Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015"

Transkript

1 Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Open anbodskonkurranse for Anskaffelse av Renovasjonslastebil 2015 Konkurransegrunnlag Del I Tilbodsfrist kl: 12:00

2 INNHALD Del I Betingelser for konkurransen Informasjon om anskaffelsen Presentasjon av oppdragsgjevar Reglar og prosedyre for konkurransen Anskaffelsens føremål Dokumentstruktur Planlagt framdrift Tilleggsopplysningar Endring i konkurransegrunnlaget Krav til leverandørens kvalifikasjonar Obligatoriske og ufråvikelege krav Skatteattester HMS-eigenerklæring Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjonar Underleverandører Krav til tilbodet Utforming og levering av tilbod Tilbodsfrist Vedståelsesfrist Innleveringsstad Prisar Avvik og atterhald Alternative tilbod Tilbod på deler av oppdraget Endre og tilbakekalle tilbod Komplett tilbod Oppdragsgivar sin handsaming av tilboda Registrering av tilbod Tilbodsopning Avvising av leverandører Avvising av tilbod Avklaring og retting av openbare feil Avgjersle av konkurransen Tildelingskriterier Innstilling på kontraktstildeling Avviste og forkasta tilbod Avlysing av konkurransen og totalforkasting Oppdragsgjevar si opplysningsplikt Diverse bestemmelser Offentlighet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.2 Forbod mot at oppdragsgjevar sine tilsette deltek i konkurransa Vedlegg 1 Mal for HMS-egenerklæring Vedlegg 2 Egenerklæring- Innsyn i dokumenter Side 2 av 12

3 Del I Betingelser for konkurransen 1 Informasjon om anskaffelsen 1.1 Presentasjon av oppdragsgjevar Denne anskaffelsen vert gjennomført av rågjevingsfirma Dammerud Kompetanse v/ Tore Dammerud, på vegne av oppdragsgjevar Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR). VØR er eit interkommunalt avfallselskap og held til i Torvmyrane 29 i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. For meir informasjon om kunde, sjå Reglar og prosedyre for konkurransen Anskaffelsen er omfatta av «lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA)» og «forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (FOA)» med seinare endringar. For denne anskaffelsen gjeld FOA del I og III. Denne anskaffelsen føl prosedyre for open anbodskonkurranse. Dette er ein anskaffelsesprosedyre som opnar for at alle interesserte leverandørar kan gje tilbod, men som ikkje tillet forhandlingar. 1.3 Anskaffelsens føremål Oppdraget gjeld innkjøp av ein renovasjonslastebil til Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS. Ein er ute etter ein to-aksla baklastar renovasjonsbil, til erstatning for ein treaksla baklastarbil 2009 modell. Innbytte av gamal bil er ein del av konkurransegrunnlaget. Bilen skal brukast dagleg til innsamling av avfall. Oppdragsgjevar sine abonnentar har avfallsbeholdarar varierande frå 140L til 660 L, i tillegg til at ein tømer nokre kontainarar og hentar inn papp frå næringslivet. Oppdragsgjevar vurderer dette til å være ein anskaffelse over terskelverdi. 1.4 Dokumentstruktur Dette konkurransegrunnlaget består av fyljande dokument: Del I Betingelser for konkurransen med vedlegg (dette dokumentet) Del II Generelle kontraktsvilkår og bilag (inkl. kravspesifikasjon) 1.5 Planlagt framdrift Det er lagt opp til fyljande tidsrammer for gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt vert inngått. Datoar nedanfor utanom tilbodsfrist, er foreløpige og kan verte endra: Planlagde milepæler Frist Utlysing av konkurransegrunnlag Tibodsbefaring innbytteobjekt kl.16:00 18:00 Tilbodsfrist kl: 12:00 Evaluering vil finne stad i vekene Veke Oppdragsgjevar gjev skriftleg melding om tildeling Frist for eventuell klage Innan 10 dagar etter tildeling Kontrakt vert inngått Ved klagefristens utløp. Side 3 av 12

4 1.6 Tilleggsopplysningar Leverandøren kan be om tilleggsopplysningar frå oppdragsgjevar. Forespørsel om tilleggsopplysningar som er framsett i tilstrekkeleg tid før tilbodsfrist, vil bli besvart av oppdragsgjevar seinast 6 dagar før tilbodsfristen sitt utløp. Svaret vert sendt til alle som har motteke konkurransegrunnlaget gjennom Doffin.no Førespurnad om tilleggsopplysningar skal sendast på e-post til: Slike spørsmål skal merkast Spørsmål Renovasjonslastebil Endring i konkurransegrunnlaget Innan tilbodsfristens utløp kan oppdragsgjevar foreta mindre endringar i konkurransegrunnlaget, jf. FOA Alle endringar vil umiddelbart sendast alle som har motteke konkurransegrunnlaget gjennom doffin.no Oppdragsgjevar kan gje ein forlengelse av tilbodsfristen dersom endringar kjem så seint at det blir vanskeleg for leverandørane å ta hensyn til det i tilbodet. 2 Krav til leverandørens kvalifikasjonar 2.1 Obligatoriske og ufråvikelege krav Dokumentasjon: Skatteattest for meirverdiavgift Skatteattest for skatt HMS-eigenerklæring Skatteattester Norske leverandørar skal fremleggje skatteattestar for meirverdiavgift og skatt (skjema RF Attestane skal foreligge innan tilbodsfristens utløp, og dei skal ikkje være eldre enn 6 månader regna frå tilbodsfristens utløp. Norske leverandører som ikkje er meirverdiavgiftspliktige skal fremleggje stadfesting frå skattemyndigheitene om dette HMS-eigenerklæring Leverandørar som skal utføre arbeid i Noreg, skal framleggje ein eigenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Noreg når det gjeld helse, miljø og sikkerheit. Eigenerklæringa skal foreliggje innan tilbodsfristens utløp. Skjema for HMS-eigenerklæring følgjer som vedlegg Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Kvalifikasjonskrav: Det krevast at leverandøren har eit lovleg etablert føretak Dokumentasjon: Firmaattest skal vedleggast tilbodet Firma som er registrert utanfor Noreg skal leggje ved annen dokumentasjon som vil være relevant for å legitimere Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling. Side 4 av 12

5 2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Kvalifikasjonskrav Det krevast tilstrekkelig økonomi for å kunne gjennomføre den aktuelle kontrakta. Med tilstrekkelig økonomi meinast at leverandøren må være kreditverdig. Dokumentasjon Kreditvurdering / rating, ikkje eldre enn 6 månader regna frå tilbodfristens utløp, og som baserer seg på siste kjende rekneskapstal. Ein rating skal være utførd av offentleg godkjent kredittvurderingsinstitusjon. For nyetablerte selskap som ikkje har kredittrating, må det leggast ved tilsvarande dokumentasjon, for eksempel ei klargjering av eigenkapital og økonomisk stilling stadfesta av revisor. 2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjonar Kvalifikasjonskrav Det krevast erfaring frå tilsvarande oppdrag/leveransar. Dokumentasjon Det skal leggast ved tilbodet ei referanseliste til føretaket sine tilsvarande oppdrag. Med tilsvarande oppdrag meinast lastebil med påbygg, primært baklastar renovasjonsbil. Lista skal syne kven som var kunde, verdi, tidspunkt, kontaktperson og telefonnummer til denne. Minstekrav er tre relevant referansar, det er tilstrekkeleg å legge ved dei 5 siste relevante referansane. 2.5 Underleverandører Dersom Leverandøren planlegger å overlate deler av kontrakta til underleverandører, skal det gjevast ein kort beskrivelse av underleverandørane og gjevast opp kva ytingar dei vil utføre. 3 Krav til tilbodet 3.1 Utforming og levering av tilbod 1. Tilbodet skal være skriftleg og innehalde eit tilbodsbrev som skal være datert, underteikna av bemyndiget person og påført firmaet sitt namn. I tilbodsbrevet skal det klart komme fram kven som er Leverandørens kontaktperson samt kontaktpersonens stilling, telefonnummer og e-postadresse. 2. Tilbodet skal oversendast i lukka og merka forsendelse. 3. Forsendelsen skal være merka: Anskaffelse Renovasjonslastebil VØR Tilbodet skal leverast på norsk. 5. Tilbodet kan leverast direkte til leveringsadressa eller sendast med post, jf. punkt Tilbodet skal leverast i 2 eksemplar med skilljeark. 7. Tilbodet skal også innehalde et komplett tilbod i elektronisk format, primært ønskes minnepenn. Det er ikkje høve å sende tilbod elektronisk i denne anskaffelsen. Nærmare krav til tilbodets disposisjon følgjer av punkt Tilbodsfrist Siste frist for mottak av tilbod er kl: 12:00 Side 5 av 12

6 Tilbodet skal være motteke av oppdragsgjevar på innleveringsstaden, jf. punkt 3.4, før utløp av tilbodsfristen. Dette gjeld også for tilbod som blir sendt per post. Tilbodet skal være oppdragsgjevar i hende innan fristen. Tilbod som vert motteke for seint vil verte avvist, jf. punkt Vedståelsesfrist Leverandøren er bunden av tilbodet i tre månader frå tilbodsfristen sitt utløp. 3.4 Innleveringsstad Tilbod i lukka forsendelse, merka Anskaffelse Renovasjonslastebil VØR 2015,sendast eller leverast til: Postadresse: Dammerud Kompetanse v/tore Dammerud Postboks Ulsteinvik Gateadresse: Dammerud Kompetanse Kjerringhaugane Ulsteinvik 3.5 Prisar Tilbodets delprisar og totalpris skal gjevast opp i eige prisbilag, bilag 3. Dersom leverandøren ynsker å spesifisere andre priser ut over det som fremgår av bilaget, skal desse prisane identifiserast og gjevast i bilaget. Dersom det er motstrid mellom opplysningane i prisbilaget og i tilbodsbrevet, har opplysningane i tilbodsbrevet forrang. 3.6 Avvik og atterhald Alle avvik frå konkurransegrunnlaget skal være presise, eintydige og klart framgå av tilbodet slik at oppdragsgivar kan vurdere desse utan kontakt med leverandøren, jf. FOA Leverandøren kan ikkje gje inn tilbod som inneheld vesentlige avvik frå kravspesifikasjon i kunngjøringa eller konkurransegrunnlaget, jf. FOA (1) bokstav e. Dersom tilbodet inneheld avvik som isolert sett ikkje er vesentlige, kan det likevel etter ei konkret vurdering føre til at avvika samla sett vert å sjå som vesentlege. Eventuelle atterhald skal spesifiserast i tilbodsbrevet. Atterhald som framkjem andre stader i tilbodet, men som ikkje er spesifisert i tilbodsbrevet, kan ikkje gjerast gjeldande av leverandøren og vil bli sett bort frå ved evaluering av tilboda. Leverandøren kan ikkje ta vesentlege atterhald mot kontraktsvilkåra, jf. FOA (1) bokstav d. Dersom leverandøren har atterhald som isolert sett ikkje er vesentlige, kan det likevel etter ei konkret vurdering føre til at atterhalda samla sett vert å sjå på som vesentlege. Side 6 av 12

7 3.7 Alternative tilbod Det er ikkje anledning til å gi alternative tilbod. 3.8 Tilbod på deler av oppdraget Det er ikkje anledning til å gi tilbod på deler av oppdraget. 3.9 Endre og tilbakekalle tilbod Et tilbod kan kallast tilbake eller endrast fram til tilbodsfristens utløp, jf. FOA Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbodet er å betrakte som et nytt tilbod og skal utformast i samsvar med punkt Komplett tilbod Komplett tilbod skal ha følgande disposisjon og bestå av følgande punkter: 1. Tilbodsbrev: Samla prisoppsett, leveringstid og eventuelle atterhald skal tydeleg komme fram av tilbodsbrevet. Alle prisar skal gjevast opp eks. mva. Tilbydar skal også fylle ut prisbilag som del av eit komplett tilbod. 2. Dokumentasjon på leverandørens kvalifikasjonar 2.1 Skatteattester 2.2 HMS-eigenerklæring 2.3 Organisatoriske og juridiske stilling 2.4 Finansielle og økonomiske stilling 2.5 Tekniske og faglige kvalifikasjonar 2.6 Underleverandører 2.7 Eigenerklæring- innsyn i dokument 3. Løysingsbeskrivelse, som er leverandørens svar på oppdragsgivars kravspesifikasjon. Her under jf. Del II Bilag 1. Oppdragsgjevar ynskjer at tilbydar gjev kommentar til kvart enkelt punkt i kravspesifikasjonen om korleis det enkelte kravet (pr. punkt og underpunkt) vert innfridd i tilbodet. Desse kommentarane bør flettast inn i kravspesifikasjonen under dei ulike punkta. 4. Pris. 5. Eventuelle forbehold til avtalevilkåra. Oppdragsgivars krav og rettleiing til korleis bilag skal fyllast ut fremgår av det enkelte bilaget. Tilbodet skal leverast i brevordnar utan innbinding, plastlommer, stifter, binders eller lignande. Kvart punkt i tilbodet skal være inndelt med skilleark med klar disposisjon først i tilbodet. Alle svar skal gjevast under dei respektive punkta og ikkje i form av kryssreferanser eller henvising til nettsider eller lignande. Brosjyrer og anna reklamemateriell skal ikkje inngå i nokon del av tilbodet. Det er imidlertid ynskjeleg med teikning/illustrasjon og bilde av tilsvarande bil med påbygg, om mogeleg. Side 7 av 12

8 4 Oppdragsgivar sin handsaming av tilboda 4.1 Registrering av tilbod Oppdragsgivar vil påføre tidspunkt for mottak av tilbod etter kvart som dei kjem inn, og vil på oppfordring gje skriftleg stadfesting når eit tilbod er motteke. 4.2 Tilbodsopning Tilbodsopning finn stad kl: 14:00. Opning vert gjort av minst to representantar for oppdragsgivar. Det blir ikkje gjennomført offentlig tilbodsopning. Leverandør har ikkje rett til å være tilstades ved opninga. 4.3 Avvising av leverandører Oppdragsgivar skal etter FOA (1) avvise leverandørar som: ikkje oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltaking i konkurransen, med forbehold av FOA 21-3, sjå punkt 2, har unnlate å innlevere HMS-eigenerklæring i samsvar med FOA 17-14, med forbehold av FOA 21-3, sjå punkt 2.1, har unnlate å levere skatteattest i samsvar med FOA 17-14, med forbehold av FOA 21-3, sjå punkt 2.1, oppdragsgivar kjenner til er rettskraftig dømt for deltaking i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller kvitvasking av pengar, og der ikkje allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller har blitt nytta under utarbeiding av spesifikasjonar i strid med FOA 3-8. Oppdragsgivar kan også avvise leverandører dersom nokon av vilkåra i FOA (2) er tilstades. 4.4 Avvising av tilbod Oppdragsgivar skal i høve FOA (1) avvise tilbod når: det ikkje er levert innan den fastsette tilbodfrist, sjå punkt 3.2, det ikkje tilfredsstiller kravs til tilbodets utforming, jf. FOA 20-2 (1) og (3), sjå punkt 3.1, det er eit alternativt tilbod gjeve i strid med FOA 20-4, sjå punkt 3.7. Oppdragsgivar kan ikkje avvise et alternativt tilbod berre med den grunngjeving at kontrakta vil endre karakter frå ei tenestekontrakt til ein varekontrakt, eller omvendt, det inneheld vesentlige forbehold mot kontraktsvilkår, sjå punkt 3.6, det inneheld vesentlige avvik frå kravspesifikasjonene i kunngjeringa eller konkurransegrunnlaget, sjå punkt 3.6, eller det på grunn av avvik, atterhald, feil, ufullstendigheiter, uklarheiter eller lignande kan medføre tvil om korleis tilbodet skal vurderast i forhold til dei øvrige tilboda. Oppdragsgivar kan også avvise tilbodet dersom vilkåra i FOA (2) og er tilstades. Side 8 av 12

9 4.5 Avklaring og retting av openbare feil Oppdragsgivar har høve til å be om avklaringar av tilboda innanfor ramme av FOA 21-1 (2). Vidare kan oppdragsgivar rette openbare feil i tilbodet, dersom det er utvilsamt korleis feilen skal rettast, jf. FOA 21-1 (3). 5 Avgjersle av konkurransen 5.1 Tildelingskriterier Tildeling skjer på grunnlag av kva tilbod som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgande kriterier: Pris - vekt 50% Totalpris, alle kostnader inkludert, med fråtrekk for tilboden pris på innbyttebil. Pris vil bli vurdert etter ein lineær skala der, lågaste tilbod får 10poeng score, og øvrige tilbod får ein forholdsvis gjeven poengsum. Kvalitet, garanti, funksjonalitet og brukarvennlegheit - vekt 30%. Oppdragsgjevar er ute etter ein bil med god kvalitet, gode løysingar for funksjonalitet og med god arbeidsmessig kapasitet. Det vert føresett at alle minimumskrava i kravspesifikasjonen er oppfylde. Vi vil vurdere kvalitet og funksjonalitet / tekniske løysingar/ storleik på aggregat av dei løysingane som er foreslått for dei ulike punkta i kravspesifikasjonen samt for generell funksjonalitet relatert til den tilbodne bilen. Oppdragsgjevar vil under dette punktet poengmessig honorere kvalitet og funksjonelt gode løysingar. Brukaropplevd brukarvennlegheit vert også honorert. Vidare skal tilbydar gje opp garantitid og kva garantien inneber. God garantitid og omfang av garantien vil bli honorert under dette kriteriet. Underkriteria er ikkje gitt innbyrdes vekt. Oppdragsgjevar vil her foreta ein innkjøpsfagleg vurdering av den totale kvaliteten i tilbodet. Beste tilbod vert gjeve 10 poeng score, øvrige tilbod vert gjeve ein forholdsmessig score. Service, reparasjon og vedlikehaldsavtale på chassis - vekt 20%. Oppdragsgjevar er ute etter høg servicegrad med kort veg til verkstad, og mogelegheit for service/vedlikehald på ein slik måte at bilen ikkje går ut av dagleg drift. Vidare vil vi sjå på innhald i vedlikehaldsavtale. Tilbydar skal beskrive reisetid frå VØR, samt korleis dei vil møte krav om at service og vedlikehald skal skje på ein slik måte at bilen ikkje må takast ut av dagleg drift. Det vil også bli lagt vekt på at tilbydar har ein del erfaring med tilboden type utstyr, har hurtig tilgang til deler og utføring av service og reparasjonar kan utførast på kort tid. Vi ønskjer ein enkel beskrivelse av dette. Oppdragsgjevar vil her foreta ein innkjøpsfagleg vurdering av tilgang til og kvalitet på service og verkstad. Vi vil også legge vekt på innhald i vedlikehaldsavtale for chassiset, som leverandør må tilby for 5 år. Beste tilbod vert gjeve 10 poeng score, øvrige tilbod vert gjeve ein forholdsmessig score. Side 9 av 12

10 5.2 Innstilling på kontraktstildeling Alle deltakarar vil samtidig og i rimelig tid før kontrakt vert inngått, få skriftlig melding om kven oppdragsgivar vil tildele kontrakt. Med kontrakt er inngått meinast tidspunktet da begge parter skriv under kontrakta. Meldinga vil innehalde ei grunngjeving for valet og gje ein frist for leverandøren til eventuelt å klage over avgjerda. 5.3 Avviste og forkasta tilbod Avviste og forkasta tilbod vil ikkje bli returnert. 5.4 Avlysing av konkurransen og totalforkasting Oppdragsgivar forbeheld seg retten til å avlyse konkurransa dersom det føreligg sakleg grunn, jf. FOA 22-1 (1). Oppdragsgivar kan forkaste alle tilboda dersom resultatet av konkurransen gjev sakleg grunn for det, jf. FOA 22-1 (2). 5.5 Oppdragsgjevar si opplysningsplikt Oppdragsgjevar skal gje skriftleg melding med en kort grunngjeving dersom: leverandøren eller tilbodet vert avvist, jf. punkt 4.3 og 4.4. oppdragsgjevar tek avgjerd om å forkaste samtlege tilbod eller avlyse konkurransen, jf. punkt Diverse bestemmelser 6.1 Offentligheit For allmennhetens innsyn i tilbod og anskaffelsesprotokoll gjeld lov av 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd. Tilbod og protokoller er skjerma mot innsyn etter off. loven ledd fram til tildeling av kontrakt. Etter tildeling av kontrakt verte unnateke opplysningar som er gjeven teieplikt etter off. lova 13 jf. forskrift LOA 3-6. Tilbyder må sjølv vurdere og merke tekst og opplysningar i tilbodet som er å sjå som driftsog forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betyding å hemmeleghalde. Oppdragsgivar har likevel rett og plikt til å vurdere om opplysningane kan haldast hemmeleg i hht off.lova 13 jf. forskrift LOA 3-6. Skjema for eigenerklæring føl som vedlegg Forbod mot at oppdragsgjevar sine tilsette deltek i konkurransen Ein tilsett hjå oppdragsgjevaren kan ikkje delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen der han gjer teneste. Det same gjelder firma som helt eller i stor grad er eigd av ein eller fleire av oppdragsgjevar sine tilsette. Side 10 av 12

11 Vedlegg 1 Mal for HMS-eigenerklæring Denne stadfestinga gjeld: Firma Adresse. Postnr./-stad Land.. Det vert med dette stadfesta at denne verksemda arbeider systematisk for å oppfylle krava i helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga og med det tilfredsstiller krava i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemda (Internkontrollforskrifta) fastsett ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhald av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidarvern og arbeidsmiljø o.a. Det vert stadfesta at verksemda er lovlig organisert i samsvar med gjeldande skatte- og arbeidsmiljø-regelverk når det gjelder tilsette sine faglige og sosiale rettar. Det vert akseptert at oppdragsgjevar etter førespurnad vil bli gitt rett til å gå gjennom og rett til verifikasjon av verksemda sine system for ivaretaking av helse, miljø- og sikkerheitsarbeid. Dagleg leiar :. (sign.) Dato:. Det vert med dette stadfesta at det er sett i verk systematiske tiltak for å oppfylle ovannemnde krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgjevinga. Representant for dei tilsette:. Dato: (sign.) * For utanlandske oppdragstakarar gjelder følgjande: Det vert med dette stadfesta at det ved utarbeiding av tilbodet er tatt omsyn til helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga som følgjer av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta), fastsett ved kgl. res. 6 desember 1996 i medhald av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidarvern og arbeidsmiljø o.a.. Det vert akseptert at oppdragsgjevar etter førespurnad får rett til å gå gjennom og rett til verifikasjon av verksemda sine system for ivaretaking av helse, miljø- og sikkerheitsarbeid. Forpliktande underskrift Dagleg leiar :. (sign.) Dato:. Side 11 av 12

12 Vedlegg 2 Eigenerklæring- Innsyn i dokument Denne stadfestinga gjeld: Firma Adresse Postnr./-stad Land For ålmenta si innsyn i tilbod og innkjøpsprotokoll gjeld lov av 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Tilbod og protokollar er skjerma etter off. loven ledd fram til tildeling av kontrakt er gjort. Etter tildeling av kontrakt, skal ein unnta teiepliktbelagde opplysningar etter off. loven 13 jf. forskrift LOA 3-6. Tilbydar må sjølv vurdere og merke tekst og opplysningar i tilbodet som vert vurdert som drifts- og forretningsforhold som det vil vere av konkurransemessig betyding å hemmeleghalde. Oppdragsgivar har likevel rett og plikt til å vurdere om opplysningane kan haldast hemmeleg i samsvar med off. loven 13 jf. forskrift LOA 3-6. Det vert med dette stadfesta at vi er innforstått med lov om offentligheit og rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Vi har vurdert dei opplysningar som kjem fram i tilbodet og merka tekst som vert vurdert som drifts- og forretningsforhold som det vil vere av konkurransemessig betyding å hemmeleghalde. Det vert med dette stadfesta at vi er innforstått med at Oppdragsgivar har rett og plikt til å vurdere om opplysningane kan haldast hemmeleg i samsvar med off. loven 13 jf. forskrift LOA 3-6. Underteikna har merka av i tilbodet der vi meiner at tilbodet skal unntakas offentligheit: Alt kan offentleggjerast Tekst er merka Dato:.. Dagleg leiar: (sign.) Side 12 av 12

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Konkurranse med forhandling i ett trinn, under EØS-terskelverdi Anskaffelse av El installasjoner for Fedje VTS med tilhørende radarsiter Saksnummer 10/02622 Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSE F

KONKURRANSE F MOLDE KOMMUNE KONKURRANSE 2012-06 F Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenester til en person med psykisk utviklingshemming INNHOLD Kvalifikasjonsgrunnlag...3 1 Informasjon om anskaffelsen...3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi El-installasjon Kongshaug og Pyttane Kystverkets saks nr. 2013/1584 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 4 1 Informasjon om anskaffelsen... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR

KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR KONKURRANSEGRUNNLAG TRAKTOR Ulstein kommune Open anbodskonkurranse Sak nr 2013/888 og dok nr 11882/2013 Anbodskonkurranse kjøp av traktor Ulstein kommune side 1 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

NAV Buskerud. Anskaffelse av Bedriftshelsetjeneste. Konkurranse med forhandling

NAV Buskerud. Anskaffelse av Bedriftshelsetjeneste. Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Buskerud Anskaffelse av Bedriftshelsetjeneste Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 15.09.2016 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 4 1 Informasjon om

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Rederi Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Kystverkets saks nr. 2015/3618 INNHOLD Del I Betingelser for

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Volda kommune Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 21.03.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på nytt sportsgolv

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK-12-118 Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Innhald

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE SAK nr. 2009/06 Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS Tilbodsfrist: 22.05.2009. INNHALD OPEN ANBODSKONKURRANSE...1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester Konkurransegrunnlag Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 11/04329 Frist for tilbod: 1. november 2011 kl. 13.00 1 Innhaldsliste

Detaljer

NAV Buskerud. Anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak: Opplæring (AMO) Salg, service og kundebehandling - Buskerud. Konkurranse med forhandling

NAV Buskerud. Anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak: Opplæring (AMO) Salg, service og kundebehandling - Buskerud. Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Buskerud Anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak: Opplæring (AMO) Salg, service og kundebehandling - Buskerud Konkurranse med forhandling INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen...

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Aust-Agder Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Aktiv fra dag 1 i tjenesteområde sør Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 23-10-2015 Journalnr: 15-5897 INNHOLD

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I NAV Tiltak Akershus Konkurransegrunnlag del I Konkurranse med forhandling Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: «Salg og service»- enkeltplasser (AMO) Kunngjort i DOFFIN-basen [12.01.2015] o CPC-92 o CPV-80590000

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Konkurranse med forhandling i ett trinnunder EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av film

Konkurransegrunnlag Del I. Konkurranse med forhandling i ett trinnunder EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av film Konkurransegrunnlag Del I Konkurranse med forhandling i ett trinnunder EØS terskelverdi Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av film Kystverkets saks nr. 2014/4343 INNHOLD 1 Informasjon om anskaffelsen...

Detaljer

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER Tilbodsfrist: 13.05.2014, kl 14.00 side 1 1 OPPDRAGET 1.1

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I NAV Tiltak Akershus Konkurransegrunnlag del I Konkurranse med forhandling Anskaffing av arbeidsretta tiltak: Etablerarkurs i Akershus Enkeltplassar arbeidsmarknadsopplæring (AMO) Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune 2016 Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune 1 INNHOLD Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK Førespurnad under nasjonal terskel Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK-12-0332 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Om oppdragsgjevaren... 3 1.2 Formålet med anskaffinga... 3 1.3 Omfang... 3 2 Kontaktpersonar...

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Kulleseidkanalen-Vestre kanal Riving av trefendring og bygging av ny trefendring. Bømlo kommune INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 4 1 Informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Konkurranse med forhandling i ett trinnunder EØS terskelverdi Simulatortesting av seilas gjennom Stad skipstunnel Kystverkets saks nr. 2011/1560 INNHOLD 1 Informasjon om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, under EØS-terskelverdi Reparasjon av molo og kai i Obrestad fiskerihavn Kunngjort i DOFFIN-basen dato: 25 april 2012 NOR Ref:256714 Innhold Del I Betingelser

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde for levering til Stølsheimen verneområdestyre Landskapsvernområde Stølsheimen landskapsvernområde

Detaljer

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Sertifisert sikkerhetsopplæring Truck. Konkurranse med forhandling

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Sertifisert sikkerhetsopplæring Truck. Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Aust-Agder Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Sertifisert sikkerhetsopplæring Truck Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 23-03-2012 Journalnr:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

NAV TILTAK, Intro og Marked. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Helsesekretær. Konkurranse med forhandling

NAV TILTAK, Intro og Marked. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Helsesekretær. Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV TILTAK, Intro og Marked Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Helsesekretær Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 14.04.14 ref.nr. INNHOLD Del

Detaljer

NAV Nordland. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak:

NAV Nordland. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Del I av II // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Nordland Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Opplæring (AMO) Jobbsøkerkurs med arbeidspraksis og norskopplæring for fremmedspråklige NAV Sortland Konkurranse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Opprydding/fjerning av blåskjellanlegg i Rogaland 2. gangsutlysning Kystverkets saks nr. 2016/1132 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. Forskrifta om offentlege anskaffelser del I Kommunale næringsprosjekt - Rammeavtale for perioden 2013-2014 Konkurransegrunnlag For levering til Solund

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Konkurranse med forhandling i ett trinn

Konkurransegrunnlag Del I. Konkurranse med forhandling i ett trinn Konkurransegrunnlag Del I Konkurranse med forhandling i ett trinn Slepeberedskap Nord-Norge 2010 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

NAV Buskerud. Konkurransegrunnlag del I

NAV Buskerud. Konkurransegrunnlag del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Buskerud Konkurransegrunnlag del I Førerkort tyngre kjøretøy - enkeltplasser Enkeltplasser arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Konkurranse med forhandling INNHOLD Del I Betingelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Rammeavtale samfunnsøkonomiske analyser Kystverkets saks nr. 2015/3886 INNHOLD. Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon

Detaljer