Kurs i lungsykdommer for indremedisinere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i lungsykdommer for indremedisinere."

Transkript

1 Kurs i lungsykdommer for indremedisinere. Yrkesrelaterte lungesykdommer Prof. Johny Kongerud Lungeavd. Rikshospitalet, Ous

2 Yrkesbetingede lungesykdommer Obstruktive lungesykdommer Astma RADS Kronisk bronkitt Kronisk obstruktiv lungesykdom Støvlungesykdom Organisk Uorganisk Lungekreft

3 Occupational asthma is a disease characterized by variable airflow limitation, airway hyperresponsiveness and airway inflammation attributable to a particular occupational environment and not due to stimuli encountered outside the workplace. IL Bernstein et al. In: Asthma in the workplace. 2006

4 Årlig insidens av yrkesastma i Norge Astma-insidens (30-54 år): 1,5-2,2/1000 pers.år* ~ nye tilfeller/år i den arbeidende befolkningen i Norge % kan tilskrives yrkeseksponering og tilsvarer tilfeller/år *Toren K et al. A prospective study of asthma incidence and its predictors: the RHINE study. Eur Respir J 2004 Dec;24(6):942-6

5 Yrkesastma - mekanismer Immunologiske IgE medierte (HMW) Non-IgE medierte (LMW) Non-immunologiske Irritantutløst Langvarig påvirkning av luftveisirritanter, gjerne gjentatte, kortvarige toppeksponeringer RADS Akutt, alvorlig eksponering med persisterende luftveissymptomer og bronkial hyperreaktivitet

6 Yrkesforverret astma

7 Diagnostikk Yrkesanamnesen Sykehistorie Gjentatte lungefunksjonsundersøkelser (spirometri/pef) Inflammasjonsmarkører (FeNO, indusert sputum) Allergitester Hudtester Blodprøver Uspesifikk bronkial provokasjon Spesifikk bronkial provokasjon

8 Årsaker til yrkesastma ~ 360 forbindelser har inntil 2010 blitt beskrevet som allergisk (HMW, LMW) årsak til YA ~12 nye forbindelser årlig siden 1990 Oppdaterte lister over registrerte agens finnes på: asthme.csst.qc.ca Men 50-60% av tilfellene av YA forårsakes av noen få agens (mel, isocyanater, latex, persulfat salter, aldehyder, dyr, trestøv, metaller og enzymer) Vandenplas O. Occupational asthma: etiologies and risk factors. Allergy Asthma Immunol Res Jul;3(3): Epub 2011 May 20.

9 Sykehistorien De to viktig(st)e spørsmål Blir du bedre på fridager? Blir du bedre i helger og ferier? Hoste, oppspytt ev. brystsmerter tilstede hos 2/3 av pasientene med yrkesastma (får ofte diagnosen bronkitt )

10 Sykehistorien Latenstid (Uker - Mnd - År) Arbeidskolleger med nyoppstått astma Som regel ikke astma fra tidligere Symptomer kan oppstå både i og etter arbeid 1/4 1/3 persisterende symptomer etter opphør av arbeid/eksponering

11 Sykehistorien må alltid suppleres med lungefunksjonstester/ inflammasjonsmarkører for å bekrefte astmadiagnosen

12

13

14

15

16

17 Spesifikk provokasjonstest Potensielt farlig Spesifikk Svak korrelasjon hudtest/inhalasjonstest Ikke-standardiserte ekstrakter

18 Inflammasjonsmarkører

19

20

21 Hvordan behandle/ta hånd om yrkesastma Ordinær medikamentell astmabehandling Sykemelde/omplassere til annet arbeid Meldes arbeidstilsynet som yrkessykdom (plikt å gjøre ved mistanke)

22 5-3, Arbeidsmiljøloven sier at Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdens 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet. Legene melder tilfellene på Arbeidstilsynets skjema 154 b/c. Arbeidstilsynet 2011

23 Oppsummering yrkesastma Tilskrivbar risiko er i størrelsesorden 10-15% Et ukjent antall allergener - animalske, vegitabilske, kjemikalier - samt uspesifikke irritanter kan gi yrkesastma PEF i eksponerte og ueksponerte perioder er et must for diagnosen Metacholintest i eksponert og ueksponert periode kan støtte diagnosen Prognose 25-35% blir kroniske Tidlig omplassering viktig for prognosen Yrkesforverret astma redusere eksponering

24 RADS Akutt alvorlig eksponering med en luftveisirritant (ofte gass klor, SO2, NH3, NOx) Symptomene opptrer 0-24 timer etter eksponering Medfører en langvarig bronkial hyperreaktivitet Varer ofte 2-3 mnd og noen kan bli persisterende Påvises ved Metacholintest Symptomatologien medfører plager som ikke kan adskilles fra vanlig astma + økt og variabel luftstrømsobstruksjon- Behandles som annen astma men noe mindre effekt av inhalasjonssteroider og bronkodilatatorer

25 Yrkesbetinget KOLS

26 Definisjon av yrkesbetinget KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er karakterisert av luftstrømobstruksjon som ikke er fullt ut reversibel. Luftstrømobstruksjonen er vanligvis både progressiv og assosiert med en patologisk inflammatorisk respons i lungene som reaksjon på skadelige partikler eller gasser på arbeidsplassen

27 2011 Statistisk sentralbyrå

28 Skorge T et al. Scand J Work Environ Health 2009;35(6):

29 Chronic bronchitis: Population attributable risk (PAR) due to occupation. Type of study Agerange Gender Type of exposure PAR% (mean of 2 calc.) Population study of six cities in the US (M&F) Hordaland (M&F) Zutphen (Dutch study) (M&F) Dust Gas/Fume Dust Gases Dust Gases Fume French cities ATS Statement AJRCCM 167, 5, (M) Dust Gases Fume 11

30 Hummerfelt 1995

31 Nasjonale kols råd angir en opptreden av nye kols-tilfelle pr. år. Årlig insidens av yrkeskols i den arbeidende befolkning tilsvarer * 0.15 = tilfeller/år

32 Meldte yrkessykdommer til DAT de siste årene fordelt på lungesykdommer totalt og KOLS. År Totalt KOLS ? Kilde: Arbeidstilsynet

33 Yrkesbetinget KOLS Generell KOLS utredning Anamnesen Lungefunksjonsmålinger Spirometri/reversibilitetsmålinger FEV1 målinger longitudinelt Gassdiffusjon Blodgasser Belastningstester Radiologi Rtg thorax HR-CT thorax Spesiell Eksponeringskarakterisering Lungefunksjon vurdert i forhold til eksponering (hvis mulig) Inflammasjonsmarkører

34 Konklusjoner Et stort antall studier peker i retning av at en rekke yrkeseksponeringer gir økt risiko for KOLS PAR for KOLS er omtrent den samme som for astma - 15% Spirometri sammen med yrkesanamnesen er de viktigste diagnostiske verktøy ved yrkesbetinget KOLS Prospektive og regelmessige spirometrier viktig hos risikogrupper Gassdiffusjon og HR-CT viktig for å vurdere grad av emfysem

35 Støvlungesykdom

36 Asbest Høy mekanisk styrke Bestandig mot høye temperaturer Varmeisolerende Bindemiddel

37 Arbeidsmiljømyndighetene i Norge anbefalte i 1977 erstatningsstoffer for asbest 1985 bruksforbud i arbeidslivet 1987 import og omsetningsforbud

38 Høyrisikogrupper Lasting, lossing, lagring av asbest isolatører elektrikere (skipselektrikere) rørleggere skipsverftarbeidere maskinister bygningsarbeidere (snekkere, murere) (bil)verkstedarbeidere

39 Asbestose Diffus interstitiell fibrose Latenstid år Kliniske manifestasjoner dyspnoe Kliniske funn knatrelyder

40 Lungefunksjon FVC FEV1( ) DLCO

41 ASBESTOSE

42

43 Pleuraplaque Involverer først og fremst parietale pleura Kalkdeponering i plaque sees ofte. Tilstanden er begrenset til pleura - ikke asbestose Tilstanden er benign, som regel uten ledsagende symptomer eller lungefunksjonsnedsettelse.

44 Lungecancer Økning av risikoen for lungecancer ved samtidig røyking Asbesteksponering gir økt risiko for alle de 4 hovedtyper lungecancer. Lokalisasjon og histologisk type gir ingen pekepinn om hvorvidt canceren kan tilskrives asbesteksponering.

45 Mesotheliom Oppstår i serøse membraner; typisk i pleura Hovedparten av tilfellene skyldes asbest - også i tilfelle med kort og liten grad av eksponering. Latenstid på minimum 10 år Røyking påvirker ikke risikoen

46 Silikose

47 OBS! økt tbc-risiko

48 Diagnostikk: Ofte tilfeldig rtg-funn Sympomer er ofte uspesifikke med hoste, ekspektorat og dyspnoe. Spirometri: Ofte beskjedne funn - ikke korrelert til grad av rtg-funn

49 Organisk støvlunge= eksogen allergisk alveolitt Agens (partikler < 3 micrometer) Mikrober Muggsopp Dyrehår-epithel Kjemikalier Eksponeringskilder Korn, høy, silogress Halm, flis Ventilasjonsanlegg Fugler

50 Farmer s lung Bird fancier s, breeder s or handler s disease Humidifier or airconditioners lung Chemical worker s lung Coffee worker s lung Pituitary snuff takers lung Sauna taker s lung Cheese washer s lung

51 Patogenese Cellemediert immunrespons Granulomatøs betendelse + interstitiell fibrose (Diff.diagnose: sarkoidose) Precipiterende antistoff ikke av betydning for patogenesen, men en markør på eksponering

52 Klinikk Latenstid 4-8 h etter eksponering Hoste, feber, svette Muskel-ledd-smerter Funksjonsdyspnoe Varighet ca. 48 h (opptil en uke) Knatrelyder

53 Lungefunksjon FVC betydelig nedsatt FEV1 moderat nedsatt Gassdiffusjon (DLCO/ KCO) nedsatt/normal ev. hypoxemi Røntgenfunn Miliære til dels sammenflytende fortetninger

54 Kronisk sykdom Gjentatte akutte episoder ev. subkliniske episoder Økende dyspnoe Knatrelyder Økende hypoxemi

55 Kronisk sykdom Lungefunksjonen TLV og VC betydelig nedsatt FEV1 moderat Røntgen thorax Fortetninger, tildels fibrotiske og cystiske forandringer

56 Behandling Akutt sykdom Opphør eksponering Prednisolon 40 mg x 1 i 2 uker Deretter 20 mg x 1 til normalisering av rtg og symptomer Kronisk eksponering Opphør eksponering Prednisolon, men ofte dårlig effekt

57 Konklusjoner Støvlungesykdom er ikke sjelden forekommende, 30-50% av befolkningen kan ha vært eksponert Utvikling av restriktiv ventilasjonsinnskrenkning HRCT kan være patognomonisk Mange lungekrefttilfelle kan være helt eller delvis forårsaket av yrkeseksponering (spesielt asbest) Mange yrkesgrupper kan få allergisk alveolitt (bønder, ansatte i næringsmiddelindustri, fugleelskere, kjemikalier o.fl)

58 HUSK Å melde til arbeidstilsynet ved mistanke om yrkessykdom. Pliktig og lovbestemt

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012:

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012: 1 Bakgrunnsnotat om kunnskapsgrunnlaget for Norsk Industris veiledning om bruk av Computertomografi (CT) ved helseundersøkelser med hensyn på lungesykdommer Revisjon oktober 2012: Omtalen av asbestforskriften

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø ARBEIDSMILJØ NSTITUTTET STATENS ARBElDSMILJØINSTITUTT. Beøksadr.: Gydas vel 8, Mastua Postar.: Pb. 8149 Dep., 00 Os 1 11.. 02-46 68 50 Telefa 02-60 32 76 Postgiro 20002 14 Bakgiro 0629. 05. 81247 Tittel:

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

Yrke og kreft i Norge

Yrke og kreft i Norge Yrke og kreft i Norge Rapporten inneholder en beskrivelse av utvalgte kreftfremkallende påvirkninger i norsk arbeidsliv og forekomst av utvalgte kreftsykdommer blant yrkesgrupper i perioden 1961 2005.

Detaljer

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen,

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen, Kortrapport Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjenn Forfattere: Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstadd og Dag Gunnar Ellingsen, Statens

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3 Tema: HUD SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den EKG mest moderne og 24 timers softwareblodtrykk. og

Detaljer

Forebygging av atopi og atopiske sykdommer

Forebygging av atopi og atopiske sykdommer Allergi og allergiske sykdommer Kan det forebygges? Forebygging av atopi og atopiske sykdommer Knut Øymar Overlege, Barneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Professor, Klinisk Institutt 2, UiB Tidlig

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere sammendrag Astma hos idrettsutøvere er en klinisk diagnose basert på en kombinasjon av symptomer og en eller flere objektive tester inkludert lungefunksjonsmålinger,

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Tidlig bruk av parace og risiko for atopisk

Tidlig bruk av parace og risiko for atopisk Tidlig bruk av parace og risiko for atopisk sammendrag Den økte forekomsten av astma og allergier hos barn og unge i den vestlige verden har medført at forskerne har forsøkt å finne årsaker til denne nesten

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Karl-Otto Larsen, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål Belastningsundersøkelse for testing av kardiopulmonal funksjon

Detaljer