HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

2 Innhald 1 Innleiing Formålet med anskaffinga Verdi og omfang Deling av kontrakten Alternative tilbod Kunngjering av anskaffinga Administrative føresegner Prosedyre for anskaffinga Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kontaktperson Språk Framdriftsplan Tilbodskonferanse Retting, supplering og / eller endring av konkurransegrunnlaget Spørsmål til konkurransegrunnlaget Kostnader for deltaking i konkurransen Returnering av tilbod Konfidensialitet og offentleggjering Teieplikt Offentleggjering Kvalifikasjonskrav Om kvalifikasjonskrava Obligatoriske krav Krav til organisatorisk og juridisk stilling Krav til økonomisk og finansiell stilling Krav til faglege kvalifikasjonar Tildelingskriterium og evaluering Tildelingskriterium Pris Evaluering Krav til tilbodet Strukturering av tilbodet Tilbodet sin form Innbinding, pakking og merking Tal på kopiar Frist tilbodet står ved lag til Kontrakt Atterhald og endringar Tilbakekalling av tilbod Avvising av tilbod Levering av tilbod Side 2 av12

3 7.1 Frist for levering av tilbod Leveringsadresse Registrering og opning av tilbod Avslutting av konkurransen Avlysing av konkurransen og totalforkasting Meddeling om val av leverandør og karensperiode...12 Side 3 av12

4 1 Innleiing 1.1 Formålet med anskaffinga Hordaland fylkeskommune, HFK, ønskjer tilbod på manuell dreibenk og manuell fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole, BMV. 1.2 Verdi og omfang Estimert total verdi for kontrakten vil vera under EØS-terskelverdi. BMV ønsker å kjøpe inn manuell fres og manuell dreiebenk til sin verkstad. BMV ønsker å kjøpe 1 stykk manuell fres og inntil 3 stykkar manuelle dreiebenker (BMV ønsker å kjøpe 1 stykk manuell fres og 1 stykk manuell dreiebenk med opsjon på 1+1 manuell dreiebenk). 1.3 Deling av kontrakten Det er høve til å gje tilbod på delar av oppdraget. Det er høve til å gje tilbod på dreiebenk og/eller fres. Dersom leverandør gjer tilbod på dreiebenk skal leverandør være i stand til å levere inntil 3 stykkar dreiebenker til BMV. 1.4 Alternative tilbod Det er ikkje høve til å gje alternative tilbod. 1.5 Kunngjering av anskaffinga Kunngjeringa blei sendt til Doffin på dato sett i pkt Administrative føresegner 2.1 Prosedyre for anskaffinga Denne anskaffinga vil gjennomføres i samsvar med lov 16. juli 1999 nr 69 om offentlege anskaffingar (LOA) og forskrift 7. april 2006 nr 402 om offentlege anskaffingar (FOA). Anskaffinga vil gjennomføres som ein open anbodskonkurranse i samsvar med FOA del I og II. Denne prosedyren gir alle interesserte leverandørar høve til å levere tilbod. 2.2 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget har to delar: Del 1 (dette dokumentet) inneheld prosedyrar og rammer for korleis prosessen vil gjennomførast inntil tildeling av kontrakt. Side 4 av12

5 Del 2 er eit kontraktutkast for anskaffinga. Del 2 kontraktutkast har følgjande bilag: - Bilag 1: Kravspesifikasjon - Bialg 2: Leverandør sitt løysningsforslag - Bilag 3: Prisskjema 2.3 Kontaktperson All kontakt knytta til denne anskaffing skal skje skriftleg på e-post til følgjande kontaktperson: Kontaktperson: Stilling: E-post: Marte Bertelsen Rådgjevar 2.4 Språk All skriftleg og munnleg kommunikasjon i samband med denne konkurransen skal gå føre seg på norsk. Språkkravet gjeld også sjølve tilbodet. 2.5 Framdriftsplan Anskaffinga er planlagd gjennomført i samsvar med følgjande framdriftsplan. Aktivitet Dato Kunngjering i Doffin Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget Frist for levering av tilbod kl Opning av tilbod Veke 50 Evaluering av tilboda Veke Tildeling av kontrakt Veke 51 Signering av kontrakt Veke 1 Frist tilbodet står ved lag til kl Det blir gjort merksam på at tidspunkta etter opning av tilboda er rettleiande. 2.6 Tilbodskonferanse Det vil ikkje bli avholdt tilbodskonferanse. 2.7 Retting, supplering og / eller endring av konkurransegrunnlaget Innan fristen for levering tilbod går ut har oppdragsgjevaren rett til å foreta rettingar, suppleringar og endringar av konkurransegrunnlaget som ikkje er vesentlege. Side 5 av12

6 Rettingar, suppleringar og / eller endringar i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort på Doffin seinast 6 dagar før fristen for levering av tilbod går ut. 2.8 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må fremjast innan fristen oppgitt i pkt 2.5. Spørsmål skal sendast skriftleg pr. e-post til oppdragsgjevaren sin kontaktperson, jf. pkt Alle spørsmål vil bli svart på i anonymisert form og gjort tilgjengeleg for alle som har registrert seg for mottak av konkurransegrunnlaget på Doffin i god tid før fristen for levering tilbod går ut. 2.9 Kostnader for deltaking i konkurransen Kostnader som leverandøren pådreg seg i samband med utarbeiding, levering og oppfølging av tilbod, blir ikkje refunderte. Deltaking vil ikkje på nokon måte forplikte oppdragsgjevaren til å inngå kontrakt med leverandøren eller påføre oppdragsgjevaren økonomiske plikter Returnering av tilbod Oppdragsgjevaren vil ikkje returnere leverandøren sitt tilbod. 3 Konfidensialitet og offentleggjering 3.1 Teieplikt Informasjon som partane blir kjent med i samband med konkurransen og gjennomføringa av kontrakten skal handsamast konfidensielt, og ikkje gjerast tilgjengeleg for utanforståande utan samtykke frå den andre parten. Teieplikta er likevel ikkje meir omfattande enn det som følgjer av forvaltningslova av 10. februar 1967 nr. 54 eller tilsvarande sektorspesifikk regulering, samt offentleglova, sjå pkt 4.2 nedanfor. 3.2 Offentleggjering Inntil val av leverandør er føreteke kan tilbod og anskaffingsprotokoll bli unnateke offentleggjering, jf. offentleglova av 19. mai 2006 nr Leverandørane skal på førespurnad levere ei elektronisk utgåve av tilbodet der det som blir sett som forretningsløyndomar er sladda, eller levere ein oversikt over kva delar ein ser som unnateke offentleggjering. Ved krav om innsyn, skal oppdragsgjevaren uavhengig av dette vurdere om opplysningane er av ein slik art at oppdragsgjevar pliktar å unnta dei frå offentleggjering, jf. Offentleglova 29. Oppdragsgjevar er pålagt å følgje prinsippet om meirinnsyn, jf. Offentleglova 11. Side 6 av12

7 4 Kvalifikasjonskrav 4.1 Om kvalifikasjonskrava Leverandøren skal oppfylle kvalifikasjonskrava for å bli kvalifisert for deltaking i konkurransen. Leverandørane er ansvarlege for å levere all dokumentasjon som blir etterspurt nedanfor som dokumentasjon for dei krav som er stilt. Manglande dokumentasjon eller mangelfulle opplysningar kan føre til at tilbodet blir avvist, jfr. FOA Obligatoriske krav KRAV DOKUMENTASJON Leverandøren skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt og meirverdiavgift. Skatteattestar ikkje eldre enn 6 månader rekna frå fristen for levering av tilbod. Med skatteattest er det meint: For norske leverandørar: 4.3 Krav til organisatorisk og juridisk stilling KRAV Skjema frå skattedirektoratet (RF-1244) for meirverdiavgift utferda av skattefuten/ fylkesskattekontoret skatt utstedt av kemnaren/kommunekasserar. For utanlandske leverandørar: Utanlandske leverandørar skal leggje fram attestar frå tilsvarande styresmakter som dei norske. DOKUMENTASJON Leverandøren skal vere eit lovleg etablert føretak. Norske leverandørar: Firmaattest. 4.4 Krav til økonomisk og finansiell stilling KRAV Utanlandske leverandørar: Godtgjering på at verksemda er registrert i bransjeregister eller føretaksregister som føreskrive i lovgjevinga i det landet der leverandøren er etablert. DOKUMENTASJON Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. Leverandøren sine to siste avslutta årsrekneskap inkludert noter og styre- og revisjonsmelding frå dei siste to åra. Oppdragsgjevar tek atterhald om å sjølv foreta ei Side 7 av12

8 4.5 Krav til faglege kvalifikasjonar kredittvurdering frå offentleg godkjent kredittvurderingsinstitusjon. KRAV Leverandøren skal ha tilstrekkeleg evne til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. DOKUMENTASJON Informer om korleis leverandøren er organisert for gjennomføringa av denne kontrakten. 5 Tildelingskriterium og evaluering 5.1 Tildelingskriterium Kontrakten blir tildelt til den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbodet basert på kriteria nedanfor. Tildelingskriterium Dokumentasjon Vekt/PK 1. Pris Ferdig utfylt prisskjema Bilag Kvalitet og service Svar på spørsmål i Bilag 2: Leverandør sitt løysingsforslag 0,6 3. Leveringstid Svar på spørsmål i Bilag 2: Leverandør sitt løysingsforslag 0,4 Tilbodet skal gje grunnlag for å vurdera om kriteria er oppfylt og vera basis for samanlikning med konkurrerande tilbod. Det bør difor leggjast stor vekt på å beskrive korleis tilbodet oppfyller desse kriteria. 5.2 Pris Ved evaluering av pris vil HFK leggje til grunn dei utfylte prisane i prisskjemaet, bilag 3. Dei tilbydte prisane omfattar alle ytingar og kostnadar som er naudsynt for ein fullstendig, komplett og fagmessig utføring av det arbeidet som inngår i oppdraget. Prisane skal oppgis i norske kroner eksklusive merverdiavgift, mva. Side 8 av12

9 5.3 Evaluering Alle godkjente tilbod vil bli evaluerte med poeng på tildelingskriteria, der 10 er høgast og 1 er lågast. Tilbod med poeng 0 på tildelingskriteria utanom prisen vil bli avvist, jf. FOA Evalueringsmodellen som vil bli nytta byggjer på prising av avvik/manglar i forhold til høgaste oppnåelege poengsum i tildelingskriteria utanom prisen (K1). Poeng under 10 på desse tildelingskriteria gir uttrykk for kor stor avviket/mangelen er. Mangelen/avviket vil bli prisa inn i tilbodet med eit påslag på tilboden pris. Det økonomisk mest fordelaktige tilbodet er det tilbodet som kjem ut med lågast prisa kvalitet (PK). Sjå formel og døme nedanfor. Avvik frå best oppnåeleg poeng vert berekna slik: «maksimalt oppnåelig poeng (10) minus gitt poeng for kriteriet delt på maksimal oppnåelig poeng (10)». Matematisk modell for det økonomisk mest fordelaktige tilbod PK PK = Pris kvalitet (total poengsum) P = Total pris (summen av prisane) i tilbodet K1 = vekt av tildelingskriterium 1 - pris (skal alltid være 1) K2 = vekt av tildelingskriterium 2 K3 = vekt av tildelingskriterium 3 Sm= maks oppnåelige poeng på vurderingskalaen = 10 s2 = Poeng gitt på tildelingskriterium nr 2 s3 = Poeng gitt på tildelingskriterium nr 3 Formel: PK = P* K1 + K2*(Sm s2)/sm + K3*(Sm - s3)/sm DØME Vekt tildelingskriterium: Kriterium 1 Pris = 1, kriterium 2 = 0,6 og kriterium 3 = 0,3 Tilbyder 1: totalpris: , 8 poeng på kriterium 2 og 10 poeng på kriterium 3 Tilbyder 2: totalpris: , 6 poeng på kriterium 2 og 10 poeng på kriterium 3 PK tilbyder 1: * [1+ 0,60*(10-8)/10 + 0,30*(10-10)/10]= PK tilbyder 2: * [1 + 0,60*(10-6)/10 + 0,30*(10-10)/10] = I dette dømet vinn tilbyder 1 konkurransen. Side 9 av12

10 6 Krav til tilbodet 6.1 Strukturering av tilbodet Tilbodet skal innehalde følgjande dokumentasjon som skal strukturerast i samsvar med følgjande inndeling: Dokumentasjon 1. Tilbodsbrevet skal innehalde følgjande: 1.1. Referanse til konkurransegrunnlaget sitt nummer og namn Leverandøren sin adresse, telefon- og faksnummer, organisasjonsnummer Leverandøren sin kontaktperson med telefonnummer og e-post adresse Stadfesting på at tilbodet står ved lag i samsvar med fristen gitt i pkt Eventuelle atterhald eller endringar til konkurransegrunnlaget eller kontraktutkastet Forpliktande underskrift frå ein person med fullmakt til å signere på vegne av leverandøren. 2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav: 2.1. Skatteattestar 2.2. Dokumentasjon av leverandøren sin organisatoriske og juridiske stilling 2.3. Dokumentasjon av leverandøren sin økonomiske og finansielle stilling 2.4. Dokumentasjon av faglege kvalifikasjoner 3. Dokumentasjon av tildelingskriteria 4. Eventuell teielagd informasjon 5. Annan relevant informasjon 6.2 Tilbodet sin form Innbinding, pakking og merking Tilbodet skal bindast inn, pakkast og merkast på følgjande måte: Tilbodet med all tilhøyrande dokumentasjon skal leverast i hard ringperm Permen skal ha disposisjon og innhald i samsvar med strukturen i pkt 6.1. Det skal vere skiljeark for kvart punkt Arka skal ikkje vere stifta Tilbodet skal pakkast i lukka og nøytral konvolutt / innpakking. Tilbodet sin konvolutt / innpakking skal merkast med følgjande informasjon: HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Adresse som nemnd i pkt. 8.2, og namn på kontaktperson, jf.pkt Side 10 av12

11 6.2.2 Tal på kopiar Tilbodet skal leverast i: - 1 eksemplar på papir - 1 komplett elektronisk versjon av det fullstendige tilbodet på CD/minnepinne/anna elektronisk medium. Prisskjema skal leverast som elektronisk rekneark. Papirversjonen har rang føre den elektroniske versjonen i tilfelle avvik og / eller motstrid. 6.3 Frist tilbodet står ved lag til Leverandøren må stå ved tilbodet frem til dato oppgitt i pkt Kontrakt Leverandøren skal basere tilbodet sitt på kontrakten i Del Atterhald og endringar Eventuelle atterhald må spesifiserast presist og eintydig i tilbodsbrevet, og vere slik at oppdragsgjevar kan vurdere avviket (prissetje) utan kontakt med tilbydar. På generelt grunnlag vil Oppdragsgjevar minne om at i anbodskonkurransar der det ikkje kan forhandlast med tilbydarane, bør dei vera varsame med å ta atterhald. Regelverket krev avvising av tilbod med atterhald om Oppdragsgjevar ikkje kan evaluere kva atterhalda vil innebere for leveransen. 6.6 Tilbakekalling av tilbod Eit tilbod kan tilbakekallast eller endrast inntil fristen for levering av tilbod går ut. Tilbakekalling skal skje skriftleg. Endring av tilbodet er å sjå som eit nytt tilbod. 6.7 Avvising av tilbod Reglane om avvising i FOA til vil vere aktuelle. Vi oppmodar leverandørane til å gjere seg kjende med desse. 7 Levering av tilbod 7.1 Frist for levering av tilbod Tilbodet skal vere oppdragsgjevar i hende seinast innan fristen for levering av tilbod oppgitt i pkt Fristen for levering av tilbod er absolutt. For seint innleverte tilbod vil bli avvist. Leverandøren har risikoen for feil eller forseinkingar i sendinga av tilbodet. Side 11 av12

12 7.2 Leveringsadresse Tilbodet skal leverast til: eller sendast til: Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Sentralarkivet Sentralarkivet Agnes Mowinckelsgate 5 Postboks Bergen 5020 Bergen 7.3 Registrering og opning av tilbod Tilboda blir registrerte og påført tidspunktet dei blir mottekne av oppdragsgjevaren. To representantar frå oppdragsgjevaren vil opne tilboda i fellesskap. Det vil ikkje vere offentleg tilbodsopning. 8 Avslutting av konkurransen 8.1 Avlysing av konkurransen og totalforkasting Oppdragsgjevar tek atterhald om å ha retten til å avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbod, dersom det ligg føre sakleg grunn, jf FOA Meddeling om val av leverandør og karensperiode Oppdragsgjevar informerer alle leverandørar skriftleg og samstundes om kven oppdragsgjevaren skal tildele kontrakt til så snart val av leverandør er gjort. Meddelinga vil innehalde ei grunngjeving for valet og informere om karensperioden frå tildelinga blir gjort kjend til konktraktsignering er planlagd gjennomført (kontraktinngåinga). Dersom oppdragsgjevaren finn at tildelingsavgjerda ikkje er i samsvar med kriteria for val av leverandør kan avgjerda annullerast fram til kontrakt er signert. Side 12 av12

Konkurransegrunnlag. ved. anskaffing av: HFK Reinhaldstenester til Slåtthaug vidaregåande skule

Konkurransegrunnlag. ved. anskaffing av: HFK Reinhaldstenester til Slåtthaug vidaregåande skule Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffing av: HFK 12 058 Reinhaldstenester til Slåtthaug vidaregåande skule Innhald 1 Innleiing...4 1.1 Formålet

Detaljer

HFK Kontor- og skulerekvisita til Hordaland fylkeskommune og samarbeidande kommunar

HFK Kontor- og skulerekvisita til Hordaland fylkeskommune og samarbeidande kommunar Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffing av: HFK-13-0025 Kontor- og skulerekvisita til Hordaland fylkeskommune og samarbeidande kommunar Innhald

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffing av:

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffing av: for open anbodskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffing av: HFK-11-147 Konsulenttenester til utforming av Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane Innhald 1 Innleiing...

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Om oppdragsgjevaren... 4 1.2 Formål og omfang av anskaffinga... 4 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren

Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Om oppdragsgjevaren...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av: HFK-13-0015 Anskaffing av digitale læremidler for vedlikehold, videreutvikling og revisjon av fagnettsteder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD Tilbodsfrist:12.01.2015 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2019 (opsjon 1 + 1 år)

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD Tilbodsfrist: 06.01.2015 kl. 12:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Om oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD OM MALING AV UGGDAL KYRKJE TILBODSFRIST: 29.04.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Indre Hordaland Miljøverk IKS Indre Hordaland Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling, eitt-trinns for avtale om: Levering sorteringsmaskin Hamar 9.12.2016 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Kjøpar, der

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Føremålet

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter FOA del I og III for innkjøp av Rammeavtale planarbeid Innhald 1 Om oppdragsgjevaren... 4 1.1 Øygarden kommune... 4 1.2 Kontaktperson hjå

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK-12-085 Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Innhald 1 GENERELL SKILDRING...3 1.1 Oppdragsgjevar...3 1.2

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK Førespurnad under nasjonal terskel Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK-12-0332 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Om oppdragsgjevaren... 3 1.2 Formålet med anskaffinga... 3 1.3 Omfang... 3 2 Kontaktpersonar...

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD Tilbodsfrist:20.03.2015 kl. 15:00 Avtaleperiode: 01.04.2015 31.03.2017 (opsjon 1 + 1 år) Innhald

Detaljer

AS KONKURRANSEGRUNNLAG

AS KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtale om: Konteinartransport av næringsavfall mv Hamar 2.9.2015 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevarar, der også tilbod skal leverast,

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV BÆRBAR ULTRALYDMASKIN TIL TYSNES KOMMUNE Tilbodsfrist: NN.NN.2015 kl. 13.00 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR FOR LEVERINGA...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Dato Referanse 30.10.2015 2015/3659 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnder 2016-2019 Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Vald Innkjøpsprosedyre

Detaljer

Skuleskyss Osterøy HFK Svar på spørsmål til konkurransen

Skuleskyss Osterøy HFK Svar på spørsmål til konkurransen Skuleskyss Osterøy HFK-13-0044 Svar på spørsmål til konkurransen 1. Innleiing Vi viser til kunngjering på Doffin av 24.6.2013 og konkurransegrunnlaget. Dette dokumentet gir svar på spørsmål som er mottekne

Detaljer

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtalar om: Henting og behandling av restavfall Hamar 4.11.2016 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevar, der også tilbod skal leverast, jf.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD

TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD OM BYGGING AV VEG- OG VA- ANLEGG NYTT BUSTADFELT i HENNINGSHAGEN TILBODSFRIST: 26.08.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskel ved. anskaffing av:

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskel ved. anskaffing av: Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse over EØS-terskel ved anskaffing av: HFK-10-164 Prosjektleiar til prosjektet Rekruttering til marin sektor 2011 2014 Innhaldsoversyn 1. Innleiing... 3 1.1

Detaljer

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon KVALIFISERING FOR DELTAKING I KONKURRANSE OM LEVERING AV NAVIGASJONSUTRUSTING KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 2015033528 Innhald 1 INNLEIING... 3 1.1 Oppdragsgivaren... 3 1.2 Føremål

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon 201200390 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

RØYR OG RØYRDELER VA.

RØYR OG RØYRDELER VA. SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM KONKURRANSEGRUNNLAG RØYR OG RØYRDELER VA. Int.nr 006-2015 Anbudsfrist 15.04.2015 kl 15:00. 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR:... 3 1.2 INNKJØPSPROSEDYRE...

Detaljer

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon KVALIFISERING FOR DELTAKING I KONKURRANSE OM LANDSETJING AV FARTØY, VEKT 1000 TONN KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 2015027430 Innhald 1 INNLEIING... 3 1.1 Føremål og omfang... 3

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM KONKURRANSEGRUNNLAG AVLØP PUMPESTASJON

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM KONKURRANSEGRUNNLAG AVLØP PUMPESTASJON SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM KONKURRANSEGRUNNLAG AVLØP PUMPESTASJON I UGGDAL Tilbodsfrist: 26.03.2015 kl. 13.00 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Matvarer HFK

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Matvarer HFK Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Matvarer HFK-13-0021-2 Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Føremålet med anskaffinga...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. SAK nr. 2009/06. Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE SAK nr. 2009/06 Konkurranse Arkivreolar med tilleggsutstyr til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS Tilbodsfrist: 22.05.2009. INNHALD OPEN ANBODSKONKURRANSE...1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for Rivearbeid Bø RA. Tilbudsfrist: Kl.12.00

KONKURRANSEGRUNNLAG. for Rivearbeid Bø RA. Tilbudsfrist: Kl.12.00 KONKURRANSEGRUNNLAG for Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgjande: Vedlegg 1: Kravspesifikasjonar m/prisskjema Vedlegg 2: Miljøkartleggingsrapport av 2014-02-26. Vedlegg 3: Overordna SHA-plan Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole Konkurransegrunnlag Kantinedrift Rosenvilde vgs 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbudskonkurranse etter del I og III i forskrifta. for anskaffing av. Kommunale låneopptak - rammeavtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbudskonkurranse etter del I og III i forskrifta. for anskaffing av. Kommunale låneopptak - rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbudskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Kommunale låneopptak - rammeavtale Saksnr. EØS003-2014 Tilbodsfrist: 07.01.2015 Kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Lastebilar til Os vidaregåande skule HFK

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Lastebilar til Os vidaregåande skule HFK Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Lastebilar til Os vidaregåande skule HFK-12-088 Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Føremålet

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV BRØD OG BRØDPRODUKTER (FERSKE, IKKE TIDLIGERE FRYST) TIL FENGSLENE I AKERSHUS, OSLO,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Brensel i form av briketter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester Konkurransegrunnlag Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 11/04329 Frist for tilbod: 1. november 2011 kl. 13.00 1 Innhaldsliste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer