;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ";!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972"

Transkript

1 ;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A608 RUTEBILSTATISTIKK 972 SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 ISBN

3

4 FORORD Den årlige rutebilstatistikk gir opplysninger om tallet på foretak, vogner og sysselsatte og om trafikk og Økonomiske forhold. Rutebilstatistikken for 972 er utarbeidd etter de samme retningslinjer som statistikken for 97. Hovedtall fra statistikken ble sendt ut i Statistisk ukehefte nr. 48, 973. Konsulent Christian Jagmann har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 24. desember 973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE The annual statistics on scheduled road transport give information on establishments, vehicles, staff, receipts and expenditure. The scheduled road transport statistics for 972 correspond with the 97 issue. Main results of the statistics were published in the Weekly Bulletin no. 48, 973. The statistics have been prepared by Mr. Christian Jagmann. Central Bureau of Statistics, Oslo, 24 December 973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner. Omfang 7 2. Foretaksdefinisjon 7 3. Kjennemerker 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 8 Tabellregister 2 Vedlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 4 Standardtegn -Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions Principles and definitions in English 8. Scope 8 2. Definition of enterprise 8 3. Characteristics 8 Index of tables. 2 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH).. 4 Explanation of Symbol -Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Omfang Rutebilstatistikken omfatter alle foretak med en eller flere konsesjoner for vanlig rutebildrift, også statsbanenes og sporveienes bussruter. De fleste oppgaver til statistikken innhentes gjennom fylkestrafikksjefene. Oppgavene fra NSB's bilruter blir innhentet gjennom Hovedadministrasjonen for statsbanene, og noen oppgaver blir sendt direkte til Statistisk Sentralbyrå. Som hovedregel er rutebilselskapene regnet med under det fylke der hovedkontoret ligger. Trafikkområdets grense vil på grunn av konsesjonene kunne gå på tvers av fylkesgrensen. 2. Foretaksdefinisjon I Standard for næringsgruppering er foretak definert som en institusjonell enhet som omfatter all virksomhet som drives av samme eier. Foretaket vil som regel falle sammen med begrepet "firma" og er den minste enhet som det er naturlig a legge til grunn ved regnskapsundersøkelser og andre finansstatistiske undersøkelser. Et foretak kan bestå av en eller flere bedrifter. Foretak som bare består av en bedrift slik at bedrifts- og foretaksbegrepet faller sammen, kalles enbedriftsforetak, mens foretak med to eller flere bedrifter kalles flerbedriftsforetak. I rutebilstatistikken er virksomheten til enbedriftsforetakene vanlig rutebiltransport. Virksomheten i flerbedriftsforetakene omfatter foruten rutebiltransport vanligvis også drift av verksted og/eller rutebilstasjon. Foretaksbegrepet faller her sammen med den generelle definisjon av foretak som er gitt ovenfor. I noen tilfelle har en imidlertid her avveket fra denne definisjonen. Når rutebiltransport eller rutebiltransport sammen med verksted/rutebilstasjon utgjør en del av den samlede virksomhet i et foretak, så blir denne delen skilt ut og regnet som en foretaksenhet i rutebilstatistikken. I foretak som f.eks. driver innenlandsk rutefart og rutebiltransport med eller uten kombinasjonen reparasjonsverksted/rutebilstasjon, er rutebilvirksomheten skilt ut og regnet som særskilt foretak. Norges Statsbaners bilruter i de enkelte fylker er i Byråets bedrifts- og foretaksregister gruppert som bedrifter, men inngår likevel i rutebilstatistikken som egne foretak. 3. Kjennemerker KiOring i rute omfatter all trafikk med rutevogner innenfor konsesjonsområdet. *bring utenfor rute omfatter all trafikk i og utenfor konsesjonsområdet som foregår til turbil- eller drosjetakster (for gods leiebiltakster), samt assistansekjøring for andre konsesjonsinnehavere. Vognkilometer. Tallet på kilometer som vognene kjører i løpet av året. For kombinerte vogner (vogner registrert for transport av personer og gods) deles kjørte vognkilometer på passasjer- og godstrafikk. Plasskilometer beregnes særskilt for hver vogn (egne og leide) ved å multiplisere tallet på tillatte sitte- og ståplasser med vognkilometer. Passasierer. I tallet på passasjerer er tatt med skolebarn som nytter skolekort og skolebarn som transporteres ifølge inngåtte kontrakter (skolebarnkjøring). Passasjerkilometer er i prinsippet summen av det antall kilometer passasjerene har reist. Selskapene beregner tallet på passasjerkilometer på forskjellige måter, f.eks. ved hjelp av passasjerinntekter og kilometertakster eller tallet på passasjerer og gjennomsnittlig reiselengde. Trans2ortevne i tonnkilometer beregnes særskilt for hver vogn (egne og leide) ved å multiplisere den registrerte lasteevne i tonn med vognkilometer. Tonn gods trans2ortert omfatter gods transportert med godsruter og personruter. Netto tonnkilometer er i prinsippet summen av vekten av de enkelte transporter multiplisert med distansen for hver transport. Selskapene beregner netto tonnkilometer på forskjellig måte, f.eks. ut fra rutenes inntekter av godstransport og godstakstene eller ved antall tonn

9 8 transportert gods og gjennomsnittlig transportlengde. Utnytting av trans2ortevnen (kapasitetsutnyttingen) er i passasjertrafikken regnet som tallet på passasjerkilometer i prosent av tallet på plasskilometer og i godstrafikken som netto tonnkilometer i prosent av transportevnen i tonnkilometer. PRINCIPLES AND DEFINITIONS.. Scope The publication Scheduled Road Transport contains all enterprises with licence for ordinary bus service, including the bus services of the State Railways and the tramway companies. The statistics are prepared mainly on returns through the communication counsellors. Data relating to the State Railways' bus service are compiled through the Central Board of Railways, and other data are sent directly to the Central Bureau of Statistics. 2. Definition of enterprise The Standard Industrial Classification defines an enterprise as an institutional unit comprising all economic activities engaged in by one and the same owner. The enterprise unit will generally correspond to the concept of a firm, and it is the smallest unit on which it is natural to base accountancy inquiries and other financial surveys. An enterprise may consist of one or more establishments. Enterprises that consist of only one establishment, are referred to as single-unit enterprises, while enterprises with two or more establishments are called multi-unit enterprises. In the Scheduled Road Transport Statistics the activity of the single-unit enterprises means usual scheduled road transport. In addition to the scheduled road transport the activities of the multi-unit enterprises genarally also cover the operation of a workshop and/or a bus station. The concept of an enterprise in this connection corresponds to the general definition of an enterprise given above. However, in some cases the definition used in the present statistics differs from the general definition. When the scheduled road transport in connection with a workshop/bus station forms part of an enterprise, this part is separated from the total activities and considered as an enterprise unit in the scheduled road transport statistics. In enterprises engaged in regular coasting trade and scheduled road transport with or without the combination workshop/bus station, the bus traffic activity is separated and considered as an enterprise unit. Scheduled road transport firms owned by the State Railways are in these statistics counted as enterprises though they in the central register of establishments and enterprises are grouped as establishments. 3. Characteristics Scheduled traffic covers all bus traffic within the concession area. Unscheduled traffic covers all traffic within and outside the concession area and all traffic which takes place in accordance with the coach or taxi fares (for goods in accordance with the fares for hired vehicles), and also driving made for other bus companies and concessionaires. Vehicle-kilometres. The number of kilometres performed by the vehicles during the year. As for combined vehicles (vehicles registered for transport of persons and goods) the number of vehiclekilometres performed is divided into passenger and goods traffic. Place-kilometres. The number of place-kilometres is calculated separately for each vehicle (own and hired) by multiplying the number of permitted seats and standings by vehicle-kilometres. Passengers. The number of passengers includes school-children using school-children's season tickets and school-children carried according to contracts entered on their transport.

10 9 Passenger-kilometres are in principle the aggregate of the number of the kilometres travelled by the passengers, estimated by the enterprises themselves. TransRort caracit7 in ton-kilometres is estimated separately for each vehicle (own and hired) by multiplying the carrying capacity registered in tons by vehicle-kilometres. Tons of goods transported include goods transported by goods bus service and passenger bus service. Net ton-kilometres are in principle the aggregate of the weight of each consignment transported multiplied by the distance of each transport. This aggregate is estimated by the enterprises themselves. Utilization of transport capagity in the passenger traffic refers to the number of passengerkilometres as a percentage of the number of place-kilometres, and in the goods traffic to the net ton-kilometres as a percentage of carrying capacity in ton-kilometres.

11

12 TABELLER TABLES

13 2 TABELLREGISTER Side Tilbakegående tabeller. Foretak etter størrelse ved utgangen av året 3 2. Vogner etter foretakenes størrelse ved utgangen av året 3 3. Vognmateriell etter art og kapasitet ved utgangen av året 4 4. Personale etter arbeidets art ved utgangen av året 4 5. Passasjertrafikk. Transportytelse, utnytting og reiselengde 5 6. Godstrafikk. Transportytelse, utnytting og transportlengde 5 7. Driftsresultater 6 Tabeller for Foretak etter størrelse og fylke. 3. desember Vogner etter forelakenes størrelse og fylke. 3. desember Vognmateriell etter art, kapasitet og fylke. 3. desember Personale etter arbeidets art og fylke. 3. desember Passasjertrafikk. Transportytelse, utnytting og reiselengde etter kjøringens art og fylke Godstrafikk. Transportytelse, utnytting og transportlengde etter kjøringens art og fylke Transportytelser i alt etter fylke Inntekter og tilskott etter art og fylke. 000 kr Inntekter av passasjertrafikk i og utenfor rute etter art og fylke Inntekter av godstrafikk i og utenfor rute etter art og fylke Utgifter etter art og fylke. 000 kr Utgifter etter art og fylke. Prosent Utgifter pr. vognkilometer etter fylke. Ore Retrogressive tables INDEX OF TABLES. Enterprises by size as at the end of the year 3 2. Vehicles by size of enterprises as at the end of the year 3 3. Vehicle fleet by type and capacity as at the end of the year 4 4. Staff by type of work as at the end of the year 4 5. Passenger traffic. Transport performance, utilization and length of journey 5 6. Goods traffic. Transport performance, utilization and length of transport 5 7. Working results 6 Tables of Enterprises by size and county. 3 December Vehicles by size of enterprises and county. 3 December , Vehicle fleet by type, capacity and county. 3 December Staff by type of work and county. 3 December Passenger traffic. Transport performance, utilization and length of journey by type of traffic and county Goods traffic. Transport performance, utilization and length of transport by type of traffic and county Total transport performance by county Receipts and subsidies by type and county. 000 kroner Receipts from passenger traffic in scheduled and unscheduled traffic by type and county Receipts from goods traffic in scheduled and unscheduled traffic by type and county Expenditure by type and county. 000 kroner Expenditure by type and county. Per cent Expenditure per vehicle-km by county. Ore Page

14 3 Tabell. Foretak etter størrelse ved utgangen av året l) Enterprises by size as at the end of the yearl) Foretak Enterprises Prosent Per cent FORETAK MED ENTERPRISES WITH 0 vogner vehicles vogn vehicle 2 vogner vehicles 3-5 vogner vehicles It 6-9 " 0-20 " Over 20 vogner Over 20 vehicles _ 0,2 0,2 0,7 0, , 38, 36,8 34,6 36, ,8 5,9 5,5 6,5 4, ,0 5,7 6,4 5,3 4, ,7 7,9 7,5 7,7 7, , 8,9 0,0 0,0 0, ,3 3,3 3,6 5,2 6,5 I alt Total ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 ) Omfatter foretak med konsesjon i året. Foretakene er fordelt etter tallet på vogner ved utgangen av året eller ved det tidspunkt konsesjonen opphørte. Tallet på vogner omfatter også tilhengere. ) Including enterprises with licence in the year. The enterprises are distributed by number of vehicles at the end of the year or by the time the licence expired. The number of vehicles also include trailers. Tabell 2. vogner ) etter foretakenes størrelse ved utgangen av året prises as at the end of the year. Veh -tclesby ) size of enter- Vogner Vehicles Prosent Per cent FORETAK MED ENTERPRISES WITH vogn vehicle ,2 3,8 3,3 2,9 2,9 2 vogner vehicles ,3 3, 2,8 2,8 2,3 3-5 vogner vehicles ,3 5,7 5,6 5,0 4,4 6-9 " 0-20 " , 5,6 4,9 4,6 4,5 t, ,7 2,4 3, 2,0,2 Over 20 vogner Over 20 vehicles ,4 69,4 70,3 72,7 74,7 I alt Total ,0 00,0 00,0 00,0 00,0,) Medregnet tilhengere. ) Including trailers.

15 4 Tabell 3. Vognmateriell etter art og kapasitet ved utgangen av året Vehicle fleet by type and capacity as at the end of the year Vogner Vehicles Personvogner over 8 sitteplasser l) Passenger cars, over 8 seatsl) Personvogner, 8 sitteplasser eller fmrre ) Passenger cars, 8 seats or less) Kombinerte vogner Combined vehicles Godsvogner Goods vehicles Motorvogner i alt Motor vehicles, total Tilhengere Trailers I alt Total Kapasitet Capacity Sitteplasser Seats Tillatte ståplasser Permitted standing passengers Lasteevne for gods (tonn) Carrying capacity (tons) ) Ikke medregnet sitteplass for forer. ) Excluding driver's seat. Tabell 4. Personale etter arbeidets art ved utgangen av året Staff by type of work as at the end of the year Sysselsatt hele året Persons enployed the whole year Administrasjon og ekspedisjon Administration and terminals Sjåfører og bilmannskap Drivers and assistants Verksted og garasje Workshop and garage... I alt Total Sysselsatt en del av året Persons employed part of the year Administrasjon og ekspedisjon Administration and terminals SjåfOrer og bilmannskap Drivers and assistants Verksted og garasje Workshop and garage.. I alt Total

16 Tabell 5. Passasjertrafikk. Transportytelse, utnytting og reiselengde Passenger traffic. Transport performance, utilization and length of journey Ar Year 5 Utnytting Gjennomsnittliav trans- Vogn- Plass- Passasjer- portevnen kilo- kilo- Passa- reisekilometer Prosent meter meter sjerer lengde Passenger- Utilization Vehicle- Place- Passengers kms of transport Average kms kms length of capacity journey Per cent 000 Mill. 000 Mill. Km Kne I ALT TOTAL I RUTE SCHEDULED TRAFFIC UTENFOR RUTE UNSCHEDULED TRAFFIC , ,2 32,8, , ,7 32,9, , ,3 32,4, , ,7 32,3, , ,9 32,5 2, , ,6 3,8 0, , ,9 3,6 0, , ,6 3, 0, , ,3 3, 0, , ,6 3,2, , ,6 55,2 50, , ,8 56,2 6, , ,7 56,2 63, , ,4 52,5 69, , ,3 52,7 69,9 Tabell 6. Godstrafikk. Transportytelse, utnytting og transportlengde Goods traffic. Transport performance, utilization and length of transport Ar Year Vognkilometer Vehiclekms Transportevne i tonnkilometer Transport capacity, ton-kms Tonn trans- portert Tons carried Utnytting Gjennomof transport Netto av trans- snittlig tonn- portevnen transkilo- ' Prosent port- meter Utilization lengde Net ton- kms capacity Per cent Average length of trans ort Km Kms I ALT TOTAL ,5 43,0 49, 46,4 48,8 42,8 47,6 52,2 45,9 56,3 I RUTE SCHEEULED TRAFFIC ,3 46,8 47,5 49,5 47,6 44,3 48,5 52,2 45,4 54, UTENFOR RUTE UNSCHEDULED TRAFFIC ,0 32,6 55,4 38,3 52,6 38,9 44,9 52,4 47,6 64,3

17 6 Tabell 7. Driftsresultater Working results kr. / 000 kroner INNTEKTER RECEIPTS Passasjertrafikk Passenger traffic Godstrafikk Freight traffic Andre inntekter Other receipts I alt Total TILSKOTT SUBSIDIES Tilskott til materiell, verksceder, garasjer Subsidies for equipment, workshops, garages Tilskott til driften Operating subsidies Fra staten From central government Fra fylker og kommuner From counties and municipalities I alt Total Inntekter og tilskott i alttotal receipts and subsidies UTGIFTER EXPENDITURE Lønninger Wages and salaries Sosiale utgifter Social security contributions Drivstoffer og smøreoljefuel and lubricating oil Reparasjoner og vedlikehold Repairs and maintenance Gummi Tyres Assuranse, avgifter, skatter Insurance, excise taxes and taxes on income and wealth Andre utgifter Other expenses Avskrivninger Depreciation I alt Total Inntekter og tilskott - utgifterl) Receipts and subsidies - expenditure'' ) Differansen dekkes over statsbudsjettet, kommunebudsjettene og av rutebilselskapene selv. ) The deficit is covered by the central government, the municipalities and the companies.

18 Tabell 7 (forts.). Driftsresultater Working results 7 968_ Gjennomsnittsinntekter. Ore Average receipts. Ore Passasjerinntekt pr. passasjerkilometer Passenger receipts per passenger-km 4,3 Godsinntekt pr. netto tonnkilometer Freight receipts per net ton-km 76,3 Inntekter og tilskott pr. vognkilometer Receipts and subsidies per vehicle-km 239,4 4,8 6,0 7,7 72,3 72,7 78,5 25,0 268,9 298,6 9,2 82,8 326,9 Lønninger Wages and salaries 08, Sosiale utgifter Social security contributions 8,4 Drivstoffer og smøreolje Fuel and lubricating oil 2,8 Reparasjoner og vedlikehold Repairs and maintenance 2, Gummi Tyres 7,6 Assuranse, avgifter, skatter Insurance, excise taxes and taxes on income and wealth 7,7 Andre utgifter Other expenses 25,0 Avskrivninger Depreciation 37,0 I alt Total 247,7 Utgifter pr. vognkilometer. Ore Expenditure per vehicle-km. Ore 3,2 22,3 37,8 9,3 2,8 27,8 2,8 2, 4,9 20,6 22,5 24,4 8,3 8,8 9,6 8,7 8,9 9,5 26,4 28,8 32,5 39,0 4,3 43,6 258,3 276,5 30, 50,9 32, 4,2 26,7 9,5 2,4 40,0 47,2 342,0 Lønninger Wages and salaries 43,6 Sosiale utgifter Social security contributions 7,4 Drivstoffer og smøreolje Fuel and lubricating oil 5,2 Reparasjoner og vedlikehold Repairs and maintenance 8,5 Gummi Tyres 3, Assuranse, avgifter, skatter Insurance, excise taxes and taxes on income and wealth 7,2 Andre utgifter Other expenses 0, Avskrivninger Depreciation 4,9 I alt Total 00,0 Utgiftene fordelt prosentvis Expenditure, percentage distribution 43,9 44,2 44,4 7,5 7,9 9,0 4,9 4,4 4,8 8,0 8, 7,9 3,2 3,2 3, 7,2 6,9 6,3 0,2 0,4 0,5 5, 4,9 4,0 00,0 00,0 00,0 44, 9,4 4, 7,8 2,8 6,3,7 3,8 00,0

19 8 Tabell 8. Foretak etter størrelse og fyke ). 3 desember 972 Enterprises by size and county ). 3 December 972 Fylke County Foretak Foretak Enterprises i alt Over Enterprises, vogner vogn vogner 2 ) vogner 2 ) vogner 2) vogner2, vogner2) 9) Over 20 vehicle vehicle vehicles 2) vehicles 2) vehicles 2) vehicles-' total vehicles ) Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other 5 Hedmark 42 Oppland 47 Buskerud 48 Vestfold 20 Telemark 28 Aust-Agder 6 Vest-Agder Rogaland 4 Hordaland 26 Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other 25 Sogn og Fjordane 3 Møre og Romsdal 56 Sør-Trøndelag 42 Nord-Trøndelag 75 Nordland 60 Troms 78 Finnmark _ I alt Total 80 ) Se note tabell. 2) Medregnet tilhengere. ) See note table. 2) Including trailers

20 9 Tabell 9. Vogner ) etter foretakenes storrelse ogfylke. 3. desember 972 Vehicles ) by size of enterprises and county. 3 December 972 Vogner i foretak med Vehicles in enterprises with Vogner Over 20 Fylke i alt vogner County Vehicles, vogn vogner vogner vogner vogner Over 20 total vehicle vehicles vehicles vehicles vehicles vehicles Østfold 46 Akershus 380 Oslo 530 Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic 205 Oslo ellers Oslo other 325 Hedmark, 634 Oppland 734 Buskerud 446 Vestfold 362 Telemark 426 Aust-Agder 250 Vest-Agder 325 Rogaland 582 Hordaland 9 Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic 56 Hordaland ellers Hordaland other 963 Sogn og Fjordane 472 MOre og Romsdal 043 Sr-TrOndelag 577 Nord-TrOndelag 287 Nordland 777 Troms 502 Finnmark 204 I alt Total 0 ) Medregnet tilhengere. ) Including trailers ' ,

21 20 Tabell 0. Vognmateriell etter art, kapasitet og fylke. 3. desember 972 Vehicle fleet by type, capacity and county. 3 December 972 Fylke County Motorvogner Motor vehicles Personvogner Vogner Passenger cars Kombi- Tili alt 8 sitte- Godshengere Over 8 nerte Vehicles, plasser vogner sittetotal vogner Trailers plasser Goods Co mb ined færre vehicles Over 8 vehicles seatsl) 8 seats or less ) Passasjerplasser Passenger capacity Laste- Tillatte Sitte- ståplasser plasser Permitted Seats standing passengers evne for gods Carrying capacity for goods Tonn Tons Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane. MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark 46' I alt Total ) Ikke medregnet sitteplass for forer. ) Excluding driver's seat

22 Tabell. Personale etter arbeidets art og fylke. 3 desember 972 Staff by type of work and county. 3 December Fylke County Sysselsatt hele -het Sysselsatt en del av året Employed the whole year Employed part of the year Admini- Admini- Verkstested Verk- strasjon strasjon og eks- og eks- Bil- og gamannskap rasje I mannskap rasje Bil- og ga- I alt pedisjon Sjå- alt pedisjon SjåfOrer Total AdMini- forer AdMiniellers Work- Total ellers Workstration Drivers st and Assistants ration Drivers shop Assistants shop and and and terminals terminals garage garage Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane MOre og Romsdal. SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Trams Finnmark I..t Total

23 22 Tabell 2. Passasjertrafikk. Transportytelse, utnytting og reiselengde etter kjøringens art og fylke Passenger traffic. Transport performance, utilization and length of journey by type of traffic and county. 972 Vognkilometer Utnytting Vehicle-kmsav trans- Gjennom- snittlig Passa- Passasjer- portevnen Fylke Plass- Egne Leide sjererreisekilometerprosent County I alt vogner vogner kilometer Passenger- Hired places Passengers Utilization Average lengde Total Own kms of transport length of vehicles vehicles capacity journey Per cent Km Kms I RUTE SCHEDULED TRAFFIC Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other. Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , : , ,2 8,9 7, 6,7 3,3,3 9,6 7,3,6 9,9 3,3 5,3,6 8,0 9,3 5,2 3,3 25,5 4,9 9,6 7,7 9,3 6,4 24,6 I alt Total ,2

24 23 Tabell 2 (forts.). Passasjertrafikk. Transportytelse, utnytting og reiselengde etter kjoringens art og fylke. 972 Passenger traffic. Transport performance, utilization and length of journey by type of traffic and county. 972 Fylke County I alt Total Vognkilometer Vehicle-km Egne Leide vogner vogner Own Hired vehicles vehicles Passasjerkilometer Plass- Passakilometer sjerer Place-ions passe ng ers Passengerkms Utnytting av transportevnen Prosent Utilization of transport capacity Per cent Gjennomsnittlig reiselengde Average length of journey Km Kms UTENFOR RUTE UNSCHEDULED TRAFFIC Østfold Akershus Oslo Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bus - traffic Hordaland ellers Hordaland other. Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other. Sogn og Fjordane More og Romsdal.. Sor-Trondelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark ,7 94, ,0 89, ,6 3, ,4 47, ,0 9, ,8 94, ,7 24, ,9 58, ,7 66, ,6 06, ,2 48, ,0 58, ,7 29, ,4 43, ,0 35, ,3 44, , 66, ,7 63, ,6 8, ,5 7, ,4 54, ,3 96, , 70, I alt Total ,7 69,9 I alt i og utenfor rute Total scheduled and unscheduled traffic

25 24 Tabell 3. Godstrafikk. Transportytelse, utnytting og transportlengde etter kjoringens art og fylke. 972 Goods traffic. Transport performance, utilization and length of transport by type of traffic and county. 972 Fylke County Vognkilometer Vehicle-Ions Egne I alt vogner Total Own vehicles Transportevne i Tonn tonn- trans- Leide kilometer vogner Hired Transport vehicles capacity, ton-ions portert Tons carried 000 Utnytting Gjennom- Netto av trans- snittlig tonn- portevnen transkilo- Prosent portmeter Utilization lengde Net of transport Average ton-ions capacity length of Per cent transport 000 Km Km s I RUTE SCHEDULED TRAFFIC 33,4 Østfold ,5 Akershus ,5 56,2 Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustratfic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers ,5 40,5 44,7 39,9 34, 30,9 24,6 49,4 66,7 44,3 35,7 44,5 44,5 49,6 34,8 29,8 8,9 22,9 45,9 39,2 44,0 39,5 Hordaland other Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark ,7 39,5 5,7 92,8 43,6 63, 47,4 50,6 37,0 62, 46,2 58,8 66,8 53,2 37,7 63,4 I alt Total ,4 54, UTENFOR RUTE UNSCHEDULED TRAFFIC 64,4 Østfold ,5 Akershus ,9 5,2 Oslo - - Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other _ - - Hedmark ,9 75,3 Oppland ,8 53,3 Buskerud ,8 53,6 Vestfold , 34,2 Telemark ,2 228,4 Aust-Agder ,4 57,2 Vest-Agder ,4 53,5 Rogaland ,5 50,3

26 25 Tabell 3 (forts.). Godstrafikk. Transportytelse, utnytting og transportlengde etter kjoringens art og fylke. 972 Goods traffic. Transport performance, utilization and length of transport by type of traffic and county..972 Vognkilometer Vehicle-km Fylke Egne County Leide I alt vogner vogner Total Own Hired vehicles vehicles Transportevne i Tonn tonn- transkilometer portert Transport Tons capacity, carried ton-ions Utnytting Gjennom- Netto av trans- snittlig tonn- portevnen transkilo- Prosent portmeter Utilization lengde Net of transport Average ton-ions capacity length of Per cent transport Km Kris UTENFOR RUTE (forts.) UNSCHEDULED TRAFFIC (cont.) Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tram-.way Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total I alt i og utenfor rute Total scheduled and unscheduled traffic ,2 20, ,2 20, , 33, ,4 36, ,7 70, ,4 53, ,9 8, ,4 73, ,6 45, ,9 56,3

27 26 Tabell 4. Transportytelser i alt etter fylke. 972 Total transport performance by county Vognkilometer Passasjertrafikk Godstrafikk Vehicle-kms Passenger traffic Goods traffic Netto Tonn Passasjer- Gods- Passasjer- tonn- Passakilometekilotrans- Fylke I alt trafikk trafikk County sjerer Total Passenger Goods Passenger portert meter Passeng ers Tons traffic traffic kms Net carried ton-kms Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane Mere og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark I alt Total

28 27 Tabell 5. Inntekter og tilskott etter art og fylke. l 000 kr. 972 Receipts and subsidies by type and county. 000 kroner. 972 Inntekter og tilskott Fylke i alt County Total receipts and subsidies Passasjer-Godstrafikktrafikk Passenger Goods traffic traffic Inntekter Receipts Assistansekjøring Postføring Driving for Mail other bus transport companies SnObrøyting Snow clearing Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic, Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total

29 Tabell 5 (forts.). Inntekter og tilskott etter art og fylke. 000 kr. 972 Receipts and subsidies by type and county. i 000 kroner. 972 Inntekter Receipts AvsavnsgodtgjOrelse Erstatning Andre Compensation for verksted Fra Fylke inni: alt og garasje staten for loss of vognskader County tekter For earning Compensation Total From capacity for accidents after receipts equipment, central to vehicles workshops, governara es accidents ment 28 Til Til driften materiell, Operating subsidies Fra fylker og kommuner From counties and municipalities Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bus traffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark I alt Total

30 29 Tabell 6. Inntekter av passasjertrafikk i og utenfor rute etter art og fylke. 972 Receipts from passenger traffic in scheduled and unscheduled traffic by type and county. 972 I alt pr. I rute Scheduled- traffic passasjer-skolebarn- Fylke Vanlige RabattkjOring Utenfor I alt km I alt billetter kort rute County Total Total per Transport Total Ordinary Season Unscheduled passenger- of school-. tickets tickets. traff-tc km chsldren 000 kr. Ore 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Østfold , Akershus , Oslo , Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic , Oslo ellers Oslo other , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic , Hordaland ellers Hordaland other , Sogn og Fjordane , MOre og Romsdal , SOr-TrOndelag , Nord-TrOndelag , Nordland , Troms , Finnmark , I alt Total , Tabell 7. Inntekter av godstrafikk i og utenfor rute etter art ogfylke.972 Receipts from goods traffic in scheduled and unscheduled traffic by type andcounty. 972 I rute Scheduled traffic I alt pr. Utenfor Med Med per- Mjølke- Fylke I alt tonnkm rute I alt godsrute sonrute transport County Total Total per Unscheduled Total Goods Passenger Milkton-km traffic transport transport transport 000 kr. Ore 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Østfold , Akershus , Oslo 46 58, Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Au.st-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , MOre og Romsdal , SOr-TrOndelag , Nord-TrOndelag , Nordland , Troms , Finnmark , I alt Total ,

31 Tabell 8. Utgifter etter art og fylke. 000 kr. 972 Expenditure by type and county. i 000 kroner. 972 LOnn Wages and salarses Repara- Admini- Sjå- Verksjoner Ut- strasjon forer sted Sosiale SmOre- og vedgifter og eks- og bil- og ga- utgifter Driv- olje Fylke i likealt pedisjon mann- rasje- Social stoffer Lubri- hold County Even- Admini- skap pers. security Fuel cating Repairs diture, stration Drivers Work- contrioiz and total and and shops butions maintenance termi- assisnals tants and garages 30 Gummi Assuranse Tyres Insurance Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndeag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total

32 Tabell 8 (forts.). Utgifter etter art ogfylke, 000 kr. 972 Expenditure by type and county. 000 kroner. 972 Ferje-, Avskrivninger Skatter Andre Av- Admini- Leie av bru- og Depreciation Taxes ut- Fylke Renter gifter strasjonl) bompenger vogner Byg- Vogn- Maskiner on gifter Inte- County EXcise Adinini- Hire of Expenses. ranger parken og verktøy income Other taxes strati.on) rest vehicles on f er ri es 'Buad- Vehicle Machinery and expenbridges fleet and toots wealth diture and tolls inga 3 Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud... Vestfold... Telemark Aust-Agder. Vest-Agder Rogaland.. Hordaland.. Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane.... MOre og Romsdal... Sør- Trøndelag... Nord- Trøndelag... Nordland.... Troms,. Finnmark I alt Total ) Ikke medregnet lønn. ) Excluding wages and salaries.

33 Tabell 9. Utgifter etter art og fylke, Prosent. 972 Expenditure by type and county. Per cent Repara- Skatter sjoner, og av- Sosiale vedlike- gifter Andre LOnnSmOre- Avutgifter Driv- hold og Assu- Taxes on Ren- utgif- Wages Fylke olje skriv- I alt Social stof- ranse income ter terl) and Lubri- County ger gumminin Total security fer.repairs, Insu- and Inte- Other salacontricat-bng Depre- Fuel oilmain- t ranee wealth, res. expenries ciafton butions tenance and Aturel) and excise tyres _ taxes Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other Sogn og Fjordane Mere og Romsdal. Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark 00,0 45,6 8,9 4,5 0,6 0,2,6 6,2 2,0 4, 6,3 00,0 43,9 8, 4,2 0,7 2,6,8 5,4 2,2 5,5 5,6 00,0 46,4 6,2 2,3 0,3 8,2, 3,8 2,2 5,9 3,6 00,0 46,0 23,4,7 0, 5,7 0,6 3,4 2,2 6,2 0,7 00,0 46,8 9,5 2,7 0,4 0,6,6 4,2 2,2 5,6 6,4 00,0 46,5 9,7 4,3 0,6 0,5,5 5,7,7 4,2 5,3 00,0 40,6 7,5 4,2 0,8,3,8 6, 2,6 7,8 7,3 00,0 44,0 7,9 4,5 0,5 2,0,2 5,6 0,8 7,7 5,8 00,0 49,7 7,5 3,8 0,6 9,4 0,9 5,4,3 6,7 4,7 00,0 4,5 8,6 4,4 0,4 2,8 2,5 5,2 2,9 5,2 6,5 00,0 45,9 7,9 3,5 0,5 8,,4 4,5 2, 2, 4,0 00,0 45,3 8,5 4,3 0,7 0,3,6 4,6 2,7 5,2 6,8 00,0 49,7 9,7 3,6 0,6 8,8,5 5,4,5 2, 7, 00,0 45,8 0,0 3, 0,3 0,7,3 3,6 2,4 2,2 0,6 00,0 45,2 2,5 2,2 0,3 9,2,0 2,7 2,2 8,3 6,4 00,0 46,0 8,8 3,6 0,3,5,5 4,0 2,5 4, 7,7 00,0 42,3 8,3 4,0 0,5 0,,4 5,0 3,2 3,8,4 00,0 4,4 8,0 3,7 0,5 0,7,8 5,2 2,9 3,8 2,0 00,0 42,5 8,4 3,9 0,6,8,7 4,5 2,2 5,2 9,2 00,0 48,5 7, 3,4 0,5 9,2,7 3,8,9 7,3 6,6 00,0 39,5 8,0 3, 0,6 0,8,5 4,0 2,6 8,,8 00,0 39,6 7,4 4,3 0,7 3,5,6 5, 2,6 6,3 8,9 00,0 43,2 5,2 4, 0,7 3, 2,0 5,3 2,4 5,8 8,2 I alt Total... 00,0 44, 9,4 3,6 0,5 0,6,5 4,8 2,3 3,8 9,4 ) Medregnet administrasjon, leie av vogner og ferje-, bru- og bompenger. ) Including management, hire of vehicles and expenses on ferries, bridges and tolls.

34 33 Tabell 20. Utgifter pr. vognkilometer etter fylke. Ore. 972 Expenditure per vehicle - km by county. Ore. 972 Av dette Of which Lønn Wages and salaries Repara- Sosiale Administra- SjåfOrer Verksted SmOre- sjoner Fylke I utgifter Drivalt sjon og og bil- og gar- olje Total County Social og ved-,. stofekspedisjon mannskap asje Lubri- likehold -umml security fer -Tyres AdMinistra- Drivers Worktion and and eating Repairs contri- Fuel shop and a and mainbutions terminals assistants garage tenance Østfold Akershus Oslo Oslo Sporveiers busstrafikk Oslo Tramway Company's bustraffic Oslo ellers Oslo other Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sporveiers busstrafikk Bergen Tramway Company's bustraffic Hordaland ellers Hordaland other. Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal.. SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total 279,0 4,9 00,5,8 24,9 2,6,8 20, 8,4 306,5 7,9 98,2 8,5 24,9 2,8 2,2 29,5 9,0 526, 35,4 67,5 4,0 85,5,9,4 35, 8, 793,4 38,7 256,7 69,2 85,4 3,8, 38,6 6,8 399,5 33,8 25,3 27,7 38, 0,9,5 33,5 8,8 254, 2,8 9, 4,2 24,6,,5 20,7 6, 306,0 9,4 89,4 5,5 22,9 2,8 2,3 25, 9,5 329,3 20,4 09,8 4,8 26,0 4,8,6 28,6 0,8 299,7 4,8 2,5 2,5 22,4,4,8 2,5 6,8 255,7 2,5 82,2,6 22,0,3, 23,9 8,9 37,0,3 8, 6,0 25,2,,4 7,5 8,2 299,6 4,9 07,3 3,6 25,6 3,0 2,0 20,8 9,9 30,5 5,2 4,9 9,6 29,2 0,9,8 7,3 9,2 407,0 9,3 36,8 30,2 40,7 2,7,4 33,2 0,4 699,3 39,9 200,2 76,3 87,7 5,3 2,2 52,5,6 338, 4,5 2,9 9,3 29,6 2,,2 28,7 0, 320,9 8,5 99,7 7,5 26,7 2,8,7 20,7,8 325,2 8,7 02,5 3,6 26,0,9,6 24,6 0, 336,6 7,6 07, 8,5 28,2 3, 2, 29,6 0, 332,9 2,8 43,8 4,8 23,5,4,5 23,3 7,4 392,4 29,8 02,3 23,0 3,3 2, 2,2 32,2 0, 353,9 22,5 99,7 7,9 26,3 5, 2,6 35,7 2, 330,3 27, , 7,2 3,4 2,2 30,3 3,2 342,0 9,5,9 9,5 32, 2,4,8 26,7 9,5

35

36 3 5 Vedleggl Appendix Tidligere utkommet Previously issued Statistiske Meldinger Monthly bulletin nr. 2 og nr., 952, nr. 2, 954, nr., 955, nr. 4, 956, nr., 957 Rutebilstatistikk for er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk Statistics on Scheduled Road Transport are published in different issues of Transport and Communication Statistics 959 Hefte I Volume I, NOS XI 329, 959 Hefte II Volume II XI 35, 960 XII 34, 96 Hefte I Volume I XII 77, 96 Hefte II Volume II XII 00 Rutebilstatistikk Scheduled Road Transport 962 NOS A 8, 963 A 0, 964 A 35, 965 A 68, 966 A 208, 967 A 253, 968 A 320, 969 A 365, 970 A 445, 97 A 52

37

38 37 Vedlegg2 Appendix 2 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden I. januar 973 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 973 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 973 Nr. 275 økonomisk utsyn over året 972 Economic Survey Sidetall 62 Pris kr. 5, Statistisk årbok 973 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 477 Pris kr. 5,00 Rekke A Offsettrykk 973 Nr. 527 Psykiatriske sykehus 97 Mental Hospitals Sidetall 49 Pris kr. 7, Bøndenes inntekt og formue 970 The Holders' Income and Property Sidetall 45 Pris kr. 8, Bygge- og anleggsstatistikk 97 Construction Statistics Sidetall 27 Pris kr. 7, Industristatistikk 97 Industrial Statistics Sidetall 57 Pris kr. 9,00-53 Kriminalstatistikk Reaksjoner 97 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 7 Pris kr. 7, DOdsårsaker'97 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8, Regnskapsstatistikk 97 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 79 Pris kr. 8, Regnskapsstatistikk 97 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 49 Pris kr. 8, LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 972 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 39 Pris kr. 7, SjOulykkesstatistikk 972 Marine Casualties Sidetall 6 Pris kr. 8, Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler HOstsemesteret 970 Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 2 Pris kr. 8, Legestatistikk 972 Statistics on Physicians Sidetall 75 Pris kr. 8, Sykehusstatistikk 97 Hospital Statistics Sidetall 3 Pris kr. 7, Jordbruksteljinga 20. juni 969 VII Oversikt Census of Agriculture VII General Survey Sidetall 9 Pris kr. 9,00-54 Varehandelsstatistikk 97 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 03 Pris kr. 8, Formuesstatistikk 970 Personlige inntektstakere og husholdninger Property Statistics Personal Income Earners and Households Sidetall 7 Pris kr. 8, Inntektsstatistikk 970 Personlige inntektstakere og husholdninger Income Statistics Personal Income Earners and Households Sidetall 9 Pris kr. 9, Folkeaystemningen om EF II The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC II Sidetall 5 Pris kr. 9, Finansinstitusjoner 97 Financial Institutions Sidetall 7 Pris kr. 9, Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 972 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 3 Pris kr. 7, Barneomsorg 97 Child Welfare Statistics Sidetall 6 Pris kr. 7, LOnnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart november 972 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 33 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 970 Educational Statistics Adult Education and Popular Education Sidetall 5 Pris kr. 7, Kriminalstatistikk Fanger 97 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 59 Pris kr. 8,00-55 Sosialhjelpstatistikk 970 Social Care Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8, Folketallet i kommunene Population in Municipalities, Sidetall 39 Pris kr. 7, Hotellstatistikk 972 Hotel Statistics Sidetall 67 Pris kr. 7, Helsestatistikk 97 Health Statistics Sidetall 79 Pris kr. 8, De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances Sidetall 6 Pris kr. 8, Statistikk over lavinntektsgrupper 970 Statistics on Low Income Groups Sidetall 35 Pris kr. 9, Kredittmarkedstatistikk Credit Market Statistics Sidetall 27 Pris kr., Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 970 Educational Statistics Matriculation Examinations Sidetall 65 Pris kr. 8, Fiskeritellingen. oktober 97 I Tallet på fiskere, deltaking i fiske m.v. Fishery Census I Number of Fishermen, Participation in Fishery etc. Sidetall 37 Pris kr. 9, Utenrikshandel 972 I External Trade I Sidetall 233 Pris kr.,00-56 Veitrafikkulykker 972 Road Traffic Accidents Sidetall 65 Pris kr. 8, Arbeidsmarkedstatistikk 972 Labour Market Statistics Sidetall 75 Pris kr. 8, Jaktstatistikk 972 Hunting Statistics Sidetall 7 Pris kr. 7, Skogavvirking til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 55 Pris kr. 7, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og hogskoler. oktober 97 Educational Statistics Vocational Schools and Colleges Sidetall 39 Pris kr. 8, LOnnsstatistikk 972 Wage Statistics Sidetall 67 Pris kr. 8,00

39 38 Rekke A Offsettrykk 973 (forts.). Nr. 567 Kommunerekneskapar 97 Municipal Accounts Sidetall 2 Pris kr. 9, Utdanningsstatistikk FolkehOgskolar, realskolar og gymnas. oktober 972 Educational Statistics Folk High Schools and Secondary Schools Sidetall 67 Pris kr. 8, Folkeaystemningen om EF III The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC III Sidetall 8 Pris kr. 8, Alkoholstatistikk 972 Alcohol Statistics Sidetall 43 Pris kr. 7,00-57 Utenrikshandel 972 II External Trade II Sidetall 253 Pris kr., Jordbruksstatistikk 972 Agricultural Statistics Sidetall 05 Pris kr. 9, Skattestatistikk 97 Kommuner og handelsdistrikter Tax Statistics Municipalities and Trade Districts Sidetall 97 Pris kr. 9, Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. januar 973 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 79 Pris kr. 8, Sivilrettsstatistikk 972 Civil Judicial Statistics Sidetall 3 Pris kr. 7, Undervisningsstatistikk Avsluttet utdanning Educational Statistics Education Finished Sidetall 49 Pris kr. 9, Flyttestatistikk 972 Migration Statistics Sidetall 65 Pris kr. 8, Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 3. desember 972 Population by Age and Marital Status Sidetall 09 Pris kr. 8, Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 973 Wage Statistics for EMployees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 75 Pris kr. 8, Skattestatistikk 97 Tax Statistics Sidetall 25 Pris kr. 9,00-58 Veterinærstatistikk 972 Veterinary Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8, Fiskeritellingen. oktober 97 II Tallet på fiskebåter, deltaking i fiske m.v. Fishery Census II Number of Fishing Boats, Participation in Fishery etc. Sidetall 35 Pris kr. 9, Bøndenes inntekt og formue 97 The Holders' Income and Property Sidetall 5 Pris kr. 8, Skogstatistikk 972 Forestry Statistics Sidetall 39 Pris kr. 9, Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 972 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 73 Pris kr. 8, Folkemengdens bevegelse 972 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 57 Pris kr. 8, Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 97 Educational Statistics Adult Education and Popular Education Sidetall 55 Pris kr. 7, Byggearealstatistikk 972 Building Statistics Sidetall 0 Pris kr. 8, Statistisk fylkeshefte 973østfold Sidetall 69 Pris kr. 9, Sosial hjemmehjelp 972 Social Home-Help Services Sidetall 37 Pris kr. 7,00-60 Laks- og sjoaurefiske 972 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 6 Pris kr. 8, Elektrisitetsstatistikk 972 Electricity Statistics Sidetall 5 Pris kr. 8, LOnnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart mars 973 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 37 Pris kr. 7, Sosialhjelpstatistikk 97 Social Care Statistics Sidetall 69 Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 974 Nr. 608 Rutebilstatistikk 972 Scheduled Road Transport Sidetall 4 Pris kr. 7, DOdsårsaker 972 Causes of Death Sidetall 85 Pris kr. 8,00 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 22 Forsvarets virkninger på norsk Okonomi The Impact of the Defence on the Norwegian Economy Sidetall 4 Pris kr. 9,00

40 39 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 50 National Accounting and the Environment Nasjonalregnskap og miljøverdier Sidetall 60 Pris kr. 8,00-5 Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates Analytisk glatting av aldersspesifikke fødselsrater Sidetall 49 Pris kr. 8,00-52 Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene Comments to the Regional Population Projections for Norway Sidetall 29 Pris kr. 7,00-53 Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata Estimating Consumption Functions from National Accounts Data Sidetall 60 Pris kr. 8,00-54 Usikkerhet ved befolkningsprognoser Inaccuracy of Population Projections Sidetall 63 Pris kr. 8,00-55 Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum Long Term Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption Sidetall 7 Priser kr. 8,00-56 Inhomogeneous Semi-Markov Processes, Select Actuarial Tables,and Duration -Dependence in Demography Inhomogene semimarkovprosesser, selekte aktuartabeller og varighetsavhengighet i demografi Sidetall 54 Pris kr. 8,00-57 Revisjon av indeksene for utenrikshandelen Revision of Indices for Foreign Trade Sidetall 47 Pris kr. 7,00-58 Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersokelser: Elementer av det matematiske grunnlaget The Sample Surveys of the Central Bureau of Statistics of Norway: Basic Mathematical Elements Sidetall 59 Pris kr. 8,00-59 Aktuelle skattetall 973 Current Tax Data Sidetall 63 Pris kr. 8,00-60 Om oppstillifig og bruk av regionalt nasjonalregnskap Construction and Use of Regional National Accounts Sidetall 74 Pris kr. 7,00 serien Statistiske analyser (SA): Nr. 3 Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak Profit Rates and Composition of Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises Sidetall 55 Pris kr. 7,00-4 LavinntektsundersOkelsen 967 Survey of Low income Groups Sidetall 49 Pris kr. 8,00-5 Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av bruka Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these Factors Influence the Operation of the Holdings Sidetall 69 Pris kr. 8,00-6 LOnnsstruktur og lonnsutvikling Wage Structure and Wage Development Sidetall 0 Pris kr. 9,00-7 Driftsformer i jordbruket Types of Farming Sidetall 99 Pris kr. 8,00

41

42 4 Vedlegg Appendix 3 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Nr. 4 InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisjonsmaskiner Il 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner I.8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for næringsgruppering fl3 Standard for handelsområder 9 Varenomenklatur for industristatistikken 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen u 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelsen Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk 29 Norsk-Engelsk ordliste 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering 32 Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art

43 Pris kr. 7,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

=b // 41=1. al SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1973

=b // 41=1. al SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1973 =b. 1111 11. // 41=1. al SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1973 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A677 RUTEBILSTATISTIKK 1973 SCHEDULED ROAD TRANSPORT STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Lastebiltransport

Lastebiltransport C 598 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport 1996-1998 Road Goods Transport 1996-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer