Statistisk årbok 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk årbok 1995"

Transkript

1 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 5 av den brukte enheten Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien 0 * Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser NOS: Norges offisielle statistikk SM: Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk sentralbyrå Abbreviations in source references NOS: Official Statistics of Norway MB: Monthly Bulletin of Statistics, published by Statistics Norway SSB: Statistisk sentralbyrå Statistics Norway PDC Printing Data Center 995 OMSLAG: Design: Enzo Finger Design A/S Omslagsillustrasjon: Trond Nordahl Trykk: PDC A/S 930 Aurskog ISBN ISSN

3 Forord Statistisk årbok 995 inneholder tall for de nærmeste foregående år fra ulike områder av norsk offisiell statistikk, foruten hovedtall for andre land hentet fra internasjonal statistikk. Tallene som er stilt sammen i 545 tabeller ordnet etter emneområde, gir opplysninger om blant annet naturmiljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi. I årets utgave, den 4. i rekken av årbøker, er utvalget av tabeller stort sett det samme som i fjorårsutgaven. Noen tabeller med mindre aktuelle tall er sløyfet for å gi plass til nye tall om blant annet folkeavstemningen om EU, tjenester tilknyttet olje og gassutvinning og om enmannsbedrifter i forretningsmessig tjenesteyting.. januar 995 innførte Statistisk sentralbyrå en ny emneinndeling, som er benyttet i denne årboken. For brukeren vil dette oppleves ved at en rekke tabeller har byttet plass. Bak i boken er den nye emneinndelingen gjengitt i sin helhet. Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Et tabellregister og et alfabetisk saksregister gjør det lett å finne fram til aktuelle talloppgaver. Kildeopplysningene i tabellene gjør at årboken er et godt utgangspunkt også for dem som ønsker å finne fram til mer detaljert statistikk. Årboken er redigert av rådgiver Per Olav Løvbak assistert av førstesekretærene Elisabeth Godnes og Else Efjestad. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 3. juni 995 Svein Longva

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway 995 contains figures for recent years from various fields of Norwegian official statistics. The yearbook also contains main figures from other countries selected from international statistics. The figures make up 545 tables classified according to topic and give information on subjects like environment, population, social conditions, industries and economy. In this year's edition, the 4th issue, the selection of tables is mainly identical to last year's issue. However, some tables with figures of less importance have been replaced by new tables on the 994 referendum on Norwegian membership in the EU, service activities connected to oil and gas extraction and on oneman establishments in business services. Statistics Norway adopted a new catalogue of topics January 995. This yearbook follows the new catalogue, consequently some users will find that a few tables now have a different place in the publication. The new catalogue of topics is shown at the end of the yearbook, after the tables. The Statistical Yearbook of Norway is a practical reference book for private and professional use. With its comprehensive index and source references the yearbook is also a good starting point for those who are looking for more detailed statistics. The yearbook is edited by Mr Per Olav Løvbak assisted by Ms Elisabeth Godnes and Ms Else Efjestad. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 3 June 995 Svein Longva

5 Innhold Contents Tabellregister Index of tables 6 Oversikt over geografiske forhold Geographical survey 3 00 Generelle emner General subjects 9 0 Naturressurser og miljø Environment 39 0 Befolkning Population Helse og sosiale forhold Health and social conditions 8 04 Utdanning Education 9 05 Personlig økonomi og boforhold Personal economy and housing conditions Arbeidsliv Labour market 5 07 Fritid, kultur og sport Recreational, cultural and sporting activities Priser og indekser Prices and indices Nasjonalregnskap og utenrikshandel National economy and external trade 09 0 Næringsvirksomhet Industrial activities 56 Jordbruk, jakt og skogbruk Agriculture, hunting and forestry 7 Fiske og fangst Fishing and whaling 94 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Oil extraction, mining and manufacturing 30 Kraftforsyning Electricity and gas supply 307 Bygge og anleggsvirksomhet Building and construction 3 Varehandel Retail and wholesale trade 35 Transport og kommunikasjon Transport and communication 34 Finansiell tjenesteyting og forsikring Financial intermediation 358 Eiendomsdrift og annen tjenesteyting Real estate and other service activities 37 Finansmarkeder Financial markets 378 Offentlig sektor Public sector 383 Svalbard Svalbard 399 Internasjonale oversikter International tables 40 Mål og vekt Measures and weight 475 Alfabetisk saksregister 477 Alphabetical index 483 Publikasjonsoversikt Publication index 489 Emneinndeling Topics

6 Tabellregister Index of tables Tabell Side Table Page 0 3 GENERELLE EMNER Administrative inndelinger Stortingsvalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer. Fylke Stortingsvalg. Stemmer etter parti/valgliste. Stortingsvalg. Representanter etter parti/ valgliste og kjønn Stortingsvalget 993. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Fylke Stortingsvalget 993. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Fylke Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Avgitte og godkjente stemmer og valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Personer med stemmerett og valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Folkeavstemningen 994 om norsk medlemskap i EU. Personer med stemmerett, valgdeltaking og fordeling av godkjente stemmer Andel av personer på ferietur i forskjellige årstider Tid brukt til ulike aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager GENERAL SUBJECTS Administrative divisions Storting elections. Persons entitled to vote and votes cast. County Storting elections.votes by party/electoral list Storting elections. Representatives by party/electoral list and sex Storting election 993. Votes by party/ electoral list. County Storting election 993. Votes by party/ electoral list.per cent. County Municipal council elections and county council elections. Votes cast, valid votes and turnout. County Municipal council elections and county council elections. Persons entitled to vote and turnout. County Municipal council elections. Votes and representatives, by party/electoral list. County County council elections. Votes and representatives, by party/electoral list. County The 994 referendum on Norwegian membership of the EU. Persons entitled to vote, votes cast and distribution of valid votes Percentage of persons on holiday in different seasons Time spent on various activities. Average for all days NATURRESSURSER OG MILJØ Samlet areal, areal etter høyde over havet og kystlinje. Fylke Vernede områder etter lov om naturvern. Antall og areal. Fylke Meteorologiske forhold Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd pr. 3. desember 993 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel ikke besluttet utbygd pr. 3. desember 993 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft. Fylke Energibruk utenom energisektorene Direkte energibruk i norske sektorer. De viktigste fiskebestandene 3 Forurensningsutslipptil luft 4 Utslipp til luft etter kilde 5 Utslipp til luft etter næring 6 Gjenvinning av avfall ENVIRONMENT 4 Total area, area by height above sea level, and length of coastline. County 5 Protected areas. Number and area. County. 6 Climate 7 Petroleum reserves in fields with a development plan per 3 December Petroleum resources on the Norwegian continental shelf not yet fully appraised per 3 December Potential, operational and not operational hydro power. County 0 Use of energy goods outside the energy sectors Direct use of energy goods in Norwegian sectors Main fish stocks 3 Emission of air pollutants 4 Emissions to air by source 5 Emissions to air by industry 6 Recovery of waste BEFOLKNING 7 Hjemmehørende folkemengde ved folketellingene 8 Folkemengde og folketilvekst 9 Folkemengde, areal og folketetthet. Fylke. 30 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylke POPULATION 7 Resident population at population censuses. 8 Population and increase of population 9 Population, area and population density. County 30 Population in densely and sparsely populated areas. County

7 Tabell Side Table Page 3 Folkemengde i tettsteder med minst innbyggere 5 3 Areal og folkemengde. Kommune 5 33 Folkemengde etter kjønn, sivilstand og alder Folkemengde etter kjønn og alder Familier etter familietype og tallet på barn under 8 år. Fylke Familier etter familietype. Absolutte tall og prosent. Hele landet Barnefamilier etter antall barn under 0 (8) år. Hele landet Familier og personer fordelt etter familiestørrelse Enslige personer og personer over 8 år som fortsatt bor hjemme hos mor og/eller far, etter kjønn og alder 6 40 Antall barn 07 år, etter søsken relasjon. Søsken uansett alder. Hele landet 6 4 Antall barn 07 år, etter familietype og søsken uansett alder. Fylke 6 4 Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse. Fylke Fødte Fødte etter barnets nummer Fruktbarhet. Fylke Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall Fruktbarhet etter alder for gifte og ikkegifte kvinner Adopterte 68 5 Dødsfall og dødelighet 69 5 Dødelighet etter kjønn og alder Forventet gjenstående levetid Dødelighetstabeller. Forventet gjenstående levetid Flyttinger innenlands og flyttinger til og fra Norge 7 56 Nettoinnflytting. Fylke 7 57 Flyttinger til og fra fylkene 7 58 Flyttinger innenlands og til og fra Norge, etter flyttemes kjønn og alder 7 59 Flyttinger til og fra Norge, etter land Asylsøkere etter statsborgerskap 74 6 Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap 75 6 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap Utenlandsfødte etter kjønn, alder og fødeland Andel samboende og gifte i ulike aldersgrupper. Tall for kvinner og menn Inngåtte ekteskap etter vigselstype, og etter ektefellenes tidligere sivilstand Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse Ekteskapshyppigheter for ugifte etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Beregnet andel av gifte menn og kvinner som vil bli skilt før en viss alder Framskrevet folkemengde, Population of urban settlements with inhabitants or more 5 3 Area and population. Municipality 5 33 Population by sex, marital status and age Population by sex and age Families by type of family and number of children under 8 years of age. County Families by type of family. Absolute figures and per cent. The whole country Families with children of age under 0 (8) years. The whole country Families and persons by family size Single persons by sex and age 6 40 Number of children 07 years of age, by relationship. Siblings regardless of age. The whole country 6 4 Number of children 07 years of age, by type of family and siblings regardless of age. County 6 4 Private households. Figures for type/size of household Vital statistics Vital statistics. County Births Births by parity Fertility. County Agespecific fertility rates, total fertility and reproduction rates Agespecific fertility rates for married and nonmarried women Adopted persons 68 5 Deaths and death rates 69 5 Mortality rates by sex and age Expectation of life Life tables. Expectation of life Internal migration, immigration and emigration 7 56 Net migration. County 7 57 Migration to and from counties 7 58 Internal migration, immigration and emigration, by sex and age of migrants 7 59 Immigration and emigration, by country Asylum seekers by citizenship 74 6 Foreign citizens by sex, age and citizenship Naturalizations by previous citizenship Foreign born by sex, age and country of birth Cohabitational status. Figures for sex and age group Marriages by sort of marriages, and by previous marital status of spouses Average age at marriage Marriage rates for unmarried persons, by sex and age Divorces and separations Estimated percentage of married males and females who are expected to get divorced before a certain age Projected population,

8 Tabell Side Table Page HELSE OG SOSIALE FORHOLD 7 Vernepliktige etter høyde 8 7 Høyde, vekt og svømmeferdighet for vernepliktige. Fylke 8 73 Dødsfall etter alder og årsak 8 74 Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak Døde omkring fødselen og i første leveår Spedbarnsdødelighet. Fylke Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødeligheten av hjerte og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Dødsfall og dødelighet ved selvmord blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper 88 8 Kremasjoner Andel med ulike langvarige sykdommer blant personer i ulike aldersgrupper Personer med nedsatt funksjonsevne, etter kjønn og alder Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter kjønn og primærsete Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper 9 87 Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter lokalisasjon 9 88 Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer HIVinfeksjoner etter risikofaktor og diagnoseår Nye tilfelle av aids, etter risikofaktor og meldeår. Tallet på døde av aids 93 9 Meldte yrkesskader etter kjønn og næring Utførte svangerskapsavbrudd blant kvinner, etter alder Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke Utførte steriliseringer blant menn og kvinner, etter alder. Fylke Helsepersonell. Fylke Personell i kommunehelsetjenesten. Fylke Helseinstitusjoner etter institusjonstype Driftsutgifter etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner Pasienter i helseinstitusjoner Utskrevne pasienter fra og liggedager på somatiske sykehus, etter kjønn og alder 99 0 Pasienter utskrevet fra sykehus, etter alder og diagnose 00 0 Barnevern. Barn under vernetiltak 0 03 Plasser i institusjoner for barn og ungdom, etter institusjonstype. Fylke 0 04 Plasser i institusjoner for rusmiddelmisbrukere, etter institusjonstype. Fylke Pleie og omsorgstjenester for hjemmene Plasser i institusjoner for eldre, etter institusjonstype. Fylke Folketrygden. Kontantstønad under sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet i 99, 993og Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel Folketrygden. Stønad ved arbeidsløshet 06 HEALTH AND SOCIAL CONDITIONS 7 Conscripts by height 8 7 Height, weight and swimming ability of conscripts. County 8 73 Deaths by age and cause of death 8 74 Infant deaths by age intervals and cause Perinatal deaths and infant deaths Infant mortality rates. County Sex and agespecific death rates from malignant neoplasms. Deaths per population Sex and agespecific death rates from cardiovascular diseases. Deaths per population Deaths by occupational and other accidents, byage Violent deaths by sex and age 88 8 Deaths and death rates from suicide, by sex and age 88 8 Cremations Percentage with specific chronic diseases, byage Longterm disability by sex and age New cases of cancer diagnosed, by sex and primary site New cases of cancer, by age 9 87 Notified cases of bacillary tuberculosis, by site 9 88 Notified cases of infectious diseases 9 89 HIVinfections by risk factor and year of diagnosis New cases of aids, by risk factor and year of notification. Deaths from aids 93 9 Reported injuries by sex and industry 94 9 Induced abortions among women, by age Induced legal abortions. Woman's county of residence Induced sterilizations by sex and age. County Health personnel. County Personnel in municipal health service. County Health institutions by type of institution Operating expenditure by category for various types of health institutions Patients in health institutions Discharges and beddays in somatic hospitals, by sex and age 99 0 Patients discharged from hospitals, by age and diagnosis 00 0 Child welfare. Children under protection 0 03 Number of beds in institutions for children and youth, by type of institution. County Number of beds in institutions for alcoholics and drug addicts, by type of institution. County Social homehelp and homenursing Beds in institutions for the aged, by type of institution. County National Insurance. Allowances during sickness and childbirth. Cases of allowance terminated in 99,993 and National Insurance. Benefits during sickness and childbirth National Insurance. Unemployment allowance 06

9 Tabell Side Table Page 0 Folketrygden. Alderspensjon. Fylke 06 Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet i Folketrygden. Uførepensjon. Fylke 07 3 Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte, ugifte, skilte og separerte forsørgere. Fylke 08 4 Barnetrygden. Stønadsmottakere etter tallet på barn. Fylke 09 5 Folketrygden. Barnepensjon. Fylke 0 6 Sosialhjelp. Fylke 0 7 Anmeldte lovbrudd 8 Forbrytelser etterforsket av politiet 3 9 Tilbakefall i en 3årsperiode blant siktede for forbrytelser 4 0 Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art 5 Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art, personens kjønn og alder.. 5 Belegget i fengselsanstaltene etter personens kjønn og type anstalt/type reaksjon 6 3 Nyinnsettelser og løslatelser ved fengselsanstalter, etter alder/anstalttid og type hovedlovbrudd 6 4 Tvistemål behandlet av forliksrådene 8 5 Overformynderier 8 UTDANNING 6 Personer 6 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn 9 7 Personer 6 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Fylke 9 8 Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå, kjønn og fagfelt 0 9 Skoler, lærere og elever 30 Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull 3 Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt Barnehager. Fylke 4 33 Grunnskoler. Elever 4 34 Grunnskoler og elever, etter skolens målform. Fylke 5 35 Videregående skoler 5 36 Elever under lov om videregående opplæring, etter kurstype og studieretning Overgang fra grunnskole til videregående utdanning 6 38 Fullført utdanning under lov om videregående opplæring 7 39 Overgang fra videregående skole til høyere utdanning 8 40 Nye studenter etter alder og skoleslag 8 4 Universiteter og høgskoler. Studenter 9 4 Personer tildelt doktorgrad etter kjønn, tittel og fagområde Universiteter. Personale 3 44 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Deltakere etter kjønn og organisasjon 3 45 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Kurs, deltakere og timer. Fylke 3 46 Forskningspersonale og forskningsårsverk, etter sektor for utførelse 3 0 National Insurance. Oldage pension. County 06 National Insurance. Cases of rehabilitation allowance discontinued in National Insurance. Disability pension. County 07 3 National Insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried, divorced and separated supporters. County 08 4 Family allowances. Allowance recipients by number of children. County 09 5 National Insurance. Children's benefits. County 0 6 Social care. County 0 7 Offences reported 8 Crimes investigated by the police 3 9 Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes 4 0 Sanctions in cases of misdemeanour, by type of sanction 5 Sanctions in crime cases, by type of sanction, sex and age of the person 5 Population in penal institutions, by sex of the person and type of institution/type of sanction 6 3 New admissions and releases from penal institutions, by age/time spent in prison and type of principal crime 6 4 Disputes dealt with at the conciliation boards 8 5 Public trustee offices 8 EDUCATION 6 Persons 6 years and over, by highest education completed and sex 9 7 Persons 6 years and over, by highest education completed. County 9 8 Persons who completed an education, by educational level, sex and field of study 0 9 Schools, teachers and pupils 30 Pupils by type of school and age and in per cent of registered population 3 Pupils by class level, sex and field of study Kindergartens. County 4 33 Primary schools. Pupils 4 34 Primary and lower secondary schools and pupils, by official form of Norwegian. County Upper secondary schools 5 36 Pupils under the Upper Secondary Education Act, by type of course and area of study 6 37 Pupils going from lower secondary school to upper secondary education 6 38 Completed education under the Upper Secondary Education Act 7 39 Pupils going from upper secondary school to higher education 8 40 New students by age and type of college Universities and colleges. Students 9 4 Doctor's degrees by sex, title and field Universities. Personnel 3 44 Adult education organized by popular education organizations. Number of participants by sex and organization 3 45 Adult education. Number of courses, participants and lessons. County 3 46 Research personnel and manyears of research, by sector of performance 3

10 Tabell Side Table Page PERSONLIG ØKONOMI OG BOFORHOLD 47 Personlige skattytere. Tall for skatteklasse/ kjønn/alder/yrkesstatus/formue/inntekt Personlige skattytere etter kjønn og inntekt Personlige skattytere. Alm. inntekt, formue og utlignede skatter Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike sosioøkonomiske grupper 36 5 Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi 37 5 Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. 979= Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike bruttoinntektsgrupper Gjennomsnittlig disponibel inntekt. Tall for ulike husholdningstyper og hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske status/ alder/husholdningens nettoformue/landsdel/ kommunestørrelse Husholdninger etter husholdningens disponible inntekt. Tall for hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske status/ alder/husholdningens nettoformue/ landsdel/kommunestørrelse Inntektsregnskap for husholdninger. Tall for husholdningstyper. Gjennomsnitt 4 57 Inntektsregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status. Gjennomsnitt 4 58 Formuesregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status. Gjennomsnitt Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens alder. Gjennomsnitt Forbruk av brennevin, vin og øl 44 6 Forbruk av brennevin, vin og øl pr. innbygger 5 år og over 44 6 Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl Forbruksutgift pr. husholdning pr. år, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år for forskjellige husholdningstyper, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i grupper for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige bostedsstrøk, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige landsdeler, etter vare og tjenestegruppe Andel av personer som eier eller har tilgang til forskjellig slags utstyr. Tall for ulike aldersgrupper Bebodde privatboliger etter hustype. Landsdel 48 PERSONAL ECONOMY AND HOUSING CONDITIONS 47 Personal taxpayers. Figures for exemption group/sex/age/occupational status/property/ income Personal taxpayers by sex and income Personal taxpayers. Figures for ordinary income, property and assessed taxes Tax return account for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average in different socioeconomic groups Tax return account for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average 37 5 Tax return account for persons 7 years and over. 979= Tax return accounts for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average in different gross income groups Average available income. Figures for different types of household and sex/socioeconomic status/age of main income earner/net property of households/region/ size of municipality Households by available income of households. Figures for sex/socioeconomic status/age of main income earner/net property/region/size of municipality Income account for households. Figures for different types of household. Average per household 4 57 Income account for households. Figures for socioeconomic status of main income earner. Average per household 4 58 Property account for households. Figures for socioeconomic status of main income earner. Average per household Property account for households, by age of the main income earner. Average Consumption of alcoholic beverages 44 6 Consumption of alcoholic beverages per capita 5 years and over 44 6 Consumers' expenditure on alcoholic beverages Consumption expenditure per household per year, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year for various types of household, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in groups for socioeconomic status of the main income earner, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in various residential areas, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in various regions, by commodity and service group Percentage of persons who own or have the disposal of various kinds of equipment. Figures for different age groups Occupied private dwellings by type of building. Region 48 0

11 Tabell Side Table Page 70 Bebodde privatboliger etter husets byggeår. Landsdel 49 7 Privathusholdninger. Utvalgte kjennetegn for boligstandard, og disponering av personbil. Fylke 49 7 Avstand til forretnings, kultur og friluftstilbud for bosatte i ulike bostedsstrøk Avstand til forretnings, kultur og friluftstilbud for bosatte i ulike landsdeler.. 50 ARBEIDSLIV 74 Personer i alder 674 år etter kjønn, ekteskapelig status og sosioøkonomisk gruppe 5 75 Personer 674 år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus 5 76 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder 5 77 Sysselsatte etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke 5 78 Sysselsatte og utførte timeverk pr. uke, etter kjønn og næring Sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus Sysselsatte etter kjønn og yrke 54 8 Personer 6 år og over, etter yrkesaktivitet og kjønn. Fylke 56 8 Yrkesaktive 6 år og over, etter kjønn og næring Pendlere 6 år og over i arbeid i uka 7. oktober. november 990, etter kjønn, alder og næring/landsdel Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet Yrkesaktive utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og yrkesfelt Andel ansatte med ulike arbeidsmiljøproblemer Sykefravær for statsansatte Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn/alder Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 6 90 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn og tidligere sysselsetting 6 9 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter søkingens varighet 6 9 Arbeidsformidling 6 93 Arbeidskonflikter Arbeidskonflikter etter næring Arbeidskonflikter etter varighet Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge og anleggsvirksomhet Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i hotellog restaurantdrift Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart 66 0 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner Occupied private dwellings by construction period of the building. Region 49 7 Private households. Selected variables of dwelling standard, and disposal of private car. County 49 7 Distance to shopping, culture and other recreation facilities for inhabitants in different areas of residence Distance to shopping, culture and outdoor recreation facilities for inhabitants in different regions 50 LABOUR MARKET 74 Population aged 674 by sex, marital status and socioeconomic group 5 75 Population 674 years by sex, marital status and labour force status 5 76 Employed persons by sex, marital status and age Employed persons by sex and settled/usual working hours per week 5 78 Employed persons and number of manhours worked per week, by sex and industry Employed persons by sex and status Employed persons by sex and occupation Persons 6 years and over, by economic activity and sex. County 56 8 Economically active persons 6 years and over, by sex and industry Commuters 6 years and over at work in the week 7 October November 990, by sex, age and industry/region Wage earners by ordinary travel time to work Economically active foreign citizens, by sex, age and occupational group Percentage of employees exposed to various work environment problems Sickness absenteeism among government employees Nonemployed persons seeking work by sex/age Unemployed registered at the employment offices 6 90 Nonemployed persons seeking work by sex and work experience 6 9 Nonemployed persons seeking work by duration of unemployment 6 9 Labour exchange 6 93 Workstoppages Work stoppages by industry Work stoppages by duration Work stoppages by working days lost Hourly earnings of workers in manufacturing establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Hourly earnings in private construction. Adult male workers Average earnings of employees in hotels and restaurants Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade 66 0 Monthly earnings of salaried employees in business, professional and labour associations 66

12 Tabell Side Table Page 0 Månedsfortjeneste for funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel Månedsfortjeneste for funksjonærer i forretnings og sparebanker Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting Månedsfortjeneste for statens embets og tjenestemenn 7 08 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket Månedsfortjeneste for kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 75 FRITID, KULTUR OG SPORT 0 Norsk rikskringkasting. Sendetid i fjernsynet etter programtype 76 Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio etter programtype 76 Personer i alder 979 år med tilgang til radio og fjernsynstilbud 77 3 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap 77 4 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og personer sysselsatt 77 5 Kinoer 78 6 Teater og opera 78 7 Aviser 79 8 Folke og skolebibliotek 79 9 Fag og forskningsbibliotek 79 0 Deltaking i forskjellige kulturaktiviteter av personer 979 år 80 Tros og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 80 Besøk ved gudstjeneste eller religiøst møte av personer 6 år og over 8 3 Andel av personer 6 år og over med medlemskap i ulike foreninger 8 4 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemskap. 8 5 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer 8 6 Landsorganisasjonen i Norge. Medlemmer Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Medlemmer 84 8 Akademikernes Fellesorganisasjon. Medlemmer 85 9 Arbeidstakersammenslutninger ikke tilsluttet Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund eller Akademikernes Fellesorganisasjon. Medlemmer Arbeidsgiversammensiutninger 87 3 Radiolytting og fjernsynsseing blant personer 979 år 88 3 Lesing blant personer 979 år 88 0 Monthly earnings of salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of salaried employees in commercial and savings banks Monthly earnings of salaried employees in insurance activity Monthly earnings of salaried employees in business services Monthly earnings of central government employees 7 08 Monthly earnings of employees in publicly maintained schools Monthly earnings of municipal and county municipal employees 75 RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES 0 Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of television broadcasting by type of programme 76 Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of radio broadcasting by type of programme. 76 Persons 979 years old with access to radio and television penetration 77 3 Norwegian Broadcasting Corporation. Operating account 77 4 Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed Cinema theatres 78 6 Theatre and opera 78 7 Newspapers 79 8 Public and school libraries 79 9 Special and research libraries 79 0 Participation in different kinds of cultural activities, by persons 979 years old 80 Religious and philosophical communities outside Church of Norway 80 Visits to divine services and other religious meetings, by persons 6 years old and over. 8 3 Percentage of persons 6 years and over with membership in different kinds of associations 8 4 The Norwegian Confederation of Sports. Associations and membership 8 5 Central organizations and other nationwide associations for wage earners. Members 8 6 The Norwegian Federation of Trade Unions. Members 83 7 Confederation of Vocational Unions. Members 84 8 Federation of Norwegian Professional Associations. Members 85 9 Associations of wage earners not affiliated Federation of Trade Unions, Confederation of Vocational Unions or Federation of Professional Associations. Members Employers' associations 87 3 Radio listening and television viewing of persons 979 years old 88 3 Reading among persons 979 years old 88

13 Tabell Side Table Page PRISER OG INDEKSER 33 Gjennomsnittspriser på elektrisitet levert til forbruk. Fylke Produsentpriser på jordbruksvarer Priser for prima skurtømmer og massevirke Detaljpriser på en del matvarer og dagligvarer Månedlig konsumprisindeks. 979= Konsumprisindeks. Konsumgruppe. 979= Konsumprisindeks. Leveringssektor. 979= Indekstall for enkelte varer og varegrupper i konsumprisindeksen og priser på matvarer i Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen gruppert etter næring. 979= Produsentprisindeks. 98= Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. Varegrupper. 98= Indekser for engroshandel. 3. kvartal 985= Prisindeks for nye eneboliger. 989= Byggekostnadsindeks. 978= Byggekostnadsindeks for anlegg.. kvartal 985= Prisindeks for bruktbolig. Selveier og borettslag. 99= Jordbrukets prisindeks. 985= Månedlig prisindeks for jordbruksprodukter. 985= Prisindeks for fisk ved salg fra fisker. 988= Verdiindeks for detaljomsetningen. Gjennomsnitt 99= Årlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 990= Månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Gjennomsnitt 990=00 08 NASJONALREGNSKAP OG UTENRIKSHANDEL 55 Hovedstørrelser i nasjonalregnskapet Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse Bruttonasjonalprodukt etter næring 0 58 Bruttoinvestering i fast kapital, etter art og næring 59 Lønnskostnader etter næring 60 Faktorinntekt etter næring 3 6 Faktorinntekt etter institusjonell sektor 4 6 Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing 4 63 Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing 5 64 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner Privat konsum 6 66 Sparing 6 67 Utførte timeverk etter næring. Lønnstakere og selvstendige 7 68 Bruttonasjonalprodukt etter næring. Årlige volumendringer i prosent 8 69 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Årlige volum og prisendringer i prosent... 9 PRICES AND INDICES 33 Electricity. Deliveries for consumption. Average unit price. County Prices received by farmers for agricultural commodities Prices of first class saw logs and pulpwood Retail prices of some food and daily items Consumer price index by month. 979= Consumer price index. Consumption group. 979= Consumer price index, by delivery sector. 979= Index numbers for some commodities and commodity groups in the Consumer Price Index and retail prices of some food items in Price index for retail trade. Consumer price index according to industry group. 979= Producer price index. 98 = Price index for domestic supply. Commodity groups. 98= Indices for wholesale trade. 3rd quarter 985= Price index for new detached houses. 989= Building cost index. 978= Building cost indices for constructions. quarter 985= Price index for existing dwellings. Freeholder and housing cooperative. 99= Index of agricultural prices. 985= Monthly index of prices of farm products. 985= Index of first hand prices of fish. 988= Index numbers of value of retail sales. Average 99= Annual index of industrial production, by industry major group. 990= Monthly index of industrial production. Average 990=00 08 NATIONAL ECONOMY AND EXTERNAL TRADE 55 Main aggregates in national accounts Expenditure on gross domestic product Gross domestic product by kind of activity Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity 59 Compensation of employees by kind of activity 60 Factor income by kind of activity 3 6 Factor income by institutional sector 4 6 General government. Income, expenditure and saving 4 63 Households. Income, expenditure and saving 5 64 Production and income. Main relations Private final consumption expenditure 6 66 Saving 6 67 Manhours worked by kind of activity. Employees and selfemployed 7 68 Gross domestic product by kind of activity. Annual percentage change in volume 8 69 Expenditure on gross domestic product. Annual percentage change in volume and prices 9 3

14 Tabell Side Table Page 70 Privat konsum etter hovedgruppe. Årlige volum og prisendringer i prosent 0 7 Bruttoinvestering i fast kapital, etter art og næring. Årlige volum og prisendringer i prosent 7 Realkapital ved utgangen av året 3 73 Realkapital ved utgangen av året. Årlig volumendring fra året før 4 74 Utenriksregnskap. Sammendrag 5 75 Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 3. desember, etter institusjonell sektor/næring Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 3. desember, etter land 8 77 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap Eksport av varer og tjenester 3 79 Import av varer og tjenester 3 80 Innførsel og utførsel 33 8 Utførsel av råolje og naturgass 33 8 Indekser for utenrikshandelen. 988 = Innførsel av viktige varer Utførsel av viktige varer 4 85 Innførsels og utførselsverdi, etter land og varegruppe Innførsels og utførselsverdi, etter land 5 HOVEDTALL NÆRINGSVIRKSOMHET 87 Bedrifter og sysselsatte, etter størrelse og næringsområde Bedrifter og sysselsatte, etter lønnskostnadsandel og næringsområde Bergverksdrift og industri. Hovedtall etter næring Bergverksdrift og industri. Bedrifter og sysselsatte, etter næring. Fylke 60 9 Bergverksdrift og industri. Hovedtall. Fylke Regnskapsstatistikk for utvinning av råolje og naturgass, bergverksdrift og industri. Nøkkeltall for ulike næringer Regnskapsstatistikk for utvinning av råolje og naturgass, bergverksdrift og industri. Resultatregnskap og balanse Etterskuddspliktige skattytere ved statsskatteligningen og fellesskatteligningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere ved kommune og fylkesskatteligningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere. Selgende gruppe og etterskuddspliktige med gevinst av aksjesalg 7 JORDBRUK, JAKT OG SKOGBRUK 97 Jord og skogeiendommer, etter fylke og etter eiendomsstørrelse 7 98 Jord og skogeiendommers landareal, etter fylke og etter eiendomsstørrelse Arbeidsinnsats på driftsenhetene etter driftsgrein og type arbeidskraft. Arbeidsinnsats utenom driftsenheten Private final consumption expenditure, by main group. Annual percentage change in volume and prices 0 7 Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity. Annual percentage change in volume and prices 7 Real capital at the end of the year 3 73 Real capital at the end of the year. Annual percentage change in volume 4 74 Balance of payments. Summary 5 75 Foreign assets and liabilities per 3 December, by sector/industry 6 76 Foreign assets and liabilities per 3 December, by country 8 77 Balance of payments. Capital account Exports by type of commodity 3 79 Imports by type of commodity 3 80 Imports and exports 33 8 Exports of crude oil and natural gas 33 8 Index numbers of external trade. 988 = Imports of principal commodities Exports of principal commodities 4 85 Imports and exports, by countries and commodity group Value of imports and exports, by country 5 INDUSTRIAL ACTIVITIES 87 Establishments and persons engaged, by size and industry subsection Establishments and persons engaged, by share of compensation of employees and industry subsection Mining, quarrying and manufacturing. Principal figures by industry division Mining, quarrying and manufacturing. Establishments and persons engaged, by industry division. County 60 9 Mining, quarrying and manufacturing. Principal figures. County 65 9 Statistics of accounts for extraction of crude petroleum and natural gas, mining and manufacturing. Key figures for different industry divisions Statistics of accounts for extraction of crude petroleum and natural gas, mining and manufacturing. Income statement and balance sheet Corporations by central government tax assessment and joint tax assessment, by taxpayer group Corporations by municipal and county tax assessment, by taxpayer group Nonpersonal taxpayers. Shareholders organizing a major sale of a company's shares and nonpersonal taxpayers with profits from sales of shares 7 AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY 97 Agricultural and forest properties, by county and by size of property 7 98 Land area belonging to agricultural and forest properties, by county and by size of property Labour input on holdings by category of manpower. Labour input off the holding 74 4

15 Tabell Side Table Page 300 Åpen åker etter bruken Veksthusgartnerier. Veksthusareal etter bruken. Fylke Veksthusgartnerier etter veksthusareal. Bedrifter med 300 m og over Fruktdyrking. Enheter med minst 50 frukttrær Driftsenheter med husdyr av forskjellige slag, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift Husdyr Husdyr. Fylke Driftsenheter etter jordbruksareal i drift Driftsenheter etter jordbruksareal i drift. Fylke Jordbruksareal. Fylke Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for 80 3 Driftsenheter med forskjellige vekster, og gjennomsnittlig areal pr. enhet av korn, potet og eng, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift 80 3 Pelsdyr, tamrein og bikuber 8 33 Maskiner i jordbruket 8 34 Forbruk av handelsgjødsel og kraftfor 8 35 Avling 8 36 Avling i jordbruket. Enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Fylke 8 37 Avling i hagebruket Bøndenes inntekt og formue. Samlet inntekt, formue og skatt for brukere og ektemaker Bøndenes inntekt og formue. Gjennomsnittlig inntekt, formue og skatt for bruker og ektemake Bøndenes inntekt og formue. Driftsenheter etter likningsmåte og fylke/bruksstørrelse/ alder på brukeren 85 3 Jordbrukets totalregnskap 86 3 Regnskapsresultater i jordbruket Felt storvilt og irregulær avgang av storvilt Småviltjakt Jegere som løste jegeravgiftskort Skogeiendommer etter størrelse på produktivt skogareal. Fylke Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer Skogkultur, skogreising og skoggrøfting Avvirket trevirke. Fylke Avvirkning for salg etter hvem som administrerte drifta. Arbeid utført av skogeier og familiemedlemmer 9 33 Skogtaksering. Produktivt skogareal i alt og etter bonitet. Fylke 9 33 Skogtaksering. Stående volum og årlig tilvekst. Fylke Skogbrukets totalregnskap 93 FISKE OG FANGST 334 Fiskere og registrerte fiskebåter Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag Fangstmengde etter ilandføringsfylke og fiskeslag Open fields by use Greenhouse nurseries. Area of greenhouses by use. County Greenhouse nurseries by area of greenhouses. Holdings with 300 m and over Orchards. Holdings with at least 50 fruit trees Holdings keeping livestock of different kinds and livestock per holding, by county and by size of holding Livestock livestock. County Holdings by size of agricultural area Holdings by agricultural area. County Agricultural area. County Livestock products for sale, home consumption and feed 80 3 Holdings cultivating various crops, and average area of grain, potato and meadows, by county and by size of holding 80 3 Furbearing animals, reindeer and beehives Farm machinery 8 34 Consumption of fertilizers and of concentrated feed 8 35 Crop yield 8 36 Agricultural production. Holdings with at least 5 decares of agricultural area. County Horticultural production The holders' income and property. Income, property and taxes, total, for holders and spouses The holders' income and property. Average income, property and taxes for holder and spouse The holders' income and property. Number of holdings by way of assessment and county/agricultural area in use/age of the holder 85 3 Aggregate account of agriculture 86 3 Operating results in agriculture Big game felled and irregular reduction of big game Small game hunting Hunters buying hunting tax cards Forest properties by size of productive forest area. County Forest roads completed Forest regeneration, afforestation and forest drainage Roundwood cut. County Roundwood cut for sale by management. Forestry work performed by owners and their family members 9 33 Forest appraisement. Productive forest area, total and by site class. County 9 33 Forest appraisement. Growing stock and annual increment. County Aggregate account of forestry 93 FISHING AND WHALING 334 Fishermen and registered fishing boats Catch by landing month and fish species Quantity of catch by place of landing and fish species 95 5

16 Tabell Side Table Page 337 Fangstverdi etter ilandføringsfylke og fiskeslag Bruken av fangsten i fiskeriene Lakse og sjøaurefiske, Selfangst Småhvalfangst Driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter over 3 meter Fiskets totalregnskap Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av matfisk og slaktet mengde. Fylke 300 OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI 345 Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass Produksjon av råolje og naturgass pr. feit Produksjon av råolje og naturgass Påløpte investeringskostnader i utvinning og rørtransport av råolje og naturgass Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift og industri. Produksjon av utvalgte varer Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til folkemat Meieridrift Produksjon av viktige energibærere 306 KRAFTFORSYNING 354 Elektrisitetsforsyning Produksjon av elektrisk kraft. Fylke Tilgang og bruk av elektrisk kraft Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. Fylke, Netto sluttforbruk av energibærere Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne Prosentvis fordeling av forbruket, etter hovedgrupper av energibærere 30 BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 36 Bygge og anleggsvirksomhet. Hovedtal! etter næringsundergruppe 3 36 Privat bygge og anleggsvirksomhet. Hovedtall for bedrifter registrert i fylket Bygg satt i gang etter brukerens næring Fullførte bygg etter brukerens næring Fullførte leiligheter etter bygningstype Fullførte boliger. Fylke Fullførte leiligheter etter antall rom. Fylke VAREHANDEL 368 Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Varehandel. Hovedtall etter næringshovedgruppe. Fylke Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe og næringsområde Varehandel. Hovedtall etter omsetning og næringsområde Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter Value of catch by place of landing and fish species Disposition of landings of fish Salmon and sea trout fisheries Sealing Smallwhale catching Operating results of wholeyear operated fishing boats over 3 metres Aggregate account of fishery Rearing of fish. Units with slaughtering of fish for food and slaughtered quantity 300 OIL EXTRACTION, MINING AND MANUFACTURING 345 Principal figures for crude oil and natural gas production Production of crude oil and natural gas per field Production of crude oil and natural gas Accrued investment costs in crude petroleum and natural gas production and pipeline transport Principal figures for service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying Mining, quarrying and manufacturing. Production of selected commodities Public meat inspection. Carcasses approved for human consumption Dairying Production of principal energy commodities. 306 ELECTRICITY AND GAS SUPPLY 354 Electricity supply Production of electric energy. County Supply and use of electric energy Net consumption of electric energy, by consumer group. County Final consumption of individual forms of energy Total energy consumption and losses in final consumption Percentage share of consumption, by individual forms of energy 30 BUILDING AND CONSTRUCTION 36 Contract construction. Principal figures by industry subgroup 3 36 Contract construction. Principal figures for establishments registered in the county Building work started by industry Buildings completed by industry Dwelling units completed by type of building Dwellings completed. County Dwelling units completed by number of rooms. County 34 RETAIL AND WHOLESALE TRADE 368 Internal trade. Principal data by industry group Internal trade. Principal figures by major group. County Internal trade. Principal figures by size (measured by employment) and division Internal trade. Principal figures by size (measured by sales) and division Deliveries of petroleum products 30 6

17 Tabell Side Table Page Salg av petroleumsprodukter. Fylke Regnskapsstatistikk for engros og detaljhandel. Resultatregnskap og balanse.. Regnskapsstatistikk for engros og detaljhandel. Nøkkeltall for ulike næringer Deliveries of petroleum products. County... Statistics of accounts for wholesale and retail trade. Income statement and balance sheet. Statistics of accounts for wholesale and retail trade. Key figures for different industry divisions TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 376 Hoteller og andre overnattingssteder. Kapasitet, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke Hoteller og andre overnattingssteder. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet og sesong Hoteller og andre overnattingssteder. Tallet på hoteller, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe og sesong Innførsel og utførsel, etter transportmåte og varegruppe Innenlandsk persontransport etter transportmåte Innenlandsk godstransport etter transportmåte Norges Statsbaner. Resultatregnskap Norges Statsbaner. Banenett, rullende materiell, trafikk og personer sysselsatt Offentlige veier. Fylke Førstegangsregistrerte motorkjøretøyer og tilhengere Utrangerte motorkjøretøyer og tilhengere Motorkjøretøyer og tilhengere. Fylke Motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype Førerkort etter klasse, kjønn og alder Eierskifte for brukte motorkjøretøyer og tilhengere Registrerte kjøretøyer og nyttelast for registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe, Innenlandsk lastebiltransport. Leie og egentransport. Transportytelser etter kjøretøygruppe Leiebiltransport Fylke Drosjebiltransport. Fylke Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og måned/fylke Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter alder Veitrafikkulykker med personskade. Motorkjøretøyer innblandet Resultatregnskap for rutebiltransport. Fylke Passasjer og godstransport på kysten. Rutefart Godstransport på kysten. Leie og egentransport Hurtigruta BergenKirkenes. Passasjertransport og godstransport 34 TRANSPORT AND COMMUNICATION 376 Hotels and similar establishments. Capacity, guestnights and utilization of capacity. County Hotels and similar establishments. Guestnights by purpose of the hotel accommodation and season Hotels and similar establishments. Number of hotels, arrivals, guestnights and utilization of capacity, by hotel category and season Imports and exports, by mode of transport and commodity group Domestic passenger transport by mode of transport Domestic goods transport by mode of transport Norwegian State Railways. Operating account Norwegian State Railways. Network, mobile equipment, traffic and persons employed Public roads. County New registrations of motor vehicles and trailers Scrapped motor vehicles and trailers Road motor vehicles and trailers. County Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle Driving licence by class, sex and age Change of ownership of used motor vehicles and trailers Registered road goods vehicles and carrying capacity, by type of vehicle Domestic transport. Hire or reward or on own account. Transport performances by type of vehicle Unscheduled freight transport by road. County Taxi transport. County Road traffic accidents and persons killed or injured Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by group of roadusers and age Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by group of roadusers and month/county Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by age Road traffic accidents involving personal injury. Motor vehicles involved Operating account for scheduled road transport. County Coastwise transport of passengers and goods. Scheduled service Coastwise transport of goods. Transport for hire or reward and on own account Express Coastal Liner BergenKirkenes. Passenger traffic and freight traffic 34 7

18 Tabell Side Table Page 404 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter registertilhørighet Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter skipenes registertilhørighet og størrelse Norskregistrerte skip. Tonnasje etter skipenes registertilhørighet, art og alder Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter skipenes art Norskregistrerte skip ikke tatt med i statistikken over handelsflåten Norsk Ordinært Skipsregister. Tilgang og avgang av skip og tonnasje Norsk Internasjonalt Skipsregister. Tilgang og avgang av skip og tonnasje Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat Norskregistrerte skip i utenriksfart. Driftsresultat etter skipets art Fraktindekser, turfrakter Arbeidstakere på norskregistrerte skip, etter skipets fart, personenes nasjonalitet og kjønn Norske arbeidstakere på norskregistrerte skip, etter skipets fart, personenes kjønn og hjemstedsfylke Sjøulykker Registrerte småbåter. Fylke Registrerte motordrevne luftfartøyer, etter type Trafikken på flyplasser med ruteanløp Ruteflyging. Innenlandske ruter 35 4 Resultatregnskap for luftfartsselskaper 35 4 Hjelpevirksomhet for landtransport. Bedrifter, omsetning og sysselsetting Hjelpevirksomhet for sjøtransport. Bedrifter, omsetning og sysselsetting Spedisjon. Bedrifter, omsetning og sysselsetting Campingplasser. Tallet på plasser og overnattinger. Fylke Postverket. Poststeder, personer sysselsatt og trafikk Postverket. Resultatregnskap Teleekspedisjonssteder for publikum Telefontilknytninger. Fylke/bykommuner Telefon, telegram og telekstrafikk Telenor. Resultatregnskap 357 FINANSIELL TJENESTEYTING OG FORSIKRING 43 Oversiktstabell over finansinstitusjonene Utlån fra finansinstitusjoner til ikkefinansielle foretak og personlig næringsdrivende, etter långiversektor og låntakernæring Utlån fra finansinstitusjoner etter långiversektor og låntakersektor Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of register Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of register and size of vessels Vessels registered in Norwegian ship registers. Tonnage by type of register, type of vessels and age of vessels Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of vessel Vessels registered in Norwegian ship registers not included in the statistics of the merchant fleet Norwegian Ordinary Ship Register. Increase and decrease of vessels and tonnage Norwegian International Ship Register. Increase and decrease of vessels and tonnage Vessels in Norwegian ocean transport. Operating results Vessels registered in Norwegian ship registers in ocean transport. Operating result by type of vessel Shipping freight indices, voyage freights Crew on board vessels registered in Norwegian ship registers, by trade of vessel, nationality and sex of the persons Norwegian crew on board vessels registered in Norwegian ship registers, by trade of vessel, sex and county of domicile Marine casualties Registered small boats. County Enginedriven aircraft registered, by type Traffic at the airports with scheduled service Scheduled air service. Domestic routes 35 4 Profit and loss account for aviation companies 35 4 Supporting services to land transport. Establishments, sales and employment Supporting services to water transport. Establishments, sales and employment Freight forwarding services. Establishments, sales and employment Camping sites. Number of sites and guestnights. County Norwegian Postal Administration. Post offices, persons employed and traffic Norwegian Postal Administration. Profit and loss account Places of telecommunication service for the public Telephone connections. County/urban municipalities Telephone calls, telegrams and telex traffic Telenor. Profit and loss account 357 FINANCIAL INTERMEDIATION 43 Main figures for financial institutions Loans from nonfinancial institutions to enterprises and selfemployed, by lender sector and borrower industry Loans from financial institutions, by lender sector and borrower sector 360 8

19 Tabell Side Table Page 435 Kapitaltilførsel til ikkefinansielle foretak, kommuner og privatpersoner Offentlige og private banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Offentlige og private banker. Resultatregnskap Forretningsbanker og sparebanker. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på disponerte utlån Forretningsbanker og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd Private kredittforetak. Balanse Private kredittforetak. Resultatregnskap Private finansieringsselskaper. Balanse Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser for ulike utlånsformer Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap Forsikringsselskaper. Balanse 37 EIENDOMSDRIFT OG ANNEN TJENESTEYTING 448 Tinglyste omsetninger av fast eiendom. Fylke Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter type eiendom Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall etter næringsundergruppe. Eksklusive enmannsbedrifter Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall etter næringsundergruppe. Enmannsbedrifter Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall. Fylke. Eksklusive enmannsbedrifter Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet. Hovedtall. Fylke Begravelsesbyråer. Bedrifter, omsetning og sysselsetting Frisering. Bedrifter, sysselsetting og omsetning. Fylke Fotografvirksomhet. Bedrifter, sysselsetting og omsetning. Fylke Driftsutgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter sektor for utførelse og fagområde ' Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter utgiftstype og sektor for utførelse Kommuner etter målbruk. Bokmål/nynorsk FINANSMARKEDER 46 Endringer i publikums likviditet Ihendehaverobligasjonsgjelden i norske kroner Ihendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner, obligasjonsgjeld og gjennomsnittsrente, etter låntakersektor Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge Supply of capital to enterprises, municipalities and private persons Public and private banks. Balance sheets by group of banks and financial instrument Public and private banks. Working account Commercial banks and savings banks. Average rates of interest and commissions on utilized loans Commercial banks and savings banks. Average rates of interest on deposits Private credit enterprises. Balance sheets Private credit enterprises. Income statement Private financial companies. Balance sheets Private financial companies. Working account Life insurance companies. Working account Life insurance companies. Loans. Average rates of interest by type of loan Nonlife insurance companies. Working account Insurance companies. Balance sheets 37 REAL ESTATE AND OTHER SERVICE ACTIVITIES 448 Notified transfers of real properties. County Notified transfers of real properties, by type of property Business services. Principal figures by industry subgroup. Exclusive oneman establishments Business services. Principal figures by industry subgroup. Oneman establishments Business services. Principal figures. County. Exclusive oneman establishments Architectural and other technical services connected with construction. Principal figures. County Funeral services. Establishments, sales and employment Hairdressing. Establishments, employment and sales. County Photographic studios. Establishments, employment and sales. County Current expenditure on research and experimental development, by sector of performance and field of science Expenditure on research and experimental development, by source of funds Expenditure on research and experimental development, by type of expenditure and sector of performance Municipalities by language used in administration. «Bokmål» and «nynorsk» 377 FINANCIAL MARKETS 46 Changes in the public's money supply Bearer bond debt in Norwegian kroner Bearer bond issues, bearer bond debt and average interest Issues of treasury notes, certificates of deposits and commercial papers in Norwegian kroner 380 9

20 Tabell Side Table Page 465 Aksjeemisjoner etter utstedersektor. Markedsverdi Aksjekursindeks. Januar 983= CO Aksjestatistikk Valutakurer Åpnede konkurser etter næring 38 OFFENTLIG SEKTOR 470 Statskassen medregnet folketrygden. Løpende utgifter etter formål Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art Statsforvaltningen. Finansiell balanse Folketrygdfondet. Balanse Garantiinntekter og stipend for kunstnere Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Tosidig bistand etter mottakerland Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter, etter art Kommunenes og fylkeskommunenes driftsutgifter, etter hovedkapittel Kommuneforvaltningen. Finansiell balanse Oversikt over skattelikningen Oversikt over skattelikningen etter skattytergruppe Innbetaltlnntekts og formuesskatt Statskassen medregnet folketrygden. Skatteinntekter Kommune og fylkesskattelikningen. Fylke SVALBARD 485 Svalbard. Meteorologiske forhold ved Svalbard lufthavn Svalbard. Folkemengde etter nasjonalitet Svalbard. Kulldriften Svalbard. Motorkjøretøyer og tilhengere Svalbard. Luftfart. Passasjerer. Svalbard/ Longyear Svalbard. Post og telegramtrafikk Issues of shares by sector. At market value Index of share prices. January 983= Stock statistics Foreign exchange rates Bankruptcy proceedings by industry 38 PUBLIC SECTOR 470 Central government, fiscal account including National Insurance. Expenditure by functions General government, income and outlay, by type Central government. Financial balance sheets National Insurance Fund. Balance sheets Guarantee income, stipends and scholarships to artists Public expenditure for development aid and international, humanitarian relief work Public expenditure for development aid etc. Bilateral assistance by recipient countries Local government. income and outlay, by type Municipal and counties' current expenses, by main chapter Local government. Financial balance sheets Survey of tax assessment Survey of tax assessment, by taxpayer group Revenue from income and property taxation Government, fiscal account including National Insurance. Tax revenue Municipal and county tax assessment. County 398 SVALBARD 485 Svalbard. Meteorological data. Svalbard Airport Svalbard. Population by nationality Svalbard. Coal mining Svalbard. Motor vehicles and trailers Svalbard. Aviation. Passengers. Svalbard/ Longyear Svalbard. Postal and telegram traffic 400 INTERNASJONALE OVERSIKTER Tabell Side Table Page 49 Areal, folkemengde og folketilvekst. Verdensdel Areal, folketilvekst og folketetthet. Land Utslipp til luft av svoveloksider (SOJ Utslipp til luft av nrtrogenoksider (NOJ Utslipp til luft av karbondioksid (CO ) fra energibruk Beregnet folkemengde og folketilvekst. Verdensdel, Folkemengde i de største byer Folkemengde etter kjønn og alder Folkemengdens bevegelse. Inngåtte ekteskap, fødsler, dødsfall og nettoinnflytting Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og nettoreproduksjonstall Døde pr innbyggere, etter dødsårsak 4 50 Forventet gjenstående levetid Forbruket av noen nytelsesmidler. Gjennomsnitt pr. år Forbruket av avispapir Yrkesbefolkning etter næring Arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken Timefortjeneste i industri Radio og fjernsyn Kinoer Utvalgte råoljepriser. US dollar pr. fat. FOB

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk...

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk... 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 17 2.1. Befolkningsstruktur... 17 2.2. Demografiske endringer... 34 2.3. Flyktninger... 46 3. Utdanning... 55 4. Arbeid... 73 5. Inntekt... 89 6. Valgdeltakelse...

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1994 Volume Ill Survey. C 244 Norges offisielle statistikk

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1994 Volume Ill Survey. C 244 Norges offisielle statistikk C 244 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 994 Hefte III Oversikt Population Statistics 994 Volume Ill Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NASJONALREGNSKAP 1972-1983 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2093-9 EMNEGRUPPE Nasjonalregnskap ANDRE EMNEORD Investering

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 19 2.1. Befolkningsstruktur... 19 2.2. Befolkningsendringer... 38 2.3. Personer med flyktningbakgrunn... 50 3. Utdanning... 59 4. Arbeid... 79 5. Inntekt...

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1990

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B965 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1990 LABOUR MARKET STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3052-7 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Sykefraværets anatomi i Norge Simen Gaure Simen Markussen Knut Røed Ole J. Røgeberg

Sykefraværets anatomi i Norge Simen Gaure Simen Markussen Knut Røed Ole J. Røgeberg Sykefraværets anatomi i Norge Simen Gaure Simen Markussen Knut Røed Ole J. Røgeberg Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no En dekomponering

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1997 med tall for 1. januar 1998

Befolkningsstatistikk 1997 med tall for 1. januar 1998 C 55 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 997 med tall for. januar 998 Population Statistics 997 with figures as of January 998 Statistik sentralbyrå Statistics

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer