Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008"

Transkript

1 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen innkalling ved forfall og skal ikke møte uten nærmere beskjed.) Møtedato: Mandag Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl (NB! Merk starttidspunkt) Protokoll fra sist styremøte 10 jan 2008 er sendt medlemmer. Ingen endrings kommentarer mottatt. Protokoll fremlegges for underskrivning ved møtets start.. Ref vedtektene 2-2. Til behandling under styremøtet foreligger: Godkjennelse av innkalling Godkjennelse av dagsorden. AGENDA: SAK 07/2008: LÅN/FORSKUTTERING TIL EYDEHAVN VEKST AS. SAK 08/2008: SEILINGSTILLATELSER SAK 09/2008: BREV FRA MS PATRICIA VEDR LEIEAVTALE FOR KAI. SAK 10/2008: ENDRINGER I REGLEMENT FOR SMÅBÅTHAVNER SAK 11/2008: PRIS / REGULATIV GJESTEHAVN SAK 12/2008: PRIS/ REGULATIV SMÅBÅTPLASSER SAK 13/2008: MARINA / SMÅBÅTSTASJON KUVIGA SAK 14/2008: INNSPILL VEDR FREMTIDIG BRUK AV VINDHOLMEN INFORMASJON & DISKUSJONER I STYRET: - Pollen: referat fra møte m aktører den 6 februar. - Status vedr kjøp av havnekran. - Markedsplan, markedsføring av Eydehavn.

2 SAK 07/2008: LÅN/FORSKUTTERING TIL EYDEHAVN VEKST AS. Arendal Kommune har under etablering selskapet Eydehavn Vekst AS. Selskapet eier og skal utvikle næringsareal grensende til Arendal Havns arealer på Eydehavn. Selskapet og Arendal Havn vil måtte samarbeide nært om fremtidig utvikling i dette området. Selskapet har behov for oppstartkapital, for å kunne registrere selskapet, ansette daglig leder og etablere kontor, osv. På forespørsel fra styret i Eydehavn vekst, er Arendal Havn bedt om stille inntil kr som rentebærende lån til selskapet for å sikre oppstarten. Arendal Havn vedtar å gi styret i Eydehavn vekst AS tilsagn om inntil (enmillionkr). Beløpet ytes som et rentebærende lån til selskapet ved styret, for å finansiere oppstart. Lånet skal ha maks løpetid inntil 12 måneder, men kan innfris før. Det skal betales rente av lånet tilsvarende 6%. Endringer i rentesatsen vil bli varslet med 1 måneds varsel. Renter betales med innfrielse av lånet. SAK 08/2008: SEILINGSTILLATELSER Følgende fremgår av Forskrift om bruk og orden i Arendal Havnedistrikt: 5-2. (ferje- og fløttmannstrafikk) Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse Samtlige aktører i Arendal 2007, er tilskrevet og blitt gjort oppmerksomme på bestemmelsen. Det er innkalt til møte den 6 februar 2008 på Havnekontoret og det forventes derfor søknader om seilingstillatelse til behandling. No 1: SEILINGSTILLATELSE MS SOLBRIS II Vedlegg 1: Søknad om seilingstillatelse for MS Solbris II Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten skal benyttes ut til Torungen. No 2: SEILINGSTILLATELSE MS NIDELV Vedlegg 2: Søknad om seilingstillatelse for MS NIDELV Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten skal benyttes til charterturer. No 3: SEILINGSTILLATELSE MS PATRICIA Vedlegg 3: Søknad om seilingstillatelse for MS PATRICIA Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten, som tidligere år skal benyttes til charter i Kristiansand i inntil 7 uker. Arendal Havnestyre gir selskapet MS Patricia AS ved daglig leder Frode Sørensen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båten MS Solbris II, MS NIDELV, og MS Patricia Tillatelsen forutsetter at båter og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk.

3 Dersom båtene skal trafikkere offentlige eide fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtenes utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak: No 4: SEILINGSTILLATELSE MF TROMØY II Vedlegg 4: Søknad om seilingstillatelse for MF TROMØY II Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt No 5: SEILINGSTILLATELSE MF MERDØ Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF MERDØ Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. Arendal Havnestyre gir selskapet Skilsøferga ved daglig leder John Johnsen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båtene MF Tromøy II og MF Mærdø. Tillatelsen forutsetter at båt og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk. Dersom båten skal trafikkere offentlige fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtens utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv (utover om bord og ilandstigning) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak: No 6: SEILINGSTILLATELSE MF TRAU Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF TRAU Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. No 6: SEILINGSTILLATELSE MF PÆLLEREN Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF PÆLLEREN Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. Arendal Havnestyre gir selskapet Olav Knutsen AS ved daglig leder Olav Knutsen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båtene MF Trau og MF Pælleren. Tillatelsen forutsetter at båt og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk. Dersom båten skal trafikkere offentlige fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtens utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv (utover om bord og ilandstigning) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak:

4 SAK 09/2008: BREV FRA MS PATRICIA AS VEDR. LEIEAVTALE FOR KAI. Det vises til brev fra MS Patricia AS ved daglig leder Frode Sørensen. Vedlegg: 1). brev datert 24 jan 2008 fra M/S Patricia AS 2 )Avtale om leie av kaiplass mellom M/S Patricia AS og Arendal havn datert 01 november 2006 Arendal Havnestyre har i tidligere møte 31 august 2006 fattet slikt vedtak: Sak no 14/2006. KAIAVGIFT FOR SENTRUMSNÆRE KAIER TIL NÆRINGSFORMÅL. Bakgrunn: Det vises til Havne og farvannslovens 21, og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 6-1. Fra Havnevesenets kaier og arealer i sentrum drives kommersiell næringsvirksomhet tilknyttet sjø. Det drives ferger i lokal rutetrafikk, charterbåt trafikk, taxibåt og salg fra båt. Avgifter i området er varierende. Det er derfor et behov for å fastlegge prinsippene for kaiavgifter for kommersielle aktører som benytter havns arealer og kaier i sentrum til kommersiell virksomhet. Vedtak: Arendal Havnestyre vedtar at det skal svares avgifter for bruk av sentrumsnære kaier og innretninger til næringsformål. Havnefogden delegeres myndighet for å endelig prisfastsette bruk og inngå skriftlige avtaler med brukerne. Det skal av samferdselsmessige hensyn differensieres mellom ferger i fast rutetrafikk, og andre rene kommersielle aktører. Grunnlaget for prisfastsettelsen blir å vurdere antall meter kaiplass som søkes brukt til næringsformål, det totale arealet i bruk på land, og kaiens beliggenhet. Vedtaket var enstemmig Til saken anføres: Nåværende eiere overtok selskapet og skipene i Ved oppstart av chartervirksomheten lokalt i Arendal avtalte tidligere eier (Kristoffer Ellefsen) med havneadministrasjonen at kaiavgifter i en oppstartsperiode ikke skulle ilegges, mot at selskapet skulle ta ansvar for og bekoste fremføring av vann og strøm til kaifront, og selv besørge oppgradering inkl. skilting og fendring av kaifront. I tillegg bekostet selskapet fendring av anløpsbrygge på Merdø. (Museumsbrygga). I 2006 vedtok havnestyret at kaiavgifter skulle gjennomgås, gjøres like og langsiktige, nettopp for å gi forutsigbarhet og likhet for alle aktørene. Det er rimelig å anta at alle årene med avgiftsfrihet har mer en kompensert for de investeringer som tidligere eier har gjort. Andre selskaper og ferger har opp gjennom årene betalt avgift for sin bruk av havnen. Andre byer det er naturlig å sammenligne med innkrever også avgifter fra kommersielle aktører av denne type. Prisnivået er ca 500 kr per meter kaiplass per år i Pollen. Prisen er langt lavere en tilsvarende prising for utleie til f.eks småbåter. I 2007 brukte Arendal havn ca kr til vedlikehold, oppgradering og skilting av fergeleder, kaifronter for den lokale kommersielle virksomheten i Arendal sentrum. Selskapet skriver de mangler forutsigbarhet for drift og investeringer, og ønsker en prinsippdebatt rundt charterbåtenes fremtid. Leieavtalen mellom Arendal havn og selskapet har en løpetid på 5 år, med 6 måneders oppsigelsestid. Det fremstår derfor som underlig at selskapet skriver at de mangler forutsigbarhet.

5 - Selskapets ene båt; MS Patrica har de 3 siste sesonger vært benyttet i Kristiansand. Kaiplass i Pollen Arendal er derfor primært brukt som vinteropplagsplass, i tillegg til noe trafikk utenom høysesong. Arendal Havn har tatt initiativ til og hatt tett og god dialog med alle kommersielle aktører i Arendal, senest innkalt til møte den 6 februar 08 med alle kommersielle ferge aktører for å diskutere sommeren 2008, og fremtidig organisering av virksomheten. Formålet med møtet er å få aktørene i tale. I havnestyremøte den 15 mai 2007 ble Pollen og bruken av denne diskutert og følgende står å lese i referatet. - Lokalisering av fergeleie for ferger i lokal trafikk: Pollen er trang, og en stadig mer brukt arena for kulturelle og sportslige arrangement inklusive messer. Ferger og charterbåter må ofte bortvises under arrangementene. Pollen er ca 40 meter bred og har betydelig aktivitet sommerstid fra fritidsbåter, noe som ikke er optimalt manøvrerings og sikkerhetsmessig i kombinasjon med ferge og charterbåttrafikk. I forbindelse med ny reguleringsplan for Rådhusgaten, vil Arendal Havnestyre gi innspill på at fremtidige fergeramper og kaier for lokale passasjer ferger og chartertrafikk bør lokaliseres ut av Pollen og til nåværende fergeleie for Tromøy og Hisøy, når og hvis Gml gjestehavn flyttes. Dette er spilt inn til Arendal Kommune nettverk for areal og plan. Det er i den senere tid tatt politiske initiativ for å bygge bro over Pollen. En fremtidig bro vil ikke være forenlig med ferger, fergeleier og charterbåter i dette området. Arendal havnestyre bør diskutere fremtidig organisering av ferger og charterbåttrafikk og bruk av Pollen i Arendal. Arendal Havnestyre vil i samarbeid med Arendal Kommune arbeide for at sjøarealer og kaifronter i Pollen fra Gml. Tollbodkai til Langbryggen (ut til Nesbakken) skal være tilgjenglige, estetiske, avgiftsfrie og til bruk for folk flest og til fortøyning av fritidsbåter inntil 40 fot. Pollen skal kunne reserveres til folkelige og lokale arrangementer av betydning for byen og havna. Arendal Havnestyre vil legge til rette for at lokal fergetrafikk, charter og taxibåt trafikken får egnede, sikre og tilstrekklige kaifronter og arealer i tilknytning til det gamle fergeleiet ved Stenkaien og fergekaia på Tyholmen. Det må investeres i infrastruktur som informasjons tavler, universal utforming og venteromsfasiliteter. Det kan være aktuelt å flytte deler av gamle gjestehavn for bedre å legge til rette for fergebåt trafikken i Arendal sentrum. Arendal havnestyre ønsker ikke å avvike fra havne og farvannslovens 21 om at brukerne skal betale avgift for bruk av kaier og innretninger i havnedistriktet. Alternative forslag!

6 SAK 10/2008: ENDRINGER I REGLEMENT FOR SMÅBÅTHAVNER Arendal havnestyre vedtok 13 mars 2007 nytt reglement for småbåtbrygger. ( ref sak 15/07) Se / småbåttjenester / regelement Endringen var blant annet tillatelse til fremleie av leid småbåtplasser i inntil 1 år. ( se 12). Havneadministrasjonen ønsker innført pliktig fremleie av ubenyttede båtplasser. Det viser seg at flere leietagere, som ikke disponerer båt, verken fremleier eller sier fra seg båtplassen, noe som medfører at denne står tom, mens andre har et akutt behov for plass til egen båt. Det kan være flere årsaker eller årsakskombinasjoner til dette: Fulle båthavner og inntil 300 på venteliste for båtplass Redsel for å miste en god båtplass Lav pris for offentlige båtplasser Høy pris ved kjøp av privat båtplass For å unngå at båtplasser står tomme, og kunne tilby noen av de inntil 300 på venteliste en løsning foreslås følgende endring under 12 i reglementet for småbåtplass. Forslag til vedtak Arendal havnestyre vedtar å endre 12 i småbåtreglementet til følgende ordlyd: 12: Leid båtplass i offentlig anlegg skal benyttes til fortøyning av båt, og tillates ikke å bli liggende ubrukt det meste av sesongen. Leietager plikter derfor å melde båtplassen som ledig for fremleie til Arendal Havn, når den ikke er eller ikke er planlagt tatt i bruk. Fremleie av båtplass tillates for maks en sesong. Arendal havn vil fremleie båtplassen så langt det er behov, til samme betingelser og priser som ordinære leietagere har. Ordinær leietager vil bli refundert innbetalt leie minus 300 kr i administrasjonsgebyr, når plassen er betalt og tatt i bruk av fremleier. Fremleier plikter på linje med ordinær leietager å ta båtplassen i bruk. Fremleier vil stå først i køen for å sikre seg denne båtplassen, dersom ordinær leier sier opp plassen eller ikke skal benytte den neste sesong. SAK 11/2008: PRIS/ REGULATIV GJESTEHAVN Ref Havnelovens 23 første ledd. Arendal Havnestyre skal fastsette avgifter i Arendal Havnedistrikt Havneadministrasjonen foreslår en mindre endring vedr. overnatting i Arendal Gjestehavn som følger: Sesongen med full betaling utvides fra tidligere 15 juni til 15 august 2007 til å gjelde perioden 01 juni til 30 august. Formålet er å ha et åpent og tilgjenglig turistanlegg i en større periode. Økte utgifter til lønn etc, forventes delvis kompensert gjennom økte avgifter, og målet er at endringen skal balansere økonomisk. Prisen for overnatting i Arendal gjestehavn endres ikke og anbefales videreføret som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett.

7 Forslag til vedtak Arendal Havnestyre vedtar at i perioden 01 juni til 30 august 2007 er prisen for overnatting i Arendal gjestehavn fastsatt som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, toaletter, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, toaletter, trådløst nett. For Pollen gjelder at korttidsopphold for båter inntil 40 fot skal være avgiftsfritt fra Gml Tollbodkaien til Nesbakken på Langbryggen. For områdene utenfor betales ordinær havneavgift ihht til sats over. SAK 12/2008: PRIS/ REGULATIV SMÅBÅTPLASSER Ref Havnelovens 23 første ledd. Arendal Havnestyre skal fastsette avgifter i Arendal Havnedistrikt Arendal Havnestyre vedtok i sitt møte 1 februar 2007 følgende vedr prinsipp og nivå for betaling av båtplass. leie av båtplass i kommunalt anlegg er per meter leid plass. Det gies et påslag for tilgang til strøm, vann og renovasjon dersom tilgjenglig i anlegget. Meterpris i kommunale anlegg med faste utriggere er fastsatt til kr 1100 for Vippeplass er fastsatt til kr 2000 og båtfeste til kr 900 per år. Tilgang til strøm koster 400 per år. Etablert renovasjon 150 per år og vann 50 per år. Det skal sendes ut faktura til leietagere for sesongen 2008 i februar. Det som taler for å justere prisene opp er: - Økning i generelle kostnader knyttet til lønn og materialer. - Ny medarbeider ansatt 2008 for vedlikehold av småbåtanlegg. - En prisøkning kan medføre at flere ubenyttede plasser sies opp og omdisponeres til dem som har reelt behov. - Betydelig vedlikeholdsmessig etterslep, som det ikke er kapasitet til å utbedre kun med egne ansatte. ( Sletta, Sildodden, Neskilen, Haugodden, Songe, Ormevika) - Investeringer og planlegging av nye anlegg: Kuviga, Marisberg, Slåbervig. - Havnestyrets ambisjon om å ta driftsmessig ansvar for inntil 29 dampskipsbrygger, Pellebrygger og offentlige mindre kaier i havnedistriktet, og gjøre disse tilgjenglige for småbåtfolket. - En tilpasning av prisnivået til også andre private aktører. Det som taler for å beholde gjeldene prisnivå i småbåthavnene: - Småbåthavnene går med et lite overskudd. (vedlikeholdsetterslep ikke medregnet) - Det oppleves som et gode å ha billig kommunal båtplass. - Prisjustering for enkelte plasser var markert i fjor. Arendal havnestyre vedtar uendret pris for båtfeste og vippeplass. Avgifter for strøm, vann og renovasjon forblir uendret fra i fjor. Det vedtas en økning i leieprisen på 10% for båtplass i alle anlegg med faste utriggere. Meterpris i småbåtanlegg med faste utriggere skal dermed være kr 1210 for Vippeplass fastsettes til kr 2000 per sesong Båtfeste til kr 900 per sesong

8 Prising av tjenester videreføres som følger Tilgang til strøm kr 400 per år. Tilgang til etablert renovasjon 150 per år Tilgang til vann 50 per år. SAK 13/2008: MARINA / SMÅBÅTSTASJON KUVIGA Arendal havn flytter virksomheten fra Tollboden til Eydehavn sensommer Flyttingen medfører at alle offentlige og bynære tilgjenglige arealer og kaifronter for å drifte byens havnebasseng, bryggeanlegg og sjøarealer forsvinner. Dette vil ha følgende konsekvens: - Ingen plass å få på land (for korttids plassering) flytende søppel, større gjenstander, trestokker og andre farlige elementer fra byens havnebasseng. - Oppsamling, innhenting, og administrasjon av farlige gjenstander vil bli vanskelig eller umuliggjort - Ingen plass å få på land havarerte småbåter. - Ingen lagerkapasitet for vannslanger, koblinger, kabler osv for større besøkende båter til sentrum. ( Dette er et støyproblem, båtene må kjøre egne generatorer, heller enn å kunne bli forsynt med landstrøm). - Ingen lagringsplass for beredskaps materiell for gjestehavn og bynære småbåthavner. - Manglende lagringsplass for reparasjonsflåte og nødmooringer for skadebegrensing. - Sentrumsnær kloakktømme mulighet for båter og biler. Dette behovet er skissert i brev fra Arendal havnestyre ifm kommundelplan for Barbu, og i møter med administrasjonen. Det er ikke å anbefale at dette planlegges lagt til nytt havneområde på Eydehavn, pga lang avstand, lange transporttider og miljøhensyn I kommunelplan for Barbu syd er området Kuviga avsatt til småbåthavn. Det er ingen avsetning til et lite lagerhus for søppel/ beredskapsmateriell/vannslanger/ koblinger, materiell for skadebegrensing og lignende. I reguleringsplanen for Kuviga bør det oppføres slik bygning inntil 120m på et plan, med kjøreport, for administrasjon av sentrumsnære kaier og havnebasseng som ovenfor beskrevet. Marina Det er i dag kun mulig å fylle drivstoff på Havstad, på Eydehavn og ved Vippa camping i sesongen. Sentrumsnær drivstoff fylling til fritidsbåter er underdimensjonert, noe som medføre lange køer, og gir lav attraktivitet for besøk. Arendal Kommune bør derfor tillate Arendal Havn å grave ned drivstofftanker og etablere pumpestasjon for bensin og diesel i Kuviga. Dette er kun tenkt som et drivstofftilbud til båter, og ikke som regulær bensinstasjonsdrift. Arendal havn vil etablere og drifte et slikt anlegg tilknyttet Kuviga. Arendal Havnestyre ber Arendal Kommune om å regulere inn og tillate oppføring av lager, drift og beredskaps hus for Arendal havn til drift av kaifronter og havnebasseng i Kuviga. Lageret bør legges i bakkant av parkeringsarealet og tilpasses omkringliggende bebyggelse. Videre ber Arendal havnestyre om at det reguleres inn areal for nedgraving av hhv diesel og bensintanker med mulighet for fylling fra pumper plassert enten på kaifornt eller på flytebrygger på Kuvigas vestlige del.

9 SAK 14/2008: INNSPILL VEDR FREMTIDIG BRUK AV VINDHOLMEN Kommuneplanutvalget har bedt Arendal Havnestyre om forhåndsuttalelse vedr fremtidig utnyttelse av Vindholmen. Vindholmen benyttes i dag til havnevirksomhet og utskipning av tremasse fra Rygene, Smith og Thommesen. Videre er det etablert lager for tyngre materiell som pga vekt og størrelse må ankomme med båt. Det drives opplag av småbåter og alt fra restaureringsobjekter til rene vrak ligger oppbevart på området. Arendal havnestyre er av den oppfatning at ved regulering av Vindholmen bør det vektlegges følgende momenter: 1. Havnedrift i Arendal (og regionen) skal være lokalisert til Eydehavn. Det vil være i strid med offentlige interesser og satsingen på Eydehavn å legge til rette for privateid konkurrerende og kommersiell havnevirksomhet, alternativt logistikksenter eller en utvidelse av havnerelatert lager og transport virksomhet på Vindholmen. 2. Infrastruktur i området bør vektlegge at området er bynært og at det allerede er etablert boliger i umiddelbar nærhet. 3. Området Vindholmen bør etableres som byens vestlige inngangsport og som persontraffikk -knutepunkt med tilstrekklige arealer for parkering og videre transport med båt til sentrum. Dette kan utmerket gjøres i tilknytning til boligbygging og etablering. 4. Arendal havnestyre vil videre påpeke at det å regulere inn boliger tilknyttet døgnkontinuerlig industri, handel eller transportvirksomhet er problematisk og på sikt vil gi betydelig støy og gnisninger i området. 5. Vindholmen har betydelig potensial som fremtidig persontrafikk knutepunkt både lokalt og kanskje også ut og inn fra denne regionen, basert på sjøveien. Videre bør det vurderes å planlegge for småbåt marina og fasiliteter for fritidsbåter i distriktet, gjerne med store og gode friluftsområder til sjø som en buffer mellom boliger og marinavirksomhet. Diskuteres av havnestyret.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK Protokoll no 7 13 aug08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 13 august 2008. Møte no 7 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-1900 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Protokoll no 1 10jan2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi,, John Tellman Tjuslia, Åshild Haugland,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no Protokoll møte no 6 31 aug 2007.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 31 august 2007. Møte no 6 2007. Tilstede: Liv Marit Moland, Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Nils Løge, Cato

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007 for ARENDAL HAVNEVESEN KF Årsberetning 2007 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: Rådhusgaten18, Arendal Gjestehavn Org.form Kommunalt Foretak

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Protokoll møte no 3 17 april 2007.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen,, Nils Løge, Cato Normann, Eirik

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Kåre Myhren, Rune Hvass Meldt forfall: Nils Løge, Liv Marit Moland, Trond Knutsen, Erik Sørsdal,

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 08.11.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 07 mars kl 1700 Havnekontoret

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon

Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon Arendal havnevesen KF oversikt over virksomheten Kommunalt foretak, heleid av Arendal kommune siden 1984. Underlagt egne lovbestemmelser ( Lov om havner og farvann

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007. Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 1 av 9 Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-2000 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, Kristen

Detaljer

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer.

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer. Avtale mellom Drammen Kommune og Drammen Interkommunale Havnevesen heretter benevnt Drammen havn - vedrørende overføring av havnevirksomheten i Drammen fra Tangen til Holmen. I. Bakgrunn. Over lengre tid

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 for 1 Årsberetning 2011 Firma: Adresse: Org. form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr 970 541 012 Styringsform: Havnestyre (Havne- og farvannsloven 17) Arendal havn.

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Vestby kommune Havnekomitéen

Vestby kommune Havnekomitéen Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 12.06.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 04.10.2011 Saksnummer:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart MANDAL HAVN KF 1. Generelt REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart a) Reglementet omfatter samtlige kommunale båthavnsanlegg

Detaljer

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

EIGERSUND HAVNEVESEN KF

EIGERSUND HAVNEVESEN KF VEDTEKTER FOR EIGERSUND HAVNEVESEN KF fastsatt av Eigersund kommunestyre den 16. desember 2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. VEDTEKT FOR EIGERSUND HAVNEVESEN

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter(TKS) er det med Loggen kystlag(lk) inngått følgende avtale: Båteier(e):... Adresse: e-mail:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Havnekomitéen Møtested: Son Kro Møtedato: 29.04.2009 Tid: 18:00 21:00. Til stede: Medlemmer: Trygve Thorsen (Frp), Johanne D. Hauge (H), Anita Wulvig (Ap), Claus

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll MANDAL HAVN KF Møteprotokoll Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga Dato: 24/03/15 Tidspunkt: 12:00 14:35 Følgende medlemmer møtte ikke: Alf-Arne Nøsted. Varamedl. Edmund Berthelsen

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll MANDAL HAVN KF Møteprotokoll Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga Dato: 16/05/17 Tidspunkt: 12.00 15:20 Følgende medlemmer møtte ikke: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 Dato: 06.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ronald Bratberg 1633/1/73 - GEIR MYHRA - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF L e i e v i l k å r for båtplasser i Hurum havner KF 1. Leievilkårenes virkeområde Disse vilkår gjelder for all leie og bruk av båtplass og tilknyttete områder og faciliteter i Hurum havner KF. Ved undertegning

Detaljer

Prospekt Lenangsøyra Småbåthavn

Prospekt Lenangsøyra Småbåthavn Prospekt Lenangsøyra Småbåthavn Omsøkt plass Båtplass på Lenangsøyra? Lenangsøyra småbåthavn planlegger nå, etablering av nytt marinaanlegg på Lenangsøyra våren/sommeren 2015. Anlegget planlegges med en

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 24.05.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Tlf 78 44 69 10 Man- fre 0800-1530 post@altahavn.no... Dato: Alta poststempelets dato Kontrakt-info-2014-1 KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Her er informasjon om leie av båtplass, samt kontrakt på SISTE SIDE

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Leiekontrakt Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Sommersesong 3 Sommersesonger (10 % rabatt) Vintersesong egen pris Denne kontrakt er opprettet mellom Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram til egnet

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT GNR. 9 BNR. 14 Oppdragsgiver: Sprengsneset Feriepark AS v/ Kjell Åge Solas og Svein Lars Monsen Utarbeidet av BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR SÆTREVIKI

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG

HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG HAVNEKONTRAKT FOR TØNSBERG KYSTKULTURSENTER VED LOGGEN KYSTLAG Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter (TKS) er det med Loggen kystlag (LK) inngått følgende avtale:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET Sakspapirer Utvalg: Havnestyret Møtedato: 05.12.2013 Møtested: Møtetid: Kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET PS 15/13 13/368 BUDSJETTREGULERING

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN. Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL.

Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN. Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL. Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL. Godkjent i Karmøy kommunestyre 12.12.2013. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Saksbehandler: Marte Kristine Høibraaten Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET:

Saksbehandler: Marte Kristine Høibraaten Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Kristine Høibraaten Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/10747-1 Dato: 28.10.2014 KOMMUNALE BRYGGER REGULERING AV BRUK INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT OG BYLIV/BYSTYRET:

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF VEDTEKTER FOR HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF Vedtatt av Måsøy kommunestyre den 4.april 2003 sist endret 4.september 2003 i medhold av Lov av 25.september 1992 nr. 107 om Kommuner og fylkeskommuner, 62 1

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2015 2018 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 10.11. INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Havna

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF

VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF VEDTEKTER FOR ALTA HAVN KF Fastsatt av Alta kommunestyre 08. mai 2001 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Justert, jf. K-sak 081/01 av 24.9.2001, K-sak 033/2010

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer