SAMFERDSELSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFERDSELSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN

3 FORORD Samferdselsstatistikk 977 inneholder opplysninger om sjotransport, jernbane og sporveistransport, veitransport, luftfart, post og telekommunikasjoner. Publikasjonen gir fullstendig statistikk for året 976 og så langt det er mulig også statistikk for året 977. Statistikken over reiseliv er tatt ut fra og med denne årgang. Denne statistikken vil heretter bli utgitt i en egen publikasjon, Reiselivsstatistikk. Det er tatt inn nye tabeller med statistikk over samferdsel fra Bedriftstellingen 97, statistikk over kjørte kilometer med dieseldrevne lastebiler og statistikk over trafikkulykker ifolge skademeldinger til forsikringsselskapene. Mer fullstendige oversikter over resultatene åv undersokelsene Eie og bruk av personbil og Godstransport på kysten, leie og egentransport er gitt i spesialpublikasjoner. Rutebilstatistikken, sjoulykkesstatistikken og statistikken over veitrafikkulykker blir som tidligere også offentliggjort i egne publikasjoner. Fra disse områdene er bare hovedtall tatt med i denne publikasjonen. For de fleste av områdene som denne publikasjonen dekker, er en del resultater tidligere publisert også i Statistisk ukehefte og til dels i Nye distriktstall. Konsulent Nils Bakke har stått for redaksjonen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. juni 978 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

4 PREFACE The publication Transport and Communication Statistics 977 contains information about water transport, railway transport, road transport, aviation, post, telecommunications and broadcasting. The publication contains complete statistics for the year 976 and statistics wholly or in part for 977. As from this volume travel statistics are omitted from Transport and Communication Statistics. In stead, all statistics about travel will be covered by a separate publication, Travel Statistics. The present issue of Transport and Communication Statistics is, on the other side, enhanced with some new tables. Thus, some information is given about transport and communications as shown in The Census of Establishments 97, kilometres done by lorries driven by diesel oil, and road traffic accidents according to reports to the insurance companies on damages of cars. More complete results from the surveys Private Motoring and Coastwise Transport of Goods, Transports for Hire or Reward and on Own Account are given in separate publications. Scheduled road transport statistics, hotel statistics, marine casualties t (statistics and statistics on road traffic accidents reported by the police are published separately. Principal figures from these statistics are, however, included in the present publication. For the fields covered by this publication results are also published in the Weekly Bulletin of Statistics and in part in New District Figures. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, June 978 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 INNHOLD Figurregister 7 Tabellregister 8 Oversikt I. Generelt 7. Nasjonalregnskapstall for samferdselen 7. Offentlige utgifter og inntekter i samferdselen 7. Sysselsetting i samferdselen 7. Innenlandske transportytelser.. Generelt 8.. Innenlandsk persontransport 8.. Innenlandsk godstransport 0 5. Transportarbeid utfort på norsk område ved innførsel og utforsel av varer. Samlede godstransporter på norsk område 6. Transportytelser etter transportmåte og vareslag InnfOrsel og utforsel, etter transportmåte 8. Bedriftstelling Forbruksundersokelser og konsumprisindeks II. SjOtransport. Handelsflåten m.v. Befal og mannskap på norske handelsskip. Norske skip i utenriksfart. Godstransport på kysten 975. Leie og egentransport 5 5. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet 5 6. Innenlandsk rutefart, herunder Hurtigruten Bergen Kirkenes 5 7. Sjoulykkesstatistikk 6 III. Jernbanetransport m.v 6. Norges Statsbaner 6. Private jernbaner 6. Forstadsbaner 6. Sporveier 7 IV. Veitransport 7. Veier og motorkjoretoyer 7. Veitrafikk og transportytelser 7. Rutebilstatistikk 7. Eie og bruk av personbil 8 5. Veitrafikkulykker V. Luftfart 9 VI. Post, telekommunikasjoner og kringkasting 9. Postverket 9. Televerket 9. Norsk rikskringkasting 9 Sammendrag på engelsk 0 Særskilt figurdel Særskilt tabelldel Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 5 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 0 Side Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null Rettet siden forrige årgang ForelOpig tall 0 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet 0,00 Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie

6 CONTENTS Index of figures Index of tables Outline I. General statistics. National account figures for transport and communications. Governmental and municipal expenditure and receipts related to transport. Employment in transport and communications. Domestic transport performances.. Generally 8.. Domestic passenger transport 8.. Domestic goods transport 0 5. Work performed by goods transport in Norwegian area in connection with imports and exports of goods. Total goods transport in Norwegian area 6. Goods transport by mode of transport and commodity 7. Imports and exports, by mode of transport 8. Census of Establishments Survey of Consumer Expenditure and Consumer Price Index II. Water transport. The merchant fleet etc.. Officers and crew aboard Norwegian merchant vessels. Norwegian vessels in ocean transport. Coastwise transport of goods 975. Transport for hire or reward and on own account 5. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries 5 6. Scheduled coasting service including express service Bergen Kirkenes 5 7. Marine casualties 6 III. Railways etc. 6. State Railways 6. Private railways 6. Suburban railways 6. Tramways 7 IV. Road transport 7. Roads and motor vehicles 7. Road traffic and goods transport 7. Scheduled road transport. Ownership and use of private cars 8 5. Road traffic accidents 8. V. Aviation 9 VI. Post, telecommunications and broadcasting 9. Postal service 9. Telecommunication 9. Norwegian Broadcasting Corporation 9 Summary in English 0 Separate figures Separate tables Publications. Previously issued on the subject 5. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 0 Explanation of Symbols in Tables Page 7_ Category Data not available Nil r Revised since the previous issue x Provisional or estimated figure 0 0,0 Less than half of unit employed 0,0 Break in the homogeneity of a vertical series. I Break in the homegeneity of a horizontal series

7 7 FIGURREGISTER. Innenlandsk persontransport etter transportmåte. Innenlandsk godstransport etter transportmåte. Transportmengde mellom fylker. Skip bruttotonn i leie og egentransport av gods Personbiler pr. kilometer offentlig vei Fylke 5. Personer pr. personbil Fylke 6. Godstransport med lastebil over de enkelte tollstasjoner. Inn og utpassert gods i alt Arsgjennomsnitt for kjørte kilometer pr. personbil. 97 og 97. Fylke 9 8. Personbiler. Kjøring til og A za arbcio i rrosent av all kjøring. 97/7. Fylke 0 9. Passasjertrafikk på flvpasci med.., eanl'ar Frimerkesalg i kroner pr. ii7g. Fylke Side 6 7

8 8 TABELLREGISTER Side I. GENERELT. Bruttoprodukt i samferdselen. Produksjonskonti for samferdselen. Bruttoinvestering for samferdselsformål 6. Offentlige utgifter til samferdselsformål. Statens bevilgningsregnskap/statsbudsjett 8 5. Offentlige utgifter og inntekter til samferdselsformål. Offentlige fond Offentlige utgifter og inntekter til samferdselsformål. Forskotts og depositakonti Offentlige utgifter til samferdselsformål. Kommunalforvaltningen 5 8. Statens og kommunenes utgifter til samferdselsformål. Sammendrag 5 9. Skatter og avgifter på samferdselsmidler. Statens bevilgningsregnskap/statsbudsjett 5 0. Personer meldt til arbeids og sjomannskontorene som helt arbeidslose i transport og kommunikasjonsarbeid 5. Sysselsatte og utførte timeverk i samferdsel. Arsgjennomsnitt og kvartalstall 5. Innenlandsk persontransport etter transportmåte 5. Innenlandsk godstransport etter transportmåte 55. Innførsel og utførsel,etter transportmåte Transportarbeid utfort på norsk område ved innforsel og utforsel av varer, etter transportmåte Samlet transportmengde på norsk område ved innenlandsk transport og ved innforsel og utforsel Samlet transportarbeid utfort på norsk område ved innenlandsk transport og ved innforsel og utforsel Godstransport på kysten, etter vareslag. Rutefart Godstransport på kysten, etter vareslag. Leie og egentransport. Norskregistrerte skip mellom 5 og 000 br.t. og tankskip storre enn 000 br.t. i kystfart Statsbanene. Godstransport med, jernbane,etter vareslag 6. Godstransport med laste og varebil,etter vareslag 6. Innførsel etter transportmåte og land 66. UtfOrsel etter transportmåte og land 67. Innførsel etter transportmåte og vareslag UtfOrsel etter transportmåte og vareslag Innforsel av viktigere varer med skip,etter land 7 7. Utførsel av viktigere varer med skip,etter land 7 8. Innførsel av viktigere varer med ferje,etter land 7 9. UtfOrsel av viktigere varer med ferje,etter land InnfOrsel av viktigere varer med jernbane,etter land 76. UtfOrsel av viktigere varer med jernbane,etter land 77. Innførsel av viktigere varer med bil,etter land 78. UtfOrsel av viktigere varer med bil,etter land 79. Innforselvtter transportmåte og tollsted 5. UtfOrsel etter transportmåte og tollsted 8 6. Innenriks sjofart og tjenester i tilknytning til sjofart. Hovedtall etter næringsundergruppe 8 7. Land og lufttransport, tjenester i tilknytning til transport. Lagring. Hovedtall etter næringsundergruppe 8 8. Noen hovedtall for husholdninger med og uten personbil Noen hovedtall for husholdninger med en eller flere personbiler Gjennomsnittlige årlige forbruksutgifter for husholdninger med og uten personbil, etter vare og tjenestegruppe 86. Gjennomsnittlige årlige forbruksutgifter i husholdninger med og uten personbil til reiser og transport 86. Husholdningers forbruksutgifter i 958, 967 og 97, etter vare og tjenestegruppe. Prosent 87. Husholdningers forbruksutgifter i 958, 967 og 97, etter vare og tjenestegruppe innen reiser og transport. Prosent 87. Delindekser for reiser og transport i konsumprisindeksen (97=00) 88 II. SJØTRANSPORT 5. Registrerte skip og tonnasje,etter skipenes framdriftsmiddel og Art Skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes art Skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes framdriftsmiddel og art 9. Tilgang og avgang av skip og tonnasje i handelsflåten 9 9. Tilgang av skip og tonnasje i handelsflåten av nye skip bygd i utlandet, etter skipenes art og byggeland Tilgang og avgang av skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes størrelse og art 9 5. Skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes alder, art og størrelse Skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes framdriftsmiddel, art og størrelse med beregnet gjennomsnittsalder 0 5. Skip og tonnasje i handelsflåten,etter skipenes framdriftsmiddel, art og hjemsted 05

9 9 Side II. SJØTRANSPORT (forts.) 5. Tankflåtens bruttotonnasje etter skipenes størrelse TOrrlastflåtens bruttotonnasje etter skipenes størrelse Tankflåtens og torrlastflåtens bruttotonnasje, etter skipenes alder. Prosent Tanktonnasjens og tørrlasttonnasjens gjennomsnittsalder Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verft, etter skipenes art Norsk kontraktbestand etter byggeland Norske nybyggingskontrakter,etter antatt leveringsår og byggeland. Beregnet etter kontraktbestanden pr.. oktober Skip og tonnasje av registrerte skip ikke tatt med i statistikken over handelsflåten, etter skipenes storrelse og art Skip og tonnasje av registrerte skip under 00 bruttotonn, etter framdriftsmiddel og hjemsted 0 6. Registrerte lystmotorbåter. Fylke Skip og tonnasje av fiske og fangstbåter og andre spesialskip på loo bruttotonn og over, etter skipenes størrelse, art, alder og framdriftsmiddel 65. Skip og tonnasje av fiske og fangstbåter og andre spesialskip på 00 bruttotonn og over, etter skipenes art, framdriftsmiddel og hjemsted 66. Norske handelsskip i opplag 67. Skip og tonnasje iverdensflåten, etter skipenes framdriftsmiddel, art og registreringsland 6. Befal og mannskap på norskeskip,etter skipenes art og etter personenes nasjonalitet og kjonn Norsk befal og mannskap på norskeskip,etter skipenes fart og personenes hjemstedsfylke Utenlandsk befal og mannsap på norske skip, etter personenes hjemland 7 7. Befal og mannskap på norskeskip,etter nasjonalitet, alder og stilling om bord8 7. MOnstringer til norskeskip,etter personenes nasjonalitet, skipenes fart7monstringssted 0 7. Skip og tonnasje av norske skip i utenriksfart, etter skipenes art og framdriftsmiddel 7. Gjennomsnittlig bruttotonnasje av norske skip i utenriksfart, etter beskjeftigelse og skipenes art 75. Opptjente bruttofrakter i alt og pr. 000 brutlucann av norske skip i utenriksfart, etter frakttype og skipenes art 76. Skipsfarcens nettofrakter 77. Gjennomsnittlig bruttotonnasje av norske skip i utenriksfart, etter skipenes art og beskjeftigelse 78. Opptjente bruttofrakter av norske skip i utenriksfart, etter skipenes art og frakttype Bruttotonnasje og opptjente bruttofrakter av norske skip i utenriksfart, etter beskjeftigelse, skipenes art og størrelse Opptjente bruttofrakter pr. 000 bruttotonn av norske skip i utenriksfart, etter frakttype, skipenes art og størrelse 7 8. Inntekter i alt, betalte driftsutgifter og driftsoverskott for norske skip i utenriksfart 8 8. Fraktindekser 9 8. Norske skips anlop av utenlandske havner 0 8. Transportmengde mellom fylker. Skip bruttotonn i leie og egentransport av gods Transportytelser i alt etter vareslag. Skip bruttotonn i leie og egentransport 86. Innenlandsketransportytelser,etter vareslag. Skip bruttotonn i leie og egentransport 87. Transportmengde i alt etter skipsgruppe og vareslag. Skip 5000 bruttotonn i leie og egentransport 6 Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Skip, bruttotonn m.v. i innenlandsk rutefart Passasjertrafikk i innenlandsk rutefart 9 9. Godstrafikk i innenlandsk rutefart 9 9. Skip og bruttotonnasje i innenlandsk rutefart, etter ruteslag. Kyststrekning Skip i innenlandsk rutefart, etter ruteslag og storrelseialder Passasjer og godstrafikk med kystrutene Passasjer og godstrafikk med lokalruter m v Utgifter og inntekter i innenlandsk rutefart Hurtigruten BergenKirkenes. Transportkapasitet 5,, 98. Passasjertrafikk v, Passasjerinntekt n Passasjertrafikk etter måned 55 II 0. Godstrafikk 55 0.,5 Godstrafikk etter måned 55 I, 0. Tallet på passasjerer mellom aniopssteder 56 0.,, Stykkgods nordover. Månedstall ,, Ferskfisk og stykkgods sorover. Månedstall Forliste skip Tap av menneskeliv som følge av forlis Havarerte skip Tap av menneskeliv som følge av havari 6 0. Forliste og havarerte skip, etter ulykkens art og årsak 6

10 0 Side III. JERNBANETRANSPORT M.V Statsbanene. Banelengde og sporlengde Rullende materiell Kapasitet Rullende materiell etter byggeår Lokomotiver etter trekkraft og type Motorvogner etter trekkraft og type Personvogner m.v. etter vognslag 8. Godsvogner etter akseltall og vognslag LOp av egne og fremmede lokomotiver, motorvogner og traktorer, etter togslag og trekkrafttype 7 0. Lop av egne og fremmede vogner,etter togslag og trekkrafttype 7. Lastede godsvogner 7. Persontransport 7. Inntekter av persontransport 7. Godstransport og inntekter av godstransport 7 5. Forbruk av drivstoffer 7 6. Driftspersonale etter fagområde Driftsresultater Ulykker ved togdriften Passasjer og godstrafikk, inntekter og utgifter. Månedstall Private jernbaner. Hovedtall 7 II. 78. Forstadsbaner. Hovedtall 79. Detaljert statistikk for de enkelte baner 79. Sporveier. Hovedtall 0 5. Driftsresultater for de enkelte selskaper Detaljert statistikk for de enkelte selskaper IV. VEITRANSPORT 7. Offentlige veier. Fylke StOrste tillatte akseltrykk på riksveier og fylkesveier 8 9. Skogsbilveier og traktorveier.fylke 8 0. MotorkjOretOyer ogtilhengere,etter vogntype 85. Motorkjøretøyer og tilhengere. Fylke 86. Tallet på personbiler etter kjøringens art 87. Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjoretøygruppe og nyttelast 88. Nyttelast for registrerte kjoretoyer for godstransport, etter kjøretøygruppe og nyttelast Kjørelengde pr. dieseldrevet kjørety, etter år og kjoretoygruppe FOrstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere 9 7. Utrangerte kjøretøyer 9 8. Eierskifte for brukte kjoretoyer 9 9. FOrerprover. Fylke KjOretOykontroller 9 5. Veitrafikktelling på utvalgte tellingssteder. Fylke. Maskinelle tellinger Trafikken med bilferjeruter i offentlige veisamband. Fylke Godstransporten over grensen medlastebil,etter måned Godstransporten med lastebil over de enkelte tollstasjoner Rutebilstatistikk. Vogner og kapasitet ved utgangen av året It Passasjertransport Godstransport Driftsresultater Personale etter arbeidets art ved utgangen av året Registrerte personbiler og personer pr. bil. desember Fylke 0 6. Tallet på varebiler etter lastekapasitet. desember 0 6. Person og varebiler.årlig kjørelengde i 97 og 97. Fylke 0 6. Kjorte kilometer etter reiseformål. 5. mai 97. mai 97. Fylke 0 6. Personbelegg etter reiseformn. 5. mai 97. mai 97. Fylke Veitrafikkulykker med personskade. Politiets rapporter Veitrafikkulykker medpersonskade, etter måned. Politiets rapporter Veitrafikkulykker med og uten personskade. Fylke. Skademeldinger meldt til forsikringsselskapene Veitrafikkulykker med og utenpersonskade,etter maned. Skademeldinger til forsikringsselskapene

11 Side V. LUFTFART 69. Registrerte motordrevne luftfartøyer etter eiergruppe Registrerte motordrevne luftfartøyer etter type Avganger oglandinger,etter flygingens art og flyplass Ruteflyging Passasjertrafikken på flyplasser med rutean Gods og posttrafikken på flypiasser rutdailøp Luftfartshavarier 76. Scandinavian Airlines System. Transportytelser 77. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge etter bestemmelsesland VI. POST, TELEKOMMUNIKASJONER OG KRINGKASTING 78. Poststeder. Fylke 79. Postruter 80. Tjenestemenn i Postverket etter funksjonsområde 8. Postverket. Trafikk 8. Frimerkesalg. Fylke 5 8. Postverkets driftsinntekter og utgifter 5 8. Postverket. Svalbard. Trafikk Telegraf, telefon og radiostasjoner Telefonapparater Telefonapparater. Fylke Telekommunikasjonssamband 89. Arbeidstakere i Televerket Telefon, telegram og telekstrafikk 0 9. Utgående telekstrafikk etter telekssentral 0 9. Radiotrafikk ved kystradiostasjonene 9. Telefon, telegram og telekstrafikk med utlandet 9. Televerkets driftsinntekter og utgifter 95. Televerkets investeringsutgifter 96. Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting 97. It Sendetid i radio etter programtype 98. T Sendetid i fjernsynet etter programtype 99. tt Driftsregnskap

12 INDEX OF FIGURES. Domestic passenger transport by type of transport. Domestic goods transport by type of transport. Tonnage carried between counties. Vessels gross tons in transport for hire or reward and on own account Private motoring. Number of cars per kilometre of public roads. 97/. County 6 5. Number of persons per private car County 7 6. Lorry border transport by place of entry or exit Private motoring. Annual average of kilometres done per car. 97 and 97. County 9 8. Private motoring. Driving to and from work in per cent of all driving. 97/7. County 0 9. Passenger traffic at airports with scheduled service Sale of stamps in kroner per head of population County Page

13 INDEX OF TABLES I. GENERAL STATISTICS Page. Gross product of transport and communications. Production accounts for transport and communications. Gross fixed capital formation for transport and communication purposes 6. Public expenditure for transport purposes. Central government 8 5. Public expenditure and receipts for transport purposes. Central government funds Public expenditure and receipts for transport purposes. Deposit and advance accounts Public expenditure for transport purposes. Local government 5 8. Expenditure for transport purposes. Central government and municipalities. Summary 5 9. Taxes and dues on transport 5 0. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices in transport and communication work 5. Employed persons and number of manhours worked in transport and communications. Annual average and quarterly figures 5. Domestic passenger transport by mode of transport 5. Domestic goods transport by mode of transport 55. Imports and exports, by mode of transport Work performed in Norwegian area by transport of imported and exported goods, by mode of transport Total transport volume of goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export Total transport work with goods in Norwegian area by domestic transport and by import and export Coastwise transport of goods, by commodity in regular coastal service Coastwise transport of goods, by commodity. Transport for hire or reward and on own account. Vessels between 5 and 000 gr.tons registered innorway and tankers larger than 000 gr tons in coastwise transport State Railways. Railway transports of goods, by commodity 6. Road goods transport, by commodity 6. Imports by mode of transport and country 66. Exports by mode of transport and country 67. Imports by mode of transport and commodity group Exports by mode of transport and commodity group Imports of principal commodities, by ship, classified by country 7 7. Exports of principal commodities, by ship, classified by country 7 8. Imports of principal commodities, by ferry, classified by country 7 9. Exports of principal commodities, by ferry, classified by country Imports of principal commodities, by rail, classified by country 76. Exports of principal commodities, by rail, classified by country 77. Imports of principal commodities, by lorry, classified by country 78. Exports of principal commodities, by lorry, classified by country 79. Imports by mode of transport and port of entry 8 5. Exports by mode of transport and port of entry 8 6. Coastal and inland water transport and supporting services to water transport. Principal figures by industry subgroup 8 7. Land and air transport, services incidental to transport. Storage and warehousing. Principal figures by industry subgroup 8 8. Some principal figures for households with and without private cars Some principal figures for households with one or more private cars Annual average of household expenditure for households with and without private cars, by commodity and service group 86. Annual average of household expenditure in households with and without private cars for transport. Households' consumer expenditure in 958, 967'and 97, by commodity and service group. Per cent 87 Households' consumer expenditure in 958, 967 and 97, by commodity and service group within transport. Per cent 87. Group indices for travel and transport in the consumer price index (97=00) II. WATER TRANSPORT 5. Vessels and tonnage on the register, by propulsion and type of vessel Vessels and tonnage in the merchant fleet, by type of vessel Vessels and tonnage in the merchant fleet, by propulsion and type of vessel 9 8. Increase and decrease of vessels and tonnage in the merchant fleet 9 9. Increase of vessels and tonnage in the merchant fleet of new vessels built abroad, by type of vessel and by country where built Increase and decrease of vessels and tonnage in the merchant fleet, by size and type of vessel 9 5. Vessels and tonnage in the merchant fleet, by age, type of vessel and size 96

14 Page II. WATER TRANSPORT (cont.) 5. Vessels and tonnage in the merchant fleet, by propulsion, type of vessel and size with calculated average age 0 5. Vessels and tonnage in the merchant fleet, by propulsion, type of vessel and port of registration The tanker fleet, by tonnage groups The dry cargo fleet, by tonnage groups The tanker tonnage and the dry cargo tonnage, by age. Per cent Average age of the tanker tonnage and the dry cargo tonnage Merchant vessels contracted at foreign shipyards, by type of vessel Stock of Norwegian contracts, by country where built Norwegian contracts for building of new vessels, by assumed year of delivery and country where built. Calculated by stock of contracts October Vessels and tonnage on the register not included in the statistics of the merchant fleet, by size and type of vessels Vessels and tonnage of vessels less than 00 gross tons on the register, by propulsion and port of registration 0 6. Registered pleasure motor boats. County 0 6. Vessels and tonnage of fishing and catcher boats and other special types of vessels of 00 gross tons and over, by size, type of vessels, age and propulsion 65. Vessels and tonnage of fishing and catcher boats and other special types of vessels of 00 gross tons and over, by type of vessel, propulsion and port of registration 66. Norwegian merchant vessels laid up 67. Vessels and tonnage of the merchant fleet of the world, by propulsion, type of vessel and country of registration 68. Officers and crew aboard Norwegian vessels, by type of vessel and by nationality and sex of the persons Norwegian officers and crew aboard Norwegianvessels, by trade of vessel and county of domicile Foreign officers and crew aboard Norwegian vessels,by country of domicile 7 7. Officers and crew aboard Norwegian vessels, by nationality, age and occupation 8 7. Seamen signed on and off Norwegian vessels, by nationality, by trade ofvessel/placeofsigning 0 7. Vessels and tonnage of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by types of vessel and propulsion 7. Average gross tonnage of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by type of chartering and type of vessel 75. Total gross freight earnings and per 000 gross tons of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by type of freight and type of vessel 76. Net freight earnings 77. Average gross tonnage of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by type of vessel and type of chartering 7. Gross freight earnings of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by type of vessel and type of freight Gross tonnage of Norwegian vessels in foreigngoing trades and their gross freight earnings, by type of chartering, type of vessel and size Gross freight earnings per 000 gross tons of Norwegian vessels in foreigngoing trades, by type of freight, type of vessel and size 7 8. Total receipts, total operating expenditure and operating surplus for Norwegian vessels in foreigngoing trades 8 8. Shipping freight indices f9 8. Arrivals of Norwegian vessels at foreign ports 0 8. Tonnage carried between counties. Vessels gross tons in transport for hire or reward and on own account Total transport performances by commodity. Vessels gross tons in transport for hire or reward and on own account 86. Transport performances in coastwise transport, by commodity. Vessels gross tons in transport for hire or reward and on own account Total tonnage carried by type of vessel and commodity. Vessels gross tons in transport for hire or reward and on own account Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Vessels, gross tonnage, etc., in regular coastal trade Passengers carried in regular coastal trade 9 9. Goods carried in regular coastal trade 9 9. Vessels and gross tonnage in regular coastal trade, by type of service. Stretch of coast Vessels in regular coastal trade, by type of service and size/age Passengers and goods carried in long distance services Passengers and goods carried in short distance services Expenditure and receipts in regular coastal trade Express service BergenKirkenes. Transport capacity Passenger traffic Passenger receipts t I Passenger traffic by month of the year Freight traffic Freight traffic by month of the year TT Number of passengers between places of call General cargo northward. Monthly figures Fresh fish and general cargo southward. Monthly figures 60

15 5 Page II WATER TRANSPORT (cont.) Vessels totally lost Loss of life due to total loss Vessels partially lost Loss of life due to partial loss Vessels totally lost or partially lost, by type and cause of casualty III. RAILWAYS ETC.. State Railways. Length of lines and tracks 68. Rolling stock 68. Capacity 69. Rolling stock by year of construction Locomotives by power and type Rail motor vehicles by power and type Passenger vehicles etc. by type Goods wagons by number of axles and type Trainkilometres run, by type of train and traction. Locomotives, rail motor vehicles and tractors 7 0. Axlekilometres run, by type of train and traction. Passenger vehicles, vans and wagons 7. Freight wagonloads, 7. Passenger transport 7. Receipts from passenger transport 7. Goods traffic and receipts 7 5. Consumption of fuel etc. and electricity 7 6. v, Operating staff by section Working results Train accidents 76 9 Passenger and goods traffic, receipts and expenditure. Monthly figures Private railways. Principal figures 78. II II 78. Suburban railways. Principal figures 79. II Detailed statistics by company 79. Tramways. Principal figures 80 5.,, Working results by company tt Detailed statistics by company 8 ROAD TRANSPORT 7. Public roads. County 8 8. Maximum permissible axle load on national and provincial roads 8 9. Forest roads. County 0. Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle Registered road goods vehicles, by type of vehicle and carrying capacity.. Road motor vehicles and trailers. County Number of private cars by type of transport. Carrying capacity of registered road goods vehicles, by type of vehicle and carrying capacity Average of kilometres done per vehicle run with diesel oil, by year and type of vehicle New registrations of motor vehicles and trailers 9 7. Scrapped vehicles 9 8. Change of ownership of used vehicles and trailers 9 9. New driver's licences. County Inspections of motor vehicles 9 5. Road traffic census at selected places of counts. County. Automatic volume counts Traffic by ferry routes in public road connections. County Lorry border goods transport, by month of the year Lorry border goods transport, by place of entry or exit Scheduled road transport. Number of vehicles and their capacity as at the end of the year Passenger transport Goods transport Working results Staff by type of work as at the end of the year Population of private cars and number of persons per car as at December County 0 6. Number of vans by carrying capacity December 0 6. Private cars and vans. Annual average of kilometres done during 97 and 97. County 0 6. " " Kilometres done by purpose of journey. 5 May 97 May County Occupancy rate by purpose of journey. 5 May 97 May 97. County 0 0

16 6 IV. ROAD TRANSPORT (cont.) Page 65. Road traffic accidents involving personal injury. Reports from the police Road traffic accidents involving personal injury, by month. Reports from the police Road traffic accidents involving personal injury or not. County. Reports of accidents submitted to the insurance companies Road traffic accidents involving personal injury or not, by month. Reports of accidents submitted to the insurance companies V. AVIATION 69. Enginedriven aircraft by ownership Enginedriven aircraft registered by type Takeoffs and landings, by nature of operation and airport Scheduled air service Passenger traffic at airports with scheduled service Freight and mail service at airports with scheduled service Accidents with aircraft 76. Air services performed by SAS 77. Inclusive tours. Passengers departed from Norway by country of destination VI. POST, TELECOMMUNICATIONS AND BROADCASTING 78. Post offices. County 79. Mail routes 80. Staff of the Postal Service by field of activity 8. Postal Service. Traffic 8. Sale of stamps. County 5 8. Working account of the Postal Service 5 8. Postal Service. Svalbard. Traffic Telegraph, telephone and radio stations Subscribers' telephones Number of telephones. County Telecommunication circuits Staff of the Telegraph Service Telecommunications. Traffic 0 9. Telex calls by station 0 9. Coast radio stations. Traffic 9. Telephone calls, telegrams and telex traffic, nondomestic 9. Working account of the Telegraph Service 95. Expenditure on fixed assets of the Telegraph Service 96. Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed 97. Hours of radio broadcasting by type of programme 98. Hours of television broadcasting by type of programme 99. It Working account

17 7 OVERSIKT I. GENERELT (TAB. ). Nasjonalregnskapstall for samferdselen' (tab. ) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. På alle vesentlige punkter folger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of National Accounts, United Nations, New York, 968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten ogomfangetav den primærstatistikk en har å bygge på. Etter hvert som primærstatistikken blir bedre utbygd, og beregningsgrunnlaget dermed sikrere, må en regne med revisjoner av publiserte nasjonalregnskapstall for samferdselssektorene så vel som for andre sektorer. Samferdselen er i nasjonalregnskapet delt opp i en rekke sektorer (sjofart, jernbanedrift etc.). Hver av disse sektorene blir betraktet som en virksomhet som leverer tjenester (bruttoproduksjon) til og som kjøper driftsmidler fra andre sektorer (vareinnsats). Bruttoproduktet som skapes ved bearbeiding i hver av sektorene, utgjor differensen mellom bruttoproduksjonsverdien og verdien av vareinnsatsen. For hver sektor kan det således settes opp en produksjonskonto, dvs. sektorregnskap som krediteres (inntektsfres) for varer produsert i sektoren og debiteres (utgiftsføres) for sektorens vareinnsats, lonn, avgifter redusert med subsidier, kapitalslit og eierinntekt, som er sektorens saldo. Avgrensingen av de enkelte sektorer har en sokt å kartlegge ut fra virksomhetens art. I mange tilfelle må det imidlertid bli en vurdering av næringsokonomisk og nmringsstatistisk art hvor en skal trekke grensen. Mye av transporten foregår med transportmidler som eies av bedrifter i andre sektorer, f.eks. industribedrifter og handelsbedrifter. Denne del av transporten ('egentransporten") blir ikke tatt med under samferdselssektorene, unntatt i de tilfelle der transportvirksomheten er organisert som egen bedrift.. Of fentlige utgifter oginntekteri samferdselen ( t a b. 9 ) Tabellene over offentlige utgifter og inntekter til samferdselsformål bygger på oppgaver hentet fra statsregnskap og statsbudsjett og frakommunenesregnskaper.. Sysselsettingi samferdselen ( ta.0 ) Statistisk Sentralbyrås sysselsettingsstatistikk er fra og med 97 lagt om. Den tidligere sysselsettingsstatistikken bygde på oppgaver fra trygekontorene. Ved syketrygdens innlemming i folketrygden fra januar 97 falt grunnlaget for denne statistikken bort. Fra og med 97 har Byrået gjennomfort kvartalsvise arbeidskraftundersokelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppenel6 7 år. I arbeidskraftundersokelsene har en til dels også innfort andre prinsipper og definisjoner enn i den tidligere sysselsettingsstatistikken. Sysselsettingstallene ifolge de nåværende arbeidskraftundersøkelsene er derfor ikke fullt sammenliknbare med de tidligere sysselsettingstallene. ArbeidskraftundersOkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingene er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 97). Ved denne utvalgsundersokelsen er det imidlertid ikke mulig å gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling. For enkelte områder av samferdselen er det spesiell statistikk over sysselsettingen. Dette gjelder handelsflåten, rutebiler, jernbane, post, telekommunikasjoner og kringkasting. En viser her til tekst og tabellavsnittene for disse områdene. Statistikk over sysselsettingen er også gitt i tabellene fra Bedriftstelling 97. (Jfr. tab. 6 og 7.)

18 8. Innenlandske transportytelser ( t a b. ).. Generelt Transportøkonomisk institutt har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå foretatt beregningene over innenlandske transportytelser for årene En har forsøkt å gjøre oppstillingene sammenliknbare over år og fra transportmiddel til transportmiddel. Oppstillingene i tabellene omfatter bare transport mellom norske på og avstigningssteder (på og avlessingssteder). Ved bruk av tallene ma en være oppmerksom på at godstransport på norsk område i forbindelse med eksport, import og transitt (f.eks. malmtransport på Ofotbanen) ikke er med. Transportytelsene er for persontransporten beregnet som tallet på passasjerer og passasjerkilometer og for godstransporten som tonn transportert og tonnkilometer. For enkelte grupper av transportmidler blir det samlet inn årlige oppgaver over transportytelser. For andre grupper hentes det inn oppgaver med visse års mellomrom, og for de mellomliggende år blir transportytelsene beregnet. Når det gjelder sjotransport, leie og egentransport har omfanget av Byråets 5årlige tellinger ikke vært fullt dekkende. I beregningene er det tatt utgangspunkt i nivået ifolge tellingen i 975 og for olje er det foretatt tilleggsberegninger. Utviklingen i årene og i 976 har en latt folge varetilgangen ved sjotransport. For noen få grupper transportmidler foreligger det ikke tilstrekkelig materiale til at en kan gi anslag i det hele tatt. Dette gjelder persontransport med lystbåter og andre båter som ikke går i rute, frakting av gods med personbiler og innenlandsk godsfrakt med fiskebåter. For året 977 er det gitt foreløpige tall for en del områder. Dette gjelder de deler av samferdselen hvor det ennå ikke foreligger tilstrekkelig statistisk materiale til å gi endelige tall... Innenlandsk persontransport (tabell ) Sjotransport Bilferieruter Utgangspunktet for disse oppstillinger er Vegdirektoratets ferjestatistikk. Denne er utarbeidd på grunnlag av de trafikkoppgaver som er innhentet fra ferjeselskapene gjennom veisjefene. I oppgavene over tallet på passasjerer er medregnet forerne av motorkjøretøyene. Annen rutefart Statistikken over innenlandsk rutefart omfatter alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på årlige oppgaver fra de enkelte selskaper og omfatter skip i rutefart mellom norske havner. Statistikken dekker ikke intern havnetrafikk. Ved beregning av passasjerkilometer har en i samråd med Samferdselsdepartementet anslått den gjennomsnittlige reiselengde til 00 km for kystruter og 0 km for lokalruter, bygderuter og innsjoruter. Jernbanetransport Norges Statsbaner Statistikken for statsbanene er utarbeidd ved NSB's statistiske kontor. De innenlandske oppgayer dekker reisende mellom steder i Norge. Tidligere ble samtrafikk med utlandet medregnet i statistikken, men for a få tall som er sammenliknbare med tall for andre transportformer er denne samtrafikken nå tatt ut. Private iernbaner Statistikken over de private jernbaner bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de enkelte jernbaneselskap. Fra og med 97 forekommer det ikke lenger persontrafikk på private jernbaner. Forstadsbaner/ sporveier Statistikken over forstadsbaner og sporveier bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de enkelte selskaper. For sporveiene er tallet på passasjerkilometer beregnet av Byrået.

19 9 Veitransport Rutebiler Utgangspunktet er Byråets rutebilstatistikk. Denne gir årlige oppgaver for alle selskaper med konsesjon for vanlig rutebildrift, også for statsbanenes og sporveisselskapenes bussruter. Drosjer m.v. ) Denne post dekker drosjer, reservedrosjer, utleievogner og hotellvogner. De årlige tall beregnes på grunnlag av oppgaver over bestand ifolge Vegdirektoratets sentralregister for motorkjøretøyer og anslag for gjennomsnittlig årlig kjørelengde, passasjerbelegg og reiselengde. For årene fr og etter tellingsåret 97 foreligger oppgaver bare over bestand av drosjer ifølge Sentralregisteret. Denne bestand må justeres for ikke registrerte reservedrosjer. Utgangspunktet for justeringen er Byråets Drosjeundersøkelse 97. Det gjennomsnittlige tall på drosjer og reservedrosjer var ifolge fylkestrafikksjefene det året For årene etter 97 har en antatt at det har vært 500 reservedrosjer i bruk. Forutsetninger ellers for drosjer er: Gjennomsnittlig kjørte km pr. år: km Gjennomsnittlig reiselengde: 7, Gjennomsnittlig passasjerbelegg (inkl. tomkjøring):,0 Bestanden av utleievogner og hotellvogner er beregnet på samme måte som for drosjer. Forutsetninger ellers for utleievogner og hotellvogner er anslag basert på ikke bearbeidd materiale fra Byråets undersøkelse av ervervsmessig persontransport utenfor rute 97 (drosjeundersøkelsen). Gjennomsnittlig kjørte km pr. år: km Gjennomsnittlig reiselengde:,5 Gjennomsnittlig personbelegg:, Personbiler ) Denne gruppen omfatter biler registrert som person og stasjonsvogner unntatt biler i ervervsmessig persontransport (drosjer, hotellvogner og utleievogner). En har videre latt gruppen omfatte 50 prosent av de små varebiler (under ett tonns lasteevne). Byråets undersøkelse av eie og bruk av personbil 97/7 tyder nemlig på at om lag 50 prosent av varebilene nyttes vesentlig som personbiler. Det er antatt at vel,5 prosent av personbilenes samlede transportytelser gjelder utenlandsturer. Dette er fratrukket, slik at oppgavene dekker bare reiser mellom steder i Norge. De årlige tall for de innenlandske transportytelser er beregnet med utgangspunkt i den registrerte bestand av biler. Bestanden det enkelte år beregnes som det aritmetiske middel mellom bestanden ved inn og utgangen av året. Kjørte kilometer i gjennomsnitt pr. år er beregnet til: km km " " " " " " ) Kilde: TOIrapport av 0. september 97 "Drosjedrift" og Byråets Drosjeundersøkelse 97. ) Kilder: TOIrapport av juni 96: Eie og bruk av personbil 96, TOIrapport av 968: Eie og bruk av personbil 967, TOInotat av 8. september 97: Bruk av personbil 967, Byråets undersøkelse: Eie og bruk av personbil 9797, Vegdirektoratets publikasjon av juni 976 "Trafikkutviklingen Prognoser 97000".

20 0 Det gjennomsnittlige personbelegg i bilene er for de enkelte år beregnet å være: , 97, 967,0 97, 975, 968, 97, 976, 969, 97, 977, Den gjennomsnittlige reiselengde pr. tur er for alle år anslått til,5 km. Motorsykler, moeder ) Gruppen omfatter mopeder, lette og tunge motorsykler. Utgangspunktet for beregningene for årlige ytelser er den gjennomsnittlige årlige registrerte bestand av disse kjoretøyer og anslag for årlig bruksomfang. Beregningene bygger på følgende forutsetninger: Gjennomsnittlig kjorte km pr. år: Moped 500 km Lett motorsykkel km Tung motorsykkel km Gjennomsnittlig personbelegg:,0 Gjennomsnittlig reiselengde: 8,0 km Lufttransport Tallene bygger på oppgaver fra Luftfartsverket over trafikken på det innenlandske rutenett. bisse tallene er nå korrigert for reisende til og fra utlandet. I 97 utgjorde disse vel personer og vel 80 millioner passasjerkilometer. Grunnlaget for korreksjonene er TOI's analyse av de enkelte flyselskapers trafikkstatistikk 97, 97 og 975. Ved justeringer for de andre år i perioden har TOI tatt utgangspunkt i forholdet mellom trafikken på innenlandske og internasjonale ruter. Før 976 er vekten ved innførsel og utførsel beregnet for varer som er avgitt i annen mengdeenhet enn kg. Dette er rimeligvis forklaringen på at godstransportene med fly ved innførsel og utførsel i 976 viste nedgang sammenliknet med tidligere år... Innenlandsk godstransport (tabell ) SjOtransport Bilferieruter Utgangspunktet for disse oppstillinger er resultatene av Vegdirektoratets ferjestatistikk og Byråets lastebiltellinger. Talloppgavene omfatter vekten av bilene, lasten på bilene og vekten av annet gods. Annen rutefart ) Statistikken over innenlandsk rutefart omfatter alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på årlige oppgaver fra de enkelte selskaper og omfatter skip i rutefart mellom norske havner, herunder også eventuell innenlandsk rutefart av skip i kombinert fart mellom norske havner og mellom Norge og utlandet. ) Kilde: TOInotat av. august 975: Eie og bruk av moped og motorsykkel 97. ) Kilde: NOS Godstransport på kysten Rutefart. 969.

21 Leie og egentransport (ikke rutegående) ) Tallene bygger på Statistisk Sentralbyrås Godstransport på kysten 975, Leie og egentransport. Tellingen omfatter bare transporter utenfor rute med skip bruttotonn. Transporter med skip registrert som fiskefartøyer er ikke tatt med. Byrået har også innhentet opplysninger fra oljeselskapene om transportytelsene i kystfart utført av tankskip som er større enn 000 bruttotonn. Disse fraktet,9 millioner tonn mineralolje i 975. Det tilsvarende transportarbeid er beregnet til milliarder tonnkilometer. PI grunn av mangler ved tellingene er utviklingen i leie og egentransporten i årene beregnet med utgangspunkt i nivået ifølge 975tellingen, med tillegg av beregninger for transport i kystfart utført av tankskip som er større enn 000 bruttotonn. Utviklingen har en så latt følge beregninger av endringer i varetilgangen for sjotransport basert på statistikken over utenrikshandelen og statistikk over innenlandsk produksjon. Tall for 976 er også beregnet på grunnlag av de registerte endringer i varetilgangen for sjøtransport. TOmmerflOting Tallene bygger på skogstatistikkens oppgaver over flotingskvantumet i de norske elver og innsjoer de enkelte år. FlOting i forbindelse med import og eksport er trukket fra dette kvantum. Ved omregning fra volum til vekt er som egenvekt for tommer brukt 0,85. Det er for alle år antatt en gjennomsnittlig flotingsstrekning på 0 km. Jernbanetransport Norges Statsbaner Statistikken for statsbanene er utarbeidd ved NSB's statistiske kontor. Opplysningene om de innenlandske transporter dekker forsendelser mellom steder i Norge. Private iernbaner Statistikken over de private jernbaner bygger på oppgaver som Byrået innhenter fra de enkelte jernbaneselskap. Fra og med 97 er bare ett selskap i drift, nemlig Rjukanbanen. Veitransport De årlige oppgaver over godstransporter på vei tar utgangspunkt i Byråets lastebiltellinger 96, 968 og 97. Fra og med 975 har en også bygd på opplysninger om kvartalsvise kjørelengder for dieseldrevne laste og varebiler hentet fra Direktoratet for toll og særavgifter. Statistikken for laste og varebiler omfatter rute, leie og egenbiler. For rutebiler har en i tillegg nyttet de årlige resultater fra Byråets rutebilstatistikk. Denne nyttes for rutebilenes godstransport, slik at de årlige oppgaver over leie og egentransport kommer fram som saldo. De enkelte lastebiltellinger har ikke hatt helt like avgrensninger. Det har derfor vært nødvendig å korrigere resultatene noe for å få sammenliknbare tall for utviklingen. Omfanget av godstransporten på vei i år mellom tellingsårene er beregnet ved å anta en jamn utvikling mellom hver telling. ) Kilde: NOS Godstransport på kysten 975, leie og egentransport og TOInotat av. desember 976 "Transportytelser på norsk område 96975".

22 5. Transportarbeid utført på norsk område ved innførsel og utførsel av vare r. Samlede godstransporter på norsk områdel) (ta b. 5 7 ) Mengdene av gods transportert i samband med innforsel og utforsel er hentet fra utenrikshandelsstatistikken. Transportstrekninger på norsk område for beregning av utenrikshandelens transportarbeid på transportårer i Norge er for jernbanen hentet fra NSB's egne oppgaver. For sjøtransport er det tatt utgangspunkt i et avgrenset belte langs kysten som dekker skipsleia ( nautiske mil fra land), oppgayer over inn og utforsel med skip i den enkelte havn og antakelser om disse transporters ruter i norsk farvann. For veitransport er det tatt utgangspunkt i inn og utforsel med lastebil i de enkelte handelsområder og oppgaver over godstransport med lastebil over de enkelte tollstasjoner. Ved floting er det antatt at eksporttommer gjennomsnittlig blir transportert 00 km og at importtommer i gjennomsnitt blir flott 0 km. Samlet godstransport på norsk område er definert som summen av innenlandske godstransporter og transporter i samband med import og eksport. Transporter som gjelder direkte transitt er ikke tatt med, f.eks. malmtransport på Ofotbanen, som i 976 utgjorde 7,9 mill. tonn og 76 mill. tonnkm. 6. Transportytelser etter,transportmåte og vareslag ( t a b. 8 ) Tabellene gir den statistikk en har over transport av ulike vareslag med forskjellige transportmidler. For godstransport på kysten er det gitt tabeller fra tellingen Godstransport på kysten 969, rutefart og fra tellingen Godstransport på kysten 975, leie og egentransport. For lastebiltransport er statistikken ifølge Lastebiltelling 97. For jernbanetransport utfort av Norges Statsbaner er statistikken årlig og er gitt for 976. Tabellene er oppstilt etter sammenliknbare prinsipper, men siden de forskjellige tellinger ikke blir holdt samtidig er tallene likevel ikke direkte sammenliknbare. 7. InnfOrsel og utf ørsel, etter transportmåte t a b. o g 5 ) Fra og med 966 har Byrået utarbeidd statistikk som viser varemengden av innforsel og utførsel etter transportmåte, fordelt etter vareslag, land og tollsteder. Varer i direkte transitt, skip og fly er unntatt. Ved innforsel oppgis det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense uansett hvilket transportmiddel som er brukt etter passeringen av grensen. Ved utforsel oppgis, på tilsvarende måte som ved innforsel, det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense, uansett hvilket transportmiddel de ble transportert med til utforselsstedet. Varene grupperes etter varenomenklaturen for samferdselsstatistikk i Europa, Commodity Classification for Transport Statistics in Europe (CTSE), med nasjonale underposter. Fra og med 975 er norske skip, utenlandske skip ogferjer skilt ut som egne transportmåter. Detaljerte oppgaver som viser varemengden av innforsel og utforsel etter tollsted og transportmåte er ikke tatt med i dette aysnitt, men foreligger som upublisert materiale i Byrået. 8. Bedriftstelling 9 7 (tab. 6 7 ) Oppgaveenheten til Bedriftstelling 97 er den enkelte bedrift. Bedrift er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsaklig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe (jfr. Standard for næringsgruppering, Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 9). ) Kilde: TOInotat av. desember 976 "Transportytelser på norsk område 96975".

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

SAM F ERDSELSSTATI STI KK

SAM F ERDSELSSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 464 SAM F ERDSELSSTATI STI KK 970 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 537 04 . FORORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 395 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1969 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 326 SAMFERDSELSSTATISTIKK 19 81 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1831-4 ISSN 0468-8147 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1998

Samferdselsstatistikk 1998 C 557 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 998 Transport and Communication Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A625 SAMFERDSELSSTATISTIKK 972 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1994

Samferdselsstatistikk 1994 C 264 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1994 Transport and Communication Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B945 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1989 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTCS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2996-0 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 483 SJØFART 1983 MARITIME STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2090-4 EMNEGRUPPE Sjøtransport ANDRE EMNEORD Handelsflåten Innenriks sjøfart

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 744 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2591-4 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART MARITIME STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART MARITIME STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 747 SJØFART 1986 MARITIME STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2595-7 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN 1980 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 330 GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT MED SKIP 25 3000 BR. TONN COASTWISE TRANSPORT OF GOODS Transports for Hire or Reward and on Own Account by Vessels

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTI KK

SAM FERDSELSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 339 SAM FERDSELSSTATISTI KK 968 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 970 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 310 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 Transport and Communication Statistics Representativ lastebiltelting 1954 Kystfartstatistikk Oversiktstabeller Sample Survey of Goods Transport

Detaljer

Samferdselsstatistikk 2003

Samferdselsstatistikk 2003 D 314 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 2003 Transport and Communication Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Innenlandske transportytelser Domestic Transport performances

C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Innenlandske transportytelser Domestic Transport performances C 740 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Innenlandske transportytelser 1946-2001 Domestic Transport performances 1946-2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk

Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk 1 Offisiell samferdselsstatistikk med vekt på personstatistikk Omfang og innhold Publisering Nye statistikkilder, internasjonalt samarbeid Innlegg på Tekna-kurs: Transportanalyser en innføring i tema og

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 836 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE 1973-1974 PRIVATE MOTORING Sample Survey 1 973-1974 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport

Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport C 324 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Godstransport på kysten 1993 Leie- og egentransport Coastwise Transport of Goods 1993 Transport for Hire or Reward and on Own Account Statistisk

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel 07.01.2014 Kapittel 5 Samferdsel I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Oslos kollektivtransport Registrerte personbiler Veitrafikkulykker

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 515/2001 Transportytelser i Norge 1946-2000 Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes som underlagsmateriale.

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

RUTEFART PÅ KYSTEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979

RUTEFART PÅ KYSTEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 251 RUTEFART PÅ KYSTEN GODSTRANSPORT OG PASSASJERTRANSPORT 1979 REGULAR COASTAL TRADE GOODS AND PASSENGER TRANSPORT 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

EIE OG BRUK AV PERSONBIL

EIE OG BRUK AV PERSONBIL 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 420 EIE OG BRUK AV PERSONBIL UTVALGSUNDERSØKELSE PRIVATE MOTORING SAMPLE SURVEY 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1977-9 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972

;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 1972 ;!! SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A608 RUTEBILSTATISTIKK 972 SCHEDULED ROAD TRANSPORT 972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 974 ISBN 82-537-0326-0

Detaljer

Lastebiltransport

Lastebiltransport C 598 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport 1996-1998 Road Goods Transport 1996-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993

C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1993. Road Traffic Accidents 1993 C 178 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1993 Road Traffic Accidents 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008

Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008 Arne Rideng Liva Vågane TØI rapport 979/2008 Transportytelser i Norge 1946-2007 TØI rapport 979/2008 Transportytelser i Norge 1946-2007 Arne Rideng og Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 636 LASTEBILTRANSPORT UTVALGSUNDERSØKELSE 1983 ROAD GOODS TRANSPORT SAMPLE SURVEY 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2372-5 ISSN 0800-9961 EMNEGRUPPE

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII II Trykt 96 Nr. Norges jernbaner 959-60 Chemins de fer norvigiens - 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II -

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1454/2015 Eivind Farstad Transportytelser i Norge 1946 2014 Foto: Flemming Dahl, Samferdsel TØI rapport 1454/2015 Transportytelser i Norge 1946 2014 Eivind Farstad ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1690-8

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009 Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1046/2009 Transportytelser i Norge 1946-2008 TØI rapport 1046/2009 Transportytelser i Norge 1946-2008 Liva Vågane og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1227/2012 Liva Vågane Transportytelser i Norge 1946 2011 TØI rapport 1227/2012 Transportytelser i Norge 1946 2011 Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

Sigurd Holtskog. Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998. 2001/16 Rapporter Reports

Sigurd Holtskog. Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998. 2001/16 Rapporter Reports 2001/16 Rapporter Reports Sigurd Holtskog Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge Transportytelser i Norge 1946-2004 Arne Rideng TØI rapport 809/2005 TØI rapport 809/2005 Transportytelser i Norge 1946-2004 Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1544/2016 Eivind Farstad Transportytelser i Norge 1946 2015 TØI-rapport 1544/2016 Transportytelser i Norge 1946 2015 Eivind Farstad Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001

Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001. Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 C 745 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lastebiltransport Nasjonal 1993-2001 Internasjonal 1996-2001 Road Goods Transport National 1993-2001 International 1996-2001 Statistisk

Detaljer

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/2010

Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/2010 Liva Vågane Arne Rideng TØI rapport 1090/010 Transportytelser i Norge 1946-009 TØI rapport 1090/010 Transportytelser i Norge 1946-009 Liva Vågane og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 862/2006 Transportytelser i Norge 1946-2005 Arne Rideng ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0695-6 Papirversjon ISBN 82-480-0696-4 Elektronisk versjon Oslo, desember 2006 Forord Hvert år gir Transportøkonomisk

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

Transportytelser i Norge

Transportytelser i Norge TØI rapport 1277/2013 Liva Vågane Transportytelser i Norge 1946 2012 TØI rapport 1277/2013 Transportytelser i Norge 1946 2012 Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer