KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del III LEASING AV MULTI-/KOPIMASKINER TIL KVAM HERAD Tilbodsfrist: kl. 15:00 Avtaleperiode: (opsjon år)

2 Innhald 1 Oppdraget Om oppdragsgjevar Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren Konkurransegrunnlaget sine dokument Om anskaffinga Kontrakttype og opsjon Oppdragets omfang E-handel og elektronisk faktura på EHF-format Konkurransegjennomføring Kunngjering Regelverk og innkjøpsprosedyre Framdriftsplan Tilbodssynfaring/tilbodskonferanse Språk Kommunikasjon Tilbydaren sine deltakingskostnadar Spørsmål til konkurransegrunnlaget Rettingar, endring og/eller supplering av konkurransegrunnlaget Alternative tilbod Deltilbod Atterhald og avvik Tilbakekalling av tilbod Retur av tilbod Konfidensialitet og innsyn Konfidensialitet Innsyn Krav til tilbodet Tilbodsfrist Leveringsmåte og leveringsadresse Formkrav og struktur Generelt Formkrav Innhald og struktur Kvalifikasjonskrav Bruk av underleverandørar/samarbeidspartnarar Obligatoriske krav Krav til organisatorisk og juridisk stilling Krav til økonomisk og finansiell stilling Side 2 av 18

3 Feiing og tilsyn i Kvam herad 7.5 Leverandørens tekniske- og faglege kvalifikasjonar Andre kvalifikasjonskrav Tildelingskriterium og evaluering Tildelingskriterium Evalueringsmetodikk Pris Service og oppfølging Miljø Opning, evaluering og avslutning av konkurransen Opning av tilbod Avvising av tilbod Avlysing av konkurranse Melding om val av leverandør Klage Side 3 av 18

4 1 Oppdraget 1.1 Om oppdragsgjevar Oppdragsgjevar for denne konkurransen er Kvam herad. For nærare informasjon om oppdragsgjevar, sjå Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren Oppdragsgjevaren sin kontaktperson for denne anskaffinga: Namn: Stilling: E-post: Hans Christian Berstad Leiar IT, Kvam herad Telefon: Kontor: Side 4 av 18

5 2 Konkurransegrunnlaget sine dokument Konkurransegrunnlaget består av følgjande dokument: Vedlegg Innhald Konkurransegrunnlag (dette dokumentet) Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Kontraktvilkår rammeavtale Kravspesifikasjon multi-/kopimaskiner Kravspesifikasjon - tilbodsskjema Tilbydar sine atterhald Eigenerklæring løns- og arbeidsvilkår HMS-eigenerklæring Teiepliktige opplysningar Samhandlingsavtale Tilbodsbrev Oversikt multi-/kopimaskiner i Kvam herad Side 5 av 18

6 3 Om anskaffinga 3.1 Kontrakttype og opsjon Intensjonen med denne konkurransen er å inngå rammeavtale med éin leverandør, der tilbydar skal levere tilbod for avtalen sitt totale omfang. Kontraktperioden er 2 år med einsidig opsjon for Kvam herad med år, totalt 4 år. Kommunen skal ha ein rett, men ikkje plikt, til å nytte opsjon. Opsjon vert automatisk løyst ut ved avtaledato. Dersom opsjon ikkje skal løysast ut, skal oppdragsgjevar melde dette skriftleg til leverandørens kontaktperson minimum 3 månader før avtaledato. 3.2 Oppdragets omfang Anbodskonkurransen omfattar levering av multi- og kopimaskiner, i form av leasingavtalar, samt serviceavtale på objekta. Avtalen har eit stipulert volum på 36 maskinar i perioden. Sjå vedlegg 10 Oversikt multi-/kopimaskiner i Kvam herad for noverande volum av maskiner i kommunen. Stipulert årsvolum går fram av vedlegget, og me gjer merksam på at dette er erfaringstal og skal ikkje vera bindande for heradet. Innføring av SvarUT i kommunen vil redusere behovet for utskrifter, men det er vanskelege å føresei i kor stor grad. Maskintypar er delt i 4 segment, ref. vedlegg 3 Kravspesifikasjon - tilbodsskjema. Avtalen gjeld for nye maskiner. Det vil sei at eksisterande avtalar går til utløpsdato eller eventuelt oppseiing. Dette medfører ei suksessiv utskifting av maskiner i avtaleperioden etter tinging frå heradet. 3.3 E-handel og elektronisk faktura på EHF-format Kommunen er tilknytt den offentlege e-handelsplattforma (IBX) og har innført elektronisk handel som eit verktøy for å effektivisera og rasjonalisera innkjøpsprosessen. Leverandøren må i denne leasingavtalen inngå avtale med operatøren av IBX, på eigen kostnad, og ha tilgjengeleggjort sine elektroniske katalogar i samsvar med «Avtale om elektronisk samhandling» ved bruk av e- handelsplattforma. Samhandlingsavtalen, vedlegg 8, skal underteiknast ved inngåing av avtalen. Den elektroniske varekatalogen skal vera hovudkatalogen og skal oppdaterast ved endringar i pris eller produktsortiment. Alle endringar skal godkjennast av avtaleeigar. Det kan ikkje takast atterhald om bruk av e-handelsplattforma, då dette vert sett som eit vesentleg avvik jfr. kvalifikasjonskrava i punkt 7.6 Andre kvalifikasjonskrav. Leverandør vil bli pålagt å utsteda elektronisk faktura på EHF-format og er definert som eit kvalifikasjonskrav i punkt 7.6 Andre kvalifikasjonskrav. Side 6 av 18

7 4 Konkurransegjennomføring 4.1 Kunngjering Anbodet er sendt for kunngjering i DOFFIN-databasen ( og TED ( på dato oppgitt under pkt Regelverk og innkjøpsprosedyre Innkjøpet vert gjort i samsvar med gjeldande lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) del I og III. Innkjøpet vert gjennomført som ein open anbodskonkurranse, jf. FOA 14-1(1). Denne prosedyren gjev alle interesserte tilbydarar høve til å levera tilbod. Dei enkelte tilbydarane vert oppmoda om å gjera seg kjent med rammevilkåra for offentlege innkjøp. Informasjon om regelverket er å finna på Lovdata, sjå Framdriftsplan Oppdragsgjevaren har lagt opp til følgjande tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjering i Doffin/TED Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget kl. 15:00 Tilbodsfrist kl. 15:00 Tilbodsopning kl. 10:00 Tilbodsevaluering Veke 13 Melding om tildeling Veke 13 Karensperiode utløp 10 dagar etter tildeling Signering kontrakt Veke 14 Vedståingsfrist, rekna frå tilbodsfrist 30 dagar Det vert gjort merksam på at framdrift etter tilbodsfristen er tentativ og endringar kan gjerast. Side 7 av 18

8 4.4 Tilbodssynfaring/tilbodskonferanse Det vil ikkje bli halde tilbodssynfaring/tilbodskonferanse. 4.5 Språk Alle dokument og all kommunikasjon som omhandlar denne konkurransen skal vera/gå føre seg på norsk. Det vert gjort merksam på at det same kravet også vil gjelda i gjennomføringa av kontrakten. 4.6 Kommunikasjon Kommunikasjon skal gå føre seg pr. e-post til oppdragsgjevaren sin kontaktperson som oppgitt i pkt. 1.2, på språk i samsvar til språkkrava i pkt Ingen andre personer enn oppdragsgjevar sin kontaktperson har myndigheit til å svara på vegne av oppdragsgjevaren i samband med denne konkurransen. 4.7 Tilbydaren sine deltakingskostnadar Kostnadar som tilbydaren pådreg seg i samband med utarbeiding, levering, og oppfølging vil ikkje bli refundert. Deltaking vil ikkje på nokon måte forplikta oppdragsgjevaren til å inngå kontrakt med leverandør, eller involvere oppdragsgjevaren i økonomiske forpliktingar. 4.8 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Eventuelle spørsmål tilbydarane måtte ha til konkurransegrunnlaget må fremjast innan fristen oppgitt i pkt Spørsmål skal sendast skriftleg pr. e-post til oppdragsgjevaren sin kontaktperson, jf. pkt Alle spørsmål vil bli svart på i anonymisert form og gjort tilgjengeleg for alle som har registrert interesse for konkurransen i Doffin/TED i god tid før utløpet av tilbodsfristen. 4.9 Rettingar, endring og/eller supplering av konkurransegrunnlaget Innan utløpet av tilbodsfristen har oppdragsgjevaren rett til å gjera rettingar, suppleringar og/eller endringar i konkurransegrunnlaget som ikkje er vesentlege. Rettingar, suppleringar eller endringar vil bli gjort tilgjengeleg for alle som har registrert interesse for konkurransen i Doffin/TED. Dersom oppdragsgjevaren vurderer at det er naudsynt med utvida tilbodsfrist grunna rettingar, endringar og/eller suppleringar vil dette bli kommunisert til alle som har registrert interesse for konkurransen i Doffin/TED. Side 8 av 18

9 4.10 Alternative tilbod Det vil ikkje opnast for levering av alternative tilbod i konkurransen Deltilbod Tilbydarar kan ikkje levera tilbod som berre omfattar delar av omfanget av kontrakten Atterhald og avvik Tilbod som inneheld vesentlege atterhald til eller avvik frå konkurransegrunnlag og/eller kontrakt vil bli avvist. Atterhald og avvik skal opplysast presist og eintydig slik at oppdragsgjevaren kan evaluera tilbodet utan å ta kontakt med tilbydaren. Atterhald og avvik skal på ein klår og presis måte referera til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget og/eller kontrakt. Mal for opplysningar om atterhald og avvik er tatt inn i vedlegg 4 - Tilbydar sine atterhald Tilbakekalling av tilbod Tilbod kan tilbakekallast eller endrast inntil utløpet av tilbodsfristen. Tilbakekalling skal skje skriftleg. Endring av tilbodet er å rekna som eit nytt tilbod Retur av tilbod Oppdragsgjevaren returnerer ikkje innsendte tilbod. Side 9 av 18

10 5 Konfidensialitet og innsyn 5.1 Konfidensialitet All informasjon som partane blir kjent med i samband med konkurransen og gjennomføringa av kontrakten skal behandlast konfidensielt, og ikkje gjerast tilgjengeleg for utanforståande utan etter samtykke frå den andre parten. Teieplikta er likevel ikkje meir omfattande enn det som følgjer av forvaltningsloven, jf. lov 10. februar 1967 eller tilsvarande sektorspesifikk regulering, samt etter offentleglova, sjå pkt. 5.2 Innsyn nedanfor. Eige skjema for teiepliktige opplysningar i vedlegg Innsyn Inntil val av leverandør er gjort kan det nektast innsyn i tilbod og innkjøpsprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 23. Etter at val av leverandør er gjort er tilbod og protokollar som utgangspunkt opne for innsyn. Det er likevel gjort nokre unntak frå innsynsretten i offentleglova. Av desse unntaka er unntaket for innsyn i opplysningar som er underlagt teieplikt i lov eller i medhald av lov, jf. offentleglova 13, jf. forvaltningsloven 13. Tilbydarane skal levera ei oversikt over kva opplysningar dei meiner er unntatt innsyn, samt signera eigenerklæring på at oppdragsgjevaren er fritatt frå teieplikt i forhold til opplysningar som ikkje er særskilt identifisert som teiepliktige i tilbydaren si opplisting. Ved krav om innsyn skal oppdragsgjevaren gjera ei konkret og sjølvstendig vurdering av kor vidt opplysningane tilbydaren har lista opp er av en slik art at oppdragsgjevaren pliktar å nekta innsyn, jf. offentleglova 29. Oppdragsgjevaren er pålagt å følgja prinsippet om meirinnsyn, jf. offentleglova 11. Side 10 av 18

