NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN ISSN

3 FORORD Samferdselsstatistikk 980 inneholder opplysninger om sjotransport, jernbane og sporveistransport, veitransport, luftfart, post og telekommunikasjoner. Publikasjonen gir fullstendig statistikk for året 979 og så langt det er mulig ocså statistikk for året 980. Når det gjelder opplysninger om reiseliv, viser en til publikasjonen Reiselivsstatistikk. Mer fullstendige resultater fra de periodiske undersøkelsene om rutefart på kysten, godstransport med lastebil og eie og bruk av personbil blir gitt i spesialpublikasjoner. Rutebilstatistikken, sjoulykkesstatistikken og statistikken over veitrafikkulykker blir som tidligere også offentliggjort i egne publikasjoner. Fra disse områdene er bare hovedtall tatt med i denne publikasjonen. For de fleste av områdene som denne publikasjonen dekker, er en del resultater tidligere publisert også i Statistisk ukehefte og til dels i Nye distriktstall. Førstekonsulent Nils Bakke har stått for redaksjonen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. juli 98 Odd Aukrust Leif Skaug

4 PREFACE The publication Transport and Communication Statistics 980 contains information about water transport, railway transport, road transport, aviation, post, telecommunications and boadcasting. The publication contains complete statistics for the year 979 and statistics wholly or in part for 980. Travel data are separately published in the publication Travel Statistics. Results from periodic surveys on scheduled coasting services, road goods transport by lorries and private motoring are more completely given in separate publications. Scheduled road transport statistics, marine casualties' statistics and statistics on road traffic accidents are published separately. Principal figures from these statistics are, however, included in the present publication. For the fields covered by this publication results are also published in the Weekly Bulletin of Statistics and in part in New District Figures. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 8 July 98 Odd Aukrust Leif Skaug

5 INNHOLD Figurregister 7 Tabellregister 8 Tekstdel. Generelt 8.. Nasjonalregnskapstall for samferdselen 8.. Offentlige utgifter og inntekter i samferdselen 8.. Sysselsetting i samferdselen 8.4. Innenlandske transportytelser Generelt Innenlandsk persontransport Innenlandsk godstransport.5. Transportarbeid utfort på norsk område ved innførsel og utforsel av varer. Samlede godstransporter på norsk område.6. Transportytelser etter transportmåte og vareslag.7. InnfOrsel og utførsel, etter transportmåte.8. ForbruksundersOkelser og konsumprisindeks. Sjøtransport 4.. Handelsflåten mv. 4.. Befal og mannskap på norske handelsskip 4.. Norske skip i utenriksfart 5.4. Skipsfarten mellom Norge og utlandet 5.5. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet 5.6. Innenlandsk rutefart, herunder Hurtigruten Bergen Kirkenes, årlig statistikk 5.7. Innenlandsk rutefart, herunder Hurtigruten Bergen Kirkenes, 0årlig telling SjOulykkesstatistikk 6.9. Forbruk av drivstoff for norske skip 7. Jernbanetransport mv. 8.. Norges Statsbaner 8.. Private jernbaner 8.. Forstadsbaner Sporveier 8 4. Veitransport Veier og motorkjoretoyer Veitrafikk og transportytelser 8 4., Rutebilstatistikk Eie og bruk av personbil Lastebiltransport Veitrafikkulykker 0 5. Luftfart 0 6. Post, telekommunikasjoner og kringkasting 6,. Postverket 6., Televerket 6.. Norsk rikskringkasting Sammendrag på engelsk Figurdel. 5 Tabelldel 4 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 44 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 50 Side Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet.. Oppgave mangler 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet Null 0,00 Mindre enn 0,005 av den brukte enhet r Rettet siden forrige utgave Brudd i den loddrette serie m ForelOpig tall Brudd i den vannrette serie I tabeller med avrundede tall kan mindre avvik forekomme mellom summen av disse tall og den oppgitte sluttsummen.

6 CONTENTS Index of figures Index of tables.. Outline I. General statistics 8.. National account figures for transport and communications 8.. Governmental and municipal expenditure and receipts related to transport 8.. Employment in transport and communication 8.4. Domestic transport performances Generally Domestic passenger transport Domestic goods transport.5. Work performed by goods transport in Norwegian area in connection with imports and exports of goods. Total goods transport in Norwegian area.6. Goods transport by mode of transport and commodity.7. Imports and exports, by mode of transport.8. Census of Establishments 974. Water transport 4.. The merchant fleet etc. 4.. Officers and crew aboard Norwegian merchant vessels. 4.. Norwegian vessels in ocean transport 5.4. Shipping between Norway and foreign countries 5.5. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries 5.6. Scheduled coasting service including express service Bergen Kirkenes, yearly statistics 5.7. Scheduled coasting service including express service Bergen Kirkenes, 0yearly census Marine casualties 6.9. Consumption of fuel for Norwegian vessels 7. Railways etc. 8.. State Railways 8.. Private railways 8.. Suburban railways 8.4. Tramways 8 4. Road transport 8 4., Roads and motor vehicles Road traffic and goods transport Scheduled road transport Ownership and use of private cars Road goods transport Road traffic accidents 0 5. Aviation Post, telecommunications and broadcasting 6.. Postal service 6.. Telecommunication 6.. Norwegian Broadcasting Corporation Summary in English Figures 5 Tables 4 Publications Previously issued on the subject 44 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since I July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Page Explanation of Symbols in Tables. Category 0 Less than 0.5 of unit employed.. Data not available 0,0 Less than 0.05 of unit employed Nil 0,00 Less than of unit employed r Revised since the previous issue Break in the homogeneity of a vertical series I Provisional or estimated figure Break in the homogeneity of a horizontal series In tables where individual figures have been rounded to the nearest final digit, there may be a slight discrepancy between the sum of these figures and the total as shown.

7 7 FIGURREGISTER Side. Innenlandsk persontransport etter transportmåte 5. Innenlandsk godstransport etter transportmåte 6. Personbiler pr. kilometer offentlig vei. Fylke Personer pr. personbil. Fylke.. desember Godstransport med lastebil over de enkelte tollstasjoner. Inn og utpassert gods i alt Årsgjennomsnitt for kjørte kilometer pr. person og varebil. Fylke Passasjertrafikk på flyplasser med ruteanløp Frimerkesalg i kroner pr. innbygger. Fylke

8 8 TABELLREGISTER I. GENERELT. Bruttoprodukt i samferdselen 4. Produksjonskonti for samferdselen 44. Bruttoinvestering for samferdselsformål Offentlige utgifteroginntektertilsamferdselsformål. Statensbevilgningsregnskap/statsbudsjett Offentlige fond Forskotts og depositakonti 50 II II IT Kommuneforvaltningen Statens og kommunenes utgifter til samferdselsformål. Sammendrag 5 9. Skatter og avgifter på samferdselsmidler. Statens bevilgningsregnskap/statsbudsjett 5 0. Personer meldt til arbeids og sjømannskontorene som helt arbeidsløse i transport og kommunikasjonsarbeid. Arsgjennomsnitt og ved utgangen av måneden 5. Sysselsatte og utførte timeverk i samferdsel. Årsgjennomsnitt og kvartalstall Innenlandsk persontransport etter transportmåte 54. Innenlandsk godstransport etter transportmåte Innførsel og utførsel, etter transportmåte Transportarbeid utført på norsk område ved innførsel og utførsel av varer, etter transportmåte Samlet transportmengde på norsk område ved innenlandsk transport og ved innførsel og utførsel, etter transportmåte Samlet transportarbeid utført på norsk område ved innenlandsk transport og ved innførsel og utførsel, etter transportmåte Godstransport på kysten etter vareslag. Rutefart Godstransport på kysten etter vareslag. Leie og egentransport. Norskregistrerte skip mellom 5 og 000 br.t og tankskip større enn 000 br.t. i kystfart Statsbanene. Godstransport med jernbane etter vareslag Godstransport med laste og varebil, etter vareslag Innførsel etter transportmåte og land Utførsel etter transportmåte og land Innførsel etter transportmåte og vareslag Utførsel etter transportmåte og vareslag Innførsel av viktigere varer med skip, etter land Utførsel av viktigere varer med skip, etter land Innførsel av viktigere varer med ferje, etter land Utførsel av viktigere varer med ferje, etter land Innførsel av viktigere varer med jernbane, etter land Utførsel av viktigere varer med jernbane, etter land Innførsel av viktigere varer med bil, etter land Utførsel av viktigere varer med bil, etter land Innførsel etter transportmåte og tollsted Utførsel etter transportmåte og tollsted Noen hovedtall for husholdninger med og uten personbil. Gjennomsnitt for årene Noen hovedtall for husholdningers bilhold og forbruksutgifter. Gjennomsnitt for årene Gjennomsnittlige årlige forbruksutgifter for husholdninger med og uten personbil, etter vareog tjenestegruppe. Gjennomsnitt for årene priser Gjennomsnittlige årlige forbruksutgifter i husholdninger med og uten personbil til reiser og transport. Gjennomsnitt for årene priser Husholdningers forbruksutgifter i 958, 967, 97, og , etter vare og tjenestegruppe Husholdningers forbruksutgifter i 958, 967, 97, og , etter vare og tjenestegruppe innen reiser og transport Delindekser for reiser og transport i konsumprisindeksen (979 = 00) 87 Side II. SJØTRANSPORT 4. Registrerte skip og tonnasje, etter skipenes framdriftsmiddel og art Handelsflåten. Skip og tonnasje, etter skipenes art.. desember Skip og tonnasje, etter skipenes framdriftsmiddel og art Tilgang og avgang av skip og tonnasje Tilgang av nye skip bygd i utlandet. Skip og tonnasje, etter skipenes art og byggeland Tilgang og avgang av skip og tonnasje, etter skipenes størrelse og art Skip og tonnasje, etter skipenes alder, art og størrelse.. desember Skip og tonnasje, etter skipenes framdriftsmiddel, art og størrelse med beregnet gjennomsnittsalder.. desember Skip og tonnasje, etter skipenes framdriftsmiddel, art og hjemsted.. desember Tankflåtens bruttotonnasje etter skipenes størrelse Tørrlastflåtens bruttotonnasje etter skipenes størrelse Tankflåtens og tørrlastflåtens bruttotonnasje, etter skipenes alder Tanktonnasjens og tørrlasttonnasjens gjennomsnittsalder Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verft, etter skipenes art 06

9 II. SJOTRANSPORT (forts.) 57. Norsk kontraktbestand etter byggeland Norske nybyggingskontrakter etter antatt leveringsår og byggeland. Beregnet etter kontraktbestanden pr.. oktober Registrerte skip ikke tatt med i statistikken over handelsflåten. Skip og tonnasje, etter skipenes størrelse og art Registrerte skip under 00 bruttotonn. Skip og tonnasje, etter framdriftsmiddel og hjemsted. desember 979 og Registrerte småbåter. Fylke Fiske og fangstbåter og andre spesialskip på 00 bruttotonn og over. Skip og tonnasje, etter skipenes størrelse, art, alder og framdriftsmiddel.. desember Fiske og fangstbåter og andre spesialskip på 00 bruttotonn og over. Skip og tonnasje, etter skipenes art, framdriftsmiddel og hjemsted.. desember Norske handelsskip i opplag 65. Verdensflåten. Skip og tonnasje, etter skipenes framdriftsmiddel, art og registreringsland Befal og mannskap på norske skip, etter skipenes fart og personenes nasjonalitet og kjonn.. november Norsk befal og mannskap på norske skip, etter skipenes fart og personenes hjemstedsfylke.. november 979 og Utenlandsk befal og mannskap på norske skip, etter personenes hjemland.. november 979 og Befal og mannskap på norske skip, etter nasjonalitet, alder og stilling om bord.. november MOnstringer til norske skip, etter personenes nasjonalitet og skipenes fart/monstringssted. 979 og Norske skip i utenriksfart. Skip og tonnasje, etter skipenes art og framdriftsmiddel 7. Gjennomsnittlig bruttotonnasje etter beskjeftigelse og skipenes art 7. Opptjente bruttofrakter i alt og pr. 000 bruttotonn, etter frakttype og skipenes art 4 Nettofrakter 4 II 74. Gjennomsnittlig bruttotonnasje etter skipenes art og II ip beskjeftigelse Opptjente bruttofrakter etter skipenes art og frakttype II Gjennomsnittlig bruttotonnasje og opptjente bruttofrakter, etter beskjeftigelse, skipenes art og størrelse Opptjente bruttofrakter pr. 000 bruttotonn, etter frakttype, if 78. skipenes art og storrelse 8 Inntekter i alt, betalte driftsutgifter og driftsoverskott 9 II Norske skip på bruttotonn i utenriksfart. Inntekter etter frakttype 0 8. IIT TIII Inntekter i alt, betalte driftsutgifter og driftsoverskott 8. Leide utenlandske skip i norsk utenriksfart. Inntekter, driftsutgifter og driftsoverskott 8. Fraktindekser 84. Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på anlop og tonnasje kommet til Norge, etter 85., If fylke og viktige kommuner II Tallet på anlop og tonnasje kommet til Norge, etter skipenes registreringsland Tallet på anlop og tonnasje kommet til Norge. If Ti If 86. Månedstall Godsmengde losset etter type last og skipenes storrelse. IV if IT Godsmengde lastet etter type last og skipenes storrelse. TV II fl Tallet IA passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Innenlandsk rutefart etter ruteslag. Tallet på skip og bruttotonn mv If If ff Tallet på passasjerer 8 9. IT Godstrafikk 8 ff ff Tallet på skip og bruttotonn, etter kyststrekning Tallet på skip etter storrelse/alder if If Kystrutene. Tallet på passasjerer og tonn gods, etter ruter Lokalruter etter ruteområder. Tallet på passasjerer og tonn gods, etter ruteslag Innenlandsk rutefart etter ruteslag. Inntekter og utgifter Hurtigruten BergenKirkenes. Transportkapasitet 4 If if If 99. Passasjertrafikk 4 ff if If 00. Passasjerinntekt 44 Passasjertrafikk etter måned 44 II 0. Godstrafikk 45 II 0. Godstrafikk etter måned 45 II 0. Tallet på passasjerer mellom anløpssteder II 04. Tallet på pas sasj erer nordover etter anløpssted. Månedstall If 05. Tallet på passasjerer sørover etter anløpsstecl. Månedstall ff II TT 9 Side Stykkgods nordover etter anlopssted. Månedstall Ferskfisk og stykkgods sørover, etter anlopssted. Månedstall Rutefartstelling 969 og 979. Innenlandsk godstransport. Transportytelseretterruteslag Rutefartstelling 979. Innenlandsk godstransport. Transportytelser etter vareslag 57

10 0 II.SJØTRANSPORT (forts.) Side. Rutefartstelling 979. Innenlandsk godstransport. Godsmengde lastet og losset, etter ruteslag. Fylke 59. TT Innenlandsk passasjertransport. Transportytelser etter ruteslag/ skipstype 60. TI IT TT Tallet på passasjerer påsteget og avsteget, etter ruteslag. Fylke Forliste skip Personer omkommet som folge av forlis Havarerte skip Personer omkommet som folge av havari Forliste skip etter ulykkens art og årsak Havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forbruk av drivstoff for et utvalg av norske skip. Tallet på skip og bruttotonnasje. Forbruk i alt og gjennomsnittlig forbruk av drivstoff, etter skipenes art og storrelse Forbruk av drivstoff for norske skip i utenriks og innenriksfart, etter drivstofftype III. JERNBANETRANSPORT MV.. Statsbanene. Banelengde og sporlengde it Rullende materiell.. desember 7 4. Kapasitet.. desember 7 5. Rullende materiell etter byggeår.. desember Lokomotiver etter trekkraft og type.. desember Motorvogner etter trekkraft og type.. desember Personvogner mv. etter vognslag.. desember Godsvogner etter akseltall og vognslag.. desember Lop av egne og fremmede lokomotiver, motorvogner og traktorer, etter togslag og trekkrafttype LOp av egne og fremmede vogner, etter togslag og trekkrafttype 76. Lastede godsvogner 76. Personale etter fagområde/tjenestegruppe Persontransport 78 TT 5. Inntekter av persontransport ii Godstransport og inntekter av godstransport II 7. Forbruk av elektrisk energi og andre drivstoffer 79 8.,, Driftsresultater Ii Passasjer og godstrafikk, inntekter og utgifter. Månedstall It Innenlandsk persontransport med jernbane, etter transportlengde ) Innenlandsk godstransport med jernbane, etter transportlengde og vareslag i, Persontransport fra og til de enkelte fylker og utlandet I, Godstransport fra og til de enkelte fylker og utlandet Driftsuhell If Private jernbaner Forstadsbaner. Hovedtall TT Detaljert statistikk for de enkelte baner Sporveier. Hovedtall IT Driftsresultater for de enkelte selskaper Detaljert statistikk for de enkelte selskaper 88 IV. VEITRANSPORT 5. Offentlige veier. Fylke.. januar Største tillatte akseltrykk på riksveier og fylkesveier. Veilengde i km. Fylke.. januar Skogsbilveier og traktorveier. Fylke MotorkjOretOyer og tilhengere, etter vogntype.. desember MotorkjOretOyer og tilhengere. Fylke.. desember Tallet på personbiler etter kjoringens art.. desember Registrerte kjoretoyer for godstransport, etter kjoretoygruppe og nyttelast.. desember Nyttelast for registrerte kjoretoyer for godstransport, etter kjoretoygruppe og nyttelast.. desember Kjorelengde pr. dieseldrevet kjoretøy, etter år, kvartal og kjoretoygruppe FOrstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere Utrangerte kjøretøyer Eierskifte for brukte kjøretøyer Firerkort etter innehavers kjønn og alder.. desember ForerprOver etter klasse. Fylke FOrstegangsutstedelser av førerkort etter innehavers kjonn og alder Veitrafikktelling på utvalgte tellingssteder. Fylke. Maskinelle tellinger Trafikken med bilferjeruter i riks og fylkesveisamband. Fylke Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland og måned/tollstasjon Tonn transportert Rutebilstatistikk. Vogner og kapasitet.. desember Passasjertransport 06

11 IV. VEITRANSPORT (forts.) 7. Rutebilstatistikk. Godstransport Driftsresultater Personale etter arbeidets art ved utgangen av året Registrerte personbiler og personer pr. bil. Fylke.. desember Tallet på varebiler etter lastekapasitet.. desember Person og varebiler. Årlig kjørelengde. Fylke. 97/7 og Person og varebiler etter årlig kjørelengde. Hele landet. 97/7 og Person og varebiler. Årlig drivstofforbruk og drivstofforbruk pr. mil. Hele landet , Kjørte kilometer etter reiseformål de enkelte ukedager.. kvartal 974 og. kvartal Personkilometer etter reiseformål.. kvartal 974 og. kvartal Personbelegg etter reiseformål de enkelte ukedager.. kvartal 974 og. kvartal Lastebiltransport. Turer med last, gods transportert og tonnkilometer, etter vareslag Hovedtall etter kjøretøygruppe IT Hovedtall etter ukedag Turer med last og gods transportert. Fylke TT 86. Veitrafikkylykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og etter år og måned/fylke Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder Personer drept eller skadd, etter alder 90. Motorkjøretøyer innblandet etter type kjøretoy Side V. LUFTFART 9. Registrerte motordrevne luftfartøyer etter eiergruppe.. desember 9. Registrerte motordrevne luftfartøyer etter type.. desember Avganger og landinger, etter flygingens art og flyplass Ruteflyging 95. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanløp Gods og posttrafikken på flyplasser med ruteanløp Luftfartshavarier 98. Scandinavian Airlines System. Transportytelser 99. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland 00. Luftfartselskaper. Driftsresultater VI. POST, TELEKOMMUNIKASJONER OG KRINGKASTING 0. Poststeder etter poststedets arr.. desember 0. Poststeder. Fylke.. desember 0. Postruter etter rutelengde og tilbakelagt strekning 04. Tjenestemenn i Postverket etter funksjonsområde 05. Postverket. Trafikk Brevpost til og fra utlandet, etter land 07. Frimerkesalg i kroner. Fylke 08. Postverkets driftsinntekter og utgifter 09. Postverket. Svalbard. Trafikk 0. Teleekspedisjonssteder for publikum. Telefon, telegraf og radio.. desember. Telefonapparater.. desember. Telefonapparater. Fylke/bykommuner.. desember. Telekommunikasjonssamband.. desember 4. Arbeidstakere i Televerket.. desember 5. Telefon, telegram og telekstrafikk 6. Utgående telekstrafikk etter telekssentral 7. Radiotrafikk ved kystradiostasjonene 8. Telefon, telegram og telekstrafikk med utlandet 9. Televerkets driftsregnskap 0. Televerkets driftsregnskap for telefon, telegraf og teleks Televerkets investeringsutgifter Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting.. desember. " If Registrerte fjernsynslisenser. Fylke.. desember 4. " Sendetid i radio etter programtype 5. " It Sendetid i fjernsynet etter programtype 6. " Driftsregnskap

12 INDEX OF FIGURES Page. Domestic passenger transport by type of transport 5. Domestic goods transport by type of transport 6. Private motoring. Number of cars per kilometre of public roads. County Number of persons per private car. County. December Lorry border goods transport by place of entry or exit Private motoring. Annual average of kilometres done per private car and van. County Passenger traffic at airports with scheduled service Sale of stamps in kroner per head of population. County

13 INDEX OF TABLES Page I. GENERAL STATISTICS Work performed in Norwegian area by transport of imported and exported goods, by mode of transport Total transport volume of goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export, by mode of transport Total transport work with goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export, by mode of transport 8. Coastwise transport of goods by commodity in regular coastal service Coastwise transport of goods by commodity. Transport for hire or reward and on own account. Vessels between 5 and 000 gr.tons registered in Norway and tankers larger than 000 gr.tons in coastwise transport State Railways. Railway transport of goods by commodity Road goods transport, by commodity Imports by mode of transport and country Exports by mode of transport and country Imports by mode of transport and commodity group Exports by mode of transport and commodity group Imports of principal commodities by ship, classified by country Exports of principal commodities by ship, classified by country Imports of principal commodities by ferry, classified by country Exports of principal commodities by ferry, classified by country Imports of principal commodities by rail, classified by country Exports of principal commodities by rail, classified by country Imports of principal commodities by lorry, classified by country Exports of principal commodities by lorry, classified by country Imports by mode of transport and port of entry Exports by mode of transport and port of entry Some principal figures for households with and without private car. Average for the period Some principal figures for households' ownership of private cars and their consumption expenditure. Average for the period Annual average of household expenditure for households with and without private car, by commodity and service group. Average for the period prices 9. Annual average of household expenditure in households with and without private car, for transport. Average for the period prices 40. Households' consumer expenditure in 958, 967, 97, and , by commodity and service group 4. Households' consumer expenditure in 958, 967, 97, and , by commodity and service group within transport 4. Group indices for travel and transport in the consumer price index (979 = 00) II. WATER TRANSPORT 4. Vessels and tonnage on the register, by propulsion and type of vessel 44. The merchant fleet. Vessels and tonnage, by type of vessel. December 45. " ti ii Vessels and tonnage, by propulsion and type of vessel 46. " IV TT Increase and decrease of vessels and tonnage 47. " Increase of new vessels built abroad. Vessels and tonnage, by type of vessel and by country where built Increase and decrease of vessels and tonnage, by size and type of vessel Vessels and tonnage, by age of vessel, type and size. December Vessels and tonnage, by propulsion, type of vessel and size with calculated average age. December Vessels and tonnage, by propulsion, type of vessel and port of registration. December

14 4 II. WATER TRANSPORT (cont.) 5. The tanker fleet by tonnage group The dry cargo fleet by tonnage group The tanker tonnage and the dry cargo tonnage, by age Average age of the tanker tonnage and the dry cargo tonnage Merchant vessels contracted at foreign shipyards, by type of vessel Stock of Norwegian contracts by country where built Norwegian contracts for building of new vessels, by assumed year of delivery and country where built. Calculated by stock of contracts October Registered vessels not included in the statistics of the merchant fleet. Vessels and tonnage, by size and type of vessels Registered vessels less than 00 gross tons. Vessels and tonnage, by propulsion and port of registration. December 979 and Registered small boats. County Fishing and catcher boats and other special types of vessels of 00 gross tons and over. Vessels and tonnage, by size, type of vessels, age and propulsion. December Fishing and catcher boats and other special types of vessels of 00 gross tons and over. Vessels and tonnage, by type of vessels, propulsion and port of registration. December Norwegian merchant vessels laid up 65. The merchant fleet of the world. Vessels and tonnage, by propulsion, type of vessels and country of registration Officers and crew aboard Norwegian vessels, by trade of vessels and nationality and sex of the persons. November Norwegian officers and crew aboard Norwegian vessels, by trade of vessels and county of domicile. November 979 and Foreign officers and crew aboard Norwegian vessels, by country of domicile. November 979 and Officers and crew aboard Norwegian vessels, by nationality, age and occupation. November Seamen signed on and off Norwegian vessels, by nationality and trade of vessel/place of signing. 979 and Norwegian vessels in foreigngoing trades. Vessels and tonnage, by type of vessels and propulsion Average gross tonnage by type of chartering TT 7. and type of vessels 7. ii Gross freight earnings, total and per 000 gross tons, by type of freight and type of vessels U Net freight earnings 4 TT 75. Average gross tonnage by type of vessels and type of chartering Gross freight earnings by type of vessels and TI 76. type of freight IT Average gross tonnage and gross freight earnings, 77. by type of chartering, type of vessels and size Gross freight earnings per 000 gross tons, / If I, Page by type of freight, type of vessels and size 8 Total receipts, total operating expenditure and operating surplus Norwegian vessels of gross tons in foreigngoing trades. Gross freight earnings by type of freight 0 8. Norwegian vessels of gross tons in foreigngoing trades. Total receipts, total operating expenditure and operating surplus 8. Hired foreign vessels in Norwegian foreigngoing trades. Receipts, operating expenditure and operating surplus 8. Shipping freight indices 84. Shipping between Norway and foreign countries. Number of calls and tonnage, by county and principal municipalities Shipping between Norway and foreign countries. Number of calls and tonnage arrived at Norwegian ports, by country of registration IT IT Number of calls and tonnage arrived at Norwegian ports. Monthly figures t, Tonnage discharged by type of cargo and size of the vessels TT IT 88. TT Tonnage loaded by type of cargo and size of the vessels Number of passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Regular coastal trade by type of service. Number of vessels and gross tons etc. 7 IT TI II Number of passengers 8 9. li IT If Tonnage carried 8 Number of vessels and gross tons, by stretch of the coast IT Number of vessels by tonnage/age

15 5 II. WATER TRANSPORT (cont.) Page 08. TT IT Long distance coast services. Number of passengers and tonnage carried, by services. 979 Local services by service regions. Number of passengers and tonnage carried, by type of 40 service Regular coastal trade by type of service. Receipts and expenditure Express service BergenKirkenes. Transport capacity 4 ITTT TT I 99. Passenger traffic 4 TI 00. Passenger receipts TT Passenger traffic by month of the year TT Freight traffic 45 0 TT Freight traffic by month of the year IT Number of passengers between places of call TI IT Number of passengers northward by place of call. Monthly figures TT TT Number of passengers southward by place of call. Monthly figures IT IT 07. General cargo northward by place of call. Monthly figures Fresh fish and general cargo southward, by place of call. Monthly figures Census of regular coastal services 969 and 979. Domestic goods transport. Transport performances by type of service Census of regular coastal services 979. Domestic goods transport. Transport performances by type of commodity 57. fl. IT IT. TT TI Ti TT Domestic goods transport. Tonnage loaded and unloaded, by type of service. County 59 Domestic passenger transport. Transport performances by type of service/vessel 60 Domestic passenger transport. Number of passengers embarked and disembarked, by type of service. County Vessels totally lost Loss of lives due to total loss Vessels partially lost Loss of lives due to partial loss Vessels totally lost by type and cause of casualty Vessels partially lost by type and cause of casualty Consumption of fuel for a sample of Norwegian vessels. Number and gross tonnage of vessels. Total and average consumption of fuel, by type and size of vessels Consumption of fuel for Norwegian vessels in foreigngoing and coastal trades, by type of fuel III. RAILWAYS ETC.. State Railways. Length of lines and tracks TT TT. Rolling stock. December 7 TT 4. Capacity. December 7 ft 5. Rolling stock by year of constuction. December Locomotives by power and type. December IT 7. Rail motor vehicles by power and type.. December TT 8. Passenger vehicles etc. by type. December Goods wagons by number of axles and type. December If 0. Tractive vehicle kilometres by type of train and traction. Locomotives, rail motor vehicles and tractors II. Axlekilometres run by type of train and traction. Passenger vehicles, vans and wagons 76 TT. Freight wagonloads 76. Operating staff by section Passenger transport 78 If 5. Receipts from passenger transport 78 IT 6. Goods traffic and receipts If 7. Consumption of electric energy and fuel 79 TT 8. Working results 80 TI 9. Passenger and goods traffic, receipts and expenditure. Monthly figures.. 8 TT 40. Domestic passenger transport by rail, by length of carriage Domestic goods transport by rail, by length of carriage and commodity Passenger traffic from and to each county and abroad T, Goods traffic from and to each county and abroad TI 44. Operating accidents Private railways Suburban railways. Principal figures 85 IT TT 47. Detailed statistics by company Tramways. Principal figures 87

16 6 III. RAILWAYS ETC. ( cont. ) Page 49. Tramways. Working results by company Detailed statistics by company 88 IV. ROAD TRANSPORT 5. Public roads. County. January Maximum permissible axle load on national and procincial roads. Road length in kms. County. January Forest roads. County Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle. December Road motor vehicles and trailers. County. December Number of private cars by type of transport. December Registered road goods vehicles, by type of vehicle and carrying capacity. December Carrying capacity of registered road goods vehicles, by type of vehicle and carrying capacity. December Average of kilometres done per vehicle run with diesel oil, by year, quarter and type of vehicle New registrations of motor vehicles and trailers Scrapped vehicles Change of ownership of used vehicles and trailers Driving licence by sex and age of the holder. December Driving tests by class. County Initial issue of driving licence, by sex and age of the holder Road traffic census at selected places of counts. County. Automatic volume counts Traffic by ferry routes in national and provincial road connections. County Lorry border goods transport, by nationality of lorry and by month/place of entry or exit Tons transported Scheduled road transport. Number of vehicles and their capacity. December ii. II Passenger transport 06 ff It 7. Goods transport 06 If If 7. Working results 07 fl if 7. Staff by type of work as at the end of the year Registered private cars and number of persons per car. County. December Number of vans by carrying capacity. December Private cars and vans. Annual average of kilometres. County. 97/7 and Private cars and vans by annual average of kilometres. The whole country. 97/7 and Private cars and vans. Annual consumption of fuel and consumption of fuel per Norwegian mile. The whole country. 979 quarter 974 and quarter II Kilometres done by purpose of journey the day of the week. 974 and quarter II Passenger kilometres performed by purpose of journey. quarter 8. II Occupancy rate by purpose of journey the day of the week. quarter 974 and quarter Road goods transport. Loaded journeys, goods carried and tonkilometres, by commodity. 5 If If if 8. Principal figures by category of vehicle ii If If Principal figures by day of the week Tv II If Loaded journeys and goods carried. County Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by group of road users and by year and month/ county If ff Persons killed or injured, by group of road users and group of accidents If II Persons killed or injured, by group of road users and age If 90. Motor vehicles involved by type of vehicles 89. If iv IT Persons killed or injured, by age V. AVIATION 9. Enginedriven aircraft by ownership. December 9. Enginedriven aircraft registered by type. December Takeoffs and landings, by nature of operation and airport Scheduled air service Passengertraffic at airports with scheduled service Freight and mail service at airports with scheduled service Accidents with aircraft Air services performed by SAS 7

17 7 V. AVIATION (cont. ) Page Inclusive tour charter. Passengers departed from Norway, by country of destination Aviation companies. Operating results VI. POST, TELECOMMUNICATIONS AND BROADCASTING 0. Post offices by type of post office, December Post offices. County. December 0 0. Mail routes by length of the route and distance covered 04. Staff of the Postal Service by field of activity 05. Postal Service. Traffic Letter post to and from abroad, by country 07. Sale of stamps in kroner. County 08. Working account of the Postal Service 09. Postal Service. Svalbard. Traffic 0. Places of telecommunication services for the public. Telephone, telegraph and radio. December 4. Subscribers' telephones. December 4. Number of telephones. County/urban municipalities. December 5. Telecommunication circuits. December 6 4. Staff of the Telegraph Service. December 7 5. Telecommunications. Traffic 7 6. Telex calls by station 8 7. Coast radio stations. Traffic 8 8. Telephone calls, telegrams and telex traffic, nondomestic 9 9. Working account of the Telegraph Service 9 0. Working account of the Telegraph Service for telephone, telegraph and telex Expenditure on fixed assets of the Telegraph Service Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licenses and persons employed. Desember 4. TT Registered television licences. County. December 4 4. TT IT Hours of radio broadcasting by type of programme 4 TI 5. Hours of television broadcasting by type of programme 4 TT TT 6. Working account 4 IT TT

18 8 L GENERELT (TAB. 4).. Nasjonalregnskapstall for samferdselen (tab. ) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. På alle vesentlige punkter følger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of National Accounts, United Nations, New York, 968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har å bygge på. Etter hvert som primærstatistikken blir bedre utbygd, og beregningsgrunnlaget dermed sikrere, må en regne med revisjoner av publiserte nasjonalregnskapstall for samferdselssektorene så vel som for andre sektorer. Samferdselen er i nasjonalregnskapet delt opp i en rekke sektorer (sjøfart, jernbanedrift etc.). Hver av disse sektorene blir betraktet som en virksomhet som leverer tjenester (bruttoproduksjon) til og som kjøper driftsmidler fra andre sektorer (vareinnsats). Bruttoproduktet som skapes ved bearbeiding i hver av sektorene, utgjør differansen mellom bruttoproduksjonsverdien og verdien av vareinnsatsen. For hver sektor kan det således settes opp en produksjonskonto, dvs. sektorregnskap som krediteres (inntektsføres) for varer produsert i sektoren og debiteres (utgiftsføres) for sektorens vareinnsats, lønn, avgifter redusert med subsidier, kapitalslit og eierinntekt, som er sektorens saldo. Avgrensingen av de enkelte sektorer har en søkt å kartlegge ut fra virksomhetens art. I mange tilfelle må det imidlertid bli en vurdering av næringsøkonomisk og næringsstatistisk art hvor en skal trekke grensen. Mye av transporten foregår med transportmidler som eies av bedrifter i andre sektorer, f g eks. industribedrifter og handelsbedrifter. Denne del av transporten ("egentransporten") blir ikke tatt med under samferdselssektorene, unntatt i de tilfelle der transportvirksomheten er organisert som egen bedrift. Næringsoppdelingen er noe mer spesifisert i tabellene for bruttoprodukt og produksjonskonti for samferdselen (tabell og tabell ) enn i tabellene for bruttoinvestering for samferdselsformål (tabell ). Dette skyldes at det for en del av investeringene (skip og biler) er vanskelig å foreta en spesifisert næringsoppdeling... Offentlige utgifter og inntekter i samferdselen (tab. 4 9) Tabellene over offentlige utgifter og inntekter til samferdselsformål bygger på oppgaver hentet fra statsregnskap og statsbudsjett og fra kommunenes regnskaper... Sysselsetting i samferdselen (tab. 0 ) Statistisk Sentralbyrås sysselsettingsstatistikk er fra og med 97 lagt om. Den tidligere sysselsettingsstatistikken bygde på oppgaver fra trygdekontorene. Ved syketrygdens innlemming i folketrygden fra januar 97 falt grunnlaget for denne statistikken bort. Fra og med 97 har Byrået gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene 6 74 'it. I arbeidskraftundersøkelsene har en til dels også innført andre prinsipper og definisjoner enn i den tidligere sysselsettingsstatistikken. Sysselsettingstallene ifølge de nåværende arbeidskraftundersøkelsene er derfor ikke fullt sammenliknbare med de tidligere sysselsettingstallene. Arbeidskraftundersøkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingene er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 978). Ved denne utvalgsundersøkelsen er det imidlertid ikke mulig å gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling. For enkelte områder av samferdselen er det spesiell statistikk over sysselsettingen. Dette gjelder handelsflåten, rutebiler, jernbane, post, telekommunikasjoner og kringkasting. En viser her til tekst og tabellavsnittene for disse områdene.

19 5.4. Innenlandske tranqrnrty eiser (tab. ).4.. Generelt Transportøkonomisk institutt har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå foretatt beregningene over innenlandske transportytelser for årene En har forsøkt å gjøre oppstillingene sammenliknbare over år og fra transportmiddel til transportmiddel. Oppstillingene i tabellene omfatter bare transport mellom norske på og avstigningssteder (på og avlessingssteder). Ved bruk av tallene må en være oppmerksom på at godstransport på norsk område i forbindelse med eksport, import og transitt (f.eks. malmtransport på Ofotbanen) ikke er med. Transportytelsene er for persontransporten beregnet som tallet på passasjerer og passasjerkilometer og for godstransporten som tonn transportert og tonnkilometer. For enkelte grupper av transportmidler blir det samlet inn årlige oppgaver over transportytelser, For andre grupper hentes det inn oppgaver med visse års mellomrom, og for de mellomliggende år blir transportytelsene beregnet. Når det gjelder sjotransport, leie og egentransport har omfanget av Byråets 5årlige tellinger ikke vært fullt dekkende. I beregningene er det tatt utgangspunkt i nivået ifølge tellingen i 975 og for olje er det foretatt tilleggsberegninger. Utviklingen i årene og i årene har en latt følge varetilgangen ved sjøtransport. For noen få grupper transportmidler foreligger det ikke tilstrekkelig materiale til at en kan gi anslag i det hele tatt. Dette gjelder persontransport med lystbåter og andre båter som ikke går i rute, frakting av gods med personbiler og innenlandsk godsfrakt med fiskebåter. For året 980 er det gitt foreløpige tall for en del områder. Dette gjelder de deler av samferdselen hvor det ennå ikke foreligger tilstrekkelig statistisk materiale til å gi endelige tall.,4.. Innenlandsk persontranseort (tabell ) Sjotransport Bilferjeruter Utgangspunktet for disse oppstillinger er Vegdirektoratets ferjestatistikk. Denne er utarbeidd på grunnlag av de trafikkoppgaver som er innhentet fra ferjeselskapene gjennom veisjefene. I oppgavene over tallet på passasjerer er medregnet førerne av motorkjøretøyene. Annen rutefart Statistikken over innenlandsk rutefart omfatter alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på årlige oppgaver fra de enkelte selskaper og omfatter skip i rutefart mellom norske havner. Statistikken dekker ikke intern havnetrafikk og en del skolebarntransport som ikke er konsesjonspliktig. Transportarbeidet for årene er beregnet ut fra resultatene fra Byråets rutefartstelling 979. Jernbanetransport Norges Statsbaner Statistikken for statsbanene er utarbeidd ved NSB's statistiske kontor. De innenlandske oppgayer dekker reisende mellom steder i Norge. Tidligere ble samtrafikk med utlandet medregnet i statistikken, men for å få tall som er sammenliknbare med tall for andre transportformer er denne samtrafikken nå tatt ut. Private jernbaner Statistikken over de private jernbaner bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de enkelte jernbaneselskap. Fra og med 97 forekommer det ikke lenger persontrafikk på private jernbaner. Forstadsbaner/ sporveier Statistikken over forstadsbaner og sporveier bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de enkelte selskaper. For sporveiene er tallet på passasjerkilometer delvis beregnet av Byrdet.

20 0 Veitransport Rutebiler Utgangspunktet er Byråets rutebilstatistikk. Denne gir årlige oppgaver for alle selskaper med konsesjon for vanlig rutebildrift, også for statsbanenes og sporveisselskapenes bussruter. Drosjer mv. ) Denne post dekker drosjer, reservedrosjer, utleievogner og hotellvogner. De årlige tall beregnes på grunnlag av oppgaver over bestand ifolge Vegdirektoratets sentralregister for motorkjoretoyer og anslag for gjennomsnittlig årlig kjorelengde, passasjerbelegg og reiselengde. For årene for og etter tellingsåret 97 foreligger oppgaver bare over bestand av drosjer ifolge Sentralregisteret. Denne bestand ma justeres for ikke registrerte reservedrosjer. Utgangspunktet for justeringen er Byråets Drosjeundersøkelse 97. Det gjennomsnittlige tall på drosjer og reservedrosjer var ifolge fylkestrafikksjefene det året For årene etter 97 har en antatt at det har vært 500 reservedrosjer i bruk. Forutsetninger ellers for drosjer er: Gjennomsnittlig kjorte km pr. år: km Gjennomsnittlig reiselengde: 7, Gjennomsnittlig passasjerbelegg (inkl. tomkjøring):,0 Bestanden av utleievogner og hotellvogner er beregnet på samme måte som for drosjer. Forutsetninger ellers for utleievogner og hotellvogner er anslag basert på ikke bearbeidd materiale fra Byråets undersokelse av ervervsmessig persontransport utenfor rute 97 (drosjeundersokelsen). Gjennomsnittlig kjørte km pr. år: km Gjennomsnittlig reiselengde: 4,5 Gjennomsnittlig personbelegg:, Personbiler ) Denne gruppen omfatter biler registrert som person og stasjonsvogner unntatt biler i ervervsmessig persontransport (drosjer, hotellvogner og utleievogner). En har videre latt gruppen omfatte 50 prosent av de må varebiler (under ett tonns lasteevne). Byråets undersokelse av eie og bruk av personbil 97/74 tyder nemlig på at om lag 50 prosent av varebilene nyttes vesentlig som personbiler. Det er antatt at vel,5 prosent av personbilenes samlede transportytelser gjelder utenlandsturer. Dette er fratrukket, slik at oppgavene dekker bare reiser mellom steder i Norge. De årlige tall for de innenlandske transportytelser er beregnet med utgangspunkt i den registrerte bestand av biler. Bestanden det enkelte år beregnes som det aritmetiske middel mellom bestanden ved inn og utgangen av året. KjOrte kilometer i gjennomsnitt pr. år er beregnet til: km km km " ) Kilde: TOIrapport av 0. september 974: Drosjedrift og Byråets DrosjeundersOkelse 97. ) Kilde: TOIrapport av juni 96: Eie og bruk av personbil 96, TOIrapport av 968: Eie og bruk av personbil 967, TOInotat av 8. september 97: Bruk av personbil 967, NOS: Eie og bruk av personbil , RAPP: Eie og bruk av personbil. Forelopige tall 979 og. kvartal 980.

21 Det gjennomsnittlige personbelegg i bilene er for beregnet a værc , 976, 967,0 97, 977, 968, 97, 978,0 969, 974, 979,0 970, 975, 980,9 Den gjennomsnittlige reiselengde pr. tur er for alle år anslått til 4,5 km. Forutsetningene for 979 og 980 kan bli endret når de endelige resultater fra undersøkelsen Eie og bruk av personbil 980 foreligger. Motorsykler, mopeder ) Gruppen omfatter mopeder, lette og tunge motorsykler. Utgangspunktet for beregningene for årlige ytelser er den gjennomsnittlige årlige registrerte bestand av disse kjøretøyer og anslag for årlig bruksomfang. Beregningene bygger på følgende forutsetninger: Gjennomsnittlig kjørte km pr. år: Moped km Lett motorsykkel Tung motorsykkel Gjennomsnittlig personbelegg:,0 Gjennomsnittlig reiselengde: 8,0 km Lufttransport Statistikken omfatter innenlandsk rute og charteflyging samt helikoptertrafikken mellom norsk fastland og oljeinstallasjonene i Nordsjøen og Norskehavet. Tallene for ruteflygingen bygger på oppgayer fra Luftfartsverket over trafikken på det innenlandske rutenett. Disse tallene er redusert, fordi de også omfatter en del reisende til og fra utlandet. I 97 utgjorde disse vel personer og vel 80 millioner passasjerkilometer. Grunnlaget for korreksjonene er Transportøkonomisk institutts (TOI's) analyse av de enkelte flyselskapers trafikkstatistikk 97, 97 og 975. Ved justeringer for de andre år i perioden har TOI tatt utgangspunkt i forholdet mellom trafikken på innenlandske og internasjonale ruter. For helikoptertrafikken bygger tallene for 980 på Luftfartsverkets oppgaver over tallet på passasjerer. Passasjertallet er beregnet for årene tilbake til 970 blant annet på grunnlag av registrerte landinger og avganger med helikopter ifølge Luftfartsverket. Transportarbeidet er beregnet på grunnlag av reiselengden mellom de enkelte flyplasser og oljefeltene..4.. Innenlandsk pdtransort (tabell ) SjOtransport Bilferjeruter Utgangspunktet for disse oppstillinger er resultatene av Vegdirektoratets ferjestatistikk og Byråets lastebiltellinger. Talloppgavene omfatter vekten av bilene, lasten på bilene og vekten av annet gods. Annen rutefart ) Statistikken over innenlandsk rutefart omfatter alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på årlige oppgaver fra de enkelte selskaper og omfatter skip i rutefart mellom norske havner, herunder også eventuell innenlandsk rutefart av skip i kombinert fart mellom norske havner og mellom Norge og utlandet. Transportarbeidet er beregnet med utgangspunkt i Byråets 0årlige rutefartstellinger. ) Kilde: TØJnotat av. august 975: Eie og bruk av moped og motorsykkel 97. ) Kilde: NOS Godstransport på kysten Rutefart. 969, NOS Rutefart på kysten 979.

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570856 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 326 SAMFERDSELSSTATISTIKK 19 81 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1831-4 ISSN 0468-8147 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 395 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1969 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SAM F ERDSELSSTATI STI KK

SAM F ERDSELSSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 464 SAM F ERDSELSSTATI STI KK 970 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 537 04 . FORORD

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1998

Samferdselsstatistikk 1998 C 557 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 998 Transport and Communication Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1994

Samferdselsstatistikk 1994 C 264 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1994 Transport and Communication Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B945 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTCS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2996-0 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2090-4 EMNEGRUPPE Sjøtransport ANDRE EMNEORD Handelsflåten Innenriks sjøfart

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 744 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2591-4 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN 1980 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 330 GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT MED SKIP 25 3000 BR. TONN COASTWISE TRANSPORT OF GOODS Transports for Hire or Reward and on Own Account by Vessels

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART MARITIME STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART MARITIME STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART 1986 MARITIME STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 310 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 Transport and Communication Statistics Representativ lastebiltelting 1954 Kystfartstatistikk Oversiktstabeller Sample Survey of Goods Transport

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Samferdselsstatistikk 2003

Samferdselsstatistikk 2003 D 314 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 2003 Transport and Communication Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport C 324 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport Coastwise Transport of Goods 1993 Transport for Hire or Reward and on Own Account Statistisk

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel 07.01.2014 Kapittel 5 Samferdsel I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Oslos kollektivtransport Registrerte personbiler Veitrafikkulykker

Detaljer

C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Innenlandske transportytelser Domestic Transport performances

C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Innenlandske transportytelser Domestic Transport performances C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Innenlandske transportytelser 1946-2001 Domestic Transport performances 1946-2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 836 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE 1973-1974 PRIVATE MOTORING Sample Survey 1 973-1974 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

RUTEFART PÅ KYSTEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979

RUTEFART PÅ KYSTEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 RUTEFART PÅ KYSTEN GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT 1979 REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 420 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE PRIVATE MOTORING SAMPLE SURVEY 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1977-9 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk 1 Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk Omfang og innhold Publisering Nye statistikkilder, internasjonalt samarbeid Innlegg på Tekna-kurs: Transportanalyser en innføring i tema og

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTI KK

SAM FERDSELSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 339 SAM FERDSELSSTATISTI KK 968 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 970 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993 C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1993 Road Traffic Accidents 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Lastebiltransport

Lastebiltransport C 598 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport 1996-1998 Road Goods Transport 1996-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

VEITRAFIKKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 658 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1 973 ISBN 82137-0398-8 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A VEITRAFIKKULYKKER 7 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 7 ISBN 70 FORORD Veitrafikkulykker 7 inneholder opplysninger

Detaljer

;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972

;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972 ;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A608 RUTEBILSTATISTIKK 972 SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 ISBN 82-537-0326-0

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 515/2001 Transportytelser i Norge 1946-2000 Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes som underlagsmateriale.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 ISBN 82-537-3594-4 ISSN 0468-8198 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 996 VEITRAFIKKULYKKER 1990 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1991 ISBN 8253735944 ISSN 04688198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE 1983 ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2372-5 ISSN 0800-9961 EMNEGRUPPE

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1227/2012 Liva Vågane Transportytelser i Norge 1946 2011 TØI rapport 1227/2012 Transportytelser i Norge 1946 2011 Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1454/2015 Eivind Farstad Transportytelser i Norge 1946 2014 Foto: Flemming Dahl, Samferdsel TØI rapport 1454/2015 Transportytelser i Norge 1946 2014 Eivind Farstad ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1690-8

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/2010

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/2010 Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/010 Transportytelser i Norge 1946-009 TØI rapport 1090/010 Transportytelser i Norge 1946-009 Liva Vågane og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008

Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008 Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008 Transportytelser i Norge 1946-2007 TØI rapport 979/2008 Transportytelser i Norge 1946-2007 Arne Rideng og Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

VEITRAFIKKULYKKER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 4 1 VEITRAFIKKULYKKER 1985 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2380-6 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1544/2016 Eivind Farstad Transportytelser i Norge 1946 2015 TØI-rapport 1544/2016 Transportytelser i Norge 1946 2015 Eivind Farstad Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1277/2013 Liva Vågane Transportytelser i Norge 1946 2012 TØI rapport 1277/2013 Transportytelser i Norge 1946 2012 Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009 Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009 Transportytelser i Norge 1946-2008 TØI rapport 1046/2009 Transportytelser i Norge 1946-2008 Liva Vågane og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge Transportytelser i Norge 1946-2004 Arne Rideng TØI rapport 809/2005 TØI rapport 809/2005 Transportytelser i Norge 1946-2004 Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Veitrafikkulykker 1996. Road Traffic Accidents 1996. C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 422 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1996 Road Traffic Accidents 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 91 VEITRAFIKKULYKKER 1992

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 C 745 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001 Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 Statistisk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII II Trykt 96 Nr. Norges jernbaner 959-60 Chemins de fer norvigiens - 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II -

Detaljer

Transportytelser i Norge Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1165/2011

Transportytelser i Norge Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1165/2011 Transportytelser i Norge 1946 2010 Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1165/2011 TØI rapport 1165/2011 Transportytelser i Norge 1946 2010 Liva Vågane og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994 C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1994 Road Traffic Accidents 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984

VEITRAFIKKULYKKER NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 NORGES ØFFIS I ELLE STATISTIKK B 498 VEITRAFIKKULYKKER 1983 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2113-7 ISSN 0468-9198 EMNEGRUPPE Annen samferdsel ANDRE

Detaljer

jelie. statistik icia Vai NorwØti administrative Oyer Population con* divisions Densely po1u.r :i" ^ te `1ror `_ ingss ^^:

jelie. statistik icia Vai NorwØti administrative Oyer Population con* divisions Densely po1u.r :i ^ te `1ror `_ ingss ^^: jelie. statistik icia Vai ^^ ndtvood statistics. tildttst : ^. ^ NorwØti administrative ^Ø, Oyer Population con* divisions Densely po1u.r :i" ^ te ^^'^^^!^ ' `1ror `_ ingss 1961'' Socii^ ^ s' ^'assurances

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 862/2006 Transportytelser i Norge 1946-2005 Arne Rideng ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0695-6 Papirversjon ISBN 82-480-0696-4 Elektronisk versjon Oslo, desember 2006 Forord Hvert år gir Transportøkonomisk

Detaljer

Bente Tornsjø. Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner. 2001/6 Rapporter Reports

Bente Tornsjø. Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner. 2001/6 Rapporter Reports 2001/6 Rapporter Reports Bente Tornsjø Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1359/2014 Eivind Farstad Transportytelser i Norge 1946-2013 TØI rapport 1359/2014 Transportytelser i Norge 1946-2013 Eivind Farstad Forsidefoto: Samferdsel Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer