Statistisk årbok 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk årbok 1995"

Transkript

1 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 5 av den brukte enheten Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien 0 * Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser NOS: Norges offisielle statistikk SM: Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk sentralbyrå Abbreviations in source references NOS: Official Statistics of Norway MB: Monthly Bulletin of Statistics, published by Statistics Norway SSB: Statistisk sentralbyrå Statistics Norway PDC Printing Data Center 995 OMSLAG: Design: Enzo Finger Design A/S Omslagsillustrasjon: Trond Nordahl Trykk: PDC A/S 930 Aurskog ISBN ISSN

3 Forord Statistisk årbok 995 inneholder tall for de nærmeste foregående år fra ulike områder av norsk offisiell statistikk, foruten hovedtall for andre land hentet fra internasjonal statistikk. Tallene som er stilt sammen i 545 tabeller ordnet etter emneområde, gir opplysninger om blant annet naturmiljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi. I årets utgave, den 4. i rekken av årbøker, er utvalget av tabeller stort sett det samme som i fjorårsutgaven. Noen tabeller med mindre aktuelle tall er sløyfet for å gi plass til nye tall om blant annet folkeavstemningen om EU, tjenester tilknyttet olje og gassutvinning og om enmannsbedrifter i forretningsmessig tjenesteyting.. januar 995 innførte Statistisk sentralbyrå en ny emneinndeling, som er benyttet i denne årboken. For brukeren vil dette oppleves ved at en rekke tabeller har byttet plass. Bak i boken er den nye emneinndelingen gjengitt i sin helhet. Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk et leksikon i tall for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Et tabellregister og et alfabetisk saksregister gjør det lett å finne fram til aktuelle talloppgaver. Kildeopplysningene i tabellene gjør at årboken er et godt utgangspunkt også for dem som ønsker å finne fram til mer detaljert statistikk. Årboken er redigert av rådgiver Per Olav Løvbak assistert av førstesekretærene Elisabeth Godnes og Else Efjestad. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 3. juni 995 Svein Longva

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway 995 contains figures for recent years from various fields of Norwegian official statistics. The yearbook also contains main figures from other countries selected from international statistics. The figures make up 545 tables classified according to topic and give information on subjects like environment, population, social conditions, industries and economy. In this year's edition, the 4th issue, the selection of tables is mainly identical to last year's issue. However, some tables with figures of less importance have been replaced by new tables on the 994 referendum on Norwegian membership in the EU, service activities connected to oil and gas extraction and on oneman establishments in business services. Statistics Norway adopted a new catalogue of topics January 995. This yearbook follows the new catalogue, consequently some users will find that a few tables now have a different place in the publication. The new catalogue of topics is shown at the end of the yearbook, after the tables. The Statistical Yearbook of Norway is a practical reference book for private and professional use. With its comprehensive index and source references the yearbook is also a good starting point for those who are looking for more detailed statistics. The yearbook is edited by Mr Per Olav Løvbak assisted by Ms Elisabeth Godnes and Ms Else Efjestad. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 3 June 995 Svein Longva

5 Innhold Contents Tabellregister Index of tables 6 Oversikt over geografiske forhold Geographical survey 3 00 Generelle emner General subjects 9 0 Naturressurser og miljø Environment 39 0 Befolkning Population Helse og sosiale forhold Health and social conditions 8 04 Utdanning Education 9 05 Personlig økonomi og boforhold Personal economy and housing conditions Arbeidsliv Labour market 5 07 Fritid, kultur og sport Recreational, cultural and sporting activities Priser og indekser Prices and indices Nasjonalregnskap og utenrikshandel National economy and external trade 09 0 Næringsvirksomhet Industrial activities 56 Jordbruk, jakt og skogbruk Agriculture, hunting and forestry 7 Fiske og fangst Fishing and whaling 94 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Oil extraction, mining and manufacturing 30 Kraftforsyning Electricity and gas supply 307 Bygge og anleggsvirksomhet Building and construction 3 Varehandel Retail and wholesale trade 35 Transport og kommunikasjon Transport and communication 34 Finansiell tjenesteyting og forsikring Financial intermediation 358 Eiendomsdrift og annen tjenesteyting Real estate and other service activities 37 Finansmarkeder Financial markets 378 Offentlig sektor Public sector 383 Svalbard Svalbard 399 Internasjonale oversikter International tables 40 Mål og vekt Measures and weight 475 Alfabetisk saksregister 477 Alphabetical index 483 Publikasjonsoversikt Publication index 489 Emneinndeling Topics

6 Tabellregister Index of tables Tabell Side Table Page 0 3 GENERELLE EMNER Administrative inndelinger Stortingsvalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer. Fylke Stortingsvalg. Stemmer etter parti/valgliste. Stortingsvalg. Representanter etter parti/ valgliste og kjønn Stortingsvalget 993. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Fylke Stortingsvalget 993. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Fylke Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Avgitte og godkjente stemmer og valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Personer med stemmerett og valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Folkeavstemningen 994 om norsk medlemskap i EU. Personer med stemmerett, valgdeltaking og fordeling av godkjente stemmer Andel av personer på ferietur i forskjellige årstider Tid brukt til ulike aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager GENERAL SUBJECTS Administrative divisions Storting elections. Persons entitled to vote and votes cast. County Storting elections.votes by party/electoral list Storting elections. Representatives by party/electoral list and sex Storting election 993. Votes by party/ electoral list. County Storting election 993. Votes by party/ electoral list.per cent. County Municipal council elections and county council elections. Votes cast, valid votes and turnout. County Municipal council elections and county council elections. Persons entitled to vote and turnout. County Municipal council elections. Votes and representatives, by party/electoral list. County County council elections. Votes and representatives, by party/electoral list. County The 994 referendum on Norwegian membership of the EU. Persons entitled to vote, votes cast and distribution of valid votes Percentage of persons on holiday in different seasons Time spent on various activities. Average for all days NATURRESSURSER OG MILJØ Samlet areal, areal etter høyde over havet og kystlinje. Fylke Vernede områder etter lov om naturvern. Antall og areal. Fylke Meteorologiske forhold Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd pr. 3. desember 993 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel ikke besluttet utbygd pr. 3. desember 993 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft. Fylke Energibruk utenom energisektorene Direkte energibruk i norske sektorer. De viktigste fiskebestandene 3 Forurensningsutslipptil luft 4 Utslipp til luft etter kilde 5 Utslipp til luft etter næring 6 Gjenvinning av avfall ENVIRONMENT 4 Total area, area by height above sea level, and length of coastline. County 5 Protected areas. Number and area. County. 6 Climate 7 Petroleum reserves in fields with a development plan per 3 December Petroleum resources on the Norwegian continental shelf not yet fully appraised per 3 December Potential, operational and not operational hydro power. County 0 Use of energy goods outside the energy sectors Direct use of energy goods in Norwegian sectors Main fish stocks 3 Emission of air pollutants 4 Emissions to air by source 5 Emissions to air by industry 6 Recovery of waste BEFOLKNING 7 Hjemmehørende folkemengde ved folketellingene 8 Folkemengde og folketilvekst 9 Folkemengde, areal og folketetthet. Fylke. 30 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylke POPULATION 7 Resident population at population censuses. 8 Population and increase of population 9 Population, area and population density. County 30 Population in densely and sparsely populated areas. County

7 Tabell Side Table Page 3 Folkemengde i tettsteder med minst innbyggere 5 3 Areal og folkemengde. Kommune 5 33 Folkemengde etter kjønn, sivilstand og alder Folkemengde etter kjønn og alder Familier etter familietype og tallet på barn under 8 år. Fylke Familier etter familietype. Absolutte tall og prosent. Hele landet Barnefamilier etter antall barn under 0 (8) år. Hele landet Familier og personer fordelt etter familiestørrelse Enslige personer og personer over 8 år som fortsatt bor hjemme hos mor og/eller far, etter kjønn og alder 6 40 Antall barn 07 år, etter søsken relasjon. Søsken uansett alder. Hele landet 6 4 Antall barn 07 år, etter familietype og søsken uansett alder. Fylke 6 4 Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse. Fylke Fødte Fødte etter barnets nummer Fruktbarhet. Fylke Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall Fruktbarhet etter alder for gifte og ikkegifte kvinner Adopterte 68 5 Dødsfall og dødelighet 69 5 Dødelighet etter kjønn og alder Forventet gjenstående levetid Dødelighetstabeller. Forventet gjenstående levetid Flyttinger innenlands og flyttinger til og fra Norge 7 56 Nettoinnflytting. Fylke 7 57 Flyttinger til og fra fylkene 7 58 Flyttinger innenlands og til og fra Norge, etter flyttemes kjønn og alder 7 59 Flyttinger til og fra Norge, etter land Asylsøkere etter statsborgerskap 74 6 Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap 75 6 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap Utenlandsfødte etter kjønn, alder og fødeland Andel samboende og gifte i ulike aldersgrupper. Tall for kvinner og menn Inngåtte ekteskap etter vigselstype, og etter ektefellenes tidligere sivilstand Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse Ekteskapshyppigheter for ugifte etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Beregnet andel av gifte menn og kvinner som vil bli skilt før en viss alder Framskrevet folkemengde, Population of urban settlements with inhabitants or more 5 3 Area and population. Municipality 5 33 Population by sex, marital status and age Population by sex and age Families by type of family and number of children under 8 years of age. County Families by type of family. Absolute figures and per cent. The whole country Families with children of age under 0 (8) years. The whole country Families and persons by family size Single persons by sex and age 6 40 Number of children 07 years of age, by relationship. Siblings regardless of age. The whole country 6 4 Number of children 07 years of age, by type of family and siblings regardless of age. County 6 4 Private households. Figures for type/size of household Vital statistics Vital statistics. County Births Births by parity Fertility. County Agespecific fertility rates, total fertility and reproduction rates Agespecific fertility rates for married and nonmarried women Adopted persons 68 5 Deaths and death rates 69 5 Mortality rates by sex and age Expectation of life Life tables. Expectation of life Internal migration, immigration and emigration 7 56 Net migration. County 7 57 Migration to and from counties 7 58 Internal migration, immigration and emigration, by sex and age of migrants 7 59 Immigration and emigration, by country Asylum seekers by citizenship 74 6 Foreign citizens by sex, age and citizenship Naturalizations by previous citizenship Foreign born by sex, age and country of birth Cohabitational status. Figures for sex and age group Marriages by sort of marriages, and by previous marital status of spouses Average age at marriage Marriage rates for unmarried persons, by sex and age Divorces and separations Estimated percentage of married males and females who are expected to get divorced before a certain age Projected population,

8 Tabell Side Table Page HELSE OG SOSIALE FORHOLD 7 Vernepliktige etter høyde 8 7 Høyde, vekt og svømmeferdighet for vernepliktige. Fylke 8 73 Dødsfall etter alder og årsak 8 74 Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak Døde omkring fødselen og i første leveår Spedbarnsdødelighet. Fylke Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødeligheten av hjerte og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Dødsfall og dødelighet ved selvmord blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper 88 8 Kremasjoner Andel med ulike langvarige sykdommer blant personer i ulike aldersgrupper Personer med nedsatt funksjonsevne, etter kjønn og alder Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter kjønn og primærsete Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper 9 87 Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter lokalisasjon 9 88 Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer HIVinfeksjoner etter risikofaktor og diagnoseår Nye tilfelle av aids, etter risikofaktor og meldeår. Tallet på døde av aids 93 9 Meldte yrkesskader etter kjønn og næring Utførte svangerskapsavbrudd blant kvinner, etter alder Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke Utførte steriliseringer blant menn og kvinner, etter alder. Fylke Helsepersonell. Fylke Personell i kommunehelsetjenesten. Fylke Helseinstitusjoner etter institusjonstype Driftsutgifter etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner Pasienter i helseinstitusjoner Utskrevne pasienter fra og liggedager på somatiske sykehus, etter kjønn og alder 99 0 Pasienter utskrevet fra sykehus, etter alder og diagnose 00 0 Barnevern. Barn under vernetiltak 0 03 Plasser i institusjoner for barn og ungdom, etter institusjonstype. Fylke 0 04 Plasser i institusjoner for rusmiddelmisbrukere, etter institusjonstype. Fylke Pleie og omsorgstjenester for hjemmene Plasser i institusjoner for eldre, etter institusjonstype. Fylke Folketrygden. Kontantstønad under sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet i 99, 993og Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel Folketrygden. Stønad ved arbeidsløshet 06 HEALTH AND SOCIAL CONDITIONS 7 Conscripts by height 8 7 Height, weight and swimming ability of conscripts. County 8 73 Deaths by age and cause of death 8 74 Infant deaths by age intervals and cause Perinatal deaths and infant deaths Infant mortality rates. County Sex and agespecific death rates from malignant neoplasms. Deaths per population Sex and agespecific death rates from cardiovascular diseases. Deaths per population Deaths by occupational and other accidents, byage Violent deaths by sex and age 88 8 Deaths and death rates from suicide, by sex and age 88 8 Cremations Percentage with specific chronic diseases, byage Longterm disability by sex and age New cases of cancer diagnosed, by sex and primary site New cases of cancer, by age 9 87 Notified cases of bacillary tuberculosis, by site 9 88 Notified cases of infectious diseases 9 89 HIVinfections by risk factor and year of diagnosis New cases of aids, by risk factor and year of notification. Deaths from aids 93 9 Reported injuries by sex and industry 94 9 Induced abortions among women, by age Induced legal abortions. Woman's county of residence Induced sterilizations by sex and age. County Health personnel. County Personnel in municipal health service. County Health institutions by type of institution Operating expenditure by category for various types of health institutions Patients in health institutions Discharges and beddays in somatic hospitals, by sex and age 99 0 Patients discharged from hospitals, by age and diagnosis 00 0 Child welfare. Children under protection 0 03 Number of beds in institutions for children and youth, by type of institution. County Number of beds in institutions for alcoholics and drug addicts, by type of institution. County Social homehelp and homenursing Beds in institutions for the aged, by type of institution. County National Insurance. Allowances during sickness and childbirth. Cases of allowance terminated in 99,993 and National Insurance. Benefits during sickness and childbirth National Insurance. Unemployment allowance 06

9 Tabell Side Table Page 0 Folketrygden. Alderspensjon. Fylke 06 Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet i Folketrygden. Uførepensjon. Fylke 07 3 Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte, ugifte, skilte og separerte forsørgere. Fylke 08 4 Barnetrygden. Stønadsmottakere etter tallet på barn. Fylke 09 5 Folketrygden. Barnepensjon. Fylke 0 6 Sosialhjelp. Fylke 0 7 Anmeldte lovbrudd 8 Forbrytelser etterforsket av politiet 3 9 Tilbakefall i en 3årsperiode blant siktede for forbrytelser 4 0 Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art 5 Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art, personens kjønn og alder.. 5 Belegget i fengselsanstaltene etter personens kjønn og type anstalt/type reaksjon 6 3 Nyinnsettelser og løslatelser ved fengselsanstalter, etter alder/anstalttid og type hovedlovbrudd 6 4 Tvistemål behandlet av forliksrådene 8 5 Overformynderier 8 UTDANNING 6 Personer 6 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn 9 7 Personer 6 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Fylke 9 8 Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå, kjønn og fagfelt 0 9 Skoler, lærere og elever 30 Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull 3 Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt Barnehager. Fylke 4 33 Grunnskoler. Elever 4 34 Grunnskoler og elever, etter skolens målform. Fylke 5 35 Videregående skoler 5 36 Elever under lov om videregående opplæring, etter kurstype og studieretning Overgang fra grunnskole til videregående utdanning 6 38 Fullført utdanning under lov om videregående opplæring 7 39 Overgang fra videregående skole til høyere utdanning 8 40 Nye studenter etter alder og skoleslag 8 4 Universiteter og høgskoler. Studenter 9 4 Personer tildelt doktorgrad etter kjønn, tittel og fagområde Universiteter. Personale 3 44 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Deltakere etter kjønn og organisasjon 3 45 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Kurs, deltakere og timer. Fylke 3 46 Forskningspersonale og forskningsårsverk, etter sektor for utførelse 3 0 National Insurance. Oldage pension. County 06 National Insurance. Cases of rehabilitation allowance discontinued in National Insurance. Disability pension. County 07 3 National Insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried, divorced and separated supporters. County 08 4 Family allowances. Allowance recipients by number of children. County 09 5 National Insurance. Children's benefits. County 0 6 Social care. County 0 7 Offences reported 8 Crimes investigated by the police 3 9 Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes 4 0 Sanctions in cases of misdemeanour, by type of sanction 5 Sanctions in crime cases, by type of sanction, sex and age of the person 5 Population in penal institutions, by sex of the person and type of institution/type of sanction 6 3 New admissions and releases from penal institutions, by age/time spent in prison and type of principal crime 6 4 Disputes dealt with at the conciliation boards 8 5 Public trustee offices 8 EDUCATION 6 Persons 6 years and over, by highest education completed and sex 9 7 Persons 6 years and over, by highest education completed. County 9 8 Persons who completed an education, by educational level, sex and field of study 0 9 Schools, teachers and pupils 30 Pupils by type of school and age and in per cent of registered population 3 Pupils by class level, sex and field of study Kindergartens. County 4 33 Primary schools. Pupils 4 34 Primary and lower secondary schools and pupils, by official form of Norwegian. County Upper secondary schools 5 36 Pupils under the Upper Secondary Education Act, by type of course and area of study 6 37 Pupils going from lower secondary school to upper secondary education 6 38 Completed education under the Upper Secondary Education Act 7 39 Pupils going from upper secondary school to higher education 8 40 New students by age and type of college Universities and colleges. Students 9 4 Doctor's degrees by sex, title and field Universities. Personnel 3 44 Adult education organized by popular education organizations. Number of participants by sex and organization 3 45 Adult education. Number of courses, participants and lessons. County 3 46 Research personnel and manyears of research, by sector of performance 3

10 Tabell Side Table Page PERSONLIG ØKONOMI OG BOFORHOLD 47 Personlige skattytere. Tall for skatteklasse/ kjønn/alder/yrkesstatus/formue/inntekt Personlige skattytere etter kjønn og inntekt Personlige skattytere. Alm. inntekt, formue og utlignede skatter Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike sosioøkonomiske grupper 36 5 Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi 37 5 Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. 979= Selvangivelsesregnskap for personer 7 år og over. Inntekts og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike bruttoinntektsgrupper Gjennomsnittlig disponibel inntekt. Tall for ulike husholdningstyper og hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske status/ alder/husholdningens nettoformue/landsdel/ kommunestørrelse Husholdninger etter husholdningens disponible inntekt. Tall for hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske status/ alder/husholdningens nettoformue/ landsdel/kommunestørrelse Inntektsregnskap for husholdninger. Tall for husholdningstyper. Gjennomsnitt 4 57 Inntektsregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status. Gjennomsnitt 4 58 Formuesregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status. Gjennomsnitt Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens alder. Gjennomsnitt Forbruk av brennevin, vin og øl 44 6 Forbruk av brennevin, vin og øl pr. innbygger 5 år og over 44 6 Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl Forbruksutgift pr. husholdning pr. år, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år for forskjellige husholdningstyper, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i grupper for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige bostedsstrøk, etter vare og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige landsdeler, etter vare og tjenestegruppe Andel av personer som eier eller har tilgang til forskjellig slags utstyr. Tall for ulike aldersgrupper Bebodde privatboliger etter hustype. Landsdel 48 PERSONAL ECONOMY AND HOUSING CONDITIONS 47 Personal taxpayers. Figures for exemption group/sex/age/occupational status/property/ income Personal taxpayers by sex and income Personal taxpayers. Figures for ordinary income, property and assessed taxes Tax return account for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average in different socioeconomic groups Tax return account for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average 37 5 Tax return account for persons 7 years and over. 979= Tax return accounts for persons 7 years and over. Income and deduction entries on an average in different gross income groups Average available income. Figures for different types of household and sex/socioeconomic status/age of main income earner/net property of households/region/ size of municipality Households by available income of households. Figures for sex/socioeconomic status/age of main income earner/net property/region/size of municipality Income account for households. Figures for different types of household. Average per household 4 57 Income account for households. Figures for socioeconomic status of main income earner. Average per household 4 58 Property account for households. Figures for socioeconomic status of main income earner. Average per household Property account for households, by age of the main income earner. Average Consumption of alcoholic beverages 44 6 Consumption of alcoholic beverages per capita 5 years and over 44 6 Consumers' expenditure on alcoholic beverages Consumption expenditure per household per year, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year for various types of household, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in groups for socioeconomic status of the main income earner, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in various residential areas, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in various regions, by commodity and service group Percentage of persons who own or have the disposal of various kinds of equipment. Figures for different age groups Occupied private dwellings by type of building. Region 48 0

11 Tabell Side Table Page 70 Bebodde privatboliger etter husets byggeår. Landsdel 49 7 Privathusholdninger. Utvalgte kjennetegn for boligstandard, og disponering av personbil. Fylke 49 7 Avstand til forretnings, kultur og friluftstilbud for bosatte i ulike bostedsstrøk Avstand til forretnings, kultur og friluftstilbud for bosatte i ulike landsdeler.. 50 ARBEIDSLIV 74 Personer i alder 674 år etter kjønn, ekteskapelig status og sosioøkonomisk gruppe 5 75 Personer 674 år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus 5 76 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder 5 77 Sysselsatte etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke 5 78 Sysselsatte og utførte timeverk pr. uke, etter kjønn og næring Sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus Sysselsatte etter kjønn og yrke 54 8 Personer 6 år og over, etter yrkesaktivitet og kjønn. Fylke 56 8 Yrkesaktive 6 år og over, etter kjønn og næring Pendlere 6 år og over i arbeid i uka 7. oktober. november 990, etter kjønn, alder og næring/landsdel Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet Yrkesaktive utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og yrkesfelt Andel ansatte med ulike arbeidsmiljøproblemer Sykefravær for statsansatte Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn/alder Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 6 90 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn og tidligere sysselsetting 6 9 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter søkingens varighet 6 9 Arbeidsformidling 6 93 Arbeidskonflikter Arbeidskonflikter etter næring Arbeidskonflikter etter varighet Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge og anleggsvirksomhet Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i hotellog restaurantdrift Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart 66 0 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner Occupied private dwellings by construction period of the building. Region 49 7 Private households. Selected variables of dwelling standard, and disposal of private car. County 49 7 Distance to shopping, culture and other recreation facilities for inhabitants in different areas of residence Distance to shopping, culture and outdoor recreation facilities for inhabitants in different regions 50 LABOUR MARKET 74 Population aged 674 by sex, marital status and socioeconomic group 5 75 Population 674 years by sex, marital status and labour force status 5 76 Employed persons by sex, marital status and age Employed persons by sex and settled/usual working hours per week 5 78 Employed persons and number of manhours worked per week, by sex and industry Employed persons by sex and status Employed persons by sex and occupation Persons 6 years and over, by economic activity and sex. County 56 8 Economically active persons 6 years and over, by sex and industry Commuters 6 years and over at work in the week 7 October November 990, by sex, age and industry/region Wage earners by ordinary travel time to work Economically active foreign citizens, by sex, age and occupational group Percentage of employees exposed to various work environment problems Sickness absenteeism among government employees Nonemployed persons seeking work by sex/age Unemployed registered at the employment offices 6 90 Nonemployed persons seeking work by sex and work experience 6 9 Nonemployed persons seeking work by duration of unemployment 6 9 Labour exchange 6 93 Workstoppages Work stoppages by industry Work stoppages by duration Work stoppages by working days lost Hourly earnings of workers in manufacturing establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Hourly earnings in private construction. Adult male workers Average earnings of employees in hotels and restaurants Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade 66 0 Monthly earnings of salaried employees in business, professional and labour associations 66

12 Tabell Side Table Page 0 Månedsfortjeneste for funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel Månedsfortjeneste for funksjonærer i forretnings og sparebanker Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting Månedsfortjeneste for statens embets og tjenestemenn 7 08 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket Månedsfortjeneste for kommunale og fylkeskommunale arbeidstakere 75 FRITID, KULTUR OG SPORT 0 Norsk rikskringkasting. Sendetid i fjernsynet etter programtype 76 Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio etter programtype 76 Personer i alder 979 år med tilgang til radio og fjernsynstilbud 77 3 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap 77 4 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og personer sysselsatt 77 5 Kinoer 78 6 Teater og opera 78 7 Aviser 79 8 Folke og skolebibliotek 79 9 Fag og forskningsbibliotek 79 0 Deltaking i forskjellige kulturaktiviteter av personer 979 år 80 Tros og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 80 Besøk ved gudstjeneste eller religiøst møte av personer 6 år og over 8 3 Andel av personer 6 år og over med medlemskap i ulike foreninger 8 4 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemskap. 8 5 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer 8 6 Landsorganisasjonen i Norge. Medlemmer Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Medlemmer 84 8 Akademikernes Fellesorganisasjon. Medlemmer 85 9 Arbeidstakersammenslutninger ikke tilsluttet Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund eller Akademikernes Fellesorganisasjon. Medlemmer Arbeidsgiversammensiutninger 87 3 Radiolytting og fjernsynsseing blant personer 979 år 88 3 Lesing blant personer 979 år 88 0 Monthly earnings of salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of salaried employees in commercial and savings banks Monthly earnings of salaried employees in insurance activity Monthly earnings of salaried employees in business services Monthly earnings of central government employees 7 08 Monthly earnings of employees in publicly maintained schools Monthly earnings of municipal and county municipal employees 75 RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES 0 Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of television broadcasting by type of programme 76 Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of radio broadcasting by type of programme. 76 Persons 979 years old with access to radio and television penetration 77 3 Norwegian Broadcasting Corporation. Operating account 77 4 Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed Cinema theatres 78 6 Theatre and opera 78 7 Newspapers 79 8 Public and school libraries 79 9 Special and research libraries 79 0 Participation in different kinds of cultural activities, by persons 979 years old 80 Religious and philosophical communities outside Church of Norway 80 Visits to divine services and other religious meetings, by persons 6 years old and over. 8 3 Percentage of persons 6 years and over with membership in different kinds of associations 8 4 The Norwegian Confederation of Sports. Associations and membership 8 5 Central organizations and other nationwide associations for wage earners. Members 8 6 The Norwegian Federation of Trade Unions. Members 83 7 Confederation of Vocational Unions. Members 84 8 Federation of Norwegian Professional Associations. Members 85 9 Associations of wage earners not affiliated Federation of Trade Unions, Confederation of Vocational Unions or Federation of Professional Associations. Members Employers' associations 87 3 Radio listening and television viewing of persons 979 years old 88 3 Reading among persons 979 years old 88

13 Tabell Side Table Page PRISER OG INDEKSER 33 Gjennomsnittspriser på elektrisitet levert til forbruk. Fylke Produsentpriser på jordbruksvarer Priser for prima skurtømmer og massevirke Detaljpriser på en del matvarer og dagligvarer Månedlig konsumprisindeks. 979= Konsumprisindeks. Konsumgruppe. 979= Konsumprisindeks. Leveringssektor. 979= Indekstall for enkelte varer og varegrupper i konsumprisindeksen og priser på matvarer i Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen gruppert etter næring. 979= Produsentprisindeks. 98= Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. Varegrupper. 98= Indekser for engroshandel. 3. kvartal 985= Prisindeks for nye eneboliger. 989= Byggekostnadsindeks. 978= Byggekostnadsindeks for anlegg.. kvartal 985= Prisindeks for bruktbolig. Selveier og borettslag. 99= Jordbrukets prisindeks. 985= Månedlig prisindeks for jordbruksprodukter. 985= Prisindeks for fisk ved salg fra fisker. 988= Verdiindeks for detaljomsetningen. Gjennomsnitt 99= Årlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 990= Månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Gjennomsnitt 990=00 08 NASJONALREGNSKAP OG UTENRIKSHANDEL 55 Hovedstørrelser i nasjonalregnskapet Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse Bruttonasjonalprodukt etter næring 0 58 Bruttoinvestering i fast kapital, etter art og næring 59 Lønnskostnader etter næring 60 Faktorinntekt etter næring 3 6 Faktorinntekt etter institusjonell sektor 4 6 Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing 4 63 Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing 5 64 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner Privat konsum 6 66 Sparing 6 67 Utførte timeverk etter næring. Lønnstakere og selvstendige 7 68 Bruttonasjonalprodukt etter næring. Årlige volumendringer i prosent 8 69 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Årlige volum og prisendringer i prosent... 9 PRICES AND INDICES 33 Electricity. Deliveries for consumption. Average unit price. County Prices received by farmers for agricultural commodities Prices of first class saw logs and pulpwood Retail prices of some food and daily items Consumer price index by month. 979= Consumer price index. Consumption group. 979= Consumer price index, by delivery sector. 979= Index numbers for some commodities and commodity groups in the Consumer Price Index and retail prices of some food items in Price index for retail trade. Consumer price index according to industry group. 979= Producer price index. 98 = Price index for domestic supply. Commodity groups. 98= Indices for wholesale trade. 3rd quarter 985= Price index for new detached houses. 989= Building cost index. 978= Building cost indices for constructions. quarter 985= Price index for existing dwellings. Freeholder and housing cooperative. 99= Index of agricultural prices. 985= Monthly index of prices of farm products. 985= Index of first hand prices of fish. 988= Index numbers of value of retail sales. Average 99= Annual index of industrial production, by industry major group. 990= Monthly index of industrial production. Average 990=00 08 NATIONAL ECONOMY AND EXTERNAL TRADE 55 Main aggregates in national accounts Expenditure on gross domestic product Gross domestic product by kind of activity Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity 59 Compensation of employees by kind of activity 60 Factor income by kind of activity 3 6 Factor income by institutional sector 4 6 General government. Income, expenditure and saving 4 63 Households. Income, expenditure and saving 5 64 Production and income. Main relations Private final consumption expenditure 6 66 Saving 6 67 Manhours worked by kind of activity. Employees and selfemployed 7 68 Gross domestic product by kind of activity. Annual percentage change in volume 8 69 Expenditure on gross domestic product. Annual percentage change in volume and prices 9 3

14 Tabell Side Table Page 70 Privat konsum etter hovedgruppe. Årlige volum og prisendringer i prosent 0 7 Bruttoinvestering i fast kapital, etter art og næring. Årlige volum og prisendringer i prosent 7 Realkapital ved utgangen av året 3 73 Realkapital ved utgangen av året. Årlig volumendring fra året før 4 74 Utenriksregnskap. Sammendrag 5 75 Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 3. desember, etter institusjonell sektor/næring Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 3. desember, etter land 8 77 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap Eksport av varer og tjenester 3 79 Import av varer og tjenester 3 80 Innførsel og utførsel 33 8 Utførsel av råolje og naturgass 33 8 Indekser for utenrikshandelen. 988 = Innførsel av viktige varer Utførsel av viktige varer 4 85 Innførsels og utførselsverdi, etter land og varegruppe Innførsels og utførselsverdi, etter land 5 HOVEDTALL NÆRINGSVIRKSOMHET 87 Bedrifter og sysselsatte, etter størrelse og næringsområde Bedrifter og sysselsatte, etter lønnskostnadsandel og næringsområde Bergverksdrift og industri. Hovedtall etter næring Bergverksdrift og industri. Bedrifter og sysselsatte, etter næring. Fylke 60 9 Bergverksdrift og industri. Hovedtall. Fylke Regnskapsstatistikk for utvinning av råolje og naturgass, bergverksdrift og industri. Nøkkeltall for ulike næringer Regnskapsstatistikk for utvinning av råolje og naturgass, bergverksdrift og industri. Resultatregnskap og balanse Etterskuddspliktige skattytere ved statsskatteligningen og fellesskatteligningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere ved kommune og fylkesskatteligningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere. Selgende gruppe og etterskuddspliktige med gevinst av aksjesalg 7 JORDBRUK, JAKT OG SKOGBRUK 97 Jord og skogeiendommer, etter fylke og etter eiendomsstørrelse 7 98 Jord og skogeiendommers landareal, etter fylke og etter eiendomsstørrelse Arbeidsinnsats på driftsenhetene etter driftsgrein og type arbeidskraft. Arbeidsinnsats utenom driftsenheten Private final consumption expenditure, by main group. Annual percentage change in volume and prices 0 7 Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity. Annual percentage change in volume and prices 7 Real capital at the end of the year 3 73 Real capital at the end of the year. Annual percentage change in volume 4 74 Balance of payments. Summary 5 75 Foreign assets and liabilities per 3 December, by sector/industry 6 76 Foreign assets and liabilities per 3 December, by country 8 77 Balance of payments. Capital account Exports by type of commodity 3 79 Imports by type of commodity 3 80 Imports and exports 33 8 Exports of crude oil and natural gas 33 8 Index numbers of external trade. 988 = Imports of principal commodities Exports of principal commodities 4 85 Imports and exports, by countries and commodity group Value of imports and exports, by country 5 INDUSTRIAL ACTIVITIES 87 Establishments and persons engaged, by size and industry subsection Establishments and persons engaged, by share of compensation of employees and industry subsection Mining, quarrying and manufacturing. Principal figures by industry division Mining, quarrying and manufacturing. Establishments and persons engaged, by industry division. County 60 9 Mining, quarrying and manufacturing. Principal figures. County 65 9 Statistics of accounts for extraction of crude petroleum and natural gas, mining and manufacturing. Key figures for different industry divisions Statistics of accounts for extraction of crude petroleum and natural gas, mining and manufacturing. Income statement and balance sheet Corporations by central government tax assessment and joint tax assessment, by taxpayer group Corporations by municipal and county tax assessment, by taxpayer group Nonpersonal taxpayers. Shareholders organizing a major sale of a company's shares and nonpersonal taxpayers with profits from sales of shares 7 AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY 97 Agricultural and forest properties, by county and by size of property 7 98 Land area belonging to agricultural and forest properties, by county and by size of property Labour input on holdings by category of manpower. Labour input off the holding 74 4

15 Tabell Side Table Page 300 Åpen åker etter bruken Veksthusgartnerier. Veksthusareal etter bruken. Fylke Veksthusgartnerier etter veksthusareal. Bedrifter med 300 m og over Fruktdyrking. Enheter med minst 50 frukttrær Driftsenheter med husdyr av forskjellige slag, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift Husdyr Husdyr. Fylke Driftsenheter etter jordbruksareal i drift Driftsenheter etter jordbruksareal i drift. Fylke Jordbruksareal. Fylke Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for 80 3 Driftsenheter med forskjellige vekster, og gjennomsnittlig areal pr. enhet av korn, potet og eng, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift 80 3 Pelsdyr, tamrein og bikuber 8 33 Maskiner i jordbruket 8 34 Forbruk av handelsgjødsel og kraftfor 8 35 Avling 8 36 Avling i jordbruket. Enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Fylke 8 37 Avling i hagebruket Bøndenes inntekt og formue. Samlet inntekt, formue og skatt for brukere og ektemaker Bøndenes inntekt og formue. Gjennomsnittlig inntekt, formue og skatt for bruker og ektemake Bøndenes inntekt og formue. Driftsenheter etter likningsmåte og fylke/bruksstørrelse/ alder på brukeren 85 3 Jordbrukets totalregnskap 86 3 Regnskapsresultater i jordbruket Felt storvilt og irregulær avgang av storvilt Småviltjakt Jegere som løste jegeravgiftskort Skogeiendommer etter størrelse på produktivt skogareal. Fylke Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer Skogkultur, skogreising og skoggrøfting Avvirket trevirke. Fylke Avvirkning for salg etter hvem som administrerte drifta. Arbeid utført av skogeier og familiemedlemmer 9 33 Skogtaksering. Produktivt skogareal i alt og etter bonitet. Fylke 9 33 Skogtaksering. Stående volum og årlig tilvekst. Fylke Skogbrukets totalregnskap 93 FISKE OG FANGST 334 Fiskere og registrerte fiskebåter Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag Fangstmengde etter ilandføringsfylke og fiskeslag Open fields by use Greenhouse nurseries. Area of greenhouses by use. County Greenhouse nurseries by area of greenhouses. Holdings with 300 m and over Orchards. Holdings with at least 50 fruit trees Holdings keeping livestock of different kinds and livestock per holding, by county and by size of holding Livestock livestock. County Holdings by size of agricultural area Holdings by agricultural area. County Agricultural area. County Livestock products for sale, home consumption and feed 80 3 Holdings cultivating various crops, and average area of grain, potato and meadows, by county and by size of holding 80 3 Furbearing animals, reindeer and beehives Farm machinery 8 34 Consumption of fertilizers and of concentrated feed 8 35 Crop yield 8 36 Agricultural production. Holdings with at least 5 decares of agricultural area. County Horticultural production The holders' income and property. Income, property and taxes, total, for holders and spouses The holders' income and property. Average income, property and taxes for holder and spouse The holders' income and property. Number of holdings by way of assessment and county/agricultural area in use/age of the holder 85 3 Aggregate account of agriculture 86 3 Operating results in agriculture Big game felled and irregular reduction of big game Small game hunting Hunters buying hunting tax cards Forest properties by size of productive forest area. County Forest roads completed Forest regeneration, afforestation and forest drainage Roundwood cut. County Roundwood cut for sale by management. Forestry work performed by owners and their family members 9 33 Forest appraisement. Productive forest area, total and by site class. County 9 33 Forest appraisement. Growing stock and annual increment. County Aggregate account of forestry 93 FISHING AND WHALING 334 Fishermen and registered fishing boats Catch by landing month and fish species Quantity of catch by place of landing and fish species 95 5

16 Tabell Side Table Page 337 Fangstverdi etter ilandføringsfylke og fiskeslag Bruken av fangsten i fiskeriene Lakse og sjøaurefiske, Selfangst Småhvalfangst Driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter over 3 meter Fiskets totalregnskap Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av matfisk og slaktet mengde. Fylke 300 OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI 345 Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass Produksjon av råolje og naturgass pr. feit Produksjon av råolje og naturgass Påløpte investeringskostnader i utvinning og rørtransport av råolje og naturgass Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift og industri. Produksjon av utvalgte varer Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til folkemat Meieridrift Produksjon av viktige energibærere 306 KRAFTFORSYNING 354 Elektrisitetsforsyning Produksjon av elektrisk kraft. Fylke Tilgang og bruk av elektrisk kraft Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. Fylke, Netto sluttforbruk av energibærere Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne Prosentvis fordeling av forbruket, etter hovedgrupper av energibærere 30 BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 36 Bygge og anleggsvirksomhet. Hovedtal! etter næringsundergruppe 3 36 Privat bygge og anleggsvirksomhet. Hovedtall for bedrifter registrert i fylket Bygg satt i gang etter brukerens næring Fullførte bygg etter brukerens næring Fullførte leiligheter etter bygningstype Fullførte boliger. Fylke Fullførte leiligheter etter antall rom. Fylke VAREHANDEL 368 Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Varehandel. Hovedtall etter næringshovedgruppe. Fylke Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe og næringsområde Varehandel. Hovedtall etter omsetning og næringsområde Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter Value of catch by place of landing and fish species Disposition of landings of fish Salmon and sea trout fisheries Sealing Smallwhale catching Operating results of wholeyear operated fishing boats over 3 metres Aggregate account of fishery Rearing of fish. Units with slaughtering of fish for food and slaughtered quantity 300 OIL EXTRACTION, MINING AND MANUFACTURING 345 Principal figures for crude oil and natural gas production Production of crude oil and natural gas per field Production of crude oil and natural gas Accrued investment costs in crude petroleum and natural gas production and pipeline transport Principal figures for service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying Mining, quarrying and manufacturing. Production of selected commodities Public meat inspection. Carcasses approved for human consumption Dairying Production of principal energy commodities. 306 ELECTRICITY AND GAS SUPPLY 354 Electricity supply Production of electric energy. County Supply and use of electric energy Net consumption of electric energy, by consumer group. County Final consumption of individual forms of energy Total energy consumption and losses in final consumption Percentage share of consumption, by individual forms of energy 30 BUILDING AND CONSTRUCTION 36 Contract construction. Principal figures by industry subgroup 3 36 Contract construction. Principal figures for establishments registered in the county Building work started by industry Buildings completed by industry Dwelling units completed by type of building Dwellings completed. County Dwelling units completed by number of rooms. County 34 RETAIL AND WHOLESALE TRADE 368 Internal trade. Principal data by industry group Internal trade. Principal figures by major group. County Internal trade. Principal figures by size (measured by employment) and division Internal trade. Principal figures by size (measured by sales) and division Deliveries of petroleum products 30 6

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer