STATISTISK ÅRBOK 1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK 1970"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than half of unit 0,0 employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser Abbreviations in source references NOS Norges Offisielle Statistikk SM Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå Byrået Statistisk Sentralbyrå NOS Norway's Official Statistics MB Monthly Bulletin of Statistics, published by the Central Bureau of Statistics The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway GRØNDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO

3 Forord Statistisk årbok inneholder oppgaver for de siste år fra de forskjellige områder av norsk statistikk og en avdeling med internasjonal statistikk. Av ny statistikk kan nevnes opplysninger om utgifter til forskning, og om voksenopplæring og folkeopplysning. En del av tabellene for skogbruk, fiske og lønninger er også nye. På den annen side er en del tabeller for jordbruk, skogbruk og sjøfart tatt ut. Som tidligere har Statistisk Sentralbyrå under utarbeidingen av en del tabeller fått hjelp av offentlige og private institusjoner. Byråets administrasjonskontor har stått for redaksjonen av publik asjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. august Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway contains data fo: the last years from the various fields of Norwegian statistics and a section of in ternational statistics. New statistics published in the present edition include data on expenditure on Norwegian research, on adult and popular education. Some of the tables on forestry, fishing and wages and salaries are also new. Seve ral tables relating to agriculture, forestry and shipping are omitted. The Administration Division of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook. Central Bureau of Statistics, Oslo, 1 August Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

5 *5 Innhold Contents Side Page Tabell- Kapitler: Chapters: Innhold del Contents Tables *5 I. Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate 1 4 II. Befolkning og helseforhold Population and health * III. Arbeidsmarked Labour market * IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments * V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production, forestry and hunting * VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling * VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction * VIII. Utenrikshandel External trade * IX. Innenlandsk handel m. v. Internal trade etc. * X. Sjøtransport Water transport * XI. Annen samferdsel Other transport and communications * XII. Offentlige finanser Public finance * XIII. Penger og kreditt Money and credit * XIV. Priser Prices * XV. Lønninger Wages and salaries * XVI. Sosiale forhold Social conditions * XVII. Rettsforhold Justice and crime * XVIII. Undervisning, kultur m. v. Education, culture, etc. * XIX. Valg Elections * XX. Svalbard Svalbard * XXI. Internasjonale oversikter International tables * Alfabetisk sakregister side *19 Alphabetical index, page *27. Mål og vekt, side 324 Measures and weight, page 324. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1969, side 401 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1969, page 401. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), side 405 Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), page 405. I. Geografiske og meteorologiske forhold. Tabell Side 1. Geografiske forhold 1 2. Administrative inndelinger 2 3. Meteorologiske forhold 3 II. Befolkning og helseforhold. 4. Hjemmehørende folkemengde 5 5. Beregnet folkemengde 5 6. Flateinnhold og hjemmehørende folkemengde 6 7. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk Hjemmehørende folkemengde i kommunene 7 I. Geography and climate. Table Page 1. Geography 1 2. Administrative divisions 2 3. Climate 3 H. Population and health. 4. Resident population 5 5. Estimated population 5 6. Area and resident population 6 7. Resident population in densely and sparsely populated areas 6 8. Resident population of the municipalities 7

6 *6 Tabell Side 9. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Framskriving av hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Hjemmehørende folkemengde etter alder, pr Kvinner pr menn Personer utenfor Statskirken Personer med yrke etter kjønn, ekteskapelig status og alder Hjemmehørende folkemengde etter næring Personer 15 år og mer etter levevei Private husholdninger etter hovedpersonens kjønn, husholdningstype og størrelse Bestående ekteskap etter barnetall og varighet Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse etter fylke Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Gjennomsnittlig alder ved giftermål Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Skilsmisser etter ektefellenes alder Fødte Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Levendefødte etter barnets nummer og ekteskapets varighet Levendefødte pr innbyggere Dødelighet i 1. leveår Dødelighet i 1. leveår etter fylke Dødsfall og dødelighet Døde etter kjønn og alder 34. Dødelighet etter fylke 35. Kremasjoner 36. Dødelighet etter kjønn og alder 37. Dødelighetstabeller 38. Middellevetiden 39. Flyttinger til og fra Norge 40. Flyttinger til og fra fylkene 41. Flyttinger etter personenes kjønn og alder 42. Helsepersonale og apotek ved utgangen av året 43. Sykehus, kur- og pleiehjem 44. Belegg og endringer i belegg i psykiatriske sykehus og psykiatriske sykehjem 45. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose 46. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer etter alder 47. Dødelighet av tuberkulose etter kjønn og alder Table Page 9. Resident population by sex and age Projection of resident population by sex and age Resident population by age, per Females per males Persons outside the National Church Economically active population by sex, marital status and age Resident population by industry Persons 15 years of age or more by economic activity Private households by sex of head of household and by type and size of household Marriages by number of children and duration of marriage Vital statistics Vital statistics by county Marriages by marital status of partners Average age at marriage Marriages by age of bride and bridegroom Marriage rates for single persons, by sex and age Divorces and separations Divorces by age of wife and husband Births Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates Live births, by order of birth and duration of marriage Live births per population Infant mortality rates Infant mortality rates by county Number of deaths and mortality rates Deaths by sex and age Mortality rate by county Cremations Mortality rates by sex and age Life tables Expectation of life Immigration and emigration Migration to and from the counties Migration by sex and age of the migrants Medical personnel and pharmacies at the end of the year Hospital establishments Movement of patient population in mental hospitals and nursing homes for mentally diseased New cases of bacillary tuberculosis Cases of principal epidemic diseases, by age Sex and age specific death rates from tuberculosis 31

7 *7 Tabell Side 48. Døde etter alder og årsak Dødelighet av ondartede svulster etter kjønn og alder Dødsårsaker blant barn under 5 år Dødelighet av hjerte-karsykdommer etter kjønn og alder 52. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder 53. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter alder 54. Middelhøyde for vernepliktige Vernepliktige etter høyde 56. Vernepliktige etter stridsdyktighet 57. Folketannrøkt Table Page 48. Deaths by age and cause Sex and age specific death rates from malignant neoplasms Causes of death among children under 5 years of age Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases Violent deaths, by sex and age Deaths by occupational and other accidents, by age Average height of conscripts Conscripts by height Conscripts by ability for military service Public dental treatment 38 ffi. Arbeidsmarked. 58. Arbeidsformidling 59. Sysselsatte lønnstakere etter næring 60. Sysselsatte lønnstakere etter næring o g fylke 61. Sysselsatte selvstendige yrkesutøvere etter næring 62. Befal og mannskap i handelsflåten 63. Utlendinger i arbeid i Norge etter yrke og statsborgerskap 64. Arbeidsløse fagforeningsmedlemmer 65. Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 66. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i bergverksdrift og industri 67. Arbeidskonflikter Arbeidskonflikter etter næringsgrupper Arbeidskonflikter etter varighet Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Landsorganisasjonen i Norge Arbeidstakersammenslutninger Arbeidsgikersammenslutninger M. Labour market. 58. Labour exchange Salaried employees and wage earners by industry Salaried employees and wage earners by industry and county Self-employed by industry Officers and crew in the merchant fleet Aliens working in Norway by occupation and country of citizenship Unemployed trade unionists Unemployed registered at the Employment Offices Actual weekly working hours for workers in mining and manufacturing Labour conflicts Work stoppages by industry Work stoppages by duration Work stoppages by number of working days lost The Norwegian Federation of Trade Unions Associations of wage earners Employers' associations 50 IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap. 74. Nasjonalproduktet etter anvendelse Privat konsum Bruttoinvestering uten lagerendring etter næring Faktorinntekt etter næring Faktorinntekt etter inntektstype Nasjonalprodukt etter anvendelse i 1961-priser Privat konsum i 1961-priser Private inntekter og utgifter 56 IV. National accounts and balance of payments. 74. Domestic product by category of expenditure Private consumption Gross fixed capital formation by industry Factor income by industry Factor income by distributive shares Domestic product by category of expenditure at 1961-prices Private consumption at 1961-prices Private income and expenditure 56

8 *8 Tabell Side 82. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Øking i nasjonalformuen Utenriksregnskap Realkapital ved utgangen av året. I faste priser 59 Table Page 82. General government income and expenditure Increase in national wealth Balance of payments Real capital at the end of the year. At constant prices 59 V. Jordbruk, skogbruk og jakt. 86. Landarealet Brukene etter jordbruksarealet Brukene etter jordbruksarealet Åpen åker etter bruken Husdyr Pelsdyr, tamrein og bikuber Brukene etter jordbruksarealet Bruk over 5 dekar med potetareal Arbeidskraft på brukene Maskiner i jordbruket Motorstyrke og kjøretimer pr. traktor Forbruk av kunstgjødsel og kraftfor Avling i hagebruket Avling i jordbruket Avling pr. dekar. Prosent av middelsåret Avling. Kg pr. dekar Bruk med husdyr og husdyr pr. bruk Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for Førstegangs-kontrollerte godkjente slakt Jordbrukets totalregnskap Regnskapsresultater i jordbruket Tinglyste hjemmelsoverganger for faste eiendommer Priser på faste eiendommer i herredskommuner etter eiendomsstørrelse Gjennomsnittspris pr. skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer Tomtepriser i et utvalg av kommuner Skogeiendommer etter størrelsen av skogareal Skogeiendommer etter eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag Skogeiendommers landareal etter markslag og eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag og størrelsen av skogareal Foryngelsesareal, skogreisingsareal og skogareal brukt til andre formål enn skogbruk Skogeiendommer med driftsplan 77 V. Agriculture, livestock production, forestry and hunting. 86. Land area Holdings by size of agricultural area Holdings by size of agricultural area Crop land by use Livestock Fur-bearing animals, reindeer and beehives Holdings by size of agricultural area Holdings with over 5 decares agricultural area growing potatoes Labour force on holdings Farm machinery Motive power and hours of operation per tractor Consumption of fertilizers and concentrated feeds Horticultural production Agricultural production Crop yield. Percentages of mean annual yield Crop yield. Kg per decare Holdings with livestock and livestock per holding Livestock products for sale, home consumption and feeds First time controlled slaughtering approved for human consumption Aggregate account of agriculture Working results of farms Sales of real property Prices of real property in rural municipalities Average price of agricultural real property Site prices in a sample of municipalities Properties by size of forest area Forest properties by ownership Land area by type of land Land area by type of land and ownership Land area by type of land and size of forest area Regeneration area, afforestation area and forest area used for other purposes than forestry Forest properties with management plan 77

9 *9 Tabell Side 118. Skogeiendommer eid av enkeltpersoner etter eierens alder Skogeiendommer eid av enkeltpersoner og overtatt 1960 og senere etter eierens alder ved overtakingen Bil- og traktorveier Transportmidler og maskiner eid av skogeiere Terrengtransport av skogsvirke etter transportmåte Dagsverk i skogbruket Skogeiendommer med jakt og ferskvannsfiske Skogtaksering. Produktivt skogareal Skogtaksering. Kubikkmasse uten bark Skogtaksering. Årlig tilvekstmasse uten bark Avvirket trevirke Skogkultur, skogreising og skoggrøf ting Skogavgift Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer Tømmerfløting Skog- og utmarksbranner Felt storvilt og betalte rovviltpremier 86 Table Page 118. Forest properties in individual ownership by age of owner Forest properties in individual ownership taken over in 1960 and later by the age of owner at entering into possession Forest roads Transport equipment and machinery owned by forest owners Transport of roundwood in forestry by transport method Man-days in, forestry Forest properties with hunting, shooting and fresh water fishery Forest appraisement. Productive forest area Forest appraisement. Volume inside bark Forest appraisement. Annual increment inside bark Roundwood cut Forest conservation, afforestation and forest drainage Forestation levy Forest roads completed Timber floating Forest and outfield fires Game felled and bounties paid for predators killed 86 VI. Fiske og fangst Fiskere og fiskefarkoster 136. Fiskere etter alder 137. Fiskere og fiskefarkoster etter fylke 138. Maskindrevne fiskefarkoster etter lengde 139. Utbytte av fiskeriene 140. Fisket i fjernere farvann 141. Utbytte av de viktigste fiskeslag 142. Skreifisket og vårtorskefisket. Bruken av fangsten og deltakingen 143. Skreifisket og vårtorskefisket. Fangstmåte 144. Vintersildfisket. Bruken av fangsten og fangstmåten 145. Vintersildfisket. Deltakingen og redskap brukt 146. Feitsild- og småsildfisket. Bruken av fangsten 147. Fangstmengde av viktigere fiskeslag etter måned 148. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter 149. Laks- og sjøaurefiske 150. Selfangsten 151. Småhvalfangsten 152. Bruken av fangsten i fiskeriene Fiskets totalregnskap 154. Hvalfangsten 155. Hvalfangstselskapene VI. Fishing, sealing and whaling Fishermen and fishing vessels Fishermen by age Fishermen and fishing vessels by county Engine-driven fishing vessels by length Landings and landed value of fish Fisheries in distant waters Landings and landed value of fish by principal species Spawning cod and Finnmark young cod fisheries. Disposition of landings and participation Spawning cod and Finnmark young cod fisheries. Fishing gear used Winter herring fishery. Disposition of landings and fishing gear used Winter herring fishery. Participation and fishing gear used Fat herring and small herring fisheries. Disposition of landings Catch of principal species of fish by months Production of some principal fishery products Salmon and sea trout fisheries Sealing Small-whale catching Disposition of landings of fish Aggregate account of fishery Whaling Whaling companies 98

10 *10 Tabell Side Table Page VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Bergverksdrift og industri Bergverksdrift og industri etter næringsgren Bergverksdrift og industri etter fylke Bergverksdrift og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktigere varer Meieridrift Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Indekser over produksjon pr. timeverk og pr. sysselsatt i bergverksdrift og industri Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraf t- forsyning Patenter, varemerker og mønster Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen Vannkraft etter fylke Vannkraft. Viktigere vassdrag Elektriske anlegg og installasjoner Elektrisitetsforsyning. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen Elektrisitetsforsyning Maskininstallasjon og produksjon av elektrisitet etter fylke Produksjon og forbruk av elektrisitet etter elektrisitetsområde Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter næringsgruppe Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter bedriftenes sysselsetting Byggevirksomhet Leiligheter tatt i bruk 118 VII. Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction Mining and manufacturing Mining and manufacturing, by major industry group Mining and manufacturing, by county Mining and manufacturing. Cost of fuels and electricity Mining and manufacturing. Production of principal commodities Dairying Annual index of industrial production Index numbers of production per man-hour and per person engaged in mining and manufacturing Monthly index of industrial production Patents, trade-marks and designs Mining and manufacturing. Gross fixed capital formation Mining and manufacturing. Composition of gross fixed capital formation Water power, by county Water power. Principal watercourses Electric plants and installations Electricity supply. Composition of gross fixed capital formation Electricity supply Capacity of installed machinery and production of electricity, by county Production and consumption of electricity by distribution area Construction. Principal data by industry Construction by private establishments. Principal data by number of persons engaged Building construction Dwelling units completed 118 VIII. Utenrikshandel Innførsel og utførsel Innførsel av viktigere varer Utførsel av viktigere varer Indekser for utenrikshandelen Innførsel til konsum, investering og vareinnsats Innførsels- og utførselsverdi og tollintrader etter tollsted Tnnførsels- og utførselsverdi etter land Tnnførsels- og utførselsverdi etter viktige land og varegruppe 142 Vffi. External trade Imports and exports Imports of principal commodities Exports of principal commodities Index numbers of external trade Imports for consumption, fixed capital formation and input Value of imports and exports and duty collected by customs district Values of imports and exports by country Imports and exports by principal countries and commodity group 142

11 *11 Tabell Side Table Page IX. Innenlandsk handel m. v Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Engros- og detaljhandel etter handelsområde Engros- og detaljhandel etter fylke Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall etter næringsgruppe Vask, rensing og andre personlige tjenester. Hovedtall etter næringsgruppe Verdiindeks for detaljomsetningen Forbrukssamvirket Volumindeks over lagerhold Lager av viktigere varer Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke Lovbeskyttede fiskesalgslag IX. Internal trade etc Internal trade. Prinsipal data by industry group Wholesale and retail trade by trade area Wholesale and retail trade by county Business services. Principal data by industry Laundry, cleaning and other personal services. Principal data by industry Index numbers of value of retail Bales Co-operative retail societies Index numbers of volume of stocks Stocks of principal commodities Agricultural sales and purchasing co-operatines Fishermen's co-operative sales associations X. Sjøtransport Registrerte skip Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten Handelsflåten etter skipenes art Handelsflåten etter skipenes alder Handelsflåten etter skipenes størrelse Handelsflåten etter skipenes hjemsted Tilgang og avgang i handelsflåten Handelsskip i opplag Opptjente bruttofrakter i utenriksfart Fraktindekser, turfrakter Registrerte lyst-motorbåter Skipsfarten mellom Norge og utlandet Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes registreringsland Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter anløpshavn i Norge Norske skips anløp av utenlandske havner Kystfart Innenriks sjøfart og tjenester i tilknytting til sjøfart. Hovedtall etter næringsgruppe M. Annen samferdsel Statsbanene. Banenett og trafikk Statsbanene. Rullende materiell Statsbanene. Driftspersonalet Statsbanene. Driftsresultater Statsbanene. Forbruk av drivstoffer og elektrisk energi Statsbanenes bildrift X. Water transport Vessels on the register Vessels on the register not included in the merchant fleet Merchant fleet by type of vessels Merchant fleet by age of vessels Merchant fleet by size of vessels Merchant fleet by port of registration Increase and decrease in the merchant fleet Merchant vessels laid up Gross freight earnings in ocean transport Freight indices, voyage freights Registered pleasure motor boats Shipping between Norway and foreign countries Shipping between Norway and foreign countries by country of registration Shipping between Norway and foreign countries, by port of call in Norway Arrivals of Norwegian vessels at foreign ports Coasting trade Water transport (except ocean transport) and services incidental to water transport. Principal data by industry M. Other transport and communications State Railways. Network and traff ic State Railways. Rolling stock State Railways. Operating staff State Railways. Working results State Railways. Consumption of fuel and electric energy State Railways. Road traffic

12 *12 Tabell Side 221. Private jernbaner Forstadsbaner Sporveier Motorkjøretøyer og tilhengere Motorkjøretøyer etter fylke Førstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere Lastebilenes transportytelser Nye førerkort og fornyelser etter førerkorttype Rutebiltrafikk Offentlige veier Veitrafikkulykker med personskade Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Veitrafikkulykker etter antatt hovedårsak og ulykkestype Veitrafikkulykker hvor en eller flere førere er alkoholprøvd Trafikken på de største flyplassene Sivilfly Ruteflyging Land- og lufttransport, tjenester i tilknytting til transport og lagring. Hovedtall etter næringsgruppe Hotell- og restaurantdrift. Hovedtall etter næringsgruppe Hoteller Ungdomsherberger, turisthytter o Direkte reiser mellom Norge og ikke-nordiske land med skip og fly Reisevalutautgifter og -inntekter Poststeder, sysselsetting og trafikk Faste poststeder og sendt brevpost etter fylke Brevpost til og fra utlandet Postverkets driftsinntekter og -utgifter Telegrafverket. Stasjoner og sysselsetting Telefonapparater Telefon-, telegram- og telekstrafikkz Telefon-, telegram- og telekstrafikk med utlandet Telegrafverkets driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting Sendetid i radio Sendetid i fjernsynet 188 XII. Offentlige finanser Oversikt over skattelikningen Den ordinære kommune- og statsskattelikningen 190 Table Page 221. Private railways Suburban railways Tramways Motor vehicles and trailers Motor vehicles by county New registrations of motor vehicles and trailers Road goods transport New and renewed drivers' licences by type Scheduled road transport Public roads Road traffic accidents involving personal injury Persons killed or injured in road traffic accidents Road traffic accidents by assumed principal cause and by nature of accident Road traffic accidents where one or more drivers were alcohol-tested Traffic at the most important airports Civil aircraft Scheduled air service Land and air transport, services incidental to transport, storage and warehousing. Principal data by industry Hotel and restaurant services. Principal data by industry Hotels Youth hostels and tourist huts, etc Direct travel between Norway and non-nordic countries by sea and by air Foreign travel expenditure and receipts Post offices, staff and traffic Stationary post offices and letters etc. posted, by county Letter post to and from abroad Working account of the State Postal Administration Telecommunication. Stations and staff Number of telephones Telephone calls, telegrams and telex traffic Telephone calls, telegrams and telex traffic, non-domestic State Telegraph Administration. Working account Norwegian Broadcasting Corporation. Working account Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed Hours of radio broadcasting Hours of television broadcasting 188 XII. Public finance Survey of the tax assessment Ordinary municipal and central government tax assessment

13 '13 Tabell Side 259. Kommuneskattelikningen etter fylke Personlige skattytere etter inntektstrinn og skatteklasse Etterskottspliktige skattytere etter næring Innbetalte inntekts- og formuesskatter Kommunenes balanse Kommunenes utgifter og inntekter etter nasjonaløkonomisk gruppering Kommunenes kontantbeholdning, gjeld m. v Folketrygdfondet. Balanse Statskassens og kommunekassenes nettoutgifter og skatteinntekter Statens balansekonto Statsgjelden Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter Statens bevilgningsregnskap. Inntekter og utgifter 214 XIII. Penger og kreditt Norges Bank. Balanse Norges Bank. Driftsregnskap Postgiro og Norges Postsparebank Balanser Statsbanker. Balansetall Statsbanker. Driftsregnskap Statsbanker. Utlånsvirksomheten Forretningsbanker. Balanse Forretningsbanker. Utestående lån etter rentesats Forretningsbanker. Driftsregnskap Sparebanker. Balanse Sparebanker. Utestående lån etter rentesats Sparebanker. Driftsregnskap Forretnings- og sparebanker. Balansetall Forretnings- og sparebanker. Innskott over kr Innskott i banker og på Postgiro Kredittforeninger o Private finansieringsselskaper. Balanse Forsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Utlån Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer Branner og brannskader på bygninger, varer og lesere 231 Table Page 259. Municipal tax assessment by county Personal taxpayers by income and exemption groups Non-personal taxpayers by industry Revenue from income and property taxation Balance sheet of municipalities Municipal expenditure and revenue by national accounting classification Municipal cash reserves, debt etc National insurance fund. Balance sheet Net expenditure and tax revenue of the central government and the municipalities Central government balance sheet Central government loans Net expenditure and tax revenue of the central government Revenue and expenditure of the central government budget account 214 %IIY. Money and credit Bank of Norway. Balance sheet Bank of Norway. Working account Postal Giro and Post Office Savings Bank. Balance sheets State banks. Balance sheets extracts State banks. Working account State banks. Loan operations Commercial banks. Balance sheet Commercial banks. Loans by rate of interest Commercial banks. Working account Savings banks. Balance sheet Savings banks. Loans by rate of interest Savings banks. Working account Commercial and savings banks. Balance sheets extracts Commercial and savings banks. Deposits over kr Deposits with banks and Postal Giro Loan associations etc Private financial companies. Balance sheet Insurance companies. Balance sheet Life insurance companies. Loans Life insurance companies. Working account Life insurance companies. Direct insurance Non-life insurance companies. Working account Insurance companies. Premiums on direct insurance Fires and fire damages to buildings, commodities etc. 231

14 * 14 Tabell Side 296. Gjensidige brannkasser Norges Brannkasse Private pensjonskasser og -fond Balanse Ihendehaverobligasjonsgjeld Ihendehaverobligasjonsgjeld. Emisjoner og obligasjoner på markedet Øking i kjent kapitaltilførsel til næringslivet og privatpersoner Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter Næringenes lån Fordringer og gjeld overfor utlandet Finansielle balanser for kredittmarkedet Valutakurser Aksjeutbytte Emisjoner av aksjer Aksjekursindeks. Kurs og rente på statsobligasjon Likviditetstilførsel (inndragning-) 245 XIV. Priser Produsentpriser på jordbruksvarer Jordbrukets prisindeks Prisindeks for jordbruksprodukter etter måned Basispriser for tømmer og ved Prisindeks for fisk ved salg fra fisker Priser på meieriprodukter Gjennomsnittspriser på elektrisitet Indeks for byggekostnader Engrosprisindeks etter varegruppe Engrosprisindeks etter måned Konsumprisindeks etter måned Konsumprisindeks etter utgiftsgruppe Detaljpriser på viktigere matvarer og brensel Husholdningenes gjennomsnittlige forbruksutgift 252 XV. Lønninger Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i jordbruket Timefortjeneste i bergverksdrift og industri Timefortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter i bergverksdrift og industri Timefortjeneste for voksne menn i privat bygge- og anleggsvirksomhet Timefortjeneste for voksne menn i offentlig anleggsvirksomhet Timefortjeneste for losse- og lastearbeidere Månedsfortjeneste for sjøfolk i utenriksfart 259 Table Page 296. Mutual fire insurance offices National Fire Insurance Office Private pension offices and funds Balance sheet Bearer bond debt Issues and market holdings of bearer bonds Increase in known supply of capital to enterprises and private persons Loans for hire purchase contracts Loans by industry Foreign assets and liabilities Credit market. Financial balance sheets Foreign exchange rates Share dividends Issue of shares Index of share prices. Price and yield of government bond Liquidity supply (withdrawal-) 245 XIV. Prices Prices received by farmers for agricultural commodities Index of agricultural prices Index of prices of farm products by month Basic prices of timber and fuelwood Index of first hand prices of fish Prices of dairy products Electricity. Average unit price Building cost index Wholesale price index by commodity group Wholesale price index by month Consumer price index by month Consumer price index by expenditure group Retail prices of selected food items and fuel Average consumption expenditure of households 252 XV. Wages and salaries Average earnings of wage-earning and salaried employees in agriculture Hourly earnings in mining and manufacturing Hourly earnings in establishments belonging to the Norwegian Employers' Confederation Hourly earnings in private construction. Adult male workers Hourly earnings in public construction. Adult male workers Hourly earnings of longshoremen Monthly earnings of seamen in ocean transport 259

15 *15 Tabell Side 332. Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks rutefart Månedsfortjeneste for funksjonærer i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel Månedsfortjeneste for kontorfunksjonærer i bankvirksomhet Månedsfortjeneste for funksjonærer i forsikringsvirksomhet Månedsfortjeneste for ansatte i helsevesen og barneomsorg Månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere 270 XVI. Sosiale forhold Syketrygden. Utgifter og inntekter m. v Syketrygden. Gjennomsnittlig medlemstall Syketrygden. Erstattede sykedager Arbeidsløysetrygden Folketrygden. Stønadsmottakere og ytelser Folketrygden. Alderspensjon Kommuner med tilleggsytelser til alderspensjoner Folketrygden. Uførepensjon m. v Kommuner med tilleggsytelser til uførepensjoner Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad til etterlatte og ugifte mødre Kommuner med tilleggsytelser til etterlatte ektefeller som får pensjon fra folketrygden Folketrygden. Barnepensjoner Barnetrygd. Stønadsmottakere og barn Yrkesskadetrygden. Meldte yrkesskader etter kjønn og næring Kommunale trygder Sosialhjelp Barnevern. Barn satt under vernetiltak Barnevern. Barn under vernetiltak Daginstitusjoner for barn Adopterte Sosial hjemmehjelp Edruskapsnemndene Edruskapsnemndene. Anmodninger om inngrep Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere behandlet Edruskapsnemndene. Utgifter 285 Table Page 332. Monthly earnings of seamen in scheduled coasting trade Monthly earnings of salaried employees in establishments belonging to the Norwegian Employers' Confederation Monthly earnings of employees in wholesale and retail trade Monthly earnings of salaried office employees in banking Monthly earnings of salaried employees in insurance Monthly earnings in health service and child nursing Monthly earnings of central government employees Monthly earnings of local government employees 270 XVI. Social conditions National health insurance. Expenditure and revenue etc National health insurance. Average number of members National health insurance. Sickness benefit days Unemployment insurance National insurance. Allowance recipients and payments National insurance. Old age pension Municipalities with supplementary old age pensions National insurance. Disablement pension etc Municipalities with supplementary disablement pensions National insurance. Survivors' benefits and benefits to unmarried mothers Municipalities with supplementary widows' and mothers' pension National insurance. Childrens' benefits Family allowances. Allowance recipients and children Occupational injury insurance. Notified accidents by sex and industry Municipal social pensions Social care Child welfare. Children placed under protection Child welfare. Children under protection Day care services for children Adopted persons Social home-help services Temperance boards Temperance boards. Requests for intervention Temperance boards. Alcoholics dealt with Temperance boards. Expenditure 285

16 *16 Tabell Side 365. Kursteder for alkoholikere Forbruk av brennevin, vin og øl Forbruk av brennevin, vin og øl pr innbygger 15 år og over Forbrukernes utgifter til brennevin, vin og øl Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl 286 XVII. Rettsforhold Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet Siktede for forbrytelser etterforsket av politiet Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser Domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser etter sanksjonsform Alkohollovforseelser Drukkenskapsforseelser Motorvognsaker Domfelte og botlagte for forseelser Innsatte i fengselsanstalter Løslatte fra fengselsanstalter Belegget i fengselsanstaltene Tilbakefall i en 3-årsperiode blant siktede for forbrytelser Tvistemål avgjort ved rettene Åpnede konkurser og akkordforhandlinger Sluttede konkursbo og akkordforhandlingsbo Utleggsforretninger og tvangsauksjoner Overformynderier Ektepakter 294 XVffi. Undervisning, kultur en. v Skoler, lærere og elever Elever i barneskoler Elever i ungdoms- og framhaldsskoler Spesialskolene Elever i høgre allmennskoler Realskoleeksamen Examen artium og eksamen ved økonomisk gymnas Fag- og yrkesskoler Studietiltak med statstilskott arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene Voksenopplæring og folkeopplysning med statsstønad i skoleverket og i lokale organisasjoner 299 Table Page 365. Institutions for alcoholics Consumption of alcoholic beverages Consumption of alcoholic beverages per capita 15 years and over Consumers' expenditure on alcoholic beverages Establishments licensed for sale of alcoholic beverages 286 XVII. Justice and crime Crimes investigated by the police Persons charged with crimes investigated by the police Persons found guilty of crimes Results of proceedings in criminal cases Illegal distillation and sale of spirits, smuggling etc Misdemeanours of drunkenness Traffic offences Persons sentenced for misdemeanours Persons admitted into penal institutions Persons discharged from penal institutions Population in penal institutions Recidivism during a period of 3 years among persons charged with crimes Disputes dealt with by the courts Bankruptcy proceedings and compositions commenced Bankruptcy proceedings and compositions closed Foreclosures and forced sales Public trustee offices Marriage settlements 294 XVIII. Education, culture, etc Schools, teachers and pupils Pupils in primary schools, lower stage Pupils in primary schools, upper stage, and continuation schools Special schools for handicapped children Pupils in secondary schools Secondary schools, lower stage, final examination Secondary schools, upper stage, final examination Vocational schools State-subsidized study activities initiated by the nation-wide popular organizations State-subsidized adult education and popular education initiated by the schools or by local organizations 299

17 *17 Tabell Side 398. Svenneprøver og utstedte håndverksbrev Universiteter og høgskoler. Studenter i høstsemesteret Universiteter og høgskoler. Årsverk utført av forsknings- og undervisningspersonalet Personer tildelt doktorgrad etter kjønn, lærested, tittel og fagområde Utgifter til norsk forskning og utviklingsarbeid Forskningspersonale og forskningsårsverk etter institusjonstype Utgifter til forskning og utviklingsarbeid i Norge etter utgiftsart og institusjonstype Utgifter til forskning og utviklingsarbeid i Norge etter fagområde og institusjonstype Utgifter til forskning og utviklingsarbeid i Norge etter institusjonstype og finansieringskilde Utgifter til forskning og utviklingsarbeid ved universiteter og høgskoler etter finansieringskilde Utgifter til forskning og utviklingsarbeid i bergverksdrift og industri Spesialbibliotek Universitetsbibliotek Folke- og skoleboksamlinger Aviser Utgitte skjønnlitterære verker Utgitte bøker etter originalspråk og emne Utgitte bøker og småtrykk Kommunale kinematografer Kunstnerlønner og -stipendier Bokmål og nynorsk Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer Norges Idrettsforbund. Særforbundene 315 Table Page 398. Journeymen's tests and craftmen's certificates Universities and equivalent institutions. Students in autumn term Universities and equivalent institutions. Man-years done by the research and education staff Doctor's degrees, by sex, institution, title and field Expenditure on Norwegian research and development activity Research personnel and man-yeai s of research by type of institution Expenditure on research and development activity in Norway by kind of expenditure and type of institution Expenditure on research and development activity in Norway by subject area and type of institution Expenditure on research and development activity in Norway by type of institution and source of funds Expenditure on research and development activity at universities and equivalent institutions by source of funds Expenditure on research and development work in mining and manufacturing Specialized libraries University libraries Public and school libraries Newspapers Works of fiction published Book titles issued by original language and category Books and pamphlets published Municipal cinemas Stipends and scholarships to artists Use of official Norwegian languages («bokmål» and «nynorsk») The Norwegian Confederation of Sport. Associations and members The Norwegian Confederation of Sport. Affiliated athletic unions 315 XIX. Valg Stortingsvalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer etter fylke Stortingsvalg. Stemmer og representanter etter politisk parti og fylke Kommunevalg. Personer med stemmerett og avgitte stemmer m. v Kommunevalg. Stemmer og representanter etter politisk parti og fylke Personer som ikke stemte ved kommunevalgene etter kjønn og alder 322 XIX. Elections Parliamentary elections. Persons entitled to vote and votes cast by county Parliamentary elections. Votes and representatives by political party and county Municipal elections. Persons entitled to vote and votes cast Municipal elections. Votes and representatives by political party and county Non-voters at the municipal elections by sex and age 322

18 *18 Tabell XX. Svalbard. Side 426. Svalbard. Geografiske og meteorologiske forhold, befolkning Svalbard. Kulldriften Svalbard. Post-, telegram- og telefontrafikk 323 Table XX. Svalbard. Page 426. Svalbard. Geography, climate and population Svalbard. Coal mining Svalbard. Postal, telegraph and telephone services 323 Mål og vekt, side 324. Measures and weight, page 324. XXI. Internasjonale oversikter. Tabell Side 429. Areal, folkemengde og folketetthet Folkemengden i de største byer Folkemengden etter kjønn og alder Yrkesbefolkningen etter næring Giftermål, fødsler og dødsfall Fruktbarheten etter morens alder Bruttoreproduksjonskvotienter Middellevetiden Døde pr innbyggere etter kjønn og alder Døde pr innbyggere etter dødsårsak Arbeidsløse Netto og brutto nasjonalprodukt Utenriksregnskap Husdyrholdet Landareal, jordbruksareal og avling Fiskeriene Hvalfangsten Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Produksjon av noen viktige varer Produksjon av elektrisk energi Boligbygging Verdien av utenrikshandelen Verdien av forskjellige lands innførsel etter land Frihandelsforbundets (EFTA's) handel etter landområde Fellesmarkedets (EEC's) handel etter landområde Volum- og prisindeks for innførselen og utførselen Tnnførsel og utførsel av noen viktige varer 371 Tabell Side 455. Registrerte skip på 100 br. tonn og over Registrerte skip på 100 br. tonn og over etter størrelse Registrerte skip på 100 br. tonn og over etter alder De nordiske lands handelsflåter Den utenrikske skipsfart Jernbanene Automobiler Veitrafikkulykker i denordiskeland Personer innreist til det nordiske passområde etter nasjonalitet Scandinavian Airlines System (SAS) Flyselskapenes ruteflyging Postvesenet Telegraf- og telefonvesen Statsgjelden Internasjonal likviditet Dollarkurser Indekstall for kurser på industriaksjer Avkasting av statsobligasjoner Engrosprisindeks Konsumprisindeks Forbruket av matvarer Forbruket av avispapir Forbruket av noen nytelsesmidler Offentlige utgifter til sosiale formål i de nordiske land Universiteter og høgskoler i de nordiske land Kringkasting: radio og fjernsyn Kinematografer 399

19 *19 Side Administrative delinger 2 Adopsjoner 283 Agenturhandel 148 Akkordforhandlingsbo 293 Aksjer, emisjoner 244 indeks 245, 391 Aksjeselskaper, skattelikn utbytte 244 Alder, folkem. 10, 11, Alderspensjon 274, 275 Alderstrygd 280 offentlige utgifter , 397 Alkohol, drukkenskapsforseelser 289 forbruk 285, 286, 396 salgs- og skjenkesteder. 286 Alkoholikere, kursteder 29, 285 Alkoholprøver, bilførere Allmenninger 73, 75 AØennskoler, høgre 295, 297 Aluminium produksjon 106, 365 utførsel 129 Anlegg, se bygg og anlegg Anløpshavner, skip Apotek 29 Arbeidere, industri m. v , , 323 i jordbruk 40-42, 63 Arbeidsformidling 39, 45 Arbeidsgiversammenslutn. 50, 51 Arbeidskonflikter 47 Arbeidskontorer, offentlige 39, 45 Arbeidslønn, se lønninger Arbeidsløyse 44, 45, 348 -trygd 273 offentlige utgifter.. 210, 397 Arbeidsretten 292 Arbeidstakersammenslutninger 49, 50 Arbeidstid, industri 46 Areal, andre land fylkene 6 skog...60, 72, 74, 75, 352 åker, eng 60, 61, 352 Artium 297 Assuranse, se forsikring Attføringsinstitutt, off. utgifter 210 Attføringssykehus 29 Auksjoner, tvangs- 293 Automobiler, i alt , 383 avgifter 213 innf. og utførsel , 377 lastebiltransport 173 nyregistrerte 173 produksjon 365 Alfabetisk sakregister. Side rutebiltrafikk 171, 175 ulykker. 36, , 384 Avbetalingskontrakter Avgifter 213 Aviser 311 Avispapir, forbruk 395 innf. og utførsel , 377 produksjon 104, 363 Avling, hagebruket 64 jordbruket 64-66, 353 Avvirking, skog- 84, 359 Balanse, kommuner 195 Balansekonto, statens.. 202, 203 Balanser, finansielle Banker Barn, daginstitusjoner levendefødte. 16, 17, 20, 21, i alt 10, Barnedødelighet 22, 23, 25, 26, 31-36, Barnehager, barnehjem 282, 283 Barnepensjon 274, 278 Barneskoler 295, 296 Barnetall i ekteskap 15 Barnetrygd, -vern , 282 offentl. utgifter 209, 210, 397 Barnevernsskoler 298 Bedrageri 287 Bedriftsskoler 298 Bedriftstelling , 167, 180 Befolkning 5-15, bevegelse 16-28, 330, Bensin, avgift 213 forbruk 102, 169 innførsel, utførsel 121, 127, 375, 376 lager 154 produksjon 362 Bergverksdrift, arb.løyse 45 folkemengde, arbeidere, syssels. 12, 13, 40-42, , 323, 337 forskning og utviklingsarbeid 307 lønninger , , 323 nasjonalregnskap 54 produksjon, invest. m. v , 104, , 323, skattytere, etterskottspliktige 194 Betalingsbalanse.. 57, 58, 350 Bevilgningsregnskap, statens 214 Biblioteker Bikuber 61 Biler, se automobiler Side Blindeskoler 296 Bo 293 Bokmål og nynorsk 314 Bokproduksjon 312 Boksamlinger, bibliotek 311 Boligbankene 217 Boligbygging 118, 366 Boligselskaper, skattelikn Boligutgifter, prisindeks Bomull, innf., utførsel 120, 374 lager 154 produksjon 360 Branner, bygninger etc. 231 skog- og utmarks- 86 Brannforsikring Breer, de største 1 Brennevin, forbruk 285,286,396 innførsel 120 salgs- og skjenkesteder 286 skatter 213 Brensel, forbruk 84, 102, 115, 169 innf., utf. 120, 121, 127, 375, 376 lager 153, 154 prod. 83, 84, 104, 109, 323, 361, 362 Brenseloljer, se fyringsoljer Brevpostsendinger , 184, 323, 387 Bruttofrakter, utenr.f art 57, 160 Bruttoinvestering, elektrisitet 53, 114 industri... 53, 99, 102, 112 nasjonalregnsk. 52, 53, 55, 349 Brød, mjølk etc., detaljpriser og prisindeks 250, 251 Budsjett, stats Busser , 383 Byer, areal 6 folketall 5-9, Bygg og anlegg, arb.leyse.. 45 fortjen., ansatte , 258 nasjonalregnskap 53, 54 sysselsetting 40-42, 117 Bygg, areal 61, 352 avling 65, 353 innførsel, utførsel.. 119, 371, 372 priser 246 Byggekostnadsindeks 248 Byggevirksomhet , 366 Byrettene, herredsrettene 292 Bytteforhold, utenr.handel 132 Bær, avkasting 64 Bøker 311, 312 Børskurser, aksjeindeks 245, 391 valuta 244, 391

20 *20 Side Bøtestraff, -avsoning.. 288, 290 Båter, fiske- 87, 88, 92, 93, 355 hval- 96, 98 lyst-motor- 160 se også skip Cellulose, produksjon 104 utførsel 127 Daginstitusjoner for barn 283 Dagsaviser 311 Dampskip, se skip Den Norske Turistforening. 182 Detaljhandel, syssels 40, 41 etter handelsområde etter fylke 149 månedsfortj. for ansatte 262 Detalj omsetningsindeks 151 Detaljpriser 251 Diskonto 215 Dissentere 11 Dividende i aksjeselskap 244 Doktorgrad 302, 303 Dollarkurser 244, 391 Domfelte Domstoler 292 Drikkevarer, alkohol forbruk 285, 286, 396 innførsel 120 produksjon 103, 358 salgs- og skjenkesteder skatter 213 Drukkenskapsforseelser 289 Drukninger Dødfødte 16, 17, 20 Dødsfall, dødelighet... 16, 17, 22-26, 31-36, 338, 339, , 384 Dødsårsaker , 346, 347 Døveskoler 296 Edruskapsnemnder , 285 EEC, EFTA, handel 138, 142, 370 EFTA, EEC, handel 138, 142, 370 Egg, forbruk 394 produksjon 66 Eggsamvirket 154 Eiendommer, bruk priser og salg 70, 71 Eiendomsskatt 189 Eksamen, artium 297 realskole 297 universiteter etc. 398 Eksport og import , nasjonalregnsk. 52, 55, 57, 350 Ektepakter 294 Ekteskap inngått 16-19, 338, 339 Elektrisitet, i industri. 99, 101, 102, 115 Side innførsel, utførsel , 127 installasjoner 114 investering 53, 114 transport , 169, 171 lån 236 priser 248 prod , 111, 115, 116, 366 Elg, felte 86 Elvefiske 95 Elver, de lengste 1 vannkraft 113 Emigrasjon 27 Emisjoner, aksjer 244 obligasjoner 233, 234 Engareal 60 Engroshandel, etter handelsområde etter fylke 149 lager 153 månedsfortj. for ansatte 262 Engrosprisindeks 249, 392 Enketrygd 274, 277 Epidem. sykd , 346, 347 Erverv, yrke, befolka. 12, 13, 337 Evneveike, skoler for 296 Fagforbund 48 arbeidsløyse 44 Fagskoler 295, 298, 301, 398 Fanger, fengsler 290, 291 Farkoster, fiske og fangst 87, 88, 92, 93, 156 Farmasøyter 29 Farskapssaker 397 Fast dekke, veier med 175 Faste eiend., bruk priser og salg 70, 71 Felleskjøpene 154 Fellesmarkedet.. 138, 142, 370 Fengselsanstaltene , 291 Ferjetrafikk 167 Ferrolegeringer, lager 154 produksjon 106, 364 utførsel 129 Ferskvannsfiske 80 Fett og oljer, innførsel, utførsel.. 121, 127, 373, 375, 376 prod. 98, 100, 101, 103, 362,363 Film, kinoer 313, 399 Finanser, kommunale stats- 189, 190, , , 389 Finansielle balanser Finansieringsselskaper, private 227 Finanstelling 238, 239 Fisk, fangst , 354, 355 innførsel, utførsel.. 119, 126, 132, 371 priser 247, 251 Fiskarbanken 217 Fiske og fangst 87-98, 354, 355 folkemengde, sysselsetting 12, 13, 40-42, 87, 88, 92, 93, 96, 98 Side lån 236 nasjonalregnskap... 53, 54 Fiskets totalregnskap 97 Fiske- og fangstskip 87, 88, 92, 93, 156, 355 Fiskeprodukter, prod... 94, 104 utførsel Fiskere 87, 88, Fiskeredskap Fiskerfagskoler Fiskeritelling Fiskesalgslag Fjelltopper Fjernsyn 187, 188, produksjon av appar. Fjorder, de lengste Fjørfe 61, Flateinnhold, se areal , Flesk, priser 251 produksjon 66, 68 Fly, antall og typer 179 innførsel 124 trafikk.. 178, 179, 385, 386 Flyplasser 178 Flyttinger, innenlandske 28 til og fra Norge 27 Fløting, tømmer- 86 lønninger 86 Folkeboksamlinger 311 Folkeforsikring 229 Folkehøgskoler 295 Folkemengdens bevegelse 16-28, 330, Folkeopplysning og voksenopplæring 299 Folkeskolen 295, 296 statsutgifter 208 Folketall, Norges , 325 fremmede lands Folketannrøkt 38 Folketelling 5, 6, 10-15, Folketrygd 199, Forbruk, alkohol 285, 286, 396 avispapir 395 drivstoffer.. 99, 101, 102, 169 elektrisitet 99, 101, 102, 115, 116, 169 kunstgjødsel 64 matvarer etc. 394 nasjonalregnskap. 52, 53, 55 nytelsesmidler 285, 286, 396 Forbruksforeninger 152 Forbruksutgif ter, husholdningers 252 Forbrytelser 287, 288, 290, 291 Fordringer og gjeld i utlandet 238, 239 Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 182 Foreninger, arbeidsgiver- 50, 51 fag- 48 funksjonær- 49, 50 idretts- 182, 315 kreditt- 226 samvirke , 154, 155 skogeier- 154

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

SAM FERDSELSSTATISTIKK

SAM FERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 571 SAM FERDSELSSTATISTIKK 1984 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2267-2 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 977 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1990 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3569-3 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 503 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1983 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2126-9 ISSN 0458-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Transport and Communication Statistics 1997

Transport and Communication Statistics 1997 C 483 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1997 Transport and Communication Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 Hver henvisning består vanligvis av to ledd: a) tidsperioden som vedkommende melding dekker og b) nummeret på det hefte hvor meldingen finnes. De enkelte henvisninger er

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T..

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105. f p 's cy T.. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS C 105 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1992 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1992 wc åqn ee,8t R _ ^tn }Ai l^åa^ ', 8df"^ " t.p^ t =.pi>'r' 1 å`f4p-. '^1d1^ 'z6r y. 3 `^' t^.,..

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 67 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1991 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1993 ISBN 82-537-3822-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel

Detaljer

Dronningensgt. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T 1 f ,

Dronningensgt. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T 1 f , Dronningensgt. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1972 Hver henvisning består vanligvis av to ledd: a) tidsperioden som vedkommende melding dekker og b) nummeret

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Statistisk månedshefte

Statistisk månedshefte Statistisk månedshefte 112. årgang Monthly Bulletin of Statistics 112th Issue C 164 Norges offisielle statistikk Offic Statistisk månedshefti Monthly Bulletin of 5 Statistisk sentralbyrå Statistics No

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1996

Samferdselsstatistikk 1996 C 435 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1996 Transport and Communication Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SAMFERDSELSSTATISTIKK 980 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 980 STATISTISK

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B 806 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1987 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2711-9 ISSN

Detaljer

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94

C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 12/94. Monthly Bulletin of Statistics 12/94 C 169 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 12/94 Monthly Bulletin of Statistics 12/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Standardtegn

Detaljer

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 20 SÆRTRYKK FRA THE REVIEW OF INCOME AND WEALTH, SERIES 12, NUMBER 4, 1966 THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY By Thomas Schiøtz BRUK AV ELEKTRONREGNEMASKINER

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 SAMFERDSELSSTATISTIKK 977 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8570856 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Statistisk månedshefte 1/97

Statistisk månedshefte 1/97 C 374 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 1/97 Monthly Bulletin of Statistics 1/97 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1997 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1995

Samferdselsstatistikk 1995 C 350 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1995 Transport and Communication Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Samferdselsstatistikk 1999

Samferdselsstatistikk 1999 C 628 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Samferdselsstatistikk 1999 Transport and Communication Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer