Indre Hordaland Miljøverk IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Hordaland Miljøverk IKS"

Transkript

1 Indre Hordaland Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling, eitt-trinns for avtale om: Levering sorteringsmaskin Hamar

2 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Kjøpar, der også tilbod skal leverast, jf. punkt 2.2: Organisasjon: Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) Organisasjonsnummer: Besøksadresse ved levering av tilbod: Postadresse ved levering av tilbod: Kontaktperson: Bjørkemoen 60, 5709 VOSS; Norway Postboks 161, 5701 VOSS Gunnar Bråten Tlf: E-post: Heimeside: Kjøpar sin kontaktperson for spørsmål, punkt 1.5: Organisasjon: Kontaktperson: Postadresse: Albaran AS Reidar Seim Postboks 332 Skøyen; N-0213 Oslo, Norway Tlf: E-post: Innkjøpet og konkurransereglar: Type innkjøp: Tilbodsprosedyre: Regelverk: Omtale: Mengde eller omfang: Varekontrakt. Under EØS terskelverdi, kjøp etter forhandling Forskrift om offentlege kjøp, del I og II, i tillegg til dette konkurransegrunnlaget Levering av sorteringsmaskin. 1 stk utstyrt i samsvar med kravspesifikasjon. Leveringsadresse: Bjørkemoen, Voss, jf. punkt 2.2. Kontraktsvilkår: Kontraktsvilkår utforma for innkjøpet, jf. bilag 1. Fristar og framdriftsplan Dato for utlysing: DOFFIN Tilbodskonferanse: Nei, jf. punkt 1.4 Tilbodsfrist: , kl , jf. punkt 2.2. Tilbodsopning: , kl , jf. punkt 5.2 Dato for brev om tildeling av kontrakt: (førebels tidspunkt) Albaran AS Side 2 av 11

3 Signering av kontrakt: Vedkjenningsfrist: Leveringstidspunkt: (førebels tidspunkt) kl. 24:00, 3 månader etter tilbodsfristen. Ca. april 2017, eller etter avtale 1.2 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er dette dokumentet i tillegg til følgjande bilag: 1. Generelle kontraktsvilkår 2. Tilbodsbrev, kravspesifikasjon og prisskjema 1.3 Kunngjøring Konkurransen er utlyst i DOFFIN-databasen sjå Tilbodskonferanse Det vert ikkje gjennomført tilbodskonferanse. 1.5 Tilleggsopplysningar Tilbydar kan skriftleg be om tilleggsopplysingar. Dersom det vert oppdaga feil i konkurransegrunnlaget, skal dette varslast skriftleg til kjøparen sin konsulent. Dersom tilbydar let vere å varsle om feil eller motstrid som tilbydaren har sett eller klart burde ha sett, kan ikkje tilbydaren seinare nytte dette som grunnlag for å klage på gjennomføringa av denne konkurransen. Skriftlege spørsmål og varsel om feil skal merkast med sorteringsmaskin IHM" og sendast pr. e-post til kjøparen sin kontaktperson for spørsmål, jf. punkt Rettingar, suppleringar eller endringar i konkurransegrunnlaget Før tilbodsfrist har kjøpar rett til å gjere rettingar, suppleringar og endringar av tilbodsgrunnlaget som ikkje er vesentlege. Rettingar, suppleringar eller endringar i tilbodsgrunnlaget vert straks og seinast 4 dagar før tilbodsfristen lagt ut elektronisk på Doffin. Tilbydarane har sjølve ansvaret for å registrere seg i Doffin på oppdraget slik at dei får tilgang til rettingar, suppleringar eller endringar i tilbodsgrunnlaget. Albaran AS Side 3 av 11

4 2 REGLAR FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBODET 2.1 Innkjøpsprosedyre Innkjøpet vert gjennomført i samsvar med lov om offentlege innkjøp av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige innkjøp (FOA) av 7. april 2006 nr Det vert gjennomført ein konkurranse med forhandling etter del I og del II i forskrifta (innkjøp under EØS-terskelverdi). I denne konkurransen kan alle interesserte tilbydarar levere tilbod. Det er inga prekvalifisering, og leverandøren må levere dokumentasjonen på at dei er kvalifisert samstundes med tilbodet. Prosedyra som er valt gjev høve til forhandlingar etter tilbodsfristen. Kjøpar tek likevel atterhald om å inngå kontrakt på basis av tilboda levert ved tilbodsfristen, slik at det vert tilrådd at leverandøren gjev det beste tilbodet innan tilbodsfristen. Ved eventuelle forhandlingar er det høve til å forhandle om endringar eller suppleringar av alle sider ved tilboda, slik som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjonar. Dersom forhandlingane medfører til endring av tilbodet til ein leverandør, skal endringane dokumenterast skriftleg. I praksis kan forhandlingane skje via e-post. Forhandlingane skal gjennomførast i samsvar med alminnelege reglar i FOA ( 3-1), inkludert krava til likebehandling og god forretningsskikk, samt i tillegg til reglane om teieplikt i 3-6. Kjøpar skal særleg syte for at det ikkje vert opplyst om innhaldet i tilbod frå andre eller gjev opplysningar som kan stille nokon leverandørar betre enn andre. 2.2 Innlevering av tilbod og tilbodsutforming Tilbodet skal leverast til eller sendast per post til: Besøksadresse: Postadresse: Indre Hordaland Miljøverk IKS v/gunnar Bråten Bjørkemoen 60, 5709 VOSS, Norway (skal leverast i resepsjonen) Indre Hordaland Miljøverk IKS v/gunnar Bråten PB 161, 5700 VOSS, Norway Tilbodet skal leverast innan utløpet av tilbodsfristen gjeve i punkt 1.1. Tilbod som er levert for seint, vert avvist. Dette gjeld også om forseinkinga skuldast tredjepart (posten, bodfirma, mv.). Tilbodet skal vere skriftleg og signert av personer som har fullmakt til å forplikte tilbydaren. Tilbodet skal leverast i lukka konvolutt/pakke og merkast Tilbod sorteringsmaskin. Tilbodet skal vere på norsk. Albaran AS Side 4 av 11

5 Tilbodet skal leverast på ein minnepinne, minnebrikke eller anna fysisk lagringseining. Men det skal i tillegg leverast signert tilbodsbrev, prisskjema og komplett innhaldsliste i papirutgåve, jf. tabell under. Det tilbydar sitt ansvar at den fysiske lagringseininga inneheld all informasjon som det vert spurt om, inkludert: Komplett tilbod (pdf eller tilsvarande). Sladda versjon av komplett tilbod (pdf eller tilsvarande) der tilbydaren har sladda det som han reknar som forretningsløyndommar, sjå punkt Utfylt tilbodsbrev, kravspesifikasjon og pristilbod (bilag 2) i excel-format. Tilbodet skal innehalde dokumentasjonen gjeve nedanfor: Vedleggsnr. Elektronisk Dokumentasjon til Papirformat format tilbodsbrev Signert tilbodsbrev/ prisskjema med evt separat tilbodsbrev. X X (excel og pdf) Komplett innhaldsliste tilbod X X Firmaattest eller tilsvarande Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.3 Skatteattest skatt, meirverdiavgift og arbeidsgjevaravgift Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.2 Dokumentasjon på kredittrating, eventuelt anna relevant dokumentasjon. Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.4 Grunnleggjande kompetanse og erfaring. Sjå krav til dokumentasjon i punkt 3.5 Utfyllande opplysningar i tilbodet Utfyllande omtale og dokumentasjon av leveransen, jf. bilag 2. Atterhald og avvik Sjå krav til dokumentasjon i punkt X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X Tilbydar er ansvarlig for å svare på alle spørsmål, krav og avklaringspunkt i konkurransegrunnlaget på ein utfyllande måte. 2.3 Atterhald og avvik Eventuelle atterhald i høve til kontraktvilkåra vert vurdert ut frå konsekvensane som kjøpar meiner dei har i høve til kvalitet, tidsplan og kostnader. Tilsvarande gjeld for avvik. Atterhald og avvik skal vere presise og eintydige slik at kjøpar kan vurdere dei utan kontakt med tilbydarane. Atterhald og avvik skal referere til relevante punkt i Albaran AS Side 5 av 11

6 konkurransegrunnlaget og takast inn i tilbodsbrevet. Vesentlege atterhald og avvik vil føre til at tilbodet vert avvist. Eventuelle tilvisingar til standardiserte leveringsvilkår eller liknande vert rekna som atterhald dersom dei har avvik i høve til konkurranse- eller kontraktsvilkåra. I vedlegg 6 til tilbodsbrevet skal det gjerast greie for eventuelle atterhald og avvik og konsekvensane av desse. 2.4 Opplysingsplikt Kjøpar gjev skriftleg melding med ei kort grunngjeving dersom tilbydar eller tilbod vert avvist, alle tilbod forkasta eller dersom konkurransen vert avlyst. Tilbydar kan skriftleg be om ei nærare grunngjeving for avvisinga, forkastinga eller avlysinga. Kjøpar er pliktig til å svare på dette seinast 15 dagar etter at spørsmålet vart motteke. 2.5 Alternative tilbod Tilbodet skal leverast i samsvar med konkurransegrunnlaget. Alternativt tilbod vert ikkje akseptert. 2.6 Deltilbod Det er ikkje høve til å gje tilbod på delar av leveransen. 2.7 Vedkjenningsfrist Tilbydaren må vedkjenne seg tilbodet sitt til kl. 24:00, 3 månader etter tilbodsfristen. 2.8 Tilbakekalling eller endring av tilbodet Innleverte tilbod kan tilbakekallast eller endrast fram til utløpet av tilbodsfristen. Tilbakekalling av tilbod skal skje skriftleg. Endringar av tilbodet vert rekna som eit nytt tilbod og må tilfredsstille alle formalkrav. 2.9 Eventuell bruk av underleverandør Det skal opplysast kven tilbydaren ønskjer å nytte som underleverandør(ar) og kva delar av leveransen som kvar enkelt underleverandør skal utføre. Det skal opplysast om namn og organisasjonsnummer til underleverandøren og plassering til denne i organisasjonsplanen. Frå underleverandørar som tilbydar må støtte seg på for å tilfredsstille kvalifikasjonskrava, skal det vedlagt tilbodet også vere ei stadfesting frå underleverandøren der han forpliktar seg til å stille med tilstrekkeleg kapasitet ved ein eventuell kontrakt Vilkår for korleis innkjøpsprosessen og tilboda kan reknast som offentlege Innleverte tilbod og tilbodsprotokoll kan reknast som ikkje offentlege i samsvar med Offentleglova 23 til etter at melding om tildeling av kontrakt er sendt ut, jf. punkt 6.2. Etter dette tidspunktet er tilbodsprotokoll og tilbod offentlege med dei unnatak som kjøpar bestemmer. Tilbydarane skal elektronisk levere ein komplett versjon av tilbodet der det som tilbydar reknar som forretningsløyndommar og som ikkje kan gjerast offentlege, er sladda, jfr punkt 2.2. Albaran AS Side 6 av 11

7 Kjøpar tek likevel atterhald om å overprøve tilbydaren sin vurdering av dette dersom elementa må reknast som offentlege i samsvar med Offentleglova eller 3-6 i FOA. Kjøpar vil så langt det er råd innanfor gjeldande lovverk ta omsyn til tilbydaren, men tek ikkje på seg noko erstatningsansvar knytt til offentleggjering av tilbodsdokumentasjon Teieplikt Kjøpar og kjøparen sine tilsette har teieplikt i samsvar med FOA, forvaltningslova og offentleglova Krav til løns- og arbeidsvilkår I forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar (FOR ) vert det stilt krav om at tilsette i verksemder som utfører tenester eller bygg- og anleggsarbeid for offentlege oppdragsgjevarar, ikkje har dårlegare løns- og arbeidsvilkår enn det som følgjer av gjeldande ålmenngjeringsforskrifter eller landsomfattande tariffavtale for den aktuelle bransjen. Det vert såleis føresett at tilbydar gjer seg kjent med vilkåra i kontrakten, jf bilag 1, punkt 7.6.3, der det er krav om løns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjonar i samsvar med forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar av 8. februar 2008 nr KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrava Oppfylling av kvalifikasjonskrava under er ein føresetnad for vidare deltaking i konkurransen. Dokumentasjonen skal følgje som vedlegg til tilbodsbrevet. 3.2 Betaling av skatt mv. Krav Tilbyder skal ha ordna tilhøve når det gjeld innbetaling av skatt og meirverdiavgift. Dokumentasjonskrav Felles attest om restansar på skatt, arbeidsgjevaravgift og meirverdiavgift. Attesten kan tingast i Altinn ( og vert produsert automatisk og levert i meldingsboksen i Altinn. Attesten skal ikkje vere eldre enn 6 månader, og følgje som Vedlegg 2 til tilbodsbrevet. Albaran AS Side 7 av 11

8 3.3 Tilbydaren sin organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Tilbyder skal være eit lovleg etablert føretak. Norske selskap: Firmaattest eller utskrift frå Brønnøysundregisteret med tilsvarande innhald som ein firmaattest.. Utanlandske selskap: Dokumentasjon på at selskapet er registrert i bransjeregister eller føretaksregister som gjeld i landet der leverandøren er etablert. Firmaattest skal følgje som Vedlegg 1 til tilbodsbrevet. 3.4 Økonomisk og finansielle stilling til tilbydaren Krav Dokumentasjonskrav Tilbyder skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre leveransen: Kredittrating A (kredittverdig) frå offentleg godkjend kredittvurderingsselskap. Ratinga skal ikkje vere eldre enn 3 månader rekna frå tilbodsfrist, og m.a. basere seg på siste godkjende årsrekneskap. Dersom kredittlimit er under NOK , må kredittvurderinga supplerast med anna dokumentasjon, t.d. bindande fråsegn om garantiar Dokumentasjon på kredittrating skal følge som Vedlegg 3 til tilbodsbrevet. Dersom tilbydar av ulike årsaker ikkje kan leggje fram dokumentasjonen som kjøpar har bedt om, kan tilbydaren dokumentere økonomisk kapasitet med anna dokument som kjøpar kan akseptere, t.d. bindande fråsegn om garantiar. Albaran AS Side 8 av 11

9 3.5 Grunnleggjande kompetanse og oppdragsreferansar hjå tilbydar Krav Dokumentasjonskrav Tilbydaren inkludert eventuell(e) underleverandør(ar), skal ha relevant erfaring og kompetanse frå tilsvarande leveransar. Opplisting av relevante referansar siste 3 år. Referansane må omfatte opplysingar om kjøpar, verdi og tidspunkt. Opplysningar om eventuell bruk av underleverandør, inkludert evt kompetanse og erfaring, jfr over, i tillegg til eventuell stadfesting frå underleverandør om tilgjengeleg kapasitet, jfr. punkt 2.9. For nye føretak som ikkje kan leggje fram oppdragsreferansar, er det høve til å leggje fram annan dokumentasjon som dokumenterer at tilbydaren har relevant erfaring og kompetanse. Dokumentasjonen skal følgje som Vedlegg 4 til tilbodsbrevet. Kjøpar har rett, men ingen plikt til å sjekke/kontakte referansane som er lista opp. 4 KRAV TIL YTINGA OG VILKÅR FOR TILDELING AV KONTRAKT 4.1 Kravspesifikasjon Krav til ytinga er spesifisert i Bilag 2. Albaran AS Side 9 av 11

10 4.2 Vilkår for tildeling av kontrakt Kjøpar vil velje tilbodet som etter ei heilskapsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige for kjøpar, ut frå følgjande kriterier: Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav Pris: Pris, rekna på grunnlag av følgjande: Alternative prisar gjeve i bilag 2, prisskjema 51, der det er prisen for valt alternativ som vert lagt til grunn. Pristilbodet skal dokumenterast ved: Utfylt bilag 2 Tilbodsbrev/Prisskjema. Prissette atterhald, eller andre tilhøve som påverkar 60 % Eventuell priskonsekvens av det totale kostnadsnivået. atterhald og / eller avvik skal gå fram av vedlegg 6 til tilbodsbrevet. Leveransen sin kvalitet: Kvalitet og leveringstid, vurdert ut frå følgjande: Tilbydaren skal svare på dette Avvik eller meirverdi i høve til kravspesifikasjonen. kravet ved følgjande: Leveransen sin leveringstid, i tillegg til plan for gjennomføring av leveranse. Utfylt tilbodsbrev/bilag 2 for leveransen. Rekkevidde og sikthøgde for maskina. Utfyllande omtale utover det Førarmiljø, inkludert m.a. innsteg, sittekomfort, utsyn (framover/bakover), instrumentbetjening, og sikring. 40 % som går fram av kravspesifikasjon. Utfyllande omtale skal følgje som Tilgjenge til lokal serviceverkstad, og responstid på reparasjonstenester, inkludert tilgang og leveringstid vedlegg 5 til tilbodsbrevet. av reservedelar. Leveransen sin funksjon, teknisk verdi og driftssikkerhet, inkludert m.a. materialval, tekniske løysingar, omfang og vilkår av eventuell rust- og teknisk garanti, tekniske løysingar, forventa omfang av vedlikehald frå kjøpar. 4.3 Evaluering Ved evaluering av tilboda i høve til dei ulike kriteria, vert det for kvart kriterium nytta ein poengskala frå 0 til 10, der 10 er best. Total poengsum vert deretter rekna ut på grunnlag av vektene for kvart av kriteria (pris og kvalitet). Albaran AS Side 10 av 11

11 Evaluering av pris skjer på grunnlag av ein lineær skala, der tilbydaren med lågast pris får 10 poeng, og ein prisskilnad på 100 % gjev 0 poeng. Det vert elles teke omsyn til eventuelle atterhald og avvik under det enkelte kriterium. 5 HANDSAMING AV TILBODA HJÅ KJØPAR 5.1 Registrering av tilbod Tilboda vert merka med tidspunkt for levering etter kvart som dei vert levert. Dersom det vert bedt om dette, vil kjøpar skriftleg stadfeste når tilbodet er teke imot. 5.2 Tilbodsopning Tilbodsopninga vert ikkje offentleg. 5.3 Avvising pga. tilhøve ved tilbydaren Kjøpar pliktar å avvise tilbydarar dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA første ledd bokstav a-f. Kjøpar kan avvise tilbydarar dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA andre ledd bokstav a-g. 5.4 Avvising pga. forhold ved tilbodet Kjøper pliktar å avvise tilbod dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA første ledd bokstav a-f. Kjøper kan avvise tilbod dersom det vert påvist tilhøve som nemnt i FOA andre ledd bokstav a-d. 6 AVSLUTTING AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysing av konkurransen og forkasting av tilbod Kjøpar kan ved sakleg grunn kostnadsfritt avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbod kostnadsfritt. 6.2 Informasjon og grunngjeving av tildeling av kontrakt Når kjøpar har bestemt kven som får kontrakten, vert dette samstundes varsla skriftleg til alle tilbydarar i rimelig tid før kontrakten vert inngått. Med «kontrakt inngått» vert meint tidspunktet då begge parter har signert kontrakten. Grunngjevinga vert sendt elektronisk med ein klagefrist på minimum 7 kalenderdagar rekna frå dagen etter at grunngjevinga vert sendt. Dersom eventuelle klager ikkje vert teke til følgje, vil kjøpar inngå kontrakt etter klagefristen nemnt over. 7 OVERSYN BILAG 1. Generelle kontraktsvilkår 2. Tilbodsbrev, kravspesifikasjon og prisskjema Albaran AS Side 11 av 11

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtalar om: Henting og behandling av restavfall Hamar 4.11.2016 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevar, der også tilbod skal leverast, jf.

Detaljer

AS KONKURRANSEGRUNNLAG

AS KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtale om: Konteinartransport av næringsavfall mv Hamar 2.9.2015 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevarar, der også tilbod skal leverast,

Detaljer

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport

Detaljer

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport av avfall

Detaljer

AS KONKURRANSEGRUNNLAG

AS KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtale om: Innsamling, transport og behandling av våtorganisk avfall Hamar 15.1.2015 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevarar, der tilbod

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Dalane Miljøverk IKS

Dalane Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling, ett-trinns for inngåelse av avtale om: Levering av lastebilchassis 6 x 2 for todelt komprimatorskap Hamar 20.3.2015 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppsummering

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS AVFALL SØR HUSHOLDNING AS KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av avtale om: Levering av nedgravde avfallskonteinere Hamar 23.5.2016 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppsummering av anskaffelsen

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK-12-118 Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Innhald

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene) for inngåelse av avtale om: Innsamling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling, ett-trinns for inngåelse av avtale om: Leveranse av ny eller nyere brukt skapbil, ca. 12 tonn Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester Konkurransegrunnlag Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 11/04329 Frist for tilbod: 1. november 2011 kl. 13.00 1 Innhaldsliste

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II KONKURRANSEGRUNNLAG Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II for anskaffing av «P 5323 Levering og Montering ny taktekking Festsal Kulturhuset Husnes» INNHALD: 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Volda kommune Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 21.03.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på nytt sportsgolv

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD Tilbodsfrist:12.01.2015 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2019 (opsjon 1 + 1 år)

Detaljer

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter FOA del I og III for innkjøp av Rammeavtale planarbeid Innhald 1 Om oppdragsgjevaren... 4 1.1 Øygarden kommune... 4 1.2 Kontaktperson hjå

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV BÆRBAR ULTRALYDMASKIN TIL TYSNES KOMMUNE Tilbodsfrist: NN.NN.2015 kl. 13.00 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR FOR LEVERINGA...

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD Tilbodsfrist: 06.01.2015 kl. 12:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Om oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Restaurering av stien over Kamperhamrane i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 10.mai 2013 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK-12-085 Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Innhald 1 GENERELL SKILDRING...3 1.1 Oppdragsgjevar...3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Konkurransegrunnlag for Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Ansvarleg person: Svein-Arve Grindhaug Oppdragsgjevar: Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen Innkjøpsprosedyre:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR SIDE NR.: 1 av 11 KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR Oktober 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling SIDE NR.: 2 av 11 Innhald 1 Innbyding til 1 trinns konkurranse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD Tilbodsfrist:20.03.2015 kl. 15:00 Avtaleperiode: 01.04.2015 31.03.2017 (opsjon 1 + 1 år) Innhald

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 1 Innhaldsforteikning 1. Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Kunngjering /annonsering... 3 1.3 Anskaffinga

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde for levering til Stølsheimen verneområdestyre Landskapsvernområde Stølsheimen landskapsvernområde

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015 Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Ferdiggjering av buføringsveg i Traudalen 2015 For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD OM MALING AV UGGDAL KYRKJE TILBODSFRIST: 29.04.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer