopninga vert ikkje offentleg. 5.3 Avvising pga. tilhøve ved tilbydaren Oppdragsgjevar pliktar å avvise tilbydarar dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA første ledd bokstav a-f. Oppdragsgjevar kan avvise tilbydarar dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA andre ledd bokstav a-g. 5.4 Avvising pga. forhold ved tilbodet Kjøper pliktar å avvise tilbod dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA første ledd bokstav a-f. Kjøper kan avvise tilbod dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA andre ledd bokstav a-d. 6 AVSLUTTING AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysing av konkurransen og forkasting av tilbod Oppdragsgjevar kan ved sakleg grunn kostnadsfritt avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbod kostnadsfritt. 6.2 Informasjon og grunngjeving av tildeling av kontrakt Når oppdragsgjevar har bestemt kven som får kontrakten, vert dette samstundes varsla skriftleg til alle tilbydarar i rimelig tid før kontrakten vert inngått. Med «kontrakt inngått» vert meint tidspunktet då begge parter har signert kontrakten. Grunngjevinga vert sendt elektronisk med ein klagefrist på minimum 10 kalenderdagar rekna frå datoen då grunngjevinga vert sendt. Dersom eventuelle klager ikkje vert teke til følgje, vil oppdragsgjevar inngå kontrakt etter klagefristen nemnt over. 7 OVERSYN BILAG 1. Kravspesifikasjon 2. Generelle kontraktsvilkår 3. Tilbodsbrev, prisskjema for utfylling 4. Skjema HMT-stadfesting Albaran AS Side 12 av 12

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus

Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I Konsulenthjelp til sakshandsaming av konsesjonssøknader om vindkraft i Solund Konkurransegrunnlag For levering

Detaljer

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde.

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. ANBUD 15/07: Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. Steinkjer den 18.07.07 Innhaldsforteikning I. KONKURRANSEGRUNNLAGET...2 1. OPPDRAGET...2 0 1.1. Oppdragsgjevar...2 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane

Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane Innbydar: Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av andre oppdragsgjevarar Vald innkjøpsprosedyre: Open anbodskonkurranse

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Asfaltering kommunale vegar i Kvam konkurransegrunnlag side 1/8. Asfaltering kommunale vegar i Kvam Konkurransegrunnlag

Asfaltering kommunale vegar i Kvam konkurransegrunnlag side 1/8. Asfaltering kommunale vegar i Kvam Konkurransegrunnlag Asfaltering kommunale vegar i Kvam 2008 - konkurransegrunnlag side 1/8 Kvam herad Asfaltering kommunale vegar i Kvam 2008 Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Dato: 21. april 2008 Tilbodsinvitasjon

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsynstenester i Stølsheimen landskapsvernområde og områder som grenser naturleg til i Hordaland og Sogn og Fjordane» Tilbodsfrist: 20. desember 2012 Tilbodet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. åpen anbudskonkurranse. for. Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage. Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG åpen anbudskonkurranse for Trelast og byggevarer til Ramstad gård barnehage Tilbudsfrist: Onsdag 21. august 2013 kl. 12.00 Innholdsfortegnelse: 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Notat Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandler Dato 2015/253-2/Q05 Torstein Engstad 71171558 13.04.2015 Til: Tilbodsgrunnlag for kantslått langs kommunale veger 2015 Aukra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: STAB-00330-2010 Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: HANDL-00100-2010 Bilpremier til Flax Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi INNHOLDSFORTEGNELSE Konkurransegrunnlag HANDL-00100-2010 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLINGAR. SAK nr. 2010/09

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLINGAR. SAK nr. 2010/09 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLINGAR SAK nr. 2010/09 Treningstilbod for tilsette i sentraladministrasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Tilbodsfrist:. 8. juni 2010 kl 12.00 INNHALD 1. ANBODSINNBYDING...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg Anskaffelsesnummer: EØS 038-2014 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 0 FORKORTELSER OG UTTRYKK...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Forprosjekt Kvammaskulen 2007

Forprosjekt Kvammaskulen 2007 Forprosjekt Kvammaskulen 2007 side 1/15 Kvam herad Forprosjekt Kvammaskulen 2007 Konkurransegrunnlag prosjektering Konkurranse ved forhandling Sak: 2005000518 Dato: Revidert 25. april 2005 Tilbodsinvitasjon

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179 Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 14.03.2016 kl 12:00

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttenester. for levering til. Voss kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttenester. for levering til. Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttenester for levering til Voss kommune Tilbodsfrist: Dato: 15.10.2013 Klokka: 12.00 1 Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar...

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Referanse: INTER-00040-2010 Teknisk, merkantil og kreativ utvikling av Mobil- og Internettkanalen Begrenset anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen Konkurranse uten forhandling Anskaffelse av Radio mikrofoner til Det Norske teateret Tilbudsfrist: 13.12.2012, kl. 12:00 Side 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Saksnummer: 12/0634 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Kjøp av lyskilder Side 2 av 13 Grunndokument Innhold 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Avtaleperiode...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Kontrakt for kjøp av

KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Kontrakt for kjøp av BÆRUM KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING (Konkurransen gjennomføres i ett trinn) Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II (under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester) Kontrakt

Detaljer

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013 Rammeavtale filmproduksjon Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/38 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2010/10. Konkurranse på rammeavtale for bedriftshelsetenester til Møre og Romsdal fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2010/10. Konkurranse på rammeavtale for bedriftshelsetenester til Møre og Romsdal fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE SAK nr. 2010/10 Konkurranse på rammeavtale for bedriftshelsetenester til Møre og Romsdal fylkeskommune Tilbodsfrist: 30.06.2010 kl 15.00. Konkurransegrunnlag

Detaljer