11 6 Krav til tilbodet 6.1 Tilbodsfrist Tilbodet skal vera oppdragsgjevaren i hende på adresse oppgitt under pkt. 6.2 seinast innan utløpet av tilbodsfristen. Tilbodsfristen går fram av tabellen under pkt Tilbodsfristen er absolutt. For seint innkomne tilbod vil bli avvist. Tilbydarane ber all risiko for feil eller forseinkingar i sendinga. 6.2 Leveringsmåte og leveringsadresse Tilbodet kan leverast anten pr. post eller ved hjelp av bod eller ved personlig oppmøte innanfor kontortida (kl. 08:00 15:00) til adresser angitt under. Adresse for levering pr. post: Kvam herad v/hans Christian Berstad Grovagjelet Norheimsund Adresse for levering ved bod eller personlig oppmøte: Kvam herad v/hans Christian Berstad Grovagjelet Norheimsund 6.3 Formkrav og struktur Generelt Tilbodet vil vera eit uttømande grunnlag for evaluering basert på tildelingskriteria. Tilbydaren er sjølv ansvarleg for at alle kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium og andre krav i konkurransen vert svart på og dokumentert Formkrav Tilbodet skal leverast skriftleg. E-post er ikkje gyldig leveringsmåte. Tilbodet skal leverast i nøytral, lukka konvolutt som er tydeleg merka med følgjande tekst: Sak 14/1387: tilbod Leasing av multi-/kopimaskiner til Kvam herad Tilbodet skal leverast i følgjande format: Ein original papirversjon innsett i perm. Elektronisk kopi av tilbodet levert på en CD, DVD eller minnepinne. Elektronisk versjon skal leverast i Microsoft Office-kompatibelt format, evt. i PDF-A1-format. Side 11 av 18

12 Ved avvik vil papirversjonen leggjast til grunn Innhald og struktur Tilbodet skal bestå av dei elementa som er oppført i tabellen under, og skal organiserast bak nummererte skiljekort, i angitt rekkefølgje: Dokumentrekkefølgje: Kommentarar: 1. Tilbodsbrev Jf. Vedlegg 9; brevet skal være datert og signert av person med myndighet til å forplikta tilbydaren og skal elles innehalda: Fullt juridisk namn på tilbydaren. Organisasjonsnummer. Tilbydaren si adresse. Tilbydaren sin kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse. Stadfesting på tilbodet sin vedståingsfrist, jf. konkurransegrunnlaget pkt Innhaldsliste 3. Signerte erklæringar, teiepliktskjema og tilbydars atterhald 3.1. Eigenerklæring løns- og arbeidsvilkår Jf. Vedlegg Eigenerklæring HMS Jf. Vedlegg Tilbydar sine atterhaldog avvik Jf. Vedlegg Teiepliktige opplysningar Jf. Vedlegg 7 4. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 4.1. Dokumentasjon av obligatoriske krav Sjå konkurransegrunnlaget pkt Dokumentasjon av organisatorisk og juridisk stilling 4.3. Dokumentasjon av økonomisk og finansiell stilling 4.4. Dokumentasjon av tekniske og faglege kvalifikasjonar Sjå konkurransegrunnlaget pkt Sjå konkurransegrunnlaget pkt Sjå konkurransegrunnlaget pkt Side 12 av 18

13 4.5. Dokumentasjon ved bruk av underleverandører/samarbeidspartnarar Sjå konkurransegrunnlaget pkt Dokumentasjon til andre krav Sjå konkurransegrunnlaget pkt Dokumentasjon knytt til tildelingskriterium Sjå konkurransegrunnlaget pkt Annan relevant informasjon Side 13 av 18

14 7 Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrava er absolutte krav. Manglande oppfylling av kvalifikasjonskrav vil medføra avvising frå konkurransen, jf. FOA 20-(12-14). Tilbodne kvalifikasjonar må oppretthaldast i heile avtaleperioden. 7.1 Bruk av underleverandørar/samarbeidspartnarar Dersom tilbydaren ønskjer å støtta seg på underleverandørar eller samarbeidspartnarar for oppfylling av kvalifikasjonskrav relatert til økonomisk og finansiell stilling, jf. pkt. 7.4, og/eller krav til tekniske og faglege kvalifikasjonar, jf. pkt. 7.5, skal tilbodet innehalda naudsynt dokumentasjon knytt til underleverandør eller samarbeidspartnar. I slike tilfelle skal kvalifikasjonssøknaden også innehalda ei signert forpliktingserklæring, samarbeidsavtale eller liknande som stadfestar at tilbydaren vil ha rådigheit over de naudsynte ressursane. 7.2 Obligatoriske krav Krav Tilbydaren skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt, arbeidsgjevaravgift og meirverdiavgift. Tilbydaren skal oppfylla norske HMS-krav ved utføring av arbeid i Norge. Dokumentasjonskrav Skatteattestar ikkje eldre enn 6 månader rekna frå tilbodsfristen. Med skatteattester vert meint: For norske tilbydarar: Skjema frå skattedirektoratet (RF-1244) for meirverdiavgift utstedt av skattekontoret. Skjema frå skattedirektoratet (RF-1244) for skatt og arbeidsgjevaravgift utstedt av skatteoppkrevjarkontoret. For utanlandske tilbydarar: Utanlandske tilbydarar må leggja fram tilsvarande attestar frå sine land som viser at dei har ordna skatte- og avgiftsforhold. Dersom myndigheitene i det aktuelle landet ikkje utstedar slike attestar, skal tilbydaren leggja fram ei erklæring som stadfestar at alle skatter og avgifter er blitt betalt. Erklæringa skal vera godkjent og signert av tilbydaren sin økonomidirektør/økonomiansvarlege. Utfylt og signert HMS-eigenerklæring i samsvar med FOA, skjema i vedlegg 6. Side 14 av 18

15 7.3 Krav til organisatorisk og juridisk stilling Krav Tilbydaren skal vera eit lovleg etablert føretak. Tilbydaren skal for gjennomføring av kontrakten oppfylla vilkåra i forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønnsog arbeidsvilkår. Dokumentasjonskrav Norske tilbydarar: Firmaattest. Utanlandske tilbydarar: Stadfesting på at tilbydaren er registrert i bransjeregister eller føretaksregister i samsvar med lovgjevinga i det landet kor tilbydaren er etablert. Dokumentasjon: Signert eigenerklæring for løns- og arbeidsvilkår, jf. mal i vedlegg Krav til økonomisk og finansiell stilling Krav Leverandøren skal ha tilstrekkeleg finansiell styrke til å kunne oppfylle kontrakten. Dokumentasjonskrav Siste års rekneskap med revisorgodkjenning. 7.5 Leverandørens tekniske- og faglege kvalifikasjonar Krav Leverandøren skal ha erfaring frå tilsvarande oppdrag. Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet. Dokumentasjonskrav Leverandøren skal leggje ved ei liste over dei viktigaste relevante leveransane dei siste 3 år, inkl. referanseperson. Oversikt over bemanning og funksjon som er involvert i leveransen. Side 15 av 18

16 7.6 Andre kvalifikasjonskrav Krav Leverandøren må forplikta seg til å knyta seg til E-handelsløysinga som oppdragsgjevar er ein del av. Utfyllande informasjon i punkt 3.3 E-handel og elektronisk faktura i EHF-format. Leverandøren må kunne utsteda elektronisk faktura på EHF-format. Dokumentasjonskrav Godtatt og underteikna Samhandlingsavtale, vedlegg 8. Dokumentasjon på at tilbydar kan utsteda elektronisk faktura i EHF-format. Side 16 av 18

17 8 Tildelingskriterium og evaluering 8.1 Tildelingskriterium Tilbydar som tilfredsstiller kvalifikasjonskrava, og som leverer det økonomisk mest fordelaktige tilbodet - vurdert ut frå vedlagt prisskjema, vert vald som leverandør i avtalen. Nr. Tildelingskriterium Vekting 1 Pris 50 % 2 Service og oppfølging 40 % 3 Miljø 10 % Sum 100 % 8.2 Evalueringsmetodikk I evalueringa av tilboda vert tilbydars pris, beskriving av service og oppfølging, samt maskinenes miljøprofil nytta for å avgjera kva tilbod som totalt sett er det økonomisk mest fordelaktige for oppdragsgjevar. Kriteria vert poengsett frå 0,0 til 10,0, der 10,0 er best. Poenga vert deretter rekna om til score, som tar omsyn til den prosentvise vektinga av tildelingskriteria. Tilbydaren som endar opp med høgast total score, har det beste tilbodet Pris Pris skal gjevast i samsvar med vedlegg 3 Kravspesifikasjon-tilbodsskjema. Prisane skal vera kalkulert i norske kroner eks. mva., men inklusive alle andre relevante kostnadar og avgifter. Total leigepris på tal maskiner med tillegg av stipulert volum for heile perioden, vil danne grunnlag for prisberekning. Tildelingskriteria vert vurdert etter prisane tilbydar gjev i vedlegg 3 Kravspesifikasjon-tilbodsskjema. Prisane vert rekna om til poeng, der lågast pris får 10,0 poeng. 5 % høgare pris gjev 9,5 poeng, osb Service og oppfølging Innanfor kriteriet vil det bli vurdert leveringstid, responstid og kvalitetssikring med avviksbehandling, jfr. vedlegg 2 Kravspesifikasjon og vedlegg 3 Kravspesifikasjon-tilbodsskjema Miljø I evalueringa av kriteriet vil det bli vurdert støy, energiforbruk, leverandøren sin avhending av maskinar og universell utforming, jfr. vedlegg 2 Kravspesifikasjon og vedlegg 3 Kravspesifikasjontilbodsskjema. Side 17 av 18

18 9 Opning, evaluering og avslutning av konkurransen 9.1 Opning av tilbod Det vil ikkje bli arrangert offentleg opning. Opning vert gjort av to eller fleire representantar for oppdragsgjevaren i fellesskap. Det vert ført eigen opningsprotokoll. 9.2 Avvising av tilbod Avvisingsreglane i FOA 20-(12-14) kjem til bruk. Tilbydarane vert oppmoda om å gjera seg kjent med desse. 9.3 Avlysing av konkurranse Oppdragsgjevaren kan avlysa konkurransen ved sakleg grunn, jf. FOA 22-1 (1). Som sakleg grunn vert rekna blant anna bortfall av planlagt finansiering, manglande godkjenning frå politisk hald og manglande konkurranse. 9.4 Melding om val av leverandør Etter at val av leverandør(ar) er gjort vil alle tilbydarane informerast skriftleg om dette. Meldinga vil innehalda namn på kven som er tildelt kontrakt samt ei grunngjeving for valet, jf. FOA Meldinga vil også angje tidspunkt for utløp av karensperioden. 9.5 Klage Tilbydarar kan klaga på val av leverandør. Dersom oppdragsgjevaren finn at tildelingsavgjerda ikkje er i samsvar med tildelingskriteria kan tildelingsavgjerda annullerast fram til kontrakt er signert. Side 18 av 18

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II KJØP AV NY HJULLASTER, KVAM HERAD Tilbodsfrist: 06.01.2015 kl. 12:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Om oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD. Tilbodsfrist: kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse FOA del I og del II (over terskelverdi) FEIING OG TILSYN I KVAM HERAD Tilbodsfrist:12.01.2015 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2019 (opsjon 1 + 1 år)

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter FOA del I og III for innkjøp av Rammeavtale planarbeid Innhald 1 Om oppdragsgjevaren... 4 1.1 Øygarden kommune... 4 1.2 Kontaktperson hjå

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

Rammeavtale på datautstyr med programvare og tilhøyrande konsulenttenester for

Rammeavtale på datautstyr med programvare og tilhøyrande konsulenttenester for KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale på datautstyr med programvare og tilhøyrande konsulenttenester for Kvam herad Jondal kommune Tilbodsfrist: 15.09.2016 kl.: 12:00 Merk anbodet med: «Sak 16/1389 Tilbod rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE. Kvam familie- og læringssenter (KFL) NORHEIMSUND

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE. Kvam familie- og læringssenter (KFL) NORHEIMSUND KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Kvam familie- og læringssenter (KFL) NORHEIMSUND Sak 17/395 (16/737) Prosjekt P 60134 Tilbodsfrist: 06. juni 2017 kl. 12:00 Påbygg Kvam Rådhus 16 Mar 17 1 Innhold TOTALENTREPRISE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole

HFK Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse under EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffing av: HFK-12-118 Dreiebenk og fres til Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Innhald

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter Vennesla kommune Konkurransegrunnlag Konsertutstyr og instrumenter Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/01092 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Vennesla kommune 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP Konkurransegrunnlag Rammeavtale tolkingstjenester Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

RØYR OG RØYRDELER VA.

RØYR OG RØYRDELER VA. SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM KONKURRANSEGRUNNLAG RØYR OG RØYRDELER VA. Int.nr 006-2015 Anbudsfrist 15.04.2015 kl 15:00. 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR:... 3 1.2 INNKJØPSPROSEDYRE...

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Bistand til gjennomføring av instruktørseminar Konsulent Konkurranse med forhandling - FOA del I Saksnr. 2014/1304 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG: Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune KONKURRANSEGRUNNLAG: Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II Totalentreprise utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset i Sund kommune

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERAD KOMMUNE INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2.

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERAD KOMMUNE INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERAD KOMMUNE Frå Desember 2015-Til Desember 2017 INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag. DNA-ekstraksjonsrobot

Konkurransegrunnlag. DNA-ekstraksjonsrobot DNA-ekstraksjonsrobot Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/12923 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Om Folkehelseinstituttet 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697. Konkurranse med forhandling, FOA del I og III

Kvalifikasjonsgrunnlag. Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697. Konkurranse med forhandling, FOA del I og III Digitalisering av byggesaksarkiv 16/2697 Konkurranse med forhandling, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Lindås kommune 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Kvalifikasjonsgrunnlagets

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERD KOMMUNE INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2.

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERD KOMMUNE INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD MIDDAGSPRODUKSJON KVINNHERD KOMMUNE 006-2013 INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter

Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Rammeavtale fasttelefoni, mobiltelefoni inkl. mobildatatrafikk og sentralbord/ callsenter Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD OM MALING AV UGGDAL KYRKJE TILBODSFRIST: 29.04.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

Nytt tak Volda omsorgssenter

Nytt tak Volda omsorgssenter Volda kommune Nytt tak Volda omsorgssenter Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 10.10.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på omlegging på deler av taket på Volda

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK

Førespurnad under nasjonal terskel. Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK Førespurnad under nasjonal terskel Ved anskaffing av: Rutekassettar Skyss HFK-12-0332 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Om oppdragsgjevaren... 3 1.2 Formålet med anskaffinga... 3 1.3 Omfang... 3 2 Kontaktpersonar...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: IT-ressurs Skyss Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Om oppdragsgjevaren... 4 1.2 Formål og omfang av anskaffinga... 4 1.2.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Møbler og løst inventar. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr.

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Møbler og løst inventar. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr. STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Møbler og løst inventar Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. [2014 / 346] Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon

Detaljer

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsinnbyding Voss Kommune (KUNDEN) Open anbodskonkurranse Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsfrist: 27.august 2010 kl. 1200 Side 1 av 6 Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INNLEIING Voss kommune, i dette

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale sterk- og svakstrøm. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr.

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale sterk- og svakstrøm. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr. STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Rammeavtale sterk- og svakstrøm Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 2014/1491 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren

Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi: Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Vestkorridoren Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Om oppdragsgjevaren...

Detaljer

Bergen og omland havnevesen. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale ventilasjonstjenester og materiell

Bergen og omland havnevesen. Konkurransegrunnlag. Rammeavtale ventilasjonstjenester og materiell Bergen og omland havnevesen Konkurransegrunnlag Rammeavtale ventilasjonstjenester og materiell Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og II Avtalereferanse: NOR 082-2016 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Datainnsamling vha. telefon, web og sms

Konkurransegrunnlag. Datainnsamling vha. telefon, web og sms Datainnsamling vha. telefon, web og sms Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/12997 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Om Folkehelseinstituttet 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for kjøp av rådgivande ingeniørtenester. Open anbodskonkurranse, FOA del I og II. SAK 16/573 Avtale 12/

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for kjøp av rådgivande ingeniørtenester. Open anbodskonkurranse, FOA del I og II. SAK 16/573 Avtale 12/ Rammeavtale for kjøp av rådgivande ingeniørtenester Open anbodskonkurranse, FOA del I og II SAK 16/573 Avtale 12/857-166 Innhald 1 Om oppdragsgivaren 3 1.1 Forsand kommune 3 1.2 Andre avtalebrukarar Feil!

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Indre Hordaland Miljøverk IKS Indre Hordaland Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling, eitt-trinns for avtale om: Levering sorteringsmaskin Hamar 9.12.2016 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Kjøpar, der

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152 STORTINGETS ADMINISTRASJON Tilbudsinvitasjon Rammeavtale flyttetjenester FOA del I Saksnr. 2016/152 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester

Konkurransegrunnlag. Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester Konkurransegrunnlag Kjøp av enkel rammeavtale for trykkeritenester og grafiske tenester for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 11/04329 Frist for tilbod: 1. november 2011 kl. 13.00 1 Innhaldsliste

Detaljer

TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD

TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD TYSNES KOMMUNE FØRESPURNAD OM BYGGING AV VEG- OG VA- ANLEGG NYTT BUSTADFELT i HENNINGSHAGEN TILBODSFRIST: 26.08.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II KONKURRANSEGRUNNLAG Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II for anskaffing av «P 5323 Levering og Montering ny taktekking Festsal Kulturhuset Husnes» INNHALD: 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (over EØS-terskelverdi) ved anskaffing av: Økonomisjark til Austevoll videregåande skule Innhald 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Føremålet

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Dato Referanse 30.10.2015 2015/3659 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnder 2016-2019 Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Vald Innkjøpsprosedyre

Detaljer

AS KONKURRANSEGRUNNLAG

AS KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtale om: Konteinartransport av næringsavfall mv Hamar 2.9.2015 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevarar, der også tilbod skal leverast,

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag 07. Januar 2014 Anskaffelse av nytt økonomi, personal og lønnssystem

Kvalifikasjonsgrunnlag 07. Januar 2014 Anskaffelse av nytt økonomi, personal og lønnssystem Kvalifikasjonsgrunnlag 07. Januar 2014 Anskaffelse av nytt økonomi, personal og lønnssystem Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring Innhold 1 Om oppdragsgiveren... 4 1.1 Regionssenteret

Detaljer

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord Miljøverk IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for avtalar om: Henting og behandling av restavfall Hamar 4.11.2016 1 GENERELT 1.1 Oppsummering av innkjøpet Oppdragsgjevar, der også tilbod skal leverast, jf.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE. 2. gongs utlysing

KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE. 2. gongs utlysing KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE 2. gongs utlysing Frist tilbod 07.12.2015 kl.12 15/841 2 gongs utlysing Rådgjeving prosjektering bygg side 1 av 7 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon KVALIFISERING FOR DELTAKING I KONKURRANSE OM LANDSETJING AV FARTØY, VEKT 1000 TONN KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 2015027430 Innhald 1 INNLEIING... 3 1.1 Føremål og omfang... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år.

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år. Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: 01.10.2015 31.09.2018 + opsjon 1 år. Avtalenr: 15/021477 DOKUMENTOVERSIKT A Konkurransegrunnlag

Detaljer

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule

Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Volda kommune Nytt sportsgolv i gymsal ved Volda ungdomsskule Underlag prisførespurnad Tilbodsfrist: 21.03.2016 1 1 OPPDRAGET 1.1 OPPDRAGSGJEVAR Volda kommune vil med dette be om pris på nytt sportsgolv

Detaljer

Folkehelseinstituttet. Konkurransegrunnlag. Autoklav

Folkehelseinstituttet. Konkurransegrunnlag. Autoklav Folkehelseinstituttet Konkurransegrunnlag Autoklav Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 15/0035 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Om Folkehelseinstituttet 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konsulent- og rådgjevingstenester ANSVARLEG PERSON. Arve Tokvam Dagleg leiar INNBYDAR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konsulent- og rådgjevingstenester ANSVARLEG PERSON. Arve Tokvam Dagleg leiar INNBYDAR KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent- og rådgjevingstenester ANSVARLEG PERSON Arve Tokvam Dagleg leiar INNBYDAR Lærdal Næringsutvikling AS Postboks 28 6886 Lærdal INNKJØPSPROSEDYRE Open anbodskonkurranse KONTRAKTSTYPE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV BÆRBAR ULTRALYDMASKIN TIL TYSNES KOMMUNE Tilbodsfrist: NN.NN.2015 kl. 13.00 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR FOR LEVERINGA...

Detaljer

Konkurransegrunnlag INNBYDAR: Postboks Vik i Sogn. ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal

Konkurransegrunnlag INNBYDAR: Postboks Vik i Sogn. ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal INNBYDAR: Vik kommune Postboks 134 6891 Vik i Sogn ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal VALD INNKJØPSPROSEDYRE: Open anbodskonkurranse KONTRAKTSTYPE: Rammeavtale Frist for tilbod:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

Folkehelseinstituttet. Konkurransegrunnlag. DNA-sekvensator High-throughput whole genome sequencing instrument

Folkehelseinstituttet. Konkurransegrunnlag. DNA-sekvensator High-throughput whole genome sequencing instrument Folkehelseinstituttet Konkurransegrunnlag DNA-sekvensator High-throughput whole genome sequencing instrument Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 15/0034 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren

Detaljer