STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948"

Transkript

1 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1949

4 As. John Griegs Boktrykkeri, Bergen

5 Forord Foreword Statistisk Sentralbyrå utga første gang publikasjonen Statistiske oversikter i 1914 i forbindelse med 100-års jubileet for Norges selvstendighet. Den inneholdt en rekke data for de viktigste statistiske serier så langt tilbake som det var mulig å skaffe tallene. I 1926 ble det i forbindelse med Byråets 50- årsjubileum utgitt en ny utgave som i det vesentlige var bygd opp på samme måte som den første. I denne tredje utgaven av Statistiske oversikter har Byrået gått til en vesentlig utvidelse av stoffet. Også her har man tatt med alle serier så langt tilbake som mulig. Tallene er vesentlig utarbeidd på grunnlag av data fra offisielle 'statistiske publikasjoner supplert med opplysninger fra andre institusjoner. Den vesentligste del av utarbeidelsen av publikasjonen er utført av sekretæraspirant Finn Samuelsen i samarbeid med de enkelte avdelinger i Byrået. Arbeidet har vært ledet av byråsjef Kaare Petersen. Oslo, 31. mai A. Skoien. The Central Bureau of Statistics issued the publication»statistical Survey< for the first time in 1914 in connection with the 100 years jubilee of Norway's indepedence. It contained a number of the most important statistical series as far back as it was possible to find figures. In 1926 a new issue was prepared along the same lines in connection with the Bureau's 50 years jubilee. In the third issue of the Statistical Survey the Bureau has undertaken to expand the material considerably. I.n this issue, too, all back figures have been included. The tables have been prepared chiefly on the basis of data from official statistical publications, supplemented by information from other institutions. The main part of the work has been done by Mr. Finn Samuelsen in cooperation with the various sections in the Bureau. The survey has been prepared under the direction of Mr. Kaare Petersen. Oslo, May 31, A. Skøien.

6 -

7 Innhold Tabell Side Innledning 13 Meteorologiske forhold 16 I. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Oslo Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Bergen Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Trondheim Nedbørshøyden månedsvis i mm. Oslo Nedbørshøyden månedsvis i mm. Bergen Nedbørshøyden månedsvis i mm. Trondheim 28 Befolkning Hjemmehørende folkemengde etter folketellingene Innbyggere pr. km2 landareal. Folkemengdens prosentvise fordeling på bygder og byer. Kvinner pr menn Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling Hjemmehørende folkemengde i enkelte viktigere aldersgrupper Personer, 15 år og over, etter levevei Hjemmehørende folkemengde etter levevei Hjemmehørende folkemengde etter levevei 37 Folkemengdens bevegelse Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler, dødsfall og utvandring Inngåtte ekteskap delt etter ektefellenes tidligere ekteskapelige stilling De ektevigdes gjennomsnittsalder ved giftermålet Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Levendefødte barn i ekteskap delt etter barnets fødselsnummer Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i 1. leveår Dødeligheten i 1. leveår delt etter kjønn Dødeligheten i de enkelte aldersklasser Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår på de forskjellige alderstrinn. (Middellevetiden) 50 Helse- og medisinalforhold Epidemiske og andre sykdommer meldt av legene i årene Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i helserådenes tuberkuloseprotokoller (registre) Sinnssyke Pasienter lagt inn for første gang på norsk sinnssykehus. Etter sykdommens form Antall kjente spedalske forpleid i de enkelte fylker De viktigste dødsårsaker. Alle aldre Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen 0-1 år Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder.. 56 Table Contents Page Introduction 13 Meteorological Data Mean daily air temperature during each month Degrees centigrade, Oslo Mean daily air temperature during each month Degrees centigrade, Bergen Mean daily air temperature during each month Degrees centigrade, Trondheim Rainfall in each month in mm, Oslo Rainfall in each month in mm, Bergen Rainfall in each month in mm, Trondheim 28 Population Resident population according to the censuses Inhabitants per square kilometer land, per cent distribution between rural and urban. The number of females per 1,000 males Resident population by sex, age and civil condition Resident population by principal age groups Persons 15 years old and over, by occupation Resident population, by occupation Resident population, by occupation 37 Movement of Population Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration Marriages, by the former civil condition of persons married Average ages at marriage of persons married Fertility rates by age of mothers. Reproduction rates Legitimate live births by order of birth Death rates of infants under one year of age, by age groups Death rates of infants under one year of age, by sex Death rates by age groups Expectation of life at different ages 50 Health and Medical Care Epidemical diseases notified by the physicians in the years New cases of bacillar tuberculosis registered by the Board of Health Mentally diseased First admissions of pasients to Norwegian hospitals for mental disease by mental disorder Reported cases of leprosy cared for in the various»fylker» Mortality by principal causes. All ages Mortality of infants under one year of age, by principal causes Cancer mortality by sex and age 56

8 8 Statistiske oversikter 1948 Tabell Side 31. Tuberkulosedødeligheten etter kjønn og alder Voldsomme dødsfall Dødsfall ved ulykke under transport til sjøs og ved drukning ellers Antall leger, tannleger, jordmødre, dyrleger, apotek og sykehus. 59 Table Page 31. Tuberculosis mortality by age and sex Violent deaths Deaths from water transport accidents and other deaths by drowning Number of physicians, dentists, midwives, veterinary surgeons, pharmacies and hospitals. 59 Nasjonalinntekten 60 National Income Nettorealinntekten i løpende kroneverdi, Net real income in current crown value: Nettorealinntekten i løpende kroneverdi, Relative tall = Net real income in current crown value: Relative figures = Nettorealinntekten i 1939-kroner Net real income in 1939 crowns: Nettorealinntekten i 1939-kroner Relative tall = Net real income in 1939 crowns: Relative figures = Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen fordelt på offentlig 39. Real capital summer 1939 and reduction in capital , by public and private og privat eie. Absolutte og relative tall 63 Absolute and relative figures Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen fordelt etter art 40. Real capital summer 1939 and reduction in capital , by kinds of capital Absolutte og relative tall 63 Absolute and relative figures 63 Jordbruk, meierier, skogbruk 64 Agriculture, Dairies, Forestry 41. Tallet på jordbruk delt etter arealet av dyrket 41. Number of farms by area of cultivated land. jord. Rikets bygder 69 Rural. 42. Arealet av dyrket jord i rikets bygder. Dekar Area of cultivated farm land. Rural. Decare 43. Forbruket av kunstgjødsel Consumption of commercial fertilizers 44. Tallet på redskap og maskiner Implements and machinery 45. Innførsel av kraftforstoffer Imports of feeding stuffs 46. Tallet på frukttrær og bærbusker Number of fruit trees and berry bushes 47. Avl i kg pr. dekar Yield in kg per decare 48. Høstutbyttet av korn, poteter, rotvekster og 48. Production of grains, potatoes, root crops, høy. 72 and hay 49. Høstutbyttet i forhold til middelsåret Crops in per cent of mean annual yield 50. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og bergnet forbruk av de forskjellige kornsorter og av 50. Seed, production, imports, exports, and estimated consumption of grains and potatoes poteter Horticultural production, in m. tons 51. Hagebrukets avkasting i tonn Fur-bearing animals 52. Pelsdyr Domestic animals 53. De alminnelige husdyr Number of controlled slaughter 54. Kontrollerte slakt Milk production, average prices for domestic 55. Mjølkeutbytte, priser på husdyr og beregn. verdi animals and estimated value of livestock. av buskapen. Gjennomsnittlig slaktevekt 78 Average carcass weight. 56. Husdyrbrukets produksjon Livestock products. 57. Markedspriser på korn og poteter Market prices for grains and potatoes 58. Gjennomsnittspriser på en del viktigere landbruksvarer Average prices for important agricultural products 59. Statens innkjøpspriser på norsk korn State's purchasing prices for Norwegian grains 60. Torgpriser i Oslo for en del landbruksprodukter Market prices in Oslo for agricultural products 61. Priser på kraftfôr, kunstgjødsel, maskiner og 61. Prices for feeding stuffs, commercial fertilizers, redskap. 82 tools, and machinery. 62. Hogstpris Prices for felling timber 63. Gjennomsnittsverdi pr. skyldmark. Salg av faste eiendommer Average value per»skyldmark». Sale of real estate. 64. Jordbrukets prisindeks Agricultural price indexes 65. Regnskapsresultater for norske gårdsbruk Farm account records 66. Landbruksproduksjonens verdi Value of agricultural products 67. Bøndenes formue og gjeld Farmers' assets and debt 68. Meierier og kondenseringsfabrikker. Innveid mjølkemengde og produksjon av smør og ost Milk receipts at dairies and production of butter and cheese 69. Brutto- og nettoutbyttet av mjølka Gross and net income from milk 70. Mjølkemengden fordelt etter bruken Milk: quantity and utilization 71. Avvirket trevirke i alt Total wood cut 72. Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen Appraisal of Norwegian forests made by»landsskogtakseringen«73. Gjennomsnittspriser for tømmer, ved og gjerdefang Average prices for timber, fuelwood, and fence posts 74. Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel Data regarding cultivation of private forests Timber floated in Norwegian waterways 75. Tømmerfløtingen i norske vassdrag Data regarding forest fires in Norway 76. Oppgaver over skogbrann i Norge Number of elk, wild reindeer, red deer, roe 77. Felte elg, villrein, hjort, rådyr og bever 91 deer, and beaver killed 78. Antall premier utbetalt årlig for drepte rovdyr 78. Number of rewards paid annually for killing og rovfugler. 92 animals of prey

9 Tabell Fiske og hvalfangst 79. Fiskere og fiskebåter Deltakelsen i de større fiskeriene Gjennomsnittlige fiskepriser på første hånd 82. Bruken av vintersilda 83. Bruken av småsilda 84. Bruken av torsken samt utbyttet av lever og rogn 85. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene. Norske og fremmede farvann Mengde- og verdiutbyttet av kystfiskeriene fordelt på fiskeslag Norges fiskerier Norges hvalfangst 105 Statistiske oversikter Side Table Page 94 Fisheries and Whaling Fishermen and fishing vessels Participation in the larger fisheries Average prices received for fish by the fishermen Utilization of winter herring Utilization of small herring Utilization of cod and the production of liver and roe Quantity of fish brought to land and value to the fisherman. Norwegian and foreign waters Quantity of fish brought to land and value to the fisherman in coast fishing, by kinds of fish Norwegian fisheries: Norwegian whaling industry 105 Bergverk og industri 106 Mining and Manufacturing Industry Antall fabrikkarbeidere Antall bedrifter og årsverk i ulykkestrygdepliktige industribedrifter Antall bedrifter og timeverk i ulykkestrygdepliktige industribedrifter Malmutvinningen Metallproduksjonen Metallproduksjonen Produksjon av viktigere industriartikler , Industriell produksjonsstatistikk. Hovedoversikt over den samlede industri Industriell produksjonsstatistikk. Industrigrupper Årlig produksjonsindeks for industrien fordelt på hovedgrupper Årlig produksjonsindeks for industrien Månedlig produksjonsindeks for industrien Ulykkestrygdepliktige industribedrifter. Primærkraften og dens anvendelse Ulykkestrygdepliktige industribedrifter. Primærkraften og dens anvendelse fordelt på grupper Samlet energiforbruk i industri, husholdninger m. v Utbygd vannkraft Norge Månedlige oppgaver over kraftproduksjonen ved elektrisitetsverk på 1000 kw og over Nettotilvekst av beboelsesleiligheter Privat bygge- og anleggsvirksomhet Statens og den priv. bygge- og anl.virksomhet Number of industrial workers: Number of establishments and work years in industries under compulsory accident insurance: Number of establishments and work hours in industries under compulsory accident insurance: Mining Metal production Metal production Production of important industrial articles Industrial production statistics. Principal survey of industry Industrial production statistics. Industrial groups Annual index numbers of industrial production by industry groups Annual index numbers of industrial production Monthly index numbers of industrial production Industrial establishments under compulsory accident insurance. Prime movers and their employment Industrial establishments under compulsory accident insurance. Prime movers and their employment by groups Total energy supply for industry, households etc Developed water power in Norway Monthly data on power production by electric plants with capacity of 1,000 kw and over Net increase in number of dwelling units Private building and construction State and private building and construction 158 Handel Samlet vekt og verdi av utenrikshandelen Innførselsverdien delt etter arten av behovene Innførselsverdien delt etter arten av behovene Prosentvis fordeling Utførselsverdien delt etter næringsveier Utførselsverdien delt etter næringsveier. Prosentvis fordeling Innførsels- og utførselsverdi fordelt på varegrupper, Volumindeks for innførselen (1913 = 100) Innførsels- og utførselsverdi fordelt på 48 varegrupper, Mengder av de viktigste innførte varene, Mengder av de viktigste innførte varene, Mengder av de viktigste innførte varene, Trade Statistics Total quantity and value of foreign trade Value of imports, by use Value of imports, by use. Percentage distribution Value of exports, by industry of production Value of exports, by industry of production Percentage distribution Value of imports and exports, by commodity groups: Volume index for imports (1913 = 100) Value of imports and exports, by 48 commodity groups: Quantity of principal commodities imported: Quantity of principal commodities imported: Quantity of principal commodities imported:

10 10 Tabell Side 120. Mengder av de viktigste utførte varene, Mengder av de viktigste utførte varene, Mengder av de viktigste utførte varene, Innførsel fra og utførsel til hvert land, Innførsel fra og utførsel til hvert land, Innførsel fra og utførsel til hvert land, Statistiske oversikter 1948 Table Page 120. Quantity of principal commodities exported: Quantity of principal commodities exported: Quantity of principal commodities exported: Imports from and exports to all countries: Imports from and exports to all countries: Imports from and exports to all countries: Skipsfart Handelsflåtens størrelse Nettotilgang eller nettoavgang i handelsflåten Skipenes bemanning Tilgang og avgang i handelsflåten Forliste skip. Forlisprosenter Krigsforliste skip av handelsflåten Handelsflåten etter skipenes størrelse Handelsflåten etter skipenes alder Handelsflåten etter skipenes hjemsted Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Skip kommet og gått Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes nasjonalitet. Tonnasje av skip kommet Norske skips fart på de forskjellige land Norske skips fart på de viktigste utenlandske havner Indekstall for skipsfrakter Gjennomsnittlige skipsfrakter (i shilling og pence) i en del viktige farter Skip i opplag Opptjente bruttofrakter av skip i utenriksfart 277 Kommunikasjoner elders Lengden av de offentlige veier fylkesvis Lengden av de offentlige veier. Riket Antall automobiler, motorsykler og automobilruter Statsbanene. Rullende materiell, personale og driftsresultater Jernbanene. Linjelengde, anvendt kapital og trafikk Det Norske Luftfartselskaps ruteflyvning Ruteflytrafikken på Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim Telegrafverket. Anlegg og anleggsomkostninger Telegrafverket. Trafikk og inntekter Postverket. Antall faste poststeder og postsendinger (innenriks og til og fra utlandet) 288 Penger, banker m. v Gjennomsnittlige valutakurser ved omsetning på Oslo Børs Aksjeindeks Kjente utlån mot pantobligasjoner Beregning av Norges betalingsbalanse overfor utlandet Gjeld og tilgodehavender i utlandet Utdrag av Norges Banks regnskap, Shipping Merchant fleet; number and tonnage of vessels Net addition to or net deduction from the merchant fleet Manning of vessels Vessels added to and deducted from the merchant fleet Vessels wrecked. Absolute and percentage figures War-lost merchant vessels Merchant fleet classified according to tonnage of vessels Merchant fleet classified according to age of vessels Merchant vessels classified according to ports of registration Shipping between Norway and foreign countries. Vessels entered and cleared Shipping between Norway and foreign countries. Nationality and tonnage of vessels entered Arrivals of Norwegian vessels at ports in the various countries Arrivals of Norwegian vessels at the most important foreign ports Index numbers of shipping freights Average shipping freights (in shillings and pence) in some important trades Vessels laid up Gross freight earnings by vessels in foreign trade 277 Land Transportation and Communication Length of public roads in each»fylket Length of public roads. Kingdom Number of automobiles, motorcycles, and automobile routes State railways. Rolling stock, employees, and income account Railway. Length of line, capital outlays and traffic Scheduled air-service by Det Norske Luftfartselskap Scheduled air-traffic on Oslo, Stavanger, Bergen, and Trondheim Telegraphs. Construction and construction costs Telegraphs. Traffic and income Postal service. Number of permanent postoffices. Pieces of mail sent 288 Money, Banks, etc Average foreign exchange rates. Quotations at the Oslo Exchange Index of stock prices Known mortgage loans Balance of international payments of Norway Foreign debts and claims Bank of Norway. Summary of accounts: :,299

11 Statistiske oversikter Tabell Side 159. Utdrag av Norges Banks regnskap, Diskontosatser for veksler ved Norges Bank Månedstall for Norges Banks virksomhet Seddelomlopets sammensetning Hypotekbanken A.s Den Norske Industribank Arbeiderbruk- og boligbanken og Småbrukog boligbanken Norges kommunalbank Den Norske Stats Fiskeribank Private aksjebanker og sparebanker 310 Forsikring og trygd Forsikringsselskap. Premier for direkte forsikringer avsluttet i Norge Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap ved utgangen av regnskapsårene Norges Brannkasse Norges Brannkasse. (Bygningsavd.) Syketrygdens medlemsstokk, Trygdekassenes utgifter pr. medlem Sykedager og sykdomstilfellenes gjennomsnittlige varighet 328 Prisindekser Einar Ruuds prisindeks (importpriser) for årene Farmands engrosprisindeks for årene Farmands engrosprisindeks for de enkelte grupper i årene Økonomisk Revues engrosprisindeks Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks i hver måned i årene Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for de enkelte grupper i årene Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for de enkelte grupper månedsvis i årene Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for hovedgrupper av varer i årene Indekstall for de samlede leveomkostninger månedsvis i årene Indekstall for de samlede leveomkostninger og de enkelte grupper årene Indekstall for de samlede leveomkostninger og de enkelte grupper månedsvis i årene Arbeiderforhold Arbeidsløshet blant fagforeningsmedlemmer i prosent av medlemstallet Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter Timelønn og timefortjeneste i verkstedsindustrien Gjennomsnittlig dagsfortjeneste for voksne menn i industri og håndverk Timefortjeneste for mannlige arbeidere i offentlig tjeneste Gjennomsnittslønninger for hushjelp Arbeidslønninger i årene Arbeidslønnen i jordbruk og skogbruk Gjennomsnittlig timefortjeneste 368 Alkoholforbruk, rettsvesen, fattigvesen Alkoholforbruk pr. innbygger A/S Vinmonopolets salg Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk) til alkohol, og gjennomsnittspriser på brennevin, vin og øl, Table Page 159. Bank of Norway. Statement of balances: Discount rates of the Bank of Norway Bank of Norway. Monthly statement Notes in circulation, by denomination Mortgage Bank Norwegian Industries Bank Small-Holdings and Building Banks State Municipal Bank Norwegian Fisheries Bank (State) Private joint stock banks and savings banks 310 Insurance Insurance companies. Premiums for insurance concluded in Norway Insurance in force at life insurance companies at end of year National Fire Insurance Company National Fire Insurance Company (Buildings) Health Insurance membership: Health Insurance: Expenditures per member Number of sich days and average duration of sickness. 328 Index Numbers of Prices Einar Ruud's price index (import prices): Farmand's index of wholesale prices: Farmand's index of wholesale prices, for different groups: Index numbers of wholesale prices, computed by Økonomisk Revue: Index numbers of wholesale prices, in each month , computed by the Central Bureau of Statistics Index numbers of wholesale prices, by individual groups computed by the Central Bureau of Statistics: Index numbers of wholesale prices, by individual groups, computed by the Central Bureau of Statistics, in each month Index numbers of wholesale prices, by major commodity groups, computed by the Central Bureau of Statistics, Total cost of living. Index numbers for each month Index numbers of cost of living: Index numbers of cost of living in each month Labour Conditions Unemployment among Union members in percent of Union membership Labour contracts and labour conflicts Hourly wage rates and hourly earnings in machine-shot, industries Average daily earnings for men in industry and for artisans Hourly earn ngs for men in public service Average wage rates for domestic servants Wage rates: Wage rates in agriculture and forestry Average hourly earnings 368 Alcoholic Beverages, Justice, Publ. Assist Alcohol consumption per capita Wine monopoly sales Consumer expenditures for alcohol and alcoholic beverages (legal consumption) and average prices for spirits, wines and beer:

12 12 Statistiske oversikter 1948 Tabell Side 199. Drukkenskapsforseelser og drukkenskapsarrestasjoner (i byene) pr innbyggere Straffelte for forbrytelser og forseelser ved dom eller vedtatt forelegg Straffbare for forbrytelser fordelt etter alder Fengsler Åpnede konkurser, utleggsforretninger, tvangsauksjoner og utpantinger Åpnede konkurser, akkordforhandlinger, utleggsforretninger og tvangsauksjoner over fast eiendom Fattigvesenet 378 Undervisning Folkeskolen De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim. Bestått avgangseksamen Høyere almenskoier med eksamensrett Uteksaminerte kandidater fra menighetsfakultetet, høgskoler og krigsskolene Norges tekniske høgskole. Uteksaminerte arkitekter og ingeniører Norges landbrukshøgskole. Uteksaminerte kandidater Kinematografer Kringkastingen Universitetet i Oslo. Antall studerende, professorer og uteksaminerte kandidater 387 Offentlige finanser og valg Herredskommunenes nettoutgifter og -inntekter etter regnskapene Fylkeskommunenenes nettoutgifter og -inntekter etter regnskapene Bykommunenes nettoutgifter og -inntekter etter regnskapene By-, herreds- og fylkeskommunenes nettoutgifter og -inntekter etter regnskapene Skatter og avgifter til kommunene Antall skattytere, formue og antatt inntekt etter den kommunale skattelikningen Kommunenes gjeld Statens utgifter og inntekter etter regnskapene, 1913/ / Statens utgifter og inntekter etter regnskapene, / Skatter og avgifter til staten Norges statsgjeld Stortingsvalgene Kommunevalgene 417 Table Page 199. Drunkenness and arrests for drunkenness (in cities) per 1,000 population Number punished for felony and misdemeanour through sentence or fine Punishable for crime, by age Prisons Bankruptcy proceedings opened, foreclosures, forced auctions, and seizures Bankruptcy proceedings opened, compositions, foreclosures and forced auctions of real estate Public assistance. 378 Education Primary schools Technical schools in Oslo, Bergen and Trondheim. Graduates Secondary schools with rights of examination Graduates from institutions of higher education Norway's Institute of Technology. Graduates: architects and engineers Norwegian College of Agriculture. Graduates Cinemas Radio broadcasting University of Oslo. Number of students, professors and graduates 387 Public Finances and Elections Net expenditures and receipts of county municipalities Net expenditures and receipts of»fylke < municipalities Net expenditures and receipts of urban municipalities Net expenditures and receipts of urban, county and»fylke«municipalities Municipal taxes and excises Number of taxpayers, assessed wealth and income according to the municipal tax assessments Municipal debt Expenditures and receipts of the State, 1913/ / Expenditures and receipts of the State, / State taxes and excises Public debt of Norway Storting elections Municipal elections 417

13 Innledning Introduction Hensikten med denne publikasjonen har vært å samle i ett bind hovedresultatene av den norske statistikk gjennom mer enn hundre år. Spredte statistiske opplysninger om Økonomiske og sosiale forhold finnes meget langt tilbake og er publisert i forskjellige historiske verker om Norge. Et karakteristisk trekk ved den eldste statistikk er at resultatene bare i liten utstrekning ble trykt og således gjort tilgjengelig for samtiden. Man så på statistikken hovedsakelig som et hjelpemiddel til bruk 'i regjeringskontorene i administrasjonsøyemed. Amtmennenes femårs-beretninger danner imidlertid et unntak. Disse er utgitt regelmessig hvert 5. år fra 1835 inntil de opphørte i En kan gjerne regne den offisielle statistikken tilbake til 1797 da det ved kongelig resolusjon av 31. mai det året ble opprettet et -tabellkontor i KØbenhavn. Da Norge i 1814 fikk sin egen sentraladministrasjon ble statistikken henlagt til Finants- Handels- 'og Tolldepartementet. I 1832 ble det så i dette departement opprettet et eget»tabel-contoir«som i 1837 ble betydelig utvidd. I 1843 ble det reorganisert under en egen byråsjef. Det besto da foruten byråsjefen av 9 kopister. I 1846 ble tabellkontoret overført til Departementet for det Indre. Det foregikk imidlertid da ikke noen endringer i kontorets oppbygging. I løpet av 1860-årene ble kontorets virksomhet atskillig utvidd. Bl. a. ble en rekke nye felter trukket inn under den offisielle statistikk. Samtidig begynte Byrået å kommentere de statistiske tabeller. Det fikk derved et preg av forskingsinstitutt som det har søkt å bevare siden. I 1876 ble det nåværende Statistisk Sentralbyrå eller Det Statistiske Centalbureau, som det den gang het, organisert som et eget direktorat under Departementet for det Indre. Byrået har siden den tid gjennomgått en meget sterk utvikling, men selve organisasjonsformen The purpose of this publication is to present in one volume the main results of the Norwegian statistical work through more than 100 years. Scattered statistical data on economic and social conditions date tar back and are published in various historical works on Norway. It is characteristic of the earliest statistics that only few data were published and thus made available to the public. Statistics were regarded mainly as an instrument for use by the Government offices for administrative purposes. However»Amtmennenes femårs-beretninger«(5-yearly reports prepared by the»fylke«governors) form an exception. These were published regulary every five years from 1835 until they were discontinued in The official statistics may be dated back to 1797 when a table office was established in Copenhagen following a royal resolution on the 31st of May of that year. When Norway in 1814 got her own central administration, the statistical office was attached to the Department of Finance, Trade and Customs. Then, in 1832, a table office was established in this department. In 1837, it was considerably expanded. In 1843 it was reorganized under its own chief of section. It then consisted of nine statistical clerks in addition to the chief of section. In 1846 the table office was transferred to the Department of the Interior. No changes were made, however, in the organization of the office. During the 1860's the activities of the table office were considerably expanded and a number of new fields were covered by the official statistics. At the same time the Bureau began writing comments on the statistical tables. It thus took on the appearance of a research institute which it has tried to retain since. In 1876 the present Central Bureau of Statistics was organized as a separate directorate under the Department of the Interior. Since then the activities of the Bureau have been greatly expanded, but the organization has in the main remained unchanged. During the

14 14 Statistiske oversikter 1948 har stort sett vært uforandret. I årenes løp har Byrået vært underlagt forskjellige departementer. Fra 1. april 1934 har det sortert under Finansdepartementet. Som det vil framgå av innledningene til de forskjellige avsnitt, har Byråets arbeidsoppgaver gjennom årene variert atskillig. I tiden fra årene og utover foregikk det en betydelig sentralisering av den norske offisielle statistikken, slik at størstedelen av det statistiske arbeidet ble samlet i Byrået. I de siste par årtier før første verdenskrig foregikk det imidlertid igjen en desentralisering. Således overtok Riksforsikringsanstalten omkring århundreskiftet utarbeidelsen av den nye industristatistikk, mens Fiskeridirektoratet i Bergen omtrent samtidig overtok fiskeristatistikken. I 1913 ble mesteparten av sosialstatistikken overført til Sosialdepartementet. I mellomkrigsårene er statistikken igjen i stor utstrekning blitt sentralisert. Således er sosialstatistikken igjen ført tilbake til Byrået, og det har også fra 1921 overtatt utarbeidelsen av industristatistikken. Den offisielle statistikk har i årenes løp vært publisert i et stort antall bind. I 1861 begynte man å nummerere publikasjonene under hovedtitelen»norges Officielle Statistik«(N. O. S.). Systemet var slik at en bokstav antydet hvilket departement som utga statistikken, et nummer viste hvilken publikasjon det var og endelig viste et årstall hvilket år statistikken gjaldt. I 1881 gikk en over til en ny rekke; og endelig i 1885 innførte man det nåværende nummereringssystem. Her er publikasjonene delt opp i rekker og nummer. Den første rekke ble betegnet som rekke III for å skille den fra nummereringssystemene av 1861 og Etter hvert som publikasjonens antall har Økt, har en gått over fra rekke III til rekke IV osv. og er nå nådd opp i rekke X. Antallet av publikasjoner i hver rekke har variert, og det er ikke noe bestemt system for overgang fra en rekke til en annen. Inntil ganske nylig ble enkelte publikasjoner holdt utenfor rekkenumrene. Det gjaldt f. eks. Statistisk Årbok og Statistisk-Økonomisk oversikt. Disse er nå tatt med blant de nummererte publikasjoner. En oversikt over de offisielle statistiske publikasjoner er gitt i»fortegnelse over Norges offisielle statistikk«som er kommet ut tre ganger, nemlig for perioden juni 1889, 1. juli desember 1910 og 1. januar til 31. desember En ny katalog som skal omfatte hele perioden 1828 til i dag er under utarbeidelse. Alt i alt omyears, the Bureau has been under several departments. Since April 1, 1934, it forms a part of the Department of Finance. As may be seen from the introductions to the various sections, the work of the Bureau has varied greatly during the years. During the period following the 1860's a considerable centralization of the official statistics took place, so that the main part of the country's statistical work was done in the Bureau. During the last two decades before the first world war, however, the statistical activities were again decentralized. Thus, around the turn of the century the State Insurance Institution began to publish new industrial statistics, while the Fisheries Directorate in Bergen at the same time prepared the fisheries statistics. In 1913 the greater part of the social statistics were transferred to the Social Department. During the inter-war period the statistical activities were centralized again to a large extent. Thus the social statistics were transferred back to the Bureau, and beginning 1921 the Bureau also took over the preparation of the industrial statistics. The official statistics have been published during the years in a great number of volumes. Beginning 1861 the publications were numbered under the main title»norway's Official Statistics «(N. O. S.). In this system a letter indicated the department which issued the statistics, a number indicated which publication it was, and finally a figure the year covered. Beginning 1881 a new Series of publications was started, and finally, beginning 1885, the present numbering system was introduced. The publications are now divided into Series and numbers. The first Series was called Series III, to distinguish it from the numbering 'systems of 1861 and As the number of publicatioøs has increased, the number of the Series has been changed from III to IV, etc., and has now reached Series X. The number of publications in each Series has varied and there is no system for the change from one Series to the next. Until recently some publications such as the Statistical book and the Statistical Economical Survey were kept outside the numbering system. These are now included among the numbered publications. A catalogue of all official statistical publications has been published in»list of Norway's Official Statistics«which has been issued three times, namely for the period 1823 to June 30, 1889, from July 1, 1889, to December 31, 1910, and from January 1, 1911 to December 31, A new catalogue comprising the entire period from 1828 to the present

15 Statistiske oversikter fatter Norges offisielle statistikk i dag omlag verker. De tallene som er gjengitt her gjelder for størsteparten riket, til dels delt på byer og bygder. Bare i noen få tilfelle har en tatt med oppdeling på fylker eller andre geografiske enheter. For ikke å gjøre publikasjonen altfor omfattende, har en også måttet begrense seg til de viktigste serier innen hvert område. Den som trenger mer detaljert statistikk må der. for gå til hovedpublikasjonene. Det er antydet i innledningene hvorfra materialet er hentet. Tallene er såvidt mulig brakt a jour til For senere år vil en kunne hjelpe seg med de forskjellige utgaver av Statistisk Årbok som kommer etter hvert og hvor de siste tallene blir ført opp. Det er hensikten med denne publikasjonen at den skal virke som et supplement til Byråets årbok og ikke som en erstatning for den. is in preparation. Altogether Norway's Official Statistics to-day comprise approximately 2,000 volumes. The figures published in the present volume cover data for the kingdom, partly with subtotals for cities and rural districts. Only in a few cases have figures for»fylkes and other geographical sub-sections been included. In order to limit the size of the publication, only the main series have been included. If more 'detailed statistics are needed, it is therefore necessary to consult the main publications. It has been indicated in the introduction to each section from what source the figures have been taken. The figures have as far as possible been brought up to For later years comparable figures may be found in the current issue of the Statistical book where data for the last, few years are printed. It is intended that the present publication should form a supplement to the Bureau's book 'and not be a substitute for it.

16 Meteorologiske forhold Meteorological Data De viktigste meteorologiske data finnes i Statistisk Årbok. Detaljerte oppgaver over nedbør, temperatur, fuktighet m. m. er trykt i en rekke publikasjoner, hvorav den viktigste er Meteorologisk Årbok. Denne er utgitt siden 1867 av Meteorologisk Institutt som ble opprettet 1. desember ÅrbØkene inneholder meteorologiske observasjoner som er utfert på de forskjellige stasjoner i årets løp samt resultater av arbeider utført ved instituttet. For årene utga Meteorologisk Institutt en publikasjon under navnet»me teorologiske Iagttagelser«. Ved meteorologkongressen i Munchen 1891 ble det besluttet at bestyrerne av de forskjellige meteorologiske sentralanstalter fra tid til annen skulle offentliggjøre tabeller over sine lands klima. For Norges vedkommende resulterte dette i en serie på 14 publikasjoner under navnet»klimatabeller for Norge«. Disse utkom i tiden i serien Videnskabsselskape:ts skrifter. (Utarbeidelsen ble forestått av Henrik Mohn). De oppgaver over temperaturen i Oslo som er tatt med i disse oversikter, er hentet fra B. J. Birkeland:»Altere meteorologische Beobachtungen in Oslo«. (Geofysiske publikasjoner. Vol. III nr. 9. Utgitt av Den geofysiske kommisjon. Oslo 1925). For Bergens vedkommende er oppgavene hentet fra B. J. Birkeland:»Altere meteorologische Beobachtungen in Bergen«. (Geofysiske publikasjoner Vol. V. nr. 8. Utgitt av Det norske videnskapsakademi i Oslo 1928.). Oppgavene over temperaturen i Trondheim har en fått fra Meteorologisk Institutt. Det 'samme gjelder for Oslo og Bergen de siste 20 årene da oppgavene for disse årene ennå ikke er trykt. Oppgavene over nedbøren i Bergen før 1910 er trykt i publikasjonen»das Klima von Bergen«av N. J. FØyn. I. Teil. Niederschlåge. The most important meteorological data are found in the Statistical book. Detailed data covering rainfall, temperature, humidity, etc. areissued in a variety of publications of which the most important is the»meteorologisk Årbok«(Meteorological book). This has been issued since 1867 by the Meteorological Institute which was founded December 1, The yearbooks contain the meteorological 'observations collected by the various 'stations in the course of the year together with the results of the work performed by the institute. For the years the Meteorological Institute put out a publication entitled»meteorologiske Iagttagelser«. At the Meteorological Congress in Munich in 1891, it was resolved that the directors of the various central meteorological institutes should publish from time to time tables regarding the climate of the country. Such data for Norway were issued in a series of 14 publications under the title»klimatabeller for Norge«. These came out in the period in the series of writings by the Scientific Society. (The work was carried out under the 'direction of Henrik Mohn). The data on the temperature in Oslo included in these surveys were taken from B. J. Birkeland's»Altere meteorologisehe Beobachtungen in Oslo«. Geophysical publications. Vol. III, No. 9. Issued by the Geophysical Commission: Oslo 1925). Similar data for Bergen were taken from B. J. Birkeland's»Altere meteoroilogische Beobachtungen in Bergen«. (Geophysical publications. Vol. V, No. 8. Issued by»the Norwegian Academy of Science«:in Oslo. Oslo 1928). Daua on the temperature in Trondheim have been taken from The Norwegian Meteorological Institute. The :same is true for Oslo and Bergen for the last twenty years, since data for these years have not yet been printed. Data on rainfall in Bergen prior to 1910 have been printed in the publication»das Klima von Bergen«I. Teil. Niederschlåge, by

17 Statistiske oversikter (Særtrykk av Bergens Museums årbok. Bergen 1910). NedbØrsoppgavene for Øvrig har en fått i manuskript fra instituttet. Temperaturen observeres til faste klokkeslett i løpet av dagen. I tidens løp er disse klokkeslett forandret flere ganger. Da temperaturen tilnærmet beregnes som 24 timers gjennomsnitt, spiller dette imidlertid mindre rolle. På grunn av flytninger av stasjonene er det brudd i observasjonsperiodene. En har gjort oppmerksom på dette i tabellene. N. J. FØyn. (A reprint from Bergens Museum's book. Bergen 1910). The other data on rainfall have been received in manuscript from the institute. The temperature is observed at certain hours during the day. In the course of years, the exact time at which these observations were taken hats been changed several times. However, this is of little importance as the approximate temperature is calculated as a 24- hours average. As a result of moving thestations, there is a breach in the periods of observation. Attention has been called to this fact in the tables. 2

18 18 Statistiske oversikter 1948 Tabell 1. Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Oslo. Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Oslo. År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des. Årlig gjennomsnitt Annual mean ,o 8,9 13,3 16,3 16,o 10,8 7,5 0,6 HE 3,1 4, , 8,7 +12,0 HE 2,2 0,4 8,9 14,3 17,2 13,7 11,4 5,o HE 1,5 H, 4,8 3, ,4 HE 3,6 HE 5,8 1,0 9,8 14,8 17,o 13,8 11,5 7,9 0,4 HE 5,5 4, , 5,o H- 2,6 H- 0,1 6,3 8,6 14,o 14,3 15,5 11,5 4,o 0,9 H- 7,4 5,o , 8,s HE 7,o 0,3 5,1 11,3 13,o 14,3 14,5 10,4 4,9 -E 1,6 HE 1,o 4, , 4,8 --E 1,4 0,9 6,4 13,0 15,5 15,5 18,1 11,0 6,4 H- 1,1 0,3 6, , 2,5 HE 5,6 -E.1,s 3,o 10,o 14,8 16,9 17,o 12,o 3,3 0,9 HE 0,6 5, ,9 H-10,1 HE 3.6 5,o 12,5 13,3 16,o 14,4 11,3 6,o H- 0,9 HE 9,5 4,o '- 3, 4 H-12,0 HE 5,3 4,6 9,6 14,4 16,6 15,1 10,8 4,4 3,o HE 2,9 4, , 3,6 HE 4,6 1,8 4,5 9,o 16,6 17,3 20,1 12,9 9,4 1,8 2., 6,9 6, ,o HE 6,5 HE 1,5 1,5 9,3 15,4 17,8 16,1 10,1 4,o 4,3 HE 0,9 5, ,3 HE 4,0 H- 0,1 4,4 11,8 14,5 14,5 12,9 11,o 5,1 H, 1,9 HE 4,o 4, ,8 HE 2,4 0,o 3,1 11,o 12,3 15,5 15,1 10,s 3,3 HE 0,8 HE 5,9 4, ,1 HE 2,3 HE 1,8 3,6 10,3 14,6 17,1 14,9 10,6 3,9 H, 1,o HE 2,1 4, ,5 HE 2,6 HE 2,o 4,3 8,4 12,5 14,1 14,1 11,5 6,6 0,1 HE 0,8 5, , 2,4 HE 4,8 HE 0,8 2,9 11,1 14,6 19,1 16,9 11,o 2,4 HE 2,5 H- 2,6 5, , 1,5 --E 8,o HE 5,6 1,9 10,6 17,3 16,9 14,5 11,6 6,o 2,o H- 3,5 5, , 5,s HE 2,o 2,4 5,8 10,6 15,o 18,6 16,6 11,1 5,9 H,1,3 H, 3,4 6, , 6,3 H-13,4 H, 3,4 3,3 8,1 14,9 20,8 15,3 11,o 5,9 0,0 HE 7,1 4, ,_ 5,1 H- 6,9 HE 2,o 4,1 9,4 13,3 14,9 13,o 10,1 6,5 H- 3,9 HE 4,6 4, , 1 HE 2, 1 HB 0,8 2,9 10,5 15,o 16,1 18,5 13,4 7,6 HE 0,1 1,5 6, ,1 HE 2,1 0,6 5,1 10,o 17,5 17,8 17,s 13,3 5,1 H, 2,8 H,1,9 6, ,o HE 0,5 1,6 3,1 12,1 16,3 18,1 16,1 11,5 5,o 0,8 HE 4,6 6, , 5,o HE 6,6 H- 2,s 3,4 8,9 14,3 16,3 13,9 10,9 5,o HE 0,9 HE 8,9 4,o , 8,8 HE 1,5 0,5 4,9 7,6 17,5 16,6 15,1 10,4 7,3 HE 1,o HE 1,4 5, ,6 HE 8,8 HE 4,1 3,1 11,9 13,s 14,o 14,1 11,o 6,5 2,4 H- 3,1 4, , 0,8 0,3 0,3 5,6 8,6 14,8 15,1 14,9 11,1 7,6 2,9 HE 1,1 6, , 5,4 HE 3,5 HE 4,1 3,5 7,9 13,6 17,1 13,o 10,8 3,o HE 2,4 H- 2,o 4, , 3,4 H, 90 HE 3,6 4,o 11,3 13,4 16,9 14,4 12,5 3,6 2,1 0,o 5, ,o HE 3,4 HE 5,5 5,o 8,s 16,3 16,4 14,8 12,3 5,5 H, 2,5 H, 2,9 5, ,3 HE 2,o -E 3,6 2,1 5,8 12,8 15,s 16,3 10,8 6,3 HE 0,1 HE 8,6 3, ,7-2,H 1,7 0,6 4,5 11,7 15,2 18,9 18,0 10,4 5,1 0,4 HE 1,6 6, ,5 H- 1,7 HE 2,7 5,4 8,3 12,9 16,7 14,o 10,7 5,1 HE 2,3 H- 4,5 4, ,2 HH 9,3 HH 1,9 4,4 10,1 14,4 17,6 15,9 10,o 3,9 0,7 H, 7,7 4, ,3 H-10,4 0,6 2,2 8,7 14,1 15,8 15,6 9,5 4,7 H- 1,8 HE 4,5 3, ,5 HE 2,2 -E 1,1 5,0 10,8 15,3 18,5 14,2 10,5 7,5 3,1 HE 4,9 6, ,- 0,1 -.:72,3 HH 1,3 4,o 7,8 15,3 17,5 14,4 10,5 4,6 0, , ,9 HE 0,3 0,7 5,1 8,9 14,8 16,9 13,6 11,o 8,2 0,a H, 7,9 6,o , 8,6 -E.8,3 HE 3,1 4,2 10,7 14,7 17,3 16,5 11,6 3,5 HE 2,3 HE 3,4 4, ,8 -E 4,7 HE 1,8 3,6 9,1 16;4 17,2 16,o 10,5 4,9 H- 2,o HE 8,9 4, , 6,3 HE 8,4 + 5,o 1,6 7,7 14,5 15,9 13,4 8,3 4,9 3,9 HE 1,5 4, ,6 HE 1,1 0,7 7,1 10,6 15,6 17,0 17,3 12,4 8,3 HE 0,3 H., 5,8 6, ,2 2-7,3 2,.7.2,2 3,6 10,5 15,4 16,7 16,5 11,9 5,7 HE 0,8 HE 6,o 4, ± 5,o H, 0,9 1,1 5,5 10,3 '16,4 16,3 19,2 13,3 0,8 HE 0,7 HE 5,6 5,9 1881,2-8,7 -E- 7,3 + 5,5 0,8 10,1 15,1 15,9 13,8 11,3 3,6 2,o 0,5 4, ,2 HE 1,4 2,3 4,6 10,9 15,2 16,6 16,4 12,8 5,7 HE 1,5 HE 5,1 6, ,3 HE 1,8 H- 2,9 5,8 10,9 15,6 17,4 15,4 11,1 5,9 2,2 HE 3,2 5, ,2 HE 1,2 0,7 4,5 9,3 14,6 17,2 16,8 13,8 7,3 HE 0,5 HE 4,3 6, , 6,o HE 1,4 HE 0,3 5,6 8,3 13,8 17,3 13,9 9,9 4,o H, 0,7 H,1,3 5,3 L886 2, 3,o H- 3,7 HE 2,7 4,3 9,s 15,2 16,9 15,4 11,2 5,7 2,8 HE 5,9 5,5 L ,5 HH 0,4 1,2 4,6 11,1 17,1 16,7 14,5 11,3 4,5 HH 0,8 HH 4,o 6, ,8 HH 8,3 HH 6,7 1,7 9,4 16,2 16,2 14,2 11,4 4,6 H- 0,7 HE 0,2 4, ,6 HE 5,1 HE 1,7 5,5 15,7 20,5 16,7 14,8 10,2 7,1 1,o HE 1,4 6, ,4 HE 3,o 1,1 4,9 13,5 14,o 14,8 15,0 12,6 4,7 0,6 HE 5,1 6, , 5,9 HE 1,7 -E 1,7 4,7 10,1 15,4 17,6 14,5 11,7 8,o H- 0,6 HE 2,3 5,8 L ,2 HE 4,7 HE 0,3 4,8 9,7 14,4 16,9 14,7 11,2 5,9 2,o H- 5,3 5,2 1 Tallene fra og med 1877 er ikke helt sammenliknbare med tidligere år. The figures beginning 1877 are not entirely comparable with earlier years.

19 Statistiske oversikter Tabell 1. (Forts.). Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Oslo. (Cont.). Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Oslo. År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des. Årlig gjennomsnitt Annual mean 1893 :- 8, ,o 5,s 10,7 16,4 18,1 15,9 10,2 5,9 = 1,6 0,o 5, , 1,7 = 1,7 2,5 7,2 9,4 15,9 19,o 14,9 10,1 4,2 2,9 4 1,8 6, = 6,9 = 7,5 _ 1,o 5,1 14,4 15,8 15,5 15,4 12,3 3,4 = 0,5 -; 3,8 5, _ 4,8 = 1,o 0,3 5,2 12,3 18,4 19,2 15,3 11,7 6,0 = 1,7 = 3,2 6, , 5,5 4 4,1 = 1,1 5,6 11,4 16,6 19,6 17,7 11,1 5,0 0,4 4 0,6 6, ,6 = 2,o = 0,6 4,o 9,7 15,3 15,5 14,2 11,5 6,4 0,9 = 1,4 6, ,6 = 2,9 = 1,1 4,2 9,9 15,6 19,9 17,2 11,1 6,0 4,o = 3,3 6, _ 3,6 = 8,4 = 1,3 4,1 8,9 17,4 17,1 15,8 11,5 6,3 1,2 = 2,1 5, ,7 = 7,7 = 1,3 6,o 13,o 15,3 22,7 17,4 12,7 8,9 = 1,7 = 3,5 6, = 1,2 = 5,4 = 0,6 3,8 8,2 15,9 14,9 13,o 9,8 4,2 = 0,1 = 6,o 4, ,8 0,6 3,2 4,o 10,9 15,9 16,2 14,5 11,7 4,4 0,o = 2,3 6, = 1,5 = 5,0 = 1,4 4,7 9,o 15,5 18,o 16,o 11,5 6,8 = 0,8 = 3,o 5, ,5 = 1,o 1,2 3,7 11,2 17,6 18,1 14,4 11,1 2,8 0,o = 0,7 6, = 2,3! 1,9 = 0,2 5,8 11,1 17,7 17,1 15,6 12,o 6,6 3,o = 2,2 6, _ 4,9 4-2,5 1,2 4,9 9,1 13,6 15,6 13,4 10,7 9,7 2,1 2:-. 4,8 5, '-- 3,7 0,2 2,1 4,7 10,0 15,4 17,6 16,3 10,6 7,8 0,5 = 0,7 6, = 1,7-5,4 = 2,4 3,3 8,1 15,3 16,1 15,1 11,2 8,6 = 0,9 = 3,2 5, = 4,5 4-0,1 2,1 5,7 12,1 16,2 16,7 15,7 12,2 6,1 4 0,2 4 1,6 6, ,5 2:7 1,o 1,1 5,6 13,1 15,3 18,2 17,8 12,7 4,o 1,2 0,6 7, = 7,3 _ 4,2 2,1 5,2 10,9 15,6 18,6 14,9 9,7 4,6 0,4 0,2 5, ,3 4-0,8 2,1 6,2 12,o 15,3 18,3 14,9 11,7 6,7 3,8 _ 3,4 6, ,9 0,9 = 0,1 7,0 10,o 16,6 21,8 16,9 12,4 5,7 0,9 1,2 7, = 5,o = 2,o = 1,7 5,1 10,1 14,4 15,9 15,4 10,3 3,5 = 1,3 = 8,8 4, ,9-2, ,9 5,1 10,9 13,0 17,6 15,4 10,5 4,5 3,5 = 1,3 6, = 10,9-5,9 = 3,6 2,6 11,2 16,9 17,1 17,5 12,3 6,3 1,1 4-3,9 5, = 6,4 = 1,6 = 0,2 6,o 13,o 14,2 17,2 15,8 9,4 8,o 2,3 = 2,2 6, ,7-6,4 = 0,7 4,3 13,7 14,2 19,o 14,o 11,8 5,3 = 2,8 = 5,4 5, = 5,o 0,4 3,1 5,2 11,3 16,o 16,3 14,3 11,3 3,9 2,3 4 1,9 6, '. 1,7 = 2,6 3,6 8,9 11,7 14,7 17,8 14,4 10,8 7,4 = 0,8 = 1,2 6, ,4 = 3,6 = 0,3 3,4 10,4 14,8 16,o 14,4 10,4 4,5 0,9 = 0,6 5, ,5 = 5,o 0,s 4,3 8,7 12,1 17,3 14,1 10,4 6,1 = 1,4-4,6 5, = 3, ,1 = 3,o 3,3 9,o 14,o 15,8 15,4 12,3 7,3 1,6 2,5 5, = 0,1 0,4 = 1,o 6,o 10,4 15,7 20,o 16,4 11,2 5,3 = 3,1 = 7,3 6, = 3,1-4,8 1,3 6,2 10,1 14,9 18,7 16,1 11,5 3,o 2,5 = 3,9 6,o 1927 = 0,8 = 2,s 1,9 4,1 7,7 11,6 18,4 16,6 10,5 5,2 = 1,4 = 8,o 5, = 2,9 = 2,5 = 1,3 4,8 10,7 12,2 14,7 14,5 10,7 5,9 1,a = 2,1 5, ,6 4-7,6 2,2 2,8 10,2 13,3 16,6 13,6 12,o 6,6 3,6 1,8 5, ,4 2,4 0,6 8,8 11,7 15,5 17,5 16,1 10,6 6,9 2,o 0,o 7, = 5,3 = 2,6 = 2,7 3,9 10,8 13,2 16,6 14,5 9,5 5,9 4,1 =. 2,o 5, , ,2 = 0,4 5,1 11,1 14,s 17,6 16,8 10,9 4,2 0,9 1,2 6, ,2 = 2,4 0,7 5,5 10,7 18,5 19,2 16,4 12,9 7,o 0,6 = 3,8 6, ,1 0,6 1,s 5,4 11,3 15,s 18,4 16,5 13,o 7,8 1,5 2,3 7, = 3,0 = 0,9 0,4 5,6 10,4 15,3 18,6 17,o. 11,1 6,s 4,2 = 1,4 7,o 1936 = 2,6-4,3 0,9 4,4 12,6 17,6 17,6 16,7 10,2 4,9 2,6 1,9 6, = 3,2 = 5,1 = 2,6 6,o 11,9 13,5 18,6 18,5 11,5 8,2 = 0,1 = 5,6 6,o 1938 = 3,o = 0,9 4,o 5,5 9,2 13,2 16,6 17,4 12,7 7,o 3,5 = 2,o 6, = 3,9 = 0,6 0,2 5,o 10,6 15,2 16,1 17,8 12,2 3,1 2,o - 5,9 6,o ,o = 8,9 = 2,9 3,o 12,2 17,1 16,2 14,o 9,6 4,8 0,9 = 4,1 4, ,8 = 2,1 3,1 9,5 15,8 19,2 14,3 11,1 4,6 0,4 4. 4,3 4, =12,1 = 8,7 = 5,5 5,o 9,5 12,9 16,3 15,1 10,6 6,2 1,6 = 1,1 4, =- 5,5 0,6 3,3 6,4 11,o 15,3 16,9 14,2 11,o 8,o 1,4 = 3,4 6, ,2 1,9 4-0,2 3,7 8,7 12,6 17,8 17,1 10,7 7,1 0,6 4-0,3 6, ,3 = 1,7 2,7 6,3 10,0 14,5 18,6 18,4 11,2 6,4 = 0,6 = 2,3 6, =- 4,4 = 3,7 = 1,, 6,7 11,8 13,4 17,s 15,1 11,6 4,1 2,6 _ 1,2 6,o 1947 = 3,7 4-13,1 = 4,1 4,1 14,3 17,o 18,6 20,3 13,7 5,7 = 2,5 : 3,2 5,6 1 I 1937 ble Meteorologisk institutt flyttet til Blindern. Tallene fra og med dette år er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere år. 1 In 1937 the Meteorological Institute was moved to Blindern. The figures beginning this year are, therefore, not entirely comparable with earlier years.

20 20 Statistiske oversikter 1948 Tabell 2. Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Bergen. Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Bergen. År ' Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des. Årlig gjennomsnitt Annual mean ,4 1 =0,3 1 1,9 15,6 19,5 113,2 112,7 112,8 110,8 1 5,8 13,2 12,5 16, ,0 14,o 12,5 14,8 110,3 113,1 114,1 112,7 112,7 14,8 16,3 1±0,9 17, ,6 2,4 3,o 3,5 10,4 13,5 15,8 13,5 12,5 9,5 5,5 4,1 7, ,2 2,1 2,3 5,7 10,4 12,8 16,2 16,9 12,3 6,3 1,8 0,o 7, ,2 2,1 1,9 6,1 10,5 12,o 14,9 12,9 11,1 7,3 4,s 0,9 7, ,5 2,5 3,3 8,2 8,7 12,9 14,6 13,7 13,4 10,1 4,9 5,1 8, ,o 4,7 4,3 7,6 11,3 11,9 14,7 14,6 10,4 17,3 16,3 12,3 8, ,8 = 0,s 3,4 15,7 18,8 112,5 112,6 14,2 11,o 9,5 6,1 3,5 6, ,1 3,2 2,9 7,1 8,9 13,6 14,1 14,8 13,9 17,6 13,7 12,6 8,o ,6 11,9 13,8 16,7 1 11,6 112,3 115,7 1 15,1 112,5 18,5 3,9 3,5 18, ,3 5,9 5,3 16,1 111,1 114,7 116,3 113,9 110,9 18,6 14,2 14,6 18, =0,4 1 =1,8 11,0 16,5 110,6 112,3 112,9 114,5 112,7 18,4 12,2 14,4 16, ,8 '±0,3 14,1 15,6 1 10,2 113,9 117,0 115,2 112,o 17,8 15,2 12,6 17, ,8 1H-0,5 12,4 15,3 1 10,1 1 13,8 114,4 1 13,9 111,0 16,4 10,8 10,4 16, ,5 1 +1,1 13,4 16,7 1 11,4 112,7 114,9 1 12,9 111,8 17,4 15,0 10,, 17, ,2 10,6 12,9 17,3 1 10,6 115,3 117,3 117,1 110,4 19,8 11,8 14,6 18, ,6 12,5 13,7 18, ,9 113,4 114,5 110,1 19,1 15,o 13,8 18,1_ ,4 12,5 13,2 16,8 110,6 112,2 115,8 112,9 112,6 18,6 13,6 1 1,8 17, ,o 4,3 3,9 5,2 10,4 12,5 118,4 115,4 111,o 17,9 14,5 15,6 18, ,0 3,3 3,6 4,o 9,8 12,5 12,6 14,2 11,6 7,8 3,1 2,4 7, ,6 0,5 3,6 4,8 7,9 11,3 12,s 11,o 9,3 7,3 3,o 1,8 6, = 0,8 2,7 = 0,5 5,2 8,6 11,5 13,2 12,6 11,4 7,9 3,o 2,9 6, = 3,o = 4,2 1,o 2,o 8,4 11,9 13,6 11,9 11,4 7,1 3,o 4,4 5, = 0,7 1,8 = 0,7 2,8 7,9 11,7 14,3 12,o 11,4 8,6 4,o 0,4 6, ,o 2,2 2,3 6,3 8,4 11,1 12,o 14,7 11,1 5,6 4,7 0,s 6, = 1,8 0,4 5,7 5,4 9,6 11,8 12,5 14,7 12,o 6,3 2,5 3;4 6, ,9 4,2 3,6 6,8 12,5 12,7 14,1 15,4 12,5 7,6 1,8 6,3 8, ,7 = 3,2 2,6 5,4 10,2 14,2 13,7 15,2 12,o 5,o 3,8 5,6 7, ,8 = 2,8 1,3 6,3 11,2 10,7 13,o 15,o 10,5 7,4 3,o = 1,8 6, ,7 = 3,2 1,6 6,2 10,4 12,9 15,o 14,9 9,6 7,6 6,5 2,4 6, ,4 4,o 3,9 6,6 9,4 16,2 15,5 18,o 12,8 10,8 5,8 = 2,2 8, ,6 0,8 3,8 3,6 9,7 12,s 15,1 13,9 9,3 6,3 7,o 4,o 7, ,1 1,4 3,8 5, ,9 12,6 12,6 11,2 7,4 2,7 3,5 7,o 1849 = 0,4 2,5 2,9 4,8 10,5 9,2 14,o 13,5 11,1 6,2 2,7 0,5 6, = 2,o 2,1 0,3 6,7 9,2 12,3 14,6 12,8 11,o 5,8 3,6 3,4 6, ,5 2,6 2,o 5,6 8,4 10,3 13,1 12,3 11,1 9,o 1,6 4,3 7,o ,1 2,o 2,2 4,3 10,8 15,7 17,2 16,9 11,1 6,1 4,6 20 8, ,3 = 3,3 0,1 5,2 9,9 15,6 15,1 13,7 11,1 8,4 6,2 0,5 7, ,6 1,6 5,4 5,2 9,6 13,6 15,5 14,4 10,0 7,3 1,7 1,4 7, = 1,0 = 5,2 0,2 4,6 8,1 11,9 18,0 13,0 10,s 7,5 4,6 0,6 6, ,5 0,4 2,3 6,7 9,5 10,6 13,0 12,7 11,5 9,3 1,2 1,0 6, = 0,8 2,5 2,8 5,6 10,7 12,9 13,s 16,3 14,3 9,2 6,5 6,6 8, ,2 1,4 1,5 4,o 9,2 15,3 14,9 16,2 13,1 6,5 2,o 4,5 7, ,8 3,3 3,o 4,o 11,4 14,7 13,5 13,6 11,8 8,3 4,1 0,o 7, ,1 = 0,6 1,o 5,4 8,6 13,3 14,2 14,0 10,2 7,7 1,5 = 0,9 6, ,6 2,5 3,7 4,9 6,8 16,1 15,2 14,1 11,9 10,6 3,o 3,6 7, ,7 0,8 1,5 5,3 12,9 13,2 12,s 13,4 11,7 9,o 4,2 3,6 7, ,9 3,5 2,7 6,2 7,6 14,3 12,4 13,o 11,o 9,3 6,1 1,s 7, ,1 = 0,5 1,1 6,4 8,1 11,7 14,8 12,2 12,1 6,5 4,1 2,4 6, = 0,2 = 2,o 0,9 6,1 11,3 11,2 14,3 14,6 12,8 5,5 4,5 4,5 7,o ,6 1,3 0,1 6,6 8,4 15,o 14,8 14,3 12,1 8,1 2,5 1,5 7, = 3,9 3,1 0,o 4,4 7,6 10,7 14,6 15,o 11,6 7,6 4,0 1,1 6, ,2 2,8 3,7 5,6 10,9 12,3 15,o 16,4 11,5 7,6 2,4 3,, 7, ,6 3,o 1,o 6,1 8,o 10,3 13,1 12,3 10,9 6,4 2,4 0,2 6, ,4 = 1,1 1,6 6,2 8,6 11,6 14,6 15,2 10,6 6,6 4,2 = 1,5 6, = 0,4 = 1,, 4,2 3,3 8,8 14,8 14,5 14,o 10,6 7,8 1,8 1,5 6, ,1 3,5 3,o 6,8 9,4 14,6 17,5 14,5 10,7 8,s 5,o 0,3 8, ,6 1,4 3,5 4,8 8,1 13, ,8 11,3 5,7 4,7 4,8 7, ,5 3,5 3,4 6,5 9,0 11,5 15,2 12,3 11,4 9,2 2,9 = 2,4 7, ,o = 1,7 1,5 5,7 10,o 12,9 15,5 15,o 11,9 5,7 1,1 2,6 6, ,o = 0,1 1,s 6,1 8,7 14,8 13,1 14,5 10,7 7,9 1,5 = 0,9 6, ,8 0,o 0,1 4,3 7,5 11,4 13,9 13,7 9,4 6,4 6,4 2,5 6, ,2 3,o 1,7 7,6 9,7 12,8 13,7 16,0 11,7 9,6 2,3 = 3,8 7,o 1879 = 1,9 = 1,0 0,4 5,o 8,9 13,o 15,2 15,3 11,1 7,0 2,5 1,5 6, ,o 3, ,9 8,3 13,7 14,1 16,1 13,4 3,9 3,2 = 0,1 7, ,4 = 1,7 = 1,1 2,7 9,6 11,9 12,9 12,1 12,6 5,6 6,1 4,3 6,o ,9 3,2 3,4 5,8 10,o 14,4 15,1 14,5 13,2 8,5 2,5 = 1,, 7,s 1 Interpolerte tall. 1 Interpolated figures.

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 11. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 87 SÆRTRYKK FRA "THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 78 (1976) ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA By Vidar

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer