STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960

2 Standardtegn. Explanation of symbols. oppgave mangler, data not available.. logisk umulig, category not applicable. null, magnitude nil. 0 ubetydelig (mindre enn Y2 av den brukte enhet), magnitude less 0,0 } than half the final digit shown. * foreløpige eller beregnede tall, provisional or estimated figures. Brudd i en serie. Break in the homogeneity of a vertical series. Forkortelser i kildeangivelser Abbreviations in source references. NOS NOS Norges Offisielle Statistikk. Romertallene betegner publikasjonens rekkenummer, de arabiske tall publikasjonens nummer innen rekken. Norway's Official Statistics. The Roman numerals indicate the series of the publications, the Arabic figures state the number within the series. Stat. månedshefte Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Monthly Bull. Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics. Byrået Statistisk Sentralbyrå. The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway. Grøndahl & Sons boktrykkeri, Oslo.

3 Forord Ordningen av tabellene i Statistisk årbok 1960 er i det vesentlige som i årgangen 1959, bortsett fra at noen tabeller med nye oppgaver fra jordbrukstellingen 1959 er plasert som tilleggstabeller bakerst i boka. Disse ble nemlig ikke tidsnok ferdige til å bli plasert foran i kap. V Jordbruk. Ellers er som vanlig noen av de tidligere tabeller sløyfet eller innskrenket for å skaffe plass til endel nye og til utvidelser av eldre tabeller. Noen tabeller er dessuten omarbeidd. De viktigste forandringer fra forrige årgang er: Geografiske oppgaver m. v. I tabell 1 har en tatt inn oppgaver over en del fjelltopper, de største breer og de lengste fjorder. På den annen side er oppgavene over norske besittelser tatt ut her. For Svalbard vises til tabell 365. Folkemengdens bevegelse. Det er tatt inn en ny tabell 38 over flytninger til og fra Norge 1958, mens tabell 30 og 35 i forrige årgang over levende fødte og døde pr innbyggere fylkesvis er sløyfet. Jordbruk. Tabell med oppgaver fra jordbrukstellingen 1949 og tabell 66 og 67 over jordbruksarealet og husdyrholdet fylkesvis i forrige årgang er tatt ut og erstattet med 7 tilleggstabeller fra tellingen i 1959 (kap. XXVI). Det er tatt inn en ny tabell 60 over eiendomsforhold og brukerskifte Fiske og fangst. I samråd med Fiskeridirektoratet er tabellene over fiskeriene delvis omarbeidd og utvidd. Det er tatt inn 3 nye tabeller: tabell 96 over åpne og dekkede fiskefartøyer med motor etter lengde , tabell 97 over produksjonen av noen viktige fiskeriprodukter og tabell 101 over de store torskefiskeriene etter fangstmåte. Videre er tabell 102 over vintersildfisket utvidd med oppgaver over fangstmåte På den annen side er tabell 106 over lovbeskyttede fiskesalgslag og noen av de andre tabeller innskrenket. Bedriftstelling 24. april Det er tatt inn en ny tabell 114 over aksjekapitalen etter næring og eiergrupper, mens tabell 118 i forrige årgang over foretakene i enkelte næringer etter hoved- og filialbedrifter er sløyfet. Bergverk, industri m. v. Her er tatt inn en ny tabell 123 over patenter, varemerker og mønster til Videre er den tidligere tabell 134 over leiligheter under arbeid erstattet av tabell 130 Byggevirksomhet Tabell 122 over den månedlige produksjonsindeks er innskrenket. Varehandel. Tabell 133 Volum- og prisindeks for innførsel og utførsel er utvidd, mens tabell 137 i forrige årgang over innførselen og utførselen etter varens bruk og bearbeidingsgrad er sløyfet. Sjøtransport. Her er tatt inn en ny tabell 151 Registrerte lyst-motorbåter 1960, fylkesvis. Penge- og kredittmarked. Det er tatt inn en ny tabell 213 over innskott over kr. i forretnings- og sparebanker Privatforsikring. I tabellene 222 og 223 i forrige årgang over livs- og skadeforsikringsselskapenes virksomhet er selskapenes balanse i år skilt ut som egne tabeller (tab. 219 og 221) med oppgaver fra Byråets forsikringsstatistikk, mens tabellene 220 og 222 over driftsregnskapet fremdeles er tatt fra Forsikringsrådets statistikk. Sosial trygd og forsorg. Tabell 236 i forrige årgang over alderstrygdede etter

4 *6 alder 1955 er sløyfet, mens tabell 235 Kommunale tilleggspensjoner til alderstrygden 1959 er utvidd. Priser, levekostnader, forbruksundersøkelse. Det er tatt inn 3 nye tabeller, tabell , fra forbruksundersøkelsen På den annen side er tabell i forrige årgang med oppgaver fra husholdningsregnskapene for jordbrukerfamilier 1954, fiskerfamilier 1954 og alderstrygdede tatt ut. Arbeidsmarked, lønninger m. v. Nye tabeller er: tabell 276 Gjennomsnittlig brutto månedsfortjeneste pr. 1/ for regulativlønte embets- og tjenestemenn i utvalgte stillinger i staten, og tabell 277 Gjennomsnittlig månedsfortjeneste og godtgjørelse for ekstratimer pr. 30/ for ansatte i o ffentlige skoler. Videre nevnes at tabell 275 over månedsfortjeneste for funksjonærer 1958 og 1959 er utvidd med oppgaver over ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet Skattelikning, offentlige finanser. Tabellene over skattelikning er delvis omarbeidd. Internasjonale oversikter. Tabell 397 i forrige årgang Innreiste utler.dinger (turister) er sløyfet i år, da oppgavene er usf- re og ikke helt jamførbare. Disse oppgaver er også tatt ut i siste årgang av UN: Statistical Yearbook. En del av de internasjonale tabeller settes som vanlig opp i samarbeid med de statistiske sentralbyråer i Danmark, Finnland og Sverige. Disse tabeller er fordelt slik: Danmark: tabell 376, 377, 384, 394, 413, 415 og 416. Finnland: tabell 366, 370, , 382, 396 og 417. Sverige: tabell 367, 368, 375, 386, 393, 400, 401, 403 og 412. 'Norge: tabell 378, 379, 381, 385, , 397 og 414. Til en del av tabellene har en som før.' fått :velvillig hjelp av offentlige og private institusjoner, og Byrået bringer disse sin beste takk. Førstesekretær Charles W. Røgeberg har stått for redaksjonen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. oktober Signy Arctander

5 Preface The tables in the Statistical Yearbook 1960 have been arranged in the same way as in the previous edition, except that some tables giving data from the Census of Agriculture 1959 are placed as additional tables at the end of the yearbook. As usual some of the tables in the previous edition have been omitted or reduced in order to give room to new tables and additional data in certain tables. Some tables have also been rearranged. The main alterations which have been made in the current edition are the following: Geography etc. In table 1 data on some mountains, the largest glaciers and the longest fjords have been added, while the data on Norwegian possessions have been omitted. Data on Svalbard are given in table 365. Vital statistics and migration statistics. A new table 38 on immigration and emigration 1958 has been added, while tables 30 and 35 in the 1959 edition on live births and deaths per 1000 population by counties have been left cut. Agriculture etc. The following tables in the 1959 edition: tables from the Census of Agriculture 1949 and tables 66 and 67 on agricultural land and livestock by counties have been taken out and replaced by 7 tables from the Census in 1959 (Chapter XXVI). A new table 60 on farm tenure and transfers 1958 has been added. Fisheries etc. Some of the tables have been rearranged. 3 new tables have been added: table 96 Open and decked fishing craft with motor by length , table 97 Production of some principal fishing products and table 101 on the large cod fisheries by type of fishing gear Furthermore, in table 102 on winter herring data on type of fishing gear have been included. Table 106 on co-operative associations for the sale of fish and some other tables have been reduced. Census of establishments A new table 114 on share capital by industry and owner groups has been added, while table 118 in the 1959 edition on enterprises by industry and kind of economic organiz tition has been left out. Mining, manufacturing etc. A new table 123 on patents, trade-marks and patterns to has been added. Table 134 in the 1959 edition on dwellings under construction has been replaced by table 130 on building construction Table 122 on monthly index numbers of industrial production has been reduced. Trade. Table 133 Quantum index numbers and unit value of imports and exports has been enlarged, while table 137 in the 1959 edition on imports and exports by use and degree of preparation has been omitted. Water transport. A new table 151 on registered motor boats for pleasure by counties 1960 has been added. Money and credit market. A new table 213 on deposits over kr. in commercial and savings banks has been added. Private insurance. In tabl es 222 and 223 in the 1959 edition on the accounts of life insurance and non-life insurance companies the data on assets and liabi-

6 *8 lilies are now given in separate tables 219 and 221, based on the insurance statistics of the Bureau. Social insurance and relief. Table 236 in the 1959 edition on old age pensioners by age 1955 has been omitted, while table 235 on local supplements to old age pensions has been enlarged. Prices, cost of living, survey of consumer expenditure. 3 new tables from the survey of consumer expenditure 1958 have been added. On the other hand tables in the 1959 edition on family budgets for farmers' families 1954, fishermen's families 1954 and old age pensioners have been left out. Labour market, wages etc. New tables are: table 276 Monthly gross salaries of central government employees per March 1, 1959, table 277 Monthly earnings etc. of employees in public schools per June 30, Furthermore, table 275 on monthly earnings of salaried employees 1958 and 1959 also include data on employees of banking and insurance Tax assessments, public finance. The tables on tax assessments have been rearranged. International tables. Table 397 in the 1959 edition on arrivals of foreign visitors has been left out. These data have also been omitted in the latest edition of UN: Statistical Yearbook. Mr. Charles W. Røgeberg has been in charge of the editing of the yearbook. Central Bureau of Statistics, Oslo, October 21, Signy Arctander

7 *9 Innhold. Contents. Kapitler: Chapters: Innhold Contents Side Page Tabellverk Tables I. Geografiske og meteorologiske oppgaver Geography and climate *9 1 4 II. Befolkning Population * III. Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics * IV. Sunnhetstilstand, medisinalforhold, dødsårsaker Public health and causes of death * V. Jordbruk Agriculture and livestock production etc. * VI. Skogbruk og jakt Forestry and hunting * VII. Fiske, sel- og hvalfangst Fisheries, sealing and whaling * VIII. Bedriftstelling 24. april 1953 Census of establishments * IX. Bergverk, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet. Mining, quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction * X. Varehandel Trade * XI. Sjøtransport Water transport * XII. Annen samferdsel Other transport activity, communications... * XIII. Penge- og kredittmarked Money and credit market * XIV. Privatforsikring Private insurance * XV. Sosial trygd og forsorg Social insurance and relief * XVI. Priser, levekostnader, forbruksundersøkelse. Prices, cost of living, survey of consumer expenditure * XVII. Arbeidsmarked, lønninger, m. v. Labour market, wages etc... * XVIII. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser Alcoholic beverages, drunkenness etc. * XIX. Rettsvesen Justice and crime * XX. Undervisning, vitenskap, underholdning m. v. Education, science, entertainment etc. * XXI. Skattelikning, offentlige finanser Tax assessments, public finance * XXII. Nasjonalregnskap National accounts * XXIII. Valg Elections * XXIV. Svalbard Svalbard * XXV. Internasjonale oversikter International tables * XXVI. Tilleggstabeller Jordbruk. Additional tables Agriculture * Alfabetisk innholdsliste, side *25 Alphabetical index, page *33 Mål og vekt, side 296 Measures and weight, page 296. I. Geografiske og meteorologiske oppgaver. I. Geography and climate. Tabell Side Table Page 1. Geografiske opplysninger 1 1. Geography 1 2. Norges administrative innde linger 2. The administrative divisions of pr. 1. januar Norway January 1, Meteorologiske forhold Climate II. Befolkning. II. Population. 4. Hjemmehørende folkemengde Resident population Flateinnhold og folkemengde fyl- 5. Area and population by counties kesvis 1. desember Dec. 1, Hjemmehørende folkemengde fylkesvis og tilstedev. folkemengde 6. Resident population by counties and present-in-area population 1920, 1930, 1950 og , 1930, 1950 and

8 *10. Tabell Side Table Page 7. Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1959 i de 7. Resident population in the various rural municipalities and towns enkelte herreder og byer 7 Dec. 1, 1950 and Jan. 1, Hjemmehørende folkemengde i 8. Resident population in towns and byer og andre tettbygde strøk Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder 1930, 1950 og 1958 rural agglomerations Resident population by sex and age 1930, 1950 and 1958 and as projected og prognose for 1960, 1965 og Hjemmehørende folkemengde etter 1960, 1965 and Resident population by sex, age 13 kjønn, alder og ekteskapelig stilling and marital status Dec. 31, desember Bestående ekteskap etter barnetall 1/ Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet, 1930 og Marriages by number of children Dec. 1, Average number of children by duration of marriage, 1930 and Gjennomsnittlig barnetall i ekteskap som har vart 18 år og mer etter forsørgerens livsstilling, hustruens alder ved giftermålet år, 1930 og Average number of children in marriages of 18 years duration or more by occupation of breadwinner. Age of wife at marriage years, 1930 and Personer født i utlandet etter land 13. Persons born abroad by country og kjønn 1. desember Fremmede statsborgere bosatt i of birth and sex Dec. 1, Aliens living in Norway, by country 17 Norge Personer utenf or statskirken of legal nationality Persons outside the National Hjemmehørende folkemengde etter Church Resident population by industries 18 næringer , fylkesvis Personer 15 år og mer etter levevei 1900, and by counties Persons 15 years of age or more by economic activities 1900, Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember Persons 15 years of age or more by economic activity Dec. 1, III. Folkemengdens bevegelse. 19. Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer Ekteskap inngått Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens gjensidige alder Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Skilsmisser i 1958 etter ektefellenes gjensidige alder Fødte og dødfødte Fruktbarheten etter morens alder Reprod.kvotienter Levendefødte i ekteskap pr gifte kvinner etter alder og ekteskapets varighet Levendefødte i ekteskap etter ekteskapets varighet og barnets nummer Dødeligheten i 1. leveår Døde under 1 år pr levendefødte fylkesvis Døde 1957 og 1958 etter kjønn og alder III. Vital statistics and migration statistics. 19. Vital statistics and migration statistics Vital statistics and migration statistics by counties and for the principal towns Marriages contracted Marriages by combined ages of bride and groom Marriage rates for single persons, by sex and age Divorces and separations Divorces by combined ages of wife and husband Live births and stillbirths Fertility rates, by age of mother Reproduction rates Live births per married women, by age and duration of present marriage Live births, by duration of marriage and order of birth in present marriage Inf ant mortality rates Deaths under 1 year of age per 1000 live births, by counties Deaths by sex and age 1957 and

9 *11 Tabell Side 33. Kremasjoner Døde pr innbyggere etter kjønn og alder Dødelighetstabeller Middellevetiden 1831/ / Utvandrede til oversjøiske land etter levevei og bestemmelsesland Flytninger til og fra Norge Flytningene til og fra alle byer , etter ut- og innflytningsområde i bygdene Flyttede personer , etter kjønn og alder Table Page 33. Cremations Deaths per population by sex and age groups Life tables Expectation of life 1831/ / Emigrated to oversea countries by economic activity and country of destination Immigration and emigration Internal migration classified by towns and rural districts Migrants , by sex and age IV. Sunnhetstilstand, medisinalforhold, dødsårsaker. 41. Medisinalpersonale og apotek Sykehus og andre medisinale anstalter Belegget på sinnssykehusene og i pleiehjem for sinnssyke Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer meldt av legene Meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder Døde pr innbyggere av tuberkulose etter kjønn og alder Døde pr levende av ondartede svulster etter kjønn og alder Dødsårsaker blant barn under 5 år i Døde i 1958 etter alder og dødsårsaker Døde pr innbyggere av karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i hjerte og kar og kronisk nefritt, etter kjønn og alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder 1957 og Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker 1957 og Tannrøkt for barn i folkeskolen til Vernepliktige etter høyde og stridsdyktighet IV. Public health and causes of death. 41. Medical and public health personnel and pharmacies General hospitals and other hospital establishments Patients in mental hospitals and nursing homes Cases of principal epidemical diseases notified by the physicians New cases of bacillary tuberculosis registered, by sex and age Deaths per population from tuberculosis, by sex and age Deaths per population from malignant neoplasms, by sex and age Causes of death among children under 5 years of age Deaths in 1958 by age and causes of death Deaths per population from vascular lesions affecting central nervous system, diseases of circulating system and chronic nephritis by sex and age Violent deaths by sex and age 1957 and Deaths from occupational and other accidents 1957 and Dental care of children in public primary schools to Conscripts by stature and ability for military service 46 V. Jordbruk.' 55. Tallet på jordbruk, bruken av åpen åker og tallet på husdyr i bygdene Arbeidsstyrken ved bruk med over 5 dekar jordbruksareal 48 V. Agriculture and livestock production etc.' 55. Holdings, use of crop land, size of livestock and no. of fur-bearing animals in rural districts Labour force on holdings with more than 5 decares of agricultural land 48 Se også tilleggstabeller, s See also additional tables

10 *12 Tabell Side 57. Vanlig arbeidsdag i jordbruket. Gjennomsnitt for bygdene 1915, 1919, 1939 og Jordskifteverkets virksomhet Arbeidsforhold og tekniske hjelpemidler for kvinnene ved jordbruk med over 5 dekar jordbruksareal Eiendomsforhold og brukerskifte. Bruk med over 5 dekar jordbruksareal Høstutbyttet i forhold til middelsåret Avling i kg pr. dekar Forbruket av kunstgjødsel i tonn verdistoff Omsetning av kraftfôr til grossist Avling av korn, poteter, rotvekster, grønnfor, høy og halm Hagebruket. Avkasting Husdyrbruket. Produksjon. Rikets bygder Mjølkeytelse og fôring ved fjøskontrollag Førstegangskontrollerte slakt månedsvis Jordbrukets totalregnskap og til Regnskapsresultater fra norske jordbruk til Salg av faste eiendommer i bygder og byer Gjennomsnittspriser pr. skyldmark ved salg i Samvirkelag i landbruket 1957 og Mjølkemengde, salg av mjølk og produksjon ved meieriene månedsvis 1959 og Meierier Mjølkemengde, retur og salg Meierienes produksjon av smør og ost Table Page 57. Ordinary working day in agriculture. Average of rural districts 1915, 1919, 1936 and Redistribution of intermixed holdings Working conditions and technical equipments for women on holdings with more than 5 decares of agricultural land Farm tenure and transfers Holdings with more than 5 decares agricultural land Crop yield compared with mean annual yield Yield in kg per decare Consumption of commercial fertilizers in metric tons of N, P and K Sales of concentrated feeds to wholesalers Production of grains, potatoes, root crops, grain cut green for feed, hay and straw Horticultural production Livestock products. Rural districts Milk yield and feed consumed as reported by milk recording associations Number of first time controlled slaughters by months Aggregate account of agriculture and to Accounting results of Norwegian farms to Sale of real estate in rural districts and towns Average value per «skyldmark» for agricultural real estate sold Agricultural co-operatives 1957 and Milk receipts, sale of milk and production of butter and cheese at dairies by months 1959 and Dairies. Quantity, return and sale of milk Production of butter and cheese by dairies VI. Skogbruk og jakt. 78. Skogarealet etter fylker og eiergrupper. Skogbrukstellingen Skogeiendommer etter størrelsen av skogarealet og eiergrupper. Skog-. br.tell Skogeiendommer etter størrelsen av jordbruks- og skogareal. Skogbr.- tell VI. Forestry and hunting. 78. Forest land area by counties and by ownership. Census of forestry Forest properties by size of forest area and owner groups. Census of forestry Forest properties by area of agricultural land and forest land Census of forestry

11 *13 Tabell Side Table Page 81. Det produktive skogareal etter 81. Productive forest area by size of størrelsen av skogarealet. Skogbr.- forest area. Census of forestry tell Det produktive skogareal og jordbruksarealet, etter størrelsen av jordbruks- og skogareal. Skogbr.- tell Produktivt skogareal til foryngelse, skogreising, jordbruks- eller andre formål. Skogshusvær, hester og transportmidler. Skogbr.tell Utførte dagsverk i skogbruket 1/ / Skogbr.tell Skogtaksering utført av Landsskogtakseringen. Revisjonstaksering 86. Avvirket trevirke i alt til Forbruk av trevirke på gårdene driftsåret Skogkultur- og investeringsavgifter Skogkultur og grøfting Skogsveier for motorkjøretøyer bygd til Tømmerfløting Skog- og lyngbranner Felt storvilt og betalte rovviltpremier Productive forest area and agricultural area by size of agricultural and forest area. Census of forestry Productive forest area for regeneration, afforestation, agricultural and other purposes. Cabins, horses and means of transportation. Census of forestry Work days performed in forestry 1/ / Census of forestry Revised appraisal of forests made by «Landsskogtakseringen» Total roundwood cut to Consumption of wood on farms Forest conservation tax and investment tax Forest conservation and forest drainage Forest motor roads built to Floating of timber Forest and heather fires Big game killed, and rewards paid for killing beasts of prey VII. Fiske, sel- og hvalfangst. 94. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene Fiskere og fiskefarkoster Åpne og dekkede fiskefartøyer med motor etter lengde Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter Fisket i fjerne farvann Mengde og verdi av de viktigste fiskeslag , fylkesvis De store torskefiskeriene, bruken av fangsten og deltakelsen De store torskefiskeriene etter fangstmåte Vintersildfisket, bruken av fangsten og fangstmåte Vintersildfisket, deltakelsen og redskap brukt 1958 og Feitsild- og småsildfisket, bruken av fangsten Mengden av de viktigere fiskeslag månedsvis 1958' 106. Lovbeskyttede fiskesalgslag VII. Fisheries, sealing and whaling. 94. Quantity and value of the fisheries Fishermen and fishing craft Open and decked fishing craft with motor by length Production of some principal fishery products Fisheries in distant waters Fisheries, quantity and value of principal species , by counties The large cod fisheries, disposition of landings, and participation The large cod fisheries by type of fishing gear used Winter herring, disposition of landings and type of fishing gear Winter herring, participation and fishing gear used 1958 and Fat herring and small herring, disposition of landings Fisheries, quantity of principal species by months Co-operative associations for the sale of fish

12 *14 Tabell Side Table Page 107. Selfangsten Småhvalfangsten Hvalfangsten Hvalfangstselskapene og deres materiell Sealing Small whale hunting Whaling Whaling companies and their operating equipment VIII. Bedriftstelling 24. april Bedrifter, sysselsetting, lønn og bruttoinntekt i de enkelte næringsgrupper 112. Bedriftene fordelt etter næring og sysselsetting Bedrifter fordelt etter næring og eierforhold 114. Aksjekapitalen etter næring og eiergrupper VIII. Census of establishments April 24, Establishments, persons engaged, wages and salaries and gross income by industry groups Establishments by industry groups and no. of persons engaged Establishments by industry groups and type of ownership Share capital by industry and owner groups 87 IX. Bergverk, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet.' 115. Bergverk og industri. Hovedoversikt. Alle bedrifter Bergverk og industri. Hovedoversikt. Større bedrifter Bergverk og industri. Fylkesvis oversikt Forbruk av brensel og elektrisk energi i bergverk og industri Bergverk og industri. Fordeling etter grupper Produksjonen av viktigere bergverks- og industriartikler 1957 og Årlig produksjonsindeks for bergverk, industri og kraftforsyning Månedlig produksjonsindeks for bergverk, industri og kraftforsyning Patenter, varemerker og mønster til Bruttoinvestering i bergverk, industri og kraftforsyning 1957 og Vannkraften i Norges vassdrag Elektriske anlegg og installasjoner Elektrisitetsverker Elektrisitetsforsyning fylkesvis Månedsoppgaver over elektrisitetsproduksjonen, Byggevirksomhet Leiligheter tatt i bruk IX. Mining, quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building constr.' 115. Mining and manufacturing. General survey. All establishments Mining and manufacturing. General survey. Larger establishments Mining and manufacturing, by counties Consumption of fuel and electrical energy in mining and manufacturing Mining and manufacturing, by industry groups Production of principal articles of mining and manufacturing 1957 and Annual index numbers of industrial production Monthly index numbers of industrial production Patents, trade-marks and patterns to Gross fixed capital formation in mining, manufacturing, gas and electricity supply 1957 and Water power of Norwegian rivers Electricity plants and installations Electricity plants Electricity supply, by counties Monthly data on production of electric energy Building construction Dwelling units completed X. Varehandel.' 132. Innførsel og utførsel Se også VIII. Bedriftstelting X. Trade.' 132. Imports and exports See also VIII. Census of establishments 1953.

13 *15 Tabell Side 133. Volum- og prisindeks for innførsel og utførsel Innførsel og utførsel av viktigere varer 1958 og Verdien av innførselen etter produksjonsland og utførselen etter forbruksland fordelt på varegrupper Verdien av innførselen etter produksjonsland og utførselen etter forbruksland Verdien av innførsel og utførsel og tollintrader ved tollstedene Verdiindeks for detaljomsetningen månedsvis Volumindeks over lagerhold Lagerhold av visse varer Forbrukssamvirket (Norges Koop. Landsforening) Varehandel 1956 og XL Sjøtransport.' 143. Tilgang og avgang i handelsflåten Registrerte skip i alt Handelsflåten etter skipenes art Registreringspliktige skip ikke tatt med under handelsflåten Handelsflåten etter størrelse Handelsflåten etter alder Handelsflåten 1958 og 1959 etter hjemsted og opptjente bruttofrakter i utenriksfart Opptjente bruttofrakter i utenriksfart Registrerte lyst-motorbåter 30/6 1960, fylkesvis Kystfartsstatistikk Befal og mannskap på norske handelsskip Skipsfarten mellom Norge og utlandet Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes nasjonalitet Skipsfarten mellom Norge og utlandet 1958 og 1959 etter skipenes anløpshavner i Norge Opplagte handelsskip Norske skips fart på de viktigste utenlandske havner 1955 og Indekstall for frakter Fraktsatser Se også VIII. Bedriftstelling Table Page 133. Quant. index numbers and unit value of imports and exports Imports and exports of principal. commodities 1958 and Value of import and export commodity groups, by country of production and by country of consumption Value of imports by country of production and exports by country of consumption, Value of foreign trade and duties collected at ports of entry Index numbers of value of retail trade, by months Quantum index numbers for stocks Stocks of some principal commodities Co-operative retail societies Wholesale and retail trade 1956 and XI. Water transport.' 143. Increase and decrease to the merchant fleet All vessels on the register The merchant fleet by types of vessel Vessels on the register not included in the merchant fleet Merchant fleet, by tonnage groups Merchant fleet by age groups The merchant fleet by port of registration 1958 and 1959 and gross freight earnings in foreign trade Gross freight earnings in foreign trade Registered motor boats for pleasure, by counties June 30, Coastal shipping statistics Officers and crew aboard Norwegian merchant vessels Shipping between Norway ånd foreign countries Shipping between Norway and foreign countries by nationality of vessels Shipping between Norway and foreign countries, by ports of call in Norway 1958 and Merchant vessels laid up Arrivals of Norwegian vessels at the most important foreign ports 1955 and Freight index Shipping freight rates ' See also VIII. Census of establishments 1953.

14 * 16 Tabell Side Table Page XII. Annen samferdsel.' XII. Other transport activity, communications.' 161. Jernbanenes linjelengde og trafikk til Jernbanenes forbruk av drivstoffer etc. og elektrisk energi til 161. Railways: Length of line and traffic to Railways : Consumption of fuel, etc and electric energy to Jernbanenes driftsresultater og anvendt 163. Operating account and capital out- kapital til lays of the railways to Jernbanenes personale til Staff employed on the railways to Jernbanenes rullende materiell til Railway rolling stock to Statsbanenes bildrift til 166. The road motor vehicle service of the state railways to Forstadsbaner og Suburban railways and Sporveier og sporveisbusser og Tramway companies: Tram and bus services and Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere 169. Registered road motor vehicles and Registrerte motorkjøretøyer fylkesvis Rutebiltrafikken 1957 og trailers Registered road motor vehicles by counties Scheduled road motor vehicle transport 1957 and Offentlige veier Veitrafikkulykker og drepte eller 172. Public roads Road traffic accidents and persons 144 skadde personer killed or injured Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker etter trafikantgrupper Persons killed or injured in road traffic accidents by category of road users Feil m. v. gjort; av trafikkenheter som var med i veitrafikkulukker 175. Faults and defects of traffic units involved in road traffic accidents Inn- og utpasserte motorkjøretøyer 176. Entries and exits of road motor Inneeiste utlendinger vehicles Arrivals of foreign visitors Ungdomsherberger, turisthytter o Youth hostels and mountain and tourist cabins etc Hotellstatistikk for Hotel statistics Sivilflyging Civil aviation Postverket Postal service Telegrafverket til Telegraph and telephone service to Private telephone companies Long distance telephone service to Private telefonselskaper Rikstelefontrafikken i de viktigste byer og med utlandet til Trafikken ved kystradiostasjonene til Telegramtrafikken i de viktigste byer og med utlandet til Telefonapparater i fylkene og i de viktigste byer XIII. Penge- og kredittmarked Aksjekursindeks og utbytte på statsobligasjon Emisjon av aksjer Coastal radio stations to Telegram service to Number of telephones, by counties and principal towns XIII. Money and credit market Index of stock prices. Market rate and yield of central government bond Emission of shares Se også VIII. Bedriftstelling 1953 ` See also VIII. Census of establishments 1953.

15 *17 Tabell Side 190. Aksjeselskapenes utbytte 1938 og Kjøperkurser for obligasjoner på Oslo Børs Ihendehaverobligasjonsgjelden Ihendehaverobligasjonslånog andre lån etter låntaker- og långivergrupper 31/ Ihendehaverobligasjonsgjelden Emisjoner og obligasjoner på markedet etter låntakere og nominell rente Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Norges Bank. Status Norges Bank. Driftsregnskap Norges Bank. Diskontosatsene for veksler Seddelomløpet etter valører 31/ Statsbanker, kredittforeninger o.l. Regnskap for 1958 og Statsbanker, kredittforeninger o. 1. Utlånsvirksomheten 1959 ( ). Ihendehaverobligasjons- og andre lån 1958 og Statsbanker, kredittforeninger o. 1. Utlån etter rentesatser Forretningsbanker. Status for Forretningsbanker. Driftsregnskap for Forretningsbanker. Enkelte hovedposter fylkesvis 1957 og Sparebanker. Status for Sparebanker. Driftsregnskap for Sparebanker. Enkelte hovedposter fylkesvis 1957 og Forretnings- og sparebanker. Utlån etter rentesatser 31/ Gjennomsnittsrenten for utlån etter forvaltningskapitalens størrelse 31/ Bankinnskott etter innskyter- og banksektorer 1958 og Utlån knyttet til avbetalingskontrakter etter långiver og varekategori 31/ og Forretningsbanker og sparebanker. Innskott fra andre enn banker etter kontienes størrelse 1936 og Innskott over kr. i forretnings- og sparebanker 31/ Gjennomsnittlige valutakurser 1938 og Postgiro og Norges Postsparebank Private pensjonsfond og -kasser Fordringer og gjeld overfor utlandet etter næring Table Page 190. Dividends paid by joint stock companies 1938 and Buying rates of bonds at Oslo Bourse Bearer bond indebtedness Bearer bonds and other loans, by borrower and lender sectors Dec 31, Emissions and bearer bonds in circulation by borrowers and nominal interest Emissions of bearer bonds Bank of Norway. Assets and liabilities Bank of Norway. Current account Bank of Norway. Discount rates Notes in circulation by value Dec. 31, State banks, loan associations, etc. Summary of accounts 1958 and State banks, loan associations etc. Loan operations 1959 ( ). Bearer bonds and other loans 1958 and State banks, loan associations etc. Loans by interest rates Commercial banks. Balance sheets Current accounts of the commercial banks Commercial banks. Some principal items by counties 1957 and Savings banks. Balance sheets Current accounts of the savings banks Savings banks. Some principal items by counties 1957 and Commercial banks and savings banks. Loans by interest rates Average interest rate of loans by total amount of assets Dec. 31, Bank deposits, by depositor and bank sectors 1958 and Loans based on hire purchase contracts by lenders and type of goods Dec. 31, 1958 and Commercial banks and savings banks. Deposits by size of accounts 1936 and Deposits over kr. in commercial and savings banks Dec. 31, Average foreign exchange rates 1938 and Postal Current Account and Norway's Post Office Savings Bank Private pension funds Foreign assets and liabilities by industry

16 *18 Tabell XIV. Privatforsikring. Side 218. Livsforsikringsselskaper. Utlån etter utlånsformer og rentesatser Livsforsikringsselskapenes balanse 1957 og Livsforsikringsselskapenes driftsregnskap Skadeforsikringsselskapenes balanse 1957 og Skadeforsikringsselskapenes driftsregnskap Premier for direkte forsikringer avsluttet i Norge Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskaper Norske og utenlandske livsforsikringsselskaper. Premier og forsikringssum for direkte forsikringer avsluttet i Norge Norges Brannkasse Branner og brannskader på bygninger, varer og løsøre , etter brannårsaker Gjensidig brannforsikring utenfor Forsikringsrådets kontroll XV. Sosial trygd og forsorg Syketrygden. Inntekter og utgifter etc Syketrygden. Lokale trygdekasser Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Ulykkestrygden for industriarbeidere etter næringsgrupper Ulykkestrygden for sjømenn m. v Ulykkestrygden for fiskere Kommunale tilleggspensjoner til alderstrygdene 1/ Arbeidsløysetrygden Statens blinde- og vanførehjelp Kommunale trygder 1958 og Barn under offentlig omsorg Barnevernsnemndenes forebyggende åtgjerder og barn under ettervern Kommunenes nettoutgifter til barnevern Hovedpersoner med forsorgsstønad etter stønadsdistrikt Forsorgsvesenets utgifter til Table XIV. Private insurance. Page 218. Life insurance companies. Loans by type and interest rates Life insurance companies. Assets and liabilities 1957 and Current accounts of life insurance companies Non-life insurance companies. Assets and liabilities 1957 and Current accounts of non-life insurance companies Premiums for direct insurance written in Norway Direct insurances in force with life insurance companies, Norwegian and foreign life insurance companies. Premiums and amount of insurance for direct insurance written in Norway National Fire Insurance Office Fires and fire damages on buildings, commodities etc , by causes Mutual fire insurance funds not under the superv. of the Insurance Board of Control XV. Social insurance and relief National health insurance. Receipts and expenditure etc National health insurance Accident insurance of industrial workers Accident insurance of industrial workers, by industry groups Seamen's accident insurance Fishermen's accident insurance Local supplements to central government old age pensions July 1, Insurance against unemployment Central government assistance to blind and disabled persons Municipal social pensions 1958 and Children in care Preventive measures of the child welfare committees and after-care Municipal net expenditure to child welfare Heads of families receiving public relief by district giving the aid Expenditure for public relief to

17 *19 Tabell Side XVI. Priser, levekostnader, forbruksundersøkelse Engrosprisindeks etter varegrupper Engrosprisindeks månedsvis 1938, 1939 og Indekstall for byggekostnader Produsentpriser for jordbruksvarer Jordbrukets prisindeks Jordbrukets prisindeks. Jordbruksprodukter i alt, månedsvis Statens innkjøpspriser på norsk korn Priser på meieriprodukter Basispriser for tømmer og ved til Prisindeks for fisk m. v. ved salg fra fisker Gjennomsnittspriser i småsalg på en del viktigere matvarer og brensel i en del norske byer og industristeder 1938, 1949 og Levekostnadsindeks for arbeiderfamilier i byer og industristeder månedsvis 1938 og Levekostnadsindeks for arbeiderfamilier i byer og industristeder for de enkelte utgiftsgrupper 1938 og Forbruksundersøkelsen Utgift pr. husholdning pr. måned etter sosialgrupper Forbruksundersøkelsen Utgift pr. husholdning pr. måned Forbruksundersøkelsen Utgift pr. bihusholdning pr. måned. 200 Table Page XVI. Prices, cost of living, survey of consumer expenditure Index numbers of wholesale prices, by commodity groups Index numbers of wholesale prices, by months 1938, 1939 and Index numbers for building costs Prices to producer of agricultural products Index of agricultural prices Index of agricultural prices. Farm products, total, by months Prices of Norwegian grains bought by the State Grain Corporation Prices of dairy products Basic prices for timber and fuelwood to Index numbers of first hand prices of fish etc Average retail prices of important food items and fuel in a number of Norwegian towns and industrial centres 1938, 1949 and Index numbers of cost of living for workmen's families in towns and industrial centres by months 1938 and Index numbers of cost of living for workmen's families in towns and industrial centres by groups of expenditure 1938 and Survey of consumer expenditure Monthly expenditure per household by status groups Surve yof consumer expenditure Monthly expenditure per household by income. Wage earners etc Survey of consumer expenditure Monthly expenditure for subtenant households 200 XVII. Arbeidsmarked, lønninger m. v Arbeidsformidling Arbeidsløse i pct. av medlemstallet i 9 fagforbund og Sysselsatte lønnsmottakere Meldte helt arbeidsløse ved arbeidskontorer og arbeidsformidlinger 1959 og Lønninger i jordbruk, skogbruk og fløting til Gjennomsnittlig timefortjeneste i industrien Gjennomsnittlig timefortjeneste for industriarbeidere i ulike landsdeler XVII. Labour market, wages, etc Labour exchange Unemployment per 100 members of 9 unions and Employed wage earners Unemployment 1959 and 1960 reported by the labour exchanges etc Wages in agriculture, forestry and timber floating to Average hourly earnings in manufacturing and mining Average hourly earnings in manufacturing and mining in different parts of the country

18 *20 Tabell Side 267. Akkordfortjeneste og timefortjeneste i alt etter alder for industriarbeidere Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i industri og bergverk Normal arbeidstid pr. uke for arbeidere i industri og bergverk 1951, 1955 og Gjennomsnittlig timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i offentlig anleggsvirka Gjennomsnittlig timefortjeneste for losse- og lastearbeidere Månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i utenriksfart mars Månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart nov Månedsfortjeneste for funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter og ansatte i varehandel, bank- og forsikringsvirksomhet 1958 og Gjennomsnittlig brutto månedsfortjeneste pr. 1/ for regulativlønte embets- og tjenestemenn i utvalgte stillinger i staten Gjennomsnittlig månedsfortjeneste og godtgjørelse for ekstratimer pr 30/ for ansatte i offent lige skoler Månedsfortjeneste pr. 1/ og 1960 for kommunale tjenestemenn Arbeidskonflikter Medlemstallet i de enkelte forbund i Landsorganisasjonen i Norge Medlemstallet pr. 31. des og 1959 i enkelte større funksjonærsammenslutninger En del viktigere arbeidsgiversammenslutninger XVIII. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser Forbruk av brennevin, vin og øl Statens inntekter og forbrukernes utgifter på omsetningen av sprit, brennevin, vin og øl Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl 1958 og Edruelighetsnemnder Edruelighetsnemndenes utgifter til Pasienter på kursteder for alkoholikere Vedtatte forelegg og fellende dommer for ulike rusdrikklovforseelser Table Page 267. Hourly earnings on piece work and total hourly earnings by age for workers in manufacturing etc Actual working hours per week for workers in manufacturing and mining Normal working hours per week for workers in manufacturing and mining 1951, 1955 and Average hourly earnings in the private construction industry Average hourly earnings for adult male workers in public construction activity Average hourly earnings for longshoremen Monthly earnings for seamen on ships in ocean transport Monthly earnings for seamen on ships in scheduled costal water transport Monthly earnings of employees in establishments which are members of the Norwegian Employers' Confederation and in trade, banking and insurance 1958 and Monthly gross salaries of central government employees, March 1, Average monthly earnings etc. of employees in public schools June 30, Monthly earnings of local government's employees Jan. 1, 1959 and Work stoppages Membership in the Norwegian Federation of Trade Unions Membership in some important associations of salaried employees Dec. 31, 1958 and Important employers' associations XVIII. Alcoholic beverages, drunkenness Consumption of spirits, wines and beer Government income and consumers' expenditure on alcoholic beverages Shops for sale and establishments licensed for serving spirits, wines and beer 1958 and Temperance boards Expenditure of the temperance boards to Patients at institutions for alcoholics Fines and final sentences imposed for illegal distillation, smuggling etc. of spirits

19 * 21 Tabell Side 290. Drukkenskapsforseelser Drukkenskapsforseelser i enkelte byer Table Page 290. Misdemeanours for drunkenness Misdemeanours for drunkenness in various towns XIX. Rettsvesen' Straffbare for forbrytelser etter kjønn, alder og gjerningssted Straffbare for forbrytelser etter forbrytelsens art, Domfelte og botlagte for forbrytelser etter sakens utfall Domfelte og botlagte for forseelser Sikringsdommer og forvaringsdommer Straffbare for overtredelser av prisog rasjoneringslovgivningen Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet 1958 og Motorvognsaker Dyrevernnemndenes virksomhet Fengsler, tvangsarbeidshus og alkoholistanstalter Sivile saker avsluttet 1958 og Sluttede og innstilte konkursboer og sluttede akkordforhandlingsboer Åpnede konkurser og akkordforhandlinger Åpnede konkurser og akkordforhandlinger etter næring Utleggsforretninger, tvangsauksjoner og vekselprotester Overformynderiene Oppgaver fra ektepaktregisteret XX. Undervisning, vitenskap, under - holdning m. b Folkeskoler til Skoler, elever, lærere Folkeskoler Elevene etter skoletrinn Folkeskoler og Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev Framhaldsskoler og Skolekommuner, elever og lærere Spesialskolene og Folkehøgskoler og Skoler og elever 239 Se også tabell XIX. Justice and crime' Persons punishable for crimes by sex, age and scene of crime Persons punishable for crimes by type of offence Persons sentenced for crimes by the disposal of the case Persons sentenced for misdemeanours Persons sentenced to security detention Persons and firms punishable for violation of price and rationing regulations Crimes inquired into by the police, 1958 and Motor vehicle court cases The work of the commissions for the prevention of cruelty to animals Prisons, workhouses and institutions for alcoholics Civilian cases concluded 1958 and Bankruptcy proceedings closed and cancelled, and compositions closed Bankruptcy proceedings and compositions opened Bankruptcy proceedings and compositions opened by industry Foreclosures, forced auctions, and protests of bills Public trustee offices Marriage settlements of property XX. Education, science, entertainment, etc Public primary schools to Schools, pupils, teachers Public primary schools Pupils by grade Public primary schools and Average current expenditure per pupil Continuation schools and School-municipalities, pupils and teachers Special schools for handicapped children and youth and Folk high schools and Schools and pupils See also tables

20 *22 Tabell Side 315. Fag- og yrkesskoler og Svenneprøver og utstedte håndverksbrev 1957 og Høgre almenskoler til Skoler og elever Høgre almenskoler og Lærere Realskoleeksamen Examen artium Universitetenes og høgskolenes inntekter og utgifter til Universitetene og høgskolene. Studerende og uteksaminerte kandidater til Lærere og andre ansatt i vitenskapelige stillinger ved universitetene og høgskolene 1958 og Doktorer 1958 og Støtte til forskning fra vitenskapelige fond og forskningsråd Fondenes størrelse Spesialbiblioteker Folke- og skoleboksamlinger Aviser utgitt i Skjønnlitterære verker utgitt på norsk forlag Bøker utgitt i 1957 og 1958 etter opplagets størrelse, i 1958 etter originalspråk Bøker og småtrykk utgitt i 1957 og 1958 etter emne Teatre med fast scene til Kinematografer Utdelte kunstnerstipendier og -gasjer Kringkastingen Bokmål og nynorsk i statstjenesten, folkeskolen og kirken Norges Idrettsforbund: lag og medlemmer Særforbundenes klubber og medlemmer Table Page 315. Vocational schools and Journeymen's tests and craftmen's certifications 1957 and Secondary general schools to Schools and pupils Secondary general schools and Teachers Final examination from the «realskole» and those entered for examination Final examination from the gymnasium and those entered for examination Receipts and expenditure of the Universities and equivalent institutions to Universities and equivalent institutions. Students enrolled and graduated to Teachers and research staff at universities and equivalent institutions 1958 and Recipients of doctors degrees 1958 and Scientific research supported by scientific funds and the Norwegian Research Councils Special and research libraries Public and school libraries Newspapers published Works of fiction published by Norwegian publishing houses Books published in 1957 and 1958 by number of copies, in 1958 by language of original Books and pamphlets published in 1957 and 1958 by category Theatres with a permanent company to Cinemas Scholarships and government stipends granted to artists Radio broadcasting «Bokmåb and «nynorsk» used in government service, the public primary schools and the Church The Norwegian Confederation of Sport: Associations and members Sport unions, clubs and members XXI. Skattelikning, offentlige finanser Fylkesvis oversikt over kommuneskattelikningen for inntektsåret Innbetalt og fordelt skatt 1957 og XXI. Tax assessments, public finance Municipality tax assessment for inincome year 1957 by counties Taxes paid and distributed 1957 and

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norges offisielle statistikk, rekke A Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 96 Nr.30 Folkemengden i herreder og byer. januar 960 Population in rural districts and towns 3 Forbruksundersøkelsen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956

BANKSTATISTIKK 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241. Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 241 BANKSTATISTIKK 1954 Banking Statistics 1954 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Tidligere utkommet: Tabeller vedkommende Norges Sparebanker

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 310 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 Transport and Communication Statistics Representativ lastebiltelting 1954 Kystfartstatistikk Oversiktstabeller Sample Survey of Goods Transport

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570856 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer