Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008"

Transkript

1 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen innkalling ved forfall og skal ikke møte uten nærmere beskjed.) Møtedato: Mandag Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl (NB! Merk starttidspunkt) Protokoll fra sist styremøte 10 jan 2008 er sendt medlemmer. Ingen endrings kommentarer mottatt. Protokoll fremlegges for underskrivning ved møtets start.. Ref vedtektene 2-2. Til behandling under styremøtet foreligger: Godkjennelse av innkalling Godkjennelse av dagsorden. AGENDA: SAK 07/2008: LÅN/FORSKUTTERING TIL EYDEHAVN VEKST AS. SAK 08/2008: SEILINGSTILLATELSER SAK 09/2008: BREV FRA MS PATRICIA VEDR LEIEAVTALE FOR KAI. SAK 10/2008: ENDRINGER I REGLEMENT FOR SMÅBÅTHAVNER SAK 11/2008: PRIS / REGULATIV GJESTEHAVN SAK 12/2008: PRIS/ REGULATIV SMÅBÅTPLASSER SAK 13/2008: MARINA / SMÅBÅTSTASJON KUVIGA SAK 14/2008: INNSPILL VEDR FREMTIDIG BRUK AV VINDHOLMEN INFORMASJON & DISKUSJONER I STYRET: - Pollen: referat fra møte m aktører den 6 februar. - Status vedr kjøp av havnekran. - Markedsplan, markedsføring av Eydehavn.

2 SAK 07/2008: LÅN/FORSKUTTERING TIL EYDEHAVN VEKST AS. Arendal Kommune har under etablering selskapet Eydehavn Vekst AS. Selskapet eier og skal utvikle næringsareal grensende til Arendal Havns arealer på Eydehavn. Selskapet og Arendal Havn vil måtte samarbeide nært om fremtidig utvikling i dette området. Selskapet har behov for oppstartkapital, for å kunne registrere selskapet, ansette daglig leder og etablere kontor, osv. På forespørsel fra styret i Eydehavn vekst, er Arendal Havn bedt om stille inntil kr som rentebærende lån til selskapet for å sikre oppstarten. Arendal Havn vedtar å gi styret i Eydehavn vekst AS tilsagn om inntil (enmillionkr). Beløpet ytes som et rentebærende lån til selskapet ved styret, for å finansiere oppstart. Lånet skal ha maks løpetid inntil 12 måneder, men kan innfris før. Det skal betales rente av lånet tilsvarende 6%. Endringer i rentesatsen vil bli varslet med 1 måneds varsel. Renter betales med innfrielse av lånet. SAK 08/2008: SEILINGSTILLATELSER Følgende fremgår av Forskrift om bruk og orden i Arendal Havnedistrikt: 5-2. (ferje- og fløttmannstrafikk) Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse Samtlige aktører i Arendal 2007, er tilskrevet og blitt gjort oppmerksomme på bestemmelsen. Det er innkalt til møte den 6 februar 2008 på Havnekontoret og det forventes derfor søknader om seilingstillatelse til behandling. No 1: SEILINGSTILLATELSE MS SOLBRIS II Vedlegg 1: Søknad om seilingstillatelse for MS Solbris II Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten skal benyttes ut til Torungen. No 2: SEILINGSTILLATELSE MS NIDELV Vedlegg 2: Søknad om seilingstillatelse for MS NIDELV Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten skal benyttes til charterturer. No 3: SEILINGSTILLATELSE MS PATRICIA Vedlegg 3: Søknad om seilingstillatelse for MS PATRICIA Det fremgår av søknad at båten skal benyttes til charter og rutetrafikk. Det spesifiseres ikke hvilke ruter, anløpsteder, fergeleier eller tidspunkter eller perioder som skal trafikkeres. I separat brev fremgår det at båten, som tidligere år skal benyttes til charter i Kristiansand i inntil 7 uker. Arendal Havnestyre gir selskapet MS Patricia AS ved daglig leder Frode Sørensen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båten MS Solbris II, MS NIDELV, og MS Patricia Tillatelsen forutsetter at båter og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk.

3 Dersom båtene skal trafikkere offentlige eide fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtenes utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak: No 4: SEILINGSTILLATELSE MF TROMØY II Vedlegg 4: Søknad om seilingstillatelse for MF TROMØY II Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt No 5: SEILINGSTILLATELSE MF MERDØ Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF MERDØ Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. Arendal Havnestyre gir selskapet Skilsøferga ved daglig leder John Johnsen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båtene MF Tromøy II og MF Mærdø. Tillatelsen forutsetter at båt og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk. Dersom båten skal trafikkere offentlige fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtens utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv (utover om bord og ilandstigning) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak: No 6: SEILINGSTILLATELSE MF TRAU Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF TRAU Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. No 6: SEILINGSTILLATELSE MF PÆLLEREN Vedlegg 5: Søknad om seilingstillatelse for MF PÆLLEREN Søknad om seilingstillatelse er varslet, men ikke mottatt. Arendal Havnestyre gir selskapet Olav Knutsen AS ved daglig leder Olav Knutsen seilingstillatelse i Arendal havnedistrikt for sesongen 2008 for båtene MF Trau og MF Pælleren. Tillatelsen forutsetter at båt og driftsselskap har gyldige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet som kreves for den typen trafikk. Dersom båten skal trafikkere offentlige fergeleder eller ombordstigningspunkt forutsettes det at båtens utforming passer til fergeleiet og at om bord og ilandstigning kan forgå på en sikker og trygg måte. Bruk av offentlige fergeleder skal avtales med havneadministrasjonen, og det skal svares en årlig avgift per skip, fastsatt av havnestyret. Bruk av offentlige kaier til andre formål ( f.eks fortøyning, døgnligge osv (utover om bord og ilandstigning) skal avtales med havneadministrasjonen. Vedtak:

4 SAK 09/2008: BREV FRA MS PATRICIA AS VEDR. LEIEAVTALE FOR KAI. Det vises til brev fra MS Patricia AS ved daglig leder Frode Sørensen. Vedlegg: 1). brev datert 24 jan 2008 fra M/S Patricia AS 2 )Avtale om leie av kaiplass mellom M/S Patricia AS og Arendal havn datert 01 november 2006 Arendal Havnestyre har i tidligere møte 31 august 2006 fattet slikt vedtak: Sak no 14/2006. KAIAVGIFT FOR SENTRUMSNÆRE KAIER TIL NÆRINGSFORMÅL. Bakgrunn: Det vises til Havne og farvannslovens 21, og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 6-1. Fra Havnevesenets kaier og arealer i sentrum drives kommersiell næringsvirksomhet tilknyttet sjø. Det drives ferger i lokal rutetrafikk, charterbåt trafikk, taxibåt og salg fra båt. Avgifter i området er varierende. Det er derfor et behov for å fastlegge prinsippene for kaiavgifter for kommersielle aktører som benytter havns arealer og kaier i sentrum til kommersiell virksomhet. Vedtak: Arendal Havnestyre vedtar at det skal svares avgifter for bruk av sentrumsnære kaier og innretninger til næringsformål. Havnefogden delegeres myndighet for å endelig prisfastsette bruk og inngå skriftlige avtaler med brukerne. Det skal av samferdselsmessige hensyn differensieres mellom ferger i fast rutetrafikk, og andre rene kommersielle aktører. Grunnlaget for prisfastsettelsen blir å vurdere antall meter kaiplass som søkes brukt til næringsformål, det totale arealet i bruk på land, og kaiens beliggenhet. Vedtaket var enstemmig Til saken anføres: Nåværende eiere overtok selskapet og skipene i Ved oppstart av chartervirksomheten lokalt i Arendal avtalte tidligere eier (Kristoffer Ellefsen) med havneadministrasjonen at kaiavgifter i en oppstartsperiode ikke skulle ilegges, mot at selskapet skulle ta ansvar for og bekoste fremføring av vann og strøm til kaifront, og selv besørge oppgradering inkl. skilting og fendring av kaifront. I tillegg bekostet selskapet fendring av anløpsbrygge på Merdø. (Museumsbrygga). I 2006 vedtok havnestyret at kaiavgifter skulle gjennomgås, gjøres like og langsiktige, nettopp for å gi forutsigbarhet og likhet for alle aktørene. Det er rimelig å anta at alle årene med avgiftsfrihet har mer en kompensert for de investeringer som tidligere eier har gjort. Andre selskaper og ferger har opp gjennom årene betalt avgift for sin bruk av havnen. Andre byer det er naturlig å sammenligne med innkrever også avgifter fra kommersielle aktører av denne type. Prisnivået er ca 500 kr per meter kaiplass per år i Pollen. Prisen er langt lavere en tilsvarende prising for utleie til f.eks småbåter. I 2007 brukte Arendal havn ca kr til vedlikehold, oppgradering og skilting av fergeleder, kaifronter for den lokale kommersielle virksomheten i Arendal sentrum. Selskapet skriver de mangler forutsigbarhet for drift og investeringer, og ønsker en prinsippdebatt rundt charterbåtenes fremtid. Leieavtalen mellom Arendal havn og selskapet har en løpetid på 5 år, med 6 måneders oppsigelsestid. Det fremstår derfor som underlig at selskapet skriver at de mangler forutsigbarhet.

5 - Selskapets ene båt; MS Patrica har de 3 siste sesonger vært benyttet i Kristiansand. Kaiplass i Pollen Arendal er derfor primært brukt som vinteropplagsplass, i tillegg til noe trafikk utenom høysesong. Arendal Havn har tatt initiativ til og hatt tett og god dialog med alle kommersielle aktører i Arendal, senest innkalt til møte den 6 februar 08 med alle kommersielle ferge aktører for å diskutere sommeren 2008, og fremtidig organisering av virksomheten. Formålet med møtet er å få aktørene i tale. I havnestyremøte den 15 mai 2007 ble Pollen og bruken av denne diskutert og følgende står å lese i referatet. - Lokalisering av fergeleie for ferger i lokal trafikk: Pollen er trang, og en stadig mer brukt arena for kulturelle og sportslige arrangement inklusive messer. Ferger og charterbåter må ofte bortvises under arrangementene. Pollen er ca 40 meter bred og har betydelig aktivitet sommerstid fra fritidsbåter, noe som ikke er optimalt manøvrerings og sikkerhetsmessig i kombinasjon med ferge og charterbåttrafikk. I forbindelse med ny reguleringsplan for Rådhusgaten, vil Arendal Havnestyre gi innspill på at fremtidige fergeramper og kaier for lokale passasjer ferger og chartertrafikk bør lokaliseres ut av Pollen og til nåværende fergeleie for Tromøy og Hisøy, når og hvis Gml gjestehavn flyttes. Dette er spilt inn til Arendal Kommune nettverk for areal og plan. Det er i den senere tid tatt politiske initiativ for å bygge bro over Pollen. En fremtidig bro vil ikke være forenlig med ferger, fergeleier og charterbåter i dette området. Arendal havnestyre bør diskutere fremtidig organisering av ferger og charterbåttrafikk og bruk av Pollen i Arendal. Arendal Havnestyre vil i samarbeid med Arendal Kommune arbeide for at sjøarealer og kaifronter i Pollen fra Gml. Tollbodkai til Langbryggen (ut til Nesbakken) skal være tilgjenglige, estetiske, avgiftsfrie og til bruk for folk flest og til fortøyning av fritidsbåter inntil 40 fot. Pollen skal kunne reserveres til folkelige og lokale arrangementer av betydning for byen og havna. Arendal Havnestyre vil legge til rette for at lokal fergetrafikk, charter og taxibåt trafikken får egnede, sikre og tilstrekklige kaifronter og arealer i tilknytning til det gamle fergeleiet ved Stenkaien og fergekaia på Tyholmen. Det må investeres i infrastruktur som informasjons tavler, universal utforming og venteromsfasiliteter. Det kan være aktuelt å flytte deler av gamle gjestehavn for bedre å legge til rette for fergebåt trafikken i Arendal sentrum. Arendal havnestyre ønsker ikke å avvike fra havne og farvannslovens 21 om at brukerne skal betale avgift for bruk av kaier og innretninger i havnedistriktet. Alternative forslag!

6 SAK 10/2008: ENDRINGER I REGLEMENT FOR SMÅBÅTHAVNER Arendal havnestyre vedtok 13 mars 2007 nytt reglement for småbåtbrygger. ( ref sak 15/07) Se / småbåttjenester / regelement Endringen var blant annet tillatelse til fremleie av leid småbåtplasser i inntil 1 år. ( se 12). Havneadministrasjonen ønsker innført pliktig fremleie av ubenyttede båtplasser. Det viser seg at flere leietagere, som ikke disponerer båt, verken fremleier eller sier fra seg båtplassen, noe som medfører at denne står tom, mens andre har et akutt behov for plass til egen båt. Det kan være flere årsaker eller årsakskombinasjoner til dette: Fulle båthavner og inntil 300 på venteliste for båtplass Redsel for å miste en god båtplass Lav pris for offentlige båtplasser Høy pris ved kjøp av privat båtplass For å unngå at båtplasser står tomme, og kunne tilby noen av de inntil 300 på venteliste en løsning foreslås følgende endring under 12 i reglementet for småbåtplass. Forslag til vedtak Arendal havnestyre vedtar å endre 12 i småbåtreglementet til følgende ordlyd: 12: Leid båtplass i offentlig anlegg skal benyttes til fortøyning av båt, og tillates ikke å bli liggende ubrukt det meste av sesongen. Leietager plikter derfor å melde båtplassen som ledig for fremleie til Arendal Havn, når den ikke er eller ikke er planlagt tatt i bruk. Fremleie av båtplass tillates for maks en sesong. Arendal havn vil fremleie båtplassen så langt det er behov, til samme betingelser og priser som ordinære leietagere har. Ordinær leietager vil bli refundert innbetalt leie minus 300 kr i administrasjonsgebyr, når plassen er betalt og tatt i bruk av fremleier. Fremleier plikter på linje med ordinær leietager å ta båtplassen i bruk. Fremleier vil stå først i køen for å sikre seg denne båtplassen, dersom ordinær leier sier opp plassen eller ikke skal benytte den neste sesong. SAK 11/2008: PRIS/ REGULATIV GJESTEHAVN Ref Havnelovens 23 første ledd. Arendal Havnestyre skal fastsette avgifter i Arendal Havnedistrikt Havneadministrasjonen foreslår en mindre endring vedr. overnatting i Arendal Gjestehavn som følger: Sesongen med full betaling utvides fra tidligere 15 juni til 15 august 2007 til å gjelde perioden 01 juni til 30 august. Formålet er å ha et åpent og tilgjenglig turistanlegg i en større periode. Økte utgifter til lønn etc, forventes delvis kompensert gjennom økte avgifter, og målet er at endringen skal balansere økonomisk. Prisen for overnatting i Arendal gjestehavn endres ikke og anbefales videreføret som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett.

7 Forslag til vedtak Arendal Havnestyre vedtar at i perioden 01 juni til 30 august 2007 er prisen for overnatting i Arendal gjestehavn fastsatt som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, toaletter, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, toaletter, trådløst nett. For Pollen gjelder at korttidsopphold for båter inntil 40 fot skal være avgiftsfritt fra Gml Tollbodkaien til Nesbakken på Langbryggen. For områdene utenfor betales ordinær havneavgift ihht til sats over. SAK 12/2008: PRIS/ REGULATIV SMÅBÅTPLASSER Ref Havnelovens 23 første ledd. Arendal Havnestyre skal fastsette avgifter i Arendal Havnedistrikt Arendal Havnestyre vedtok i sitt møte 1 februar 2007 følgende vedr prinsipp og nivå for betaling av båtplass. leie av båtplass i kommunalt anlegg er per meter leid plass. Det gies et påslag for tilgang til strøm, vann og renovasjon dersom tilgjenglig i anlegget. Meterpris i kommunale anlegg med faste utriggere er fastsatt til kr 1100 for Vippeplass er fastsatt til kr 2000 og båtfeste til kr 900 per år. Tilgang til strøm koster 400 per år. Etablert renovasjon 150 per år og vann 50 per år. Det skal sendes ut faktura til leietagere for sesongen 2008 i februar. Det som taler for å justere prisene opp er: - Økning i generelle kostnader knyttet til lønn og materialer. - Ny medarbeider ansatt 2008 for vedlikehold av småbåtanlegg. - En prisøkning kan medføre at flere ubenyttede plasser sies opp og omdisponeres til dem som har reelt behov. - Betydelig vedlikeholdsmessig etterslep, som det ikke er kapasitet til å utbedre kun med egne ansatte. ( Sletta, Sildodden, Neskilen, Haugodden, Songe, Ormevika) - Investeringer og planlegging av nye anlegg: Kuviga, Marisberg, Slåbervig. - Havnestyrets ambisjon om å ta driftsmessig ansvar for inntil 29 dampskipsbrygger, Pellebrygger og offentlige mindre kaier i havnedistriktet, og gjøre disse tilgjenglige for småbåtfolket. - En tilpasning av prisnivået til også andre private aktører. Det som taler for å beholde gjeldene prisnivå i småbåthavnene: - Småbåthavnene går med et lite overskudd. (vedlikeholdsetterslep ikke medregnet) - Det oppleves som et gode å ha billig kommunal båtplass. - Prisjustering for enkelte plasser var markert i fjor. Arendal havnestyre vedtar uendret pris for båtfeste og vippeplass. Avgifter for strøm, vann og renovasjon forblir uendret fra i fjor. Det vedtas en økning i leieprisen på 10% for båtplass i alle anlegg med faste utriggere. Meterpris i småbåtanlegg med faste utriggere skal dermed være kr 1210 for Vippeplass fastsettes til kr 2000 per sesong Båtfeste til kr 900 per sesong

8 Prising av tjenester videreføres som følger Tilgang til strøm kr 400 per år. Tilgang til etablert renovasjon 150 per år Tilgang til vann 50 per år. SAK 13/2008: MARINA / SMÅBÅTSTASJON KUVIGA Arendal havn flytter virksomheten fra Tollboden til Eydehavn sensommer Flyttingen medfører at alle offentlige og bynære tilgjenglige arealer og kaifronter for å drifte byens havnebasseng, bryggeanlegg og sjøarealer forsvinner. Dette vil ha følgende konsekvens: - Ingen plass å få på land (for korttids plassering) flytende søppel, større gjenstander, trestokker og andre farlige elementer fra byens havnebasseng. - Oppsamling, innhenting, og administrasjon av farlige gjenstander vil bli vanskelig eller umuliggjort - Ingen plass å få på land havarerte småbåter. - Ingen lagerkapasitet for vannslanger, koblinger, kabler osv for større besøkende båter til sentrum. ( Dette er et støyproblem, båtene må kjøre egne generatorer, heller enn å kunne bli forsynt med landstrøm). - Ingen lagringsplass for beredskaps materiell for gjestehavn og bynære småbåthavner. - Manglende lagringsplass for reparasjonsflåte og nødmooringer for skadebegrensing. - Sentrumsnær kloakktømme mulighet for båter og biler. Dette behovet er skissert i brev fra Arendal havnestyre ifm kommundelplan for Barbu, og i møter med administrasjonen. Det er ikke å anbefale at dette planlegges lagt til nytt havneområde på Eydehavn, pga lang avstand, lange transporttider og miljøhensyn I kommunelplan for Barbu syd er området Kuviga avsatt til småbåthavn. Det er ingen avsetning til et lite lagerhus for søppel/ beredskapsmateriell/vannslanger/ koblinger, materiell for skadebegrensing og lignende. I reguleringsplanen for Kuviga bør det oppføres slik bygning inntil 120m på et plan, med kjøreport, for administrasjon av sentrumsnære kaier og havnebasseng som ovenfor beskrevet. Marina Det er i dag kun mulig å fylle drivstoff på Havstad, på Eydehavn og ved Vippa camping i sesongen. Sentrumsnær drivstoff fylling til fritidsbåter er underdimensjonert, noe som medføre lange køer, og gir lav attraktivitet for besøk. Arendal Kommune bør derfor tillate Arendal Havn å grave ned drivstofftanker og etablere pumpestasjon for bensin og diesel i Kuviga. Dette er kun tenkt som et drivstofftilbud til båter, og ikke som regulær bensinstasjonsdrift. Arendal havn vil etablere og drifte et slikt anlegg tilknyttet Kuviga. Arendal Havnestyre ber Arendal Kommune om å regulere inn og tillate oppføring av lager, drift og beredskaps hus for Arendal havn til drift av kaifronter og havnebasseng i Kuviga. Lageret bør legges i bakkant av parkeringsarealet og tilpasses omkringliggende bebyggelse. Videre ber Arendal havnestyre om at det reguleres inn areal for nedgraving av hhv diesel og bensintanker med mulighet for fylling fra pumper plassert enten på kaifornt eller på flytebrygger på Kuvigas vestlige del.

9 SAK 14/2008: INNSPILL VEDR FREMTIDIG BRUK AV VINDHOLMEN Kommuneplanutvalget har bedt Arendal Havnestyre om forhåndsuttalelse vedr fremtidig utnyttelse av Vindholmen. Vindholmen benyttes i dag til havnevirksomhet og utskipning av tremasse fra Rygene, Smith og Thommesen. Videre er det etablert lager for tyngre materiell som pga vekt og størrelse må ankomme med båt. Det drives opplag av småbåter og alt fra restaureringsobjekter til rene vrak ligger oppbevart på området. Arendal havnestyre er av den oppfatning at ved regulering av Vindholmen bør det vektlegges følgende momenter: 1. Havnedrift i Arendal (og regionen) skal være lokalisert til Eydehavn. Det vil være i strid med offentlige interesser og satsingen på Eydehavn å legge til rette for privateid konkurrerende og kommersiell havnevirksomhet, alternativt logistikksenter eller en utvidelse av havnerelatert lager og transport virksomhet på Vindholmen. 2. Infrastruktur i området bør vektlegge at området er bynært og at det allerede er etablert boliger i umiddelbar nærhet. 3. Området Vindholmen bør etableres som byens vestlige inngangsport og som persontraffikk -knutepunkt med tilstrekklige arealer for parkering og videre transport med båt til sentrum. Dette kan utmerket gjøres i tilknytning til boligbygging og etablering. 4. Arendal havnestyre vil videre påpeke at det å regulere inn boliger tilknyttet døgnkontinuerlig industri, handel eller transportvirksomhet er problematisk og på sikt vil gi betydelig støy og gnisninger i området. 5. Vindholmen har betydelig potensial som fremtidig persontrafikk knutepunkt både lokalt og kanskje også ut og inn fra denne regionen, basert på sjøveien. Videre bør det vurderes å planlegge for småbåt marina og fasiliteter for fritidsbåter i distriktet, gjerne med store og gode friluftsområder til sjø som en buffer mellom boliger og marinavirksomhet. Diskuteres av havnestyret.

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGER, SOLA, RANDABERG OG RENNESØY NOVEMBER 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Høgskolen i Telemark  Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: 06.11.2009 Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer