Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Fridheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/ BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidet med ny multifunksjonshall på Marienlyst baseres på at eksisterende Drammenshall beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Muligheten for annen arealbruk som kan kombineres med multifunksjonshallen vurderes nærmere. Evalueringsgruppens anbefalinger legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan. 2. Driftsmodeller for ny multifunksjonshall på Marienlyst som også involverer Drammen Scener vurderes nærmere. 3. Nytt friidrettsanlegg lokaliseres til Berskaug sammen med lokalt cricketanlegg. Endelig plassering av nytt friidrettsanlegg og cricketanlegg vurderes samlet med andre anlegg i området. Osmund Kaldheim rådmann Bertil Horvli byutviklingsdirektør

2 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET Bakgrunn for saken Bystyret har i møte ang. Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall vedtatt at det skal inngås avtale med Ticon Eiendom AS om utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall. Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlystområdet gjennom et felles eid selskap Marienlyst Utvikling AS (MU). MU er etablert og skal ifølge Utviklingsavtalen utarbeide reguleringsplan for Marienlystområdet inklusive multifunksjonshallen. Bystyret fattet følgende vedtak i møte ang. Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst: 1. Ny multifunksjonshall på Marienlyst plasseres i øst mot Knoffs gate. Dette legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan for området. Det er avgjørende at endelig beslutning om tomtealternativ ivaretar skolen og idrettens behov i byggeperioden. 2. Alternative hallkonsept vurderes nærmere i samarbeid med idretten. Som underlag for arbeidet med reguleringsplanen har MU invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag om utvikling av Marienlyst til boligområde og multifunksjonshall med tilhørende anlegg. Programmet fremgår av vedlegg 1. Parallelloppdraget er delt i 3 deler; byanalyse, forslag til bydelen og forslag til fysisk konsept for multifunksjonshallen. De 4 arkitektkontorene leverte sine forslag MU har gjennomført sin egen evaluering. I tråd med programmet er forslag til konsept for multifunksjonshallen evaluert av en gruppe med representanter fra Drammen idrettsråd, Drammen Eiendom KF, Drammen Scener AS og Drammen kommune. Under arbeidet har gruppen har hatt kontakt med representanter for Marienlyst skole, Drammen vgs, Buskerud idrettskrets, Norges Håndballforbund, NHF Region Sør, DHK, Hellas og Sturla. Evalueringsgruppen har vurdert alternative hallkonsept og anbefalt føringer for reguleringsplan og videre arbeid når det gjelder multifunksjonshallen, jfr. vedlegg 2. Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst forutsetter relokalisering av friidrettsanlegget på Marienlyst. Tidligere utredninger knyttet til ny multifunksjonshall på Marienlyst har også konkludert med dette. Den planlagte utviklingen av byaksen fram til Drammensbadet gjør også dette til en aktuell problemstilling. Kommersiell utvikling av Marienlystområdet kan ikke starte før fridrettsanlegget er relokalisert. I tråd med vedtakene i bystyret er det utarbeidet en lokaliseringsstudie for relokalisering av friidrettsanlegget. Denne studien er gjort av en arbeidsgruppe med representanter for Drammen Idrettsråd, de to mest berørte idrettsklubbene Sturla og Hellas og Drammen kommune, jfr. vedlegg 3. I denne studien er i alt 8 lokaliseringsalternativ vurdert. Av disse er 4 alternativ vurdert nærmere; Berskaug, Gulskogen, Åskollen og Skoger. Etter en samlet vurdering har arbeidsgruppen anbefalt Berskaug som det beste alternativet. Berskaugområdet eies av Drammen kommune. Bystyret har i møte ang. Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 vedtatt at et nytt cricketanlegg skal tas med i vurderingen ved utredningen av Marienlyst og flytting av friidrettsanlegget. I tråd med vedtaket i bystyret er det utarbeidet en lokaliseringsstudie for alternative cricketanlegg i Drammen. Denne studien er gjort av en arbeidsgruppe med representanter fra Drammen Idrettsråd, Drammen Cricket Klubb, Norges Cricketforbund og Drammen kommune,

3 jfr. vedlegg 4. I en tidlig fase av arbeidet ble i alt 9 alternativ vurdert. Av dette er 5 lokaliteter vurdert nærmere, Gulskogen, Konnerud, Åskollen, Skoger, Berskaug. Arbeidsgruppen har anbefalt at muligheten for cricketanlegg på Berskaug utredes videre. Muligheten for et cricketanlegg i Skoger er også anbefalt utredet videre. Muligheten for et interkommunalt cricketanlegg sammen med Lier, Sande og Nedre Eiker er nevnt i rapporten, men ikke konkretisert med hensyn til lokalisering. Det anbefales også at et slikt alternativ utredes. Etter de anbefalinger som foreligger bør forslaget til relokalisering av friidrettsanlegget og lokalisering av cricketanlegg ses i sammenheng. Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall forutsetter relokalisering av friidrettsanlegget. Forslag til konsept for ny multifunksjonshall og lokalisering av nytt friidrettsanlegg og cricketabnlegg legges derfor frem for behandling som en samlet sak. Saksutredning Rådmannen legger rapportene fra evalueringsgruppen for ny multifunksjonshall på Marienlyst og arbeideidsgruppene som har arbeidet med lokalisering av nytt friidrettsanlegg og cricketanlegg til grunn for sin vurdering. Konsept for ny multifunksjonshall på Marienlyst Multifunksjonshallen skal være en kommunal oppgave. Etter føringer i forbindelse med bystyrets behandling skal ny multifunksjonshall ha følgende funksjoner: - Trenings- og stevnehall for skolene og breddeidretten - Arena for eliteseriekamper i håndball - Arena for større innendørs konkurranser og mesterskap - Arrangementshall for messer, konferanser, konserter og andre events En utvikling av Marienlystområdet i tråd med tidligere vedtak forutsetter relokalisering av det eksisterende friidrettsanlegget. Den nye multifunksjonshallen skal plasseres i øst mot Knoffs gate i tråd med vedtak i bystyret I forbindelse med parallelloppdraget har man åpnet for alternative konsept, enten å rive Drammenshallen og bygge ny multifunksjonshall mot Knoffs gate eller å bygge ny multifunksjonshall i kombinasjon med Drammenshallen som helt eller delvis kan beholdes og oppgraderes. Parallelloppdraget viser ulike konsept for ny multifunksjonshall: - Rive Drammenshallen, som i har 4 store aktivitetsflater (ca. 25 x 45 m) og bygge ny hall med 4 store aktivitetsflater og 2 mindre baner. - Rive halvparten av Drammenshallen, dvs. 2 aktivitetsflater og mellombygget. Ny hall bygges mot vest med 4 nye aktivitetsflater som kan tilpasses store arrangement. Man får dermed totalt store 6 aktivitetsflater. - Beholde store deler av Drammenshallen (2-3 aktivitetsflater mot øst), mens mellombygget rives. Drammenshallen utvides mot vest med ny stor hallflate (3 aktivitetsflater) med sidefunksjoner samtidig som det foreslår nye funksjoner rundt både den eksisterende og nye hallen. Dette gir totalt 6 store aktivitetsflater. Det foreslås flere småsaler i tilknytning til hovedhallen. Den nye utvidelsen av hallen planlegges spesielt for større events.

4 - Beholde Drammenshallen med 4 aktivitetsflater som videreutvikles for store arrangement, men rive mellombygget. Eksisterende småsaler kan beholdes. Ny hall bygges mellom Drammenshallen og Idrettens hus. Den nye hallen foreslås i 4 etasjer med en åpen underetasje på bakkeplan og mulighet for å utnytte også en taketasje til aktiviteter. Den nye hallen har muligheter for aktivitetsflater av varierende størrelse innendørs i 2 av etasjene, maks 2 store aktivitetsflater. Dette gir totalt 6 store aktivitetsflater. - Drammenshallen beholdes med sine 4 aktivitetsflater, mens mellombygget rives og en ny hall bygges mot vest med 3 nye aktivitetsflater. Dette gir totalt 7 store aktivitetsflater. Den nye hallen planlegges spesielt for events. Eksisterende Drammenshall bygges om og det foreslås tilbygg med kontorer etc. mot syd. Eksisterende småsaler kan beholdes. Evalueringsgruppen har vurdert alle forslagene, men anbefaler ikke hallkonsept som forutsetter riving av hele eller vesentlige deler av Drammenshallen med følgende begrunnelse: - Riving, helt eller delvis, gir store problemer under en byggeperiode på 1-2 år for alle brukergrupper som er avhengig av Drammenshallen. - Alternativene med helt ny hall gir ingen vesentlige fordeler i forhold til alternativene som baserer seg å beholde Drammenshallen mest mulig. Dette omfatter både funksjonalitet, arealer til disposisjon og økonomi. Evalueringsgruppen mener at parallelloppdragene på en god måte har belyst muligheten og begrensningene for ulike hallkonsept, og viser samtidig at det foreløpige programmet må bearbeides videre. Ut fra en samlet vurdering mener evalueringsgruppen at ikke noen av alternativene uten videre i sin helhet kan legges til grunn for videre planlegging. Det har heller ikke vært forutsetningen for parallelloppdraget, men gi avklaring på valg av hovedkonsept og føringer for det videre arbeid med reguleringsplan. Evalueringsgruppen gir følgende anbefalinger: - Videre arbeid med multifunksjonshallen baseres på at den eksisterende Drammenshallen beholdes og videreutvikles. Mellombygget kan rives. - Ny hall bygges i tilknytning til Drammenshallen. Det legges til rette for størst mulig sambruk mellom eksisterende og ny hall. - Området mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate - Knoffs gate Aktivitetsgata - forlengelsen av Langes gate reguleres til multifunksjonshall. - Innenfor det området som reguleres til multifunksjonshall bør det også åpnes for annen arealbruk (kontor/tjenesteyting) som kan kombineres med multifunksjonshallen. - Byggegrenser og -høyder må avklares i en byplanmessig sammenheng. Det forutsettes at byggegrenser mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate baseres på nylig vedtatt reguleringsplan og at byggegrensen mot Knoffs gate baseres på eksisterende hall. Byggegrensen mot vest må gi mulighet for utvidelse med ny hall frem mot foreslått adkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate (se punkt under). Byggegrense mot syd må gi mulighet for utvidelse av Drammenshallen. Byggehøyder bør gi mulighet for ny bebyggelse med høyde inntil 25 m. Eksisterende Drammenshall er 16 m utvendig, og en ny hall som planlegges for større arrangement og events vil kreve store høyder innendørs og stor konstruksjonshøyde. - Ny multifunksjonshall vil kreve god tilgjengelighet for alle. Det anbefales ny adkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate i forlengelsen av Langes gate slik som foreslått i samtlige alternativ. - Det må settes av tilstrekkelig areal rundt multifunksjonshallen til servicetrafikk (varelevering, teknisk utstyr, media med mer). Temporære behov kan med fordel kombineres med plasser og uterom som har en annen bruk i en mer permanent situasjon.

5 - Parkering for besøkende til multifunksjonshallen må belyses nærmere i det videre planleggingsarbeidet. Bruk av plassen foran Drammenshallen må ses i sammenheng med tilgjengeligheten til Marienlyst skole, Idrettens hus og andre anlegg i området. Evalueringsgruppen har også kommet med anbefalinger for det videre arbeidet med konsept for ny multifunksjonshall: - Det bør utarbeides et konkretisert program for en ny multifunksjonshall. I den sammenheng må forholdet mellom de ulike brukergruppene avklares. - Videre planlegging og gjennomføring vil henge sammen med fremtidig driftsmodell. Alternative driftsmodeller må vurderes og avklares. Relokalisering av friidrettsanlegget til Berskaug Arbeidsgruppen har basert sin vurdering på at området må kunne romme en utendørs friidrettsbane og de støttefunksjoner som hører med til dette, slik som garderober, utstyrsbod, tribuner og parkeringsareal. Minimum arealbehov for friidretten er et baneareal på rundt 180 m x 95m (ca 17 daa). Det er estimert et behov for parkeringsplasser i tilknytning til friidrettsanlegget. Parkeringsplassen kan sambrukes med andre tilliggende anlegg og haller. Dette vil redusere det totale behovet. Fra idrettens side er det hevdet at området bør være stort nok til at det på sikt også kan bygges en treningshall for friidretten. Dette ligger ikke innenfor de rammer som foreløpig er diskutert i forbindelse med relokalisering av friidrettsanlegget. Som en del av arbeidet har Drammen kommune vært i kontakt med nabokommunene for å drøfte eventuelt interkommunalt samarbeid. Det har foreløpig ikke resultert i konkrete forslag til andre lokaliseringsalternativ. I rapporten fra arbeidsgruppen er det vist flere alternative muligheter for plassering av friidrettsbane, og i arbeidsgruppens anbefaling heter det at det tilgjengelige arealet på Berskaug er mer enn stort nok. Det er også vist mulig kombinasjon mellom cricketanlegg og fotballbaner. En plassering av friidrettsanlegg på Berskaug vil imidlertid ha konsekvenser for andre anlegg som ligger der i dag, uten at arbeidsgruppen har tatt stilling til dette. Lokalisering av cricketanlegg til Berskaug I arbeidsgruppens rapport er det analysert et lokalt cricketanlegg med bane på ca. 13 daa som tilsvarer 2 fotballbaner, tribuneanlegg med 500 plasser og garderobeanlegg, totalt ca 14 daa. Parkering kommer i tillegg. Det forutsettes sambruk av parkeringsplass med andre anlegg i området. Et nasjonalanlegg vil kreve større tribunekapasitet og garderobeanlegg, totalt ca 17 daa. Etablering av eget cricketanlegg forutsetter at cricket får prioritet på bruk av anlegget, selv om det skulle legges opp til sambruk med andre idretter. Arbeidsgruppen har vurdert både lokalt og nasjonalt cricketanlegg. Et nasjonalt cricketanlegg innebærer ikke status som nasjonalanlegg, men et anlegg der landskamper kan spilles. Det foreligger ennå ikke noen anbefaling fra arbeidsgruppen på dette. I arbeidsgruppens rapport er det vist en mulighet for hvordan etablering av friidrettsanlegg kan kombineres med cricketanlegg på Berskaug.

6 Sammenhengen mellom Berskaug og Travbaneområdet Drammen kommune har sammen med Åssiden Utvikling AS (Drammen Travbane AS, Sjølyst Utvikling AS, Tveit Holding AS) drøftet rammene for en byutvikling av Travbaneområdet. Det tas sikte på å utarbeide reguleringsplan for Travbaneområdet. I den anledning legges det opp til en prosess hvor man gjennom parallelloppdrag ser på hvilke muligheter som ligger i området, før man utarbeider reguleringsplan. Travbaneområdet er stort og det er ikke avklart når travbanevirksomheten vil avvikles. Den nordlige delen av Travbaneområdet (mot Rosenkrantzgata) vil antagelig være første trinn i en eventuell utbygging. I forbindelse med parallelloppdrag ønsker man å se på Travbaneområdet og Berskaug samlet. Hensikten er å se om det vil gi fordeler både for nye planer for idrettsanleggene på Berskaug og fremtidig byutvikling av Travbaneområdet. Et parallelloppdrag kan undersøke utviklingsmuligheter for området uten at det hindrer en rask igangsetting av nytt friidrettsanlegg på Berskaug. Rådmannens vurdering Rådmannen deler evalueringsgruppens vurdering og mener at videre arbeid med multifunksjonshallen bør baseres på at Drammenshallen beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest som primært tilpasses større arrangement og events. Rådmannen legger til grunn at dette er en løsning som ivaretar behovene for skolenes og idretten under byggeperioden. Samtidig kan dette kombineres med de ambisjoner man har til en ny og moderne multifunksjonshall hvor skolens og idrettens behov vurderes samtidig som man ser på muligheten for messer, konferanser, konserter og andre events. Rådmannen mener at man i det videre arbeidet også må vurdere mulighetene for annen arealbruk som kan kombineres med multifunksjonshallen. Når det gjelder det videre arbeidet med reguleringsplan for området mener rådmannen at evalueringsgruppens anbefalinger gir tilstrekkelige føringer for videre arbeid med ny multifunksjonshall. Reguleringsplan vil utarbeides av MU og behandles av planmyndigheten. Rådmannen deler evalueringsgruppens anbefaling når det gjelder videre arbeid, også knyttet til vurdering av andre driftsmodeller enn det som gjelder for dagens bruk av Drammenshallen. Konsept for ny multifunksjonshall på Marienlyst innbærer at man i tilegg til skolenes og breddeidrettens behov også har en ambisjon på vegen av Drammens kongress- og eventnæring. En multifunksjonshall som foreslått er kritisk for den videre utvikling av konferanse og eventdestinasjonen Drammen. Dette representer nye utfordringer, ikke minst driftsmessig. Drift av en ny multifunksjonshall slik som beskrevet vil ha en langt mer kompleks og intensiv drift enn dagens Drammenshall. Det vil være sterkere kommersielle drivere og mye fokus på salg, prosjektledelse og arrangementgjennomføring. Det må etableres en kompetent lokalt plassert organisasjon. Ulike tilknytninger og avtaler med Drammen Scener anbefales drøftet nærmere. Når det gjelder relokalisering av friidrettsanlegget på Marienlyst deler rådmannen arbeidsgruppens syn at friidrettsanlegget relokaliseres til Berskaug. Det bygger på den forutsetning at det ikke er mulig å få avklart muligheten for et eventuelt regionalt anlegg i tide. Det har kommet innspill til etablering av en friidrettshall i tillegg til utendørs anlegg, men dette er utenfor rådmannens mandat å vurdere. Rådmannen viser til at arbeidsgruppen har pekt på flere alternativ til plassering av nytt friidrettsanlegg på Berskaug og mener at dette må vurderes nærmere før det konkluderes med endelig plassering. I den anledning må også byggekostnader vurderes.

7 Når det gjelder cricketanlegg har arbeidsgruppen ikke konkludert entydig, men pekt på både Berskaug, Skoger og eventuelt interkommunalt samarbeid som alternativ som bør utredes videre. Etter rådmannens vurdering er et cricketanlegg i Skoger dyrere og mer komplisert enn Berskaug. Inntil videre bør planene om cricketanlegg i Drammen baseres på et lokalt anlegg på Berskaug, der det i dag allerede ligger et område som brukes til dette. Det bør legges opp til sambruk med andre idretter. Muligheten for et eventuelt interkommunalt anlegg kan vurderes på sikt. Rådmannen viser til at det i arbeidsgruppenes rapporter er pekt på flere alternativ til plassering av cricketanlegg på Berskaug. På samme måte som for friidrettsanlegget må dette vurderes nærmere før det konkluderes med endelig plassering, hvor også byggekostnadene inngår i vurderingen. Hele området må vurderes samlet hvor både eksisterende anlegg, nytt friidrettsanlegg og lokalt cricketanlegg ses på. Rådmannen peker på muligheten til også å se på Travbaneområdet og Berskaug samlet og er positiv til at dette vurderes. Det bygger på den forutsetning at dette ikke hindrer en rask igangsetting av nytt friidrettsanlegg på Berskaug. Rådmannen forutsetter at parallelloppdraget utføres i regi av Åssiden Utvikling AS og i samarbeid med Drammen kommune. Resultatet legges til grunn for videre planlegging av området. Anbefaling Rådmannen anbefaler at videre arbeid baseres på et eksisterende Drammenshall beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Muligheten for annen arealbruk som kan kombineres med ny multifunksjonshall vurderes nærmere. Evalueringsgruppens rapport oversendes MU og legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan. Rådmannen anbefaler at alternative driftsmodeller for ny multifunksjonshall vurderes og da i sammenheng med Drammen Scener AS og øvrige anlegg på Marienlyst. Rådmannen anbefaler at friidrettsanlegget relokaliseres til Berskaug. Lokalt cricketanlegg lokaliseres også til Berskaug og det anbefales sambruk med annen idrett. Endelig plassering av nytt fritidsanlegg og cricketanlegg vurderes samlet. I denne sammenheng anbefaler rådmannen at Berskaug og Travbanen vurderes under forutsetning av at dette ikke hindrer rask igangsetting av nytt friidrettsanlegg. Vedlegg 1. Program for parallelloppdrag Marienlyst, Marienlyst Utvikling AS Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall: Evaluering av konsept, Lokaliseringsstudie: Friidrett, Rambøll, Lokaliseringsstudie: Cricket, Rambøll,

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept Rapport fra evalueringsgruppen 25.11.2013 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johannes Devold Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/4139-1 Dato: 20.05.2015 NYE IDRETTSANLEGG PÅ MARIENLYST OG BERSKAUG ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Orientering i formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 Tema: Bakgrunn om utvikling av Marienlyst (v/rådmannen) Idrett Friidrettsanlegg Berskaug

Detaljer

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Rapport fra arbeidsgruppen 20.03.2013 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlystområdet

Detaljer

Utvikling av Marienlystområdet. Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014

Utvikling av Marienlystområdet. Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014 Utvikling av Marienlystområdet Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014 Tema Bakgrunn Utviklingsavtale Idrettsanlegg Reguleringsplan Informasjon Oppsummering 2 Utvikling

Detaljer

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall Perspektiv eller 3D 1 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlyst-området gjennom et

Detaljer

Arkivsaksnr.: 12/ Dato: UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Arkivsaksnr.: 12/ Dato: UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/12768-1 Dato: 29.08.2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET / BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 16.09.2014, kl 13.00 Type møte: Koordinerings møte Sted: Drammen Idrettsråd Møte nr.: 1 Referent: Rune Scheele/Lars Michelsen Dato: 16.09.2014

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Marienlyst- prosjektet

Marienlyst- prosjektet Marienlyst- prosjektet Presentasjon for Formannskapet 28.1.2014 FORMÅL: MUs formål er nedfelt og beskrevet i Utviklingsavtalen signert 8.10 2012. Kort summert er formålet slik: «kommersiell utvikling,

Detaljer

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Til: Prosjektgruppen Fra: Johannes Devold, Torstein Busland, Ulf Tellefsen Dato: 11.09.09, rev. 18.09.09, rev. 07.10.09 Sak: Program 1.

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN

NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN Rapport fra prosjektgruppen 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Programkrav og forutsetninger... 4 Eksisterende forhold... 4 Nytt friidrettsanlegg...

Detaljer

TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL

TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL MARIENLYST: INTERNT UTKAST 26.02.2013 TOMTEANALYSE FOR MULTIFUNKSJONSHALL Innledning Denne analyse tar sikte på å belyse konsekvenser for plassering av Multifunksjonshall på Marienlyst. I utviklingsavtale

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

Friidrettsanlegg på Berskaug

Friidrettsanlegg på Berskaug Friidrettsanlegg på Berskaug 1 14.02.2017 Planlegging av friidrettsanlegg på Berskaug Relokalisering av friidrettsanlegg til Berskaug Bystyresak 41/14, 23.04.2014, vedtak: Bystyresak 75/15, 16.06.2015,

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: 25.02.14 FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet

Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet Rapport fra prosjektgruppen 27. mai 2010 1. Bakgrunn Ønsket om å bygge en multifunksjonshall i Drammen er basert på flere ambisjoner:

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 13/4330-3 Dato: 16.09.2013 FJELL 2020 OMRÅDEUTVIKLING FJELL SENTRUMSOMRÅDE RAMMER FOR REGULERINGSPLAN OG DETALJPROSJEKTERING INNSTILLING

Detaljer

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kilde: Norges Idrettsforbund Campus marienlyst Campus Marienlyst skal utvikles til å bli et regionalt kraftsenter for Drammensidretten gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv Kilde: Norges Idrettsforbund

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/9438-30 Dato: 29.09.2014 HØRING: ROSENKRANTZGATA - MULIGHETSSTUDIE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Spørsmål nr. 36 (2016)

Spørsmål nr. 36 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 36 (2016) Til : Bystyret Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-37 DRAMMEN 23.05.2016 Marianne Lundteigen (SP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen

Notat versjon Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Notat versjon 28.10 Til : Multifunksjonshall - arbeidsgruppen Fra : Liv Marit Carlsen MULTIFUNKSJONSHALL FORELØPIG VURDERING AV: BYPLANMESSIGE FORHOLD FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN / REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 115-18 Saksbehandler: Rolf Åsbø/Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 22.08.2018 Sviland Skule størrelse på idrettshall Saken gjelder: I Økonomiplan 2018-2021 er

Detaljer

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/9106-31 Dato: 1.6.2017 80/645, 80/1574, 80/1123, 80/1482 m.fl, Områderegulering for Konnerud sentrum 2.gangsbehandling,

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Velkommen til årsmøtet 2015 Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Idrettens verdiskapning Nasjonale dugnadstall: 29.900 gratis årsverk:

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 Saksframlegg IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Rådmannens orientering til Byutviklingskomiteen 7.12.2016 Sorgenfri Sluppen Utgangspunktet for utredningen Bystyret vedtok den 29.9.2016 at rådmannen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-67 A20 DRAMMEN 20.11.2006 ALTERNATIV LOKALISERING AV NY UNGDOMSSKOLE PÅ STRØMSØ - TILLEGG TIL UTREDNINGEN - MARIENLYST ØST

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Byggeprosjekter skoler

Byggeprosjekter skoler Presentasjon Bystyrekomite 5. juni 2018 Byggeprosjekter skoler 1. Status bygge- og utviklingsprosjekter 2. Marienlyst skole, utvidelse 3. Åskollen, tomtevalg ny skole Drammen Eiendom KF 1. Status bygge-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/ Saksbehandler: Marianne Knapskog

Saksframlegg. Trondheim kommune LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/ Saksbehandler: Marianne Knapskog Saksframlegg LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/41870 Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst - Drammen

Parallelloppdrag Marienlyst - Drammen Parallelloppdrag Marienlyst - Drammen Byanalyse Bydel Multifunksjonshall Marienlyst sett fra syd Marienlyst Utvikling AS 24. april 2013 Marienlyst Utvikling AS 1 Innhold 24. april 2013... 1 1 Innledning...

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8

Marienlyst. Drammensfotballens kompetansesenter. Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Marienlyst Drammensfotballens kompetansesenter Drammensfotballens kompetansesenter Side 1 av 8 Sammendrag Visjon Skape toppfotball for kvinner og menn i Drammen gjennom sterk regional rekruttering. Målsetting

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Tema: Bakgrunn Alternativer som er vurdert Nytt konsept Rådgivere Valg av Ticon som samarbeidspartner Utviklingsavtale Verdivurdering av tomten Ny multifunksjonshall Friidrett

Detaljer

Kollektivtiltak Orientering til formannskapet

Kollektivtiltak Orientering til formannskapet Kollektivtiltak - 2012 Orientering til formannskapet Kollektivtiltak finansiert med belønningsmidler - oversikt over 2012-tiltak 2 Belønningsordningen 2012 (2013) kollektivtiltak i regi av Drammen kommune

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: *

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/309 Arkivsaksnr.: 10/18698-12 Dato: * SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGUERINGSFORMÅL - 117/309, INGVALD LUDVIGSENS GATE 21, ÅSSIDEN NÆRINGSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 Saksframlegg PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning. 2. Det lyses ut anbudskonkurranse

Detaljer

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/4530-10 Dato: 03.09.2014 114/1124, ØVRE STORGATE 42, TILBYGG OG OMBYGGING TIL FORRETNING, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg Saksframlegg Utvikling av Lade idrettsanlegg Arkivsaksnr.: 07/40201 Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg 2) Bystyret gir

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 17/ Dato: Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av planprogram

Arkivsaksnr.: 17/ Dato: Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av planprogram DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Anders Tormod Rudlang Arkiv: PLAID 409 : Arkivsaksnr.: 17/9083-103 Dato: 16.11.2018 Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-1 Dato: 30.05.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Arendal idrettspark, byggetrinn 3

Planinitiativ Detaljregulering for Arendal idrettspark, byggetrinn 3 Planinitiativ Detaljregulering for Arendal idrettspark, byggetrinn 3 GENERELL INFORMASJON: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Edle Iren Johnsen Tlf.: 91147684 E-post: edle.iren.johnsen@arendal.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-3 Dato: 04.09.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 19.09.06 BYSTYRET 26.09.06 Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 278 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ BEKKEVOLLEN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 278 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ BEKKEVOLLEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 278 Arkivsaksnr.: 08/2478-12 Dato: 21.04.2008 REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ BEKKEVOLLEN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: Formannskapet: 20.05.2008

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen. Byrådssak 196/17 Konsept og lokaliseringsmuligheter for en «byarena» i Bergen ANSC ESARK-510-201537257-22 Hva saken gjelder: Bystyret og byrådet fattet i februar 2016 vedtak om å utrede to alternative

Detaljer

Valg 2015. Idrettens tippekupong

Valg 2015. Idrettens tippekupong Valg 2015. Idrettens tippekupong Submission Date 20-08-2015 20:49:31 Ditt navn? Ditt parti? Oppgi en epost adresse som vil motta deres svar:..at det bygges ishall i Drammen?..at kommunen forskutterer spillemidler

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 12/5579-14 Dato: 29.11.12 ENDRING AV ANTALL STEMMEKRETSER â INNSTILLING TIL: VALGSTYRET / BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/8732-1 Dato: 29.05.2012 FRAMTIDIG KJØREMØNSTER PÅ BYBRUA INNSTILLING TIL: Formannskapet 12.06.2012 Bystyret 19.06.2012

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/3709-25 Dato: 13.10.2014 ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR KULTUR,

Detaljer

LOKALISERINGSSTUDIE CRICKET

LOKALISERINGSSTUDIE CRICKET Oppdragsgiver Drammen kommune Rapporttype Lokaliseringsstudie 2013-08-13 LOKALISERINGSSTUDIE CRICKET 2 (31) CRICKET Oppdragsnr.: 1121041 Oppdragsnavn: Lokaliseringsstudie cricket Dokument nr.: 01 Filnavn:

Detaljer

SAMMENSATTE UTVIKLINGSPROSJEKTER

SAMMENSATTE UTVIKLINGSPROSJEKTER SAMMENSATTE UTVIKLINGSPROSJEKTER CASE MARIENLYST Jon Kristian Lunke 10.10.2013 50 ÅRS INDUSTRIHISTORIE Norman Lady 1973 Teknisk Isolering AS Kjøle/fryselagre, kjøle/fryseskip, LNG-skip, offshore, prosessindustri

Detaljer

Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLAID 309 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLAID 309 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLAID 309 Arkivsaksnr.: 11/1434-31 Dato: 22.10.11 FRYDENHAUG SKOLE - DETALJREGULERINGPLAN 2. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLANEN INNSTILLING TIL:

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8 Dato: 20. november 2009 Bystyresak 459/09 Byrådet Krohnsminde idrettsplass, videre planer STBE SARK-6622-200808136-8 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet forslag til ny idrettsplan, Idrettsbyen Bergen

Detaljer