Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

2 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR Om Oppdragsgjevar Oppdragsgjevars kontaktperson Kjøpet gjelder Tidsplan KRAV TIL LEVERANDØRANE Kvalifikasjonskrav Krav til dokumentasjon HMS-eigenerklæring KRAV TIL ARBEIDET OG TILDELINGSKRITERIER Kravsspesifikasjon/leveranseskildring Generelt om leveransen Gjennomførings- og leveringstidspunkt Kontrakt Tildelingskriterier REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Forenklet kunngjøring Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbodsfrist Tildeling av kontrakt og grunngjeving VEDLEGG... 7

3 1 Oppdraget og administrative føringar Naustdal-Gjengedal verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om kjøp av tenester i samband med opparbeiding av buføringsveg i Traudalen i Gloppen. 1.1 Om Oppdragsgjevar Naustdal-Gjengedal verneområdestyre er forvaltningsstyresmakt for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Verneområdestyret er oppnemnd av Klima- og miljødirektoratet og oppgåvene til verneområdestyret er å: - forvalte verneforskrift og anna regelverk - jobbe med skjøtsel og tilrettelegging i og rundt landskapsvernområdet - formidle informasjon og kunnskap om verneområdet og verneverdiar Det er tilsett ein verneområdeforvaltar som er sekretær og sakshandsamar for verneområdestyret. Forvaltaren har og ansvar for å følgje opp vedtak fatta av styret og følgje opp tiltak i verneområdestyret sin regi. 1.2 Oppdragsgjevars kontaktperson Namn : Alf Erik Røyrvik, verneområdeforvaltar E-postadresse : Tlf: : / Eventuelle spørsmål skal rettast til kontaktpersonen per e-post eller telefon. Det skal ikkje være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgjevar enn nemnde kontaktperson. 1.3 Kjøpet gjelder Stien frå Osen til Røyrvikja på sørsida av Traudalsvatnet skal opparbeidast til buføringsveg slik at storfe kan kome seg innover til Dalsbøen på beite.

4 1.4 Tidsplan Planlagt uke Aktivitet 21 Invitasjonen sendt til tilbydarar/konkurranse vart kunngjort 23 Synfaring 24 Tilbodsfrist 24 Tilbodsevaluering og val av tilbod 25 Inngå kontrakt 26 Oppstart av kontrakt 2 Krav til leverandørane 2.1 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandøren: Leverandøren skal ha ordna forhold med omsyn til skatte- og meirverdiavgiftsinnbetaling Leverandøren må disponere gravemaskin med max breidde på 2 m med steinklype og pigghammar, og maskin til å lesse dumper ved starten av buføringsvegen. Leverandøren må ha god gjennomføringsevne og kapasitet til å gjennomføre oppdraget Leverandøren må ha erfaring med arbeid i verna og/eller sårbar natur Personell som skal delta i arbeidet må ha godkjenning til å bruke maskineriet og utstyret som vert brukt. 2.2 Krav til dokumentasjon Tilbodet skal innehalde: Skatteattest for meirverdiavgift frå skattefuten og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserar, ikkje eldre enn 6 månader regnet frå tilbodsfristen. 2.3 HMT-eigenerklæring Den tilbydar som får tildelt kontrakt forpliktar seg til å underteikne ei HMT-eigenerklæring seinast ved inngåing av kontrakt.

5 3 Krav til arbeidet og tildelingskriterier 3.1 Kravsspesifikasjon/leveranseskildring Generelt om leveransen Det skal opparbeidast ein buføringsveg for beitedyr frå Osen i Traudalen og innover mot Dalsbøen på sørsida/nebbasida av vatnet. Samla lengde på strekninga som skal opparbeidast er 490 m. Tilbydar må ta omsyn til at det skal arbeidast i eit verna område, og følgje dei reglar, føringar og pålegg som det fører med seg. Det vert lagt opp til ei open synfaring for tilbydarar onsdag 4. juni kl Tilbydarar som ikkje blir med på synfaring vil ikkje bli vurdert. Om utføringa: Den gamle stien går i vekselvis myrlendt og steinete terreng, men terrenget inn over i Traudalen er i all hovudsak flatt. Ny buføringsveg skal leggast etter den gamle stien og følgje terrenget. Utstyr som skal nyttast til gjennomføring må ha gode terrengeigenskapar og vere tilpassa det tiltaket som skal gjennomførast Det skal gravast ut eit trau på om lag cm som skal pukkast opp og toppgrusast med knust fjellgrus. Det skal ikkje brukast duk. Det skal etablerast dreneringssystem der elvar og bekkar kryssar buføringsvegen. Dette skal i alle hovudsak etablerast i stein. Skal ein nytte rør skal dette avklarast i førekant med oppsyn/områdeforvaltar. Den gamle stien ligg langs etter vatnet. Enkelte stadar må ein vurdere å flytte buføringsvegen litt for å hindre at vatnet kjem opp i stien. Den gamle stien går i til dels grov ur. Stadvis må ein pigge ned stor stein slik at ein kan etablere ny buføringsveg. Gravemaskina som skal nyttast må ha pigghammar. Det skal ikkje sprengast. Grus og pukk vil bli lagra ved enden av skogsvegen der stien byrjar. Dette skal transporterast inn via buføringsvegen ein etablerer. Oppdragsgjevar vil skaffe til veie ein liten beltedumper til denne transporten. Toppdekket av knust grus skal komprimerast med viberasjonsplate. Når utførande entreprenør er ferdig skal sidekantane og eventuelle andre terrengskadar reparerast ved at ein legge på vegetasjon frå nærområdet. Tiltaket skal vere minst mogleg synleg og estetikk står i høgsete når ein jobbar i verna område. Legge på vegetasjon skal ikkje tilbydar gjennomføre, men utførande entreprenør skal syte for at sidekantane av buføringsvegen er klargjort og at terrengskadane er på eit minimum.

6 3.1.2 Gjennomførings- og leveringstidspunkt Arbeidet skal vere ferdig innan 18. juli Kontrakt Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsvilkår, «Kontrakt buføringsveg» 3.2 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt skal skje på basis av kva tilbod som er det mest økonomisk fordelaktige ut i frå følgjande kriterier: Pris Plan for gjennomføring av oppdraget 4 Regler for gjennomføring av konkurransen 4.1 Anskaffelsesprosedyre Konkurransen vert regulert av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr ekskl. mva. og er fritatt frå kunngjeringsplikta. Konkurransen vert gjennomført etter forskriftens alminnelige reglar (del I) og dei reglane som følgjer av dette konkurransegrunnlag. Anbodskonkurranse Konkurransen vil bli gjennomført som en anbodskonkurranse. Forhandlingar er ikkje tillate. Leverandøren vert oppmoda til å gje sitt beste tilbod. 4.2 Forenkla kunngjering Konkurransen er gjort offentleg på 4.3 Krav til tilbodet og innleveringsstad Tilbodet skal leverast på norsk og i lukka og merka sending. Tilbodet skal merkast «Anbod på buføringsveg i Traudalen» Skatte- og mva-attest skal ligge ved tilbodet.

7 Ved innlevering skal det følgje med eit tilbodsbrev (følgjebrev) som skal vere datert og signert av bemyndiga person kor det tydeleg skal gå fram: Verksemda sitt namn Adresse Organisasjonsnummer Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer Eventuelle atterhald skal gå klart fram av tilbodsbrevet. Tilbodet skal leverast til: Namn: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre v/alf Erik Røyrvik Adresse: Pb Sandane Eventuelt leverast på kontoret på Sandane næringshage, Sandane Senter 3. etg Det er ikkje tillate å levere tilbod per e-post. 4.4 Tilbodsfrist Tilbodsfrist er sett til 10. juni 2014 kl Tilbodet skal vere oppdragsgjevar i hende på innleveringsstaden før utløp av tilbodsfristen. For seint innlevert tilbod vert avvist. Dette gjeld og om forseinkinga skuldast tredjepart (posten, budfirma, etc.). 4.5 Tildeling av kontrakt og grunngjeving Gjenverende leverandørar som har delteke i konkurransen vil få ei skriftleg tilbakemelding om kven oppdragsgjevar vil inngå kontrakt med og grunngjeving for valet. 5 Vedlegg Vedlegg 1: Kontraktsvilkår Vedlegg 2: HMS - eigenerklæringsskjema

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn

Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn Samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike Sør-Gardermoen 8. januar 2014 Samarbeidsalliansen Osloregionen Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved: Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg 2011-12 Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK 57782000, 57782099 (fax) Epost: Kjell.reigstad@gulen.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Tjenestekonsesjon innenfor Frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune Ref: Sørum 12/04881 Den som skal legge inn tilbud

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer