NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN ISSN

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enhet Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than 0.5 of unit 0,0 employed ' Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser NOS Norges offisielle statistikk SM Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå Byrået Statistisk Sentralbyrå Abbreviations in source references NOS Norway's Official Statistics MB Monthly Bulletin of Statistics, published by the Central Bureau of Statistics The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway W. C. Fabritius & Sønner A/S, Oslo 1980

3 Forord Statistisk årbok 1980 inneholder oppgaver for de siste år fra ulike områder av norsk statistikk inndelt i 25 kapitler. I alt 14 nye tabeller er tatt med i denne utgaven, mens 6 tabeller som var med i forrige utgave, er tatt ut. I kapitlet om befolkning og helseforhold er det en ny tabell over pasientbelegg ved sykehus og sykehjem og fire nye tabeller med resultater fra fruktbarhetsundersøkelsen i For kvinner i ulike aldersgrupper er det gitt opplysninger om bruk av prevensjonsmetode, samlivsform, utfall av svangerskap og tid mellom første giftermål og første fødsel. Under jordbruk, skogbruk og jakt er det to nye tabeller. Den ene gir tall for forbruk av energi i jordbruket, og den andre viser brukene etter eie- og leieforhold og størrelsen av leid jordbruksareal. I kapitlet om annen samferdsel er det to nye tabeller over lastebiltransport. De gir tall for turer med last, transporte rt gods etter fylke, og transportert gods og tonnkilometer etter vareslag. Under penger og kreditt er det kommet med to nye tabeller for forretnings- og sparebanker. Den ene gir rente- og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner og den andre rentesatser på nye innskott i norske kroner. Det er også en ny tabell som viser resultatregnskap for private finansieringsselskaper. I kapitlet om lønninger blir det gitt opplysninger om månedsfortjenesten for to nye lønnstakergrupper. Det gjelder sjøfolk på forsyningsskip og ansatte på borerigger. Statistisk Sentralbyrå har også denne gang fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til utarbeiding av noen tabeller. Byråets informasjonsavdeling har stått for redaksjonen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. september 1980 Petter Jakob Bjerve Erik Botheim

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway 1980 contains data for the last years from various fields of Norwegian statistics, divided into 25 chapters. 14 new tables are included in this edition, and 6 tables from the last edition are omitted. The chapter of Population and health presents a new table on patient population in hospitals and nursing homes and four new tables giving results from the Fertility Survey For women in different age groups the tables are showing use of contraception method, cohabitation form, outcome of pregnancies and time between first marriage and first birth. Under Agriculture, forestry and hunting two new tables appear. The first one gives data on consumption of energy in agriculture, and the other shows holdings by ownership and tenancy, and rented agricultural area. In the chapter of Other transport and communications you will find two new tables on road goods transport. Figures are given for journeys with load, goods transported by county, and goods transported and ton-kilometres by commodity. Under Money and credit there are two new tables on commercial banks and savings banks. One of them gives interest rates and commissions on new loans in Norwegian kroner, while the other shows interest rates on new deposits in Norwegian kroner. In the same chapter you will also find a new table giving the working account of private financial companies. In the chapter of Wages and salaries figures on monthly earnings are given for two additional groups of wage earners, i.e. seamen on supply ships and employees on drilling rigs. The Information department of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 September 1980 Petter Jakob Bjerve Erik Botheim

5 Kapitler: Chapters: '5 Innhold Contents Side Innhold Contents Page Tabelldel Tables 1 Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate ' Befolkning. Helseforhold Population. Health ' Arbeidsmarked Labour market ' Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments ' Jordbruk. Skogbruk. Jakt Agriculture. Forestry. Hunting ' Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling ' Bergverksdrift. Industri. Kraftforsyning. Bygge- og anleggsvirksomhet Mining and quarrying. Manufacturing. Electricity and gas supply. Construction ' Utenrikshandel External trade Innenlandsk handel mv. Internal trade etc ' Sjøtransport Water transport ' Annen samferdsel Other transport and communications ' Offentlige finanser Public finance ' Penger og kreditt Money and credit ' Priser Prices ' Lønninger Wages and salaries ' Inntekt og formue Income and property Forbruk Consumption ' Boliger og boforhold Dwellings and housing conditions ' Sosiale forhold Social conditions ' Rettsforhold Justice and crime ' Utdanning og forskning Education and research Kultur Culture Ferie og friluftsliv Holidays and outdoor life ' Valg Elections ' '25 Svalbard Svalbard ' Internasjonale oversikter International tables ' Alfabetisk saksregister, side '22 Alphabetical index, page 30 Mål og vekt, side 454 Measures and weight, page 454. SI-enheter, side 455 SI units, page 455. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1979, side 456 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1979, page 456. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), side 460. Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN), page Geografiske og meteorologiske forhold 1 Geography and climate Tabell Side Table Page 1 Geografiske forhold 1 1 Geography 1 2 Samlet areal, areal, areal etter høyde 2 Total area, area by height above sea over havet, og lengde strandlinje 2 level, and length of coastline 2 3 Administrative inndelinger 3 3 Administrative divisions 3 4 Meteorologiske forhold 4 4 Climate 4 2 Befolkning. Helseforhold 2 Population. Health 5 Hjemmehørende folkemengde 6 5 Resident population 6 6 Beregnet folkemengde 6 6 Estimated population 6 7 Areal og hjemmehørende folkemeng- 7 Area and resident population 7 de 7

6 '6 Tabell Side 8 Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk 7 9 Areal og folketall i tettsteder med minst 6000 innbyggere 8 10 Areal og hjemmehørende folkemengde i kommunene 9 11 Folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig status Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder. Prosent Hjemmehørende folkemengde etter tilslutning til trossamfunn Registrerte trossamfunn utenfor Den norske kirke Hjemmehørende folkemengde etter inntektstakernes viktigste kilde til livsopphold Personer 16 år og over, etter kjønn og viktigste kilde til livsopphold Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig status Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse. Fylker. Kommunetyper Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Gjennomsnittlig alder ved giftermål Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder Giftermålshyppighet for ugifte, etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Skilsmisser etter ektefellenes alder Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet Fødte Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Levendefødte i ekteskap etter barnets nummer og ekteskapets varighet Levendefødte pr innbyggere Dødelighet i 1. leveår Dødelighet i 1. leveår etter fylke Dødsfall og dødelighet Døde etter kjønn og alder Dødelighet etter fylke Kremasjoner Dødelighet etter kjønn og alder Dødelighetstabeller Middellevetiden Flyttinger til og fra Norge Flyttinger til og fra fylkene Flyttinger innenlands etter personenes kjønn og alder Helseinstitusjoner etter institusjons- Table Page 8 Resident population in densely and sparsely populated areas 7 9 Area and population of urban settlements with 6000 inhabitants or more 8 10 Area and resident population of the municipalities 9 11 Population by sex, age and marital status Resident population by sex and age Projected population at the end of the year, by age Projected population at the end of the year, by age. Percentages Resident population by religious denomination Registered religious communities outside Church of Norway Resident population by main source of livelihood of the income earners Persons 16 years and over, by sex and main source of livelihood Persons 16 years and over with income from own work as main source of livelihood, by age, sex and marital status Families by type of family and number of children of age under 20 years Foreign citizens by sex, age and citizenship Vital statistics Vital statistics. Counties. Types of municipalities Marriages by marital status of partners Average age at marriage Marriages by age of bride and bridegroom Marriage rates for single persons, by sex and age Divorces and separations Divorces by age of wife and husband Average number of children, by duration of marriage Births Fertility rates by age of mother. Reproduction rates Legitimate live births by order and duration of marriage Live births per 1000 population Infant mortality rates Infant mortality rates by county Number of deaths and mortality rates Deaths by sex and age Mortality rate by county Cremations Mortality rates by sex and age Life tables Expectation of life Immigration and emigration Migration to and from counties Internal migration by sex and age of the migrants Health institutions by type of institu-

7 *7 Tabell Side type Pasientbelegg ved sykehus og sykehjem Helsepersonale og apotek ved utgangen av året Personer med medisinsk embetseksamen sysselsatt på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde og fylke Behandlede og innvilgede søknader om svangerskapsavbrudd Svangerskapsavbrudd etter kvinnens bostedsfylke Prevensjonsbruk blant kvinner i ulike aldersgrupper, etter metode Kvinner i ulike aldersgrupper, etter samlivsform Svangerskap, etter utfall i ulike aldersgrupper Tid mellom første giftermål og første fødsel i ulike aldersgrupper Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Alder og diagnose Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak Døde etter alder og årsak Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet for vernepliktige Vernepliktige etter høyde Vernepliktige etter stridsdyktighet Folketannrøkt 49 3 Arbeidsmarked 69 Arbeidsformidling Sysselsatte etter næring Sysselsatte etter yrkesstatus og næring Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidstid Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder Statens embets- og tjenestemenn, etter kjønn og arbeidstid. Departementer og underliggende etater Statens embets- og tjenestemenn, etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsfylke og utvalgte arbeidskommuner Befal og mannskap i handelsflåten Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 78 Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet 79 Andelen av lønnstakere med ulike transportmåter til arbeidet Table Page tion Patient population in hospitals and nursing homes Medical personnel and pharmacies at the end of the year Physicians in medical work, by occupational group and county Applications for legal abortions Abortions by county of residence of woman Use of contraception among women in different age groups, by method Women in different age groups, by cohabitation form Pregnancies, by outcome in different age groups Time between first marriage and first birth, in different age groups Notified cases of infectious diseases, by age and diagnosis New cases of bacillary tuberculosis Sex and age specific death rates from malignant neoplasms Infant deaths by age intervals and cause Deaths by age and cause Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases Violent deaths by sex and age Deaths by occupational and other accidents, by age Average height and swimming ability of conscripts Conscripts by height Conscripts by fitness for military service Public dental care 49 3 Labour market 69 Labour exchange Employed persons by industry Employed persons by status and industry Employed persons by sex, marital status and working hours Non-employed persons seeking work, by age Central government employees by sex and working hours. Ministries and subordinate services Central government employees by sex and working hours. Place of work Counties and municipalities Officers and crew in the merchant fleet Unemployed registered at the Employment Offices Wage earners by ordinary travel time to work Percentage of wage earners with different means of transportation in their

8 Tabell 80 Arbeidskonflikter 81 Arbeidskonflikter etter næringsgruppe 82 Arbeidskonflikter etter varighet 83 Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager 84 Landsorganisasjonen i Norge Side Arbeidstakersammenslutninger Arbeidsgiversammenslutninger 61 '8 Table journey to work 80 Labour conflicts 81 Work stoppages by industry 82 Work stoppages by duration 83 Work stoppages by working days lost 84 The Norwegian Federation of Trade Unions 85 Associations of wage earners 86 Employers' associations Page Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 87 Nasjonalprodukt etter anvendelse Bruttonasjonalprodukt etter næring Faktorinntekt etter næring Privat konsum Bruttoinvestering i fast kapital, etter næring Faktorinntekt etter inntektstype økning i nasjonalformuen Nasjonalprodukt etter anvendelse i 1975-priser Privat konsum i 1975-priser Private inntekter og utgifter Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Utenriksregnskap Realkapital ved utgangen av året. I faste priser Realkapital ved utgangen av året. I løpende priser 74 5 Jordbruk. Skogbruk. Jakt Jordbrukstellingen Landarealet Brukene etter jordbruksarealet Åpen åker etter bruken Husdyr Pelsdyr, tamrein og bikuber Brukene etter jordbruksareal i drift Bruk med minst 5 dekar Brukerne etter bruket som levevei og etter alder. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Bruk som er blitt borte som særskilte driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal og hva jordbruksarealet ble nyttet til etter at brukene ble borte Jordbruksareal etter fylke 110 Husdyr etter fylke 111 Tallet på bruk som hadde husdyr av forskjellig slag 20. juni, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse på disse brukene. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal 112 Tallet på bruk med minst 5 dekar jordbruksareal som dyrker forskjellige vekster, og gjennomsnittlig areal ved disse 113 Bruk med korn, erter og oljevekster til modning og bruk med poteter, etter National accounts and balance of payments 87 Domestic product by category of expenditure Gross domestic product by industry Factor income by industry Private consumption Gross fixed capital formation, by industry Factor income by distributive shares Increase in national wealth Domestic product by category of expenditure at 1975-prices Private consumption at 1975-prices Private income and expenditure General government income and expenditure Balance of payments Real capital at the end of the year. At constant prices Real capital at the end of the year. In current prices 74 5 Agriculture. Forestry-Hunting_ Census of Agriculture Land area Holdings by size of agricultural area Crop land by use Livestock Fur-bearing animals, reindeer and beehives Holdings by agricultural area in use Holdings with 5 decares and more Holders by holding as source of livelihood and by age. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Holdings discontinued as separate holdings with 5 decares and more of agricultural area and the use of the agricultural area after discontinuation of the holdings Agricultural area by county Livestock by county Holdings with livestock of different kinds 20 June and livestock per holding. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Holdings with at least 5 decares of agricultural area which are cultivating various crops, and average area per holding Holdings with grains, dry peas and oil seed and holdings with potatoes, by

9 '9 Tabell Side størrelsen på arealet Avling i jordbruket. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Avling. Kg pr. dekar Avling i hagebruket Arbeidskraft på brukene. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Tørking og lagring av korn på bruk med minst 5. dekar jordbruksareal i drift Maskineri jordbruket Forbruk av handelsgjødsel og av kraftfor Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for Plantedyrking i veksthus- og benkegartnerier. Bedrifter med 100 m 2 og mer Jordbærdyrking. Bringebærdyrking Grønnsakdyrking på friland Frukttrær og bærbusker. Brukene etter tallet på frukttrær og bærbusker Førstegangskontrollerte godkjente slakt Husdyrsykdommer. Behandlede tilfelle og besetninger, etter dyreart Forbruk av energi i jordbruket, etter bruksstørrelse Bruk etter eie- og leieforhold og leid jordbruksareal Jordbrukets totalregnskap Regnskapsresultater i jordbruket Bøndenes inntekt og formue etter skattelikningen. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal Salg av faste eiendommer etter fylke Salg av jordbrukseiendommer i herredskommuner Gjennomsnittspris pr. skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer i fritt salg i herredskommuner Skogeiendommer etter størrelsen av skogareal Skogeiendommers landareal etter markslag Skogeiendommers landareal etter markslag og eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag og størrelsen av skogareal Skogtaksering. Produktivt skogareal i alt og etter bonitet Skogtaksering. Stående volum og årlig tilvekst Avvirket trevirke Skogkultur, skogreising og skoggrøfting Skogavgift Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer Beregnede driftskostnader i skogbruket Tømmerfløtning 104 Table Page size of area Agricultural production. Holdings with at least 5 decares of agricultural area Crop yield. Kg per decare Horticultural production Labour force on holdings. Holdings with at least 5 decares of agricultural area in use Drying and storage of grain on holdings with at least 5 decares of agricultural area in use Farm machinery Consumption of fertilizers and of concentrated feeds Livestock products for sale, home consumption and feeds Cultivation of plants in greenhouses and forcing frames. Holdings with 100 m 2 and more Cultivation of strawberries, raspberries and field-grown vegetables Fruit trees and berry-bearing shrubs Holdings by number of fruit trees and berry-bearing shrubs First-time controlled carcasses approved for human consumption Animal diseases. Cases and herds treated by species of animal Consumption of energy in agriculture, by size of holding Holdings by ownership and tenancy and rented agricultural area Aggregate account of agriculture Operating results of farms Holders' income and property according to the tax assessment. Holdings with at least 5 decares agricultural area Sales of real property by county Sales of agricultural holdings in rural municipalities Average-price of agricultural real property, free sale, in rural municipalities Forest properties by size of forest area Land area by type of land Land area by type of land and ownership Land area by type of land and size of forest area Forest appraisement. Productive forest area, total and by site class Forest appraisement. Growing stock and annual increment Roundwdod cut Forest regeneration, afforestation and forest drainage Forestation levy Forest roads completed Estimated working costs in forestry Timber floating 104

10 '10 Tabell Side 147 Skog- og utmarksbranner Skogbrukets totalregnskap Felt storvilt og irregulær avgang av storvilt Småviltjakta Løste avgiftskort for jakt og fangst Fiske og fangst 152 Fiskere etter fiske som levevei og etter fylke og alder Fiskere etter uker på fiske Fiskere etter fiske som levevei og fiskernes gjennomsnittsalder Fiskebåter etter art, fylke og lengde Gjennomsnittlig motorstyrke Fiskebåter etter art og bruk. Gjennomsnittlig uker på fiske Fiskebåtenes omsetningsverdi, forsikringssum, pantegjeld og fangstverdi Fiskere og registrerte fiskebåter Fangstmengde av viktige fiskeslag, etter måned Produksjon av noen viktige fiskeriprodukter Utbytte av de viktigste fiskeslag. Fylkestall for 1978 etter ilandføringssted for fangstene Skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket. Bruken av fangsten og deltakingen Skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket. Fangstmåte Nordsjøsild, feitsild og småsild. Bruken av fangsten Loddefisket etter fangstfelt og etter bruken av fangsten Bruken av fangsten i fiskeriene Lakse- og sjøaurefiske Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av laks og/eller regnbueaure og slaktet mengde Selfangsten Driftsresultater for helårsdrevne f iskebåter over 40 fot Småhvalfangsten Fiskets totalregnskap Bergverksdrift. Industri. Kraftforsyning. Bygge- og anleggsvirksomhet 173 Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Resultatregnskapet Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Balanse Regnskapsstatistikk for bergverksdrift og industri. Noen hovedtall Bergverksdrift og industri 124 Rgrgverksdrift og industri, etter næ- Igruppe 126 Table Page 147 Forest and outfield fires Aggregate account of forestry Big game felled and irregular reduction of big game Small game shooting Hunting licences bought Fishing, sealing and whaling 152 Fishermen by fishery as source of livelihood and by county and age Fishermen by number of weeks fishing Fishermen by fishery as source of livelihood and average age Fishing boats by type, county and length. Average motive power Fishing boats by type and use. Average weeks fishing Market value, insurance amount, mortgage debt and value of catch of the fishing boats Fishermen and registered fishing boats Catch of principal species of fish, by month Production of some principal fishery products Quantity and value of landed fish by principal species, by county of landing Spawning cod in Lofoten and Finnmark young cod fisheries. Disposition of landings and participation Spawning cod in Lofoten and Finnmark young cod fisheries. Fishing gear used North Sea herring, fat herring and small herring. Disposition of landings The capelin fishery, by fishery ground and by disposition of landings Disposition of landings of fish Salmon and sea trout fisheries Rearing of fish. Working units slaughtering and slaughtered quantity Sealing Operating results of whole-year operated fishing boats over 40 feet Small-whale catching Aggregate account of fishery Mining and quarrying. Manufacturing. Electricity and gas supply. Construction 173 Statistics of accounts for large enterprises in mining.and manufacturing Profit and loss account 174 Statistics of accounts for large enterprises in mining and manufacturing Balance sheet 175 Statistics of accounts for mining and manufacturing. Principal measures and ratios 176 Mining and manufacturing 177 Mining and manufacturing, by major industry group

11 *1 1 Tabell Side 178 Bergverksdrift og industri. Bruttoinvesteringer Bergverksdrift og industri. Hovedtall etter fylke Bergverk og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktige varer Meieridrift Patenter, varemerker og mønster Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Elektrisitetsforsyning Maskininstallasjon, produksjon og forbruk av elektrisitet, etter fylke Vannkraft. Viktigere vassdrag Nyttbar og utbygd vannkraft, etter fylke Elektriske anlegg og installasjoner Elektrisitetsforsyning. Anskaffelse av varige driftsmidler, etter arten av kapitalen Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter Salg av petroleumsprodukter etter fylke Netto sluttforbruk av energibærere Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne Prosentvis fordeling av forbruket, etter hovedgrupper av energibærere Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter næringsundergruppe Privat bygge- og anleggsvirksomhet, unntatt oljeboring. Hovedtall etter bedriftenes sysselsetting Verdi av bygge- og anleggssarbeid fordelt på prosjekt Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter eierforhold Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for bedrifter registrert i fylket Bygg satt i gang etter brukerens næring Fullførte bygg etter brukerens næring Fullførte leiligheter etter byggets art Fullførte boliger etter fylke 150 Table Page 178 Mining and manufacturing. Gross fixed capital formation Mining and manufacturing. Principal figures by county Mining and manufacturing. Cost of fuels and electricity Mining and manufacturing. Production of principal commodities Dairying Patents, trade-marks and designs Annual index of industrial production Annual index of industrial production, by major industry group Monthly index of industrial production Electricity supply Capacity of installed machinery, production and consumption of electricity, by county Water power. Principal water-courses Potential and developed water power, by county Electric plants and installations Electricity supply. Acquisition of fixed assets Deliveries of petroleum products Deliveries of petroleum products, by county Final consumption of fuel Energy consumption and losses by final users Percentage share of total energy consumption Contract construction. Principal figures by industry subgroup Contract construction, excluding oil well drilling. Principal figures by number of persons engaged Value of construction work by project group Contract construction. Principal figures by type of ownership Contract construction. Principal figures for establishments registered in the county Building work started by industry Buildings completed by industry Dwelling units completed by type of building Dwellings completed by county Utenrikshandel 207 Innførsel og utførsel Innførsel av viktige varer Utførsel av viktige varer Indekser for utenrikshandelen Innførsel til konsum, investering og vareinnsats External trade 207 Imports and exports Imports of principal commodities Exports of principal commodities Index numbers of external trade Imports for consumption, fixed capital formation and input 167

12 r12 Ta bell 212 lnnførsels- og utførselsverdi, etter land 213 Innførsels- og utførselsverdi, etter viktige land og varegruppe 9 Innenlandsk handel mv. 214 Regnskapsstatistikk for engroshandel Resultatregnskapet Side Regnskapsstatistikk for engroshandel Balanse Regnskapsstatistikk for engroshandej Noen hovedtall Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Varehandel Hovedtall etter handelsområde Varehandel Hovedtall etterfylke Varehandel. Hovedtall etter næringsgrupper Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe og næringsområde Offentlig og privat tjenesteyring. Hovedtall etter næringsgruppe Verdiindeks for detaljomsetningen Forbrukssamvirket Volumindeks over lagerhold Lager av viktigere varer Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke Sjøtransport 228 Innenriks sjøfart og tjenester i tilknytning til sjøfart. Hovedtall etter næringsundergruppe Passasjer- og godstrafikk i rutefart på kysten Registrerte skip Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten Handelsflåten etter skipenes art Handelsflåten etter skipenes alder Handelsflåten etter skipenes størrelse Handelsflåten etter skipenes hjemsted Tilgang og avgang i handelsflåten Handelsskip i opplag Opptjente bruttofrakter i alt og pr 1000 bruttotonn av norske skip i utenriksfart, etter befraktningsmåte og skipenes art Fraktindekser, turfrakter Registrerte småbåter Sjøulykker Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på anløp og samlet tonnasje kommet til Norge 202 Table Page 212 Value of imports and exports, by country Imports and exports, by principal countries and commodity group Internal trade etc. 214 Statistics of accounts for enterprises in wholesale trade. Profit and loss account Statistics of accounts for enterprises in wholesale trade. Balance sheet Statistics of accounts for wholesale trade. Principal measures and ratios Internal trade. Principal data by industry group Internal trade Principal data by trade area Internal trade Principal data by county Internal trade. Principal figures by industry group Internal trade. Principal figures by number of persons engaged and industry division Public and private services. Principal figures by industry group Index numbers of value of retail sales Co-operative retail societies Index numbers of volume of stocks Stocks of principal commodities Agricultural sales and purchasing co-operatives Water transport 228 Coastal and inland water transport and supporting services to water transport. Principal figures by industry subgroup Passengers and goods carried in regular coastal trade Vessels on the register Vessels on the register not included in the merchant fleet Merchant fleet by type of vessels Merchant fleet by age of vessels Merchant fleet by size of vessels Merchant fleet by port of registration Increase and decrease in the merchant fleet Merchant vessels laid up Gross freight earnings, total and per 1000 gross tons of Norwegian vessels in ocean transport, by type of chartering and type of vessel Freight indices, voyage freights Registered small crafts Marine casualties Shipping between Norway and foreign countries. Number of calls and total tonnage arrived at Norwegian ports Annen samferdsel 243 Lastebiltransport. Turer med last og transportert gods, etter fylke 244 Lastebiltransport. Turer med last, Other transport and communications 243 Road goods transport. Journeys with load and goods transported, by county Road goods transport. Journeys with

13 13 Tabell Side transportert gods og tonnkilometer, etter vareslag lnnenlandsk persontransport etter transportmåte Innenlandsk godstransport etter transportmåte Innførsel etter vareslag og transportmåte Utførsel etter vareslag og transportmåte Statsbanene. Banenett og trafikk Statsbanene. Rullende materiell Statsbanene. Personale Statsbanene. Driftsresultater Motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype Motorkjøretøyer og tilhengere, etter fylke Førstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere Utrangerte kjøretøyer Førerprøveretterfylke Kjørte kilometer med personbil Eierskifte for brukte kjøretøyer Rutebiltrafikk Offentlige veier Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og år/måned/fylke Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd etter år og alder Veitrafikkulykker. Motorkjøretøyer innblandet etter type kjøretøy Trafikken på flyplassene Land- og lufttransport, tjenester i tilknytning til transport. Lagring. Hovedtall etter næringsundergruppe Registrerte motordrevne luftfartøyer Ruteflyging Hotell- og restaurantdrift. Hovedtall etter næringsgruppe Overnattinger på klassifiserte leirplasser, etter fylke Hoteller. Tallet på hoteller, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke Hoteller. Tallet på hoteller, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter sesong og år Hotell- og pensjonaltvirksomhet. Tallet på bedrifter og gjestedøgn Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip Reisevalutainntekter og -utgifter Poststeder, sysselsetting og trafikk Faste poststeder og frimerkesalg, etter fylke 224 Table Page load, goods transported and ton-kilometres, by commodity Domestic passenger transport, by mode of transport Domestic goods transport, by mode of transport Imports by commodity and mode of transport Exports by commodity and mode of transport State Railways. Network and traffic State Railways. Mobile equipment State Railways. Staff State Railways. Working account Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle Motor vehicles and trailers, by county New registration of motor vehicles and trailers Scrapped vehicles Driving tests by county Kilometres done by private cars Change of ownership of second-hand vehicles and trailers Scheduled road transport Public roads Road traffic accidents. Persons killed or injured, by group of road-users and year/month/county Road traffic accidents. Persons killed or injured, by group of road-users and age Road traffic accidents. Persons killed or injured, by year and age Road traffic accidents. Motor vehicles involved by type of vehicles Traffic at the airports Land and air transport, services incidental to transport. Storage and warehousing. Principal figures by industry subgroup Engine-driven aircraft registered Scheduled air service Operation of hotels and restaurants Principal figures by industry group Nights spent on classified camping sites, by county Hotels. Number of hotels open, guestmights and utilization of capacity, by county Hotels. Number of hotels, arrivals, guest-nights and utilization of capacity, by season and year Operation of hotels and boarding houses. Number of establishments and guest-nights Persons arrived in Norway directly from non-nordic countries by air and by sea Foreign travel receipts and expenditure Post offices, staff and traffic Stationary post offices and sale of stamps, by county 224

14 "14 Tabell Side 279 Brevpost til og fra utlandet Postverkets driftsinntekter og -utgifter Televerket. Stasjoner og sysselsetting 282 Telefonapparater 283 Telefon-, telegram- og telekstrafikk 284 Telefon-, telegram- og telekstrafikk med utlandet 285 Televerkets driftsregnskap 286 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap 287 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting Sendetid i radio Sendetid i fjernsynet Offentlige finanser 290 Kommuneforvaltningen medregnet kommuneforetak. Inntekter og utgifter Kommuneforvaltningen medregnet kommuneforetak. Balanse Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Tosidig bistand etter mottakerland Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter Folketrygdfondet. Balanse Statens balansekonto Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter Den offentlige forvaltnings inntekter og utgifter, etter art 242 Table Page 279 Letter post to and from abroad Working account of the State Postal Administration Telecommunication. Stations and staff Number of telephones Telephone calls, telegrams and telex traffic Telephone calls, telegrams and telex traffic, non-domestic State Telecommunication Administration. Working account Norwegian Broadcasting Corporation Working account Norwegian Broadcasting Corporation Registered licences and persons employed Hours of radio broadcasting Hours of television broadcasting Public finance 290 Local government incl. municipal enterprises. Revenue and expenses Local government incl. municipal enterprises. Balance sheet Public expenditure for development aid and international, humanitarian relief work Public expenditure for development aid etc. Bilateral assistance by recipient countries Social insurance, revenue and expenditure National Insurance Fund. Balance sheets Central government balance sheet Net expenditure and tax revenue of the central government General government revenue and expenditure, by function Penger og kreditt 299 Offentlige og private banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Offentlige og private banker. Resultatregnskap Forretningsbanker og sparebanker Rente- og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner Forretningsbanker og sparebanker Rentesatser på nye bankinnskott fra kunder i norske kroner Private kredittforetak. Balanse Private kredittforetak. Resultatregnskap Private finansieringsselskaper. Balanse Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Forsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser for utlån, etter utlånsform Money and credit 299 Public and private banks. Balance sheets by group of banks and financial instrument Public and private banks. Working account Commercial banks and savings banks Interest rates and commissions on new loans in Norwegian kroner Commercial banks and savings banks Interest rates on new deposits in Norwegian kroner from customers Private credit enterprises. Balance sheet Private credit enterprises. Working account Private financial companies. Balance sheet Private financial companies. Working account Insurance companies. Balance sheet Life insurance companies. Loans Average rates of interest by type of loan 254

15 "15 Tabell Side 309 Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap Gjensidige brannkasser Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer Private pensjonskasser og -fond. Balanse Ihendehaverobligasjonsgjelden lhendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner og obligasjonsgjeld i alt Fordringer og gjeld overfor utlandet Kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner Aksjekursindeks. Kurs og rente på statsobligasjon Emisjoner av aksjer Kreditter knyttet til diskonte rte avbetalingskontrakter Valutakurser Endringer i publikums likviditet Priser 324 Produsentpriser på jordbruksvarer Jordbrukets prisindeks Prisindeks for jordbruksprodukter, etter måned Basispriser for ubarket bartretømmer Prisindeks for fisk ved salg fra fisker Priser til detaljist på meieriprodukter Gjennomsnittspriser på elektrisitet Norges Brannkasses indeks for byggekostnader Byggekostnadsindeks Engrosprisindeks etter måned Engrosprisindeks etter varegruppe Produsentprisindeks Konsumprisindeks etter måned Konsumprisindeks etter utgiftsgruppe Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen gruppert etter næring Detaljpriser på en del matvarer og dagligvarer Lønninger 340 Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i jordbruk, ga rtnerier og hagebruk Timefortjeneste i bergverksdrift og industri, 3. kva rtal Timefortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i industri Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet Timefortjeneste for losse- og lastearbeidere 279 Table Page 309 Life insurance companies. Working account Life insurance companies. Direct insurance Non-life insurance companies. Working account Mutual fire insurance companies Insurance companies. Premiums on direct insurance Private pension offices and funds. Balance sheet Bearer bond debt Bearer bond issues and bearer bond debt, total Foreign assets and liabilities Supply of capital to enterprises and private persons Index of share prices. Price and yield of government bond Issues of shares Loans for hire purchase contracts Foreign exchange rates Changes in the public's money supply Prices 324 Prices received by farmers for agricultural commodities Index of agricultural prices Index of prices of farm products, by month Basis prices of unbarked coniferous timber Index of first hand prices of fish Prices to retailer of dairy products Electricity. Average unit price National Fire Insurance Office's building cost index Building cost index Wholesale price index by month Wholesale price index by commodity group Producer price index Consumer price index by month Consumer price index by expenditure group Price index for retail trade. Consumer price index according to industry group Retail prices of some food and daily items Wages and salaries 340 Average earnings of workers and salaried employees in agriculture and horticulture Hourly earnings in mining and manufacturing, 3rd quarter Hourly earnings in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation in manufacturing Hourly earnings in private construction. Adult male workers Hourly earnings of longshoremen 279

16 '16 Tabell Side 345 Månedsfortjeneste for sjøfolk i utenriksfart Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart Månedsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip Månedsfortjeneste for ansatte på borefartøyer Månedsfortjeneste for funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel Månedsfortjeneste for ansatte i hotellog restaurantdrift Månedsfortjeneste for funksjonærer i forretnings- og sparebanker Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere Månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket Inntekt og formue 357 Oversikt over skattelikningen Oversikt over skattelikningen, etter skattytergruppe Kommune- og fylkesskattelikningen, etter fylke Personlige skattytere etter inntekt Personlige skattytere etter skattytergruppe og inntekt Personlige skattytere etter skatteklasse og inntekt Personlige skattytere etter inntekt og formue Personlige skattytere etter alder og inntekt Etterskottspliktige skattytere, etter næring Innbetalte inntekts- og formuesskatter Tallet på husholdninger og deres inntekt, etter inntekt Tallet på husholdninger og deres formue, etter formue Tallet på husholdninger etter inntekt og formue Tallet på husholdninger etter inntekt og husholdningstype. Gjennomsnittlig inntekt pr. husholdning, etter husholdningstype Tallet på husholdninger etter formue og husholdningstype. Gjennomsnittlig formue pr. husholdning, etter husholdningstype Husholdningenes inntektsregnskap etter inntekt Husholdningenes formuesregnskap etter formue 310 Table Page 345 Monthly earnings of seamen in ocean transport Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade Monthly earnings of seamen on supply ships Monthly earnings of employees on drilling rigs Monthly earnings of salaried employees in establishments affiliated with the Norwegian Employers' Confederation Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of employees in hotels and restaurants Monthly earnings of salaried office employees in commercial and savings banks Monthly earnings of salaried employees in insurance Monthly earnings of local government employees Monthly earnings of central government employees Monthly earnings for employees in publicly maintained schools Income and property 357 Survey of the tax assessment Survey of tax assessment, by taxpayer group Municipal and county tax assessment, by county Personal taxpayers by income Personal taxpayers by taxpayer group and income Personal taxpayers by exemption group and income Personal taxpayers by income and property Personal taxpayers by age and income Non-personal taxpayers, by industry Revenue from income and property taxation Number of households and their income, by income Number of households and their property, by property Number of households by income and property Number of households by income and type of household. Average income per household, by type of household Number of households by property and type of household. Average property per household, by type of household Income account of the households, by income Property account of the households, by property 310

17 '17 Tabell Side 17 Forbruk. 374 Forbruksutgift pr. husholdning etter vare- og tjenestegrupper Forbruksutgift for husholdninger med ulik total forbruksutgift, etter vare- og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning for forskjellige husholdningstyper, etter vare- og tjenestegruppe Andelen av husholdninger som har fritidshus, bil og andre varige forbruksvarer Forbruksutgift for husholdninger med forskjellig yrkesstatus for hovedinntektstaker, etter vare- og tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning i forskjellige handelsfelt og bostedsstrøk, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag, etter vare- og tjenestegruppe Finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/elever ved forskjellige skoleslag, etter finansieringsmåte Boliger og boforhold 382 Bosatte i privatboliger etter botetthet Bosatte i privatboliger etter boligens utstyr Bebodde privatboliger etter hustype Bebodde privatboliger etter husets byggeår Husholdninger i forskjellige områder, etter boligens leieareal Husholdninger av ulike typer, etter boligens leieareal pr. person Kapasitet ved kommunale kloakkrenseanlegg, etter renseprinsipp Gjenvinning av avfall Sosiale forhold 390 Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel. Årlige utgifter Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet, med sykepengedager Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet Foletrygden. Arbeidsløyse Folketrygden. Stønadsmottakere og ytelser Folketrygden. Alderspensjon Kommuner med tilleggsytelser til alderspensjoner Folketrygden. Uførepensjon mv 326 Table Page 17 Consumption 374 Consumption expenditure per household, by commodity and service group Consumption expenditure for households with different total consumption expenditure, by commodity and service group Consumption expenditure per household for various types of households, by commodity and service group Percentage of households having holiday houses, car and other durable consumer goods Consumption expenditure for households with various occupational status of main income earner, by commodity and service group Consumption expenditure per household in various trade regions and residential areas, by commodity and service group Expenses per month for unmarried students not living with parents, in groups for type of school, by commodity and service group Financing per school year for unmarried students not living with parents in various types of schools, by way of financing Dwellings and housing conditions 382 Occupants of private dwellings, by density of occupation Occupants of private dwellings, by equipment of the dwelling Occupied private dwellings by type of building Occupied private dwellings by construction period of the building Households in different regions, by size of dwelling Households of different types, by dwelling space per person Capacity of public waste water treatment works, by process Recovery of waste Social conditions 390 National insurance. Benefits during sickness and childbirth. Yearly expenditure National insurance. Allowances during sickness and childbirth. Cases of allowance terminated, sickness allowance days National insurance. Cases of rehabilitation allowance discontinued National insurance. Unemployment National insurance. Allowance recipients and payments National insurance. Old age pension Municipalities with supplementary old age pensions National insurance. Disablement pension etc. 326

18 `18 Tabell Side 398 Kommuner med tilleggsytelser til uførepensjonen Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte og ugifte mødre Kommuner med tilleggsytelser til etterlatt ektefelle som får pensjon fra folketrygden Folketrygden. Barnepensjon Barnetrygden. Stønadsmottakere og barn Folketrygden. Meldte yrkesskader etter kjønn og næring Aldershjem og aldershjemsavdelinger ved kombinerte institusjoner Sosialhjelp Barnehjem Barnevern. Nye tilfelle av barn under vernetiltak Barnevern. Barn under vernetiltak Barnehager Adopterte Sosial hjemmehjelp Edruskapsnemndene Edruskapsnemndene. Anmoding om inngrep Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere behandlet Edruskapsnemndene. Utgifter Institusjoner for alkoholikere Forbruk av brennevin, vin og øl Forbruk av brennevin, vin og øl pr. innbygger 15 år og over Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl Tid nyttet pr. person på forskjellige ukedager til forskjellige aktiviteter Tid nyttet pr. person med og uten yrke til forskjellige aktiviteter. Gjennomsnitt for perioden mandag fredag Tid nyttet pr. person til forskjellige aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager Rettsforhold 424 Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet 425 Reaksjoner for forbrytelser etter reaksjonsform 426 Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og forseelsens art Pågripelse for beruselse Nyinnsettinger i fengselsanstalter Løslatinger fra fengselsanstalter Belegget i fengselsanstaltene Tilbakefall i en 3-årsperiode blant siktede for forbrytelser Tvistemål avgjort ved rettene Åpnede konkurser og akkordforhandlinger Ferdigbehandlete konkursbo og akkordforhandlingsbo 344 Table Page 398 Municipalities with supplementary disablement pension National insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried mothers Municipalities with supplementary widows' and mothers' pension National insurance. Children's benefits Family allowances. Allowance recipients and children National insurance. Reported injuries by sex and industry Old people's homes and old age departments in combined institutions Social care Children's homes Child welfare. New cases of children placed under protection Child welfare. Children under protection Kindergartens Adopted persons Social home-help services Temperance boards Temperance boards. Requests for intervention Temperance boards. Alcoholics treated Temperance boards. Expenditure Institutions for alcoholics Consumption of alcoholic beverages Consumption of alcoholic beverages per capita 15 years and over Consumers' expenditure on alcoholic beverages Establishments licenced for sale of alcoholic beverages Time spent per person for different days in the week for various activities Time spent per person with and without employment for various activities. Average for the period Monday Friday Time spent per person on various activities. Average for all days Justice and crime 424 Crimes investigated by the police Sanctions for crimes by type of sanction Sanctions in misdemeanour cases, by type of sanction and type of misdemeanour Arrest for intoxication New imprisonments Discharges from penal institutions Population in penal institutions Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes Disputes dealt with by the courts Bankruptcy proceedings and compositions commenced Bankruptcy proceedings and compositions closed 344

19 '19 Tabell Side 435 Utleggsforretninger og tvangsauksjoner Overformynderier Ektepakter Utdanning og forskning 438 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning Skoler, lærere og elever Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt Grunnskoler Spesialskoler Elever som avsluttet 9. klasse i grunnskolen våren 1974,. etter påbegynt utdanning før 1. oktober Elever og privatister som fullførte allmennfaglig studieretning, etter kjønn og utdanningens art Videregående skoler Elever under lov om videregående opplæring, etter kjønn/klassetrinn og studieretning Universiteter og høgskoler Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå, kjønn og fagfelt Voksenopplæring. Tallet på kurs, timer og deltakere Deltakere i voksenopplæring, etter arrangør Universiteter. Personale Personer tildelt doktorgrad, etter kjønn, tittel og fagområde Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde og sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter utgiftstype og sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter sektor for utførelse og fagområde Forskningspersonale og forskningsårs verk, etter sektor for utførelse 359 Table Page 435 Foreclosures and forced sales Public trustee offices Marriage settlements Education and research 438 Persons 16 years and over, by highest education completed and sex Persons 16 years and over, by highest education completed Schools, teachers and pupils Pupils by type of school and age and as percentage of registered population Pupils by grade, sex and field of study Primary schools Special schools for the handicapped Pupils who finished primary school, grade 9 in spring 1974, by started education before 1 October Pupils who completed secondary general school upper stage, by sex and type of education Upper secondary schools Pupils under the Act concerning upper secondary education, by sex/grade and line of study Universities and colleges Persons who completed an education, by educational level, sex and field of study Adult education. Number of courses, lessons and participants Number of participants, by organizer Universities. Personnel Doctor's degrees, by sex, title and field Expenditure on research and experimental development, by source of funds and sector of performance Expenditure on research and experimental development, by kind of expenditure and sector of performance Expenditure on research and experimental development, by sector of performance and field of science Research personnel and man-years of research, by sector of performance Kultur 459 Spesialbibliotek. Bibliotek og bind, etter type bibliotek Folke- og skolebibliotek Aviser Utgitte bøker og småtrykk Utgitte bøker etter originalspråk og emne Utgitte skjønnlitterære bøker og småtrykk Kinoer Garantiinntekter, kunstnerlønner og -stipendier Culture 459 Specialized libraries. Libraries and stock of volumes, by kind of library Public and school libraries Newspapers Books and pamphlets published Book titles issued, by original language and category Work of fiction published Cinemas Guarantee income, stipends and scholarships to artists 363

20 20 Tabell Side 467 Radio og fjernsyn, gjennomsnittlig lytter- og seertid Radio og fjernsyn, lyttere og seere Besøk i noen kulturinstitusjoner av personer år 470 Besøk ved gudstjeneste eller religiøst møte av personer år 471 Bokmål og nynorsk i statstjenesten Bokmål og nynorsk i grunnskolen Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer Ferie og friluftsliv 474 Yrkesaktive personer i grupper for 367 yrke, etter tallet på fridager siste år Andelen av personer som var på ferietur Andelen av personer på ferietur i forskjellige årstider Personer etter hvor mange ganger de utøvde forskjellige friluftslivs-, idrettsog mosjonsaktiviteter Fritidshus etter type Andelen av fritidshus som har bilvei fram til huset, elektrisitet, innlagt vann, avløp og bad Valg 480 Stortingsvalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer. Fylke Stortingsvalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Fylke Stortingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Kommunestyrevalg. Personer med stemmerett, avgitte og godkjente stemmer og valgdeltaking. Fylke Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg Valgdeltaking. Fylke Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste. Fylke Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter, etter parti/valgliste 378 Table Page 467 Radio and television, average time spent listening and viewing Radio and television, listeners and viewers Visits to various cultural institutions by persons years old Visits to divine services and other religious meetings by persons years old Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») in government service Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») in primary schools The Norwegian Confederation of Sports. Associations and members Holidays and outdoor life 474 Employed persons in groups for occupation, by number of days off annually Percentage of persons being on holiday Percentage of persons on holidays at different times of the year Persons by annual frequency of participation in outdoor life, sports and exercises Holiday houses by type Percentage of holiday houses with motor road up to the house, electricity, piped water, discharged pipe and bath Elections 480 Parliamentary elections. Persons entitled to vote and votes cast. County Parliamentary elections. Valid votes by party/electoral list. Votes cast for joint lists distributed. County Parliamentary elections. Votes and representatives, by party/electoral list County Municipal council elections. Persons entitled to vote, votes cast, valid votes and poll. County County council elections and municipal council elections. Poll. County Municipal council election. Votes and representatives, by party/electoral list County County council election. Votes and representatives, by party/electoral list Svalbard 487 Svalbard. Geografiske og meteorologiske forhold, befolkning 488 Svalbard. Kulldriften 489 Svalbard. Post-, telegram- og telefontrafikk Svalbard 487 Svalbard. Geography, climate and population 488 Svalbard. Coal mining 489 Svalbard. Postal, telegraph and telephone services

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer