STATISTISK ÅRBOK 1970

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK 1970"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

2 Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie Brudd i den vannrette serie Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available Data not yet available Not for publication Nil 0 Less than half of unit 0,0 employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Forkortelser i kildeangivelser Abbreviations in source references NOS Norges Offisielle Statistikk SM Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå Byrået Statistisk Sentralbyrå NOS Norway's Official Statistics MB Monthly Bulletin of Statistics, published by the Central Bureau of Statistics The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway GRØNDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO

3 Forord Statistisk årbok inneholder oppgaver for de siste år fra de forskjellige områder av norsk statistikk og en avdeling med internasjonal statistikk. Av ny statistikk kan nevnes opplysninger om utgifter til forskning, og om voksenopplæring og folkeopplysning. En del av tabellene for skogbruk, fiske og lønninger er også nye. På den annen side er en del tabeller for jordbruk, skogbruk og sjøfart tatt ut. Som tidligere har Statistisk Sentralbyrå under utarbeidingen av en del tabeller fått hjelp av offentlige og private institusjoner. Byråets administrasjonskontor har stått for redaksjonen av publik asjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. august Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

4 Preface The Statistical Yearbook of Norway contains data fo: the last years from the various fields of Norwegian statistics and a section of in ternational statistics. New statistics published in the present edition include data on expenditure on Norwegian research, on adult and popular education. Some of the tables on forestry, fishing and wages and salaries are also new. Seve ral tables relating to agriculture, forestry and shipping are omitted. The Administration Division of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook. Central Bureau of Statistics, Oslo, 1 August Petter Jakob Bjerve Rolf Dragvold

5 *5 Innhold Contents Side Page Tabell- Kapitler: Chapters: Innhold del Contents Tables *5 I. Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate 1 4 II. Befolkning og helseforhold Population and health * III. Arbeidsmarked Labour market * IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance of payments * V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production, forestry and hunting * VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling * VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction * VIII. Utenrikshandel External trade * IX. Innenlandsk handel m. v. Internal trade etc. * X. Sjøtransport Water transport * XI. Annen samferdsel Other transport and communications * XII. Offentlige finanser Public finance * XIII. Penger og kreditt Money and credit * XIV. Priser Prices * XV. Lønninger Wages and salaries * XVI. Sosiale forhold Social conditions * XVII. Rettsforhold Justice and crime * XVIII. Undervisning, kultur m. v. Education, culture, etc. * XIX. Valg Elections * XX. Svalbard Svalbard * XXI. Internasjonale oversikter International tables * Alfabetisk sakregister side *19 Alphabetical index, page *27. Mål og vekt, side 324 Measures and weight, page 324. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1969, side 401 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1969, page 401. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), side 405 Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH), page 405. I. Geografiske og meteorologiske forhold. Tabell Side 1. Geografiske forhold 1 2. Administrative inndelinger 2 3. Meteorologiske forhold 3 II. Befolkning og helseforhold. 4. Hjemmehørende folkemengde 5 5. Beregnet folkemengde 5 6. Flateinnhold og hjemmehørende folkemengde 6 7. Hjemmehørende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk Hjemmehørende folkemengde i kommunene 7 I. Geography and climate. Table Page 1. Geography 1 2. Administrative divisions 2 3. Climate 3 H. Population and health. 4. Resident population 5 5. Estimated population 5 6. Area and resident population 6 7. Resident population in densely and sparsely populated areas 6 8. Resident population of the municipalities 7

6 *6 Tabell Side 9. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Framskriving av hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder Hjemmehørende folkemengde etter alder, pr Kvinner pr menn Personer utenfor Statskirken Personer med yrke etter kjønn, ekteskapelig status og alder Hjemmehørende folkemengde etter næring Personer 15 år og mer etter levevei Private husholdninger etter hovedpersonens kjønn, husholdningstype og størrelse Bestående ekteskap etter barnetall og varighet Folkemengdens bevegelse Folkemengdens bevegelse etter fylke Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Gjennomsnittlig alder ved giftermål Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder Skilsmisser og separasjoner Skilsmisser etter ektefellenes alder Fødte Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter Levendefødte etter barnets nummer og ekteskapets varighet Levendefødte pr innbyggere Dødelighet i 1. leveår Dødelighet i 1. leveår etter fylke Dødsfall og dødelighet Døde etter kjønn og alder 34. Dødelighet etter fylke 35. Kremasjoner 36. Dødelighet etter kjønn og alder 37. Dødelighetstabeller 38. Middellevetiden 39. Flyttinger til og fra Norge 40. Flyttinger til og fra fylkene 41. Flyttinger etter personenes kjønn og alder 42. Helsepersonale og apotek ved utgangen av året 43. Sykehus, kur- og pleiehjem 44. Belegg og endringer i belegg i psykiatriske sykehus og psykiatriske sykehjem 45. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose 46. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer etter alder 47. Dødelighet av tuberkulose etter kjønn og alder Table Page 9. Resident population by sex and age Projection of resident population by sex and age Resident population by age, per Females per males Persons outside the National Church Economically active population by sex, marital status and age Resident population by industry Persons 15 years of age or more by economic activity Private households by sex of head of household and by type and size of household Marriages by number of children and duration of marriage Vital statistics Vital statistics by county Marriages by marital status of partners Average age at marriage Marriages by age of bride and bridegroom Marriage rates for single persons, by sex and age Divorces and separations Divorces by age of wife and husband Births Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates Live births, by order of birth and duration of marriage Live births per population Infant mortality rates Infant mortality rates by county Number of deaths and mortality rates Deaths by sex and age Mortality rate by county Cremations Mortality rates by sex and age Life tables Expectation of life Immigration and emigration Migration to and from the counties Migration by sex and age of the migrants Medical personnel and pharmacies at the end of the year Hospital establishments Movement of patient population in mental hospitals and nursing homes for mentally diseased New cases of bacillary tuberculosis Cases of principal epidemic diseases, by age Sex and age specific death rates from tuberculosis 31

7 *7 Tabell Side 48. Døde etter alder og årsak Dødelighet av ondartede svulster etter kjønn og alder Dødsårsaker blant barn under 5 år Dødelighet av hjerte-karsykdommer etter kjønn og alder 52. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder 53. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter alder 54. Middelhøyde for vernepliktige Vernepliktige etter høyde 56. Vernepliktige etter stridsdyktighet 57. Folketannrøkt Table Page 48. Deaths by age and cause Sex and age specific death rates from malignant neoplasms Causes of death among children under 5 years of age Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases Violent deaths, by sex and age Deaths by occupational and other accidents, by age Average height of conscripts Conscripts by height Conscripts by ability for military service Public dental treatment 38 ffi. Arbeidsmarked. 58. Arbeidsformidling 59. Sysselsatte lønnstakere etter næring 60. Sysselsatte lønnstakere etter næring o g fylke 61. Sysselsatte selvstendige yrkesutøvere etter næring 62. Befal og mannskap i handelsflåten 63. Utlendinger i arbeid i Norge etter yrke og statsborgerskap 64. Arbeidsløse fagforeningsmedlemmer 65. Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 66. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i bergverksdrift og industri 67. Arbeidskonflikter Arbeidskonflikter etter næringsgrupper Arbeidskonflikter etter varighet Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Landsorganisasjonen i Norge Arbeidstakersammenslutninger Arbeidsgikersammenslutninger M. Labour market. 58. Labour exchange Salaried employees and wage earners by industry Salaried employees and wage earners by industry and county Self-employed by industry Officers and crew in the merchant fleet Aliens working in Norway by occupation and country of citizenship Unemployed trade unionists Unemployed registered at the Employment Offices Actual weekly working hours for workers in mining and manufacturing Labour conflicts Work stoppages by industry Work stoppages by duration Work stoppages by number of working days lost The Norwegian Federation of Trade Unions Associations of wage earners Employers' associations 50 IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap. 74. Nasjonalproduktet etter anvendelse Privat konsum Bruttoinvestering uten lagerendring etter næring Faktorinntekt etter næring Faktorinntekt etter inntektstype Nasjonalprodukt etter anvendelse i 1961-priser Privat konsum i 1961-priser Private inntekter og utgifter 56 IV. National accounts and balance of payments. 74. Domestic product by category of expenditure Private consumption Gross fixed capital formation by industry Factor income by industry Factor income by distributive shares Domestic product by category of expenditure at 1961-prices Private consumption at 1961-prices Private income and expenditure 56

8 *8 Tabell Side 82. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter Øking i nasjonalformuen Utenriksregnskap Realkapital ved utgangen av året. I faste priser 59 Table Page 82. General government income and expenditure Increase in national wealth Balance of payments Real capital at the end of the year. At constant prices 59 V. Jordbruk, skogbruk og jakt. 86. Landarealet Brukene etter jordbruksarealet Brukene etter jordbruksarealet Åpen åker etter bruken Husdyr Pelsdyr, tamrein og bikuber Brukene etter jordbruksarealet Bruk over 5 dekar med potetareal Arbeidskraft på brukene Maskiner i jordbruket Motorstyrke og kjøretimer pr. traktor Forbruk av kunstgjødsel og kraftfor Avling i hagebruket Avling i jordbruket Avling pr. dekar. Prosent av middelsåret Avling. Kg pr. dekar Bruk med husdyr og husdyr pr. bruk Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk og for Førstegangs-kontrollerte godkjente slakt Jordbrukets totalregnskap Regnskapsresultater i jordbruket Tinglyste hjemmelsoverganger for faste eiendommer Priser på faste eiendommer i herredskommuner etter eiendomsstørrelse Gjennomsnittspris pr. skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer Tomtepriser i et utvalg av kommuner Skogeiendommer etter størrelsen av skogareal Skogeiendommer etter eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag Skogeiendommers landareal etter markslag og eierforhold Skogeiendommers landareal etter markslag og størrelsen av skogareal Foryngelsesareal, skogreisingsareal og skogareal brukt til andre formål enn skogbruk Skogeiendommer med driftsplan 77 V. Agriculture, livestock production, forestry and hunting. 86. Land area Holdings by size of agricultural area Holdings by size of agricultural area Crop land by use Livestock Fur-bearing animals, reindeer and beehives Holdings by size of agricultural area Holdings with over 5 decares agricultural area growing potatoes Labour force on holdings Farm machinery Motive power and hours of operation per tractor Consumption of fertilizers and concentrated feeds Horticultural production Agricultural production Crop yield. Percentages of mean annual yield Crop yield. Kg per decare Holdings with livestock and livestock per holding Livestock products for sale, home consumption and feeds First time controlled slaughtering approved for human consumption Aggregate account of agriculture Working results of farms Sales of real property Prices of real property in rural municipalities Average price of agricultural real property Site prices in a sample of municipalities Properties by size of forest area Forest properties by ownership Land area by type of land Land area by type of land and ownership Land area by type of land and size of forest area Regeneration area, afforestation area and forest area used for other purposes than forestry Forest properties with management plan 77

9 *9 Tabell Side 118. Skogeiendommer eid av enkeltpersoner etter eierens alder Skogeiendommer eid av enkeltpersoner og overtatt 1960 og senere etter eierens alder ved overtakingen Bil- og traktorveier Transportmidler og maskiner eid av skogeiere Terrengtransport av skogsvirke etter transportmåte Dagsverk i skogbruket Skogeiendommer med jakt og ferskvannsfiske Skogtaksering. Produktivt skogareal Skogtaksering. Kubikkmasse uten bark Skogtaksering. Årlig tilvekstmasse uten bark Avvirket trevirke Skogkultur, skogreising og skoggrøf ting Skogavgift Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer Tømmerfløting Skog- og utmarksbranner Felt storvilt og betalte rovviltpremier 86 Table Page 118. Forest properties in individual ownership by age of owner Forest properties in individual ownership taken over in 1960 and later by the age of owner at entering into possession Forest roads Transport equipment and machinery owned by forest owners Transport of roundwood in forestry by transport method Man-days in, forestry Forest properties with hunting, shooting and fresh water fishery Forest appraisement. Productive forest area Forest appraisement. Volume inside bark Forest appraisement. Annual increment inside bark Roundwood cut Forest conservation, afforestation and forest drainage Forestation levy Forest roads completed Timber floating Forest and outfield fires Game felled and bounties paid for predators killed 86 VI. Fiske og fangst Fiskere og fiskefarkoster 136. Fiskere etter alder 137. Fiskere og fiskefarkoster etter fylke 138. Maskindrevne fiskefarkoster etter lengde 139. Utbytte av fiskeriene 140. Fisket i fjernere farvann 141. Utbytte av de viktigste fiskeslag 142. Skreifisket og vårtorskefisket. Bruken av fangsten og deltakingen 143. Skreifisket og vårtorskefisket. Fangstmåte 144. Vintersildfisket. Bruken av fangsten og fangstmåten 145. Vintersildfisket. Deltakingen og redskap brukt 146. Feitsild- og småsildfisket. Bruken av fangsten 147. Fangstmengde av viktigere fiskeslag etter måned 148. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter 149. Laks- og sjøaurefiske 150. Selfangsten 151. Småhvalfangsten 152. Bruken av fangsten i fiskeriene Fiskets totalregnskap 154. Hvalfangsten 155. Hvalfangstselskapene VI. Fishing, sealing and whaling Fishermen and fishing vessels Fishermen by age Fishermen and fishing vessels by county Engine-driven fishing vessels by length Landings and landed value of fish Fisheries in distant waters Landings and landed value of fish by principal species Spawning cod and Finnmark young cod fisheries. Disposition of landings and participation Spawning cod and Finnmark young cod fisheries. Fishing gear used Winter herring fishery. Disposition of landings and fishing gear used Winter herring fishery. Participation and fishing gear used Fat herring and small herring fisheries. Disposition of landings Catch of principal species of fish by months Production of some principal fishery products Salmon and sea trout fisheries Sealing Small-whale catching Disposition of landings of fish Aggregate account of fishery Whaling Whaling companies 98

10 *10 Tabell Side Table Page VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Bergverksdrift og industri Bergverksdrift og industri etter næringsgren Bergverksdrift og industri etter fylke Bergverksdrift og industri. Forbruk av brensel og elektrisk kraft Bergverksdrift og industri. Produksjon av viktigere varer Meieridrift Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning Indekser over produksjon pr. timeverk og pr. sysselsatt i bergverksdrift og industri Månedlig produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraf t- forsyning Patenter, varemerker og mønster Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen Vannkraft etter fylke Vannkraft. Viktigere vassdrag Elektriske anlegg og installasjoner Elektrisitetsforsyning. Bruttoinvestering etter arten av kapitalen Elektrisitetsforsyning Maskininstallasjon og produksjon av elektrisitet etter fylke Produksjon og forbruk av elektrisitet etter elektrisitetsområde Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter næringsgruppe Privat bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall etter bedriftenes sysselsetting Byggevirksomhet Leiligheter tatt i bruk 118 VII. Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building construction Mining and manufacturing Mining and manufacturing, by major industry group Mining and manufacturing, by county Mining and manufacturing. Cost of fuels and electricity Mining and manufacturing. Production of principal commodities Dairying Annual index of industrial production Index numbers of production per man-hour and per person engaged in mining and manufacturing Monthly index of industrial production Patents, trade-marks and designs Mining and manufacturing. Gross fixed capital formation Mining and manufacturing. Composition of gross fixed capital formation Water power, by county Water power. Principal watercourses Electric plants and installations Electricity supply. Composition of gross fixed capital formation Electricity supply Capacity of installed machinery and production of electricity, by county Production and consumption of electricity by distribution area Construction. Principal data by industry Construction by private establishments. Principal data by number of persons engaged Building construction Dwelling units completed 118 VIII. Utenrikshandel Innførsel og utførsel Innførsel av viktigere varer Utførsel av viktigere varer Indekser for utenrikshandelen Innførsel til konsum, investering og vareinnsats Innførsels- og utførselsverdi og tollintrader etter tollsted Tnnførsels- og utførselsverdi etter land Tnnførsels- og utførselsverdi etter viktige land og varegruppe 142 Vffi. External trade Imports and exports Imports of principal commodities Exports of principal commodities Index numbers of external trade Imports for consumption, fixed capital formation and input Value of imports and exports and duty collected by customs district Values of imports and exports by country Imports and exports by principal countries and commodity group 142

11 *11 Tabell Side Table Page IX. Innenlandsk handel m. v Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe Engros- og detaljhandel etter handelsområde Engros- og detaljhandel etter fylke Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall etter næringsgruppe Vask, rensing og andre personlige tjenester. Hovedtall etter næringsgruppe Verdiindeks for detaljomsetningen Forbrukssamvirket Volumindeks over lagerhold Lager av viktigere varer Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke Lovbeskyttede fiskesalgslag IX. Internal trade etc Internal trade. Prinsipal data by industry group Wholesale and retail trade by trade area Wholesale and retail trade by county Business services. Principal data by industry Laundry, cleaning and other personal services. Principal data by industry Index numbers of value of retail Bales Co-operative retail societies Index numbers of volume of stocks Stocks of principal commodities Agricultural sales and purchasing co-operatines Fishermen's co-operative sales associations X. Sjøtransport Registrerte skip Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten Handelsflåten etter skipenes art Handelsflåten etter skipenes alder Handelsflåten etter skipenes størrelse Handelsflåten etter skipenes hjemsted Tilgang og avgang i handelsflåten Handelsskip i opplag Opptjente bruttofrakter i utenriksfart Fraktindekser, turfrakter Registrerte lyst-motorbåter Skipsfarten mellom Norge og utlandet Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter skipenes registreringsland Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter anløpshavn i Norge Norske skips anløp av utenlandske havner Kystfart Innenriks sjøfart og tjenester i tilknytting til sjøfart. Hovedtall etter næringsgruppe M. Annen samferdsel Statsbanene. Banenett og trafikk Statsbanene. Rullende materiell Statsbanene. Driftspersonalet Statsbanene. Driftsresultater Statsbanene. Forbruk av drivstoffer og elektrisk energi Statsbanenes bildrift X. Water transport Vessels on the register Vessels on the register not included in the merchant fleet Merchant fleet by type of vessels Merchant fleet by age of vessels Merchant fleet by size of vessels Merchant fleet by port of registration Increase and decrease in the merchant fleet Merchant vessels laid up Gross freight earnings in ocean transport Freight indices, voyage freights Registered pleasure motor boats Shipping between Norway and foreign countries Shipping between Norway and foreign countries by country of registration Shipping between Norway and foreign countries, by port of call in Norway Arrivals of Norwegian vessels at foreign ports Coasting trade Water transport (except ocean transport) and services incidental to water transport. Principal data by industry M. Other transport and communications State Railways. Network and traff ic State Railways. Rolling stock State Railways. Operating staff State Railways. Working results State Railways. Consumption of fuel and electric energy State Railways. Road traffic

12 *12 Tabell Side 221. Private jernbaner Forstadsbaner Sporveier Motorkjøretøyer og tilhengere Motorkjøretøyer etter fylke Førstegangsregistrerte motorvogner og tilhengere Lastebilenes transportytelser Nye førerkort og fornyelser etter førerkorttype Rutebiltrafikk Offentlige veier Veitrafikkulykker med personskade Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker Veitrafikkulykker etter antatt hovedårsak og ulykkestype Veitrafikkulykker hvor en eller flere førere er alkoholprøvd Trafikken på de største flyplassene Sivilfly Ruteflyging Land- og lufttransport, tjenester i tilknytting til transport og lagring. Hovedtall etter næringsgruppe Hotell- og restaurantdrift. Hovedtall etter næringsgruppe Hoteller Ungdomsherberger, turisthytter o Direkte reiser mellom Norge og ikke-nordiske land med skip og fly Reisevalutautgifter og -inntekter Poststeder, sysselsetting og trafikk Faste poststeder og sendt brevpost etter fylke Brevpost til og fra utlandet Postverkets driftsinntekter og -utgifter Telegrafverket. Stasjoner og sysselsetting Telefonapparater Telefon-, telegram- og telekstrafikkz Telefon-, telegram- og telekstrafikk med utlandet Telegrafverkets driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap Norsk Rikskringkasting. Registrerte lisenser og sysselsetting Sendetid i radio Sendetid i fjernsynet 188 XII. Offentlige finanser Oversikt over skattelikningen Den ordinære kommune- og statsskattelikningen 190 Table Page 221. Private railways Suburban railways Tramways Motor vehicles and trailers Motor vehicles by county New registrations of motor vehicles and trailers Road goods transport New and renewed drivers' licences by type Scheduled road transport Public roads Road traffic accidents involving personal injury Persons killed or injured in road traffic accidents Road traffic accidents by assumed principal cause and by nature of accident Road traffic accidents where one or more drivers were alcohol-tested Traffic at the most important airports Civil aircraft Scheduled air service Land and air transport, services incidental to transport, storage and warehousing. Principal data by industry Hotel and restaurant services. Principal data by industry Hotels Youth hostels and tourist huts, etc Direct travel between Norway and non-nordic countries by sea and by air Foreign travel expenditure and receipts Post offices, staff and traffic Stationary post offices and letters etc. posted, by county Letter post to and from abroad Working account of the State Postal Administration Telecommunication. Stations and staff Number of telephones Telephone calls, telegrams and telex traffic Telephone calls, telegrams and telex traffic, non-domestic State Telegraph Administration. Working account Norwegian Broadcasting Corporation. Working account Norwegian Broadcasting Corporation. Registered licences and persons employed Hours of radio broadcasting Hours of television broadcasting 188 XII. Public finance Survey of the tax assessment Ordinary municipal and central government tax assessment

13 '13 Tabell Side 259. Kommuneskattelikningen etter fylke Personlige skattytere etter inntektstrinn og skatteklasse Etterskottspliktige skattytere etter næring Innbetalte inntekts- og formuesskatter Kommunenes balanse Kommunenes utgifter og inntekter etter nasjonaløkonomisk gruppering Kommunenes kontantbeholdning, gjeld m. v Folketrygdfondet. Balanse Statskassens og kommunekassenes nettoutgifter og skatteinntekter Statens balansekonto Statsgjelden Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter Statens bevilgningsregnskap. Inntekter og utgifter 214 XIII. Penger og kreditt Norges Bank. Balanse Norges Bank. Driftsregnskap Postgiro og Norges Postsparebank Balanser Statsbanker. Balansetall Statsbanker. Driftsregnskap Statsbanker. Utlånsvirksomheten Forretningsbanker. Balanse Forretningsbanker. Utestående lån etter rentesats Forretningsbanker. Driftsregnskap Sparebanker. Balanse Sparebanker. Utestående lån etter rentesats Sparebanker. Driftsregnskap Forretnings- og sparebanker. Balansetall Forretnings- og sparebanker. Innskott over kr Innskott i banker og på Postgiro Kredittforeninger o Private finansieringsselskaper. Balanse Forsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Utlån Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede forsikringer Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap Forsikringsselskaper. Premier for direkte forsikringer Branner og brannskader på bygninger, varer og lesere 231 Table Page 259. Municipal tax assessment by county Personal taxpayers by income and exemption groups Non-personal taxpayers by industry Revenue from income and property taxation Balance sheet of municipalities Municipal expenditure and revenue by national accounting classification Municipal cash reserves, debt etc National insurance fund. Balance sheet Net expenditure and tax revenue of the central government and the municipalities Central government balance sheet Central government loans Net expenditure and tax revenue of the central government Revenue and expenditure of the central government budget account 214 %IIY. Money and credit Bank of Norway. Balance sheet Bank of Norway. Working account Postal Giro and Post Office Savings Bank. Balance sheets State banks. Balance sheets extracts State banks. Working account State banks. Loan operations Commercial banks. Balance sheet Commercial banks. Loans by rate of interest Commercial banks. Working account Savings banks. Balance sheet Savings banks. Loans by rate of interest Savings banks. Working account Commercial and savings banks. Balance sheets extracts Commercial and savings banks. Deposits over kr Deposits with banks and Postal Giro Loan associations etc Private financial companies. Balance sheet Insurance companies. Balance sheet Life insurance companies. Loans Life insurance companies. Working account Life insurance companies. Direct insurance Non-life insurance companies. Working account Insurance companies. Premiums on direct insurance Fires and fire damages to buildings, commodities etc. 231

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer