Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012"

Transkript

1 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ DRAMMEN SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL 1. Vil lånegjelden til Drammen kommune øke?. Utviklingen av Marienlystområdet omfatter i realiteten to utbyggingsprosjekt; kommersiell byutvikling gjennom MU AS og bygging av multifunksjonshallen. Kommunens deltakelse i MU AS vil i utgangspunktet ikke øke kommunens lånegjeld. Dersom avtalen termineres fordi kjøpesummen for tomten blir mindre enn den avtalte minstekjøpesummen på MNOK 95 må kommunen som selger dekke nedlagte kostnader, anslagsvis maks MNOK 18. Når det gjelder multifunksjonshallen og relokalisering av fridrettsbanen er det forutsetningen at dette ikke skal øke kommunens lånegjeld, men finansieres gjennom tomtesalg, gevinst fra deltakelse i MU AS og offentlige tilskudd. 2. Hvem tok initiativet til samtaler om samarbeidsmodell? Svar: Ticon tok initiativ til samtaler om en samarbeidsmodell. 3. Hvilke informasjon og involvering har det vært i forhold til idrettens ulike organer, spesielt Drammen Idrettsråd og Buskerud Idrettskrets? Svar: Idretten var involvert i forbindelse med mulighetsanalysen fra Denne var basert på et politisk initiativ og et samarbeid mellom Drammen kommune, Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Buskerud fylkeskommune. I mulighetsanalysen som ble presentert i 2010 ble ulike alternativ vurdert, blant annet muligheten for å kombinere utbyggingen av en ny multifunksjonshall med næringsutvikling. Alle alternativ forutsatte relokalisering av friidrettsbanen. Også Drammen Idrettsråd og Buskerud idrettskrets ble informert om mulighetsanalysen, men videre arbeid stoppet opp grunnet manglende finansiering. Den aktuelle saken som nå er behandlet i formannskapet viser en modell som gjør det mulig å finansiere en multifunksjonshall gjennom kommersiell byutvikling. Saken gjelder etablering av felles selskap for bolig- og næringsutvikling som det ikke har vært naturlig å drøfte med idretten. Dersom avtale inngås med Ticon vil idretten være blant høringsinstansene for reguleringsplanen og involveres i utvikling av multifunksjonshallen og relokalisering av friidrettsbanen. 1

2 Saken tar ikke stilling til program og utforming av multifunksjonshallen som vil være en kommunal oppgave. Idrettens organer er ikke forelagt saken på ordinær måte, men informert om den pågående prosessen i tilknytning til bystyrets behandling av OL Hvor stort er det estimerte arealet det legges opp til? Svar: I kjøpsavtalen er det gjort noen foreløpige estimat for å komme fram til estimert kjøpesum, vel vitende om at området ikke er regulert. Det er estimert et utbyggingspotensial på m2 BRA. 5. I Kjøpsavtalen opereres det med arealer for fremtidig utnyttelse (se pkt ). Er disse veiledende? Svar: Ja. Som nevnt i spm. 4 er det i kjøpsavtalen gjort foreløpige estimat som bare er veiledende som grunnlag for de økonomiske vurderinger som er gjort, og ikke som veiledende for en kommende regulering. Det opereres med følgende estimater: - Bolig m2 BRA - Plasskrevende handel m2 BRA - Kjøpesenter 0 m2 BRA - Kontor m2 BRA - Hotell 0 m2 BRA - Kommersiell parkering m2 BRA 6. Hva er rentesatsen for ansvarlige lån i låneavtale 1 og 2? Svar: Renten er 3-måneders NIBOR punkter fastsatt ved avtaleinngåelsen. Marginen skal markedsjusteres hver sjette måned. 7. Hva kjenner Drammen kommune til når det gjelder grunnforholdene, eventuelle grunnforurensinger og andre spesielle forhold knytet til utbygging av området? Svar: Det er vanskelige grunnforhold i dette området, slik det også er flere andre steder som er bygd ut på Strømsø, bl.a. Grønland. Det foreligger ikke opplysninger om grunnforurensninger eller arkeologiske funn/fornminner i området. Det er ennå ikke gjort spesielle undersøkelser, noe som vil være en del av det videre arbeidet. Slike undersøkelser vil bli gjort i en tidlig fase. Mulige krav til teknisk infrastruktur i forbindelse med utviklingen vil avklares gjennom reguleringsplan. Kartlegging av grunnforhold kreves uavhengig av hvem som skal bygge ut området eller formålet. 8. Det er foreslått en selskapsstruktur som er en kombinasjon av aksjeselskap (AS) og indre selskap (IS). Har andre kommuner brukt denne selskapsformen og er det etiske problemer knyttet til dette? Svar: Kommuner er ikke skattepliktig og selskapsstrukturen er foreslått for å opprettholde dette prinsippet også for kommunens deltakelse i MU AS. Dette har ingen skattemessige fordeler for Ticon. Ut fra denne forutsetningen er indre selskapsavtaler også brukt av andre kommuner. Dette er bekreftet av vår juridiske rådgiver, Wikborg & Rein. DK er opplyst fra Wikborg & Rein at det ikke er vanlig å offentliggjøre slike avtaler på internett, og vi er derfor ikke kjent med hvilke kommuner dette gjelder. Wikborg & Rein kan av konfidensialitetshensyn heller ikke offentliggjøre en egen liste over slike kommuner. 2

3 Da prinsippet om bruk av indre selskap ikke endrer på hovedregelen om kommunens skatteplikt, og er fullt lovlig har heller ikke rådmannen noen etiske betenkeligheter med forslaget. 9. Hvorfor er ikke saken behandlet i byutviklingskomiteen? Svar: Denne saken omhandler en modell for utvikling av Marienlystområdet med sikte på å tilrettelegge for finansiering av en multifunksjonshall. Saken fremmes først formannskapet som plan- og økonomiutvalg. Ordføreren har foreslått og formannskapet har innstilt saken til behandling i bystyret for å sikre at alle folkevalgte får delta i behandlingen. I forbindelse med det videre planarbeidet vil byutviklingskomiteen bli involvert på ordinær måte. 10. Hvilke vurderinger har rådmannen gjort i forhold til økonomisk risiko og mulige konsekvenser for kommunen ved deltakelse i prosjektet? Hvilke konsekvenser vil et slikt prosjekt medføre for bykassa dersom det viser seg ikke å være bærekraftig som følge av endringer i markedets behov? Svar: Når det gjelder økonomisk risiko har kommunen ulike roller; som grunneier, som deltaker i MU AS og som utbygger og driver av multifunksjonshallen. Kommunen vil til enhver tid beholde den del av tomta som ikke blir vedtatt bygd ut. Dersom det ikke blir noen utbygging beholdes tomta og kommunen må dekke påløpte kostnader, antatt maks MNOK 18 (se også spm. 1). I en slik situasjon blir det heller ingen midler til privat finansiering av multifunksjonshallen. Det forutsettes en etappevis utbygging, og kommunen vil alltid beholde resten av tomten dersom utbyggingen skulle stoppe opp. Dette gir ingen direkte tap for kommunen, men vil redusere eller utsette midler til privat finansiering av multifunksjonshallen. 11. Finnes det noen sider av avtalen som rådmannen mener byr på økonomisk usikkerhet? Svar: Det knytter seg økonomisk usikkerhet og dermed risiko til utviklingen slik det er redegjort for i saksframlegget til formannskapet: Reguleringsmessig risiko: Ved oppstart risiko knyttet til ny reguleringsplan (arealbruk, utnyttelse). Etter vedtatt reguleringsplan er risiko klarlagt. Markedsmessig risiko: Risiko bæres av MU, som må gjøre sine beslutninger på kommersielt grunnlag. Selskapsform, styring og myndighet i MU reflekterer dette. Finansiell risiko: MU har risiko knyttet til kjøp av tomt og kommersiell utvikling. DK har egen risiko knyttet til finansiering, bygging og drift av Multifunksjonshallen. OL er ingen forutsetning, men vil øke muligheten for offentlige tilskudd men vil øke muligheten for offentlige tilskudd. Gjennom avtaleverket er kommunens risiko søkt redusert og risikoen som er til stede er etter rådmannens vurdering balansert mot de muligheter til finansiering av multifunksjonshallen som er til stede. 12. I avtalen beskrives et kapitalbehov anslått til MNOK 18 til blant annet honorarer og konsulentvirksomhet i utviklingsfasen som skal utføres av Ticon og belastes MU AS. Hvordan samsvarer slik sum med det som er av normale kostnader i utviklingsfaser for slike utbyggingsprosjekter? Svar: Honorarer m.m., er vurdert som normale i dagens marked. Kapitalbehovet på MNOK 18 er 3

4 vurdert som tilstrekkelig for utviklingsfasen så langt man i dag har oversikt. Anslaget er avtalt mellom partene for å gi MU AS trygghet for at det er tilgjengelig nok lånekapital fra Ticon. 13. Har man vurdert størrelsen på rentesatsen på ansvarlig lån? Svar: Rentesatsen er vurdert som normal og i henhold til dagens marked. 14. Har rådmannen tatt med dagens gjeld på Drammenshallen, kostnader tilknyttet rivning av Drammenshallen og evt. tilbakebetaling av tippemidler som en del av beregningen for økonomisk balanse for kommunes finansiering av ny multihall? Svar: Drammenshallen eies av Drammen Eiendom KF. I de økonomiske vurderinger som er gjort er det tatt hensyn både til bokført verdi, nåværende gjeld og rivekostnader for Drammenshallen. 15. Var det Drammen kommune eller Ticon som tok initiativ til samarbeidet/prosjektet? Svar: Ticon, se spm Finnes noen bindinger mellom rådmannens stab og den politiske ledelsen som har vært i kontakt med Ticon? 17. Har noen fra politisk ledelse deltatt i samtalene med Ticon under utarbeidelsen av samarbeidsmodell og avtale? 18. Hvordan vil dette bli oppfattet blant andre utbyggeraktører som ønsker å satse på byutvikling i Drammen når kommunen velger og samarbeidet med en på forhånd bestemt kommersiell aktør, uten først å åpne for en anbudsprosess? Svar: Forslaget til sak er resultat av et utviklingsarbeid. Slikt utviklingsarbeid forutsetter ofte nært samarbeid mellom partene over tid. Det er alltid risiko for at utviklingsarbeid ikke gir resultater. Ticon er en utviklingsaktør og ikke en entreprenør, noe som ville hindret et slikt samarbeid. Byutviklingen er avhengig av likebehandling og godt samarbeid med utviklingsaktører, både lokale og andre. Det er viktig å legge opp til slikt utviklingsarbeid, også med andre aktører. 19. Hvorfor vurderte man ikke å legge dette ut på anbud for å sikre full åpenhet? Svar: Samarbeidsmodellen åpner for en utvikling hvor både utbygging og salg vil skje etter anbud og konkurranse. Det spesielle ved modellen er at man har sikret seg en partner med kommersiell kompetanse for å sikre en best mulig finansiering av multifunksjonshallen. Salg av tomt på det nåværende tidspunkt eller etter reguleringsplan ville ikke gi tilstrekkelig finansieringsgrunnlag. 20. Hvilke vurdering gjør rådmannen i forhold til kommunen innflytelse på boligutviklingssiden av prosjektet og avtalen? Samsvarer kommunens mål om variert boligtilbud med det å bygge og selge «lønnsomme» boliger? Svar: Gjennom sin deltakelse i MU AS har kommunen innflytelse på utbyggingen, også boligsiden. For å sikre muligheten til en best mulig finansiering av multifunksjonshallen er det ikke lagt opp til spesielle boligsosiale krav til boligbygging i avtaleutkastet. Uansett avtaleverket 4

5 mellom DK og Ticon står DK i en helt fri stilling som planmyndighet når det gjelder eventuelle krav til boligbyggingen i reguleringsplanen. 21. Har rådmannen vurdert andre tomter enten ubebygde/bebygde som grunnlag for samme samarbeidsmodell som kan finansiere ny multihall på Marienlyst? 22. Har kommunen benyttet seg av samme samarbeidsmodell som ved utbygging Papirbredden? Svar: I prinsipp er dette likt samarbeidet med Entra Eiendom AS om Papirbredden Eiendom AS, men organisering, deltakerandel og formål er noe annerledes. 23. Har man kontaktet idretten underveis i utarbeidelse av denne avtalen for å sikre deres innflytelse og medvirkning? Svar: Se spm. 3. Idretten har ikke vært involvert i utvikling av selskapsetablering for bolig- og næringsutvikling, men vil involveres i reguleringsplan, utvikling av multifunksjonshallen og relokalisering av friidrettsbanen. Videre arbeid med saken gjør det mulig å gå videre med ambisjonen fra 2010 om en ny multifunksjonshall for idretten på Marienlyst. Dette vil skje på vanlig måte gjennom etablerte prosesser og omfatter arbeidet med ny reguleringsplan og anleggsplan for idretten. 24. Har rådmannen vurdert fremtidig behov for tomt til skole/barnehage i område? Svar: Ja. Marienlyst ungdomsskole og Drammen vgs vil få et bedre innendørs tilbud med en ny multifunksjonshall. Det er planlagt utbygging av Strømsø barnehage. I bystyresak 46/2012 ang. Mål, strategier og tiltak for utvikling av Strømsø sentrum er det pekt på at tidligere Strømsø vgs kan bli et senter for nærmiljøfunksjoner. Utvikling av skole- og barnehagetilbudet i øvrig skjer gjennom planlegging av FutureBuilt-området. 25. Hvordan vil flytting av friidrettsbanen påvirke tilbudet til skolen? Svar: Dette må avklares i videre dialog med skolene, spesielt Drammen vgs. 26. Har man vært i kontakt med Buskerud fylkeskommune om disse planene? Svar: Buskerud fylkeskommunen var med i samarbeidet om mulighetsanalysen for ny multifunksjonshall i Disse planene stoppet som kjent opp på grunn av manglende finansiering. Den foreslåtte samarbeidsavtalen gjør det nå mulig å komme videre med planene, og da gjenoppta samarbeidet med Buskerud fylkeskommune. I forhandlinger og utvikling av samarbeidsavtalen med Ticon om bolig- og næringsutvikling har ikke Buskerud fylkeskommune deltatt. 27. Er dette en allerede inngått avtale, eller en avtale hvor bystyret står fritt? Svar: Dette er ikke en inngått avtale, og bystyret står fritt i sin behandling. 5

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Tema: Bakgrunn Alternativer som er vurdert Nytt konsept Rådgivere Valg av Ticon som samarbeidspartner Utviklingsavtale Verdivurdering av tomten Ny multifunksjonshall Friidrett

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer