STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY"

Transkript

1 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

2 Standardtegn. Explanation of Symbols. Tall kan ikke forekomme. Category not applicable Oppgave mangler.. Data not available Tall kan ikke oppgis Not for publication Null Nil Mindre enn en halv av den 0 f Less than half of unit brukte enhet j 0,0 j employed Foreløpig eller anslått tall * Provisional or estimated figure Brudd i den loddrette Break in the homogeneity of serie Brudd i den vannrette serie Forkortelser i kildeangivelser a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Abbreviations in source references. NOS NOS Norges Offisielle Statistikk. Norway's Official Statistics. Stat. månedshefte Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Monthly Bull. Monthly bulletin of statistics, published by the Central Bureau of Statistics. Byrået Statistisk Sentralbyrå. The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway. GRØNDAHL & SØNS BOKT&YKKEBJ, OSLO

3 Forord Statistisk årbok inneholder som tidligere årganger oppgaver for de siste år fra de forskjellige områder av norsk statistikk og en avdeling med internasjonale oppgaver. Årsoppgavene er som oftest ført fram til eller. For en stor del av tabellene finnes oppgaver for tidligere år i eldre årbøker og i Statistiske Oversikter og. Av nye opplysninger som er tatt inn, nevnes tabeller fra Folketellingen 0 over personer som eier personbil, fordelt etter stilling, private husholdninger etter husholdningstype og størrelse, familiekjerner etter tallet på ugifte barn og barnas alder, ekteskap etter mannens og hustruens alder, og bestående ekteskap etter barnetall. Videre nevnes en tabell over månedsfortjeneste for ansatte i helsestellet. På den annen side er enkelte tidligere tabeller sløyfet. Det gjelder en tabell fra Jordbrukstellingen over bruk med regulært salg av forskjellige landbruksprodukter, tabell over gassforsyning og tabell over månedsfortjeneste for ansatte i bank og forsikringsvirksomhet. En del av de internasjonale tabeller er som vanlig satt opp i samarbeid med de statistiske byråer i Danmark, Finland og Sverige. Det er tatt inn en ny tabell over veitrafikkulykker i de nordiske land. Som tidligere har Byrået under utarbeidingen av en del tabeller fått hjelp av offentlige og private institusjoner. Førstesekretær Charles W. Røgeberg har stått for redaksjonen av publikasjonen. S t a t i s t i s k S e n t r a l b y r å, Oslo,. juli. Petter Jakob Bjerve Rolf Drag vold

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway contains, as previous volumes, data for the last years from the various fields of Norwegian statistics and a section of international statistics. As a rule, annual figures are given up to or. Information for previous years will be found in previous yearbooks and in Statistical Survey and. Among the new tables included in the present edition are some tables relating to the Population Census 0, with data on persons owning private cars by occupation, private households by type and size of household, family nuclei by number of unmarried children and age of the children, marriages by age of husband and wife, and marriages by number of children. Furthermore may be mentioned a table on monthly earnings of employees in health services. On the other hand some few tables in the previous edition have been omitted. Mr. Charles W. Røgeberg has been in charge of the editing of the yearbook. C e n t r a l B u r e a u of S t a t i s t i c s, Oslo, July. Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

5 Innhold Contents Kapitler: Chapters: I. Geografiske og meteorologiske oppgaver Geography and climate II. Befolkning og medisinalforhold Population and health... III. Arbeidsmarked Labour market IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production* forestry and hunting VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction VIII. Utenrikshandel External trade IX. Innenlandsk handel Internal trade X. Sjøtransport Water transport XI. Annen samferdsel Other transport and communications... XII. Offentlige finanser Public finance XIIT. Penger og kreditt Money and credit XIV. Priser Prices ' XV. Lønninger Wages and salaries XVI. Sosiale forhold Social conditions XVII. Rettsforhold Justice and crime XVIII. Undervisning, kultur m.v. Education, culture, etc XIX. Valg Elections XX. Svalbard S'alb: rd XML Internasjonale oversikter International tables Alfabetisk innboldsliste side * Alphabetical index, page * Mål og vekt, side 0 Measures and weight, page 0. Side Innhold Contents * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * Page Tabelldel Tables I. Geografiske og meteorologiske oppgaver. Tabell Side. Geografiske oppgaver. Administrative inndelinger. Meteorologiske forhold II. Befolkning og medisinalforhold.. Hjemmehørende folkemengde.... Flateinnhold og hjemmehørende folkemengde. Folketelling 0... Hjemmehørende folkemengde etter fylke. Hjemmehørende folkemengde i de enkelte kommuner. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Folketelling 0 0. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder. Folketellinger Prognose for hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder I. Geography and climate. Table Page. Geography. Administrative divisions. Climate II. Population and health.. Resident population. Area and resident population. Population census 0. Resident population by counties.. Resident population of the municipalities. Resident population in densely and sparsely populated areas. Population census 0 0. Resident population by sex and age. Population censuses 0. Forecast of resident population by sex and age

6 Tabell Side. Hjemmehørende folkemengde etter alder, pr Kvinner pr. 000 menn. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Folketelling 0. Personer født i utlandet. Folketelling 0. Fremmede statsborgere bosatt i Norge. Folketellinger. Personer utenfor Statskirken. Folketellinger. Yrkesbefolkningen i en del forstadskommuner etter arbeidssted. Folketelling 0. Personer med yrke etter alder. Folketelling 0. Gifte kvinner og gifte yrkeskvinner. Prosent. Folketelling 0... Hjemmehørende folkemengde etter næring. Folketellinger 0. Personer år og mer etter levevei. Folketellinger. Personer som eier personbil etter stilling. Folketelling 0. Bebodde bygg, leiligheter og bosatte etter bygg type. Folketelling 0 0. Leiligheter og husholdninger. Folketelling 0. Leiligheter etter utstyr. Folketelling 0. Private husholdninger etter hovedpersonens kjønn, husholdningstype og størrelse. Folketelling 0. Familiekjerner etter tallet på ugifte barn og barnas alder. Folketelling 0. Ekteskap etter mannens og hustruens alder. Folketelling 0... Bestående ekteskap etter barnetall. Folketellinger 0 og 0. Folkemengdens bevegelse 0. Folkemengdens bevegelse i fylker og i de større byer. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status. Gjennomsnittlig alder ved giftermål. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder. Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder 0. Skilsmisser og separasjoner 0. Skilsmisser etter ektefellenes alder 0. Fødte og dødfødte. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Table Page. Resident population by age, per 000. Females per 000 males.... Resident population by sex, age and marital status. Population census 0. Persons born abroad. Population census 0. Aliens living in Norway, by country of citizenship. Population censuses. Persons outside the National Church. Population censuses.... Economically active population in some suburban municipalities by working place. Population census 0. Economically active population by age. Population census 0. Married females, total and economically active. Percentages. Population census 0. Resident population by industry. Population censuses 0. Persons years of age or more by economic activity. Population censuses. Persons owning private car by occupation. Population census 0. Inhabited buildings, dwelling units and occupants by type of building. Population census 0 0. Dwelling units and households. Population census 0. Dwelling units by equipment. Population census 0. Private households by sex of head of household, type and size of household. Population census 0. Family nuclei by number of unmarried children and age of the children. Population census 0. Marriages by age of husband and wife. Population census I0.... Marriages by number of children. Population censuses 0 and 0. Vital statistics and migration statistics 0. Vital statistics and migration statistics by counties and for the principal towns. Marriages by marital status of partners. Average age at marriage. Marriages by ages of bride and groom. Marriage rates for single persons, by sex and age 0. Divorces and separations 0. Divorces by ages of wife and husband 0. Live births and stillbirths. Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates

7 * Tabell Side. Levendefødte etter ekteskapets varighet og barnets nummer Levendefødte pr. 000 innbyggere. Dødeligheten i. leveår. Dødeligheten i. leveår etter fylke. Dødeligheten. Døde etter kjønn og alder. Dødeligheten etter fylke. Kremasjoner. Dødeligheten etter kjønn og alder. Dødelighetstabeller. Middellevetiden 0. Utvandrede til oversjøiske land etter bestemmelsesland. Flytninger til og fra Norge. Flytninger mellom grupper av spredtbygde og tettbygde kommuner 0. Flyttede personer etter kjønn og alder 0. Medisinalpersonale og apotek.... Sykehus, kur og pleiehjem.... Belegget i psykiatriske sykehus, sykehjem og privatpleie. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose. Dødeligheten av tuberkulose.... Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer 0. Døde etter alder og dødsårsaker.. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødsårsaker blant barn under år. Dødeligheten av hjertesykdommer. Voldsomme dødsfall. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker. Vernepliktige etter høyde og stridsdyktighet Table Page. Live births, by duration of marriage and order of birth 0. Live births per 000 population.. Infant mortality rates. Infant mortality by counties.... Number of deaths and mortality rates. Deaths by sex and age. Number of deaths by counties... Cremations. Mortality rates by sex and age... Life tables. Expectation of life 0. Emigrants to oversea countries by country of destination. Immigration and emigration.... Migration movements between sparsely and densely populated municipalities 0. Migrants by sex and age 0. Medical personnel and pharmacies. Hospital establishments. Patient population in mental hospitals, nursing homes and family care. New cases of bacillary tuberculosis. Sex and age specific death rates from tuberculosis. Cases of principal epidemic diseases 0. Deaths by age and causes of death. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms. Causes of death among children under years of age. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases. Violent deaths. Deaths by occupational and other accidents. Conscripts by stature and ability for military service III. Arbeidsmarked.. Sysselsatte lønnstakere 0. Arbeidsformidling. Sysselsatte selvstendige yrkesutøvere 0. Sysselsetting i handelsflåten. Utlendinger som arbeider i Norge. Arbeidsløse fagforeningsmedlemmer. Meldte helt arbeidsløse ved arbeidskontorene. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i bergverksdrift og industri. Arbeidskonflikter. Landsorganisasjonen i Norge.... Funksjonær sammenslutninger.... Arbeidsgiversammenslutninger... 0 IQ. Labour market.. Employed wage earners 0. Labour exchange. Selfemployed 0. Employment in the merchant fleet. Aliens working in Norway. Unemployed trade unionists. Unemployed registered at the employment offices. Weekly working hours for workers in mining and manufacturing.... Labour conflicts. The Norwegian Federation of Trade Unions. Associations of salaried employees. Employers' associations 0

8 * Tabell IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Side. Nasjonalproduktet etter anvendelse 0. Privat konsum. Bruttoinvestering uten lagerendring etter næring. Faktorinntekt etter næring. Faktorinntekt etter inntektstype.. Nasjonalprodukt etter anvendelse i priser. Privat konsum i priser. Private inntekter og utgifter.... Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Øking i nasjonalformuen. Utenriksregnskap 0. Realkapital i priser Table IV. National accounts and balance of payments. Page. Domestic product by category of expenditure 0. Private consumption. Gross fixed capital formation by industry. Factor income by industry. Factor income by distributive shares. Domestic product by category of expenditure at prices. Private consumption at prices. Private income and expenditure... General government income and expenditure. Increase in national wealth. Balance of payments 0. Real capital at prices V. Jordbruk, skogbruk og jakt.. Jordbrukstellingen.... Landarealet. Brukene etter jordbruksarealet... Leide bruk etter leieform. Bruk over dekar 0. Brukernes yrkesforhold og alder. Bruk over dekar. Brukere og ektemaker med yrke utenom bruket. Bruk over dekar. Fagutdanning. Bruk over dekar. Bruk som opphørte som særskilte driftsenheter med over dekar jordbruksareal og. Brukene etter jordbruksarealet.... Åpen åker etter bruken 00. Husdyr 0. Pelsdyr, tamrein og bikuber 0. Jordbruksarealet etter fylke 0. Husdyr etter fylke 0. Våningshus og driftsbygninger i jordbruket 0 0. Arbeidsstyrken på brukene 0. Vanlig arbeidsdag i jordbruket Maskiner i jordbruket 0. Forbruk av kunstgjødsel 0. Avling pr. dekar i prosent av middelsåret 0. Avling i kg pr. dekar. Avling i jordbruket. Avling i hagebruket. Husdyrprodukter. Produksjonstellinger V. Agriculture, livestock production, forestry and hunting.. Census of agriculture... Land area. Holdings by size of agricultural area. Holdings by conditions of tenancy. Holdings with more than decares agricultural land 0. Occupational status and age of farm operators. Holdings with more than decares agric. land. Farm operators and spouses by additional occupation. Holdings with more than decares agric. land. Vocational training. Holdings with more than decares agric. land... Holdings which ceased to exist as separate holdings with more than decares agricultural area. Holdings by size of agricultural area. Crop land by use 00. Livestock 0. Furbearing animals, reindeer and beehives 0. Agricultural area by county 0. Livestock by county 0. Dwelling houses and agricultural buildings 0 0. Labour input on holdings 0. Ordinary working day in agriculture 0. Farm machinery 0. Consumption of fertilizers 0. Crop yield compared with mean annual yield 0. Yield in kg per decare. Agricultural production. Horticultural production. Livestock products according to production surveys

9 * Tabell Side. Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for. Fjøskontrollag. Førstegangskontrollerte slakt.... Jordbrukets totalregnskap. Regnskapsresultater fra jordbruk. Jordskifteverket 0 0. Salg av faste eiendommer. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark Skogarealet etter eiergrupper.... Skogeiendommer etter størrelsen av arealet. Det produktive skogareal etter størrelsen av arealet. Skogtaksering. Avvirket trevirke. Skogkultur, skogreising og skogsgrøfting. Skogkultur og investeringsavgift.. Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer. Tømmerfløting 0. Skog og utmarksbranner. Felt storvilt og betalte rovviltpremier VI. Fiske og fangst.. Fiskeritelling 0 0. Fiskere og farkoster. Fiskerne etter alder. Fiskerne etter deltaking i ulike fiskerier. Gjennomsnittlig varighet av deltakingen. Hovedfarkostene etter lengde og art. Hovedfarkostene etter byggeår, art og lengde 00. Hovedfarkostene etter art, lengde og bruk 00. Beholdning av fiskeredskaper Rorbuer og sjøhus 0 0. Utbytte av fiskeriene 0. Fisket i fjerne farvann 0. Fiskere og fiskefarkoster 0. Maskindrevne fiskefarkoster etter lengde 0. Utbytte av de viktigste fiskeslag 0. Skreifisket og vårtorskefisket i Finnmark, bruken av fangsten og deltakelsen 0. Skreifisket og vårtorskefisket i Finnmark. Fangstmåte 0. Vintersildfisket. Bruken av fangsten og fangstmåte 0. Vintersildfisket. Deltakelsen og redskap brukt 0. Feitsild og småsildfisket. Bruken av fangsten 0 0. Fangstmengde av viktigere fiskeslag etter måned 0. Produks j on av noen viktigere fiske riprodukter 0 Table Page. Livestock products for sale, home consumption and feeds. Milkrecording societies. First time controlled slaughtering. Aggregate accounts of agriculture. Working results of farms. Redistribution of intermixed holdings 0 0. Sales of real property. Average price per unit of assessed site value 0. Forest area by ownership. Forest properties by size of forest area. Productive forest area by size of forest area. Forest appraisement. Roundwood cut. Silviculture. Reforestation and investment levies. Forest motor roads completed.... Timber floating 0. Forest and brushland fires. Game felled and bounties paid for predators killed VI. Fishing, sealing and whaling.. Fishery census 0 0. Fishermen and fishing vessels.... Fishermen by age. Fishermen by participation in different fisheries. Average duration of participation. Main vessels by length and type.. Main vessels by year of construction, type and length 00. Main vessels by type, length and activity 00. Stock of fishing gear 0. Fishermen's quarters and sheds Landings and landed value of fish 0. Fisheries in distant waters 0. Fishermen and fishing vessels Enginedriven fishing vessels by length 0. Landings and landed value of fish by principal species 0. Spawning cod and Finnmark spring cod, disposition of landings and participation 0. Spawning cod and Finnmark spring cod fisheries. Fishing gear used.. 0. Winter herring fishery. Disposition of landings and fishing gear used 0. Winter herring fishery. Participation and fishing gear used 0. Fat herring and small herring fisheries. Disposition of landings Catch of principal species of fish by months 0. Production of some principal fishery products 0

10 '0 Tabell Side. Selfangsten 0. Smålwalfangsten 0. Hvalfangsten 0. Hvalfangstselskapene 0 VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet.. Bergverksdrift og industri. Bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Bergverksdrift og industri etter industrigrupper. Store bedrifter... Bergverksdrift og industri etter fylke. Store bedrifter 0. Bergverksdrift og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft. Store bedrifter. Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktigere varer. Store bedrifter. Meierier. Mjølkemengde og produksjon 0. Meierier. Mjølkemengde, retur og salg 0. Meierier. Produksjon av smør og ost. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Patenter, varemerker og mønster. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Bruttoinvestering. Store bedrifter. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen. Store bedrifter 0. Vannkraften etter fylke. Vannkraften. Viktigere vassdrag.. Elektriske anlegg og installasjoner. Elektrisitetsforsyning. Maskininstallasjon og produksjon av elektrisitet etter fylke. Produksjon og forbruk av elektrisitet etter elektrisitetsområder.... Byggevirksomhet. Leiligheter tatt i bruk Table Page. Sealing 0. Smallwhale catching 0. Whaling 0. Whaling companies 0 VII. Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction.. Mining and manufacturing Ill. Mining and manufacturing. Large establishments Ill. Mining and manufacturing, by groups. Large establishments.... Mining and manufacturing, by counties. Large establishments Mining and manufacturing. Consumption of fuel and electric energy. Large establishments. Mining and manufacturing. Production of principal commodities. Large establishments. Dairies. Production 0. Dairies. Milk received, returned and sold 0. Dairies. Production of butter and cheese. Annual index of industrial production. Monthly index of industrial production. Patents, trademarks and designs. Mining, manufacturing, gas and electricity supply. Gross fixed capital formation. Large establishments. Mining, manufacturing, gas and electricity supply. Composition of gross fixed capital formation. Large establishments 0. Water power, by county. Water power. Principal water courses. Electric plants and installations... Electricity supply. Capacity of installed machinery and production of electricity, by county. Production and consumption of electricity by distribution area... Building construction. Dwelling units completed VIII. Utenrikshandel.. Innførsel og utførsel 0. Innførsel og utførsel av viktigere varer 0 0. Indekser for utenrikshandelen Innførsels og utførselsverdi etter land og varegrupper. Innførsels og utførselsverdi etter land. Innførsels og utførselsverdi og tollintrader etter tollsted Mil. External trade.. Imports and exports 0. Imports and exports of principal commodities 0 0. Index numbers of external trade 0. Value of imports and exports by country and commodity groups... Value of imports and exports by country. Value of imports and exports and duty collected by port of entry..

11 Tabell Side IX. Innenlandsk handel.. Verdiindeks for detaljomsetningen 0. Varehandel 0. Forbrukssamvirket. Lager av viktigere varer. Volumindeks over lagerhold. Landbrukets salgs og innkjøpssamvirke 0. Omsetning av kraftfor. Lovbeskyttede fiskesalgslag X. Sjøtransport.. Registrerte skip. Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten. Handelsflåten etter skipenes art... Handelsflåten etter skipenes alder. Handelsflåten etter skipenes størrelse. Handelsflåten etter skipenes hjemsted. Tilgang og avgang i handelsflåten. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart 00. Registrerte lystmotorbåter 0. Opplagte handelsskip 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes registreringsland 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter anløpshavn i Norge Kystfart 0 0. Norske skips anløp av utenlandske havner 0. Fraktindekser 0. Fraktrater XI. Annen samferdsel. 0. Jernbanenes banenett og trafikk. 0. Jernbanenes forbruk av drivstoffer etc. og elektrisk energi. Jernbanenes driftsresultater. Jernbanenes personale. Jernbanenes rullende materiell.... Statsbanenes bildrift. Forstadsbaner. Sporveier. Motorkjøretøyer. Motorkjøretøyer etter fylke. Førstegangsregistrerte biler 0 0. Lastebilenes transportyteiser Rutebiltrafikk. Offentlige veier. Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Table Page IX. Internal trade.. Index numbers of value of retail sales 0. Wholesale and retail trade 0. Cooperative retail societies. Stocks of principal commodities.. Index numbers of volume of stocks. Agricultural sales and purchasing cooperatives 0. Sales of concentrated feeds. Fishermen's cooperative sales associations X. Water transport.. Vessels on the register. Vessels on the register not included in the merchant fleet. Merchant fleet by types of vessel. Merchant fleet by age of vessels.. Merchant fleet by size of vessels.. Merchant fleet by port of registration of vessels. Increase and decrease in the merchant fleet. Gross freight earnings in ocean transport 00. Registered pleasure motor boats. 0. Merchant vessels laid up 0. Shipping between Norway and foreign countries 0. Shipping between Norway and foreign countries by country of registration 0. Shipping between Norway and foreign countries, by port of call in Norway 0 0. Coasting trade 0 0. Arrivals of Norwegian vessels at foreign ports 0. Freight indices 0. Shipping freight rates XI. Other transport and communications. 0. Railways: Network and traffic.. 0. Railways: Consumption of fuel, etc. and electric energy. Railways: Working results. Railways: Personnel. Railways: Rolling stock. State Railways' motor vehicle services. Suburban railways. Tramways. Motor vehicles. Motor vehicles by counties. New registrations of motor vehicles 0 0. Road goods transport 0. Scheduled road transport. Public roads. Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured in road traffic accidents

12 Tabell Side. Feil av eller ved trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker.... Utlendinger innreist med skip og fly fra ikkenordiske land. Nordmenn utreist til ikkenordiske land. Reisevalutautgifter og inntekter.. Ungdomsherberger, turisthytter o. 0. Godkjente hoteller. Registrerte sivilfly. Ruteflyging. Trafikken på de største flyplassene. Postverket. Telegraf, telefonog radiostasjoner. Telefonapparater. Telefon, telegramog telekstrafikk 0. Telefon, telegram og telekstrafikk med utlandet 0. Telegrafverkets driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap. Norsk Rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting.... Sendetid i radio. Sendetid i fjernsynet XII. Offentlige finanser.. Kommune og statsskattelikningen. Den ordinære kommune og statsskattelikningen. Kommuneskattelikningen etter fylke. Skatteinnbetalinger. Personlige skattytere etter inntektstrinn og skatteklasse. Ikkepersonlige skattytere etter næring 0. Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter. Alminnelig omsetningsavgift. Statens balansekonto. Statsgjelden 00. Statskassens og kommunekassenes nettoutgifter og skatteinntekter.. 0. Kommunenes utgifter og inntekter etter nasjonaløkonomisk gruppering 0. Kommunenes balanse 0. Kommunenes kontantbeholdning, gjeld, m. v 0 XIII. Penger og kreditt.. Fordringer og gjeld overfor utlandet 0. Finansielle balanser for kredittmarkedet 0 Table Page. Faults and defects of traffic units involved in road traffic accidents. Arrivals of foreign travellers by sea and air from nonnordic countries. Departure of Norwegian travellers to nonnordic countries. Foreign travel expenditure and receipts. Youth hostels and tourist huts, etc. 0. Licensed hotels. Civil aircraft on the register.... Scheduled air service. Traffic at the most important air ports. Postal service. Telegraph, telephone and radio stations. Number of telephones. Telephone, telegram and telex traffic 0. Telephone calls, telegram and telex traffic, nondomestic 0. State Telegraph Administration. Working account 0. Norwegian Broadcasting Corporation. Working account. Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licenses and persons employed. Hours of radio broadcasting. Hours of television broadcasting. XII. Public finance.. Municipal and central government tax assessments. Ordinary municipal and central government tax assessments. Municipal tax assessments by counties. Revenue from taxation. Personal taxpayers by income and exemption groups. Nonpersonal taxpayers by industry 0. Net expenditure and tax revenue of the central government. General purchase tax. Central government balance sheet. Central government loans 00. Net expenditure and tax revenue of the central government and the municipalities 0. Municipal expenditure and revenue by national accounting classification 0. Balance sheet of municipalities.. 0. Municipal cash reserves, debt etc. 0 XIII. Money and credit.. Foreign assets and liabilities 0. Credit market. Financial balance sheets 0

13 Tabell Side 0. Norges Bank. Balanser. Norges Bank. Driftsregnskap. Postgiro og Postsparebanken. Balanser. Statsbanker. Balansetall. Statsbanker. Driftsregnskap. Statsbanker. Utlånsvirksomheten.. Forretningsbanker. Balanser. Forretningsbanker. Utlånsrenten.. Forretningsbanker. Driftsregnskap. Sparebanker. Balanser 0 0. Sparebanker. Utlånsrenten. Sparebanker. Driftsregnskap. Forretnings og sparebanker. Balansetall. Forretnings og sparebanker. Innskott over kr. Kredittforeninger o.. Forsikringsselskaper. Balanser.... Livsforsikringsselskaper. Utlån.... Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap. Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap 0. Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer. Branner og brannskader på bygninger, varer og løsøre. Gjensidige brannkasser. Norges Brannkasse. Private pensjonskasser og fond. Balanser. Ihendehaverobligasjonsgjeld 0. Ihendehaverobligasj onsgjelden. Emisjoner og obligasjoner på markedet. Næringenes lån etter långivergrupper. Kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter 0. Valutakurser. Aksjeutbytte. Emisjoner av aksjer. Aksjekursindeks, kurs og utbytte på statsobligasjon. Kjøperkurser for obligasjoner. Prosent XIV. Priser.. Engrosprisindeks etter varegrupper. Engrosprisindeks etter måned.... Indeks for byggekostnader. Produsentpriser på jordbruksvarer Table Page 0. Bank of Norway. Balance sheet... Bank of Norway. Working account. Postal Current Account and Norway's Post Office Savings Bank. Balance sheets. State banks. Balance sheets extracts. State banks. Working account.... State banks. Loan operations.... Commercial banks. Balance sheets. Commercial banks. Interest rate on loans. Commercial banks. Working account. Savings banks. Balance sheets Savings banks. Interest rate on loans. Savings banks. Working account. Commercial and savings banks. Balance sheets extracts. Commercial and savings banks. Deposits over kr. Loan associations etc. Insurance companies. Balance sheets. Life insurance companies. Loans. Life insurance companies. Working account. Life insurance companies. Direct insurance. Nonlife insurance companies. Working account 0. Insurance companies. Premiums on direct insurance. Fires and fire damages on buildings, commodities etc. Mutual fire insurance offices. National Fire Insurance Office... Private pension offices and funds. Balance sheets. Bearer bond debt 0. Issues and market holdings of bearer bonds. Loancapital by borrower and lender groups. Supply of capital to the private sector. Loans for hire purchase contracts 0. Foreign exchange rates. Share dividends. Issue of shares. Index of share prices. Price and yield of government bond. Bid price as percentage of nominal value of bonds XIV. Prices.. Wholesale price index by commodity groups. Wholesale price index by months. Building cost index. Prices received by farmers for agricultural commodities

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Skatt og merverdiavgift i jordbruket

Skatt og merverdiavgift i jordbruket NILF-rapport 2008 6 Agriculture and taxation in Norway Finn G. Andersen Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 203 ISBN 978-82-7077-722-8 Finn G. Andersen Skatt og

Detaljer