REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980"

Transkript

1

2 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN

3

4 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller, leirplasser og annen herbergevirksomhet. Ellers er det tatt med opplysninger om innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra Byråets ferieundersøkelser og helgeturundersøkelser og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly. Det er i denne utgaven også tatt med noen nye tabeller som gir resultatet av en utvidelse av hotellstatistikken for 979 med opplysninger om formålet med hotelloppholdet og noen av resultatene fra en særskilt gjesteundersokelse som Oppland distriktshogskole har foretatt for 979 for et utvalg av hotellgjester. Hotellstatistikken for 979 er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 28, 35, 48, 979 og i nr. /2, 8 og 4/5 i 980. Leirplasstatistikken for 979 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 8, 980. Statistikken over herbergevirksomheten ellers er gitt i Statistisk ukehefte nr. 7, 980. Innreisestatistikken gis månedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av ferieundersøkelsene foreligger i egne publikasjoner, i NOS Ferieundersøkelsen 970, 974 og Noen hovedtall for passasjertrafikk med båtruter og fly er også tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk. Førstekonsulent Nils Bakke har stått for redigeringen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. desember 980 Odd Aukrust Leif Skaug

5 PREFACE The publication Statistics on Travel 978 gives a survey of available statistics on travel activities prepared by the Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national accounts and emplokment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on guest-nights spent in hotels, at camping sites and in other lodging places, arrivals direct from the non-nordic area, travel currency receipts and expenditure, some main results from the holiday surveys and week-end surveys conducted by the Central Bureau of Statistics and statistics on passenger traffic by air and by ship in regular service. The present issue of Statistics on Travel is enhanced with some new tables wich for 979 give the results of additional questions raised in the form filled in by hotels, for example the purpose of the guests' hotel accomodation. Further, the main results from a separate guest inquiry for 979 made by the Oppland District College, are included in the present publication. Some data from the hotel statistics 979 have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only) nos. 28, 35, 48, 979 and in nos. /2, 8 and 4/5, 980. The statistics in operation of camping sites have been given in the Weekly Bulletin of Statistics no. 8, 980. Statistics covering boarding houses and other lodging places were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 7, 980. The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications, NOS Holiday Survey 970, 974 and 978/79. Some main figures about statistics on passenger traffic by ships in regular service and by air are also included in NOS'Transport and Communications Statistics. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 December 980 Odd Aukrust Leif Skaug

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel. Generelt 3.. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift 3.2. Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift 3.3. ForbruksundersOkelser 3.4. Fullført byggeareal for hotell- og restaurantbygg 3 2. Hotellvirksomhet Omfang Datainnsamling, bearbeiding Begrep og kjennemerker Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til å gjelde også formålet med hotelloppholdet Gjesteundersøkelsen til Oppland distriktshogskole 5 3. Drift av leirplasser 6 4. Herbergevirksomhet ellers 6 5. Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt 7 6. Innreise og reisevaluta 7 7. FerieundersOkelser Formal Opplegg og gjennomforing av ferieundersokelsene Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Om helgeturundersokelsen 9 8. Passasjertrafikk med båtruter 9 9. Passasjertrafikk med fly 9 0. Reisebyråer 20. Hytteformidling 20 Tekst på engelsk 2 Tabelldel 25 Vedlegg. Hotellstatistikk. SpOrreskjema Campingstatistikk. Spørreskjema Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). SpOrreskjema 3 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 33 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 40 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet * Foreløpige tall - Brudd i den loddrette serie. Tall kan ikke forekomme

7 CONTENTS Page Index of tables 0 Text. General remarks 2.. National account data for operation of hotels and restaurants 2.2. Employment in operation of hotels and restaurants 2.3. Surveys of consumer expenditure 2.4. Floor area completed for buildings for hotels and resturants 2 2. Operation of hotels 2 3. Operation of camping sites Operation of boarding houses etc. 22 S. Operation of hotels and boarding houses, total Arrivals and travel currency Holiday surveys Passengers carried by ship in regular service Passengers carried by air Travel agencies 24. Cabins rented to tourists 24 Tables 25 Annexes. Hotel statistics. Questionnaire Camping statistics. Questionnaire Guest-night statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire. 3 Publications Previously issued on the subject 33 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 40 Explanation of Symbols in Tables.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed * Provisional or preliminary figure - Break in the homogeneity of a vertical series. Category not applicable

8 7 TABELLREGISTER. Generelt. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen Mill.kr Sysselsatte og utførte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartalstall Utgifter pr. husholdning pr. år til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og pensjonatopphold Hotell- og restaurantbygg. Fullførte byggetterbyggets art. Golvflate i m Side 2. Hotellstatistikk 5. Hoteller og senger, etter hotellstørrelse Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarprosent Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og kommune. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Byhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune Landhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og måned Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, sesong og måned Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Fylke og region. Prosent Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Fylke og region. Prosent Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Fylke. Prosent Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter formålet med oppholdet. Prosent

9 2. Hotellstatistikk (forts.) 8 Side 3. Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. sesonger, etter reiseopplegg. Prosent. 32. Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. bruk av transportmiddel. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. aystand til bosted. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. samlede utdanningstid. Prosent. 979 Gjestedøgn, ferie-/fritidsreise i ulike 979 Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes 35. Godkjente hoteller. GjesteundersOkelse. Gjestedøgn for nordiske gjester, etter gjestenes personlige bruttoinntekt i 978. Prosent Leirplasstatistikk 36. Godkjente leirplasser. Tallet på leirplasser og overnattinger, etter måned Godkjente leirplasser. Overnattinger etter måned. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter overnattingsmåte. Fylke. Prosent. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Fylke. Prosent. Juni - august Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger. Fylke, handelsdistrikt og kommune. Juni - august Herbergevirksomhet ellers 4. Herbergevirksomhet ellers. Tallet på bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var åpne og gjestedøgn, etter måned. Kapasitetsutnytting for senger. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Gjestedøgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet. By- og herredskommuner. Prosent Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 978 og Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt 46. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet på bedrifter som var åpne og gjestedogn for godkjente hoteller, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter måned Innreise og reisevaluta 47. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter måned og nasjonalitet Reisevalutainntekter og -utgifter Mill.kr Ferieundersokelser mv. 50. Personer på ferietur. Prosent. 973/ Personer på ferietur etter ferieområde og i de forskjellige årstider. Prosent. 973/ Personer på ferietur etter type natur på feriestedet og i de forskjellige årstider. Prosent. 973/ Personer på ferietur etter viktigste overnattingsmåte og i de forskjellige årstider. Prosent. 973/974 0

10 7. FerieundersOkelser mv. (forts.) 9 Side 54. Personer bortreist på helgetur eller ikke bestemte helger i juni eller august. Prosent Personer bortreist på helgetur, etter overnattingsmåte, bestemte helger i juni og august. Prosent Personer på ferietur etter måned ferieturen startet. Prosent. Sommeren 970, 974 og Personer på ferietur etter feriested. Prosent. Sommeren 970, 974 og Personer på ferietur etter type natur på feriestedet. Prosent. Sommeren 970, 974 og Personer på ferietur etter viktigste overnattingsmåte. Prosent. Sommeren 970, 974 og Personer på ferietur etter viktigste transportmiddel. Prosent. Sommeren 970, 974 og Personer på ferietur etter tallet på ferieturdager i forskjellige årstider. Prosent. 977/ Personer på ferietur etter feriested i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter ferieområde i grupper for kommunetype/landsdel. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter viktigste overnattingsmåte i grupper for kjonn/alder. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter viktigste overnattingsmåte i grupper for husholdningsinntekt/ tilgang til fritidshus/ferieområde/kommunetype. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter viktigste transportmiddel i grupper for kjonn/alder/familietilknytning. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter viktigste transportmiddel i grupper for husholdningsinntekt/ tilgang til personbil/kommunetype. Prosent. Sommeren Personer på ferietur etter kontakt med reisebyrå i grupper for kjonn/alder. Prosent. Sommeren Personer etter tallet på helgeturer i alt siste år i grupper for kjønn/alder/familietilknytning. Prosent Passasjertrafikk med båtruter 70. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Innenlandsk rutefart etter ruteslag. Tallet på passasjerer Lokalruter etter ruteområder. Tallet på passasjerer etter ruteslag Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer nordover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer sorover. Månedstall Passasjertrafikk med fly 77. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanlop Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist frallorge, etter bestemmelsesland Reisebyråer 79. Reisebyråer. Salg i Norge Mill. kr Salg fra private og NSB's reisebyråer. Fylke Mill. kr Reisebyråenes salg etter salgsart Mill. kr 25. Hytteformidling 82. Fritidshus/leiligheter utleid gjennom formidlingsorganisasjon, etter art og landsdel Fritidshus/leiligheter utleid gjennom formidlingsorganisasjon, etter art og norsk eller utenlandsk byrå Gjennomsnittlig årsinntekt for eieren ved utleie av fritidshus/leiligheter, etter teknisk standard og landsdel

11 0. General statistics INDEX OF TABLES Page. National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants Million kroner Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Expenses per household per year for package tours and for domestic hotel and boarding house accommodation Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Floor space in m Hotel statistics 5. Hotels and beds, by size of hotel Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Response rate All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels and beds, by hotel category. County All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of the guests, season and month All hotels. Utilization of bed capacity, by month. County and region. Per cent All hotels. Utilization of room capacity, by month. County and region. Per cent Approved hotels. County and trade district. 979 s Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. County. Per cent Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the purpose of the hotel accommodation. Per cent

12 2. Hotel statistics (cont.) Page 3. Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights in indifferent seasons, by travel arrangements. Per cent Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights in indifferent seasons, by conveyance Per cent Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights in indifferent seasons, by the guests' distance to place of residence. Per cent Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights in indifferent seasons, by the education period of the guests. Per cent Approved hotels. The guest inquiry. Guest-nights for Nordic guests, by the gross receipts of the guests in 978. Per cent Statistics on camping sites 36. Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights, by month Approved camping sites. Guest-nights by month. County. June - August Approved camping sites. Distribution of guest-nights by way of accommodation. County. Per cent. June - August Approved camping sites. Guest-nights by the nationality of the guests. County. Per cent. June - August Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights. County, trade district and municipality. June - August Operation Lather loduiw places 4. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Number of guest-nights by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Establishments which were open and guest-nights, by month. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Guest-nights in separate months, by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Per cent Youth hostels, tourist huts etc. 978 and Operation of hotelsand boardingetc., total 46. Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places, by month Arrivals and travel corrency 47. Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air or sea, by nationality Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air and sea, by month and nationality Travel currency receipts and expenditure Million kroner Holiday surveys 50. Persons on holiday. Per cent. 973/ Persons on holiday by holiday area and at different times of the year. Per cent. 973/ Persons on holiday by type of landscape in holiday area and at different times of the year. Per cent. 973/ Persons on holiday by main type of accommodation and at different times of the year. Per cent. 973/ Persons on week-end trips or not in certain week-ends in June or August. Per cent

13 7. Holiday surveys (cont.) 2 Page 55. Persons on week-end trips, by type of accommodation in certain week-ends in June and August. Per cent Persons on holiday by month holiday started. Per cent. The summer 970, 974 and Persons on holiday by holiday area. Per cent. The summer 970, 974 and Persons on holiday by type of landscape in holiday area. Per cent. The summer 970, 974 and Persons on holiday by main type of accommodation. Per cent. The summer 970, 974 and Persons on holiday by main type of transportation. Per cent. The summer 970, 974 and Persons on holiday by number of day's on holiday, at different times of the year. Per cent. 977/ Persons on holiday by holiday area grouped by sex/age/occupation/household income. Per cent. The summer Persons on holiday by holiday area grouped by type of municipality/region. Per cent. The summer Persons on holiday bymain type of accommodation grouped by sex/age. Per cent. The summer Persons on holiday by main type of accommodation grouped by household income/access to holiday house/holiday region/type of municipality. Per cent. The summer Persons on holiday by main type of transportation grouped by sex/age/family connection. Per cent. The summer Persons on holiday by main type of transportation grouped by household income/access to private car/type of municipality. Per cent. The summer Persons on holiday by tourist agency contact grouped by sex/age. Per cent. The summer Persons by total number of week-end trips last year grouped by sex/age/family connection. Per cent Passengers carried by ship in regular service 70. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Regular costal trade by type of service. Number of passengers Local service by service regions. Number of passengers carried by type of service Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Express service Bergen - Kirkenes. Passengers northward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers southward. Monthly figures Passengers carried by air 77. Passenger traffic at airports with scheduled service Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination Travel agencies 79. Travel agencies. Sales in Norway Million kroner Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies. County Million kroner Sales by travel agencies by type of sale Million kroner 25. Cabins rented to tourists 82. Holiday houses/apartments rented through organization arrangements, by type and area Holiday houses/apartments rented through organization arrangements, by type and Norwegian or foreign agency Average of annual income for the owner from hiring out holiday houses/apartments, by technical standard and area

14 3. GENERELT (TAB. -4).. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tab. ) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. pa alle vesentlige punkter folger kontoplanentilrådinger frafn (A System of National Accounts, United Nations, New York, 968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har å bygge på. For hotell- og restaurantnæringen finnes lite Okonomisk statistikk. Dette forer til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området bygger på et til dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sektor. Det er derfor ikke mulig å gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne næringen (f.eks. hotell- og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som er produksjonskonti i faste og lopende priser. Det ville også vært av interesse å ha en tabell over investeringer ifolge nasjonalregnskapets beregninger, men den viktigste type av investeringer for hotell- og restaurantnæringen er bygninger. I nasjonalregnskapet regnes disse bygninger som leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vil si at kapitalslitet for hotell- og restaurantnæringen i tabell ikke omfatter kapitalslit på bygninger. Posten avgifter - subsidier for hotell- og restaurantnæringen omfatter vesentlig pålopt merverdiavgift. Det er dessuten med noen andre avgifter som investeringsavgift, avgift på salgs- og skjenkerettigheter mv. Subsidier omfatter vesentlig investeringstilskott..2. Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tab. 2) ) Fra og med 972 har Statistisk Sentralbyrå gjennomfort kvartalsvise arbeidskraftundersokelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene 6-74 år. ArbeidskraftundersOkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lonnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lonn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 978). Ved denne utvalgsundersokelsen er det imidlertid ikke mulig å gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling..3. ForbruksundersOkelser (tab. 3) 2) Av utgifter i forbindelse med reiseliv er utgiftene til selskapsreiser og til opphold ved hoteller og pensjonater innenlands spesifisert i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersokelser. Statistikken bygger på et utvalg av landets husholdninger. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag)..4. FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg (tab. 4) 3) Statistikken over byggeareal bygger på meldinger fra de kommunale forsyningsnemnder. Alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate er tatt med. 2. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 5-35) 2.. Omfang Statistikken omfatter bare godkjente hoteller, dvs. hoteller som er godkjent av Reiselivsdirektoratet med grunnlag i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av 5. april 957 og i forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni 958. Et godkjent hotell må oppfylle visse krav til utstyr, innredning mv. Blant annet må det som regel være minst 20 gjestesenger i hotellet. ) For nærmere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersokelsene viser en til NOS Arbeidsmarked statistikk. 2) For nærmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersokelsene vises til NOS ForbruksundersOkelse. 3) For nærmere beskrivelse og forklaring av byggearealstatistikken viser en til NOS Byggearealstatis tikk.

15 Datainnsamling, bearbeiding Statistikken bygger på månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av oppgavene foregår i Statistisk Sentralbyrå. For å unngå å gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med færre enn tre hoteller, er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslåingen er også nyttet ved beregning av totaltall, herunder sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper. I 979 gjelder dette: Østfold 2 turisthotellermed 96 senger er gruppert sammen med landhotellene Akershus turisthotell med 36 senger er gruppert sammen med landhotellene Oslo turisthotell med 67 senger er gruppert sammen med byhotellene Vestfold turisthotell med 5 senger er gruppert sammen med byhotellene 2 landhotellermed 02 senger er gruppert sammen med byhotellene Vest-Agder landhotell med 20 senger er gruppert sammen med turist- og høyfjellshotellene Sogn og Fjordane byhotell med 45 senger er gruppert sammen med landhotellene i Nordfjord og Sunnfjord Nord-Trøndelag landhotell med 48 senger er gruppert sammen med byhotellene. av året: Dessuten er det skjedd følgende endringer når det gjelder klassifiseringen av hoteller i lopet Vest-Agder turisthotell med 40 senger er blitt landhotell fra /5, men er tatt med i gruppen for turist- og høyfjellshoteller Hordaland landhotell med 70 senger er endret til turisthotell fra /0 Trams 2 byhoteller med 292 senger er slått sammen til byhotell med 290 senger fra /5. Disse hotellene er fra og med det tidspunkt da overforingen har skjedd, tatt med under den nye gruppe hoteller. Det har ikke lykkes å få inn oppgaver for alle måneder fra enkelte hoteller. Tallet på ankomne gjester, gjestedøgn og tallet på belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhører. For alle hoteller har en oppgave over åpningstiden og over tallet på senger og tallet på rom. Det er forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitietsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver måned, hver hotellgruppe og hver av de regioner (fylker, til dels omgså kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er delt opp etter. Svarprosenten er jamt over så hy (jfr. tabell 6) at disse beregningene har gitt forholdsvis pålitelige resultater Begrep og kjennemerker Hotellzruppe Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Oppdelingen er dels en følge av forskjellige krav som stilles til utstyr mv. for de tre typer av hoteller. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis byer og landdistrikter. De er som regel åpne hele året ogharjevnt besøk av forretningsreisende og turister. Ved turist- og høyfjellshoteller er virksomheten noe mer sesongbetont, og de har storre besøk av turister. For alle typer hoteller har dessuten overnattinger i forbindelse med kurser og kongresser fått stor betydning i de seinere år.

16 5 Gjestesenger, Eiesterom Ved hvert hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har godkjent etter de krav som er stilt for godkjente hoteller. Det er bare disse sengene og rommene som er tatt med i tallet på senger og rom i tabellene (jfr. tabellene 5 og 2). En del hoteller har også senger og rom i fast tilknytning til hotellet. Begge disse typer senger/rom er nyttet ved beregningen av kapasitetsutnyttingen for senger og rom. Ved stor pågang av gjester hender det at hotellene tar i bruk senger og rom også utenom disse. De gjester som får tildelt slike rom og senger, er med i statistikken over ankomne gjester og gjestedøgn. Tallet på senger og rom er derimot ikke med. Dette forer til at kapasitietsutnyttingen for senger og rom for enkelte hoteller og for kortere perioder kan overstige 00 prosent. Svar2rosent Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgayer for i prosent av det totale antall sengedogn i alle åpne hotelier i vedkommende gruppe og periode. SenaedOan oa romdon Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent i perioden. Romdøgn er lik tallet på rom i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent. Kapasitetsutnytting Kapasitietsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjestedøgn i prosent av mulige sengedogn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romdogn i prosent av mulige romdogn Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til å gjelde også formålet med hotelloppholdet Statistikken for godkjente hoteller har hittil bare gitt tallet på gjestedøgn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. For 979 ble oppgaveskjemaet utvidet til å gjelde også spørsmål om det formål hotellgjestene hadde med hotelloppholdet. Resultatene av bearbeidingen av denne utvidelsen er gitt i tabellene 28 og 29. Hoteller som svarer for om lag 50 prosent av gjestedøgnene har svart på disse spørsmålene. En antar likevel at resultatene er noenlunde pålitelige. Statistisk Sentralbyrå tar sikte på å foreta en bearbeiding av en slik utvidelse av hotellskjemaet hvert tredje eller hvert femte 2.5. GjesteundersOkelsen til Oppland distriktshøgskole Oppland distriktshogskole har for 979 gjennomført en undersøkelse av formålet med hotelloppholdet, bruk av transportmidler mv. for et utvalg av hotellgjester. Resultatene fra undersokelsen vil en finne i publikasjonen Gjesteundersøkelsen 979, Reiselivsstudiet, Oppland distriktshogskole. I NOS Reiselivsstatistikk er noen av hovedresultatene fra undersøkelsen gitt i tabellene Undersøkelsen ble gjennomført ved at et utvalg av hotellgjester fikk utlevert av hotellet et spørreskjema til utfylling ved ankomsten til hotellet. Utvalget av hotellgjester ble fastlagt på folgende måte:. Det ble bestemt at utvalget i alt skulle være på ca gjester. Det kan her nevnes at intervjuundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå som regel har utvalg på Hotellene ble gruppert etter landsdel, og det ble så tatt et utvalg på 50 hoteller. Sannsynligheten for at et hotell skulle bli med var proporsjonalt med tallet på rom i hotellet. 3. For hvert hotell som kom med i utvalget ble det fastsatt 9 undersøkelsesdager, 3 pr. 4- månedersperiode. Andelen av gjestene som kom med i utvalget for hotellet var mindre for de store hotellene enn for de små hotellene. Utvalget gjaldt ankomne gjester. Resultatene av undersøkelsen er regnet om til gjestedøgn (ved hjelp av forventet oppholdstid for hver ankommet gjest). Svarprosenten ved undersøkelsen var på ca. 80.

17 6 Ved en utvalgsundersokelse er resultatene noe usikre (jfr. også aysnitt 7.3). Som et grunnlag for å vurdere sikkerheten er det i alle tabeller gitt det totaltal let for gjestedøgn som de forskjellige prosenttabellene er regnet ut på grunnlag ay. Ved en utvalgsundersokelse er det ofte ikke mulig a gi særlig detaljerte spesifikasjoner i tabellene. Dette er grunnen til at det ikke er gitt oppgaver etter fylke. 3. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB ) Statistikken omfatter leirplasser som er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdepartementet 28. desember 966 med hjemmel i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader av 5. april 957. Oppgaver over overnattingssteder mv. hentes inn av Reiselivsdirektoratet. Statistisk Sentralbyrå får oppgavene tilsendt fra Direktoratet for statistisk bearbeiding. Bare de leirplasser som har sendt inn opplysninger om driften, er med i statistikken. Det foretas ingen beregninger av overnattinger mv. for leirplasser det ikke foreligger oppgaver for. Det bor nevnes at virksomheten ved en leirplass kan være ubetydelig selv om den er godkjent. Åpningstiden for leirplasser har etter hvert blitt utvidet til å omfatte også andre måneder enn sommermånedene. Dette henger særlig sammen med den Økte bruk av campingvogn. Fra og med 976 har en derfor utvidet statistikken til å gjelde alle årets måneder. For tidligere år omfattet statistikken bare månedene juni, juli og august. I tabell 38 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger på telt, campingvogn og hytte/hus. Statistikken omfatter bare de leirplasser som har gitt noenlunde gode oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene har 9 prosent av overnattingene, og en regner derfor med at statistikken gir et bruktbart bilde. I tabell 39 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger etter nasjonalitet. Statistikken omfatter også her bare de leirplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene omfatter 62 prosent av utlendingenes overnattinger, men likevel regner en med at den relative nasjonalitetsfordelingen kan være ganske nær den faktiske. 4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB. 4-45) Fra og med 974 har Statistisk Sentralbyrå hentet inn månedlig overnattingsstatistikk fra bedrifter i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers. SpOrreskjemaer er sendt til bedrifter som er registrert under næringsgruppen i Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til å betale merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift. Overnattinger er ikke merverdiavgiftspliktige, derimot er servering det. En bedrift må også være av en viss storrelsel) for den skilles ut som egen bedrift (et lite pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. gå sammen med restauranten). Disse to forhold gjør at statistikken ikke omfatter en del mindre overnattingssteder. Avgrensningen av næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, mot enkelte andre nmringsgrupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsjå Studentby, Studentbyen på Sogn mv. er regnet som hybelutleie agerderforikke tatt medistatistikken. Kursteder, rekonvalesenthjem mv. er ikke med i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, men er tatt med under Helse- og veterinærtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for firmaer og overnattinger på pensjonater mv. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under næringsgruppen Herbergevirksomhet ellers, og er således med i statistikken. ) Minimumskravet for å skille ut en enhet som særskilt bedrift er at den sysselsetter minst ån person i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom hver av virksomhetene sysselsetter færre enn 3 personer i gjennomsnitt for året.

18 7 Oppgaveinngangen har til nå vært lite tilfredsstillende, med en svarprosent på bare om lag 50. Oppgavene over omsetningen for Herbergevirksomhet ellers, etter Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, er nyttet til å beregne totaltall for tallet på overnattinger, tallet på senger osv. Det er forutsatt at de bedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel av overnatting - ene som de har av omsetningen. Den lave svarprosenten og de beregnede totaltallene gjør imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjør at pålitelig statistikk for fylker eller distrikter ikke kan gis. For 974 og 975 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i næringsgruppen. Fra og med sommersesongen (mai-september) 976 har en gått over til fullstendig telling av alle bedrifter med 20 eller flere senger og et 20 prosents utvalg av de øvrige. Fra og med 979 har en gått over til bare å samle inn oppgaver for sommersesongen (mai-september). Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser, men er også i tabell 45 gitt særskilt på grunnlag av oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene. 5. HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 46) For hotell- og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken (tab. 46). Ifølge Standard for næringsgruppering er næringshovedgruppe oppdelt slik: 632 Hotell- og Eensionatvirksomhet 632 Hotellvirksomhet Drift av godkjente hoteller 6322 Drift av campingplasser (leirplasser) 6329 Herbergevirksomhet ellers Drift av pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre herberger. Det går av dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell- og pensjonatvirksomhet. I mange tilfelle driver en eier virksomhet på samme sted innen flere av disse næringsgruppene (f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre næringsgruppene kan derfor iblant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle prøvd a få med overnattingene på i hvert fall en av næringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene på et mindre pensjonat er slått sammen med ovarnattingene på en tilknyttet leirplass. For 979 har en oppgaver bare for sommersesongen, mens en for 978 har oppgaver som dekker hele året for herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn i vintersesongen og oktober-desember for 979, er beregnet ved å anta at de utgjør samme andel av tallet på gjestedøgn for sommersesongen 979 som for INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 47, 48 OG 49) Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 958, og kontrollen med personbiltrafikken i 962 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreiste til Norge. På grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider Statistisk Sentralbyrå hver måned statistikk over reisende til Norge fra ikke-nordiske land fordelt etter nasjonalitet. Fra og med 977 har Danmark og Sverige sluttet å utarbeide tilsvarende statistikk. Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hovedsakelig på oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til reiseformål regnes også Norges Statsbaners samtrafikkoppgjør med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter.

19 8 L FERIEUNDERSOKELSER ) (TAB ) 7.. Formal Statistisk Sentralbyrå har hatt ferieundersokelser i 970, 974, 976, 978 og 979 2). Formålet med undersokelsene har vært å kartlegge nordmenns ferievaner og -atferd. UndersOkelsene registrerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene fordelte seg etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte, aystand til feriested, natur på feriestedet, utøving av ferieaktiviteter mv. Ett av formålene med undersokelsene var å underske endringer over tiden i disse forhold Opplegg og gjennomforing av ferieundersokelsene Undersøkelsene bygger på et utvalg av personer i den del av befolkningen som var i alderen 5-74 år og ikke horte til felleshusholdninger. FerieundersOkelsene i 970 og 974 ble gjennomfort hosten 970 og 974 og gjaldt perioden fra. september august 970 6g tilsvarende periode i 973/974. I 976 ble undersokelsen gjennomført i slutten av august som en del av radio- og fjernsynsundersokelsen i juni/august 976, og gjaldt perioden 4. juni til 22. august 976. En ny undersokelse ble gjennomfort hosten 978 og gjaldt perioden. september august 978. Resultater fra den siste undersokelsen i mai 979, er ikke kommet med i denne publikasjonen. Resultatene av undersokelsene bygger på svar fra folgende antall personer: UndersOkelsen i personer, undersokelsen i personer, undersokelsen i personer og undersøkelsen i personer Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Resultatene av en statistisk undersokelse vil som regel inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet somskyldes at resultatene bygger på utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi - disse bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved a beregne en størrelse som kalles standardavviket kan en få et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og bestemt atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall. Mer om pålitelighet ved utvalgsundersokelser kan finnes i spesialpublikasjonene for ferieundersokelser (se note, side 8) Begreper og kjennemerker ved ferieundersokelsene Ferietur Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Variahet av ferieturen Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. FrilOrdager, son- og helligdager er regnet med. ) For nærmere forklaring og beskrivelse av ferieundersokelsene viser en til NOS FerieundersOkelsen 970, NOS Ferieundersokelsen 974 og NOS Ferieundersøkelsen ) Resultatene av ferieundersøkelsen i 979 vil bli offentliggjort seinere.

20 9 Landsdeler (tab. 5, 57, 62 og 63) Landsdelene er definert på folgende måte: Landsdel Fylker ØstlandetØstfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark Sørlandet Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal Trøndelag Sor-TrOndelag, Nord-TrOndelag Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark 7.5. Om helgeturundersokelsen (tab. 54, 55 og 69) Statistisk Sentralbyrå gjennomførte en undersøkelse i juni 976 over helgeturene i helgen juni og en undersokelse i august 976 over helgeturene i helgen august. Undersøkelsene bygger på intervjuer med 528 personer i juni og 465 personer i august. Som helgetur er regnet turer i helgene med -3 overnattinger utenfor helårsboligen. I forbindelse med ferieundersokelsen i 978 ble det også foretatt en helgeturundersøkelse. 8. PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB ) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet (tab. 70) bygger på oppgayer hentet inn av Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene. SLatistikken over innenlandsk rutefart (tab. 7 og 72) er utarbeidd hvert år siden 953 og omfatter i prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger på oppgaver fra de enkelte ruteselskaper. Båtruter i havneområder som ikke er konsjesjonspliktige, er fra 975 tatt med i statistikken. Den innenlandske rutefarten er delt inn i folgende ruteslag: Kystruter (herunder Hurtigruten Bergen - Kirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjoruter og båtruter i havneområder. Bilferjeruter på innsjoer er regnet som ferjeruter. For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk. Trafikkstatistikk for Hurtigruten Bergen - Kirkenes (tab ) har vært utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå fra 947, og bygger på de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de enkelte skip for hver tur. Fra turrapportene får en oppgaver over tallet på passasjerer på de forskjellige strekninger. For årene har en beregnet tallet på passasjerer til og fra alle Hurtigrutens anløpssteder, jfr. tabell 77 i NOS Reiselivsstatistikk 978. Statistikken bygde på en fullstendig oversikt over tallet på passasjerer mellom alle anlopssteder for fire av rutens tretten skip for 978, og slik statistikk for 978 er det derfor ikke mulig å gi. Passasjerkilometer utfort med skip i hurtigruten er for årene beregnet med utgangspunkt i statistikken over tallet på passasjerer mellom alle anlopssteder. Det er lagt faktisk reiselengde til grunn ved disse beregningene. For 978 har en beregnet tallet på passasjerkilometer ved å la det endre seg proporsjonalt med tallet på passasjerer i forhold til PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB. 77 OG 78) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner.

21 20 0. REISEBYRAER (TAB. 79, 80 OG 8) Omsetningsstatistikk for reisebyråer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden 970. I Reisebyråloven av 4. november 948 (med tillegg av 30. juni 959 og 20. desember 956) er det definert hva somer reisebyravirksomhet. Slikvirksomhet går i korthet ut på produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltpersoner og grupper i inn- og utland. Statistikken omfatter bare reisebyråer med full bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge som er tatt med. Statistikken omfatter 235 salgskontorer. Av disse har en fått svar fra 220. En har beregnet seg fram til omsetningen for de byråene som en ikke har mottatt oppgave fra.. HYTTEFORMIDLING (TAB. 82, 83 OG 84) Tabellene bygger på en undersokelse som er foretatt av Oppland distriktshogskole. UndersOkel - sen omfatter alle hytter mv. som var utstyrt for selvhusholdning og som ble leid ut gjennom et organisert formidlingsapparat. Hytter som ble leid ut direkte fra eierne er ikke med. Dette gjelder også hytter mv. som er knyttet til et hotell/motell mv. og hvor en må vaske seg og spise i fellesanlegg. UndersOkelsen baserer seg på opplysninger fra utleiebyråene. Det er funnet fram til i alt 43 slike organisasjoner. Opplysninger om gjennomsnittlig årsinntekt for hytteeierne for de forskjellige tekniske standarder (tabell 84) er hentet fra noteringen til 6 av de største norske utleiebyråene. For definisjon av landsdeler vises til aysnitt 7.4. Standard for hytter mv. i tabell 84 er definert på følgende måte: Standard Minstekrav til enhetene Standard : Standard 2: Standard 3: Standard 4: Strøm - elektrisk oppvarming - innlagt kaldt og varmt vann - WC og dusj Strom - elektrisk oppvarming - innlagt vann StrOm Restgruppe - enheter som ikke innfrir noen av de tre forste standarddefinisjonene, dvs. ikke har strom eller innlagt vann.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1997 Statistics on Travel 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1999 Statistics on Travel 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Camping i Norge 1984-1994

Camping i Norge 1984-1994 95/7 Rapporter Reports Jan-Erik Lystad Camping i Norge 984-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Ferieundersøkelsen 2005

Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk D 365 Ferieundersøkelsen 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statisikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Innovasjon i hovedstadsregionen

Innovasjon i hovedstadsregionen Innovasjon i hovedstadsregionen Regionalt innovasjonsprogram for Osloregionen, Presentasjon i møte i partnerskapet 14. juni 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer