Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Johannes Devold Arkivsaksnr.: 15/ Dato:"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johannes Devold Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/ Dato: NYE IDRETTSANLEGG PÅ MARIENLYST OG BERSKAUG ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET / BYSTYRET Rådmannens innstilling: Det arbeides videre med planene for nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug: 1. Det avsettes tilstrekkelig areal i reguleringsplanen for Marienlyst til å kunne få plass til en multifunksjonshall med tilskuere, jfr. vedlegg Arbeidet med en felles reguleringsplan for Marienlyst vedrørende Multifunksjonshall og bolig/næringsområder videreføres med premisser lagt i vedtakspunkt Alternativ 1A i rapport ang. Anleggsplan for nye idrettsanlegg på Berskaug, datert (vedlegg 5) legges til grunn for videre arbeid med plassering av idrettsanlegg på Berskaug. Det arbeides videre med detaljering av tekniske og kostnadsmessige forhold, finansieringsløsninger samt organisering av eierskap og driftsorganisasjon som grunnlag for avklaring av endelig totalkonsept. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Osmund Kaldheim rådmann Bertil Horvli byutviklingsdirektør

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja NYE IDRETTSANLEGG PÅ MARIENLYST OG BERSKAUG Hensikten med saken Hensikten med saken er å avklare arealbehov for Multifunksjonshall på Marienlyst som vil gi føringer for utarbeidelse av felles reguleringsplan for nytt område for bolig/næring og Multifunksjonshall. På Berskaug er hensikten med saken å avklare hvilket hovedkonsept som skal danne grunnlag for nærmere analyser før endelig beslutning om enkeltelementene fattes. Saksutredning Bystyret vedtok i møte ang. Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall at det inngås avtale med Ticon Eiendom AS om utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall. Drammen kommune og Ticon Eiendom AS har på dette grunnlag inngått avtale om utvikling gjennom et felles eid selskap Marienlyst Utvikling AS (MU). MU er etablert og skal utarbeide reguleringsplan for Marienlystområdet inklusive multifunksjonshallen. Reguleringsplanen vil være et samarbeid mellom Drammen kommune og MU siden Drammen kommune skal bygge, bekoste og eie Multifunksjonshallen, og MU skal bygge det resterende området som transformeres til bolig/næringsformål. Bystyret fattet følgende vedtak i møte ang. plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst: 1. Ny multifunksjonshall på Marienlyst plasseres i øst mot Knoffs gate. Dette legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan for området. Det er avgjørende at endelig beslutning om tomtealternativ ivaretar skolen og idrettens behov i byggeperioden. 2. Alternative hallkonsept vurderes nærmere i samarbeid med idretten. Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst forutsetter relokalisering av friidrettsanlegget på Marienlyst. Kommersiell utvikling av Marienlystområdet kan ikke starte før fridrettsanlegget er relokalisert. I tråd med vedtakene i bystyret er det utarbeidet en studie for relokalisering av friidrettsanlegget. Denne studien er gjort av en arbeidsgruppe med representanter for Drammen Idrettsråd, de to mest berørte idrettsklubbene Sturla og Hellas og Drammen kommune. Etter en samlet vurdering har arbeidsgruppen anbefalt Berskaug som det beste alternativet. Berskaugområdet eies av Drammen kommune. Bystyret har i møte ang. Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 vedtatt at et nytt cricketanlegg skal tas med i vurderingen ved utredningen av Marienlyst og flytting av friidrettsanlegget. Forslag til konsept for ny multifunksjonshall og lokalisering av nytt friidrettsanlegg og cricketanlegg ble derfor lagt fram som en samlet sak, og bystyret fattet i møtet ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling av Marienlystområdet baseres på utkast til Samarbeidsavtale mellom Drammen Idrettsråd og Drammen kommune om

3 Marienlystområdet dat og vedtak i Drammen Idrettsråds årsmøte Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre samarbeidsavtalen med Drammen Idrettsråd. 2. Arbeidet med ny multifunksjonshall på Marienlyst baseres på at eksisterende Drammenshall beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Muligheten for annen arealbruk som kan kombineres med multifunksjonshallen vurderes nærmere. Evalueringsgruppens anbefalinger legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan. 3. Driftsmodeller for ny multifunksjonshall på Marienlyst som også involverer Drammen Scener vurderes nærmere. Avtalen mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd (DIR) ble undertegnet (se vedlegg 1). Ifølge avtalen er partene enige om å samarbeide om bygging av ny multifunksjonshall på Marienlyst og flytting av den eksisterende friidrettsbanen. Man er enige om at nytt friidrettsanlegg skal lokaliseres til Berskaug og det er en forutsetning for avtalen at ny friidrettsbane må stå klar før den eksisterende friidrettsbanen på Marienlyst fjernes. Avtalen mellom kommunen og DIR forutsetter at partene samarbeider om: - Utvikling av ny multifunksjonshall på Marienlyst Anleggsplan for Berskaug og vurdering av gjennomføring - Utviklingsplan for Campus Marienlyst Det foreligger nå rapport fra arbeidet med Multifunksjonshall på Marienlyst (se vedlegg 2-4) og Anleggsplan for nye idrettsanlegg på Berskaug (se vedlegg 5). Saken om nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug legges fram for behandling før det arbeides videre med planene. Forprosjekt for ny multifunksjonshall på Marienlyst Forprosjekt for multifunksjonshall på Marienlyst omfatter primært en areal- og konseptavklaring som underlag for det videre arbeid med reguleringsplan. Det er også gjort en økonomisk vurdering av konseptalternativene. Arbeidet er utført av en prosjektgruppe med deltakere fra DIR, Drammen Scener AS og Drammen kommune. Drammen Eiendom KF har vært gjennomføringsansvarlig. Innleide konsulenter har bistått i arbeidet. Konseptalternativene bygger på bystyrets vedtak av ang. Utvikling av Marienlystområdet. Arbeidet med ny multifunksjonshall på Marienlyst er basert på at eksisterende Drammenshall beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Prosjektgruppen har i rapport ang. Ny multifunksjonshall på Marienlyst datert (se vedlegg 2) utredet to hovedalternativ: - Alternativ 1: Ny multifunksjonshall med inntil sitteplasser. - Alternativ 2: Ny multifunksjonshall med inntil sitteplasser - Begge alternativ har like stort fotavtrykk, og økt tilskuerkapasitet oppnås ved å krage ut tribuneløsningen mot vest. I begge alternativ rives dagens sidebygg med gymsal, driftssentral, kantine garderober og erstattes med et nytt mellombygg mellom Drammenshallen og ny multifunksjonshall. Den nye hallen er dimensjonert for å dekke nye og eksisterende aktiviteter og arrangementer: - Internasjonale håndballkamper (både landskamper og mesterskap)

4 - Eliteseriekamper i håndball - Mulighet for flere parallelle idrettsaktiviteter og andre arrangement som følge av økning i antall aktivitetsflater og sambruk mellom dagens Drammenshall og ny multifunksjonshall - Økt kapasitet for skolenes bruk på dagtid grunnet flere aktivitetsflater - Vesentlig bedre arena for messer, konferanser, konserter og andre events Byggekostnadene er estimert til MNOK 340 (2015) for alternativ 1, og MNOK 366 for alternativ 2. Prosjektgruppen har lagt til grunn mva-fradrag på 70 %, hvilket innebærer byggekostnader på MNOK 297 for alternativ 1 og MNOK 320 for alternativ 2 etter mva-fradrag. Prosjektgruppen har lagt til grunn at både alternativ 1 og alternativ 2 vil kunne gi statlige tilskudd i størrelsesorden MNOK Prosjektgruppen har for sine beregninger av finanskostnader forutsatt et økonomisk tilskudd fra Drammen kommunes inntekter på utvikling av Marienlystområdet til bygging av ny multifunksjonshall på MNOK 250. Avhengig av alternativ gir dette en underdekning på MNOK Prosjektgruppen har også vurdert driftsresultat med ulik estimat når det gjelder utleie til skole/idrett og arrangementer. Det er forutsatt at arrangementsandelen kan variere fra 10 % til 15 % av tilgjengelig tid, resten er skole/idrett. Driftsresultat vil variere fra MNOK 3 til MNOK 0,5. Alternativ 1 med 10 % utleie til arrangement gir det svakeste driftsresultatet, mens alternativ 2 med 15 % utleie til arrangement gir det beste driftsresultatet. Effekten av avskrivning av forventet egenkapital er imidlertid ikke tatt med i prosjektgruppens rapport og det foreslås at dette vurderes nærmere. Prosjektgruppen har lagt til grunn at multifunksjonshallen skal eies av Drammen kommune v/drammen Eiendom KF, men har foreløpig ikke vurdert alternative driftsmodeller Formannskapet ble i møte orientert om prosjektgruppens arbeid, og det ble bedt om at man også utreder et utbyggingsalternativ med kapasitet for sitteplasser. Dette gjør det mulig å arrangere finaler i internasjonale håndballmesterskap og mulighet for å bli et nasjonalanlegg. Drammen Eiendom KF har gjennomført en foreløpig utredning. Det vises til tilleggsnotat ang. Multifunksjonshall Marienlyst: Utbyggingsalternativ med kapasitet til sitteplasser, datert (vedlegg 3, 4). Etter denne vurdering kan det la seg gjøre å bygge ut en ny multifunksjonshall med sitteplasser basert på et utvidet område. Utbyggingskonseptet må være spesialtilpasset tomtens beskaffenhet, noe som er teknisk komplisert og arealmessig utfordrende. Det forutsettes at plassering av kryss og ny adkomstvei fra Bjørnsons gate kan beholdes, noe som er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Dette begrenser mulighetene for tomtestørrelsen. En tilpassing av ny hall med sitteplasser vil kreve en utvidelse av bygningskroppen mot nord og syd, større høyde på den nye multifunksjonshallen og en bearbeiding av mellombygget. Byggekostnadene er estimert til MNOK 511 (inkl. mva). Man har i dialog med Kulturdepartementet fått signaler på at et nasjonalanlegg for håndball kan utløse et særskilt tilskudd på MNOK 75 mot i størrelsesorden MNOK 30 for en hall som ikke har status som nasjonalanlegg. Ut fra tilleggskostnadene vil det derfor være en udekket merkostnad for investering i størrelsesorden MNOK 100 i forhold til alternativet med sitteplasser. Det vil derfor ikke være mulig å dekke inn dette innenfor inntektsrammen på MNOK 250. Arealene for en hall med sitteplasser vil øke med opp mot 50 % i forhold til de tidligere analyserte konseptene, noe som også vil øke driftskostnadene med i størrelsesorden MNOK 9 pr. år. Noe økte inntekter kan også forventes og da i størrelsesorden MNOK (Se vedlegg 3).

5 Inntektsrammen på MNOK 250, som baseres på Drammen kommunes estimerte inntekter på utvikling av Marienlystområdet, vil med et alternativ med sitteplasser ikke være tilstrekkelig finansieringsgrunnlag. Prosjektgruppen har i møte vurdert alternativet med sitteplasser basert på tilleggsnotatet fra Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg 3, 4. Prosjektgruppen anbefaler ikke at alternativet med sitteplasser videreføres. Alternativet er for usikkert når det gjelder områdets størrelse, reguleringsmessige og tekniske forhold. Alternativet har i tillegg et behov for ekstra finansiering og en krevende driftsøkonomi som gjør en eventuell realisering svært usikker. Prosjektgruppen anbefaler at videre arbeid baseres på alternativ 2 med sitteplasser. En videreføring av plan- og utredningsarbeidet med alternativ 2 vil samtidig ivareta alternativ 1 med sitteplasser, dersom en senere i prosessen vurderer korreksjoner i tribunekapasiteten som hensiktsmessig i forhold til endelig valg av konsept. Anleggsplan for nye idrettsanlegg på Berskaug Anleggsplanen følger opp samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune og kommer med anbefalt forslag til plassering av idrettsanlegg på Berskaug. Dette er også vurdert i forhold til den pågående planleggingen av Travbaneområdet. Byggekostnader, tilskudd av spillemidler, finansieringsbehov og driftsøkonomi inngår i vurderingen. I tillegg har man vurdert funksjonalitet når det gjelder konseptalternativene og forhold knyttet til eierskap og driftsmodeller. Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe med deltakere fra DIR og Drammen kommune. Virksomheten Byprosjekter har vært gjennomføringsansvarlig. Innleide konsulenter har bistått i arbeidet. Forslag til anleggsplan beskriver forholdet til de eksisterende anleggene og mulighetene for nytt friidrettsanlegg på Berskaug. I tilknytning til området ligger Berskaughallen og Tennishallen. Berskaughallen eies av selskapet Berskaughallen AS med aksjer likt fordelt på Buskerud bedriftsidrettskrets, Drammen innebandy og Åssiden Idrettsforening. Selskapet fester tomten av Drammen kommune. På dagtid bruker Åssiden videregående skole Berskaughallen og uteanleggene, mens det på kveldstid er de ulike idrettslagene og bedriftsidretten som benytter anleggene. Området benyttes også til uorganiserte aktiviteter. Nytt friidrettsanlegg omfatter både utendørs friidrettsbane og friidrettshall og skal ta utgangspunkt i de funksjonskrav som stilles til tilskudd av statlige spillemidler og programsatsningsmidler. Det er forutsatt at det eksisterende lokale cricketanlegget beholdes på Berskaug inntil videre. Ulike konsept er vurdert med utgangspunkt i følgende hovedalternativ for friidrettsanlegget. - Alternativ 1A: Utvidelse av Berskaughallen og ny friidrettsbane lengst mot vest - Alternativ 1B: Utvidelse av Berskaughallen og ny friidrettsbane rett vest for hallen - Alternativ 2: Frittliggende friidrettshall vest for Berskaughallen og ny friidrettsbane som i alternativ 1A - Alternativ 3: Ny friidrettshall kombinert med nytt bydelssenter. Dette alternativet er basert på en integrasjon av Travbaneområdet og Berskaugområdet med nytt bydelssenter mot Rosenkrantzgata der den ene gressbanen i dag ligger. Dette betyr at deler av dagens Travbane må brukes til idrettsanlegg, noe som krever egen avtale mellom grunneierne.

6 Prosjektgruppen har gjort en vurdering av byggekostnadene for bygging av nytt friidrettsanlegg med idrettshall og bane på Berskaug. Byggekostnadene (2015 ekskludert mva.) er beregnet til MNOK 107 for det billigste alternativet som er alternativ 1A, MNOK 121 for alternativ 1B og MNOK 132 for alternativ 2 og 3. Etter kontakt med Kulturdepartementet er det gjort en foreløpig vurdering av muligheten for statlige tilskudd. For alternativ 1A og 1B er dette anslått til ca. MNOK 30, og for alternativ 2 og 3 ca. MNOK 20. Dersom man får med seg minst en eller flere kommuner i det nye friidrettsanlegget gir dette mulighet til ekstra tillegg som et interkommunalt anlegg. Ut fra vurderte byggekostnader og antatte statlige tilskudd har prosjektgruppen gjort en vurdering av finansieringsbehovet. Det er da tatt utgangspunkt i et kommunalt tilskudd på MNOK 50 og statlige tilskudd uten deltakelse fra andre kommuner. Det kommunale tilskuddet er i tråd med Samarbeidsavtalen og forutsetter byutvikling på Marienlyst. Udekket finansiering er MNOK 26 for alternativ 1A, MNOK 39 for alternativ 1B og MNOK 61 for alternativ 2 og 3. Dersom man tar utgangspunkt i et interkommunalt anlegg med deltakelse fra to andre kommuner gir dette økte statlige tilskudd og tilsvarende reduserte finansieringsbehov. Basert på kalkulerte byggekostnader og antatte tilskudd har prosjektgruppen gjort en vurdering av driftsøkonomien. Det årlige driftsresultatet er beregnet til MNOK 0,6 for alternativ 1A, - MNOK 1,4 for alternativ 1B og MNOK 4 for alternativ 2 og 3. Dersom man får et interkommunalt samarbeid med andre kommuner vil det redusere rentekostnadene og dermed også det negative driftsresultatet. Funksjonalitet for idretten er primært vurdert i forhold til ny hall. Både alternativ 1A, 1B og 2 vil være akseptable for idretten. Alternativ 1A og 1B gir flerbruksmuligheter, noe som også er påpekt som fordelaktig i kontakten prosjektgruppen har hatt med Kulturdepartementet. Dersom man velger alternativ 1A eller 1B anbefaler prosjektgruppen å inngå et eiersamarbeid med den eksisterende Berskaughallen. I alternativ 2 forutsetter prosjektgruppen at hallen bygges og drives av Drammen kommune. I alternativ 3 forutsetter prosjektgruppen den samme organisatoriske løsning som alternativ 2, men her kan også et samarbeid med utbygger av et eventuelt bydelssenter vurderes. Prosjektgruppen har ikke vurdert dette nærmere da rammer og forutsetninger for dette foreløpig er svært uklare. Når det gjelder bygging og drift av øvrige idrettsanlegg på Berskaug forutsetter prosjektgruppen at Drammen kommune opprettholder sitt ansvar. Prosjektgruppen anbefaler at alternativ 1A prioriteres for videre arbeid: - Ny friidrettshall planlegges i sambruk med Berskaughallen - Ny friidrettsbane plasseres lengst vest mot Travbanen (nåværende grusbane) - Cricketbanen beholdes på Berskaug som et lokalt anlegg Prosjektgruppen anbefaler at arbeidet videreføres med sikte på avklaring av følgende forhold: - Muligheten for et interkommunalt friidrettsanlegg på Berskaug. - Organisering og eierform knyttet til en utvidelse av Berskaughallen. Dette krever avklaring mellom Berskaughallen AS og Drammen kommune. En slik avklaring bør skje i samråd med Drammen Idrettsråd og involverte idrettsklubber. - Muligheten for refusjon/avkortning av merverdiavgift knyttet til bygging av nye idrettsanlegg på Berskaug. Dette vil spesielt omfatte bygging og drift av hall og vil være avhengig av organisering og eierform.

7 - Mulighet for finansiering av en samlet utbygging av friidrettsbane og hall på Berskaug. - Kostnader knyttet til utbygging av hall og nye uteanlegg. I den anledning bør også grunnundersøkelser gjennomføres. Prosjektgruppens anbefaling er basert på den forutsetning at det vedtas en utbygging på Marienlyst som krever flytting av friidrettsanlegg til Berskaug. Campus Marienlyst I tråd med Samarbeidsavtalen er arbeidet også satt i gang med en mulighetsstudie knyttet til Marienlystområdet, Campus Marienlyst. Mulighetsstudien skal se på sammenhengen mellom idrettstilbudene på Marienlyst og vurdere utviklingspotensialet utenom det som omfattes av reguleringsplanen for Marienlyst Nord. Dette arbeidet er startet opp og det forventes en tilbakemelding fra prosjektgruppen våren Avhengigheter og fremdrift Rapportene redegjør også for avhengigheter mellom prosjektene og videre fremdrift. Forprosjektet for ny multifunksjonshall på Marienlyst gir føringer for det videre arbeid med reguleringsplanen for Marienlyst Nord som skal utarbeides av MU. Vedtatt reguleringsplan vil avklare utbyggingsvolumet på byutviklingen innenfor området. Utbyggingsvolum og markedsmessige forhold vil avgjøre de økonomiske forutsetningene for gjennomføring av ny multifunksjonshall og utbygging av nytt friidrettsanlegg på Berskaug. En gjennomføring av det anbefalte plankonseptet for multifunksjonshallen forutsetter flytting av friidrettsbanen til Berskaug. Etter Samarbeidsavtalen skal MNOK 50 av salgsinntektene fra MU benyttes til finansiering av friidrettsanlegget på Berskaug. Også dette prosjektet er dermed avhengig av utviklingen på Marienlyst, noe som er presisert i rapporten ang. Anleggsplan for nye idrettsanlegg på Berskaug Rådmannens vurdering Rådmannen legger den inngåtte Samarbeidsavtalen og rapportene fra prosjektgruppene til grunn for sin vurdering. Utredningen viser at det er plass til en hall i størrelsesorden sitteplasser på Marienlyst. Kostnadsdifferansen er ca MNOK 25 mellom og sitteplasser. En hall på sitteplasser vil kreve ekstra areal som er svært utfordrende i forhold til rammebetingelser for området, og være betydelig mer kostnadskrevende. Foreløpige anslag antyder merkostnader på MNOK 140 i forhold til en hall med sitteplasser. Den estimerte inntektsrammen fra Drammen kommunes inntekter på utvikling av Marienlystområdet vil med et alternativ med sitteplasser utfordres. Manglende finansiering må i så fall tas fra andre idrettsformål i Drammen, noe rådmannen ikke vil anbefale. På grunn av høye kostnader både i en investerings- og driftsfase, og arealmessige utfordringer anbefales det ikke å gå videre med et alternativ med sitteplasser. Det foreslås at det avsettes tilstrekkelig areal i reguleringsplanen for Marienlyst til å kunne få plass til en multifunksjonshall med tilskuere, ref. vedlegg 2. Det anbefales at det parallelt med reguleringsplanen arbeides videre med konseptene for Multifunksjonshall i forhold til utforming, finansiering og drift, og at man legger opp til at valg av

8 endelig konsept foretas etter at reguleringsplanen er vedtatt og man har nærmere oversikt over inntekter fra tomtesalg og boligutvikling. Rådmannen anbefaler at alternativ 1A legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av Berskaugområdet. Alternativet er valgt på grunn av god funksjonalitet for idretten, Investeringskostnader og potensial for effektiv drift. Alternativet gir også mulighet til å samordne arealutvikling mellom Berskaug og Travbanen. Det arbeides videre med detaljering av tekniske og kostnadsmessige forhold, finansieringsløsninger samt organisering av eierskap og driftsorganisasjon som grunnlag for valg av endelig totalkonsept. Når det gjelder gjennomføring av idrettsanleggene på Berskaug vil man være avhengig av vedtatt reguleringsplan for Marienlyst Nord og den videre utvikling i inntekter fra Marienlyst utvikling AS. Rådmannen vil derfor komme tilbake til spørsmål om økonomi og organisering av ny multifunksjonshall og nye idrettsanlegg på Berskaug når reguleringsplan og salgsinntekter fra utvikling av Marienlyst er mer avklart. Vedlegg 1. Samarbeidsavtale mellom Drammen Idrettsråd og Drammen kommune, undertegnet Forprosjekt for ny multifunksjonshall på Marienlyst, datert Tilleggsnotat Multifunksjonshall Marienlyst: Utbyggingsalternativ med kapasitet til sitteplasser med vedlegg, datert Tilleggsnotat Multifunksjonshall Marienlyst: Utbyggingsalternativ med kapasitet til sitteplasser med vedlegg, datert Bilag Anleggsplan for nye idrettsanlegg på Berskaug, datert Sett inn saksutredningen over denne linja

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Therese Fridheim Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Fridheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-4 Dato: 22.11.13 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/ BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Arbeidet

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

Friidrettsanlegg på Berskaug

Friidrettsanlegg på Berskaug Friidrettsanlegg på Berskaug 1 14.02.2017 Planlegging av friidrettsanlegg på Berskaug Relokalisering av friidrettsanlegg til Berskaug Bystyresak 41/14, 23.04.2014, vedtak: Bystyresak 75/15, 16.06.2015,

Detaljer

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Orientering i formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 Tema: Bakgrunn om utvikling av Marienlyst (v/rådmannen) Idrett Friidrettsanlegg Berskaug

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN

NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN NYE IDRETTSANLEGG PÅ BERSKAUG ANLEGGSPLAN Rapport fra prosjektgruppen 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Programkrav og forutsetninger... 4 Eksisterende forhold... 4 Nytt friidrettsanlegg...

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept. Rapport fra evalueringsgruppen Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evaluering av konsept Rapport fra evalueringsgruppen 25.11.2013 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Dato: Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 16.09.2014, kl 13.00 Type møte: Koordinerings møte Sted: Drammen Idrettsråd Møte nr.: 1 Referent: Rune Scheele/Lars Michelsen Dato: 16.09.2014

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall

Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall Rapport fra arbeidsgruppen 20.03.2013 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlystområdet

Detaljer

Arkivsaksnr.: 12/ Dato: UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Arkivsaksnr.: 12/ Dato: UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/12768-1 Dato: 29.08.2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET / BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D

Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall. Perspektiv eller 3D Marienlyst Tomteanalyse for multifunksjonshall Perspektiv eller 3D 1 1. Bakgrunn Drammen kommune og Ticon Eiendom AS inngikk 8.10.2012 en Utviklingsavtale om utvikling av Marienlyst-området gjennom et

Detaljer

Utvikling av Marienlystområdet. Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014

Utvikling av Marienlystområdet. Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014 Utvikling av Marienlystområdet Orientering for Bystyrekomite for Byutvikling og kultur 4. februar 2014 Tema Bakgrunn Utviklingsavtale Idrettsanlegg Reguleringsplan Informasjon Oppsummering 2 Utvikling

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 Saksframlegg PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning. 2. Det lyses ut anbudskonkurranse

Detaljer

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen

Velkommen til årsmøtet 2015. Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Velkommen til årsmøtet 2015 Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 Årsmøte fra kl. 1930 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen Idrettens verdiskapning Nasjonale dugnadstall: 29.900 gratis årsverk:

Detaljer

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kilde: Norges Idrettsforbund Campus marienlyst Campus Marienlyst skal utvikles til å bli et regionalt kraftsenter for Drammensidretten gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv Kilde: Norges Idrettsforbund

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 Saksframlegg IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Tema: Bakgrunn Alternativer som er vurdert Nytt konsept Rådgivere Valg av Ticon som samarbeidspartner Utviklingsavtale Verdivurdering av tomten Ny multifunksjonshall Friidrett

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell.

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell. Arkivsak-dok. 18/02799-27 Saksbehandler Robin Braaten Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 28.05.2019 Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Interkommunale

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Ny Konnerudhall Vedtakspkt, 35 Øk.plan

Ny Konnerudhall Vedtakspkt, 35 Øk.plan Ny Konnerudhall Vedtakspkt, 35 Øk.plan 2018-21 Ny hall på Konnerud er forankret i temaplan for idrett og friluftsliv og er neste hall som står for tur. Den vil også frigjøre rundt 30% kapasitet i Drammenshallen

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Saksnr.: 2015/17903 Løpenr.: 114438/2019 Klassering: 026 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 04.06.2019 Næring og kulturkomiteen

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler

Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler Arkivsak-dok. 18/02799-1 Saksbehandler Tore Olav Stensrud Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 29.05.2018 Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Mulighetsstudie

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/912-1 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/912-1 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for Byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/912-1 DRAMMEN 19.01.2009 ISHALL Bystyret vedtok i sak 07/99 følgende: Rådmannen skal i løpet

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

Saksbehandler: Karl Johan Johnsen Arkiv: GBNR 117/957 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Karl Johan Johnsen Arkiv: GBNR 117/957 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Johan Johnsen Arkiv: GBNR 117/957 Arkivsaksnr.: 08/17578-13 Dato: 18.02.09 117/957, INGENIØR RYBERGS GATE 115, BERSKAUGHALLEN, DISPENSASJON INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/9438-30 Dato: 29.09.2014 HØRING: ROSENKRANTZGATA - MULIGHETSSTUDIE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat

Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Drammen kommune Multifunksjonshall Mulighetsanalyse Internt notat Til: Prosjektgruppen Fra: Johannes Devold, Torstein Busland, Ulf Tellefsen Dato: 11.09.09, rev. 18.09.09, rev. 07.10.09 Sak: Program 1.

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/3709-25 Dato: 13.10.2014 ENDRING I HALLREFUSJON - INNFØRING AV NY TILSKUDDSORDNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR KULTUR,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/08159-006 Dato: 01.04.03 MARIENLYST NYTT HELÅRSBAD INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi- og plansaker Administrasjonens

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 26.10.2016 kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 32/16: UTVIDELSE AV SKAUN UNGDOMSSKOLE ANBUDSKONKURRANSE, GRUNNLAGSDOKKUMENTER Varamedlemmer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Elise Alfheim Arkiv: PLAID 394 Arkivsaksnr.: 16/9106-31 Dato: 1.6.2017 80/645, 80/1574, 80/1123, 80/1482 m.fl, Områderegulering for Konnerud sentrum 2.gangsbehandling,

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen. Byrådssak 196/17 Konsept og lokaliseringsmuligheter for en «byarena» i Bergen ANSC ESARK-510-201537257-22 Hva saken gjelder: Bystyret og byrådet fattet i februar 2016 vedtak om å utrede to alternative

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet

Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet Multifunksjonshall i Drammen Mulighetsanalyse Marienlystalternativet Rapport fra prosjektgruppen 27. mai 2010 1. Bakgrunn Ønsket om å bygge en multifunksjonshall i Drammen er basert på flere ambisjoner:

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-67 A20 DRAMMEN 20.11.2006 ALTERNATIV LOKALISERING AV NY UNGDOMSSKOLE PÅ STRØMSØ - TILLEGG TIL UTREDNINGEN - MARIENLYST ØST

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Spørsmål nr. 36 (2016)

Spørsmål nr. 36 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 36 (2016) Til : Bystyret Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-37 DRAMMEN 23.05.2016 Marianne Lundteigen (SP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksutredning Saken gjelder kommunal medvirkning til bygging av flerbrukshaller på Breidablikk og Utleira.

Saksframlegg. Saksutredning Saken gjelder kommunal medvirkning til bygging av flerbrukshaller på Breidablikk og Utleira. Saksframlegg FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA: KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI Arkivsaksnr.: 11/30376 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad - anbefalt løsning

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad - anbefalt løsning Saksnr.: 2015/17903 Løpenr.: 174230/2018 Klassering: 026 Saksbehandler: Yngve Dramstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Yrkesopplæringsnemnda 15.11.2018 Opplæringskomiteen 20.11.2018

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg Saksframlegg Utvikling av Lade idrettsanlegg Arkivsaksnr.: 07/40201 Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med reguleringsplan for Lade idrettsanlegg 2) Bystyret gir

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

(Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.)

(Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.) (Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt 26.08.19 kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.) Tilleggsavtale om salg av deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark

Detaljer

Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert

Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert Arkivsak-dok. 18/03938-6 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Formannskapet 09.05.2019 Kommunestyret 23.05.2019 Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til oppgradering

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2 RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 19/21662 Arkiv: A20 Nes barneskole, oppgradering skolebygg Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg

Detaljer

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim

Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim Rådmannens orientering til Byutviklingskomiteen 7.12.2016 Sorgenfri Sluppen Utgangspunktet for utredningen Bystyret vedtok den 29.9.2016 at rådmannen

Detaljer

Eiendommen Drammen Travbane Informasjonsmøte 20.2.2013

Eiendommen Drammen Travbane Informasjonsmøte 20.2.2013 Agenda: Tilleggsavtalen hva er avtalt Prosessen frem til tilleggsavtalen og hvorfor Sakens gang Ulike løsninger underveis Hva skjer videre ulike alternativer: Reguleringsprosess hva innebærer tilleggsavtalen

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Et historisk valg Vil ha stor betydning for Asker samfunnet, Asker Skiklubb og barn ungdom i fremtiden Fakta Usikkerhet Balanse Skape merverdi Utviklingspotensial

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/ Saksbehandler: Marianne Knapskog

Saksframlegg. Trondheim kommune LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/ Saksbehandler: Marianne Knapskog Saksframlegg LADE IDRETTSANLEGG, HAAKON VIIS GATE OG LADE ALLÉ PRINSIPPSAK ARKIVSAKSNR.: 08/41870 Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen Dag Bøhler prosjektdirektør 11.april 2018

Nytt sykehus i Drammen Dag Bøhler prosjektdirektør 11.april 2018 Nytt sykehus i Drammen Dag Bøhler prosjektdirektør 11.april 2018 Kort historikk nytt sykehus i Drammen Mulighetsstudie 2011 Utviklingsplan 2012-2013 Idefase 2014 Konseptfase 2015-2016 Status nytt sykehus

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Anbefalt løsning.

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Anbefalt løsning. Arkivsak-dok. 18/02799-10 Saksbehandler Robin Braaten Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 20.11.2018 Formannskapet 2015-2019 29.11.2018 Bystyret 2015-2019 13.12.2018 Interkommunale

Detaljer