NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN ISSN

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enhet Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than 0.5 of unit 0,0 employed ' Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser NOS Norges offisielle statistikk SM Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå Byrået Statistisk Sentralbyrå Abbreviations in source references NOS Norway's Official Statistics MB Monthly Bulletin of Statistics, published by the Central Bureau of Statistics The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway W. C. Fabritius & Sønner A/S, Oslo 1980

3 Forord Statistisk årbok 1980 inneholder oppgaver for de siste år fra ulike områder av norsk statistikk inndelt i 25 kapitler. I alt 14 nye tabeller er tatt med i denne utgaven, mens 6 tabeller som var med i forrige utgave, er tatt ut. I kapitlet om befolkning og helseforhold er det en ny tabell over pasientbelegg ved sykehus og sykehjem og fire nye tabeller med resultater fra fruktbarhetsundersøkelsen i For kvinner i ulike aldersgrupper er det gitt opplysninger om bruk av prevensjonsmetode, samlivsform, utfall av svangerskap og tid mellom første giftermål og første fødsel. Under jordbruk, skogbruk og jakt er det to nye tabeller. Den ene gir tall for forbruk av energi i jordbruket, og den andre viser brukene etter eie- og leieforhold og størrelsen av leid jordbruksareal. I kapitlet om annen samferdsel er det to nye tabeller over lastebiltransport. De gir tall for turer med last, transporte rt gods etter fylke, og transportert gods og tonnkilometer etter vareslag. Under penger og kreditt er det kommet med to nye tabeller for forretnings- og sparebanker. Den ene gir rente- og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner og den andre rentesatser på nye innskott i norske kroner. Det er også en ny tabell som viser resultatregnskap for private finansieringsselskaper. I kapitlet om lønninger blir det gitt opplysninger om månedsfortjenesten for to nye lønnstakergrupper. Det gjelder sjøfolk på forsyningsskip og ansatte på borerigger. Statistisk Sentralbyrå har også denne gang fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til utarbeiding av noen tabeller. Byråets informasjonsavdeling har stått for redaksjonen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. september 1980 Petter Jakob Bjerve Erik Botheim

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway 1980 contains data for the last years from various fields of Norwegian statistics, divided into 25 chapters. 14 new tables are included in this edition, and 6 tables from the last edition are omitted. The chapter of Population and health presents a new table on patient population in hospitals and nursing homes and four new tables giving results from the Fertility Survey For women in different age groups the tables are showing use of contraception method, cohabitation form, outcome of pregnancies and time between first marriage and first birth. Under Agriculture, forestry and hunting two new tables appear. The first one gives data on consumption of energy in agriculture, and the other shows holdings by ownership and tenancy, and rented agricultural area. In the chapter of Other transport and communications you will find two new tables on road goods transport. Figures are given for journeys with load, goods transported by county, and goods transported and ton-kilometres by commodity. Under Money and credit there are two new tables on commercial banks and savings banks. One of them gives interest rates and commissions on new loans in Norwegian kroner, while the other shows interest rates on new deposits in Norwegian kroner. In the same chapter you will also find a new table giving the working account of private financial companies. In the chapter of Wages and salaries figures on monthly earnings are given for two additional groups of wage earners, i.e. seamen on supply ships and employees on drilling rigs. The Information department of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 September 1980 Petter Jakob Bjerve Erik Botheim

5 Kapitler: Chapters: '5 Innhold Contents Side Innhold Contents Page Tabelldel Tables 1 Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate ' Befolkning. Helseforhold Population. Health ' Arbeidsmarked Labour market ' Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments ' Jordbruk. Skogbruk. Jakt Agriculture. Forestry. Hunting ' Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling ' Bergverksdrift. Industri. Kraftforsyning. Bygge- og anleggsvirksomhet Mining and quarrying. Manufacturing. Electricity and gas supply. Construction ' Utenrikshandel External trade Innenlandsk handel mv. Internal trade etc ' Sjøtransport Water transport ' Annen samferdsel Other transport and communications ' Offentlige finanser Public finance ' Penger og kreditt Money and credit ' Priser Prices ' Lønninger Wages and salaries ' Inntekt og formue Income and property Forbruk Consumption ' Boliger og boforhold Dwellings and housing conditions ' Sosiale forhold Social conditions ' Rettsforhold Justice and crime ' Utdanning og forskning Education and research Kultur Culture Ferie og friluftsliv Holidays and outdoor life ' Valg Elections ' '25 Svalbard Svalbard ' Internasjonale oversikter International tables ' Alfabetisk saksregister, side '22 Alphabetical index, page 30 Mål og vekt, side 454 Measures and weight, page 454. SI-enheter, side 455 SI units, page 455. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1979, side 456 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1979, page 456. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), side 460. Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN), page Geografiske og meteorologiske forhold 1 Geography and climate Tabell Side Table Page 1 Geografiske forhold 1 1 Geography 1 2 Samlet areal, areal, areal etter høyde 2 Total area, area by height above sea over havet, og lengde strandlinje 2 level, and length of coastline 2 3 Administrative inndelinger 3 3 Administrative divisions 3 4 Meteorologiske forhold 4 4 Climate 4 2 Befolkning. Helseforhold 2 Population. Health 5 Hjemmehørende folkemengde 6 5 Resident population 6 6 Beregnet folkemengde 6 6 Estimated population 6 7 Areal og hjemmehørende folkemeng- 7 Area and resident population 7 de 7

6 '6 Tabell Side 8 Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk 7 9 Areal og folketall i tettsteder med minst 6000 innbyggere 8 10 Areal og hjemmehørende folkemengde i kommunene 9 11 Folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig status Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder. Prosent Hjemmehørende folkemengde etter tilslutning til trossamfunn Registrerte trossamfunn utenfor Den norske kirke Hjemmehørende folkemengde etter inntektstakernes viktigste kilde til livsopphold Personer 16 år og over, etter kjønn og viktigste kilde til livsopphold Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig status Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse. Fylker. Kommunetyper Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Gjennomsnittlig alder ved giftermål Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder Giftermålshyppighet for ugifte, etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Skilsmisser etter ektefellenes alder Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet Fødte Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Levendefødte i ekteskap etter barnets nummer og ekteskapets varighet Levendefødte pr innbyggere Dødelighet i 1. leveår Dødelighet i 1. leveår etter fylke Dødsfall og dødelighet Døde etter kjønn og alder Dødelighet etter fylke Kremasjoner Dødelighet etter kjønn og alder Dødelighetstabeller Middellevetiden Flyttinger til og fra Norge Flyttinger til og fra fylkene Flyttinger innenlands etter personenes kjønn og alder Helseinstitusjoner etter institusjons- Table Page 8 Resident population in densely and sparsely populated areas 7 9 Area and population of urban settlements with 6000 inhabitants or more 8 10 Area and resident population of the municipalities 9 11 Population by sex, age and marital status Resident population by sex and age Projected population at the end of the year, by age Projected population at the end of the year, by age. Percentages Resident population by religious denomination Registered religious communities outside Church of Norway Resident population by main source of livelihood of the income earners Persons 16 years and over, by sex and main source of livelihood Persons 16 years and over with income from own work as main source of livelihood, by age, sex and marital status Families by type of family and number of children of age under 20 years Foreign citizens by sex, age and citizenship Vital statistics Vital statistics. Counties. Types of municipalities Marriages by marital status of partners Average age at marriage Marriages by age of bride and bridegroom Marriage rates for single persons, by sex and age Divorces and separations Divorces by age of wife and husband Average number of children, by duration of marriage Births Fertility rates by age of mother. Reproduction rates Legitimate live births by order and duration of marriage Live births per 1000 population Infant mortality rates Infant mortality rates by county Number of deaths and mortality rates Deaths by sex and age Mortality rate by county Cremations Mortality rates by sex and age Life tables Expectation of life Immigration and emigration Migration to and from counties Internal migration by sex and age of the migrants Health institutions by type of institu-

7 *7 Tabell Side type Pasientbelegg ved sykehus og sykehjem Helsepersonale og apotek ved utgangen av året Personer med medisinsk embetseksamen sysselsatt på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde og fylke Behandlede og innvilgede søknader om svangerskapsavbrudd Svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke Prevensjonsbruk blant kvinner i ulike aldersgrupper, etter metode Kvinner i ulike aldersgrupper, etter samlivsform Svangerskap, etter utfall i ulike aldersgrupper Tid mellom første giftermål og første fødsel i ulike aldersgrupper Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Alder og diagnose Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak Døde etter alder og årsak Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet for vernepliktige Vernepliktige etter høyde Vernepliktige etter stridsdyktighet Folketannrøkt 49 3 Arbeidsmarked 69 Arbeidsformidling Sysselsatte etter næring Sysselsatte etter yrkesstatus og næring Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidstid Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder Statens embets- og tjenestemenn, etter kjønn og arbeidstid. Departementer og underliggende etater Statens embets- og tjenestemenn, etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsfylke og utvalgte arbeidskommuner Befal og mannskap i handelsflåten Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 78 Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet 79 Andelen av lønnstakere med ulike transportmåter til arbeidet Table Page tion Patient population in hospitals and nursing homes Medical personnel and pharmacies at the end of the year Physicians in medical work, by occupational group and county Applications for legal abortions Abortions by county of residence of woman Use of contraception among women in different age groups, by method Women in different age groups, by cohabitation form Pregnancies, by outcome in different age groups Time between first marriage and first birth, in different age groups Notified cases of infectious diseases, by age and diagnosis New cases of bacillary tuberculosis Sex and age specific death rates from malignant neoplasms Infant deaths by age intervals and cause Deaths by age and cause Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases Violent deaths by sex and age Deaths by occupational and other accidents, by age Average height and swimming ability of conscripts Conscripts by height Conscripts by fitness for military service Public dental care 49 3 Labour market 69 Labour exchange Employed persons by industry Employed persons by status and industry Employed persons by sex, marital status and working hours Non-employed persons seeking work, by age Central government employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services Central government employees by sex and working hours. Place of work Counties and municipalities Officers and crew in the merchant fleet Unemployed registered at the Employment Offices Wage earners by ordinary travel time to work Percentage of wage earners with different means of transportation in their

8 Tabell 80 Arbeidskonflikter 81 Arbeidskonflikter etter næringsgruppe 82 Arbeidskonflikter etter varighet 83 Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager 84 Landsorganisasjonen i Norge Side Arbeidstakersammenslutninger Arbeidsgiversammenslutninger 61 '8 Table journey to work 80 Labour conflicts 81 Work stoppages by industry 82 Work stoppages by duration 83 Work stoppages by working days lost 84 The Norwegian Federation of Trade Unions 85 Associations of wage earners 86 Employers' associations Page Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 87 Nasjonalprodukt etter anvendelse Bruttonasjonalprodukt etter næring Faktorinntekt etter næring Privat konsum Bruttoinvestering i fast kapital, etter næring Faktorinntekt etter inntektstype økning i nasjonalformuen Nasjonalprodukt etter anvendelse i 1975-priser Privat konsum i 1975-priser Private inntekter og utgifter Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Utenriksregnskap Realkapital ved utgangen av året. I faste priser Realkapital ved utgangen av året. I løpende priser 74 5 Jordbruk. Skogbruk. Jakt Jordbrukstellingen Landarealet Brukene etter jordbruksarealet Åpen åker etter bruken Husdyr Pelsdyr, tamrein og bikuber Brukene etter jordbruksareal i drift Bruk med minst 5 dekar Brukerne etter bruket som levevei og etter alder. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Bruk som er blitt borte som særskilte driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal og hva jordbruksarealet ble nyttet til etter at brukene ble borte Jordbruksareal etter fylke 110 Husdyr etter fylke 111 Tallet på bruk som hadde husdyr av forskjellig slag 20. juni, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse på disse brukene. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal 112 Tallet på bruk med minst 5 dekar jordbruksareal som dyrker forskjellige vekster, og gjennomsnittlig areal ved disse 113 Bruk med korn, erter og oljevekster til modning og bruk med poteter, etter National accounts and balance of payments 87 Domestic product by category of expenditure Gross domestic product by industry Factor income by industry Private consumption Gross fixed capital formation, by industry Factor income by distributive shares Increase in national wealth Domestic product by category of expenditure at 1975-prices Private consumption at 1975-prices Private income and expenditure General government income and expenditure Balance of payments Real capital at the end of the year. At constant prices Real capital at the end of the year. In current prices 74 5 Agriculture. Forestry-Hunting_ Census of Agriculture Land area Holdings by size of agricultural area Crop land by use Livestock Fur-bearing animals, reindeer and beehives Holdings by agricultural area in use Holdings with 5 decares and more Holders by holding as source of livelihood and by age. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Holdings discontinued as separate holdings with 5 decares and more of agricultural area and the use of the agricultural area after discontinuation of the holdings Agricultural area by county Livestock by county Holdings with livestock of different kinds 20 June and livestock per holding. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Holdings with at least 5 decares of agricultural area which are cultivating various crops, and average area per holding Holdings with grains, dry peas and oil seed and holdings with potatoes, by

9 '9 Tabell Side størrelsen på arealet Avling i jordbruket. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Avling. Kg pr. dekar Avling i hagebruket Arbeidskraft på brukene. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Tørking og lagring av korn på bruk med minst 5. dekar jordbruksareal i drift Maskineri jordbruket Forbruk av handelsgjødsel og av kraftfor Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for Plantedyrking i veksthus- og benkegartnerier. Bedrifter med 100 m 2 og mer Jordbærdyrking. Bringebærdyrking Grønnsakdyrking på friland Frukttrær og bærbusker. Brukene etter tallet på frukttrær og bærbusker Førstegangskontrollerte godkjente slakt Husdyrsykdommer. Behandlede tilfelle og besetninger, etter dyreart Forbruk av energi i jordbruket, etter bruksstørrelse Bruk etter eie- og leieforhold og leid jordbruksareal Jordbrukets totalregnskap Regnskapsresultater i jordbruket Bøndenes inntekt og formue etter skattelikningen. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Salg av faste eiendommer etter fylke Salg av jordbrukseiendommer i herredskommuner Gjennomsnittspris pr. skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer i fritt salg i herredskommuner Skogeiendommer etter størrelsen av skogareal Skogeiendommers landareal etter markslag Skogeiendommers landareal etter markslag og eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag og størrelsen av skogareal Skogtaksering. Produktivt skogareal i alt og etter bonitet Skogtaksering. Stående volum og årlig tilvekst Avvirket trevirke Skogkultur, skogreising og skoggrøfting Skogavgift Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer Beregnede driftskostnader i skogbruket Tømmerfløtning 104 Table Page size of area Agricultural production. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Crop yield. Kg per decare Horticultural production Labour force on holdings. Holdings with at least 5 decares of agricultural area in use Drying and storage of grain on holdings with at least 5 decares of agricultural area in use Farm machinery Consumption of fertilizers and of concentrated feeds Livestock products for sale, home consumption and feeds Cultivation of plants in greenhouses and forcing frames. Holdings with 100 m 2 and more Cultivation of strawberries, raspberries and field-grown vegetables Fruit trees and berry-bearing shrubs Holdings by number of fruit trees and berry-bearing shrubs First-time controlled carcasses approved for human consumption Animal diseases. Cases and herds treated by species of animal Consumption of energy in agriculture, by size of holding Holdings by ownership and tenancy and rented agricultural area Aggregate account of agriculture Operating results of farms Holders' income and property according to the tax assessment. Holdings with at least 5 decares agricultural area Sales of real property by county Sales of agricultural holdings in rural municipalities Average-price of agricultural real property, free sale, in rural municipalities Forest properties by size of forest area Land area by type of land Land area by type of land and ownership Land area by type of land and size of forest area Forest appraisement. Productive forest area, total and by site class Forest appraisement. Growing stock and annual increment Roundwdod cut Forest regeneration, afforestation and forest drainage Forestation levy Forest roads completed Estimated working costs in forestry Timber floating 104

10 '10 Tabell Side 147 Skog- og utmarksbranner Skogbrukets totalregnskap Felt storvilt og irregulær avgang av storvilt Småviltjakta Løste avgiftskort for jakt og fangst Fiske og fangst 152 Fiskere etter fiske som levevei og etter fylke og alder Fiskere etter uker på fiske Fiskere etter fiske som levevei og fiskernes gjennomsnittsalder Fiskebåter etter art, fylke og lengde Gjennomsnittlig motorstyrke Fiskebåter etter art og bruk. Gjennomsnittlig uker på fiske Fiskebåtenes omsetningsverdi, forsikringssum, pantegjeld og fangstverdi Fiskere og registrerte fiskebåter Fangstmengde av viktige fiskeslag, etter måned Produksjon av noen viktige fiskeriprodukter Utbytte av de viktigste fiskeslag. Fylkestall for 1978 etter ilandføringssted for fangstene Skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket. Bruken av fangsten og deltakingen Skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket. Fangstmåte Nordsjøsild, feitsild og småsild. Bruken av fangsten Loddefisket etter fangstfelt og etter bruken av fangsten Bruken av fangsten i fiskeriene Lakse- og sjøaurefiske Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av laks og/eller regnbueaure og slaktet mengde Selfangsten Driftsresultater for helårsdrevne f iskebåter over 40 fot Småhvalfangsten Fiskets totalregnskap Bergverksdrift. Industri. Kraftforsyning. Bygge- og anleggsvirksomhet 173 Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Resultatregnskapet Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Balanse Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Noen hovedtall Bergverksdrift og industri 124 Rgrgverksdrift og industri, etter næ- Igruppe 126 Table Page 147 Forest and outfield fires Aggregate account of forestry Big game felled and irregular reduction of big game Small game shooting Hunting licences bought Fishing, sealing and whaling 152 Fishermen by fishery as source of livelihood and by county and age Fishermen by number of weeks fishing Fishermen by fishery as source of livelihood and average age Fishing boats by type, county and length. Average motive power Fishing boats by type and use. Average weeks fishing Market value, insurance amount, mortgage debt and value of catch of the fishing boats Fishermen and registered fishing boats Catch of principal species of fish, by month Production of some principal fishery products Quantity and value of landed fish by principal species, by county of landing Spawning cod in Lofoten and Finnmark young cod fisheries. Disposition of landings and participation Spawning cod in Lofoten and Finnmark young cod fisheries. Fishing gear used North Sea herring, fat herring and small herring. Disposition of landings The capelin fishery, by fishery ground and by disposition of landings Disposition of landings of fish Salmon and sea trout fisheries Rearing of fish. Working units slaughtering and slaughtered quantity Sealing Operating results of whole-year operated fishing boats over 40 feet Small-whale catching Aggregate account of fishery Mining and quarrying. Manufacturing. Electricity and gas supply. Construction 173 Statistics of accounts for large enterprises in mining.and manufacturing Profit and loss account 174 Statistics of accounts for large enterprises in mining and manufacturing Balance sheet 175 Statistics of accounts for mining and manufacturing. Principal measures and ratios 176 Mining and manufacturing 177 Mining and manufacturing, by major industry group

11 *1 1 Tabell Side 178 Bergverksdrift og industri. Bruttoinvesteringer Bergverksdrift og industri. Hovedtall etter fylke Bergverk og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktige varer Meieridrift Patenter, varemerker og mønster Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Elektrisitetsforsyning Maskininstallasjon, produksjon og forbruk av elektrisitet, etter fylke Vannkraft. Viktigere vassdrag Nyttbar og utbygd vannkraft, etter fylke Elektriske anlegg og installasjoner Elektrisitetsforsyning. Anskaffelse av varige driftsmidler, etter arten av kapitalen Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter Salg av petroleumsprodukter etter fylke Netto sluttforbruk av energibærere Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne Prosentvis fordeling av forbruket, etter hovedgrupper av energibærere Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter næringsundergruppe Privat bygge- og anleggsvirksomhet, unntatt oljeboring. Hovedtall etter bedriftenes sysselsetting Verdi av bygge- og anleggssarbeid fordelt på prosjekt Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter eierforhold Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for bedrifter registrert i fylket Bygg satt i gang etter brukerens næring Fullførte bygg etter brukerens næring Fullførte leiligheter etter byggets art Fullførte boliger etter fylke 150 Table Page 178 Mining and manufacturing. Gross fixed capital formation Mining and manufacturing. Principal figures by county Mining and manufacturing. Cost of fuels and electricity Mining and manufacturing. Production of principal commodities Dairying Patents, trade-marks and designs Annual index of industrial production Annual index of industrial production, by major industry group Monthly index of industrial production Electricity supply Capacity of installed machinery, production and consumption of electricity, by county Water power. Principal water-courses Potential and developed water power, by county Electric plants and installations Electricity supply. Acquisition of fixed assets Deliveries of petroleum products Deliveries of petroleum products, by county Final consumption of fuel Energy consumption and losses by final users Percentage share of total energy consumption Contract construction. Principal figures by industry subgroup Contract construction, excluding oil well drilling. Principal figures by number of persons engaged Value of construction work by project group Contract construction. Principal figures by type of ownership Contract construction. Principal figures for establishments registered in the county Building work started by industry Buildings completed by industry Dwelling units completed by type of building Dwellings completed by county Utenrikshandel 207 Innførsel og utførsel Innførsel av viktige varer Utførsel av viktige varer Indekser for utenrikshandelen Innførsel til konsum, investering og vareinnsats External trade 207 Imports and exports Imports of principal commodities Exports of principal commodities Index numbers of external trade Imports for consumption, fixed capital formation and input 167

12 r12 Ta bell 212 lnnførsels- og utførselsverdi, etter land 213 Innførsels- og utførselsverdi, etter viktige land og varegruppe 9 Innenlandsk handel mv. 214 Regnskapsstatistikk for engroshandel Resultatregnskapet Side Regnskapsstatistikk for engroshandel Balanse Regnskapsstatistikk for engroshandej Noen hovedtall Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Varehandel Hovedtall etter handelsområde Varehandel Hovedtall etterfylke Varehandel. Hovedtall etter næringsgrupper Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe og næringsområde Offentlig og privat tjenesteyring. Hovedtall etter næringsgruppe Verdiindeks for detaljomsetningen Forbrukssamvirket Volumindeks over lagerhold Lager av viktigere varer Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke Sjøtransport 228 Innenriks sjøfart og tjenester i tilknytning til sjøfart. Hovedtall etter næringsundergruppe Passasjer- og godstrafikk i rutefart på kysten Registrerte skip Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten Handelsflåten etter skipenes art Handelsflåten etter skipenes alder Handelsflåten etter skipenes størrelse Handelsflåten etter skipenes hjemsted Tilgang og avgang i handelsflåten Handelsskip i opplag Opptjente bruttofrakter i alt og pr 1000 bruttotonn av norske skip i utenriksfart, etter befraktningsmåte og skipenes art Fraktindekser, turfrakter Registrerte småbåter Sjøulykker Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på anløp og samlet tonnasje kommet til Norge 202 Table Page 212 Value of imports and exports, by country Imports and exports, by principal countries and commodity group Internal trade etc. 214 Statistics of accounts for enterprises in wholesale trade. Profit and loss account Statistics of accounts for enterprises in wholesale trade. Balance sheet Statistics of accounts for wholesale trade. Principal measures and ratios Internal trade. Principal data by industry group Internal trade Principal data by trade area Internal trade Principal data by county Internal trade. Principal figures by industry group Internal trade. Principal figures by number of persons engaged and industry division Public and private services. Principal figures by industry group Index numbers of value of retail sales Co-operative retail societies Index numbers of volume of stocks Stocks of principal commodities Agricultural sales and purchasing co-operatives Water transport 228 Coastal and inland water transport and supporting services to water transport. Principal figures by industry subgroup Passengers and goods carried in regular coastal trade Vessels on the register Vessels on the register not included in the merchant fleet Merchant fleet by type of vessels Merchant fleet by age of vessels Merchant fleet by size of vessels Merchant fleet by port of registration Increase and decrease in the merchant fleet Merchant vessels laid up Gross freight earnings, total and per 1000 gross tons of Norwegian vessels in ocean transport, by type of chartering and type of vessel Freight indices, voyage freights Registered small crafts Marine casualties Shipping between Norway and foreign countries. Number of calls and total tonnage arrived at Norwegian ports Annen samferdsel 243 Lastebiltransport. Turer med last og transportert gods, etter fylke 244 Lastebiltransport. Turer med last, Other transport and communications 243 Road goods transport. Journeys with load and goods transported, by county Road goods transport. Journeys with

13 13 Tabell Side transportert gods og tonnkilometer, etter vareslag lnnenlandsk persontransport etter transportmåte Innenlandsk godstransport etter transportmåte Innførsel etter vareslag og transportmåte Utførsel etter vareslag og transportmåte Statsbanene. Banenett og trafikk Statsbanene. Rullende materiell Statsbanene. Personale Statsbanene. Driftsresultater Motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype Motorkjøretøyer og tilhengere, etter fylke Førstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere Utrangerte kjøretøyer Førerprøveretterfylke Kjørte kilometer med personbil Eierskifte for brukte kjøretøyer Rutebiltrafikk Offentlige veier Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og år/måned/fylke Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd etter år og alder Veitrafikkulykker. Motorkjøretøyer innblandet etter type kjøretøy Trafikken på flyplassene Land- og lufttransport, tjenester i tilknytning til transport. Lagring. Hovedtall etter næringsundergruppe Registrerte motordrevne luftfartøyer Ruteflyging Hotell- og restaurantdrift. Hovedtall etter næringsgruppe Overnattinger på klassifiserte leirplasser, etter fylke Hoteller. Tallet på hoteller, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Hoteller. Tallet på hoteller, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong og år Hotell- og pensjonaltvirksomhet. Tallet på bedrifter og gjestedøgn Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip Reisevalutainntekter og -utgifter Poststeder, sysselsetting og trafikk Faste poststeder og frimerkesalg, etter fylke 224 Table Page load, goods transported and ton-kilometres, by commodity Domestic passenger transport, by mode of transport Domestic goods transport, by mode of transport Imports by commodity and mode of transport Exports by commodity and mode of transport State Railways. Network and traffic State Railways. Mobile equipment State Railways. Staff State Railways. Working account Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle Motor vehicles and trailers, by county New registration of motor vehicles and trailers Scrapped vehicles Driving tests by county Kilometres done by private cars Change of ownership of second-hand vehicles and trailers Scheduled road transport Public roads Road traffic accidents. Persons killed or injured, by group of road-users and year/month/county Road traffic accidents. Persons killed or injured, by group of road-users and age Road traffic accidents. Persons killed or injured, by year and age Road traffic accidents. Motor vehicles involved by type of vehicles Traffic at the airports Land and air transport, services incidental to transport. Storage and warehousing. Principal figures by industry subgroup Engine-driven aircraft registered Scheduled air service Operation of hotels and restaurants Principal figures by industry group Nights spent on classified camping sites, by county Hotels. Number of hotels open, guestmights and utilization of capacity, by county Hotels. Number of hotels, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season and year Operation of hotels and boarding houses. Number of establishments and guest-nights Persons arrived in Norway directly from non-nordic countries by air and by sea Foreign travel receipts and expenditure Post offices, staff and traffic Stationary post offices and sale of stamps, by county 224

14 "14 Tabell Side 279 Brevpost til og fra utlandet Postverkets driftsinntekter og -utgifter Televerket. Stasjoner og sysselsetting 282 Telefonapparater 283 Telefon-, telegram- og telekstrafikk 284 Telefon-, telegram- og telekstrafikk med utlandet 285 Televerkets driftsregnskap 286 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap 287 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting Sendetid i radio Sendetid i fjernsynet Offentlige finanser 290 Kommuneforvaltningen medregnet kommuneforetak. Inntekter og utgifter Kommuneforvaltningen medregnet kommuneforetak. Balanse Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Tosidig bistand etter mottakerland Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter Folketrygdfondet. Balanse Statens balansekonto Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter Den offentlige forvaltnings inntekter og utgifter, etter art 242 Table Page 279 Letter post to and from abroad Working account of the State Postal Administration Telecommunication. Stations and staff Number of telephones Telephone calls, telegrams and telex traffic Telephone calls, telegrams and telex traffic, non-domestic State Telecommunication Administration. Working account Norwegian Broadcasting Corporation Working account Norwegian Broadcasting Corporation Registered licences and persons employed Hours of radio broadcasting Hours of television broadcasting Public finance 290 Local government incl. municipal enterprises. Revenue and expenses Local government incl. municipal enterprises. Balance sheet Public expenditure for development aid and international, humanitarian relief work Public expenditure for development aid etc. Bilateral assistance by recipient countries Social insurance, revenue and expenditure National Insurance Fund. Balance sheets Central government balance sheet Net expenditure and tax revenue of the central government General government revenue and expenditure, by function Penger og kreditt 299 Offentlige og private banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Offentlige og private banker. Resultatregnskap Forretningsbanker og sparebanker Rente- og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner Forretningsbanker og sparebanker Rentesatser på nye bankinnskott fra kunder i norske kroner Private kredittforetak. Balanse Private kredittforetak. Resultatregnskap Private finansieringsselskaper. Balanse Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Forsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser for utlån, etter utlånsform Money and credit 299 Public and private banks. Balance sheets by group of banks and financial instrument Public and private banks. Working account Commercial banks and savings banks Interest rates and commissions on new loans in Norwegian kroner Commercial banks and savings banks Interest rates on new deposits in Norwegian kroner from customers Private credit enterprises. Balance sheet Private credit enterprises. Working account Private financial companies. Balance sheet Private financial companies. Working account Insurance companies. Balance sheet Life insurance companies. Loans Average rates of interest by type of loan 254

15 "15 Tabell Side 309 Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap Gjensidige brannkasser Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer Private pensjonskasser og -fond. Balanse Ihendehaverobligasjonsgjelden lhendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner og obligasjonsgjeld i alt Fordringer og gjeld overfor utlandet Kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner Aksjekursindeks. Kurs og rente på statsobligasjon Emisjoner av aksjer Kreditter knyttet til diskonte rte avbetalingskontrakter Valutakurser Endringer i publikums likviditet Priser 324 Produsentpriser på jordbruksvarer Jordbrukets prisindeks Prisindeks for jordbruksprodukter, etter måned Basispriser for ubarket bartretømmer Prisindeks for fisk ved salg fra fisker Priser til detaljist på meieriprodukter Gjennomsnittspriser på elektrisitet Norges Brannkasses indeks for byggekostnader Byggekostnadsindeks Engrosprisindeks etter måned Engrosprisindeks etter varegruppe Produsentprisindeks Konsumprisindeks etter måned Konsumprisindeks etter utgiftsgruppe Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen gruppert etter næring Detaljpriser på en del matvarer og dagligvarer Lønninger 340 Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i jordbruk, ga rtnerier og hagebruk Timefortjeneste i bergverksdrift og industri, 3. kva rtal Timefortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i industri Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet Timefortjeneste for losse- og lastearbeidere 279 Table Page 309 Life insurance companies. Working account Life insurance companies. Direct insurance Non-life insurance companies. Working account Mutual fire insurance companies Insurance companies. Premiums on direct insurance Private pension offices and funds. Balance sheet Bearer bond debt Bearer bond issues and bearer bond debt, total Foreign assets and liabilities Supply of capital to enterprises and private persons Index of share prices. Price and yield of government bond Issues of shares Loans for hire purchase contracts Foreign exchange rates Changes in the public's money supply Prices 324 Prices received by farmers for agricultural commodities Index of agricultural prices Index of prices of farm products, by month Basis prices of unbarked coniferous timber Index of first hand prices of fish Prices to retailer of dairy products Electricity. Average unit price National Fire Insurance Office's building cost index Building cost index Wholesale price index by month Wholesale price index by commodity group Producer price index Consumer price index by month Consumer price index by expenditure group Price index for retail trade. Consumer price index according to industry group Retail prices of some food and daily items Wages and salaries 340 Average earnings of workers and salaried employees in agriculture and horticulture Hourly earnings in mining and manufacturing, 3rd quarter Hourly earnings in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation in manufacturing Hourly earnings in private construction. Adult male workers Hourly earnings of longshoremen 279

16 '16 Tabell Side 345 Månedsfortjeneste for sjøfolk i utenriksfart Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart Månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip Månedsfortjeneste for ansatte på borefartøyer Månedsfortjeneste for funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel Månedsfortjeneste for ansatte i hotellog restaurantdrift Månedsfortjeneste for funksjonærer i forretnings- og sparebanker Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere Månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket Inntekt og formue 357 Oversikt over skattelikningen Oversikt over skattelikningen, etter skattytergruppe Kommune- og fylkesskattelikningen, etter fylke Personlige skattytere etter inntekt Personlige skattytere etter skattytergruppe og inntekt Personlige skattytere etter skatteklasse og inntekt Personlige skattytere etter inntekt og formue Personlige skattytere etter alder og inntekt Etterskottspliktige skattytere, etter næring Innbetalte inntekts- og formuesskatter Tallet på husholdninger og deres inntekt, etter inntekt Tallet på husholdninger og deres formue, etter formue Tallet på husholdninger etter inntekt og formue Tallet på husholdninger etter inntekt og husholdningstype. Gjennomsnittlig inntekt pr. husholdning, etter husholdningstype Tallet på husholdninger etter formue og husholdningstype. Gjennomsnittlig formue pr. husholdning, etter husholdningstype Husholdningenes inntektsregnskap etter inntekt Husholdningenes formuesregnskap etter formue 310 Table Page 345 Monthly earnings of seamen in ocean transport Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade Monthly earnings of seamen on supply ships Monthly earnings of employees on drilling rigs Monthly earnings of salaried employees in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of employees in hotels and restaurants Monthly earnings of salaried office employees in commercial and savings banks Monthly earnings of salaried employees in insurance Monthly earnings of local government employees Monthly earnings of central government employees Monthly earnings for employees in publicly maintained schools Income and property 357 Survey of the tax assessment Survey of tax assessment, by taxpayer group Municipal and county tax assessment, by county Personal taxpayers by income Personal taxpayers by taxpayer group and income Personal taxpayers by exemption group and income Personal taxpayers by income and property Personal taxpayers by age and income Non-personal taxpayers, by industry Revenue from income and property taxation Number of households and their income, by income Number of households and their property, by property Number of households by income and property Number of households by income and type of household. Average income per household, by type of household Number of households by property and type of household. Average property per household, by type of household Income account of the households, by income Property account of the households, by property 310

17 '17 Tabell Side 17 Forbruk. 374 Forbruksutgift pr. husholdning etter vare- og tjenestegrupper Forbruksutgift for husholdninger med ulik total forbruksutgift, etter vare- og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning for forskjellige husholdningstyper, etter vare- og tjenestegruppe Andelen av husholdninger som har fritidshus, bil og andre varige forbruksvarer Forbruksutgift for husholdninger med forskjellig yrkesstatus for hovedinntektstaker, etter vare- og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning i forskjellige handelsfelt og bostedsstrøk, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag, etter vare- og tjenestegruppe Finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/elever ved forskjellige skoleslag, etter finansieringsmåte Boliger og boforhold 382 Bosatte i privatboliger etter botetthet Bosatte i privatboliger etter boligens utstyr Bebodde privatboliger etter hustype Bebodde privatboliger etter husets byggeår Husholdninger i forskjellige områder, etter boligens leieareal Husholdninger av ulike typer, etter boligens leieareal pr. person Kapasitet ved kommunale kloakkrenseanlegg, etter renseprinsipp Gjenvinning av avfall Sosiale forhold 390 Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel. Årlige utgifter Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet, med sykepengedager Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet Foletrygden. Arbeidsløyse Folketrygden. Stønadsmottakere og ytelser Folketrygden. Alderspensjon Kommuner med tilleggsytelser til alderspensjoner Folketrygden. Uførepensjon mv 326 Table Page 17 Consumption 374 Consumption expenditure per household, by commodity and service group Consumption expenditure for households with different total consumption expenditure, by commodity and service group Consumption expenditure per household for various types of households, by commodity and service group Percentage of households having holiday houses, car and other durable consumer goods Consumption expenditure for households with various occupational status of main income earner, by commodity and service group Consumption expenditure per household in various trade regions and residential areas, by commodity and service group Expenses per month for unmarried students not living with parents, in groups for type of school, by commodity and service group Financing per school year for unmarried students not living with parents in various types of schools, by way of financing Dwellings and housing conditions 382 Occupants of private dwellings, by density of occupation Occupants of private dwellings, by equipment of the dwelling Occupied private dwellings by type of building Occupied private dwellings by construction period of the building Households in different regions, by size of dwelling Households of different types, by dwelling space per person Capacity of public waste water treatment works, by process Recovery of waste Social conditions 390 National insurance. Benefits during sickness and childbirth. Yearly expenditure National insurance. Allowances during sickness and childbirth. Cases of allowance terminated, sickness allowance days National insurance. Cases of rehabilitation allowance discontinued National insurance. Unemployment National insurance. Allowance recipients and payments National insurance. Old age pension Municipalities with supplementary old age pensions National insurance. Disablement pension etc. 326

18 `18 Tabell Side 398 Kommuner med tilleggsytelser til uførepensjonen Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte og ugifte mødre Kommuner med tilleggsytelser til etterlatt ektefelle som får pensjon fra folketrygden Folketrygden. Barnepensjon Barnetrygden. Stønadsmottakere og barn Folketrygden. Meldte yrkesskader etter kjønn og næring Aldershjem og aldershjemsavdelinger ved kombinerte institusjoner Sosialhjelp Barnehjem Barnevern. Nye tilfelle av barn under vernetiltak Barnevern. Barn under vernetiltak Barnehager Adopterte Sosial hjemmehjelp Edruskapsnemndene Edruskapsnemndene. Anmoding om inngrep Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere behandlet Edruskapsnemndene. Utgifter Institusjoner for alkoholikere Forbruk av brennevin, vin og øl Forbruk av brennevin, vin og øl pr. innbygger 15 år og over Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl Tid nyttet pr. person på forskjellige ukedager til forskjellige aktiviteter Tid nyttet pr. person med og uten yrke til forskjellige aktiviteter. Gjennomsnitt for perioden mandag fredag Tid nyttet pr. person til forskjellige aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager Rettsforhold 424 Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet 425 Reaksjoner for forbrytelser etter reaksjonsform 426 Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og forseelsens art Pågripelse for beruselse Nyinnsettinger i fengselsanstalter Løslatinger fra fengselsanstalter Belegget i fengselsanstaltene Tilbakefall i en 3-årsperiode blant siktede for forbrytelser Tvistemål avgjort ved rettene Åpnede konkurser og akkordforhandlinger Ferdigbehandlete konkursbo og akkordforhandlingsbo 344 Table Page 398 Municipalities with supplementary disablement pension National insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried mothers Municipalities with supplementary widows' and mothers' pension National insurance. Children's benefits Family allowances. Allowance recipients and children National insurance. Reported injuries by sex and industry Old people's homes and old age departments in combined institutions Social care Children's homes Child welfare. New cases of children placed under protection Child welfare. Children under protection Kindergartens Adopted persons Social home-help services Temperance boards Temperance boards. Requests for intervention Temperance boards. Alcoholics treated Temperance boards. Expenditure Institutions for alcoholics Consumption of alcoholic beverages Consumption of alcoholic beverages per capita 15 years and over Consumers' expenditure on alcoholic beverages Establishments licenced for sale of alcoholic beverages Time spent per person for different days in the week for various activities Time spent per person with and without employment for various activities. Average for the period Monday Friday Time spent per person on various activities. Average for all days Justice and crime 424 Crimes investigated by the police Sanctions for crimes by type of sanction Sanctions in misdemeanour cases, by type of sanction and type of misdemeanour Arrest for intoxication New imprisonments Discharges from penal institutions Population in penal institutions Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes Disputes dealt with by the courts Bankruptcy proceedings and compositions commenced Bankruptcy proceedings and compositions closed 344

19 '19 Tabell Side 435 Utleggsforretninger og tvangsauksjoner Overformynderier Ektepakter Utdanning og forskning 438 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning Skoler, lærere og elever Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt Grunnskoler Spesialskoler Elever som avsluttet 9. klasse i grunnskolen våren 1974,. etter påbegynt utdanning før 1. oktober Elever og privatister som fullførte allmennfaglig studieretning, etter kjønn og utdanningens art Videregående skoler Elever under lov om videregående opplæring, etter kjønn/klassetrinn og studieretning Universiteter og høgskoler Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå, kjønn og fagfelt Voksenopplæring. Tallet på kurs, timer og deltakere Deltakere i voksenopplæring, etter arrangør Universiteter. Personale Personer tildelt doktorgrad, etter kjønn, tittel og fagområde Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde og sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter utgiftstype og sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter sektor for utførelse og fagområde Forskningspersonale og forskningsårs verk, etter sektor for utførelse 359 Table Page 435 Foreclosures and forced sales Public trustee offices Marriage settlements Education and research 438 Persons 16 years and over, by highest education completed and sex Persons 16 years and over, by highest education completed Schools, teachers and pupils Pupils by type of school and age and as percentage of registered population Pupils by grade, sex and field of study Primary schools Special schools for the handicapped Pupils who finished primary school, grade 9 in spring 1974, by started education before 1 October Pupils who completed secondary general school upper stage, by sex and type of education Upper secondary schools Pupils under the Act concerning upper secondary education, by sex/grade and line of study Universities and colleges Persons who completed an education, by educational level, sex and field of study Adult education. Number of courses, lessons and participants Number of participants, by organizer Universities. Personnel Doctor's degrees, by sex, title and field Expenditure on research and experimental development, by source of funds and sector of performance Expenditure on research and experimental development, by kind of expenditure and sector of performance Expenditure on research and experimental development, by sector of performance and field of science Research personnel and man-years of research, by sector of performance Kultur 459 Spesialbibliotek. Bibliotek og bind, etter type bibliotek Folke- og skolebibliotek Aviser Utgitte bøker og småtrykk Utgitte bøker etter originalspråk og emne Utgitte skjønnlitterære bøker og småtrykk Kinoer Garantiinntekter, kunstnerlønner og -stipendier Culture 459 Specialized libraries. Libraries and stock of volumes, by kind of library Public and school libraries Newspapers Books and pamphlets published Book titles issued, by original language and category Work of fiction published Cinemas Guarantee income, stipends and scholarships to artists 363

20 20 Tabell Side 467 Radio og fjernsyn, gjennomsnittlig lytter- og seertid Radio og fjernsyn, lyttere og seere Besøk i noen kulturinstitusjoner av personer år 470 Besøk ved gudstjeneste eller religiøst møte av personer år 471 Bokmål og nynorsk i statstjenesten Bokmål og nynorsk i grunnskolen Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer Ferie og friluftsliv 474 Yrkesaktive personer i grupper for 367 yrke, etter tallet på fridager siste år Andelen av personer som var på ferietur Andelen av personer på ferietur i forskjellige årstider Personer etter hvor mange ganger de utøvde forskjellige friluftslivs-, idrettsog mosjonsaktiviteter Fritidshus etter type Andelen av fritidshus som har bilvei fram til huset, elektrisitet, innlagt vann, avløp og bad Valg 480 Stortingsvalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer. Fylke Stortingsvalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Fylke Stortingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Kommunestyrevalg. Personer med stemmerett, avgitte og godkjente stemmer og valgdeltaking. Fylke Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg Valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste 378 Table Page 467 Radio and television, average time spent listening and viewing Radio and television, listeners and viewers Visits to various cultural institutions by persons years old Visits to divine services and other religious meetings by persons years old Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») in government service Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») in primary schools The Norwegian Confederation of Sports. Associations and members Holidays and outdoor life 474 Employed persons in groups for occupation, by number of days off annually Percentage of persons being on holiday Percentage of persons on holidays at different times of the year Persons by annual frequency of participation in outdoor life, sports and exercises Holiday houses by type Percentage of holiday houses with motor road up to the house, electricity, piped water, discharged pipe and bath Elections 480 Parliamentary elections. Persons entitled to vote and votes cast. County Parliamentary elections. Valid votes by party/electoral list. Votes cast for joint lists distributed. County Parliamentary elections. Votes and representatives, by party/electoral list County Municipal council elections. Persons entitled to vote, votes cast, valid votes and poll. County County council elections and municipal council elections. Poll. County Municipal council election. Votes and representatives, by party/electoral list County County council election. Votes and representatives, by party/electoral list Svalbard 487 Svalbard. Geografiske og meteorologiske forhold, befolkning 488 Svalbard. Kulldriften 489 Svalbard. Post-, telegram- og telefontrafikk Svalbard 487 Svalbard. Geography, climate and population 488 Svalbard. Coal mining 489 Svalbard. Postal, telegraph and telephone services

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570856 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978*

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* RETTELSER TIL NASJONALREGNSKAP 1968-1979 (NOSB141) Tabell 61, side 210-211 Tallene skal være: 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* Korreksjonsposter...................... Corrections

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9

1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NASJONALREGNSKAP 1972-1983 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2093-9 EMNEGRUPPE Nasjonalregnskap ANDRE EMNEORD Investering

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE STATISTISKE ANALYSER NR. 47 PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE CONSUMPTION OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE 1970s STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1757-1 ISSN 0333-0621 FORORD

Detaljer

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 149 STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 STATISTICS ON CAR REPAIR SHOPS ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1177-8

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer