STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY"

Transkript

1 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

2 Standardtegn. Explanation of Symbols. Tall kan ikke forekomme. Category not applicable Oppgave mangler.. Data not available Tall kan ikke oppgis Not for publication Null Nil Mindre enn en halv av den 0 f Less than half of unit brukte enhet j 0,0 j employed Foreløpig eller anslått tall * Provisional or estimated figure Brudd i den loddrette Break in the homogeneity of serie Brudd i den vannrette serie Forkortelser i kildeangivelser a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Abbreviations in source references. NOS NOS Norges Offisielle Statistikk. Norway's Official Statistics. Stat. månedshefte Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Monthly Bull. Monthly bulletin of statistics, published by the Central Bureau of Statistics. Byrået Statistisk Sentralbyrå. The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway. GRØNDAHL & SØNS BOKT&YKKEBJ, OSLO

3 Forord Statistisk årbok inneholder som tidligere årganger oppgaver for de siste år fra de forskjellige områder av norsk statistikk og en avdeling med internasjonale oppgaver. Årsoppgavene er som oftest ført fram til eller. For en stor del av tabellene finnes oppgaver for tidligere år i eldre årbøker og i Statistiske Oversikter og. Av nye opplysninger som er tatt inn, nevnes tabeller fra Folketellingen 0 over personer som eier personbil, fordelt etter stilling, private husholdninger etter husholdningstype og størrelse, familiekjerner etter tallet på ugifte barn og barnas alder, ekteskap etter mannens og hustruens alder, og bestående ekteskap etter barnetall. Videre nevnes en tabell over månedsfortjeneste for ansatte i helsestellet. På den annen side er enkelte tidligere tabeller sløyfet. Det gjelder en tabell fra Jordbrukstellingen over bruk med regulært salg av forskjellige landbruksprodukter, tabell over gassforsyning og tabell over månedsfortjeneste for ansatte i bank og forsikringsvirksomhet. En del av de internasjonale tabeller er som vanlig satt opp i samarbeid med de statistiske byråer i Danmark, Finland og Sverige. Det er tatt inn en ny tabell over veitrafikkulykker i de nordiske land. Som tidligere har Byrået under utarbeidingen av en del tabeller fått hjelp av offentlige og private institusjoner. Førstesekretær Charles W. Røgeberg har stått for redaksjonen av publikasjonen. S t a t i s t i s k S e n t r a l b y r å, Oslo,. juli. Petter Jakob Bjerve Rolf Drag vold

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway contains, as previous volumes, data for the last years from the various fields of Norwegian statistics and a section of international statistics. As a rule, annual figures are given up to or. Information for previous years will be found in previous yearbooks and in Statistical Survey and. Among the new tables included in the present edition are some tables relating to the Population Census 0, with data on persons owning private cars by occupation, private households by type and size of household, family nuclei by number of unmarried children and age of the children, marriages by age of husband and wife, and marriages by number of children. Furthermore may be mentioned a table on monthly earnings of employees in health services. On the other hand some few tables in the previous edition have been omitted. Mr. Charles W. Røgeberg has been in charge of the editing of the yearbook. C e n t r a l B u r e a u of S t a t i s t i c s, Oslo, July. Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

5 Innhold Contents Kapitler: Chapters: I. Geografiske og meteorologiske oppgaver Geography and climate II. Befolkning og medisinalforhold Population and health... III. Arbeidsmarked Labour market IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production* forestry and hunting VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction VIII. Utenrikshandel External trade IX. Innenlandsk handel Internal trade X. Sjøtransport Water transport XI. Annen samferdsel Other transport and communications... XII. Offentlige finanser Public finance XIIT. Penger og kreditt Money and credit XIV. Priser Prices ' XV. Lønninger Wages and salaries XVI. Sosiale forhold Social conditions XVII. Rettsforhold Justice and crime XVIII. Undervisning, kultur m.v. Education, culture, etc XIX. Valg Elections XX. Svalbard S'alb: rd XML Internasjonale oversikter International tables Alfabetisk innboldsliste side * Alphabetical index, page * Mål og vekt, side 0 Measures and weight, page 0. Side Innhold Contents * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * Page Tabelldel Tables I. Geografiske og meteorologiske oppgaver. Tabell Side. Geografiske oppgaver. Administrative inndelinger. Meteorologiske forhold II. Befolkning og medisinalforhold.. Hjemmehørende folkemengde.... Flateinnhold og hjemmehørende folkemengde. Folketelling 0... Hjemmehørende folkemengde etter fylke. Hjemmehørende folkemengde i de enkelte kommuner. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Folketelling 0 0. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder. Folketellinger Prognose for hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder I. Geography and climate. Table Page. Geography. Administrative divisions. Climate II. Population and health.. Resident population. Area and resident population. Population census 0. Resident population by counties.. Resident population of the municipalities. Resident population in densely and sparsely populated areas. Population census 0 0. Resident population by sex and age. Population censuses 0. Forecast of resident population by sex and age

6 Tabell Side. Hjemmehørende folkemengde etter alder, pr Kvinner pr. 000 menn. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Folketelling 0. Personer født i utlandet. Folketelling 0. Fremmede statsborgere bosatt i Norge. Folketellinger. Personer utenfor Statskirken. Folketellinger. Yrkesbefolkningen i en del forstadskommuner etter arbeidssted. Folketelling 0. Personer med yrke etter alder. Folketelling 0. Gifte kvinner og gifte yrkeskvinner. Prosent. Folketelling 0... Hjemmehørende folkemengde etter næring. Folketellinger 0. Personer år og mer etter levevei. Folketellinger. Personer som eier personbil etter stilling. Folketelling 0. Bebodde bygg, leiligheter og bosatte etter bygg type. Folketelling 0 0. Leiligheter og husholdninger. Folketelling 0. Leiligheter etter utstyr. Folketelling 0. Private husholdninger etter hovedpersonens kjønn, husholdningstype og størrelse. Folketelling 0. Familiekjerner etter tallet på ugifte barn og barnas alder. Folketelling 0. Ekteskap etter mannens og hustruens alder. Folketelling 0... Bestående ekteskap etter barnetall. Folketellinger 0 og 0. Folkemengdens bevegelse 0. Folkemengdens bevegelse i fylker og i de større byer. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status. Gjennomsnittlig alder ved giftermål. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder. Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder 0. Skilsmisser og separasjoner 0. Skilsmisser etter ektefellenes alder 0. Fødte og dødfødte. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Table Page. Resident population by age, per 000. Females per 000 males.... Resident population by sex, age and marital status. Population census 0. Persons born abroad. Population census 0. Aliens living in Norway, by country of citizenship. Population censuses. Persons outside the National Church. Population censuses.... Economically active population in some suburban municipalities by working place. Population census 0. Economically active population by age. Population census 0. Married females, total and economically active. Percentages. Population census 0. Resident population by industry. Population censuses 0. Persons years of age or more by economic activity. Population censuses. Persons owning private car by occupation. Population census 0. Inhabited buildings, dwelling units and occupants by type of building. Population census 0 0. Dwelling units and households. Population census 0. Dwelling units by equipment. Population census 0. Private households by sex of head of household, type and size of household. Population census 0. Family nuclei by number of unmarried children and age of the children. Population census 0. Marriages by age of husband and wife. Population census I0.... Marriages by number of children. Population censuses 0 and 0. Vital statistics and migration statistics 0. Vital statistics and migration statistics by counties and for the principal towns. Marriages by marital status of partners. Average age at marriage. Marriages by ages of bride and groom. Marriage rates for single persons, by sex and age 0. Divorces and separations 0. Divorces by ages of wife and husband 0. Live births and stillbirths. Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates

7 * Tabell Side. Levendefødte etter ekteskapets varighet og barnets nummer Levendefødte pr. 000 innbyggere. Dødeligheten i. leveår. Dødeligheten i. leveår etter fylke. Dødeligheten. Døde etter kjønn og alder. Dødeligheten etter fylke. Kremasjoner. Dødeligheten etter kjønn og alder. Dødelighetstabeller. Middellevetiden 0. Utvandrede til oversjøiske land etter bestemmelsesland. Flytninger til og fra Norge. Flytninger mellom grupper av spredtbygde og tettbygde kommuner 0. Flyttede personer etter kjønn og alder 0. Medisinalpersonale og apotek.... Sykehus, kur og pleiehjem.... Belegget i psykiatriske sykehus, sykehjem og privatpleie. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose. Dødeligheten av tuberkulose.... Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer 0. Døde etter alder og dødsårsaker.. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødsårsaker blant barn under år. Dødeligheten av hjertesykdommer. Voldsomme dødsfall. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker. Vernepliktige etter høyde og stridsdyktighet Table Page. Live births, by duration of marriage and order of birth 0. Live births per 000 population.. Infant mortality rates. Infant mortality by counties.... Number of deaths and mortality rates. Deaths by sex and age. Number of deaths by counties... Cremations. Mortality rates by sex and age... Life tables. Expectation of life 0. Emigrants to oversea countries by country of destination. Immigration and emigration.... Migration movements between sparsely and densely populated municipalities 0. Migrants by sex and age 0. Medical personnel and pharmacies. Hospital establishments. Patient population in mental hospitals, nursing homes and family care. New cases of bacillary tuberculosis. Sex and age specific death rates from tuberculosis. Cases of principal epidemic diseases 0. Deaths by age and causes of death. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms. Causes of death among children under years of age. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases. Violent deaths. Deaths by occupational and other accidents. Conscripts by stature and ability for military service III. Arbeidsmarked.. Sysselsatte lønnstakere 0. Arbeidsformidling. Sysselsatte selvstendige yrkesutøvere 0. Sysselsetting i handelsflåten. Utlendinger som arbeider i Norge. Arbeidsløse fagforeningsmedlemmer. Meldte helt arbeidsløse ved arbeidskontorene. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i bergverksdrift og industri. Arbeidskonflikter. Landsorganisasjonen i Norge.... Funksjonær sammenslutninger.... Arbeidsgiversammenslutninger... 0 IQ. Labour market.. Employed wage earners 0. Labour exchange. Selfemployed 0. Employment in the merchant fleet. Aliens working in Norway. Unemployed trade unionists. Unemployed registered at the employment offices. Weekly working hours for workers in mining and manufacturing.... Labour conflicts. The Norwegian Federation of Trade Unions. Associations of salaried employees. Employers' associations 0

8 * Tabell IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Side. Nasjonalproduktet etter anvendelse 0. Privat konsum. Bruttoinvestering uten lagerendring etter næring. Faktorinntekt etter næring. Faktorinntekt etter inntektstype.. Nasjonalprodukt etter anvendelse i priser. Privat konsum i priser. Private inntekter og utgifter.... Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Øking i nasjonalformuen. Utenriksregnskap 0. Realkapital i priser Table IV. National accounts and balance of payments. Page. Domestic product by category of expenditure 0. Private consumption. Gross fixed capital formation by industry. Factor income by industry. Factor income by distributive shares. Domestic product by category of expenditure at prices. Private consumption at prices. Private income and expenditure... General government income and expenditure. Increase in national wealth. Balance of payments 0. Real capital at prices V. Jordbruk, skogbruk og jakt.. Jordbrukstellingen.... Landarealet. Brukene etter jordbruksarealet... Leide bruk etter leieform. Bruk over dekar 0. Brukernes yrkesforhold og alder. Bruk over dekar. Brukere og ektemaker med yrke utenom bruket. Bruk over dekar. Fagutdanning. Bruk over dekar. Bruk som opphørte som særskilte driftsenheter med over dekar jordbruksareal og. Brukene etter jordbruksarealet.... Åpen åker etter bruken 00. Husdyr 0. Pelsdyr, tamrein og bikuber 0. Jordbruksarealet etter fylke 0. Husdyr etter fylke 0. Våningshus og driftsbygninger i jordbruket 0 0. Arbeidsstyrken på brukene 0. Vanlig arbeidsdag i jordbruket Maskiner i jordbruket 0. Forbruk av kunstgjødsel 0. Avling pr. dekar i prosent av middelsåret 0. Avling i kg pr. dekar. Avling i jordbruket. Avling i hagebruket. Husdyrprodukter. Produksjonstellinger V. Agriculture, livestock production, forestry and hunting.. Census of agriculture... Land area. Holdings by size of agricultural area. Holdings by conditions of tenancy. Holdings with more than decares agricultural land 0. Occupational status and age of farm operators. Holdings with more than decares agric. land. Farm operators and spouses by additional occupation. Holdings with more than decares agric. land. Vocational training. Holdings with more than decares agric. land... Holdings which ceased to exist as separate holdings with more than decares agricultural area. Holdings by size of agricultural area. Crop land by use 00. Livestock 0. Furbearing animals, reindeer and beehives 0. Agricultural area by county 0. Livestock by county 0. Dwelling houses and agricultural buildings 0 0. Labour input on holdings 0. Ordinary working day in agriculture 0. Farm machinery 0. Consumption of fertilizers 0. Crop yield compared with mean annual yield 0. Yield in kg per decare. Agricultural production. Horticultural production. Livestock products according to production surveys

9 * Tabell Side. Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for. Fjøskontrollag. Førstegangskontrollerte slakt.... Jordbrukets totalregnskap. Regnskapsresultater fra jordbruk. Jordskifteverket 0 0. Salg av faste eiendommer. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark Skogarealet etter eiergrupper.... Skogeiendommer etter størrelsen av arealet. Det produktive skogareal etter størrelsen av arealet. Skogtaksering. Avvirket trevirke. Skogkultur, skogreising og skogsgrøfting. Skogkultur og investeringsavgift.. Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer. Tømmerfløting 0. Skog og utmarksbranner. Felt storvilt og betalte rovviltpremier VI. Fiske og fangst.. Fiskeritelling 0 0. Fiskere og farkoster. Fiskerne etter alder. Fiskerne etter deltaking i ulike fiskerier. Gjennomsnittlig varighet av deltakingen. Hovedfarkostene etter lengde og art. Hovedfarkostene etter byggeår, art og lengde 00. Hovedfarkostene etter art, lengde og bruk 00. Beholdning av fiskeredskaper Rorbuer og sjøhus 0 0. Utbytte av fiskeriene 0. Fisket i fjerne farvann 0. Fiskere og fiskefarkoster 0. Maskindrevne fiskefarkoster etter lengde 0. Utbytte av de viktigste fiskeslag 0. Skreifisket og vårtorskefisket i Finnmark, bruken av fangsten og deltakelsen 0. Skreifisket og vårtorskefisket i Finnmark. Fangstmåte 0. Vintersildfisket. Bruken av fangsten og fangstmåte 0. Vintersildfisket. Deltakelsen og redskap brukt 0. Feitsild og småsildfisket. Bruken av fangsten 0 0. Fangstmengde av viktigere fiskeslag etter måned 0. Produks j on av noen viktigere fiske riprodukter 0 Table Page. Livestock products for sale, home consumption and feeds. Milkrecording societies. First time controlled slaughtering. Aggregate accounts of agriculture. Working results of farms. Redistribution of intermixed holdings 0 0. Sales of real property. Average price per unit of assessed site value 0. Forest area by ownership. Forest properties by size of forest area. Productive forest area by size of forest area. Forest appraisement. Roundwood cut. Silviculture. Reforestation and investment levies. Forest motor roads completed.... Timber floating 0. Forest and brushland fires. Game felled and bounties paid for predators killed VI. Fishing, sealing and whaling.. Fishery census 0 0. Fishermen and fishing vessels.... Fishermen by age. Fishermen by participation in different fisheries. Average duration of participation. Main vessels by length and type.. Main vessels by year of construction, type and length 00. Main vessels by type, length and activity 00. Stock of fishing gear 0. Fishermen's quarters and sheds Landings and landed value of fish 0. Fisheries in distant waters 0. Fishermen and fishing vessels Enginedriven fishing vessels by length 0. Landings and landed value of fish by principal species 0. Spawning cod and Finnmark spring cod, disposition of landings and participation 0. Spawning cod and Finnmark spring cod fisheries. Fishing gear used.. 0. Winter herring fishery. Disposition of landings and fishing gear used 0. Winter herring fishery. Participation and fishing gear used 0. Fat herring and small herring fisheries. Disposition of landings Catch of principal species of fish by months 0. Production of some principal fishery products 0

10 '0 Tabell Side. Selfangsten 0. Smålwalfangsten 0. Hvalfangsten 0. Hvalfangstselskapene 0 VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet.. Bergverksdrift og industri. Bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Bergverksdrift og industri etter industrigrupper. Store bedrifter... Bergverksdrift og industri etter fylke. Store bedrifter 0. Bergverksdrift og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft. Store bedrifter. Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktigere varer. Store bedrifter. Meierier. Mjølkemengde og produksjon 0. Meierier. Mjølkemengde, retur og salg 0. Meierier. Produksjon av smør og ost. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Patenter, varemerker og mønster. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Bruttoinvestering. Store bedrifter. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen. Store bedrifter 0. Vannkraften etter fylke. Vannkraften. Viktigere vassdrag.. Elektriske anlegg og installasjoner. Elektrisitetsforsyning. Maskininstallasjon og produksjon av elektrisitet etter fylke. Produksjon og forbruk av elektrisitet etter elektrisitetsområder.... Byggevirksomhet. Leiligheter tatt i bruk Table Page. Sealing 0. Smallwhale catching 0. Whaling 0. Whaling companies 0 VII. Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction.. Mining and manufacturing Ill. Mining and manufacturing. Large establishments Ill. Mining and manufacturing, by groups. Large establishments.... Mining and manufacturing, by counties. Large establishments Mining and manufacturing. Consumption of fuel and electric energy. Large establishments. Mining and manufacturing. Production of principal commodities. Large establishments. Dairies. Production 0. Dairies. Milk received, returned and sold 0. Dairies. Production of butter and cheese. Annual index of industrial production. Monthly index of industrial production. Patents, trademarks and designs. Mining, manufacturing, gas and electricity supply. Gross fixed capital formation. Large establishments. Mining, manufacturing, gas and electricity supply. Composition of gross fixed capital formation. Large establishments 0. Water power, by county. Water power. Principal water courses. Electric plants and installations... Electricity supply. Capacity of installed machinery and production of electricity, by county. Production and consumption of electricity by distribution area... Building construction. Dwelling units completed VIII. Utenrikshandel.. Innførsel og utførsel 0. Innførsel og utførsel av viktigere varer 0 0. Indekser for utenrikshandelen Innførsels og utførselsverdi etter land og varegrupper. Innførsels og utførselsverdi etter land. Innførsels og utførselsverdi og tollintrader etter tollsted Mil. External trade.. Imports and exports 0. Imports and exports of principal commodities 0 0. Index numbers of external trade 0. Value of imports and exports by country and commodity groups... Value of imports and exports by country. Value of imports and exports and duty collected by port of entry..

11 Tabell Side IX. Innenlandsk handel.. Verdiindeks for detaljomsetningen 0. Varehandel 0. Forbrukssamvirket. Lager av viktigere varer. Volumindeks over lagerhold. Landbrukets salgs og innkjøpssamvirke 0. Omsetning av kraftfor. Lovbeskyttede fiskesalgslag X. Sjøtransport.. Registrerte skip. Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten. Handelsflåten etter skipenes art... Handelsflåten etter skipenes alder. Handelsflåten etter skipenes størrelse. Handelsflåten etter skipenes hjemsted. Tilgang og avgang i handelsflåten. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart 00. Registrerte lystmotorbåter 0. Opplagte handelsskip 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes registreringsland 0. Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter anløpshavn i Norge Kystfart 0 0. Norske skips anløp av utenlandske havner 0. Fraktindekser 0. Fraktrater XI. Annen samferdsel. 0. Jernbanenes banenett og trafikk. 0. Jernbanenes forbruk av drivstoffer etc. og elektrisk energi. Jernbanenes driftsresultater. Jernbanenes personale. Jernbanenes rullende materiell.... Statsbanenes bildrift. Forstadsbaner. Sporveier. Motorkjøretøyer. Motorkjøretøyer etter fylke. Førstegangsregistrerte biler 0 0. Lastebilenes transportyteiser Rutebiltrafikk. Offentlige veier. Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Table Page IX. Internal trade.. Index numbers of value of retail sales 0. Wholesale and retail trade 0. Cooperative retail societies. Stocks of principal commodities.. Index numbers of volume of stocks. Agricultural sales and purchasing cooperatives 0. Sales of concentrated feeds. Fishermen's cooperative sales associations X. Water transport.. Vessels on the register. Vessels on the register not included in the merchant fleet. Merchant fleet by types of vessel. Merchant fleet by age of vessels.. Merchant fleet by size of vessels.. Merchant fleet by port of registration of vessels. Increase and decrease in the merchant fleet. Gross freight earnings in ocean transport 00. Registered pleasure motor boats. 0. Merchant vessels laid up 0. Shipping between Norway and foreign countries 0. Shipping between Norway and foreign countries by country of registration 0. Shipping between Norway and foreign countries, by port of call in Norway 0 0. Coasting trade 0 0. Arrivals of Norwegian vessels at foreign ports 0. Freight indices 0. Shipping freight rates XI. Other transport and communications. 0. Railways: Network and traffic.. 0. Railways: Consumption of fuel, etc. and electric energy. Railways: Working results. Railways: Personnel. Railways: Rolling stock. State Railways' motor vehicle services. Suburban railways. Tramways. Motor vehicles. Motor vehicles by counties. New registrations of motor vehicles 0 0. Road goods transport 0. Scheduled road transport. Public roads. Road traffic accidents involving personal injury. Persons killed or injured in road traffic accidents

12 Tabell Side. Feil av eller ved trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker.... Utlendinger innreist med skip og fly fra ikkenordiske land. Nordmenn utreist til ikkenordiske land. Reisevalutautgifter og inntekter.. Ungdomsherberger, turisthytter o. 0. Godkjente hoteller. Registrerte sivilfly. Ruteflyging. Trafikken på de største flyplassene. Postverket. Telegraf, telefonog radiostasjoner. Telefonapparater. Telefon, telegramog telekstrafikk 0. Telefon, telegram og telekstrafikk med utlandet 0. Telegrafverkets driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap. Norsk Rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting.... Sendetid i radio. Sendetid i fjernsynet XII. Offentlige finanser.. Kommune og statsskattelikningen. Den ordinære kommune og statsskattelikningen. Kommuneskattelikningen etter fylke. Skatteinnbetalinger. Personlige skattytere etter inntektstrinn og skatteklasse. Ikkepersonlige skattytere etter næring 0. Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter. Alminnelig omsetningsavgift. Statens balansekonto. Statsgjelden 00. Statskassens og kommunekassenes nettoutgifter og skatteinntekter.. 0. Kommunenes utgifter og inntekter etter nasjonaløkonomisk gruppering 0. Kommunenes balanse 0. Kommunenes kontantbeholdning, gjeld, m. v 0 XIII. Penger og kreditt.. Fordringer og gjeld overfor utlandet 0. Finansielle balanser for kredittmarkedet 0 Table Page. Faults and defects of traffic units involved in road traffic accidents. Arrivals of foreign travellers by sea and air from nonnordic countries. Departure of Norwegian travellers to nonnordic countries. Foreign travel expenditure and receipts. Youth hostels and tourist huts, etc. 0. Licensed hotels. Civil aircraft on the register.... Scheduled air service. Traffic at the most important air ports. Postal service. Telegraph, telephone and radio stations. Number of telephones. Telephone, telegram and telex traffic 0. Telephone calls, telegram and telex traffic, nondomestic 0. State Telegraph Administration. Working account 0. Norwegian Broadcasting Corporation. Working account. Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licenses and persons employed. Hours of radio broadcasting. Hours of television broadcasting. XII. Public finance.. Municipal and central government tax assessments. Ordinary municipal and central government tax assessments. Municipal tax assessments by counties. Revenue from taxation. Personal taxpayers by income and exemption groups. Nonpersonal taxpayers by industry 0. Net expenditure and tax revenue of the central government. General purchase tax. Central government balance sheet. Central government loans 00. Net expenditure and tax revenue of the central government and the municipalities 0. Municipal expenditure and revenue by national accounting classification 0. Balance sheet of municipalities.. 0. Municipal cash reserves, debt etc. 0 XIII. Money and credit.. Foreign assets and liabilities 0. Credit market. Financial balance sheets 0

13 Tabell Side 0. Norges Bank. Balanser. Norges Bank. Driftsregnskap. Postgiro og Postsparebanken. Balanser. Statsbanker. Balansetall. Statsbanker. Driftsregnskap. Statsbanker. Utlånsvirksomheten.. Forretningsbanker. Balanser. Forretningsbanker. Utlånsrenten.. Forretningsbanker. Driftsregnskap. Sparebanker. Balanser 0 0. Sparebanker. Utlånsrenten. Sparebanker. Driftsregnskap. Forretnings og sparebanker. Balansetall. Forretnings og sparebanker. Innskott over kr. Kredittforeninger o.. Forsikringsselskaper. Balanser.... Livsforsikringsselskaper. Utlån.... Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap. Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap 0. Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer. Branner og brannskader på bygninger, varer og løsøre. Gjensidige brannkasser. Norges Brannkasse. Private pensjonskasser og fond. Balanser. Ihendehaverobligasjonsgjeld 0. Ihendehaverobligasj onsgjelden. Emisjoner og obligasjoner på markedet. Næringenes lån etter långivergrupper. Kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter 0. Valutakurser. Aksjeutbytte. Emisjoner av aksjer. Aksjekursindeks, kurs og utbytte på statsobligasjon. Kjøperkurser for obligasjoner. Prosent XIV. Priser.. Engrosprisindeks etter varegrupper. Engrosprisindeks etter måned.... Indeks for byggekostnader. Produsentpriser på jordbruksvarer Table Page 0. Bank of Norway. Balance sheet... Bank of Norway. Working account. Postal Current Account and Norway's Post Office Savings Bank. Balance sheets. State banks. Balance sheets extracts. State banks. Working account.... State banks. Loan operations.... Commercial banks. Balance sheets. Commercial banks. Interest rate on loans. Commercial banks. Working account. Savings banks. Balance sheets Savings banks. Interest rate on loans. Savings banks. Working account. Commercial and savings banks. Balance sheets extracts. Commercial and savings banks. Deposits over kr. Loan associations etc. Insurance companies. Balance sheets. Life insurance companies. Loans. Life insurance companies. Working account. Life insurance companies. Direct insurance. Nonlife insurance companies. Working account 0. Insurance companies. Premiums on direct insurance. Fires and fire damages on buildings, commodities etc. Mutual fire insurance offices. National Fire Insurance Office... Private pension offices and funds. Balance sheets. Bearer bond debt 0. Issues and market holdings of bearer bonds. Loancapital by borrower and lender groups. Supply of capital to the private sector. Loans for hire purchase contracts 0. Foreign exchange rates. Share dividends. Issue of shares. Index of share prices. Price and yield of government bond. Bid price as percentage of nominal value of bonds XIV. Prices.. Wholesale price index by commodity groups. Wholesale price index by months. Building cost index. Prices received by farmers for agricultural commodities

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistisk månedshefte 1/97

Statistisk månedshefte 1/97 C 374 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 1/97 Monthly Bulletin of Statistics 1/97 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95

C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 8/95. Monthly Bulletin of Statistics 8/95 C 202 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 8/95 Monthly Bulletin of Statistics 8/95 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn i

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer