Virksomhetsplan 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 SKISTUA SKOLE Narvik kommune 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Formål med virksomhetplanen 2. Beskrivelse av tjenesten 3. Enhetens organisering 4. Målområder 4.1 Økonomi Mål for Narvik kommune Enhetens tiltak 4.2 Brukere og tjenester Felles mål for Narvik kommune Sektorvise mål Enhetens tiltak 4.3 Læring og utvikling Felles mål for Narvik kommune Sektorvise mål hentes fra strategisk kompetanseplan Enhetens tiltak 4.4 Medarbeidere og organisasjon Felles mål for Narvik kommune Enhetens tiltak 4.5 Omdømme Felles mål for Narvik kommune Enhetens tiltak Narvik kommune 2

3 1. Formål med virksomhetplanen Formålet med enhetens virksomhetsplan for 2013 er å gi en samlet fremstilling av de tiltak som er satt opp for egen virksomhet i inneværende år forankret i kommunens mål og 4-årige handlingsplan, og presentere hovedaktiviteter for Planen gir et samlet bilde av den virksomhet som er planlagt for året knyttet opp til Narvik kommunes felles mål og sektorvise mål av betydning for egen virksomhet. 2. Beskrivelse av tjenesten Skistua skole ligger pent plassert et stykke opp i Fagernesfjellet. Skolen har 14 klasserom og driver undervisning etter læreplanens mål for 1-7 klassetrinn. Bygget ble tatt i bruk i Skolen er tegnet av arkitektfirma Snøhetta, og har en spesiell utforming og en lys og trivelig atmosfære omgitt av Fagernesfjellets storslåtte natur. Brumlemann avdelingen gir tilbud til elever med særskilt stort hjelpebehov. Det er plass til fire elever på denne avdelingen. Skolen har i de senere år gjennomgått omfattende tilsyn i forhold til brannsikkerhet, luftog lyskvalitet, og er godkjent. Skolen har jobbet målrettet med leseopplæringen og opplever gode resultater. Vi er sertifisert som Olweus skole, og bruker LP modellen i skoleutviklingssaker. Vi jobber i prosjekt med Vurdering for læring.høsten 2012 gjennomførte skolen ekstern vurdering med fokus på lesing. Rapporten konkluder med at Skistua skole er en svært kompetent skole innenfor området. Resultater på de nasjonale prøver for 5 og 8. klassetrinn bekrefter dette. Skolen driver SFO i samme lokaler. I forbindelse med Bystyrets vedtak om å endre skolestrukturen i Narvik vil elevtallet endre seg fra dagen 244 til 362 elever fra høsten Enhetens organisering 28 lærere 11 assistenter 1 merkantil 3 teamledere 1 SFO leder Rektor Sum årsverk: 40 Antall årsverk vil endre seg etter elevtallsøkningen fra høst Målområder Narvik kommune styrer etter et styrings- og kvalitetsforbedringssystem der metodikken er Balansert målstyring (BMS). Målet er å produsere tjenester som brukerne er mest mulig fornøyd med, med de ressurser som er tilgjengelig. Brukerne skal stå i fokus for tjenesteproduksjonen, og deres tilfredshet er hovedkriteriet. Kommunen og enhetene skal planlegge sin virksomhet i flere fokusområder, slik at det i sum gir et balansert grunnlag for tjenesteproduksjonen. Det skal systematisk lages konkrete mål innefor hvert fokusområde. Narvik kommune 3

4 Narvik kommune har valgt fem fokusområder for den balanserte målstyringen: Økonomi: Målene for økonomien er å kunne levere de riktige tjenestene til brukerne for lavest mulig kostnad (effektiv drift). Et hovedmål er å drifte i samsvar med de rammer som gis i kommuneøkonomien, og samtidig opparbeide økonomisk handlingsrom for utviklingen av tjenestene. Tjenester og brukere: Målene i dette fokusområdet gjelder produksjonen av tjenester (kvalitet og kvantitet), og har spesielt brukernes tilfredshet med tjenesten for øye. Læring og utvikling: Kommunes kompetanse og tilpasningsevne må stadig utvikles. Målene for dette fokusområdet skal vise hvor bra kommunen er på kompetanseutvikling, og ta lærdommen i bruk for å forbedre tjenestene kontinuerlig. Nyskaping, Medarbeidere og organisasjon: For at tjenestene skal bli gode må arbeidsmiljøet være best mulig. Derfor må kommunen ha fokus på å utvikle de ansattes kvalifikasjoner, er vi optimalt organisert? sykefravær, Prestasjon og kvalitet, rekruttering og beholde arbeidskraft trivsel og ledelse, og stille konkrete mål for dette arbeidet. Omdømme: Kommunens og den enkelte tjenestes omdømme og rykte har stor betydning for brukernes tilfredshet. Omdømmet kan påvirkes og forbedres gjennom målrettet arbeid, og det er slike mål som settes i dette fokusområdet. Narvik kommune 4

5 4.1 Økonomi Mål for Narvik kommune Narvik kommune skal: balansere tjenesteproduksjon med økonomiske rammer Høy etikk og integritet Eksempel: Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Inntekter?? 0 Utgifter?? 0 Netto driftsramme?? Enhetens tiltak Balansere tjenesteproduksjon med økonomiske rammer. Riktig ressursomfang i forhold til elevtall Månedlig regnskapsrapport Balanse Balansere tjenesteproduksjon med økonomiske rammer. Regulere ansettelser i forhold til elevtall i SFO Månedlig regnskapsrapport Balanse Høy etikk og integritet opplæring i økonomiske interkontrollrutiner Gjort ikke gjort ja/nei 4.2 Tjenester og brukere. - Måleområdet suppleres med sektormål Felles mål for Narvik kommune Forbedret kvalitet på tjenester som leveres i Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle planer og enhetens tiltak. Narvik kommune skal være nyskapende/innovativ. Narvik kommune skal ha god beredskap ved uønskede hendelser Sektorvise mål Dette er delmål til fellesmål for Narvik kommune under punkt Grunnskole I Narvikskolen skal : Alle elever ha et godt læringsmilø Narvik kommune 5

6 Vi bruker vurdering for læring for å fremme elevenes læring og utvikling Vi jobbe helefremmende Elevene våre nå landsgjennomsnittet i lesing, engelsk og regning Enhetens tiltak Skistua skole skal få bedre resultater i lesing, engelsk og regning. Videreutdanne lærere innen engelsk, lesing og regning. Innhente eksternt idetilfang og motivatorer fra allerede etablerte kontakter som HIN, Universitetet i Bodø, RKK og kulturskolen (Kultur og idrett).matematikksenteret og veilederkorpset Barnetrinnet: Måle resultater nasjonale prøver 5 og 8.klasse. klasse for Narvikskolen og lesing, engelsk og regning. Utgangspunkt i resultater fra høst Samarbeid med ungdomsskole for å hente ut tidligere elevers resultater. Gjennomsnitt av nasjonalt nivå Lesing 2,3 Regning 2,1 Engelsk2,1 Gj.sn.nasj Metodisk tilpasning av undervisning ved aktivt bruk av Vurdering for læring. Det er null toleranse for mobbing på barne- og ungdomstrinn. Programmer som Olweus og LP modellen vedlikeholdes og utvikles mot mobbing og økt trivsel. Antall elever som mener de jevnlig mobbes på 7. trinn og 10. trinn. Elevundersøkelsen. Olweusundersøkelsen Gjennomsnitt lavere enn 1,7 Lavere enn 8 % Elevene på barne- og ungdomstrinnet skal trives på skolen. Det satses sterkere på helsefremmende tiltak for å øke trivsel ved å øke den fysiske aktiviteten med en time pr. dag. Inkludere alle elevene i Trivselslederprogrammet. Aktivitetsplanen tas i bruk på alle trinn. Antall elever som hevder at de trives på skolen. Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelse Gjennomsnitt av nasjonalt nivå Barn og foreldre skal oppleve et tilferdsstillende SFO tilbud Årsplan for SFO utarbeides og gjennomføres i samhandling med foreldre. Narvik kommune 6

7 Skolen har utarbeidet detaljerte planer for tiltakene som skal implementeres og følges i alle trinn. 4.3 Læring og utvikling - Måleområdet suppleres med sektormål ref. strategisk kompetanseplan Felles mål for Narvik kommune Oppdatert og tilpasset kompetanse vs. arbeidsoppgaver Lære gjennom samhandling Sikker og effektiv bruk av IT verktøy Sektorvise mål Dette er delmål til fellesmål for Narvik kommune under punkt Disse ses i sammenheng med arbeidet som er gjort i strategisk kompetanseplan. I Narvikskolen skal : Vi etterutdanne flere lærere Vi etterutdanne flere lærere gjennom VfL Vi delta i nettverk gjennom deltakelse i VfL og LP Vi utarbeide rutiner for sikker lagring av digitalt sensitivt materiale Vi bruke Moodle som læringsplattform og administrativt verktøy Enhetens tiltak Entreprenørskap v.utd. for lærere fullføres Entreprenørskapsplan tas i bruk på alle trinn Fullført eksamen Medarbeidsersamtale antall VfL og LP Delta i nettverk Høyne læringsutbytte henvisninger til PPT antall Regning i alle fag Prosjekt se egen prosjektplan Høyne læringsutbytte score Læringsplattform og Adm verktøy Ta Moodle i bruk av alle. Etablere hjemmeside. Etablere bredbånd 1000mb Registrering 4.4 Medarbeidere og organisasjon Narvik kommune 7

8 4.4.1 Felles mål for Narvik kommune Lavere sykefravær enn Harstad kommune. Arbeide lojalt for politiske og administrative vedtak Høy medarbeideransvarlighet Synlig ledelse Enhetens tiltak Høyne tilstedeværelsen Meningsfylte arbeidsoppgaver Fraværstall fra Enterprise Sykefraværsprosent Aktivt HMS utvalg Gjennomført systematisk HMS arbeid. Ref. vernerunder og personalmiljømøter. Gjennomførte aktiviteter ref. årlig HMS rapport. Arbeidsmiljøloven Organisasjonsanalyse Ja/Nei Nærhet mellom ledelse ansatte Microteaching, utvikling- og medarbeidersamtale r Ståsteds- og organisasjonsanalyse Høy medarbeideransvarlighet. Arbeidstidsavtalen org.utviklingssaker behandles i LP modell og team med teamledere. Organisasjonsanalyse Tilrettelegge for nye lærere Arbeidsplasser til alle Tilfredshet, lærerundersøkelse og organisasjonsundersøkels e Effektiv saksbehandling. Opprette e- mappe på alle elever Tilgang til web sak for alle i adm. Opplæring Antall tilganger Gjennomført kurs Antall saker Kvalitet på saksbehandling 4.5 Omdømme Felles mål for Narvik kommune God samhandling med aktuelle samarbeidspartnere og brukergrupper i samfunnet. Godt samspill - politikere - administrasjon Profesjonell mediastrategi Enhetens tiltak Motto: Det skal en hel by til for å oppdra et barn. Narvik kommune 8

9 Partnerskapsavtaler Ta i bruk etablerte avtaler Gjennomført prosjekt Ja/Nei Mediedekning Offensiv til lokalaviser Antall oppslag 3 Bekjentgjøre skolens resultater Informere foreldre gjennom hjemmeside og foreldremøte. Skolens resultater i NP, Olweus, og andre undersøkelser skal legges ut på hjemmesiden og kommenteres. Foreldreundersøkels e score Foreldre skal oppleve et godt SFO tilbud Alle ansatte skal utvise en hyggelig og trygg atmosfære om morgenen. Foreldreundersøkels e score Narvik kommune 9

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi...

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi... Årsrapport Narvik kommune 2014 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Rådmannens innledning... 6 3 Organisering... 8 3.1 Politisk struktur... 8 3.2 Administrativ struktur... 9 3.3 Eierstrategi... 9 4 Styringssystem...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer