NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN ISSN

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien 0 0,0 Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser NOS: Norges offisielle statistikk SM: Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk sentralbyrå SSB: Statistisk sentralbyrå Abbreviations in source references NOS: Norway's Official Statistics MB: Monthly Bulletin of Statistics, published by the Central Bureau of Statistics CBS: The Central Bureau of Statistics of Norway PDC Printing Data Center 1990 OMSLAG: Design: Strand & Lund AS Forsidefoto: Husmo Baksidefoto: Mi ttet Trykk: Aasens Trykkerier AS

3 Preface The Statistical Yearbook of Norway 1990 contains figures for recent years from various fields of Norwegian official statistics. The yearbook also contains main figures from other countries selected from international statistics. The figures make up 548 tables classified according to subject and give information on subjects like environment, population, social conditions, industrial life and economy. In this year's edition, the 109th issue, the selection of tables is mainly identical to last year's issue. However, fifteen tables with figures of less importance have been replaced by new figures for foreign born by country of birth, families by type of family, consumption expenditure per household, production of crude oil and natural gas, stock and loan capital. The tables containing figures on the merchant fleet, parliamentary elections and the national accounts have been revised. The Statistical Yearbook is a practical reference book for private and professional use. With its comprehensive index and source references the yearbook is also a good starting point for all who search more detailed statistics. The various departments of the CBS have contributed to the yearbook. It is edited by the Information department, where Ms. Anne Marie Øygarden and Mrs. Elly Lie did a major part of the work with the publication. Central Bureau of Statistics, Oslo, 25 May 1990 Arne Olen Idar Møglestue

4 Forord Statistisk årbok 1990 inneholder tall for de nærmeste foregående år fra ulike områder av norsk offisiell statistikk, foruten hovedtall for andre land hentet fra internasjonal statistikk. Tallene som er stilt sammen i 548 tabeller ordnet etter emneområde, gir opplysninger om blant annet naturmiljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi. I årets utgave, den 109. i rekken av årbøker, er utvalget av tabeller stort se tt det samme som i fjorårsutgaven. 15 tabeller med mindre aktuelle tall er dog sløyfet for å gi plass til nye tall om blant annet de utenlandsfødtes fødeland, ulike familietyper, husholdningers forbruksutgifter, utvinning av råolje og naturgass, aksje- og lånekapital. Tabellene med opplysninger om handelsflåten, om stortingsvalgene og de med tall fra nasjonalregnskapsstatistikken er omarbeidet. Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Med et omfattende stikkordregister og kildehenvisninger er årboka dessuten et godt utgangspunkt for dem som ønsker å finne fram til mer detaljert statistikk. De fleste enhetene i SSB har bidra tt til årboka. Den er redigert av Informasjonsavdelingen, hvor konsulent Anne Marie Øygarden og kontorsekretær Elly Lie har stått for det meste av arbeidet med publikasjonen. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 25. mai 1990 Arne Øien Idar Møglestue

5 Innhold Contents Side Page Tabellregister Index of tables 6 Oversikt over geografiske forhold Survey of geography 23 Tabelldel Tables Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 30 Sosiodemografiske emner Socio-demographic subject matters 21 Befolkning Population Helseforhold og helsetjenste Health conditions and health services Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions 120 Sosioøkonomiske emner Socio-economic subject matters 32 Arbeidskraft Labour Lønn Wages and salaries Personlig inntekt og formue Personal income and property Personlig forbruk Private consumption Boliger og boforhold Housing and housing conditions 184 Næringsøkonomiske emner Industrial subject matters 40 Generelle næringsøkonomiske emner General industrial subject matters Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction Utenrikshandel External trade Varehandel Internal trade Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Tjenesteyting Services 324 Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters 50 Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other general economic subject matters Offentlig forvaltning Public administration Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit 364 Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organizations 61 Administrative emner Administrative matters Politiske emner Politics 386 Svalbard Svalbard 393 Internasjonale oversikter International tables 395 Mål og vekt Measures and weight 464 Alfabetisk saksregister 465 Alphabetical index 479 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli 1989 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Standarder for norsk statistikk Standards for Norwegian Statistics 491

6 6 Tabellregister Index of tables Tabell Side Table Page NATURRESSURSER OG NATURMILJØ 1 Samlet areal, areal etter høyde over havet, og kystlinje. Fylke 2 Vernede områder etter lov om naturvern. Antall og areal. Fylke 3 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft. Fylke 4 Energibruk utenom energisektorene 5 Direkte energibruk i norske sektorer Forurensningsutslipp til luft 7 Utslipp til luft etter kilde 8 Utslipp til luft etter næring 9 Reserveregnskap for metaller 10 De viktigste fiskebestandene 11 Meteorologiske forhold 12 Gjenvinning av avfall 13 Kommunale avfallsbehandlingsanlegg etter anleggstype 14 Utrangerte motorkjøretøyer og tilhengere NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 1 Total area, area by hight above sea level, and length of coastline. County. 2 Protected areas. Number and area County 3 Potential, operational and not operational water power. County 4 Use of energy goods outside the energy section 5 Direct use of energy goods in Norwegian sectors 6 Emission of air pollutants 7 Emissions to air by source 8 Emissions to air by industry 9 Reserve accounts for metals 10 Main fish stocks 11 Climate 12 Recovery of waste 13 Municipal waste treatment plants by type of plant 14 Scrapped motor vehicles and trailers SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 21 Befolkning 15 Folkemengde ved folketellingene 16 Folkemengde og folketilvekst 17 Folkemengde, areal og folketetthet. Fylke 18 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylke 19 Areal og folkemengde i tettsteder med minst innbyggere 20 Areal og folkemengde. Kommune 21 Folkemengde etter kjønn, ekteskapelig status og alder 22 Folkemengde etter kjønn og alder 23 Framskrevet folkemengde, 31. desember Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap 25 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap etter tidligere statsborgerskap 26 Utenlandsfødte etter kjønn, alder og fødeland 27 Familier etter familietype og tallet på barn under 18 år. Fylke 28 Familier etter familietype. Absolutte tall og prosent. Hele landet Barnefamilier etter antall barn under 20 (18). Hele landet 30 Samboerpar med minst et felles barn etter tallet på barn i samboerfellesskapet 31 Enslige etter kjønn og alder 32 Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse 33 Folkemengdens bevegelse 34 Folkemengdens bevegelse. Fylke 35 Fødte 36 Fruktbarhet. Fylke SOCIO-DEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS 21 Population 15 Population at population censuses 16 Population and increase of population 17 Population, area and population density. County 18 Population in densely and sparsely populated areas. County 19 Area and population of urban settlements with inhabitants or more. 20 Area and population. Municipality 21 Population by sex, marital status and age 22 Population by sex and age 23 Projected population, 31 December Foreign citizens by sex, age and citizenship 25 Naturalizations by previous citizenship 26 Foreign born by sex, age and country of birth 27 Families by type of family and number of children of age under 18 years. County 28 Families by type of family. Absolute figures and per cent. The whole country Families with children of age under 20 (18). The whole country 30 Cohabitant couples with at least one common child by number of children in the cohabitation 31 Single persons by sex and age 32 Private households. Figures for type/ size of household 33 Vital statistics 34 Vital statistics. County 35 Births 36 Fertility. County

7 Tabell Side 37 Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall Fruktbarhet etter alder for gifte og ikke-gifte kvinner Fødte etter barnets nummer Barnetall i ekteskap av ulik varighet Inngåtte ekteskap etter ektefellenes tidligere ekteskapelige status Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse Ekteskapshyppigheter for ugifte, etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Beregnet andel av gifte menn og kvinner som vil bli skilt før en viss alder Flyttinger innenlands og flyttinger til og fra Norge 47 Nettoinnflytting. Fylke 48 Flyttinger til og fra fylkene 49 Flyttinger til og fra Norge, etter land Flyttinger innenlands og til og fra Norge, etter flytternes kjønn og alder Yrkesaktive utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og yrkesfelt Dødsfall og dødelighet Dødelighet etter kjønn og alder Forventet gjenstående levetid Dødelighetstabeller. Forventet gjen-. stående levetid 68 7 Table 37 Age-specific fertility rates, total fertility and reproduction rates 38 Age-specific fertility rates for married and non-married women 39 Births by parity 40 Number of children in marriages of different duration 41 Marriages by previous marital status of partners 42 Average age at marriage 43 Marriage rates for unmarried persons, by sex and age 44 Divorces and separations. 45 Estimated percentage of married males and females who are expected to get divorced before a certain age 46 Internal migration, immigration and emigration 47 Net migration. County 48 Migration to and from counties 49 Immigration and emigration, by country 50 Internal migration,.immigration and emigration, by sex and age of migrants 51 Economically active foreign.citizens, by sex, age and occupational group 52 Deaths and death rates 53 Mortality rates by sex and age 54 Expectation of life 55 Life tables. Expectation of life Page Helseforhold og helsetjeneste 56 Døde omkring fødselen og i første leveår Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak Spedbarnsdødelighet Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Dødsfall etter alder og årsak Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Dødsfall og dødelighet ved selvmord blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Kremasjoner Utførte svangerskapsavbrudd blant kvinner, etter alder Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke Utførte steriliseringer blant menn og kvinner, etter alder. Fylke Helseinstitusjoner etter institusjonstype Pasientbelegg ved sykehus og sykehjem Driftsutgifter etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner Helsepersonell. Fylke Yrkesaktive leger etter hovedstillings næringsgruppe. Fylke Health conditions and health services 56 Perinatal deaths and infant deaths Infant deaths by age intervals and cause 58 Infant mortality rates 59 Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases 60 Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms 61 Deaths by age and cause of death 62 Deaths by occupational and other accidents, by age 63 Violent deaths by sex and age 64 Deaths and death rates from suicide, by sex and age 65 Cremations Induced abortions among women, by age 67 Induced legal abortions. Woman's county of residence 68 Induced sterilizations by sex and age County 69 Health institutions by type of institution 70 Patient population in hospitals and nursing homes 71 Operating expenditure by category for various types of health institutions 72 Health personnel. County 73 Economically active physicians by industrial group for main occupation County

8 Tabell 74 Personell i kommunehelsetjenesten Fylke 75 Innskrevne pasienter og besøk i hjemmesykepleien. Fylke 76 Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer 77 Summarisk meldte tilfelle av infeksjonssykdommer 78 Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose 79 Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter kjønn og primærsete 80 Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper 81 Sykedager etter kjønn og alder 82 Andel med ulike sykdommer blant personer i ulike aldersgrupper 83 Kontakter med helsetjenesten på grunn av sykdom i ulike aldersgrupper 84 Vernepliktige etter høyde 85 Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet for vernepliktige. Fylke Side Table Page 74 Personnel in municipal health service County Registered patients and visits paid in home-nursing. County Notified cases of infectious diseases Summary notified cases of infectious diseases New cases of bacillary tuberculosis New cases of cancer diagnosed, by sex and primary site 80 New cases of cancer, by age 81 Days with illness by sex anduge 82 Percentage with specific diseases by age 83 Contact with the health service due to disease in different age groups 84 Conscripts by height 85 Average height and swimming ability of conscripts. County Utdanning og skolevesen 86 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn 87 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Fylke 88 Skoler, lærere og elever 89 Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull 90 Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt 91 Grunnskoler. Elever 92 Overgang fra grunnskole til videregående utdanning 93 Videregående skoler Elever under lov om videregående opplæring, etter kurstype og studieretning Fullført utdanning under lov om videregående opplæring Universiteter og høgskoler. Studenter Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå, kjønn og fagfelt Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Deltakere etter kjønn og organisasjon Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner. Kurs, deltakere og timer. Fylke Personer tildelt doktorgrad, etter kjønn, tittel og fagområde Universiteter. Personale Forskningspersonale og forskningsårsverk, etter sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde og sektor for utførelse Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter utgiftstype og sektor for utførelse Driftsutgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter sektor for utførelse og fagområde Education and educational institutions 86 Persons 16 years and over, by highest. education completed and sex Persons 16 years and over, by highest education completed. County Schools, teachers and pupils Pupils by type of school and age in per cent of registered population Pupils by class level, sex and field of study Primary schools. Pupils Pupils going from primary and lower secondary school to upper secondary education Upper secondary schools Pupils under the Upper Secondary Education Act, by type of course and area of study Completed education under the Upper Secondary Education Act Universities and colleges. Students Persons who completed an education, by educational level, sex and field of study Adult education organized by popular education organizations. Number of participants by sex and organization Adult education. Number of courses, participants and lessons. County Doctor's degrees, by sex, title and field 101 Universities. Personnel 102 Research personnel and man-years of research, by sector of performance 103 Expenditure on research and experimental development, by source of funds and sector of performance Expenditure on research and experimental development, by kind of expenditure and sector of performance Operating expenditure on research and experimental development, by sector of performance and field of science 100

9 Tabell Side 24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid 106 Folkemengde etter tilslutning til trossamfunn. Landsdel Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio etter programtype Norsk rikskringkasting. Sendetid i fjernsynet etter programtype Personer i alder 9-79 år med tilgang til radio- og fjernsynstilbud Radiolytting og fjernsynsseing blant personer 9-79 år. Lytter- og seerandeler Fag- og forskningsbibliotek Folke- og skolebibliotek Aviser Kinoer Teater og opera Garantiinntekter, kunstnerlønner og -stipend Deltaking i forskjellige kulturaktiviteter av personer år Besøk ved gudstjeneste eller religiøst møte av personer år 120 Andel av personer år med medlemskap i ulike foreninger 121 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemskap 122 Kommuner etter målbruk. Bokmål/nynorsk 123 Bokmål og nynorsk i grunnskolen (hovedmål). Fylke 124 Andel av personer på ferietur i forskjellige årstider 125 Personer etter utøving av frilufts- og mosjonsaktiviteter 126 Personer etter om de eide/disponerte fritidshus 25 Sosiale forhold og sosialvesen 127 Folketrygden. Kontantstønad under sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet Folketrygden. Stønad under sykdom og ved fødsel Folketrygden. Arbeidsløshet Folketrygden. Alderspensjon. Fylke Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet Folketrygden. Uførepensjoner. Fylke Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte, ugifte og skilte og separerte forsørgere. Fylke Folketrygden. Meldte yrkesskader etter kjønn og næring 135 Folketrygden. Barnepensjon. Fylke Sosialhjelp. Fylke Table Page 24 Culture, time use, holidays and leisure 106 Population by religious denomination Region Religious and philosophical communities outside Church of Norway Norwegian Broadcasting Corporation Hours of radio broadcasting by type of programme Norwegian Broadcasting Corporation Hours of television broadcasting by type of programme Persons 9-79 years old with access to radio and television penetration Radio listening and television of persons 9-79 years old. Ratings Special and research libraries Public and school libraries Newspapers Cinema theatres Theatre and opera Guarantee income, stipends and scholarships to artists Participation in different kinds of cultural activities, by persons years old Visits to divine services and other religious meetings, by persons years old Percentage of persons years with membership in different kinds of associations The Norwegian Confederation of Sports. Associations and membership Municipalities by language used in administration. «Bokmål» and «nynorsk' Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») in primary and lower secondary school (principal language). County Percentage of persons on holiday in different seasons Persons by participation in outdoor life and exercises Persons, by ownership/disposal of holiday house Social conditions and social services. 127 National Insurance. Allowances during sickness and childbirth. Cases of allowance terminated National Insurance. Benefits during sickness and childbirth National Insurance. Unemployment National Insurance. Old-age pension County National Insurance. Cases of rehabilitation allowance discontinued National Insurance. Disability pensions. County National Insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried and divorced and separated supporters County National Insurance. Reported injuries by sex and industry National Insurance. Children's benefits. County Social care. County 115

10 Tabell Side 137 Barnetrygden. Stønadsmottakere etter tallet på barn. Fylke Barnevern. Barn under vernetiltak Barnehjem 140 Barnehager. Fylke 141 Adopterte 142 Aldershjem og aldershjemsavdelinger ved kombinerte institusjoner 143 Hjelpeordninger for hjemmene 144 Avdelinger i ` institusjoner for alkoholikere og narkomane. Plasser og innleggelser 145 Forbruk av brennevin, vin og øl 146 Forbruk av brennevin, vin og øl pr innbygger 15 år og over 147 Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl 26 Rettsforhold og rettsvesen 148 Forbrytelser etterforsket av politiet Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og forseelsens art Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art, personens kjønn og alder Forskjellige typer tilgang og avgang i fengselsanstalter, etter personens kjønn og type reaksjon Belegget i fengselsanstaltene etter personens kjønn og type anstalt/type reaksjon 153 Tilbakefall i en 3-årsperiode blant siktede for forbrytelser 154 Tvistemål avgjort ved rettene 155 Ferdigbehandlede konkursbo og akkordforhandlingsbo 156 Utleggsforretninger og tvangsauksjoner 157 Ektepakter 158 Overformynderier Table Page 137 Family allowances. Allowance recipients by number of children. County Child welfare. Children under protection Children's homes Kindergartens. County Adopted persons Old people's homes and old-age departments in combined institutions Social home-help services Wards in institutions for alcoholics and drug addicts. Beds and admissions Consumption of alcoholic beverages Consumption of alcoholic beverages per capita 15 years and over Consumers' expenditure on alcoholic beverages The law and legal institutions 148 Crimes investigated by the police Sanctions in cases of misdemeanour, by type of sanction and type of misdemeanour Sanctions in crime cases by type of sanction, sex and age of the person Different, types of increase and decrease in prison institutions, by sex of the person and type of sanction Population in penal institutions by sex of the person and type of institution/ type of sanction Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes Disputes dealt with by the courts Bankruptcy proceedings and compositions closed Foreclosures and forced sales Marriage settlements Public trustee offices 127 SOSIOØKONOMISKE EMNER SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS 32 Arbeidskraft 159 Personer i alder år etter kjønn, ekteskapelig status og sosioøkonomisk gruppe 160 Personer år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus 161 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder 162 Sysselsatte og utførte timeverk pr uke, etter kjønn og næring 163 Sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus 164 Sysselsatte etter kjønn og avtalt/vanlig' arbeidstid pr. uke 165 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn/alder 166 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn og tidligere sysselsetting 167 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter søkingens varighet 168 Arbeidsformidling 169 Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse Labour 159 Population aged by sex, marital status and socio-economic group Population years by sex, marital status and labour force status Employed persons by sex, marital status and age Employed persons and number of' man-hours worked per week, by sex and industry Employed persons by sex and status Employed persons by sex and settled /average working hours per week Non-employed persons seeking work by sex/age Non-employed persons seeking work` by sex and work experience Non-employed persons seeking work by duration of unemployment Labour exchange Unemployed registered at the Employment Offices 132

11 Tabell Side 170 Statens embets- og tjenestemenn, etter kjønn. Departementer og underliggende etater Sysselsatte på norske skip, etter nasjonalitet, kjønn, stilling om bord og skipenes fart Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet Personer 16 år og over, e tter yrkesaktivitet og kjønn. Fylke Sysselsatte etter kjønn og yrke Yrkesaktive 16 år og over med arbeidstid timer eller mer, etter kjønn og næring Pendlere 16 år og over i arbeid i uka oktober 1980, etter kjønn, alder og næring/landsdel Andel av sysselsatte som er utsa tt for ulike arbeidsmiljøproblemer Arbeidskonflikter Arbeidskonflikter etter næring Arbeidskonflikter etter varighet Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Landsorganisasjonen i Norge. Medlemmer Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Medlemmer Akademikernes Fellesorganisasjon Medlemmer Arbeidstakersammenslutninger ikke tilsluttet Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund eller Akademikernes Fellesorganisasjon Medlemmer Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer Arbeidsgiversammenslutninger Table Page 170 Central government employees by sex. Ministries and subordinate services Employed persons on Norwegian vessels, by nationality, sex,. occupation and trade of vessels Wage earners by ordinary travel time to work Persons 16 years and over, by economic activity and sex. County Employed persons by sex and occupation Economically active persons 16 years and over with at least working hours, by sex and industry Commuters 16 years and over at work in the week October 1980, by sex, age and industry/region Percentage of employed persons who are exposed to different work environment problems Work stoppages Work stoppages by industry Work stoppages by duration Work stoppages by working days lost The Norwegian Federation of Trade Unions. Members Confederation of Vocational Unions Members Federation of Norwegian Professional Associations. Members Associations of wage earners not affiliated Federation of Trade Unions, Confederation of Vocational Unions or Federation of Professional Associations Members Central organizations and other nation-wide associations for wage earners. Members Employers' associations Lønn 188 Timefortjeneste i bergverksdri ft og industri 189 Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon 190 Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet 191 Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i hotell- og restaurantdrift 192 Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart 193 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner 194 Månedsfortjeneste for funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon 195 Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel 196 Månedsfortjeneste for funksjonærer i forretnings- og sparebanker 197 Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet 198 Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting Wages and salaries 188 Hourly earnings in mining and manufacturing Hourly earnings of workers in manufacturing establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Hourly earnings in private construction. Adult male workers Average earnings of employees in hotels and restaurants Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade Monthly earnings of salaried employees in business, professional and labour associations Monthly earnings of salaried employees in establishments affiliated with the Confederation of Norwegian Business and Industry Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of salaried employees in commercial and savings banks Monthly earnings of salaried employees in insurance activity Monthly earnings of salaried employees in business services 155

12 Tabell 199 Månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn 200 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket 201 Månedsfortjeneste for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 202 Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere 34 Personlig inntekt og formue 203 Personlige skattytere etter inntekt 204 Personlige skattytere. Tall for skattytergruppe / skatteklasse / kjønn / alder / ekteskapelig status / yrkesstatus / formue /inntekt 205 Personlige skattytere etter kjønn og inntekt 206 Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike sosioøkonomiske grupper 207 Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes gjennomsnittsverdi 208 Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes gjennomsnittsverdi i ulike bruttoi nntektsgrupper 209 Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over. Indeks for løpende og faste priser 210 Gjennomsnittlig disponibel inntekt Tall for ulike husholdningstyper og hovedinntektstakernes kjønn/sosioøkonomiske status / alder / husholdningens nettoformue / landsdel / kommunestørrelse 211 Husholdninger etter husholdningens disponible inntekt. Tall for hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske status/alder/husholdningens nettoformue/landsdel/kommunestørrelse 212 Inntektsregnskap for husholdninger Tall for husholdningstyper 213 Inntektsregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status 214 Formuesregnskap for husholdninger. Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status 215 Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakers alder 35 Personlig forbruk 216 Månedlig konsumprisindeks 217 Konsumprisindeks. Konsumgruppe 218 Konsumprisindeks. Leveringssektor 219 Indekstall for enkelte varer og varegrupper i konsumprisindeksen og priser på matvarer i Forbruksutgift pr. husholdning pr. år, etter vare- og tjenestegruppe 221 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år for forskjellige husholdningstyper, etter vare- og tjenestegruppe Side Table Page 199 Monthly earnings of central government employees Monthly earnings of employees in publicly maintained schools Monthly earnings of employees in health services and social welfare Monthly earnings of local government employees Personal income and property 203 Personal taxpayers by income Personal taxpayers. Figures for taxpayer group / exemption group / sex /age / marital status / occupational status / property / income Personal taxpayers by sex and income Tax return account for persons 17 years and over. Income and deduction entries on an average in different socio-economic groups Tax return account for persons 17 years and over. Income and deducation entries on an average Tax return accounts for persons 17 years and over. Income and deduction entries on an average in different gross income groups 209 Tax return account for persons 17 years and over. Index for current prices and fixed prices 210 Average available income. Figures for different types of household and sex/socio-economic status/age of main income earner/net property of households/region/size of municipality Households by available income of households. Figures for sex/socioeconomic status/age of main income earner/net property/region/size of municipality 212 Income account for households. Figures for different types of household. 213 Income account for households. Figures for socio-economic status of main income earner Property account for households. Figures for socio-economic status of main income earner Property account for households by age of the main income earner Private consumption 216 Consumer price index, by month Consumer price index. Consumption group Consumer price index, by delivery sector Index numbers for some commodities and commodity groups in the Consumer Price Index and retail prices of some food items in Consumption expenditure per household per year, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year, for various types of household, by commodity and service group 182

13 Tabell 222 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i grupper for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske status, etter vareog tjenestegruppe Side Andel av husholdninger med fritidshus, bitog andre varige forbruksvarer Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige bostedsstrøk, etter vareog tjenestegruppe Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i forskjellige landsdeler, etter vare- og tjenestegruppe Table Page 222 Consumption expenditure per household per year in groups for socioeconomic status of the main income earner, by commodity and service group Percentage of households with holiday house, car and other durable consumer goods Consumption expenditure per household per year in various residential areas, by commodity and service group Consumption expenditure per household per year in various regions, by commodity and service group Boliger og boforhold 226 Bosatte i privatboliger etter botetthet Landsdel 227 Bebodde privatboliger etter boligens utstyr. Landsdel 228 Bebodde privatboliger etter hustype Landsdel 229 Bebodde privatboliger etter husets byggeår. Landsdel 230 Gjennomsnittlig avstand til ulike typer service Housing and housing conditions 226 Occupants of private dwellings, by density of occupation. Region Occupied private dwellings, by sanitary equipment. Region Occupied private dwellings by type of building. Region Occupied private dwellings by construction period of the building: Region Average distance to service of diffe- rent types 186 NÆRINGSØKONOMISKE EMNER INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS 40 Generelle næringsøkonomiske emner 231 Etterskuddspliktige skattytere ved kommune- og fylkesskattelikningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere ved statsskattelikningen og fellesskattelikningen, etter skattytergruppe Etterskuddspliktige skattytere etter næring Etterskuddspliktige skattytere lignet etter petroleumsskatteloven Etterskuddspliktige skattytere. Selgende gruppe og etterskuddspliktige med gevinst av betydelig aksjesalg Aksjestatistikk Lager av utvalgte varer Volumindeks over lagerhold Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 239 Jord- og skogeiendommers landareal, etter fylke og etter eiendomsstørrelse. 240 Åpen åker etter bruken 241 Jordbærdyrking, bringebærdyrking og grønnsakdyrking på friland. Fylke. 242 Veksthusgartnerier etter veksthusareal. Bedrifter med 300 m 2 og over Veksthusgartnerier. Veksthusareal etter bruken. Fylke 244 Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær 245 Husdyr General industrial subject matters 231 Corporations by municipal and county tax assessment, by taxpayer group Corporations by central government tax assessment and joint tax assessment, by taxpayer group Non-personal taxpayers by industry Non-personal taxpayers assessed by the Petroleum Tax Act Non-personal taxpayers. Shareholders organizing a major sale of a company's shares and non-personal taxpayers with profits from major sales of shares Stock statistics Stocks of selected commodities Index numbers of volume of stocks Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling 239 Land area belonging to agricultural and forest properties, by county and by size of property Crop land by use Cultivation of strawberries, raspberries and field-grown vegetables County Greenhouse nurseries by area of greenhouses. Holdings with 300 m2 and over Greenhouse nurseries. Area of greenhouses by use. County Orchards. Holdings with at least 50 fruit trees Livestock 196

14 Tabell Side 246 Driftsenheten som inntektskilde/ gjennomsnittsalder for personlige brukere, etter fylke og etter størrelsen på jordbruksareal i drift. Enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Driftsenheter etter jordbruksareal i drift Driftsenheter etter jordbruksareal i drift. Fylke Jordbruksareal. Fylke Husdyr. Fylke Driftsenheter med husdyr av forskjellige slag, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for Pelsdyr, tamrein og bikuber Driftsenheter med forskjellige vekster, og gjennomsnittlig areal pr. enhet av korn, potet og eng, etter fylke og etter størrelse på jordbruksareal i drift Maskiner i jordbruket Forbruk av handelsgjødsel og kraftfor Avling. Kg pr. dekar Avling i jordbruket. Enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Fylke 203' 259 Avling i hagebruket Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til folkemat Husdyrsykdommer. Behandlede tilfelle og besetninger, etter dyreart Jordbrukets totalregnskap Regnskapsresultater i jordbruket Bøndenes inntekt og formue. Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt, formue og skatt for bruker og ektemake Bøndenes inntekt og formue. Driftsenheter etter likningsmåte og fylke/ bruksstørrelse/alder på brukeren, Bøndenes inntekt og formue. Samlet pensjonsgivende inntekt, formue og skatt for brukere og ektemaker Skogtaksering. Produktivt skogareal i alt og etter bonitet. Distrikt Skogtaksering. Stående volum og årlig tilvekst. Distrikt Skogeiendommer etter størrelse på produktivt skogareal. Fylke Avvirket trevirke. Fylke Eiendommer med avvirkning. Avvirkning administrert av skogeier. Framdrevet skogsvirke etter transportutstyr Skogkultur, skogreising og skoggrøfting Skog- og utmarksbranner Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer Skogbrukets totalregnskap Felt storvilt og irregulær avgang av storvilt Småviltjakt Jegere som løste jegeravgiftskort Table Page 246 The holding as source of net income and holders' average age by county and by size of holding Holdings by size of agricultural area. 248 Holdings by agricultural area. County Agricultural area. County Livestock. County Holdings keeping livestock of different kinds and livestock per holding, by county and by size of holding Livestock products for sale, home consumption and feed Fur-bearing animals, reindeer and beehives Holdings cultivating various crops, and average area of grain, potato and meadows, by county and by size of holding Farm machinery Consumption of fertilizers and of concentrated feed Crop yield. Kg per decare Agricultural production. Holdings with at least 5 decares of agricultural area. County Horticultural production Public meat inspection. Carcasses approved for human consumption Animal diseases. Cases and herds treated by species of animal Aggregate account of agriculture Operating results of farms The holders' income and property Average pensionable income, property and taxes for holder and spouse The holders' income and property. Number of holdings by way of assessment and county/agricultural area in use/age of the holder The holders' income and property Pensionable income, property and taxes, total, for holders and spouses Forest appraisement. Productive forest area, total and by site class. Region Forest appraisement. Growing stock and annual increment. Region Forest properties by size of productive forest area. County Roundwood cut. County Properties with cutting of roundwood Removals under management by the owner. Removals by type of transport equipment Forest regeneration, afforestation and forest drainage Forest and outfield fires Forest roads completed Aggregate account of forestry Big game felled and irregular reduction of big game Small game hunting Hunters buying hunting tax cards 214

15 Tabell Side 279 Produsentpriser på jordbruksvarer Jordbrukets prisindeks Månedlig prisindeks for jordbruksprodukter Priser for ubarket bartretømmer Prisindeks for fisk ved salg fra fisker Fiskere og registrerte fiskebåter Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag Fangstmengde etter ilandføringsfylke og fiskeslag Fangstverdi etter ilandføringsfylke og fiskeslag Bruken av fangsten i fiskeriene Lofotfisket etter skrei. Bruken av fangsten og deltakingen Lofotfisket etter skrei. Fangstmåte Lakse- og sjøaurefiske Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av laks og regnbueaure og slaktet mengde. Fylke Selfangst Småhvalfangst Driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter over 13 meter Fiskets totalregnskap Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 297 Regnskapsstatistikk for olje- og gassvirksomhet, bergverksdrift og industri Resultatregnskap og balanse 298 Bedrifter og sysselsatte, etter størrelse og næringsområde 299 Regnskapsstatistikk for olje- og gassvirksomhet, bergverksdrift og industri. Nøkkeltall for ulike næringshovedg r u pp e r/ko n ku r ra nsetype r 300 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri. Hovedtall etter næringshovedgruppe 301 Bedrifter og sysselsatte, etter lønnskostnadsandel og næringsområde Bergverksdrift og industri. Hovedtall 303 Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass 304 Bergverksdrift og industri. Hovedtall Fylke 305 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri. Sysselsatte etter næringsområde 306 Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktige varer 307 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri. Bedrifter og sysselsatte, etter næringshovedgruppe. Fylke 308 Meieridrift 309 Produksjon av råolje og naturgass 310 Produksjon av råolje og naturgass pr felt 311 Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd pr. 31. desember Table Page 279 Prices received by farmers for agricultural commodities Index of agricultural prices Monthly index of prices of farm products Prices of unbarked coniferous timber Index of first hand prices of fish Fishermen and registered fishing boats Catch by landing month and fish species Quantity of catch, by place of landing and fish species Value of catch, by place of landing and fish species Disposition of landings of fish Spawning cod in Lofoten. Disposition of landings and participation Spawning cod in Lofoten. Fishing gear used Salmon and sea trout fisheries Rearing of fish. Units with slaughtering of salomon and rainbow trout and slaughtered quantity. County Sealing Small-whale catching Operating results of whole-year operated fishing boats over 13 metres Aggregate account of fishery Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply 297 Statistics of accounts for oil and gas activity, mining and manufacturing. Income statement and balance sheet Establishments and persons engaged, by size and industry division Statistics of accounts for oil and gas activity, mining and manufacturing Key figures for different industry major groups/competitive types Oil extraction, mining, quarrying and. manufacturing. Principal figures by industry major group Establishments and persons engaged, by share of compensation of employees and industry division Mining, quarrying and manufacturing Principal figures Principal figures for crude oil and natural gas production Oil extraction, mining, quarrying and manufacturing. Principal figures. County Oil extraction, mining, quarrying and manufacturing. Persons engaged by industry division Mining, quarrying and manufacturing Production of principal commodities Oil extraction, mining, quarrying and manufacturing. Establishments and persons engaged, by industry major group. County Dairying Production of crude oil and natural gas Production of crude oil and natural gas per field Petroleum reserves in fields with a development plan per 31 December

16 Tabell Side 312 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel ikke besluttet utbygd pr. 31. desember Påløpte investeringskostnader i utvinving og rørtransport av råolje og naturgass Arl ig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe Månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Elektrisitetsforsyning Produksjon av elektrisk kraft. Fylke Tilgang og bruk av elektrisk kraft Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. Fylke Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter Salg av petroleumsprodukter. Fylke Netto sluttforbruk av energibærere Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne Prosentvis fordeling av forbruket, etter hovedgrupper av energibærere Produksjon av viktige energibærere Gjennomsnittspriser på elektrisitet levert til forbruk. Fylke Produsentprisindeks Table Page 312 Petroleum resources on the Norwegian continental shelf not yet fully appraised per 31 December Accrued investment costs in crude petroleum and natural gas production and pipeline transport Annual index of industrial production, by industry major group Monthly index of industrial production Electricity supply Production of electric energy. County Supply and use og electric energy Net consumption of electric energy, by consumer group. County Deliveries of petroleum products Deliveries of petroleum products County Final consumption of individual forms of energy Total energy consumption and losses in final comsumption Percentage share of consumption, by individual forms of energy Production of principal energy commodities Electricity. Deliveries for consumption Average unit price. County Producer price index Bygge- og anleggsvirksomhet 328 Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter næringsundergruppe 329 Verdi av bygge- og anleggsarbeid, etter prosjekt 330 Privat bygge- og anleggsvirksomhet Hovedtall for bedrifter registrert i fylket 331 Bygg satt i gang etter brukerens næring 332 Fullførte bygg etter brukerens næring 333 Fullførte leiligheter etter bygningstype 334 Fullførte boliger. Fylke 335 Fullførte leiligheter etter antall rom Fylke 336 Byggekostnadsindeks 337 Byggekostnadsindeks for anlegg 44 Utenrikshandel 338 Innførsel og utførsel 339 Utførsel av råolje og naturgass 340 Innførsel av viktige varer 341 Utførsel av viktige varer 342 Innførsels- og utførselsverdi, etter land 343 Innførsels- og utførselsverdi, etter viktige land og varegrupper 344 Indekser for utenrikshandelen Building and construction 328 Contract construction. Principal figures by industry sub-group Value of construction work, by project group Contract construction. Principal figures for establishments registered in the county Building work started by industry Buildings completed by industry Dwelling units completed by type of building Dwellings completed. County Dwelling units completed by number of rooms. County Building cost index Building cost indices for constructions External trade 338 Imports and exports 339 Export of crude oil and natural gas 340 Imports of principal commodities Exports of principal commodities 342 Value of imports and exports, by country 343 Imports and exports, by principal countries and commodity groups Index numbers of external trade Varehandel 345 Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe og næringsområde Varehandel. Hovedtall etter omsetningsgruppe og næringsområde Internal trade 345 Internal trade. Principal data by industry group Internal trade. Principal figures by size (measured by employment) and division Internal trade. Principal figures by size (measured by sales) and division 284

17 Tabell 348 Varehandel. Hovedtall etter næringshovedgruppe. Fylke 349 Regnskapsstatistikk for engroshandel og detaljhandel. Resultatregnskap og balanse 350 Regnskapsstatistikk for engroshandel og detaljhandel. Nøkkeltall for ulike næringsgrupper 351 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. Varegrupper 352 Indekser for engroshandel 353 Verdiindeks for detaljomsetningen Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen gruppert etter næring 355 Detaljpriser på en del matvarer og dagligvarer 46 Samferdsel og reiseliv 356 Passasjer- og godstransport på kysten. Rutefart 357 Godstransport på kysten. Leie- og egentransport. 358 Hurtigruta Bergen-Kirkenes. Passasjertransport og godstransport 359 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter registertilhørighet 360 Norskregistrerte skip ikke tatt med i statistikken over handelsflåten 361 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter skipenes art 362 Norskregistrerte skip. Tonnasje etter skipenes registertilhørighet, art og alder bruttotonn 363 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje, etter skipenes registertilhørighet og størrelse 364 Norsk ordinært skipsregister. Tilgang og avgang av skip og tonnasje 365 Norsk Internasjonalt Skipsregister. Tilgang og avgang av skip og tonnasje. 366 Norskregistrerte handelsskip i opplag 367 Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat 368 Norskregistrerte skip i utenriksfart Driftsresultat etter skipets art 369 Fraktindekser, turfrakter 370 Registrerte småbåter 371 Sjøulykker 372 Innenlandsk persontransport etter transportmåte 373 Innførsel og utførsel, etter transportmåte og varegruppe 374 Innenlandsk godstransport etter transportmåte 375 Norges Statsbaner. Banenett, rullende materiell, trafikk og personer sysselsatt 17 Side Table Page Internal trade. Principal figures by major group. County 284 Statistics of accounts for enterprises in wholesale and retail trade. Income statement and ballance sheet 287 Statistics of accounts for wholesale and retail trade. Key figures for different industry groups 288 Price index for domestic supply. Commodity groups 290 Indices for wholesale trade 290 Index numbers of value of retail sales 291 Price index for retail trade. Consumer price index according to industry group 292 Retail prices of some food and daily items Transport, communication and tourism Coastwise transport of passengers and goods. Scheduled service 294 Coastwise transport of goods. Transport for hire or reward and on own account. 294 Express Coastal Liner Bergen Kirkenes. Passenger traffic and freight traffic 295 Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of register 295 Vessels registered in Norwegian ship registers not included in the statistics of the merchant fleet 295 Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of vessel 296 Vessels registered in Norwegian ship registers. Tonnage by type of register, type of vessel and age of vessels gross tons 296 Vessels registered in Norwegian ship registers. Vessels and tonnage, by type of register and size of vessels 297 Norwegian ordinary ship register. Increase and decrease of vessels and tonnage 297 Norwegian International Ship Register. Increase and decrease of vessels and tonnage 298 Norwegian registered merchant vessels laid up 298 Vessels in Norwegian ocean transport Operating results 299 Vessels registered in Norwegian ship registers in ocean transport. Operating result by type of vessel 299 Shipping freight indices, voyage freights 300 Registered small boats 300 Marine casualties 300 Domestic passenger transport by mode of transport 301 Imports and exports, by mode of transport and commodity group 302 Domestic goods transport by mode of transport 304 Norwegian State Railways. Network, mobile equipment, traffic and persons employed 305

18 Tabell Side 376 Norges Statsbaner. Driftsregnskap Offentlige veier. Fylke Førstegangsregistrerte motorkjøretøyer og tilhengere Motorkjøretøyer og tilhengere. Fylke Motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype Førerkort etter klasse, kjønn og alder Eierskifte for brukte motorkjøretøyer og tilhengere Resultatregnskap for rutebiltrafikk Fylke Kjøretøyer registrert for godstransport, nyttelast og kjørelengde pr. dieseldrevet kjøretøy, etter kjøretøy gruppe Leiebiltransport. Fylke Drosjebiltransport. Fylke Veitrafikkulykker med personskade Personer drept eller skadd, etter traffkantgruppe og måned/fylke Veitrafikkulykker med personskade Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og alder Veitrafikkulykker med personskade Personer drept eller skadd, etter alder Veitrafikkulykker med personskade Motorkjøretøyer innblandet Trafikken på flyplasser med ruteanløp Registrerte motordrevne luftfartøyer etter type Ruteflyging Resultatregnskap for luftfartsselskaper Reisevalutainntekter og -utgifter Hoteller og andre overnattingssteder. Tallet på hoteller, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter hotellgruppe og sesong Hoteller og andre overnattingssteder. Kapasitet, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Fylke Hoteller og andre overnattingssteder Gjestedøgn etter formålet med hotell- 318 oppholdet og sesong 399 Campingplasser. Tallet pa plasser og overnattinger. Fylke Hotell- og restaurantdrift. Resultatregnskap og balanse Postverket. Poststeder, personer sysselsatt og trafikk Postverket. Resultatregnskap Teleekspedisjonssteder for publikum Telefontilknytninger. Fylke/bykommuner Telefon-, telegram- og telekstrafikk Televerket. Resultatregnskap Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap Table Page 376 Norwegian State Railways. Operating account Public roads. County New registrations of motor vehicles and trailers Road motor vehicles and trailers County Road motor vehicles and trailers, by type of vehicle Driving licence by class, sex and age Change of ownership of used motor vehicles and trailers Operating account for scheduled road transport. County Registered road goods vehicles, carrying capacity and average of kilometres done per vehicle run with diesel oil, by type of vehicle Unscheduled freight transport by road County Taxi transport. County Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by group of road-users and month/ county Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured, by group of road-users and age Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed og injured, by age Road traffic accidents involving personal injury. Motor vehicles involved Traffic at the airports with scheduled service Engine-driven aircraft registered by type Scheduled air service Profit and loss account for aviation companies Foreign travel receipts and expenditure Hotels and similar establishments Number of hotels, arrivals, guestnights and utilization of capacity, by hotel category and season Hotels and similar establishments. Capacity, quest-nights and utilization of capacity. County Hotels and similar establishments Guest-nights by purpose of the hotel accommodation and season Camping sites. Number of sites and guest-nights. County Operation of hotels and restaurants Profit and loss account and balance sheet Norwegian Postal Administration. Post offices, persons employed and traffic Norwegian Postal Administration.. Profit and loss account Places of telecommunication service. for the public Telephone connections. County/urban municipalities Telephone calls, telegrams and telex traffic Norwegian Telecommunications Administration. Profit and loss account Norwegian Broadcasting Corporation Operating account 323

19 Tabell Side 408 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser og personer sysselsatt Table Page 408 Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed Tjenesteyting 409 Forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Hovedtall etter næringsundergruppe Forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Hovedtall Fylke Renovasjon og reingjøring og vaskeri- og renserivirksomhet. Hovedtall etter næringsundergruppe Renovasjon og reingjøring og vaskeriog renserivirksomhet. Hovedtall. Fylke Bilverksteder mv. Hovedtall etter næringsgruppe Bilverksteder mv. Hovedtall Arkitektvirksomhet og byggteknisk konsulentvirksomhet Services 409 Business services and machinery equipment rental and leasing. Principal figures by industry sub-group Business services and machinery equipment rental and leasing. Principal figures. County Sanitary and similar services and laundries, laundry services and cleaning and dyeing plants. Principal figures by industry sub-group Sanitary and similar services and laundries, laundry services and cleaning and dyeing plants. Principal figures. County Car repair shops etc. Principal figures by industry Car repair shops etc. Principal figures Architectural and other technical services connected with construction Principal figures 327 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER 50 Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner 416 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse Privat konsum Bruttonasjonalprodukt etter næring Bruttoinvestering i fast kapital, etter art og næring Faktorinntekt etter næring Lønnskostnader e tter næring Driftsresultat etter næring Faktorinntekt etter institusjonell sektor Offentlig forvaltning. Inntekter, utgi fter og sparing Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing Finansinstitusjoner. Inntekter, utgifter og sparing Ikke-personlige foretak. Inntekter, utgifter og sparing Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner Sparing Utførte timeverk e tter næring. Lønnstakere og selvstendige Bruttonasjonalprodukt e tter næring Artige volum- og prisendringer i prosent Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Årlige volum- og prisendringer i prosent Privat konsum etter hovedgruppe. Arlig volum- og prisendringer i prosent. 341 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS 50 National accounts and other general economic subject matters 416 Expenditure on gross domestic product Private consumption expenditure Gross domestic product by kind of activity Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity Factor income by kind of activity Compensation of employees by kind of activity Operating surplus by kind of activity Factor income by institutional sector General government. Income, expenditure and saving Households. Income, expenditure and saving Financial institutions. Income, expenditure and saving Incorporated enterprises. Income, expenditure and saving Production and income. Main relations Saving Man-hours worked by kind of activity Employees and self-employed Gross domestic product by kind of activity. Annual percentage change in volume and prices Expenditure on gross domestic product. Annual percentage change in volume and prices Private final consumption expenditure, by main group. Annual percentage change in volume and prices 341

20 Tabell 434 Bruttoinvestering i, fast kapital etter art og næring. Arlige volum- og prisendringer i prosent 435 Utenriksregnskap. Sammendrag 436 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap 437 Eksport av varer og tjenester 20 Side Table Page 434 Gross fixed capital formation, by type of capital goods and kind of activity 342 Annual percentage change in volume and prices Balance of payments. Summary Balance of payments. Capital account Exports by type of commodity, Import av varer og tjenester Imports by type of commodity Offentlig forvaltning Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art Oversikt over skattelikningen.... Oversikt over skattelikningen etter skattytergruppe Innbetalt inntekts- og formuesskatt Statskassen. Løpende utgifter etter formål Statskassens skatteinntekter Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter, etter art 357 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter, etter art 358 Kommune- og fylkesskattelikningen Fylke 359 Fylkeskommunenes driftsutgifter etter hovedkapittel 360 Kommunenes driftsutgifter etter hovedkapittel 360 Statsforvaltningen. Finansiell balanse 361 Folketrygdfondet. Balanse Kommuneforvaltningen. Finansiell balanse Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Tosidig bistand etter mottakerland Finansinstitusjoner, penger og kreditt 455 Offentlige og private banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Offentlige og private banker. Resultatregnskap Forretningsbanker og sparebanker Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån Forretningsbanker og sparebanker Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd Private kredittforetak. Balanse Private kredittforetak. Resultatregnskap 461 Private finansieringsselskaper. Balanse 462 Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap 463 Forsikringsselskaper. Balanse 464 Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Public administration 439 General government. Income and outlay, by type Survey of tax assessment Survey of tax assessment, by taxpayer group Revenue from income and property taxation Central government, fiscal account Expenditure by functions Tax revenue of the Central government Social security accounts. Income and outlay, by type Local government. Income and outlay, by type Municipal and county tax assessment County Counties' current expenses by main chapter Municipal current expenses by main chapter Central government. Financial balance sheets National Insurance Fund. Balance sheets Local government. Financial balance sheets Public expenditure for development aid and international, humanitarian relief work Public expenditure for development aid etc. Bilateral assistance by recipient countries Financial institutions, money and credit 455 Public and private banks. Balance sheets by group of banks and financial instrument Public and private banks. Working account Commercial banks and savings banks Average rates of interest and commissions on utilized loans Commercial banks and savings banks Average rates of interest on deposits Private credit enterprises. Balance sheets Private credit enterprises. Working account Private financial companies. Balance sheets Private financial companies. Working account Insurance companies. Balance sheets Life insurance companies. Working account 373

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

Statistisk månedshefte 1/97

Statistisk månedshefte 1/97 C 374 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 1/97 Monthly Bulletin of Statistics 1/97 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

35PERSONLIG FORBRUK.., ^..., 7 40 GENERELLE NÆRINGSØKONOMISKE EMNER,..., JORDBRUK, S KOGBRUK, J AKT, FI S KE O8 FANGST 8

35PERSONLIG FORBRUK.., ^..., 7 40 GENERELLE NÆRINGSØKONOMISKE EMNER,..., JORDBRUK, S KOGBRUK, J AKT, FI S KE O8 FANGST 8 INNHOLD SIDE SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER.,,..,,.,..., 1 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD O G HELSET J ENE S TE....... 2 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570856 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95 C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 8/95 Monthly Bulletin of Statistics 8/95 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn i

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1994 Volume Ill Survey. C 244 Norges offisielle statistikk

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1994 Volume Ill Survey. C 244 Norges offisielle statistikk C 244 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 994 Hefte III Oversikt Population Statistics 994 Volume Ill Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

C 394 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Skogstatistikk 7995. Forestry Statistics 1995

C 394 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Skogstatistikk 7995. Forestry Statistics 1995 C 394 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 7995 Forestry Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer