Kurs i lungsykdommer for indremedisinere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i lungsykdommer for indremedisinere."

Transkript

1 Kurs i lungsykdommer for indremedisinere. Yrkesrelaterte lungesykdommer Prof. Johny Kongerud Lungeavd. Rikshospitalet, Ous

2 Yrkesbetingede lungesykdommer Obstruktive lungesykdommer Astma RADS Kronisk bronkitt Kronisk obstruktiv lungesykdom Støvlungesykdom Organisk Uorganisk Lungekreft

3 Occupational asthma is a disease characterized by variable airflow limitation, airway hyperresponsiveness and airway inflammation attributable to a particular occupational environment and not due to stimuli encountered outside the workplace. IL Bernstein et al. In: Asthma in the workplace. 2006

4 Årlig insidens av yrkesastma i Norge Astma-insidens (30-54 år): 1,5-2,2/1000 pers.år* ~ nye tilfeller/år i den arbeidende befolkningen i Norge % kan tilskrives yrkeseksponering og tilsvarer tilfeller/år *Toren K et al. A prospective study of asthma incidence and its predictors: the RHINE study. Eur Respir J 2004 Dec;24(6):942-6

5 (RADS)

6 Diagnostikk Yrkesanamnesen Sykehistorie Gjentatte lungefunksjonsundersøkelser (spirometri/pef) Inflammasjonsmarkører (FeNO, indusert sputum) Allergitester Hudtester Blodprøver Uspesifikk bronkial provokasjon Spesifikk bronkial provokasjon

7 Yrkesanamnesen

8 Årsaker til yrkesastma ~ 350 forbindelser har inntil nå blitt beskrevet som allergisk (HMW, LMW) årsak til YA ~12 nye forbindelser årlig siden 1990 Oppdaterte lister over registrerte agens finnes på: % av tilfellene av YA forårsakes av noen få agens (mel, isocyanater, latex, persulfat salter, aldehyder, dyr, trestøv, metaller og enzymer) Vandenplas O. Occupational asthma: etiologies and risk factors. Allergy Asthma Immunol Res Jul;3(3): Epub 2011 May 20.

9 Aasen TB, Kongerud J. Tidsskr Nor Legeforen nr. 20, 2014

10 Sykehistorien De to viktig(st)e spørsmål Blir du bedre på fridager? Blir du bedre i helger og ferier? Hoste, oppspytt ev. brystsmerter tilstede hos 2/3 av pasientene med yrkesastma (får ofte diagnosen bronkitt )

11 Sykehistorien Latenstid (Uker - Mnd - År) Arbeidskolleger med nyoppstått astma Som regel ikke astma fra tidligere Symptomer kan oppstå både i og etter arbeid 1/4 1/3 persisterende symptomer etter opphør av arbeid/eksponering

12 Sykehistorien må alltid suppleres med lungefunksjonstester/ inflammasjonsmarkører for å bekrefte astmadiagnosen

13 PEF registreringer

14

15

16 Calculate Peak flow diurnal variation by: subtracting the lowest PEF from the highest, then dividing by the highest PEF, and expressing the result as a percent. Example 1: If highest PEF is 400 and lowest is 300, the difference between the highest and lowest is 100 (ie, ). So, diurnal variation = = 0.25 = 25% As this value is greater than 15%, it would indicate an increased variability Example 2: If best PEF is 320 and lowest is 300, it would be ( ) 320 = = 6.25%. This diurnal variation would be acceptable.

17

18

19

20 Spesifikk provokasjonstest Potensielt farlig Spesifikk Svak korrelasjon hudtest/inhalasjonstest Ikke-standardiserte ekstrakter

21 RADS Akutt alvorlig eksponering med en luftveisirritant (ofte gass klor, SO2, NH3, NOx) Symptomene opptrer 0-24 timer etter eksponering Medfører en langvarig bronkial hyperreaktivitet Varer ofte 2-3 mnd og noen kan bli persisterende Påvises ved Metacholintest Symptomatologien medfører plager som ikke kan adskilles fra vanlig astma + økt og variabel luftstrømsobstruksjon- Behandles som annen astma men noe mindre effekt av inhalasjonssteroider og bronkodilatatorer

22 Hvordan behandle/ta hånd om yrkesastma Ordinær medikamentell astmabehandling Sykemelde/omplassere til annet arbeid Meldes arbeidstilsynet som yrkessykdom (plikt å gjøre ved mistanke)

23 5-3, Arbeidsmiljøloven sier at Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdens 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet. Legene melder tilfellene på Arbeidstilsynets skjema 154 b/c. Arbeidstilsynet 2011

24 Oppsummering yrkesastma Tilskrivbar risiko er i størrelsesorden (10)-15% Et ukjent antall allergener - animalske, vegitabilske, kjemikalier - samt uspesifikke irritanter kan gi yrkesastma PEF i eksponerte og ueksponerte perioder er et must for diagnosen Metacholintest i eksponert og ueksponert periode kan støtte diagnosen Prognose 25-35% blir kroniske Tidlig omplassering viktig for prognosen Yrkesforverret astma redusere eksponering

25 Yrkesbetinget KOLS

26 Definisjon av yrkesbetinget KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er karakterisert av luftstrømobstruksjon som ikke er fullt ut reversibel. Luftstrømobstruksjonen er vanligvis både progressiv og assosiert med en patologisk inflammatorisk respons i lungene som reaksjon på skadelige partikler eller gasser på arbeidsplassen

27 2011 Statistisk sentralbyrå

28 Skorge T et al. Scand J Work Environ Health 2009;35(6):

29 Chronic bronchitis: Population attributable risk (PAR) due to occupation. Type of study Agerange Gender Type of exposure PAR% (mean of 2 calc.) Population study of six cities in the US (M&F) Hordaland (M&F) Zutphen (Dutch study) (M&F) Dust Gas/Fume Dust Gases Dust Gases Fume French cities ATS Statement AJRCCM 167, 5, (M) Dust Gases Fume 11

30 Hummerfelt 1995

31 Nasjonale kols råd angir en opptreden av nye kols-tilfelle pr. år. Årlig insidens av yrkeskols i den arbeidende befolkning tilsvarer * 0.15 = tilfeller/år

32 Meldte yrkessykdommer til DAT de siste årene fordelt på lungesykdommer totalt og KOLS. År Totalt KOLS ? Kilde: Arbeidstilsynet

33 Fell, Aasen, Kongerud.Tidsskr Nor Legeforen nr. 22, 2014

34 Yrkesbetinget KOLS Generell KOLS utredning Anamnesen Lungefunksjonsmålinger Spirometri/reversibilitetsmålinger FEV1 målinger longitudinelt Gassdiffusjon Blodgasser Belastningstester Radiologi Rtg thorax HR-CT thorax Spesiell Eksponeringskarakterisering Lungefunksjon vurdert i forhold til eksponering (hvis mulig) Inflammasjonsmarkører

35 Konklusjoner Et stort antall studier peker i retning av at en rekke yrkeseksponeringer gir økt risiko for KOLS PAR for KOLS er omtrent den samme som for astma - 15% Spirometri sammen med yrkesanamnesen er de viktigste diagnostiske verktøy ved yrkesbetinget KOLS Prospektive og regelmessige spirometrier viktig hos risikogrupper Gassdiffusjon og HR-CT viktig for å vurdere grad av emfysem

36 Støvlungesykdom

37 Asbest Høy mekanisk styrke Bestandig mot høye temperaturer Varmeisolerende Bindemiddel

38 Arbeidsmiljømyndighetene i Norge anbefalte i 1977 erstatningsstoffer for asbest 1985 bruksforbud i arbeidslivet 1987 import og omsetningsforbud

39 Høyrisikogrupper Lasting, lossing, lagring av asbest isolatører elektrikere (skipselektrikere) rørleggere skipsverftarbeidere maskinister bygningsarbeidere (snekkere, murere) (bil)verkstedarbeidere

40 Asbestose Diffus interstitiell fibrose Latenstid år Kliniske manifestasjoner dyspnoe Kliniske funn knatrelyder

41 Lungefunksjon FVC FEV1( ) DLCO

42 ASBESTOSE

43

44 Pleuraplaque Involverer først og fremst parietale pleura Kalkdeponering i plaque sees ofte. Tilstanden er begrenset til pleura - ikke asbestose Tilstanden er benign, som regel uten ledsagende symptomer eller lungefunksjonsnedsettelse.

45 Lungecancer Økning av risikoen for lungecancer ved samtidig røyking Asbesteksponering gir økt risiko for alle de hovedtyper lungecancer. Lokalisasjon og histologisk type gir ingen pekepinn om hvorvidt canceren kan tilskrives asbesteksponering.

46 Mesotheliom Oppstår i serøse membraner; typisk i pleura Hovedparten av tilfellene skyldes asbest - også i tilfelle med kort og liten grad av eksponering. Latenstid på minimum 10 år Røyking påvirker ikke risikoen

47 Silikose Forårsakes av kvartsstøv

48 OBS! økt tbc-risiko

49 Diagnostikk: Ofte tilfeldig rtg-funn (patonomonisk med eggeskall forkalkninger i mediastinale gl. Infiltrater/fibrose som starter i øvre deler av lungene) Sympomer er ofte uspesifikke med hoste, ekspektorat og dyspnoe. Spirometri: Ofte beskjedne funn - ikke korrelert til grad av rtg-funn

50 Organisk støvlunge= eksogen allergisk alveolitt Agens (partikler < 3 micrometer) Mikrober Muggsopp Dyrehår-epithel Kjemikalier Eksponeringskilder Korn, høy, silogress Halm, flis Ventilasjonsanlegg Fugler

51 Farmer s lung Bird fancier s, breeder s or handler s disease Humidifier or airconditioners lung Chemical worker s lung Coffee worker s lung Pituitary snuff takers lung Sauna taker s lung Cheese washer s lung

52 Patogenese Cellemediert immunrespons Akutt - kronisk Granulomatøs betennelse + interstitiell fibrose (Diff.diagnose: sarkoidose) Precipiterende antistoff ikke av betydning for patogenesen, men en markør på eksponering

53 Klinikk Latenstid 4-8 h etter eksponering Hoste, feber, svette Muskel-ledd-smerter Funksjonsdyspnoe Varighet ca. 48 h (opptil en uke) Knatrelyder

54 Lungefunksjon FVC betydelig nedsatt FEV1 moderat nedsatt Gassdiffusjon (DLCO/ KCO) nedsatt/normal ev. hypoxemi Røntgenfunn Miliære til dels sammenflytende fortetninger

55 Kronisk sykdom Gjentatte akutte episoder ev. subkliniske episoder Økende dyspnoe Knatrelyder Økende hypoxemi

56 Kronisk sykdom Lungefunksjonen TLV og VC betydelig nedsatt FEV1 moderat Røntgen thorax Fortetninger, tildels fibrotiske og cystiske forandringer

57 Behandling Akutt sykdom Opphør eksponering Prednisolon 40 mg x 1 i 2 uker Deretter 20 mg x 1 til normalisering av rtg og symptomer Kronisk eksponering Opphør eksponering Prednisolon, men ofte dårlig effekt

58 Konklusjoner Støvlungesykdom er ikke sjelden forekommende, 30-50% av befolkningen kan ha vært eksponert Utvikling av restriktiv ventilasjonsinnskrenkning HRCT kan være patognomonisk Mange lungekrefttilfelle kan være helt eller delvis forårsaket av yrkeseksponering (spesielt asbest) Mange yrkesgrupper kan få allergisk alveolitt (bønder, ansatte i næringsmiddelindustri, fugleelskere, kjemikalier o.fl)

59 HUSK Å melde til arbeidstilsynet ved mistanke om yrkessykdom. Pliktig og lovbestemt

Kurs i lungsykdommer for indremedisinere.

Kurs i lungsykdommer for indremedisinere. Kurs i lungsykdommer for indremedisinere. Yrkesrelaterte lungesykdommer Prof. Johny Kongerud Lungeavd. Rikshospitalet, Ous 20.03.2014 Yrkesbetingede lungesykdommer Obstruktive lungesykdommer Astma RADS

Detaljer

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Gruppe for yrkesrelaterte lungesykdommer NORSK FORENING FOR LUNGEMEDISIN Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring Tor B. Aasen

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Forfattere: Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser Dato: 27.11.2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 6 (2007) ISSN:1502-0932

Detaljer

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast Utarbeidet av Wijnand Eduard og Erik Melbostad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Per Sandven ved Statens Institutt for Folkehelse, Lars Toftegaard

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN:

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN: Arbeidsforskningsinstituttene Arbeidsfysiologisk institutt - Arbeidspsykologisk institutt - Muskelfysiologisk institutt Yrkeshygienisk institutt Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850 Postadresse:

Detaljer

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012:

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012: 1 Bakgrunnsnotat om kunnskapsgrunnlaget for Norsk Industris veiledning om bruk av Computertomografi (CT) ved helseundersøkelser med hensyn på lungesykdommer Revisjon oktober 2012: Omtalen av asbestforskriften

Detaljer

Yrke og kreft i Norge

Yrke og kreft i Norge Yrke og kreft i Norge Rapporten inneholder en beskrivelse av utvalgte kreftfremkallende påvirkninger i norsk arbeidsliv og forekomst av utvalgte kreftsykdommer blant yrkesgrupper i perioden 1961 2005.

Detaljer

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø ARBEIDSMILJØ NSTITUTTET STATENS ARBElDSMILJØINSTITUTT. Beøksadr.: Gydas vel 8, Mastua Postar.: Pb. 8149 Dep., 00 Os 1 11.. 02-46 68 50 Telefa 02-60 32 76 Postgiro 20002 14 Bakgiro 0629. 05. 81247 Tittel:

Detaljer

130 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELSEOVERVÅKING KJEMIKALIEEKSPONERTE ARBEIDSTAKERE

130 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELSEOVERVÅKING KJEMIKALIEEKSPONERTE ARBEIDSTAKERE 130 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELSEOVERVÅKING AV KJEMIKALIEEKSPONERTE ARBEIDSTAKERE Original versjon Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for helseovervåkning av kjemikalieeksponerte

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

Indremedisineren. LIS i akuttmottak s. 38. Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning s. 7. Idiopatisk lungefibrose (IPF) s. 10

Indremedisineren. LIS i akuttmottak s. 38. Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning s. 7. Idiopatisk lungefibrose (IPF) s. 10 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2015 LIS i akuttmottak s. 38 Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning s. 7 Idiopatisk lungefibrose (IPF) s. 10 www.indremedisineren.no

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for

Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for 2 FORORD Rapporten beskriver en yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk undersøkelse om forholdene for skipsmaskinister ansatt på ferger i midt-norge. En mere utførlig rapport finnes som doktorgradsavhandling

Detaljer

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen,

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen, Kortrapport Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjenn Forfattere: Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstadd og Dag Gunnar Ellingsen, Statens

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3 Tema: HUD SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den EKG mest moderne og 24 timers softwareblodtrykk. og

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere sammendrag Astma hos idrettsutøvere er en klinisk diagnose basert på en kombinasjon av symptomer og en eller flere objektive tester inkludert lungefunksjonsmålinger,

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

gode yrkesliv i byggebransjen

gode yrkesliv i byggebransjen Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2011 ISBN 978-8291232-81-2 Forord Dette læreheftet er en

Detaljer

HELSEOVERVÅKING. Anbefalte retningslinjer for. av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien. Norsk Industri

HELSEOVERVÅKING. Anbefalte retningslinjer for. av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien. Norsk Industri Anbefalte retningslinjer for HELSEOVERVÅKING av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien Norsk Industri HMS-Rådet i Olje og Gass Arbeidsmedisinsk Utvalg Nr.: Gjeldende fra dato: Revisjon

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer