Lastebiltransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lastebiltransport"

Transkript

1 C 598 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport Road Goods Transport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, juni 2000 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe Transport og kommunikasjon Design: Enzo Finger Design Trykk: Kopisenteret, SSB Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue r Desimalskilletegn Decimal punctuation mark, (.)

3 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Forord Statistisk sentralbyå presenterer i denne publikasjonen hovedresultatene fra en utvalgsundersøkelse av transportene med godsbiler i perioden 1996 til Undersøkelsen omfatter varebiler og kombinerte biler med nyttelast 1 tonn og over og lastebiler og spesialbiler for godstransport med totalvekt inntil 30 tonn. Tilsvarende undersøkelser er holdt hvert femte år siden Som et ledd i tilpasningen av undersøkelsen til statistikkdirektivet fra EU om godstransport på vei, er undersøkelsen gjennomført årlig fra og med Statistikken gir opplysninger om bilparkens størrelse og sammensetning og om bilenes transportytelser og utnytting. Dessuten belyses kapasitetsutnytting og fraktinntekter for biler i leietransport. Undersøkelsen bygger på detaljerte kjørerapporter fra et utvalg av godsbilene. For hver bil blir det gitt oppgaver for én uke, men alle årets uker er representert i utvalget. Fordi undersøkelsen bygger på et utvalg og svarinngangen ikke er fullstendig, knytter det seg en viss usikkerhet til de mer detaljerte resultatene. Hovedresultater fra undersøkelsen blir publisert hvert kvartal i Dagens statistikk og på Statistisk sentralbyrås websider på Internett. Årlige resultater presen-teres også i NOS Samferdselsstatistikk, som for øvrig gir en oversikt over hva som ellers finnes av statistikk for samferdselssektoren. Denne publikasjonen er tilgjengelig i elektronisk form på Statistisk sentralbyrås hjemmeside på Internett. Her er det også mulig å laste ned tabellene i regnearkformat for videre bearbeiding. Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av konsulent Ole Jacob Eide. Ansvarlig seksjonsleder er Jan Monsrud, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 18. april 2000 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

4 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Preface In this publication Statistics Norway presents results from a survey on road goods transport in the period The survey covers vans and combined vehicles with a loading capacity of 1.0 tons and over and lorries and special vehicles for goods transport with total weight up to 30 tons. Similar surveys have been carried out every five years since As from 1993 the survey has become yearly, as a part of the work with adoption of the EUdirective on statistical returns in respect of carriage of goods by road. The statistics give information on the size and structure of the fleets of goods vehicles, on transport performances and utilization of capacity. Information on freight earnings is also given. The survey is based on detailed reports on the transport performances for a sample of the vehicles. For each vehicle report is given for one week only, but all the weeks of the year are represented in the sample. Main results from the survey are published each quarter in Daily Bulletin of Statistics and on Internet. Some main results are published each year in the publication NOS Transport and Communication Statistics, which also gives a summary of other transport and communication statistics. The content of this publication is available in electronic version at Statistics Norway s home page on the Internet, from which it is also possible to download all the tables in spreadsheet format. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Ole Jacob Eide. Responsible Head of Division is Jan Monsrud, Division for Transport and Tourism Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 18 April 2000 Svein Longva Nils Håvard Lund 4

5 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Innhold Tabellregister... 7 Tekstdel 1. Bakgrunn og formål Opplegg og gjennomføring Utvalg Tellingsperioder Spørreskjema Svarinngang Resultatberegninger Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Utvalgsfeil, utvalgsskjevheter og frafall Målings- og bearbeidingsfeil Begrep og kjennemerker Mer informasjon Tabelldel Vedlegg A. Varegrupper i henhold til NST/R B. Spørreskjema med rettledning Tidligere utkommet på emneområdet De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Contents List of tables...9 Text 1. Introduction Survey design and implementation The sample The survey period The questionnaire Rate of response Estimation of results Errors and reliability of estimates Sampling variance/sample bias/non-response Collection and processing errors Terms and variables Further information...17 Tables...18 Appendices A. Commodity groups according to NST/R B. The questionnaire Previously issued on the subject...91 Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Tabellregister Bilpark, svarinngang 1. Bestand, utvalg og svarinngang, etter kjøretøygruppe. 31. desember 1995 og Bestand, utvalg og svarinngang, etter fylke desember 1995 og Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe og fylke. 31. desember 1995 og Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember Nyttelast for registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember. Tonn Innenlandske transportytelser 6. Samlet godstransportmengde på norsk område ved innenlandsk transport og ved import og eksport, etter transportmåte. Mill. tonn Samlet transportarbeid utført på norsk område ved innenlandsk transport og ved import og eksport, etter transportmåte. Mrd. tonnkm Innenlandsk godstransport, etter transportmåte. Mill. tonn Innenlandsk godstransport, etter transportmåte. Mill. tonnkm Oversiktsresultater 10. Transportytelser Transportytelser, etter kvartal Transportytelser, etter måned Transportytelser, etter ukedag Transportytelser, etter kjøretøygruppe Transportytelser, etter kjøretøygruppe når tilhenger er benyttet Transportytelser, etter vareslag Transportytelser, etter bilens første registreringsår Regionale resultater 18. Transportytelser, etter fylke. Gjennomsnitt Tallet på turer med last, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt Transportmengde, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt tonnkm a. Tallet på turer med last, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt b. Tallet på turer med last, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt a. Transportmengde, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt tonn b. Transportmengde, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt tonn a. Transportarbeid, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt tonnkm b. Transportarbeid, etter vareslag og fylke. Gjennomsnitt tonnkm Tallet på turer med last mellom fylker. Gjennomsnitt Transportmengde mellom fylker. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid mellom fylker. Gjennomsnitt tonnkm Transportmengde innen, til og fra bileierens bostedsfylke. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid innen, til og fra bileierens bostedsfylke. Gjennomsnitt tonnkm Transportmengde, etter turens lengde og fylke. Gjennomsnitt tonn Transportmengde, etter lastens vekt og fylke. Gjennomsnitt tonn Kapasitetsutnytting og fylke. Gjennomsnitt Tallet på turer med last, etter tid brukt til venting og på-/avlessing. Fylke. Gjennomsnitt Tallet på turer med last, etter turens kjøretid og fylke. Gjennomsnitt Tallet på turer med last, etter antall ferjeturer og fylke. Gjennomsnitt Transportytelser etter turens lengde 36. Tallet på turer med last, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Transportmengde, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonnkm Tallet på turer med last, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt Transportmengde, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transportmengde, etter turens lengde og ukedag. Gjennomsnitt tonn Transportmengde, etter turens lengde og måned. Gjennomsnitt tonn Transportmengde, etter turens lengde og lastens vekt. Gjennomsnitt tonn

8 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Transportytelser etter lastens vekt 45. Tallet på turer med last, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Transportmengde, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonnkm Tallet på turer med last, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt Transportmengde, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transportmengde, etter lastens vekt og ukedag. Gjennomsnitt tonn Transportmengde, etter lastens vekt og måned. Gjennomsnitt tonn Transportytelser etter vareslag 53. Tallet på turer med last, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt Transportmengde, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt tonn Transportarbeid, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Tallet på turer med last, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt a. Transportmengde, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonn b. Transportmengde, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonn a. Transportarbeid, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm b. Transportarbeid, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transportmengde, etter ukedag og vareslag. Gjennomsnitt tonn Kapasitetsutnytting 60. Kapasitetsutnytting, etter kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Kapasitetsutnytting, etter ukedag. Gjennomsnitt Kapasitetsutnytting, etter måned. Gjennomsnitt Kapasitetsutnytting, etter vareslag. Gjennomsnitt Vognkilometer med last, etter graden av kapasitetsutnytting og vareslag. Gjennomsnitt km Fraktinntekter 65. Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og vareslag. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og lastens vekt. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Tidsbruk 68. Tallet på turer med last, etter tid brukt til venting og på-/avlessing og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Transportmengde, etter tid brukt til venting og på-/avlessing og vareslag. Gjennnomsnitt tonn Tallet på turer med last, etter turens kjøretid og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Transportmengde, etter turens kjøretid og vareslag. Gjennomsnitt tonn Ferjebruk 72. Tallet på turer med last, etter antall ferjeturer og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Transportmengde, etter antall ferjeturer og vareslag. Gjennomsnitt tonn

9 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport List of tables Fleet of vehicles, response rate 1. Stock of vehicles, sample and rate of response, by group of vehicle. 31 December 1995 and Stock of vehicles, sample and rate of response, by county. 31 December 1995 and Registered road goods vehicles, by group of vehicle and county. 31 December 1995 and Registered road goods vehicles, by group of vehicle. 31 December Carrying capacity of registered road goods vehicles, by group of vehicle. 31 December. Tons Transport performances 6. transport volume of goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export, by mode of transport. Million tons transport work carried out in Norwegian area by domestic transport and by import and export, by mode of transport. Billion ton-kms Domestic goods transport, by mode of transport. Million tons Domestic goods transport, by mode of transport. Mill. ton-kms Main results 10. Transport performances Transport performances. Quarter Transport performances, by month Transport performances, by day of the week Transport performances, by group of vehicle Transport performances, by group of vehicle when trailer is used Transport performances, by commodity Transport performances, by first year of registration of vehicle Regional results 18. Transport performances, by county. Average Number of loaded journeys, by group of vehicle, by county. Average Tonnage carried by group of vehicle, by county. Average tons Transport performance by group of vehicle, by county. Average ton-kms a. Number of loaded journeys, by commodity, by county. Average b. Number of loaded journeys, by commodity, by county. Average a. Tonnage carried, by commodity, by county. Average tonn b. Tonnage carried, by commodity, by county. Average tonn a. Transport performance, by commodity, by county. Average ton-kms b. Transport performance, by commodity, by county. Average ton-kms Number of loaded journeys between counties. Average Tonnage carried between counties. Average tons Transport performance between counties. Average ton-kms Tonnage carried within, to and from county of residence of the car owner. Average tons Transport performance within, to and from county of residence of the car owner. Average ton-kms Tonnage carried, by length of journey and county. Average tons Tonnage carried, by weight of load and county. Average tons Utilization of capacity, by county. Average Number of loaded journeys, by time used for waiting and loading/unloading. County. Average Number of loaded journeys, by driving time used and county. Average Number of loaded journeys, by number of ferries used and county. Average Transport performances by length of journey 36. Number of loaded journeys, by length of journey and group of vehicle. Average Tonnage carried, by length of journey and group of vehicle. Average tons Transport performance, by length of journey and group of vehicle. Average ton-kms Number of loaded journeys, by length of journey and commodity. Average Tonnage carried, by length of journey and commodity. Average tons Transport performance, by length of journey and commodity. Average ton-kms Tonnage carried, by length of journey and day of the week. Average tons Tonnage carried, by length of journey and month. Average tons Tonnage carried, by length of journey and weight of load. Average tons

10 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Transport performances by length of load 45. Number of loaded journeys, by weight of load and group of vehicle. Average Tonnage carried, by weight of load and group of vehicle. Average tons Transport performance, by weight of load and by group of vehicle. Average ton-kms Number of loaded journeys, by weight of load and commodity. Average Tonnage carried, by weight of load and commodity. Average tons Transport performance, by weight of load and commodity. Average ton-kms Tonnage carried, by weight of load and day of the week. Average tons Tonnage carried, by weight of load and month. Average tons Transport performances by commodity 53. Number of loaded journeys, by group of vehicle and commodity. Average Tonnage carried, by group of vehicle and commodity. Average tons Transport performance, by group of vehicle and commodity. Average ton-kms Number of loaded journeys, by month and commodity. Average a. Tonnage carried, by month and commodity. Average tons b. Tonnage carried, by month and commodity. Average tons a. Transport performance, by month and commodity. Average ton-kms b. Transport performance, by month and commodity. Average ton-kms Tonnage carried, by day of the week and commodity. Average tons Utilization of capacity 60. Utilization of capacity, by group of vehicle. Average Utilization of capacity, by day of the week. Average Utilization of capacity, by month. Average Utilization of capacity, by commodity. Average Vehicle-kilometres loaded, by rate of utilization of capacity and commodity. Average kms Freight 65. Freight income per ton-kms, by length of journey and by group of vehicle. Vehicle for hire or reward. Average Kroner Freight income per ton-kms, by length of journey and commodity. For hire or reward. Average Kroner Freight income per ton-kms, by length of journey. For hire or reward. Average Kroner Use of time 68. Number of loaded journeys, by time used for waiting and loading/unloading and group of vehicle. Average Tonnage carried, by time used for waiting and loading/unloading and commodity. Average tons Number of loaded journeys, by driving time used and group of vehicle. Average Tonnage carried, by driving time used and commodity. Average tons Use of ferry 72. Number of loaded journeys, by number of ferries used and group of vehicle. Average Tonnage carried, by number of ferries used and commodity. Average tons

11 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Bakgrunn og formål Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av godstransporten med norskregistrerte biler hvert femte år siden Undersøkelsene omfatter både leie- og egentransport, og bygger på kjørerapporter fra et utvalg av lastebiler, varebiler, kombinerte biler og spesialbiler for godstransport. Til tross for mindre endringer i opplegg og gjennomføring, er det gjennom de femårlige tellingene mulig å følge hovedtrekkene i utviklingen av lastebilenes transportytelser. Formålet med undersøkelsen er ellers å beskrive transportytelsenes omfang og sammensetning. Undersøkelsen har vært gjennomført etter samme opplegg siden Før 1993 ble undersøkelsen gjennomført hvert femte år, sist i Denne undersøkelsen er i hovedsak lagt opp med samme innhold og omfang som tellingen i I motsetning til tellingen i 1988 omfatter tabellene i denne publikasjonen kun innenlands transport, dvs. den delen av en utenlandstur som foregår i Norge, er ikke med. I publikasjonen er det gitt resultater som viser transportenes fordeling etter fylke, vareslag, bilstørrelse, turlengde, måned, ukedag mv. og utnytting av bilene. Det er også hentet inn oppgaver over fraktinntekter for biler i leietransport samt over drivstofforbruk. Tabellene gir tall for hvert av årene , mens tabellene gir tall for gjennomsnittet av årene Opplegg og gjennomføring 2.1. Utvalg Undersøkelsen omfatter lastebiler med inntil 30 tonn totalvekt, spesialbiler for godstransport samt varebiler og kombinerte biler med nyttelast 1,0 tonn og over. Utvalget ble trukket fra Vegdirektoratets kjøretøyregister. Bilene ble delt inn i ti kjøretøygrupper etter bilenes type og størrelse. Utvalget ble trukket i fire omganger for hvert av årene, med én trekking for hvert kvartal. Oppdaterte kvartalstall ble innhentet fra Kjøretøyregisteret før hver trekking. Utvalget ble trukket slik at ingen bil kom med i undersøkelsen to ganger samme året. Det årlige utvalget er fra 1993 betydelig lavere enn ved de tidligere femårlige tellingene. Ved utvalgstrekkingen ble det tatt hensyn til at den nye kvartalsvise undersøkelsen over en 3-årsperiode skulle gi relativt pålitelige resultater for hvert fylke. Innenfor disse rammene ble det årlige utvalget på lastebiler og små lastebiler, varebiler og kombinerte biler trukket som et tilfeldig utvalg. Utvalget ble fordelt med ca. 200 biler på hver rapporteringsuke Tellingsperioder Den enkelte oppgavegiver har gitt opplysninger for én uke. Undersøkelsen er imidlertid lagt opp slik at kjøringen i alle årets uker blir representert. Hver tellingsuke begynner med mandag og slutter med søndag Spørreskjema Eierne av bilene i utvalget fikk tilsendt et spørreskjema der de ble bedt om å gi opplysninger om bruken av bilen i tellingsperioden. Spørreskjema med rettledning er vist i vedlegg B. Transportytelsene er beregnet på grunnlag av de detaljerte opplysningene om den enkelte tur bilene kjørte i tellingsuka. Fra Vegdirektoratets kjøretøyregister ble det dessuten hentet ut tekniske opplysninger om bilene, som ble koplet sammen med skjemaopplysningene Svarinngang Tabellene 1 og 2 viser registrerte kjøretøy, utvalg og svarinngang etter kjøretøygruppe og eierens bostedsfylke. Tallet på brukbare oppgaver omfatter både de bilene det ble sendt inn kjørerapporter for, og de bilene som ble oppgitt å være ute av bruk i tellingsuka Resultatberegninger Transportytelser Med utgangspunkt i de innsamlede dataene, beregnes de samlede transportytelsene for hele godsbilparken. For de bilene som sendte inn kjørerapporter, finnes det detaljerte oppgaver over transportytelsene (én uke for hver bil) samt opplysninger om årlig kjørelengde. Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet viser det samlede tallet på registrerte godsbiler og bilenes nyttelast. De samlede transportytelsene er beregnet på grunnlag av disse opplysningene. De observerte transportytelsene fra de ukentlige kjørerapportene ble multiplisert opp med et sett av «oppblåsingsfaktorer» eller estimatorer. Bilene ble opprinnelig delt inn i 190 ulike strata (10 kjøretøygrupper og 19 fylker). Tallet på kjøretøygrupper ble aggregert under oppblåsingen. Det ble således beregnet særskilte estimatorer for 6 kjøretøygrupper og 19 fylker. Det ble videre beregnet ett sett (114) estimatorer for hvert kvartal. Selve systemet for «oppblåsing» av de observerte transportytelsene ble noe endret fra og med 1993 sammenliknet med 1988 og tidligere. I 1988 ble det nyttet opplysninger fra Toll- og avgiftsdirektoratet om kvartalsvis kjørelengde for de dieseldrevne bilene i beregningsmodellen. Disse opplysningene er ikke lenger tilgjengelige etter avgiftsomleggingen i I stedet beregnes kvartalsvis kjørelengde for hvert strata ut fra opplysninger på skjemaet om årlig kjørelengde. Det er heller ikke lenger tatt hensyn til type drivstoff ved utforming av estimatorene. 11

12 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk I de neste avsnittene går det fram hvilke størrelser beregningene bygger på, og hvilken notasjon som er brukt i formlene. De endelige estimatorene er beskrevet under punkt (i) og (ii). Bilbestand B i = kjørte kilometer i kvartalet for bil nr. i. C i = nyttelast for bil nr. i ifølge Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. Ut fra disse størrelsene beregnes kapasitetskilometer som D i = C i * B i = nyttelast * kjørte kilometer i kvartalet. Observerte transportytelser Fra de ukentlige kjørerapportene er følgende størrelser kjent: x i = observert transportytelse i tellingsuken for bil nr. i i utvalget (x i kan være transportmengde, vognkilometer osv. en bestemt ukedag). y i = kjørte kilometer i tellingsuken for bil nr. i. z i = registrert nyttelast for bil nr. i. Deretter beregnes de observerte kapasitetskilometerne w i = z i * y i = nyttelast * vognkilometer for bil nr. i i tellingsuken. For hvert stratum (dvs. for hver kjøretøygruppe innen hvert fylke) for hvert av årets kvartaler er følgende størrelser beregnet: For bilbestanden B= % L L 1 = C= & L L 1 = D= ' L L 1 = For observerte transportytelser Q y= \ i L = z= ] i L Q = w= Zi L Q = hvor N= tallet på registrerte biler i stratumet i hvert kvartal n = tallet på biler med innsendte kjørerapporter i stratumet hvert kvartal. Estimatorer Det er brukt forskjellige estimatorer for å beregne transportmengde (tonn) og transportarbeid (tonnkm) på den ene siden og for vognkilometer og tallet på turer på den andre siden. (i) Transportmengde og transportarbeid for biler fra fylke nr. j er beregnet ved følgende estimator: ' M Z M der j = 1,..., 19, og D j og w j er avhengig av i hvilket kvartal x-verdien er observert. For hvert stratum har en altså for hvert kvartal beregnet samlet antall kjørte kilometer * nyttelast for bilene i utvalget en har oppgaver fra (w j ) og tilsvarende størrelse for totalbestanden av biler (D j ). Forholdet mellom w j og D j viser hvor stor del av de samlede transportytelsene (tonn og tonnkm) i kvartalet som ble observert gjennom de innsendte kjørerapportene. Ved å multiplisere de observerte transportytelsene med oppblåsingsfaktoren ' Z M M har en således beregnet samlet transportmengde eller transportarbeid for bilene i stratumet for det aktuelle kvartalet. (ii) Vognkilometer og tallet på turer for biler fra fylke nr. j, er beregnet ved følgende estimator: B j y j der j = 1,..., 19 og der B j og y j er avhengig av i hvilket kvartal x-verdien ble observert. B j Oppblåsingsfaktorene y j er altså beregnet bare på grunnlag av kjørte kilometer og er ikke veid med nyttelasten til den enkelte bil. Resonnementet bak estimatoren tilsvarer for øvrig det som er beskrevet for transportmengde og transportarbeid Kapasitetsutnytting Kapasitetsutnyttingen er belyst med tre forskjellige mål: a) En har beregnet hvor stor andel av bilene som har vært i bruk og ute av bruk i tellingsperioden. Beregningene bygger på oppgavene som ble gitt for den enkelte dag på forsiden av skjemaet. b) Tomkjøringsprosenten viser utkjørte kilometer uten last i prosent av utkjørte kilometer i alt: vognkm uten last * 100 vognkm i alt c) Utført transportarbeid i tonnkilometer er satt i forhold til kjørte kapasitetskilometer, der kapasitetskilometer er definert som bilens nyttelast (pluss eventuell nyttelast på tilhenger) multiplisert med kjørte kilometer. Kapasitetsutnyttingen beregnes da som 12

13 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport tonnkm * 100 kapasitetskm Faktoren vi da får viser det faktisk utførte transportarbeidet i prosent av det maksimalt mulige transportarbeidet for bilene. Kapasitetsutnyttingen er regnet ut på denne måten for alle turer og for turer med last. Beregningene tar ikke hensyn til at kapasitetsutnyttingen for enkelte vareslag bestemmes av volum og ikke av vekt Fraktinntekter Tabellene omfatter bare transporter med biler i leietransport. Fraktinntektene pr. tonnkilometer er beregnet ved å dividere fraktinntekten med transportarbeidet for hver av cellene i de aktuelle tabellene. For en del turer var fraktinntekten ikke oppgitt, og svardekningen varierte mellom de enkelte transportlengder og vareslag mv. Gjennomsnittlig fraktinntekt pr. tonnkilometer i alt og gjennomsnittstallene for de enkelte transportlengder blir noe forskjellige med ulike korrigeringsmetoder. I alle tabellene har en her brukt svardekningen etter varegruppe som grunnlag for beregningen av disse tallene. Tall som bygger på færre enn 25 observasjoner, er satt i parentes. Celler med færre enn 10 observasjoner er prikket. 3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene 3.1. Utvalgsfeil, utvalgsskjevhet og frafall Utvalgsfeil er ikke feil i vanlig forstand, men et uttrykk for mulige tilfeldige feil, dvs. den usikkerhet en får i resultatene fordi de bygger på opplysninger om bare en del av massen. Generelt bør en ved utvalgsundersøkelser merke seg at usikkerheten kan være stor for tall som bygger på få observasjoner mens den for tall som bygger på mange observasjoner vil være mindre. Ofte vil en ikke nøye seg med å betrakte de enkelte tall hver for seg, men ønsker å sammenlikne tall for ulike undergrupper. Da må en være oppmerksom på at tallene sett enkeltvis er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert tall. Ved denne undersøkelsen kan tallet på observasjoner bli lavt og resultatene dermed usikre, særlig ved geografiske spesifikasjoner og ved fordelinger på vareslag. Utvalgsskjevhet kan oppstå ved at biler med ulik bruk ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i bilbestanden. I denne undersøkelsen var ikke utvalgsprosenten like stor for hvert fylke (jf. tabell 2). Beregningsmetodene har imidlertid korrigert denne geografiske skjevheten ved beregningen av landsresultatene. Som ved de siste undersøkelsene ble det hentet inn oppgaver for alle ukene i året. Transportenes sesongvariasjoner skulle dermed være godt dekket. Frafallet ved undersøkelsen er mindre enn ved tidligere tellinger. Utvalgsskjevhetene antas dermed å være små. Svarprosenten varierte forholdsvis lite mellom fylkene. I fylker som tradisjonelt har hatt lav svarprosent, er dette forsøkt kompensert gjennom en høyere utvalgsprosent. Tabell 1 viser svarprosenten etter kjøretøygruppe. Utvalgsprosenten var lavest for varebiler og små kombinerte biler. Usikkerheten i resultatene vil derfor være forholdsvis stor for denne gruppen Målings- og bearbeidingsfeil Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil. Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål e.l. gir feil svar. Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium. Undersøkelser som er basert på dagbokføring i en hel uke, kan være utsatt for målingsfeil. Dersom bilbruken ikke blir notert hver dag, kan det hende at turer blir glemt ved utfyllingen av spørreskjemaet. Videre kan en bil bli brukt av flere, slik at den person som fyller ut oppgaven, ikke har full oversikt over bruken av bilen i tellingsperioden. Oppgavene er revidert ved et sett manuelle og maskinelle kontroller. Der det var åpenbare feil i opplysningene, ble oppgavene korrigert. En antar at eventuelle målings- og bearbeidingsfeil ikke har ført til systematiske feil i resultatene. 4. Begrep og kjennemerker Vognkilometer Kjørte kilometer i en periode. For turer med tilhenger har en bare tatt med trekkvognens vognkilometer. Transportmengde Bruttovekten av det gods som er transportert (medregnet vekten av emballasje). På turer med tilhenger er også vekten av lasten på tilhengeren regnet med. På turer med flere på- og avlessinger er det regnet med gjennomsnittsvekten på turen. 13

14 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Transportarbeid Transportarbeidet er regnet i tonnkilometer. Forflyttning av 1 tonn gods over en strekning på 1 kilometer utgjør 1 tonnkilometer. Transportarbeidet i tonnkilometer for én tur er således (den gjennomsnittlige) transportmengden på turen multiplisert med turens lengde. Vareslag De transporterte varene er gruppert i samsvar med EUs transportstandard NST/R (Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport), med spesifikasjon på i alt 176 vareposter. I denne publikasjonen er varepostene aggregert til 25 grupper, jf. vedlegg A. Standarden ble vedtatt i EU i 1961, og revidert i Den ble første gang benyttet i lastebilundersøkelsen i Ved tidligere undersøkelser er varene gruppert etter CTSE-standarden. Tomkjøringsprosent Tomkjøringsprosenten regnes ut ved å ta vognkilometer uten last og dividere med vognkilometer i alt (og multiplisere med 100). Nyttelast Den maksimalt tillatte godsmengde bilen er registrert for. Tid for av- og pålessing Tid for av- og pålessing omfatter også ventetid for å komme til ved terminal, lasterampe, inn og ut av gårdsplass mv. Kapasitetskilometer Kapasitetskilometer er definert som vognkilometer multiplisert med nyttelast. Innenlandske transporter Transporter med både på- og avlessing i Norge. Leietransport Transportvirksomhet utføres enten som leietransport eller som egentransport. Som leietransport regnes ervervsmessig transport for annen oppdragsgiver mot betaling. Som egentransport regnes transport for egen regning av eget gods der transporten er ledd i annen næringsvirksomhet og utføres med kjøretøy som er registrert på eieren av godset. Vær oppmerksom på at leietransport med bil ut fra disse avgrensingene omfatter mer enn virksomhet i næringsundergruppe Godstransport på vei (basert på inndeling i SN94 Standard for næringsgruppering, trykt i serien Norges offisielle statistikk NOS C 182, som igjen bygger på EUs standard NACE Rev. 1). F.eks. vil godstransport i rute- og lastebiltransport innen spedisjonsvirksomhet også bli regnet som leietransport i lastebilundersøkelsen. På spørreskjemaet skulle det oppgis om bilen i rapporteringsperioden hovedsakelig gikk i leietransport eller egentransport. Tabellene med særskilte resultater for biler i leietransport bygger på den gruppering bileierne selv gjorde på dette punktet. Fraktinntekt Fraktinntekt er oppgitt uten merverdiavgift. Fylke Uttrykket bileierens bostedsfylke skal forstås i betydningen eierforetakets adressefylke for de bilene som er registrert på firma og ikke på personlig eier. Fylkesfordelingen er i de fleste tabellene gjort på grunnlag av bileierens bostedsfylke/eierforetakets adressefylke ifølge kjøretøyregisteret. 5. Mer informasjon Internett Tabellene til denne publikasjonen er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås hjemmeside på Internett. Tabellene kan lastes ned i regnearkformat for videre bearbeiding. Webadressen er: Spesialtabeller I tillegg til tabellene som publiseres i denne publikasjonen, er det mulig å få andre, eller mer detaljerte tabeller ved direkte henvendelse til Statistisk sentralbyrå. F.eks. er det mulig å bestille matriser med sentrale transportytelsestall for kjøring mellom utvalgte kommuner (O-/D-matriser), eller fordelt etter flere vareslag enn de 25 som er nyttet her. Observasjoner som bygger på færre enn 20 observasjoner, kan imidlertid ikke oppgis. Se ellers spørreskjemaet i vedlegg B for hvilke opplysninger som hentes inn, og som kan gi grunnlag for publisering i tabellform. Tabeller kan oversendes på papir (post eller telefaks) eller elektronisk på diskett eller med e-post (Ascii- eller Excel-format). Kontaktpersoner i Statistisk sentralbyrå Dersom du ønsker å bestille tabeller eller trenger mer informasjon, ta kontakt med: Ole Jacob Eide, tlf , e-post: eller Elin Hellerud, tlf , e-post: Telefaks:

15 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Introduction Surveys on road goods transport by Norwegian vehicles have been carried out by Statistics Norway every five years since The surveys cover both transport for hire or reward and transport on own account, and are based on reports of transport performances for a sample of lorries, vans and special vehicles for goods transport. The design of the surveys, the contents of the reports and the presentation of the results have been slightly modified over the years. However, the surveys do give a basis for following the main developing trends in the road goods transport since The present survey is designed mainly in the same way as in Note that all the tables in this publication comprise only inland transport, i.e. the part of the trip abroad carried out on Norwegian territory is not included, and the main features of the present survey are described in chapter 2. Tables give figures each of the year , while the tables give average figures for the years Survey design and implementation 2.1. The sample The survey covers lorries with total weight up to 30 tons, special vehicles for goods transport and vans and combined vehicles with carrying capacity of 1.0 ton and over. The sample was taken from the Register of Vehicles in the Directorate of Public Roads. On the basis of size and type of the vehicles, ten groups of vehicles were constructed. The stock and sample of vehicles are given in table 1. The survey was aimed at giving reliable results on county level. The sample therefore included a certain number of vehicles from each county. Due to this the percentage of sampled vehicles varies between the counties (see table 2). About 200 vehicles were selected for each reporting week each year The survey period For each vehicle report on the transport performances should be given for one week only. However, all weeks were represented in the sample The questionnaire The questionnaire is shown in appendix B Technical data etc. from the Register of Vehicles were linked to the information in the questionnaire Rate of response stock and response by group of vehicles and by county are shown in tables 1 and Estimation of results Transport performances Detailed information on the transport performances and the yearly mileage done were given for the vehicles for which the questionnaires were filled in. The total number of goods vehicles and their carrying capacity were known from the Register of Vehicles. The estimates on total transport performances are based on this information. The transport performances observed from the weekly reports were multiplied with a set of weights. The vehicles were first divided into a total of 190 strata (10 group of vehicles and 19 counties). For estimation purposes the vehicles were regrouped, and separate weights were estimated for 6 groups of vehicle and 19 counties. A set of (114) weights was calculated for each quarter. The method of estimation is slightly modified compared to previous surveys. Since information on mileage done by vehicles running on autodiesel is no longer available from the Directorate of Customs and Excise, quarterly milage done for each strata is calculated on the basis on information in the questionnaire. Further, in previous surveys the method of estimation differed between vehicles running on petrol and autodiesel. In the present survey there is made no such distinction. The basic variables and the notation used are described below. The final weights are shown under item i) and ii). Stock of vehicles B i = kilometres done in the quarter for vehicle no. i. C i = carrying capacity for vehicle no. i according to the Register of Vehicles. For each vehicle was estimated D i = C i * B i = carrying capacity multiplied with vehiclekilometres in the quarter. Observed performances From the weekly reports the following variables are known: x i = transport performances observed in the reporting week for vehicle no. i from the sample (x i could be 15

16 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk tonnage carried, vehicle-kilometres on a particular weekday etc.). y i = vehicle-kilometres done in the reporting week for vehicle no. i. z i = carrying capacity for vehicle no. i. Then is estimated w i = z i * y i = carrying capacity multiplied with vehiclekilometres in the reporting week for vehicle no. i. For each stratum and for each quarter of the year the following estimates can be made: Stock of vehicles B= % L L 1 = C= & L L 1 = D= ' L L 1 = Observed performances Q y= \ i L = z= ] i L Q = w= Zi L Q = where N= the total number of vehicles in the stratum in each quarter n = the number of vehicles for which reports on transport performances were given in the stratum in each quarter. Estimates There is used separate sets of weights for tonnage carried (tons) and transport performance (ton-kms) on the one hand, and for vehicle-kilometres and the number of journeys on the other. (i) Tonnage carried and transport performance for vehicles in county no. j are estimated by the following weight: ' M Z M where j = 1,..., 19, and with D j and w j depending on the quarter in which the value of x is observed. (ii) Vehicle-kilometres and the number of journeys for vehicles in county no. j are estimated by: % M \ M where j = 1,..., 19 and with B j and y j depending on the quarter in which the value of x is observed Utilization of capacity Utilization of capacity is measured in three different ways: a) The percentage of the vehicles in operation in the counting period has been estimated. b) The rate of empty kilometres has been estimated as: empty kilometres * 100 total vehicle-kilometres c) The transport performances in ton-kilometres has been measured as a percentage of the number of capacity-kilometres performed. (Capacity-kilometres being defined as carrying capacity of vehicle multiplied by vehicle-kilometres done.): ton-kms * 100 capacity-kms Freight Only vehicles operated for hire or reward are included in the tables. Freight per ton-kilometre is found by dividing observed freight earnings by observed transport performances. 3. Errors and reliability of estimates 3.1. Sampling variance/sample bias/nonresponse Being based on a sample and not a total census, the results from the survey will be influenced by a sampling variance. Vehicles used for different purposes may not have a relative weight in the response material equal to that in the whole population, and thus producing a biased sample. The response rate in this survey is considerably higher compared to previous surveys, and therefore the results will be less influenced by sampling bias Collection and processing errors A statistical survey will to some extent usually contains measuring errors, due to forgetfulness, misunderstandings etc. influencing the informants report. Further, errors may have been made by Statistics Norway in the preparation and processing of the reports. Supposedly, errors of this kind have not produced systematical biases in the results. 16

17 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Terms and variables Vehicle-kilometres Kilometres done in a period. For journeys with trailer, only kilometres run by the tractor are counted. Tonnage carried Gross weight of the goods carried, including goods on trailer. Transport performance Transport performance is measured in ton-kilometres. The movement of one ton of goods along a distance of one kilometre makes one ton-kilometre. Commodity The goods carried are grouped according to NST/R with specification of some important items. The standard follows a recommendation of 1961 by the Commission of European Communities. The codes were modified in An aggregated list is given in appendix A. Rate of empty kilometres The rate of empty kilometres is estimated by the formula: empty vehicle-kilometres * 100 total vehicle-kilometres Carrying capacity The maximum weight of load allowed for the vehicle. Time used for loading and unloading Time used for loading and unloading also comprises waiting time at terminals, loading ramps, for building access etc. Capacity-kilometre Capacity-kilometre is defined as vehicle-kilometres run multiplied by the carrying capacity. tables for transport for hire or reward in the publication are based on this information. Freight Freight is given without value added tax (VAT). County The term county of residence of the car owner takes the meaning county of address of the owner company for the vehicles registered on a firm and not on a personal owner. In most of the tables the regional results are based on county of residence of the car owner/county of address of the owner company. 5. Further information Internet The tables to this publication are found on Statistics Norway s home page on the Internet. The tables can be downloaded in spreadsheet format. The Web-adresse is: Special tables In addition to the tables published in this publication, it is possible to get other, or more detailed tables by applying directly to Statistics Norway. Tables can be transmitted by paper (post or telefax), electronic on diskettes or by (Ascii or Excel). Contact persons in Statistics Norway If you want to order tables or need more information, please contact: Ole Jacob Eide, tel , or Elin Hellerud, tel , Telefax: Domestic transport Transports both loaded and unloaded in Norway. Transport for hire or reward Transport activity is carried out either as transport for hire or reward or as transport on own account. Commercial transports paid for by other contractor are defined as transport for hire or reward. Transport on own account is defined as transport of own goods and at own costs, the transport being part of other commercial activity and the vehicle being registered on the owner of the goods. In the questionnaire it was reported whether the vehicle was operated for hire or reward or on own account during the counting period. The separate 17

18 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 1. Bestand 1, utvalg 2 og svarinngang, etter kjøretøygruppe. 31. desember 1995 og 1998 Stock of vehicles 1, sample 2 and rate of response, by group of vehicle. 31 December 1995 and 1998 Kjøretøygruppe Group of vehicle. Kjøretøyer Kjøretøyer registrert pr. 31. registrert pr. 31. desember 1995 desember 1998 Vehicles Vehicles registered per registered per 31 December 31 December Kjøretøyer i utvalget Sample of vehicles Utvalgsprosent Sample rate Tallet på brukbare svar 3 Number of usable reports 3 Svarprosent Rate of response Av utvalget Of sample Av bestanden Of stock a b c (c/((a+b)/2))*100 d d/c*100 (d/((a+b)/2))* , ,7 15,7 Varebiler og kombinerte biler med nyttelast 1,0-1,5 tonn. Vans and combined vehicles with carrying capacity tons , ,7 4,0 Lastebiler 4. Nyttelast i tonn. Lorries 4. Carrying capacity in tons 1,0-3, , ,3 4,4 3,5-4, , ,1 29,4 5,0-7, , ,0 31,4 8,0-10, , ,6 42,6 11,0-12, , ,9 73,5 13, , ,1 46,7 Spesialbiler. Special vehicles Tankbiler. Tank lorries , ,0 72,9 Trekkvogner for semitrailere. Tractors for semi-trailers , ,5 46,2 Andre lastebiler 5. Other lorries , ,2 42,8 1 Bestanden omfatter bare kjøretøy i de nyttelastgruppene som er med i utvalget. The stock of vehicles includes only vehicles in the groups of carrying capacity which are represented in the sample. 2 For perioden For the period Svar som kunne bearbeides. Reports that could be prepared. 4 Kombinerte biler med nyttelast over 1,5 tonn er fordelt på de ulike lastebilgruppene. Combined vehicles with carrying capacity over 1.5 tons are distributed on the different lorry groups. 5 Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m. Motor breakdown lorries, lorries with concrete mixers, cesspool emptiers, refuse collection truck, refrigerator vehicles, log vehicles etc. 2. Bestand 1, utvalg 2 og svarinngang, etter fylke. 31. desember 1995 og 1998 Stock of vehicles 1, sample 2 and rate of response, by county. 31 December 1995 and 1998 Kjøretøyer registrert pr. 31. desember 1995 Vehicles registered per 31 December 1995 Kjøretøyer registrert pr. 31. desember 1998 Vehicles registered per 31 December 1998 Kjøretøyer i utvalget Sample of vehicles Utvalgsprosent Sample rate Tallet på brukbare svar 3 Number of usable reports 3 Svarprosent Rate of response Av utvalget Of sample Av bestanden Of stock. a b c (c/((a+b)/2))*100 d d/c*100 (d/((a+b)/2))* , ,7 15,7 Østfold , ,5 15,4 Akershus , ,4 11,5 Oslo , ,7 9,6 Hedmark , ,6 16,7 Oppland , ,1 18,9 Buskerud , ,3 14,6 Vestfold , ,0 16,7 Telemark , ,5 18,3 Aust-Agder , ,1 24,6 Vest-Agder , ,8 21,4 Rogaland , ,312,5 Hordaland , ,6 12,0 Sogn og Fjordane , ,4 23,7 Møre og Romsdal , ,1 16,4 Sør-Trøndelag , ,8 15,8 Nord-Trøndelag , ,3 23,5 Nordland , ,6 16,7 Troms , ,8 21,5 Finnmark , ,8 30,5 1 Bestanden omfatter bare kjøretøy i de nyttelastgruppene som er med i utvalget. The stock of vehicles includes only vehicles in the groups of carrying capacity which are represented in the sample. 2 For perioden For the period Svar som kunne bearbeides. Reports that could be prepared. 18

19 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Registrerte kjøretøyer for godstransport 1, etter kjøretøygruppe og fylke. 31. desember 1995 og 1998 Registered road goods vehicles, by group of vehicle 1 and county. 31 December 1995 and 1998 Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans and combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler 2. Nyttelast i tonn Lorries 2. Carrying capacity in tons 1,0-3,4 3,5-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0-12,9 13,0- Spesialbiler Special vehicles Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semitrailers Andre spesialbiler 3 Other special vehicles Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Bestanden omfatter bare kjøretøy i de nyttelastgruppene som er med i utvalget. The stock of vehicles includes only vehicles in the groups of carrying capacity which are represented in the sample. 2 Kombinerte biler med nyttelast over 1,5 tonn er fordelt på de ulike lastebilgruppene. Combined vehicles with carrying capacity over 1.5 tons are distributed on the different lorry groups. 3 Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m. Motor breakdown lorries, lorries with concrete mixers, cesspool emptiers, refuse collection truck, refrigerator vehicles, log vehicles etc. Kilde: Vegdirektoratet. Source: Directorate of Public Roads. 19

20 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 4. Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember Registered road goods vehicles, by group of vehicle. 31 December Kjøretøygruppe Group of vehicle Varebiler med nyttelast 1,0 tonn og over Vans with carrying capacity 1.0 ton and over Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons -1, ,0-2, ,0-3, ,0-4, ,0-5, ,0-6, ,0-7, ,0-8, ,0-9, Spesialbiler Special vehicles Kombinerte biler for personer og gods Combined vehicles Andre lastebiler 2 Other lorries Tankbiler for olje og bensin Tank lorries for fuel Tankbiler for andre varer Tank lorries for other goods Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Omfatter ikke lastebiler med mer enn 30 tonn totalvekt (summen av kjøretøyets egenvekt og nyttelast) og beltebiler. Excluding lorries with a total weight (the carrying capacity added the weight of the vehicle) of more than 30 tons and weasels. 2 Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m. Motor breakdown lorries, lorries with concrete mixers, cesspool emptiers, refuse collection truck, refrigerator vehicles, log vehicles etc. Kilde: Vegdirektoratet. Source: Directorate of Public Roads. 5. Nyttelast for registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember. Tonn Carrying capacity of registered road goods vehicles, by group of vehicle. 31 December. Tons Kjøretøygruppe Group of vehicle Varebiler 1 med nyttelast 1,0 tonn og over Vans 1 with carrying capacity 1.0 ton and over Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons -1, ,0-2, ,0-3, ,0-4, ,0-5, ,0-6, ,0-7, ,0-8, ,0-9, Spesialbiler Special vehicles Kombinerte biler for personer og gods Combined vehicles Andre lastebiler 3 Other lorries Tankbiler for olje og bensin Tank lorries for fuel Tankbiler for andre varer Tank lorries for other goods Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Gjennomsnittlig nyttelast er skjønnsmessig ført opp med 1,5 tonn. As an average the carrying capacity of vans is estimated to 1.5 tons. 2 Omfatter ikke lastebiler med mer enn 30 tonn totalvekt (summen av kjøretøyets egenvekt og nyttelast) og beltebiler. Excluding lorries with a total weight of more than 30 tons (the carrying capacity added the weight of the vehicle) and weasels. 3 Bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler m.m. Motor breakdown lorries, lorries with concrete mixers, cesspool emptiers, refuse collection truck, refrigerator vehicles, log vehicles etc. Kilde: Vegdirektoratet. Source: Directorate of Public Roads. 20

21 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Samlet transportmengde på norsk område ved innenlandsk transport og ved import og eksport 1, etter transportmåte. Mill. tonn transport volume of goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export 1, by mode of transport. Mill.tons Transportmåte Mode of transport r632 r Skip Ship r254 r Jernbane Railway r7 8 Bil Lorry Rør Pipeline r Fly Aircraft Fløting, sleping Floating, towing Ikke medregnet vekten av innførte og utførte fly, skip og andre flytende innretninger, og heller ikke varer i direkte transitt (f.eks. svensk jernmalm). Excluding the weight of exported and imported aircraft, ships and other floating structures, and excluding goods in direct transit (e.g. Swedish iron ore). Kilde: Beregninger gjort i Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Source: Estimates by Institute of Transport Economics and Statistics Norway. 7. Samlet transportarbeid utført på norsk område ved innenlandsk transport og ved import og eksport 1, etter transportmåte. Mrd. tonnkm transport work carried out in Norwegian area by domestic transport and by import and export, 1 by mode of transport. Billion ton-kms Transportmåte Mode of transport ,3 35,2 44,6 r75,8 r83,2 83,4 Skip Ship ,0 27,0 32,2 r52,5 r59,1 59,5 Jernbane Railway ,9 1,9 2,1 2 r2,4 2,4 Bil Lorry ,4 6,2 8, ,1 Fly Aircraft ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fløting, sleping Floating, towing ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet og uoppgitt 2 Other and unspecified ,0 0,0 1,7 9 r8,5 8,4 1 Ikke medregnet vekten av innførte og utførte fly, skip og andre flytende innretninger, og heller ikke varer i direkte transitt (f.eks. svensk jernmalm). Excluding the weight of exported and imported aircraft, ships and other floating structures, and excluding goods in direct transit (e.g. Swedish iron ore). 2 Rørtransport. Pipeline transport. Kilde: Beregninger gjort i Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Source: Estimates by Institute of Transport Economics and Statistics Norway. 8. Innenlandsk godstransport, 1 etter transportmåte. Mill. tonn Domestic goods transport, 1 by mode of transport. Million tons Transportmåte Mode of transport r390 r Relative tall 1965=100 Relative figures 1965= r214 r Fastlandstransport i alt Transport mainland, total r302 r Sjøtransport Water transport r53r57 58 Bilferjeruter 2 Ferry transport r30 r32 33 Andre ruter Other regular service Leie- og egentransport For hire or reward and on own account r23 r25 25 Fløting Timber floating Jernbanetransport Railway transport Norges Statsbaner Norwegian State Railways Private Private railways Veitransport Road transport Rutebiler Scheduled road transport Leie- og egentransport 3 For hire or reward and on own account Lufttransport Air transport Fra kontinentalsokkelen From the North Sea r90 97 Oljetransport med skip Oil transport by tankers r27 29 Oljetransport i rør Oil transport by pipeline r39 40 Gasstransport i rør Gas transport by pipeline Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge. Including only goods which are loaded as well as unloaded in Norway. 2 Medregnet vekten av bilene. The weight of the cars is included. 3 Omfatter også varebiler og små kombinerte biler med nyttelast under 1 tonn. Including vans and small combined vehicles with a carrying capacity of 1.0 ton and less. Kilde: Beregninger gjort i Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Source: Estimates by Institute of Transport Economics and Statistics Norway. 21

22 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 9. Innenlandsk godstransport, 1 etter transportmåte. Mill. tonnkm Domestic goods transport, 1, by mode of transport. Mill. ton-kms Transportmåte Mode of transport r r Relative tall 1965=100 Relative figures 1965= r349 r Fastlandstransport i alt Transport mainland, total r r Sjøtransport Water transport r9 419 r Bilferjeruter 2 Ferry transport r220 r Andre ruter Other regular service r138 r Leie- og egentransport 3 For hire or reward and on own account r9 061 r Fløting Timber floating Skinnetransport Railway transport Norges Statsbaner Norwegian State Railways Private Private railways Veitransport Road transport Rutebiler Scheduled road transport Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Lufttransport Air transport r20 19 Fra kontinentalsokkelen From the North Sea r r Oljetransport med skip Oil transport by tankers r Oljetransport i rør Oil transport by pipeline r5 126 r Gasstransport i rør Gas transport by pipeline Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge. Including only goods which are loaded as well as unloaded in Norway. 2 Medregnet vekten av bilene. The weight of the cars is included. 3 Omfatter også varebiler og små kombinerte biler med nyttelast under 1 tonn. Including vans and small combined vehicles with a carrying capacity of 1.0 ton and less. 10. Transportytelser Transport performances Vognkilometer i alt Vehiclekilometres, total Turer med last Loaded journeys Transportmengde Tonnage carried Transportarbeid Transport performance Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton tonn tons tonnkm ton-kms Tonn Tons Km Kms ,5 27, ,1 27, ,9 35, ,4 42, ,2 41, ,4 46, ,9 46, ,4 48, ,7 51,0 22

23 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportytelser etter kvartal Transport performances, by quarter Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons Transportarbeid Transport performance tonnkm tonkms Tonn Tons Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms , ,9 46,3 1. kvartal 1st quarter , ,4 53,0 2. kvartal 2nd quarter , ,0 45,9 3. kvartal 3rd quarter , ,3 43,7 4. kvartal 4th quarter , ,7 44, , ,4 48,2 1. kvartal , ,3 50,9 2. kvartal , ,4 50,1 3. kvartal , ,4 45,2 4. kvartal , ,4 47, , ,7 51,0 1. kvartal , ,7 55,8 2. kvartal , ,5 50,1 3. kvartal , ,9 49,6 4. kvartal , ,6 49,5 23

24 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 12. Transportytelser, etter måned Transport performances, by month Måned Month Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons Transportarbeid Transport performance tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton , ,9 46,3 Januar January , ,8 49,9 Februar February , ,6 51,9 Mars March , ,0 57,3 April April , ,3 48,7 Mai May , ,4 49,5 Juni June , ,2 41,0 Juli July , ,4 52,0 August August , ,0 45,9 September September , ,3 36,9 Oktober October , ,2 38,6 November November , ,0 44,6 Desember December , ,8 56,3 Km Kms , ,4 48,2 Januar , ,0 49,8 Februar , ,4 53,4 Mars , ,4 49,6 April , ,6 47,0 Mai , ,2 50,6 Juni , ,3 53,0 Juli , ,0 46,6 August , ,3 45,0 September , ,1 44,3 Oktober , ,5 42,5 November , ,6 52,1 Desember , ,9 48, , ,7 51,0 Januar , ,0 57,5 Februar , ,7 54,3 Mars , ,9 57,1 April , ,9 52,9 Mai , ,8 55,4 Juni , ,8 43,7 Juli , ,6 44,0 August , ,4 53,6 September , ,5 50,4 Oktober , ,5 42,2 November , ,7 52,6 Desember , ,6 57,1 24

25 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportytelser, etter ukedag Transport performances, by day of the week Ukedag Day of the week Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons Transportarbeid Transport performance tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms , ,9 46,3 Mandag Monday , ,8 47,5 Tirsdag Tuesday , ,0 44,1 Onsdag Wednesday , ,0 44,3 Torsdag Thursday , ,9 47,3 Fredag Friday , ,7 43,0 Lørdag Saturday , ,9 66,3 Søndag Sunday , ,4 151, , ,4 48,2 Mandag , ,2 48,0 Tirsdag , ,4 47,2 Onsdag , ,4 48,0 Torsdag , ,6 49,4 Fredag , ,3 43,8 Lørdag , ,1 73,9 Søndag , ,0 105, , ,7 51,0 Mandag , ,5 53,9 Tirsdag , ,9 48,5 Onsdag , ,9 49,3 Torsdag , ,8 49,9 Fredag , ,4 48,2 Lørdag , ,4 67,8 Søndag , ,7 169,8 25

26 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 14. Transportytelser, etter kjøretøygruppe Transport performances, by group of vehicle Kjøretøygruppe Group of vehicle Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Transportarbeid Transport performances Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton 1996 Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Alle kjøretøyer All vehicles , ,9 46,3 Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons , ,5 24,5 Lastebiler i alt Lorries, total , ,3 40,9 Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, , ,0 48,5 3,5-4, , ,0 53,7 5,0-7, , ,2 42,2 8,0-10, , ,3 42,4 11,0-12, , ,2 38, , ,6 40,2 Spesialbiler i alt Special vehicles, total , ,3 63,3 Tankbiler Tank lorries , ,4 76,1 Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers , ,2 70,5 Spesialbiler Special vehicles , ,4 45,4 Km Kms Leietransport For hire or reward Alle kjøretøyer All vehicles , ,8 56,9 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,7 35,4 Lastebiler i alt , ,1 50,4 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,6 90,1 3,5-4, , ,5 75,0 5,0-7, , ,0 55,0 8,0-10, , ,5 61,3 11,0-12, , ,4 52,3 13, , ,4 48,1 Spesialbiler i alt , ,9 70,7 Tankbiler , ,3 87,1 Trekkvogner for semitrailere , ,4 76,8 Spesialbiler , ,1 51,4 26

27 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportytelser, etter kjøretøygruppe (forts.). Transport performances, by group of vehicle Kjøretøygruppe Group of vehicle Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey 1997 Leie- og egentransport Alle kjøretøyer , ,4 48,2 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,5 24,2 Lastebiler i alt , ,9 40,0 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,0 34,3 3,5-4, , ,8 45,4 5,0-7, , ,2 50,2 8,0-10, , ,2 42,9 11,0-12, , ,3 35, , ,3 40,1 Spesialbiler i alt , ,4 71,1 Tankbiler , ,7 79,4 Trekkvogner for semitrailere , ,9 84,5 Spesialbiler , ,8 51,5 Tonn Tons Transportarbeid Transport performances Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms Leietransport Alle kjøretøyer , ,4 60,2 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,6 34,4 Lastebiler i alt , ,4 50,2 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,3 44,3 3,5-4, , ,2 71,6 5,0-7, , ,4 66,5 8,0-10, , ,0 75,6 11,0-12, , ,4 51,2 13, , ,0 47,7 Spesialbiler i alt , ,0 78,8 Tankbiler , ,9 86,4 Trekkvogner for semitrailere , ,1 94,8 Spesialbiler , ,5 55,8 27

28 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 14. Transportytelser, etter kjøretøygruppe (forts.) Transport performances, by group of vehicle Kjøretøygruppe Group of vehicle Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey 1998 Leie- og egentransport Alle kjøretøyer , ,7 51,0 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,5 23,6 Lastebiler i alt , ,0 40,6 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,0 31,2 3,5-4, , ,5 30,5 5,0-7, , ,3 41,6 8,0-10, , ,3 39,0 11,0-12, , ,8 37, , ,4 42,3 Spesialbiler i alt , ,7 78,2 Tankbiler , ,7 93,7 Trekkvogner for semitrailere , ,8 83,3 Spesialbiler , ,9 60,9 Tonn Tons Transportarbeid Transport performances Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms Leietransport Alle kjøretøyer , ,7 66,1 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,5 41,0 Lastebiler i alt , ,4 53,8 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,1 44,6 3,5-4, , ,5 58,2 5,0-7, , ,5 51,4 8,0-10, , ,2 65,9 11,0-12, , ,3 51,7 13, , ,3 53,6 Spesialbiler i alt , ,7 88,4 Tankbiler , ,5 104,4 Trekkvogner for semitrailere , ,8 97,2 Spesialbiler , ,7 65,8 28

29 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportytelser, etter kjøretøygruppe når tilhenger er benyttet Transport performances, by group of vehicle when trailer is used Kjøretøygruppe Group of vehicle Vognkilometer Vehicle-kilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded j ourneys Turer uten last Empty journeys Transportmengde Tonnage carried tonn tons tonnkm tonkms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Transportarbeid Transport performances Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms 1996 Alle kjøretøyer All vehicles , ,6 84,5 Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons , ,1 22,8 Lastebiler i alt Lorries, total , ,0 89,4 Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons ,0-3, , ,4 33,0 3,5-4, , ,8 92,3 5,0-7, , ,2 245,0 8,0-10, , ,8 104,0 11,0-12, , ,7 94,0 13, , ,2 88,5 Spesialbiler i alt Special vehicles, total , ,5 79,6 Tankbiler Tank lorries , ,7 98,6 Trekkvogner for semitrailer Tractors for semi-trailers , ,2 70,5 Spesialbiler Special vehicles , ,6 81, Alle kjøretøyer , ,6 91,5 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,7 18,3 Lastebiler i alt , ,8 97,3 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,5 60,0 3,5-4, , ,7 17,6 5,0-7, , ,6 96,6 8,0-10, , ,9 112,8 11,0-12, , ,5 90,1 13, , ,9 97,6 Spesialbiler i alt , ,0 87,1 Tankbiler , ,6 105,3 Trekkvogner for semitrailere , ,2 84,5 Spesialbiler , ,3 76, Alle kjøretøyer , ,7 91,1 Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn , ,0 61,5 Lastebiler i alt , ,1 87,9 Nyttelast. Tonn 1,0-3, , ,6 11,3 3,5-4, , ,8 94,4 5,0-7, , ,5 85,8 8,0-10, , ,7 154,9 11,0-12, , ,5 95,1 13, , ,6 87,5 Spesialbiler i alt , ,9 94,0 Tankbiler , ,7 118,2 Trekkvogner for semitrailere , ,4 83,4 Spesialbiler , ,7 96,7 29

30 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 16. Transportytelser, etter vareslag Transport performances, by commodity NST/R Vareslag NST/R Commodity Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Turer med last Transportmengde Loaded journeys Tonnage carried tonn tons Transportarbeid Transport performance tonnkm ton-kms Gjennomsnittlig Vekt pr. tur transportlengde med last pr. tonn Weight per Average length of loaded journey carriage per ton 1996 Leie- og egentransport For hire or reward and on own account ,9 46,3 1 Korn Cereals ,1 57,1 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit ,8 151,8 3 Levende dyr Live animals ,1 75,9 4 Tre og kork Wood and cork ,4 51,6 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-ade articles, other raw materials ,9 74,2 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder ,9 81,4 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats ,7 155,7 8 Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels ,2 114,0 9 Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products ,7 62,8 11 Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste ,9 54,8 12 Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores ,8 38,1 13 Metallprodukter Metal products ,9 67,5 14 Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc ,2 41,0 15 Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt ,5 9,1 16 Gjødning Fertilizers ,6 74,5 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar ,6 112,4 18 Andre kjemikalier Other chemicals ,9 89,7 19 Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper ,8 102,0 20 Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment ,6 59,0 21 Metallvarer Manufactures of metal ,6 26,1 22 Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc ,4 75,9 23 Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc ,8 85,9 24 Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified ,5 49,6 25 Stykkgods General goods ,5 162,9 Tonn Tons Km Kms 30

31 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transport performances, by commodity (forts.). Transport performances, by group of vehicle NST/R Vareslag NST/R Commodity Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Turer med last Transportmengde Loaded journeys Tonnage carried tonn tons Transportarbeid Transport performance tonnkm ton-kms Gjennomsnittlig Vekt pr. tur transportlengde med last pr. tonn Weight per Average length of loaded journey carriage per ton Leietransport ,8 56,9 1 Korn ,0 55,5 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt ,3270,2 3 Levende dyr ,5 79,1 4 Tre og kork ,351,4 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer ,9 118,8 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr ,2 102,5 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett ,8 43,7 8 Fast mineralsk brensel ,9 131,8 9 Råolje Oljeprodukter ,0 66,1 11 Jernmalm, jern- og stålskrot ,7 126,6 12 Ikke-jernholdige metaller ,8 38,1 13 Metallprodukter ,7 96,4 14 Sement, kalk, murstein mv ,6 51,7 15 Grus, sand, stein, jord og salt ,1 9,1 16 Gjødning ,0 82,5 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære ,6 112,4 18 Andre kjemikalier ,4 118,1 19 Papirmasse og returpapir ,8 102,0 20 Maskiner og transportmidler ,1 96,9 21 Metallvarer ,9 47,2 22 Glass, keramikk mv ,2 104,7 23 Lær, klær, tekstilvarer mv ,7 129,2 24 Andre varer, uspesifisert ,4 61,7 25 Stykkgods ,7 179,9 Tonn Tons Km Kms 1997 Leie- og egentransport ,4 48,2 1 Korn ,5 58,2 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt ,7 98,3 3 Levende dyr ,9 100,6 4 Tre og kork ,1 52,6 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer ,4 90,4 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr ,1 89,9 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett ,3 109,4 8 Fast mineralsk brensel ,6 18,9 9 Råolje ,4 82,0 10 Oljeprodukter ,9 57,1 11 Jernmalm, jern- og stålskrot ,2 18,7 12 Ikke-jernholdige metaller Metallprodukter ,0 82,4 14 Sement, kalk, murstein mv ,9 44,5 15 Grus, sand, stein, jord og salt ,4 10,2 16 Gjødning ,9 116,2 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære ,7 34,5 18 Andre kjemikalier ,8 80,4 19 Papirmasse og returpapir ,9 141,7 20 Maskiner og transportmidler ,5 51,7 21 Metallvarer ,5 27,0 22 Glass, keramikk mv ,3 101,3 23 Lær, klær, tekstilvarer mv ,8 77,9 24 Andre varer, uspesifisert ,6 58,7 25 Stykkgods ,8 154,1 31

32 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 16. Transport performances, by commodity (forts.) Transport performances, by group of vehicle NST/R Vareslag NST/R Commodity Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Turer med last Transportmengde Loaded journeys Tonnage carried Transportarbeid Transport performance Gjennomsnittlig Vekt pr. tur transportlengde med last pr. tonn Weight per Average length of loaded journey carriage per ton Leietransport ,4 60,2 1 Korn ,5 69,1 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt ,5 135,0 3 Levende dyr ,4 105,3 4 Tre og kork ,9 58,8 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer ,5 138,3 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr ,7 110,1 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett ,1 98,8 8 Fast mineralsk brensel ,4 18,9 9 Råolje ,4 82,0 10 Oljeprodukter ,3 63,8 11 Jernmalm, jern- og stålskrot ,0 17,3 12 Ikke-jernholdige metaller Metallprodukter ,8 101,6 14 Sement, kalk, murstein mv ,2 50,9 15 Grus, sand, stein, jord og salt ,7 10,8 16 Gjødning ,2 136,0 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære ,0 35,0 18 Andre kjemikalier ,5 99,5 19 Papirmasse og returpapir ,9 141,7 20 Maskiner og transportmidler ,7 106,6 21 Metallvarer ,7 50,9 22 Glass, keramikk mv ,2 143,0 23 Lær, klær, tekstilvarer mv ,5 109,7 24 Andre varer, uspesifisert ,3 78,7 25 Stykkgods ,0 170, Leie- og egentransport ,7 51,0 1 Korn ,2 57,8 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt ,1 93,6 3 Levende dyr ,6 67,8 4 Tre og kork ,6 57,2 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer ,6 104,0 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr ,9 101,0 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett ,348,4 8 Fast mineralsk brensel ,8 49,4 9 Råolje ,4 60,0 10 Oljeprodukter ,6 57,1 11 Jernmalm, jern- og stålskrot ,7 28,7 12 Ikke-jernholdige metaller ,1 12,6 13 Metallprodukter ,9 68,6 14 Sement, kalk, murstein mv ,7 33,7 15 Grus, sand, stein, jord og salt ,7 10,5 16 Gjødning ,4 76,7 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære ,7 110,0 18 Andre kjemikalier ,9 98,5 19 Papirmasse og returpapir ,0 39,0 20 Maskiner og transportmidler ,6 46,4 21 Metallvarer ,5 22,2 22 Glass, keramikk mv ,8 158,2 23 Lær, klær, tekstilvarer mv ,9 97,2 24 Andre varer, uspesifisert ,3 62,1 25 Stykkgods ,5 192,3 32

33 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transport performances, by commodity (forts.). Transport performances, by group of vehicle NST/R Vareslag NST/R Commodity Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Turer med last Transportmengde Loaded journeys Tonnage carried Transportarbeid Transport performance Gjennomsnittlig Vekt pr. tur transportlengde med last pr. tonn Weight per Average length of loaded journey carriage per ton Leietransport ,7 66,1 1 Korn ,2 65,8 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt ,4 132,7 3 Levende dyr ,5 107,6 4 Tre og kork ,5 62,4 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer ,6 156,8 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr ,2 127,8 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett ,2 17,5 8 Fast mineralsk brensel ,1 49,4 9 Råolje ,4 60,0 10 Oljeprodukter ,1 74,8 11 Jernmalm, jern- og stålskrot ,9 67,1 12 Ikke-jernholdige metaller ,1 12,6 13 Metallprodukter ,9 76,5 14 Sement, kalk, murstein mv ,7 37,1 15 Grus, sand, stein, jord og salt ,2 11,1 16 Gjødning ,6 98,7 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære ,7 110,0 18 Andre kjemikalier ,2 140,6 19 Papirmasse og returpapir ,4 38,9 20 Maskiner og transportmidler ,4 69,6 21 Metallvarer ,6 24,7 22 Glass, keramikk mv ,7 184,9 23 Lær, klær, tekstilvarer mv ,1 140,1 24 Andre varer, uspesifisert ,5 93,9 25 Stykkgods ,5 203,4 33

34 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 17. Transportytelser, etter bilens første registreringsår Transport performances, by first year of registration of vehicle Bilens første registreringsår First year of registration of vehicle Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys tonn tons Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Transportmengdarbeid Transport- Tonnage Transport carried performance tonnkm ton-kms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Km Kms , ,9 46, , ,0 59, , ,2 69, , ,6 98, , ,7 54, , ,3 86, , ,0 74, , ,3 49, , ,9 35, , ,4 31, , ,6 33, , ,4 29, , ,6 27, , ,2 31, , ,7 17, , ,7 15, , ,4 48, , ,1 62, , ,8 73, , ,0 61, , ,1 88, , ,4 58, , ,1 55, , ,3 59, , ,1 43, , ,7 31, , ,3 35, , ,3 31, , ,3 29, , ,0 20, , ,0 20, , ,9 13, , ,7 51, , ,4 61, , ,8 83, , ,3 67, , ,3 67, , ,6 72, , ,6 64, , ,0 62, , ,8 46, , ,8 34, , ,5 26, , ,8 24, , ,1 23, , ,7 25, , ,3 19, , ,3 15,0 34

35 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportytelser, etter fylke. Gjennomsnitt Transport performances, by county. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Vognkilometer Vehiclekilometres Vognkilometer med last Vehiclekilometres loaded Tomkjøringsprosent Rate of empty kilometres Prosent Per cent Turer med last Loaded journeys Turer uten last Empty journeys tonn tons Transportmengdarbeid Transport- Tonnage Transport carried performance tonnkm ton-kms Vekt pr. tur med last Weight per loaded journey Tonn Tons Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn Average length of carriage per ton Leie- og egentransport For hire or reward and on own account , ,6 48,6 Østfold , ,4 44,5 Akershus , ,6 38,6 Oslo , ,3 52,8 Hedmark , ,6 73,6 Oppland , ,5 56,4 Buskerud , ,2 41,8 Vestfold , ,8 48,6 Telemark , ,9 50,2 Aust-Agder , ,7 51,5 Vest-Agder , ,8 52,1 Rogaland , ,4 35,5 Hordaland , ,5 37,6 Sogn og Fjordane , ,9 70,9 Møre og Romsdal , ,8 62,7 Sør-Trøndelag , ,6 51,0 Nord-Trøndelag , ,8 63,6 Nordland , ,1 30,7 Troms , ,2 77,3 Finnmark , ,2 47,1 Km Kms Leietransport For hire or reward , ,3 61,1 Østfold , ,3 48,0 Akershus , ,6 42,5 Oslo , ,4 65,7 Hedmark , ,6 84,2 Oppland , ,9 66,2 Buskerud , ,9 61,4 Vestfold , ,0 62,9 Telemark , ,1 64,2 Aust-Agder , ,6 73,2 Vest-Agder , ,0 61,8 Rogaland , ,5 46,4 Hordaland , ,0 46,4 Sogn og Fjordane , ,7 111,1 Møre og Romsdal , ,2 87,8 Sør-Trøndelag , ,4 58,8 Nord-Trøndelag , ,3 81,0 Nordland , ,6 39,8 Troms , ,1 132,3 Finnmark , ,5 81,1 35

36 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 19. Tallet på turer med last, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by group of vehicle and county. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans/combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Andre spesialbiler Other special vehicles Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Transportmengde, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by group of vehicle and county. Average tons Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans/combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Andre spesialbiler Other special vehicles Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

37 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportarbeid, etter kjøretøygruppe og fylke. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by group of vehicle and county. Average ton-kms Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans/combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Andre spesialbiler Other special vehicles Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

38 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 22a. Tallet på turer med last, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by commodity and county 1. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Østfold Oslo Oppland Akershus Hedmark Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 38

39 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport b. Tallet på turer med last, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by commodity and county 1. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Vest- Agder Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 39

40 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 23a. Transportmengde, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by commodity and county 1. Average tonn NST/R Vareslag NST/R Commodity Østfold Oslo Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 40

41 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport b. Transportmengde, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by commodity and county 1. Average tonn NST/R Vareslag NST/R Commodity Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 41

42 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 24a. Transportarbeid, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by commodity and county 1. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Østfold Oslo Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, manmade articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 42

43 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport b. Transportarbeid, etter vareslag og fylke 1. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by commodity and county 1. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Vest- Agder Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Bileierens bostedsfylke. County of residence of the car owner. 43

44 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 25. Tallet på turer med last mellom fylker. Gjennomsnitt Number of loaded journeys between counties. Average Fra fylke From county Til fylke To county Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Til fylke To county Sogn og Møre og Sør-Trøndelag Nord- Vest-Agder Rogaland Hordaland Fjordane Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

45 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde mellom fylker. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried between counties. Average tons Fra fylke From county Til fylke To county Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Til fylke To county Sogn og Møre og Sør-Trøndelag Nord- Vest-Agder Rogaland Hordaland Fjordane Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

46 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 27. Transportarbeid mellom fylker. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance between counties. Average ton-kms Fra fylke From county Til fylke To county Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Til fylke To county Sogn og Møre og Sør-Trøndelag Nord- Vest-Agder Rogaland Hordaland Fjordane Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

47 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde innen, til og fra bileierens bostedsfylke. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried within, to and from county of residence of the car owner. Average tons Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Innen bostedsfylket 1 Within county of residence 1 Til bostedsfylket 2 To county of residence 2 Fra bostedsfylket 3 From county of residence 3 Annet4 Other Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Transporter innen bileierens bostedsfylke. Transports within the county of residence of the car owner. 2 Transporter til bileierens bostedsfylke. Transports to the county of residence of the car owner. 3 Transporter fra bileierens bostedsfylke. Transports from the county of residence of the car owner. 4 Transporter mellom andre fylker. Transports between other counties. 29. Transportarbeid innen, til og fra bileierens bostedsfylke. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance within, to and from county of residence of the car owner. Average ton-kms Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Innen bostedsfylket 1 2 Til bostedsfylket Within county of residence 1 To county of residence 2 Fra bostedsfylket3 From county of residence 3 4 Annet Other Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Transporter innen bileierens bostedsfylke. Transports within the county of residence of the car owner. 2 Transporter til bileierens bostedsfylke. Transports to the county of residence of the car owner. 3 Transporter fra bileierens bostedsfylke. Transports from the county of residence of the car owner. 4 Transporter mellom andre fylker. Transports between other counties. 47

48 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 30. Transportmengde, etter turens lengde og fylke. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and county. Average tons Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Turens lengde. Km Length of journey. Kms -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Transportmengde, etter lastens vekt og fylke. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by weight of load and county. Average tons Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

49 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Kapasitetsutnytting, etter fylke. Gjennomsnitt Utilization of capacity, by county. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Kapasitetskilometer i alt Capacitykilometres, total Kapasitetskilometer med last Capacity-kilometres on loaded journeys Tonnkilometer Ton-kilometres Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Med last Loaded journeys Prosent Per cent Tomkjøringsprosent Rate of emptykilometres ,3 59,5 36,0 Østfold ,9 55,7 39,6 Akershus ,6 63,2 40,5 Oslo ,2 54,9 29,1 Hedmark ,7 59,9 39,4 Oppland ,4 64,9 38,4 Buskerud ,2 61,0 33,7 Vestfold ,0 58,6 41,4 Telemark ,5 65,6 41,7 Aust-Agder ,5 59,5 36,8 Vest-Agder ,1 60,5 31,4 Rogaland ,1 58,5 35,1 Hordaland ,8 57,6 36,3 Sogn og Fjordane ,8 56,5 34,0 Møre og Romsdal ,3 60,6 32,0 Sør-Trøndelag ,7 59,7 33,3 Nord-Trøndelag ,2 61,5 38,2 Nordland ,0 56,1 37,0 Troms ,5 53,8 29,2 Finnmark ,4 56,4 36,1 49

50 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 33. Tallet på turer med last, etter tid brukt til venting og på-/avlessing. Fylke. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by time used for waiting and loading/unloading. County. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Uoppgitt Unknown Tid. Minutter Time. Minutes Venting og pålessing Waiting and loading Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Venting og avlessing Waiting and unloading Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

51 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Tallet på turer med last, etter turens kjøretid 1 og fylke. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by driving time used 1 and county. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Uoppgitt Unknown Kjøretid. Minutter Driving time. Minutes Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tid brukt til på- /avlessing og ventetid er ikke medregnet. Time used for loading/unloading and waiting is not included. 35. Tallet på turer med last, etter antall ferjeturer og fylke. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by number of ferries used and county. Average Bileierens bostedsfylke County of residence of the car owner Antall ferjeturer Number of ferries used Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

52 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 36. Tallet på turer med last, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by length of journey and group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Transportmengde, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and group of vehicle. Average tons Kjøretøygruppe Group of vehicle -4,9 Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500,0-5,0-9,9 Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres 10,0-30,0-50,0-29,9 49,9 99,9 Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Leiebiltransport For hire or reward Alle kjøretøyer Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn Lastebiler i alt Nyttelast. Tonn 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Tankbiler Trekkvogner for semitrailere Spesialbiler ,0-199,9 200,0-499,9 500,0-52

53 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportarbeid, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by length of journey and group of vehicle. Average ton-kms Kjøretøygruppe Group of vehicle -4,9 5,0-9,9 Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres 10,0-30,0-50,0-29,9 49,9 99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500,0- Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Tallet på turer med last, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by length of journey and commodity. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, manmade articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikkejernholdige metaller Nonferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

54 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 40. Transportmengde, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, manmade articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikkejernholdige metaller Nonferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

55 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportarbeid, etter turens lengde og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by length of journey and commodity. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Transportmengde, etter turens lengde og ukedag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and day of the week. Average tons Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Mandag Monday Tirsdag Tuesday Onsdag Wednesday Torsdag Thursday Fredag Friday Lørdag Saturday Søndag Sunday

56 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 43. Transportmengde, etter turens lengde og måned. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and month. Average tons Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Transportmengde, etter turens lengde og lastens vekt. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by length of journey and weight of load. Average tons Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons Turens lengde. Kilometer Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, , ,0-2, ,5-4, ,0-7, ,5-9, ,0-14, ,0-19, , Tallet på turer med last, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by weight of load and group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0- Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles

57 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by weight of load and group of vehicle. Average tons Kjøretøygruppe Group of vehicle Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0- Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Leietransport For hire and reward Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn Lastebiler i alt Nyttelast. Tonn 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, Spesialbiler i alt Tankbiler Trekkvogner for semitrailere Spesialbiler

58 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 47. Transportarbeid, etter lastens vekt og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by weight of load and group of vehicle. Average ton-kms Kjøretøygruppe Group of vehicle Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0- Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Tallet på turer med last, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by weight of load and commodity. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20, Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

59 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by weight of load and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0- Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

60 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 49. Transportmengde, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt tonn (forts.) Tonnage carried, by weight of load and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0- Leietransport For hire or reward Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, manmade articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

61 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportarbeid, etter lastens vekt og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by weight of load and commodity. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20, Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Transportmengde, etter lastens vekt og ukedag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by weight of load and day of the week. Average tons -0,9-0,9 1,0-2,4 1,0-2,4 2,5-4,9 2,5-4,9 Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons 5,0-7,4 7,5-9,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 10,0-14,9 15,0-19,9 15,0-19,9 20,0-20, Mandag Monday Tirsdag Tuesday Onsdag Wednesday Torsdag Thursday Fredag Friday Lørdag Saturday Søndag Sunday

62 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 52. Transportmengde, etter lastens vekt og måned. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by weight of load and month. Average tons Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons -0,9 1,0-2,4 2,5-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20, Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December

63 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Tallet på turer med last, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by group of vehicle and commodity. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans/combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Trekkvogner for semitrailere Tractors for semitrailers Andre spesialbiler Other special vehicles Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

64 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 54. Transportmengde, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by group of vehicle and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 Alle kjøretøyer Vans/com- tonn All vehicles bined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Andre spesialbiler Other special vehicles Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

65 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportarbeid, etter kjøretøygruppe og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by group of vehicle and commodity. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler/ kombinerte biler, nyttelast 1,0-1,5 tonn Vans/combined vehicles, carrying capacity tons Lastebiler. Nyttelast i tonn Lorries. Carrying capacity in tons 1,0-4,9 5,0-7,9 8,0-10,9 11,0- Tankbiler Tank lorries Spesialbiler Special vehicles Trekkvogner Andre for semitrailere spesialbiler Other special Tractors for vehicles semi-trailers Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

66 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 56. Tallet på turer med last, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by month and commodity. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September Oktober September October November November Desember December Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

67 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport

68 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 57a. Transportmengde, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by month and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Januar January Februar February Leie og egentransport For hire or reward and on own account Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Mars March April April Mai May Juni June Leietransport For hire or reward Korn Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Levende dyr Tre og kork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Fast mineralsk brensel Råolje Oljeprodukter Jernmalm, jern og stålskrot Ikkejernholdige metaller Metallprodukter Sement, kalk, murstein mv Grus, sand, stein, jord og salt Gjødning Kullbaserte kjemikalier, tjære Andre kjemikalier Papirmasse og returpapir Maskiner og transportmidler Metallvarer Glass, keramikk mv Lær, klær, tekstilvarer mv Andre varer, uspesifisert Stykkgods

69 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport b. Transportmengde, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by month and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Leie og egentransport For hire or reward and on own account Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Leietransport For hire or reward Korn Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Levende dyr Tre og kork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Fast mineralsk brensel Råolje Oljeprodukter Jernmalm, jern og stålskrot Ikkejernholdige metaller Metallprodukter Sement, kalk, murstein mv Grus, sand, stein, jord og salt Gjødning Kullbaserte kjemikalier, tjære Andre kjemikalier Papirmasse og returpapir Maskiner og transportmidler Metallvarer Glass, keramikk mv Lær, klær, tekstilvarer mv Andre varer, uspesifisert Stykkgods

70 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 58a. Transportarbeid, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by month and commodity. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

71 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport b. Transportarbeid, etter måned og vareslag. Gjennomsnitt tonnkm Transport performance, by month and commodity. Average ton-kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

72 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 59. Transportmengde, etter ukedag og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by day of the week and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Mandag Monday Tirsdag Tuesday Onsdag Wednesday Torsdag Thursday Fredag Friday Lørdag Saturday Søndag Sunday Leie- og egentransport For hire or reward and on own account Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

73 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter ukedag og vareslag. Gjennomsnitt tonn (forts.). Tonnage carried, by day of the week and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Mandag Monday Tirsdag Tuesday Onsdag Wednesday Torsdag Thursday Fredag Friday Lørdag Saturday Søndag Sunday Leietransport For hire or reward Korn Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Levende dyr Tre og kork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Fast mineralsk brensel Råolje Oljeprodukter Jernmalm, jern- og stålskrot Ikke-jernholdige metaller Metallprodukter Sement, kalk, murstein mv Grus, sand, stein, jord og salt Gjødning Kullbaserte kjemikalier, tjære Andre kjemikalier Papirmasse og returpapir Maskiner og transportmidler Metallvarer Glass, keramikk mv Lær, klær, tekstilvarer mv Andre varer, uspesifisert Stykkgods

74 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 60. Kapasitetsutnytting, etter kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Utilization of capacity, by group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Kapasitetskilometer i alt Capacitykilometres, total Kapasitetskilometer med last Capacitykilometres on loaded journeys Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Med last Loaded journeys Prosent Per cent Alle kjøretøyer All vehicles ,3 59,5 36,0 Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons ,4 38,2 50,4 Lastebiler i alt Lorries, total ,7 55,9 28,2 Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5 49,0 31,1 3,5-4, ,0 52,9 24,7 5,0-7, ,5 49,6 24,2 8,0-10, ,5 45,9 25,1 11,0-12, ,9 52,9 30,8 13, ,9 59,5 27,1 Spesialbiler i alt Special vehicles, total ,1 67,1 31,9 Tankbiler Tank lorries ,5 75,0 36,4 Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers ,9 67,9 28,9 Spesialbiler Special vehicles ,7 58,4 30,8 61. Kapasitetsutnytting, etter ukedag. Gjennomsnitt Utilization of capacity, by day of the week. Average Tonnkilometer Tonkilometres Tomkjøringsprosent Rate of emptykilometres Kapasitetskilometer i alt Capacitykilometres, total Kapasitetskilometer med last Capacitykilometres on loaded journeys Tonnkilometer Ton- kilometres Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Med last Loaded journeys Prosent Per cent ,3 59,5 36,0 Mandag Monday ,0 59,1 34,9 Tirsdag Tuesday ,4 60,1 36,2 Onsdag Wednesday ,4 59,9 35,1 Torsdag Thursday ,7 60,3 35,9 Fredag Friday ,9 58,4 36,3 Lørdag Saturday ,4 57,5 39,9 Søndag Sunday ,3 55,9 45,8 62. Kapasitetsutnytting, etter måned. Gjennomsnitt Utilization of capacity, by month. Average Tomkjøringsprosent Rate of emptykilometres Kapasitetskilometer i alt Capacitykilometres, total Kapasitetskilometer med last Capacitykilometres on loaded journeys Tonnkilometer Ton-kilometres Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Med last Loaded journeys Prosent Per cent Tomkjøringsprosent Rate of emptykilometres ,3 59,5 36,0 Januar January ,4 58,8 38,4 Februar February ,2 57,8 37,4 Mars March ,4 59,2 36,2 April April ,0 59,0 34,6 Mai May ,7 60,4 32,5 Juni June ,0 59,9 38,1 Juli July ,2 58,3 36,1 August August ,3 62,6 37,8 September September ,8 59,8 36,9 Oktober October ,4 60,1 35,9 November November ,9 58,8 33,6 Desember December ,3 57,9 34,2 74

75 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Kapasitetsutnytting, etter vareslag. Gjennomsnitt Utilization of capacity, by commodity. Average NST/R Vareslag NST/R Commodity Kapasitetskilometer Capacitykilometres, total Alle biler Vehicles, total Tonnkilometer Ton-kilo metres Kapasitetsutnytting Utlilization of capacity Prosent Per cent Kapasitetskilometer Capacitykilometres, total Biler i leietransport Vehicles for hire or reward Tonnkilometer Tonkilometres Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Prosent Per cent , ,9 1 Korn Cereals , ,8 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit , ,2 3 Levende dyr Live animals , ,4 4 Tre og kork Wood and cork , ,3 5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials , ,7 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder , ,2 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats , ,0 8 Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels , ,5 9 Råolje Crude petroleum , ,8 10 Oljeprodukter Petroleum products , ,8 11 Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste , ,6 12 Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores , ,8 13 Metallprodukter Metal products , ,8 14 Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc , ,5 15 Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt , ,8 16 Gjødning Fertilizers , ,8 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar , ,8 18 Andre kjemikalier Other chemicals , ,4 19 Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper , ,8 20 Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment , ,6 21 Metallvarer Manufactures of metal , ,9 22 Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc , ,2 23 Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc , ,9 24 Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified , ,1 25 Stykkgods General goods , ,0 75

76 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 64. Vognkilometer med last, etter graden av kapasitetsutnytting og vareslag. Gjennomsnitt km Vehicle-kilometres loaded, by rate of utilization of capacity and commodity. Average kms NST/R Vareslag NST/R Commodity Grad av kapasitetsutnytting. Prosent Rate of utilization of capacity. Per cent Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

77 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og kjøretøygruppe. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Freight income per ton-kms, by length of journey and by group of vehicle. For hire or reward. Average Kroner Kjøretøygruppe Group of vehicle Turens lengde. Km Length of journey. Kilometres -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500,0- Alle kjøretøyer All vehicles ,38 9,33 4,46 3,47 2,52 1,86 1,37 0,97 0,72 Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons... 13,00 : : 32,00 28,70 13,77 (14,49) : - Lastebiler i alt Lorries, total ,47 8,19 3,82 3,01 2,61 2,18 1,69 1,04 0,73 Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,44 : 32,74 35,57 16,95 13,24 6,12 (3,51) : 3,5-4, ,07 : : 20,13 12,92 8,05 5,62 3,15 : 5,0-7, ,00 17,55 15,32 12,82 8,23 5,41 4,24 2,74 (1,60) 8,0-10, ,13 : 8,44 8,08 5,78 4,04 2,78 2,05 1,99 11,0-12, ,90 8,70 6,16 3,82 3,38 2,62 2,06 1,33 0, ,15 7,49 3,14 2,30 1,75 1,46 1,22 0,89 0,67 Spesialbiler i alt Special vehicles, total ,28 13,32 5,94 4,30 2,40 1,61 1,12 0,88 0,70 Tankbiler Tank lorries ,26 17,10 7,47 3,86 2,34 1,57 1,06 0,87 0,69 Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers ,05 12,08 4,25 3,29 2,21 1,50 1,21 0,85 0,68 Spesialbiler Special vehicles ,71 13,50 7,51 5,40 2,59 1,74 1,11 0,96 0,91 77

78 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 66. Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og vareslag. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Freight income per ton-kms, by length of journey and commodity. For hire or reward. Average Kroner NST/R Vareslag NST/R Commodity Turens lengde. Km Length of journey. Kms -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, ,38 9,33 4,46 3,47 2,52 1,86 1,37 0,97 0,72 1 Korn Cereals ,87-6,21 4,17 1,18 0,830,61 (0,42) - 2 Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit ,03 : (6,32) 2,62 3,62 3,18 1,57 0,93 0,60 3 Levende dyr Live animals , ,90 6,02 4,48 2,88 (2,17) : 4 Tre og kork Wood and cork ,88 5,38 3,45 2,10 1,12 0,84 0,68 0,54-5 Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials ,49 : (10,41) (5,71) (4,68) 2,60 1,82 (0,87) : 6 Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder ,35 25,19 14,38 5,91 3,90 2,75 1,47 0,97 0,64 7 Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats. (1,46) - - : : : (1,37) Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels ,90 3,95-1,94 : : : : : 9 Råolje Crude petroleum , : Oljeprodukter Petroleum products.... 1,18 13,81 4,85 2,74 2,02 1,26 0,99 0,78 (0,52) 11 Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste ,12 4,78 : 1,76 : : : (0,78) - 12 Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores , , : - 13 Metallprodukter Metal products ,15 10,88 7,38 7,58 3,98 2,08 1,49 0,83 0,64 14 Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc ,64 16,22 5,96 3,67 2,03 1,43 1,08 0,81 0,49 15 Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt ,00 6,89 2,78 1,97 1,20 1,07 1,01 (0,57) : 16 Gjødning Fertilizers ,99 (6,03) : 3,32 2,06 1,35 0,75 (0,71) - 17 Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar : : Andre kjemikalier Other chemicals.... 0,99 18,00 6,40 4,33 2,21 1,56 1,02 0,90 0,71 19 Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper , : : (0,73) : : : 20 Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment ,12 36,03 15,27 7,86 5,98 2,90 2,11 1,58 1,06 21 Metallvarer Manufactures of metal... 4,44 72,87 30,56 16,77 (6,91) (4,27) (4,06) : : 22 Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc. 2,29 : (27,14) 16,54 (11,32) 5,28 3,28 1,72 1,53 23 Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc ,47 28,38 19,50 10,18 3,81 2,26 1,42 1,06 0,77 24 Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified ,64 13,46 13,08 5,86 4,48 2,12 1,61 1,02 0,95 25 Stykkgods General goods ,37 38,58 19,80 9,30 7,99 4,71 2,58 1,16 0, Fraktinntekter pr. tonnkm, etter turens lengde og lastens vekt. Leiebiltransport. Gjennomsnitt Kr Freight income per ton-kms, by length of journey. For hire or reward. Average Kroner Lastens vekt. Tonn Weight of load. Tons Turens lengde. Km Length of journey. Kms -4,9 5,0-9,9 10,0-29,9 30,0-49,9 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500, ,38 9,33 4,46 3,47 2,52 1,86 1,37 0,97 0,72-0, ,53 : : : : 23,69 16,30 (9,55) - 1,0-2, ,57 : : 21,75 16,51 10,17 7,81 5,52 4,60 2,5-4, ,30 51,87 24,76 13,52 9,02 6,53 4,51 3,16 2,83 5,0-7, ,41 17,72 13,25 9,09 5,51 4,32 2,98 2,19 1,83 7,5-9, ,71 12,51 7,88 7,72 3,56 3,05 2,26 1,62 1,51 10,0-14, ,10 8,04 3,91 3,47 2,33 2,19 1,59 1,40 1,11 15,0-19, ,19 5,86 4,30 2,50 2,06 1,73 1,38 0,96 0, ,82 8,132,66 1,81 1,40 1,06 0,85 0,68 0,55 78

79 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Tallet på turer med last, etter tid brukt til venting og på-/avlessing og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by time used for waiting and loading/unloading and group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Uoppgitt Unknown Tid. Minutter Time. Minutes Pålessing Loading Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Avlessing Unloading Alle kjøretøyer Varebiler og kombinerte biler Nyttelast 1,0-1,5 tonn Lastebiler i alt Nyttelast. Tonn 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, Spesialbiler i alt Tankbiler Trekkvogner for semitrailere Spesialbiler

80 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 69. Transportmengde, etter tid brukt til venting og på-/avlessing og vareslag. Gjennnomsnitt tonn Tonnage carried, by time used for waiting and loading/unloading and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Uoppgitt Unknown Tid. Minutter Time. Minutes Pålessing Unloading Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, manmade articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

81 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter tid brukt til venting og på-/avlessing og vareslag. Gjennnomsnitt tonn (forts.). Tonnage carried, by time used for waiting and loading/unloading and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Uoppgitt Unknown Tid. Minutter Time. Minutes Avlessing Loading Korn Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Levende dyr Tre og kork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Fast mineralsk brensel Råolje Oljeprodukter Jernmalm, jern- og stålskrot Ikke-jernholdige metaller Metallprodukter Sement, kalk, murstein mv Grus, sand, stein, jord og salt Gjødning Kullbaserte kjemikalier, tjære Andre kjemikalier Papirmasse og returpapir Maskiner og transportmidler Metallvarer Glass, keramikk mv Lær, klær, tekstilvarer mv Andre varer, uspesifisert Stykkgods

82 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 70. Tallet på turer med last, etter turens kjøretid 1 og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by driving time used 1 and group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Uoppgitt Unknown Kjøretid. Minutter Driving time. Minutes Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles Tid brukt til på- /avlessing og ventetid er ikke medregnet. Time used for loading/unloading and waiting is not included. 82

83 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter turens kjøretid 1 og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by driving time used 1 and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Uoppgitt Unknown Kjøretid. Minutter Driving time. Minutes Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke- jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods Tid brukt til på- /avlessing og ventetid er ikke medregnet. Time used for loading/unloading and waiting is not included. 83

84 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk 72. Tallet på turer med last, etter antall ferjeturer og kjøretøygruppe. Gjennomsnitt Number of loaded journeys, by number of ferries used and group of vehicle. Average Kjøretøygruppe Group of vehicle Antall ferjeturer Number of ferries used Alle kjøretøyer All vehicles Varebiler og kombinerte biler Vans and combined vehicles Nyttelast 1,0-1,5 tonn Carrying capacity tons Lastebiler i alt Lorries, total Nyttelast. Tonn Carrying capacity. Tons 1,0-3, ,5-4, ,0-7, ,0-10, ,0-12, , Spesialbiler i alt Special vehicles, total Tankbiler Tank lorries Trekkvogner for semitrailere Tractors for semi-trailers Spesialbiler Special vehicles

85 Norges offisielle statistikk Lastebiltransport Transportmengde, etter antall ferjeturer og vareslag. Gjennomsnitt tonn Tonnage carried, by number of ferries used and commodity. Average tons NST/R Vareslag NST/R Commodity Antall ferjeturer Number of ferries used Korn Cereals Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit Levende dyr Live animals Tre og kork Wood and cork Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder Oljefrø og oljeholdige frukter og fett Oil seeds and oleaginous fruits and fats Fast mineralsk brensel Solid mineral fuels Råolje Crude petroleum Oljeprodukter Petroleum products Jernmalm, jern- og stålskrot Iron ore, iron and steel waste Ikke-jernholdige metaller Non-ferrous ores Metallprodukter Metal products Sement, kalk, murstein mv. Cement, lime, bricks etc Grus, sand, stein, jord og salt Gravel, sand, stone, soil and salt Gjødning Fertilizers Kullbaserte kjemikalier, tjære Coal chemicals, tar Andre kjemikalier Other chemicals Papirmasse og returpapir Paper pulp and waste paper Maskiner og transportmidler Machinery and transport equipment Metallvarer Manufactures of metal Glass, keramikk mv. Glass, ceramics etc Lær, klær, tekstilvarer mv. Leather, clothing, textile fabrics, etc Andre varer, uspesifisert Miscellaneous goods, unspecified Stykkgods General goods

86 Lastebiltransport Norges offisielle statistikk Varegrupper i henhold til NST/R Vedlegg A Appendix A 1. Korn 2. Poteter, andre ferske eller frosne grønnsaker, fersk frukt 3. Levende dyr 4. Tre og kork 5. Råvarer til tekstilindustrien, kunstfibrer, andre råmaterialer 6. Matvarer, drikkevarer, tobakk og dyrefôr 7. Oljefrø og oljeholdige frukter og fett 8. Fast mineralsk brensel 9. Råolje 10. Oljeprodukter 11. Jernmalm, jern- og stålskrot 12. Ikke-jernholdige metaller 13. Metallprodukter 14. Sement, kalk, murstein mv. 15. Grus, sand, stein, jord og salt 16. Gjødning 17. Kullbaserte kjemikalier, tjære 18. Andre kjemikalier 19. Papirmasse og returpapir 20. Maskiner og transportmidler 21. Metallvarer 22. Glass, keramikk mv. 23. Lær, klær, tekstilvarer mv. 24. Andre varer, uspesifisert 25. Stykkgods Commodity groups according to NST/R 1. Cereals 2. Potatoes, other fresh or frozen vegetables, fresh fruit 3. Live animals 4. Wood and cork 5. Crude materials for textile fabrics, man-made articles, other raw materials 6. Articles of food, beverages, tobacco and animal fodder 7. Oil seeds and oleaginous fruits and fats 8. Solid mineral fuels 9. Crude petroleum 10. Petroleum products 11. Iron ore, iron and steel waste 12. Non-ferrous ores 13. Metal products 14. Cement, lime, bricks etc. 15. Gravel, sand, stone, soil and salt 16. Fertilizers 17. Coal chemicals, tar 18. Other chemicals 19. Paper pulp and waste paper 20. Machinery and transport equipment 21. Manufactures of metal 22. Glass, ceramics etc. 23. Leather, clothing, textile fabrics, etc. 24. Miscellaneous goods, unspecified 25. General goods Kilde: EFs transportstatistiske varenomenklatur NST/R (Nomenclature Uniforme des marchandises pour les Statistigues de Transport), vedtatt brukt i Norge fra Source: The European Communities transport commodity nomenclature NST/R (Nomenclature Uniforme des marchandises pour les Statistigues de Transport), in use in Norway as from

87

88

89

C 514 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Lastebiltransport Road Goods Transport

C 514 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Lastebiltransport Road Goods Transport C 514 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport 1995-1997 Road Goods Transport 1995-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999 Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE 1983 ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2372-5 ISSN 0800-9961 EMNEGRUPPE

Detaljer

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 C 745 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001 Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 Statistisk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport C 324 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport Coastwise Transport of Goods 1993 Transport for Hire or Reward and on Own Account Statistisk

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 420 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE PRIVATE MOTORING SAMPLE SURVEY 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1977-9 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN 1980 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 330 GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT MED SKIP 25 3000 BR. TONN COASTWISE TRANSPORT OF GOODS Transports for Hire or Reward and on Own Account by Vessels

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

APPORTE EIE OG BRUK AV PERSONBIL FORELPIGE TALL FOR 1979 06 1. KVARTAL 10110 AV ROY ØSTENSEN

APPORTE EIE OG BRUK AV PERSONBIL FORELPIGE TALL FOR 1979 06 1. KVARTAL 10110 AV ROY ØSTENSEN PPORTE EIE OG BRUK V PERSONBIL FORELPIGE TLL FOR 1979 06 1. KVRTL 10110 V ROY ØSTENSEN RPPORTER FR STTISTISK SENTRLBYRÅ 81/17 EIE OG BRUK V PERSONBIL FORELØPIGE TLL FOR 1979 OG 1. KVRTL 1980 V ROY ØSTENSEN

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Transport med små godsbiler

Transport med små godsbiler Notater Documents 2016/21 Geir Martin Pilskog Transport med små godsbiler 2014 2015 Dokumentasjonsrapport Notater 2016/21 Geir Martin Pilskog Transport med små godsbiler 2014 2015 Dokumentasjonsnotat

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

2/2000. Aktuell lastebilstatisti kk. 7. februar 2000

2/2000. Aktuell lastebilstatisti kk. 7. februar 2000 7. februar Aktuell lastebilstatisti kk C Statistisk sentralbyrå ber Dm å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 2/ Aktuell lastebilstatistikk I Aktuell lastebilstatistikk publiseres

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 836 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE 1973-1974 PRIVATE MOTORING Sample Survey 1 973-1974 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler

Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler Sammendrag: Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler TØI-rapport 1063/2010 Forfattere: Inger Beate Hovi og Jardar Andersen Oslo 2010, 60 sider Beregning av forventede endringer

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps No. 1/2018 Norway Post Stamps Bouvet Island The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. NEW STAMPS Page 6 Birds NEW STAMPS Page 4 WEBSHOP Are you missing

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer