Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011"

Transkript

1 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret Eydehavn. AGENDA: Godkjennelse av innkalling: Godkjennelse av dagsorden. Informasjon havnestyret: - Arendal bystyre har 17 nov 2011 valgt nytt styre i Arendal havnevesen KF. Følgende 6 er valgt og utgjør sammen med 1 ansatt representant og 1 medlem valgt av AAFK, havnestyret i Arendal for perioden : Navn Funksjon Bosteds mob mrk Kristoffer Lyngvi Leder Liv Heidi Arnesen Kristin U Finchenhagen Jon Tellman Tjuslia Jarl Steinar Odinsen Helene Falch Fladmark Odd Longum adresse Revesandsveien Færvik nestleder Gamleveien Kolbjørnsvik medlem medlem Andre Haugmoensvei Eydehavn medlem Skibberhei His medlem Revesandsvn Færvik Observatør Østregate 14 AAFK 4838 Arendal Yngve Paulsen Ansatt rep Pedersvei Nedenes Rune Hvass Havnefogd Heiveien Arendal livsgledeforeldre.no hotmail.com kristin.finckenhagen ket.no l.kommune.no arendalhavn.no havn.no * ikke stemmerett * ikke stemmerett.

2 Som vara medlemmer til Bystyre oppnevnte medlemmer er følgende utnevnt: Navn Personlig Bosteds mob telefon vara adresse Kristoffer Lyngvi Liv Heidi Arnesen Kristin U Finchenhag en medlem medlem medlem - Brønnøysund registeret. Arendal havnevesen KF har foretaksnummer i registeret. Det skal sendes endringsmelding til registeret ved endring i styrets sammensetning.. Havnestyret har i felleskap hatt signatur rett for foretaket. Havnefogd har hatt procura alene. Dette foreslås endret til at Leder + 1 medlem har signaturrett. Havnefogd har procura alene. Informasjon og avklaringer i havnestyret - Kort informasjon om havnestyrets myndighet, foretakets organisering og vedtekter. Havne og farvannsloven. Havnekapitalen. Forholdet mellom Havnestyret, Formannskap, Bystyre, Kystverket, Kommunens administrasjon og havnens administrasjon. Havnens ansatte og organisering av arbeidet. - Kurs for nye havnestyremedlemmer. ( muligheter og datoer) - Økonomi oversikt havn per Låneopptak rentebinding ( swap) utsikter - -HMS ISPS hendelser. Status pågående prosjekter Eydehavn - Status myndighetsutøvelse og vedtak etter hfl - Strategiarbeidet Arendal havn Møteplan havnestyret 2011 / vår Private småbåtanlegg i sjø. Kulltomta Kolbjørnsvik, Hisøy. - Marine mesterskapet til Arendal juni 2012 SAKER TIL FORNYET BEHANDLING SAK : Status vedtatt utbygging Eydehavn. Prosjektoversikt. Fremdriftsplan. NYE SAKER: SAK : Budsjett Drift og investeringsbudsjett Arendal havnevesen KF 2012 SAK : Delegasjon fra havnestyret til Havnefogd; enkeltvedtak etter havne og farvannslov. SAK : Strategi og ønsket utvikling perioden Styrets strategiarbeid. Kommersiell havn, Eydehavn. Cruise, Batterikaia Tollbodkaia Gjestehavn Småbåt. (status småbåthavnplanen) SAK : Pris korrigering tjenester, utleie, småbåt, gjestehavn. SAK : Gjestehavnen Utvikling av dagens gjestehavn. SAK : CRUISE SØR. Deltagelse i nytt cruisenettverk i sør. SAK : Vurdere utmelding fra Norsk havneforening

3 SAK : Utbygging Eydehavn. Prosjektoversikt. Fremdriftsplan Bakgrunn for saken: Forrige styre ønsket at status for dette pågående prosjektet skulle gis en kort gjennomgang i hvert møte. Status per 15 nov Arendal havn har kjøpt arealer (N1, N2 og N3) av Eydehavn vekst as EVAS for kr 16,7 mill kr. (se vedlegg) Disse områdene er sterkt forurenset og Arendal kommune har pålegg fra klima og forurensings direktoratet (klif) om å gjennomføre tiltak. Entreprenør Sandås anlegg AS er engasjert av Arendal kommune og Arendal havn til å gjennomføre forurensingstildekking og opparbeidelse av havneområder ved Pålsodden og i Bukkevik. Oppstart arbeid var 15 sept 2011, ferdigstillelse er planlagt 31 aug Prosjektet har en total kostnadsramme på mva. Av dette skal Arendal havn dekke mva som gjelder opparbeidelse av havneområder, tilførselsveier og infrastruktur over forurensingstildekkingen. Status: 1. fremdrift ihht til plan. ( ref fremdriftsplan) 2. Kostnader/utfordringer - det er avdekket ca (3-4000m3) mer forurenset masse ved Pålsodden, enn forutsatt i anbud. - Tilgjengelig kapasitet i planlagt deponi Bukkevika er mindre enn forutsatt. ( anslått m3, reell kapasitet er ca 6000m3) - konstruksjoner under vann i Bukkevika er anslått til ca 5 tonn. Det er samlet opp anslagsvis 84 tonn. Samlet gir dette en forventet merkostand i prosjektet på inntil 10 mill kr. Arendal kommune er ansvarlig for forurensingsdelen. - Grenselinjen mellom Eydehavn næringsutvikling AS ( as nymo ) og Arendal havn i Bukkevika er nå definert. Grenselinjen er basert på enighet og vurderinger av strandretten, Dette medfører at as nymo må ta kostnadene til opparbeidelse av havneområdene. Disse kostnadene er ført på havn sin andel i prosjektet og er beregnet til ca 3,2 mil kr, som reeelt kommer til fratrekk fra Arendal havn sin andel i prosjektet. - Det er videre avtale en opsjonsavtale om kjøp av område N4 fra EVAS. Opsjonen gjelder alt areal syd for Nitridveien og er betalt med 1 mill kr som kommer til fratrekk ved innløsning. - EVAS har makeskiftet areal med St.Gobain ved Pålsodden i 2011, etter vår forespørsel og med forutsetning om at Arendal havn kjøper dette arealet ( ca 1200m med 35 m strandlinje). Formålet er å anlegge ro-rorampe og offentlig håndtering av søppel etc. Kjøp av arealet fra EVAs til Arendal havn skal baseres på priser avtalt for resten av Pålsoden og rammen utgjør ca kr. Forslag til vedtak: Havnestyret anser seg informert om status og fremdrift vedr den pågående forurensingstildekking og opparbeidelse av nye havneområder på Eydehavn. Havnestyret vedtar å kjøpe tileggeareal ved Pålsodden når dette er oppmålt, på prisnivået som er avtalt for areal på Pålsodden mellom EVAs og Arendal havn. Havnefogden autoriseres til å gjennomføre kjøpet fra EVAS. SAK : Drift og investeringsbudsjett Arendal havnevesen KF 2012

4 Bakgrunn for saken: Ref vedtekter for Arendal Havnevesen KF 5-3 Arendal Bystyre skal innen årets utgang fastsette bindende, økonomiske rammer for havnevesenets drift og investering for kommende kalenderår, jfr forskrift av 17/ Havnestyret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammer. Budsjettet behandles av Formannskapet 7 desember, og av Bystyret 8 desember 2011) Budsjett hovedtall, investering og drift 2012 ligger vedlagt saken. Kort om de viktigste forutsetninger for budsjett 2011 Satsingen på Eydehavn som rigghavn / utrustningshavn videreføres. Prosjektet med forurensnings tildekking og etablering av havnearealer med en kostnadsramme på 16,3 mill kr gjennomføres 2111/2012. Dette er havnens hovedinvestering i 2012 og vil gi bedre forbindelse mellom industri og kaifrontene i området. Tilrettelegging av arealene følges av etablering av infrastruktur og næringsbygg for utleie. Det planlegges å benytte inntil 10 mill kr på Eydehavn, som tas fra etablert låneramme. Det forventes inntekter fra investeringene tidligst 4 de kvartal Hvert enkelt offshore og tilvirkning prosjekt er unikt, og det vil fortsatt kreve investeringer i operasjonelt håndteringsutstyr. Kaifronter i sentrum må oppgraderes for å kunne ta imot skip (cruise, skoleskip, antikvariske skip, marinefartøy). Det planlegges å bruke 1,8 mill kr til sikkerhetsmessig og funksjonell oppgradering av cruisekaiene på Batterikaia og Hotelkaia i Det avsettes midler i 2012 for å etablere 1 ny småbåthavn i tråd med Kommunedelplan for småbåter (vedtatt 2009), samt midler til å regulere 2 nye havner planlagt for etablering i For dampskipsbrygger som havn er gitt ansvar for fra er det lagt til grunn at midler til oppgradering og sikring skal komme fra Arendal kommune. I Kommunens budsjett 2012 er der innspill om å avsette til formålet, hvilket nok er for lite til å gjøre grep utover alminnelig sikring. 1. Havnestyret budsjetterer med balanse innen alle foretningsområder, men inntjening fra investeringene forventes tidligst 4de kvartal Finanskostnadene i investeringsåret gir derfor et forventet negativt resultat på ca 0,6 MNOK for Prisen for småbåtplass i Arendal økes med 10% som dekker endring i konsumprisindeks , og økte finansutgifter ifm gjennomføring av kommunedelplanen. 3. Bemanning planlegges øket fra 6,7 stilling til Total rentebærende gjeld er vedtatt til 81,6 MNOK i Det planlegges ikke økning av den vedtatte rammen. 6. Gjestehavnen skal flyttes, og kapasiteten re-etableres ved den gamle Kullverkstomten lenger øst. Gjestehavnen planlegges tilført attraksjoner og tilbud utover fortøyning for sommergjester, der en i større grad også tilgodeser et mer helårlig tilbud til lokale og enkelte naturlige samarbeidsparter innenfor idretten. Vedtak: Arendal Havnestyre vedtar budsjett for havnekassen for Det legges til grunn en inntekt på ca 18 mill kr. Det er balanse mellom inntekter og utgifter, men finanskostanader i investeringsåret gir allikevel et forventet negativt resultat på 0,6MNOK. Bystyret vedtatte investerings ramme og samlet gjeld økes ikke i Havnestyret anmoder Bystyret om å godkjenne og vedta havnens økonomiske rammer slik de fremkommer av vedlagte budsjett 2012 for Arendal Havnevesen KF.

5 SAK : Delegasjon fra havnestyret til Havnefogd; enkeltvedtak etter havne og farvannslov. Bakgrunn for saken: Havnestyrets myndighet. Forvaltningsmessige vedtak etter havne og farvannsloven. Organisering av arbeidet. Ny Havne og farvannslov (hfl) trådte i kraft Tiltak i sjøen innenfor Kommunens sjøområde og Arendal havn er søknadspliktig og skal behandles etter hfl ( 27). Kommunen er lokal myndighet for vedtak etter hfl. Bystyret har delegert denne myndigheten til havnestyret. ( 26 april 2010) Havnestyret utøver den kommunale myndighet med hjemmel i hfl. Havnestyret skal etter søknad gi begrunnede pålegg og tillatelser og gjøre vedtak om tiltak som er tenkt gjennomført i kommunens sjøområde. Tillatelser etter hfl, skal ikke gis i strid ved vedtatt plan. (pbl). Delegasjon fra havnestyret til å gjøre enkeltvedtak etter hfl delegeres til havnefogden. Delegasjonen gjøres gjeldene fra vedtaks dato, og fra samme tidspunkt oppheves tidligere delegasjon. Foreliggende sak har som formål å sikre at saksbehandlingen og vedtaksmyndigheten formelt er på plass og er vedtatt av nytt havnestyre ved behandling av saker. Det er ikke prinsipielle eller reelle forskjeller i forhold til dagens delegasjon. For delegasjonen og evnt. klage på vedtak gjort etter hfl, videreføres denne prosedyre / instruks: 1. Behandling av saker etter hfl, følger bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. 2. Havnefogden utøver havnestyrets myndighet og gjør førstegangs vedtak med hjemmel som følger av hfl. 3. Havnestyret behandler eventuell klagesak i ordinært møte. 4. Ved spesielt krevende saker. Saker av prinsipiell betydning eller saker der forholdet til andre offentlige myndigheter er sterkt berørt, skal Havnefogden føre saken på havnestyrets agenda til førstegangs behandling ved ordinært styremøte. 5. Dersom havnestyret opprettholder opprinnelig vedtak etter klage, vil havnestyret oversende klage til Kystverket som er klagemyndighet for vedtak gjort etter hfl. SAK : Strategi og ønsket utvikling perioden Styrets strategiarbeid.

6 Kommersiell havn, Eydehavn. Cruise, Batterikaia Tollbodkaia Gjestehavn Småbåt. (status småbåthavnplanen) Styret bør definere visjoner og mål, og/eller videreføre etablerte visjoner og mål for havnens virksomhet. Det bør etableres lagtidsbudsjetter som understøtter mål og måloppnåelse. Arbeidet med strategi og muligheter er en kontinuerlig prosess. Havnestyret bør avsette tid og definere tidspunkter til strategiarbeid i mandatperioden. Kommersiell havnevirksomhet: dagens visjoner og mål Visjon: Et regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere Mål: Havnen på Eydehavn skal etableres som foretrukket regionalt logistikksenter innen 2015 ved å gi næringslivet et fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndteringskostnader, samtidig som miljøet spares ved at gods fraktes på skip i tråd med nasjonale målsettinger Mål: Havnen skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby aktører tilrettelagt infrastruktur og håndteringsutstyr i tilknytning til kaifront. Småbåthavner: Visjon: Skjærgården tilgjengelig for alle. Mål: Arendal skal ha tilgjengelige båtplasser i privat eller offentlig regi, med god geografisk spredning til de som ønsker eller har behov. Gjestehavnen: Visjon: En attraksjon i Arendal for fastboende og gjester. Mål: Et godt tilrettelagt, sjø og sentrumsnær gjestehavn, med flerbruk utover båtfortøyning, som styrker Arendal som besøks og reisemål både i og utenfor høysesong.

7 SAK : Pris korrigering småbåt og gjestehavn Bakgrunn for saken: Hjemmel: Havne og farvannsloven 42. Småbåthavner: Kommunedelplan for småbåthavner vedtatt Bystyre 2009, kommer til gjennomføring i perioden Pris for plass i småbåthavnene har ligget fast siden 2007, kun justert for konsumprisindeks. Investeringer i nye småbåthavner, samt utgifter til drift og vedlikehold i eksisterende havner har økt i perioden. Dette medfører at inntekten må tilpasses utgiftene og prisene for leie av småbåtplass i Arendal bør tilpasses tilsvarende. Utgifts økninge er beregnet å ugjøre ca 8%. I tilegg kommer en forventet konsumprisøkning på ca 2%. Arendal Havnestyre viderefører prinsippet om lik pris i havnene og at pris i kommunalt anlegg gjelder per meter leid plass. Det gis et påslag for tilgang til strøm, vann og renovasjon når dette er tilgjengelig i anlegget. Forslag til vedtak: SMÅBÅTHAVNER Meterpris i kommunale småbåtanlegg med faste utriggere fastsettes til kr 1573 per meter for Vippeplass er fastsatt til kr 2500 og båtfeste til kr 1265 per år. Tilgang til strøm koster 400 per år (uforandret). Etablert renovasjon 175 per år og vann 50 (uforandret) per år. GJESTEHAVNEN Arendal Havnestyre vedtar at i perioden 1 juni til 31 august er prisen for overnatting i Arendal gjestehavn fastsatt som følger: - Båter under 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 300 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 50 fot kr 500 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett For båter som benytter gjestehavnen utenom sesong (1 juni til 31 august) Er prisen fastsatt til: - Båter under 32 fot kr 50 per døgn inkl vann, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 75 per døgn inkl vann, trådløst nett. - Båter over 50 fot kr 100 per døgn inkl vann, trådløst nett Strøm betales etter forbruk, og avlesning. Langtidsleie: - Båter under 32 fot kr 500 per måned inkl vann, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 750 per døgn inkl vann, trådløst nett. - Båter over 50 fot kr 1000 per døgn inkl vann, trådløst nett Leietakere i kommunalt anlegg, som stenges om vinteren betaler kr 250 per måneden for opphold i gjestehavnen. Strøm betales etter forbruk, og avlesning Bobåter:

8 Fartøy i gjestehavnen inntil 45 fot som på regulær basis benyttes til overnatting, betaler kr 2500 per måned. Fartøy i gjestehavnen over 45 fot som på regulær basis benyttes til overnatting, betaler kr 3000 per måned. Strøm betales etter forbruk, og avlesning. SAK : Gjestehavnen Videreutvikling av gjestehavnen. Bakgrunn for saken Havnestyre har tidligere behandlet saken 03 mars 2008 og 11 august 2010 Følgende refereres fra tidligere behandlinger og vedtak. Riksantikvarens begrunnelse for kravet om fjerning av gjestehavns flytebrygger foran det gamle rådhus og den varslede innsigelse mot en ny plan der disse inngår, fremstår fortsatt uklar for et samlet havnestyre. Havnestyret erkjenner imidlertid Riksantikvarens formelle rolle og autoritet, og vil bidra til en varig løsning, også dersom dette innebærer at gjestehavns bryggene må flyttes. Havnestyret har følgende prioriterte mål med gjestehavnen og sentrumskaiene. 1. Gjestehavnene i Arendal skal være sikre, trygge og ettertraktede fortøyningssteder tilpasset brukerne. 2. Den totale kapasitet ( antal bryggemeter) er i dag fullt utnyttet. Bortfall av kapasitet et sted, må minimum kompenseres med tilsvarende nye bryggemeter i nærheten. 3. I en totalvurdering av sentrumskaiene, inngår en varslet fremtidig flytting av lokalfergeleier og charterbåt virksomhet ut fra Pollen. Pollen vil bli et primær sted for publikumsaktiviteter, arrangementer og småbåter. Lokalfergevirksomheten ønskes samlet ved Fergekaia vest for Tyholmen hotel. Gjestehavnsbryggene har behov for betydelig sikkerhetsmessig og bruksmessig oppdatering. Kostnadene er betydelige og må gjennomføres på en forutsigbar lokalisering. Avklaring må derfor komme raskt. Alternativ bruk og hvilken type båttrafikk som kan tillates til / foran bryggene foran det gamle rådhus må derfor avklares. Gjeldene vedtak fra 11 august 2010 Havnestyret viser til tidligere vedtak datert mars 2008, og vedtaket videreføres med unntak av del 1. Havnestyret åpner for å flytte del av gjestehavnen dersom kapasiteten kan erstattes gjennom etablering lenger vest. Havnestyret ønsker derfor, sammen med Arendal kommune som reguleringsmyndighet, i dialog med Riksantikvaren å legge premissene for en fortetting, utbygging og tilrettelegging for gjestehavn i den vestlige delen av Tyholmen og definere hvilken båtbruk og sjøvertsformål som kan gjennomføres foran Kallevigs pale/ det gamle rådhus. ENSTEMMIG VEDTATT Til saken anføres: Arendal gjestehavn ligger sentral plassert på en sentrumsnær tomt, med betydelig potensial. Flerbruk og mer bruk fra lokale utenom typisk høysesong bør derfor vurderes. Det pågår regulering for området, og det er forventet at saken kommer til førstegangs behandling i januar Havnen har engasjert flere til å komme med innspill til funksjoner og muligheter for Arendal nye gjestehavn. I møtet vil bli presentert ideskisser for et flerbruksanlegg, med utgangspunkt i gjestehavns kapasitet konsentrert rundt Kulllager tomten vest på Tyholmen.

9 Forslag til vedtak: Havnestyret vil utvikle gjestehavnen til en attraksjon i Arendal for fastboende og gjester. Det skal avsettes midler i budsjett for å etablere en tilrettelagt, sjø og sentrumsnær gjestehavn, med flerbruk utover båtfortøyning, som styrker Arendal som reisemål både i og utenfor høysesong og som er et tilbud for Arendals befolkning hele året. Det skal søkes å tilrettelegge for sentrumsnær idrettslig aktivitet, og idrettsklubber. Regulerings prosessen og utviklingsarbeidet skal søke å involvere berørte og brukergrupper. Funksjonalitet, bruksområder, arkitektonisk uttrykk, lokale leverandører, kunnskap og kompetanse vil være viktige premisser for arbeidet. SAK : CRUISE SØR. Mulig deltagelse i nytt cruisenettverk i sør. Bakgrunn for saken: Bystyret har vedtatt at Batterikaien og Hotellkaien skal videreføres som sentrumsnære tilrettelagte anløpssteder for bla cruisebåter. Det er vedtatt investeringer i sikkerhetsutstyr, fendring, utearealer og infrastruktur i budsjett 2011 og Cruiseoperatøer har lang planleggingshorisont, og booker anløpssted ca 24 måneder før ankomst. Arendal havn har avsatt inntil kr til markedsføring mot cruisemarkledet i 2012 for anløp i Det er gjort vurdering av flere ulike markedsføringsmuligheter. Det er en vurdering at Sør- Norske destinasjoner i noen grad konkurrerer mer med havner på Vestlandet og i Nord Norge heller enn å være i konkurranse med hverandre. Det er derfor tatt initiativ til å etablere et felles markedsførings og håndteringsnettverk med utgangspunkt i Kristiansand. Havnestyret inviteres til å diskutere saken. Forslag til vedtak: Arendal havn ønsker å benytte markedsføringsmidler for cruiseindustri gjennom et sør norsk samarbeids nettverk dersom dette lar seg realisere. Havnefogden autoriseres til å diskutere premisser for deltagelse og betaling for samme innenfor rammer etablert i budsjett SAK : Utmelding fra Norsk havneforening Bakgrunn for saken. Havnestyret vedtok i 2009 å være tilsluttet KS bedrift havn, som interesseorganisasjon. Arendal havn har også i mange år vært tilsluttet Norsk havneforening, og Norske havner. Etter fusjonen mellom Norsk havneforening og Norske havner i 2010, er formålet mellom KS bedrift havn og Norsk havneforening til dels overlappende, og medlemskap begge steder anses ikke formålstjenelig og koster penger. Norsk havneforening burde etter vårt syn ivaretatt det faglige og til dels sosiale nettverket mellom havner, med en begrenset organisasjon. Nå prioriteres en oppbygging som et alternativ til KS bedrift havn. Arendal havn bør derfor velge sitt medlemskap, og anbefalingen er at våre interesser totalt sett er best tjent med medlemskapet i KS bedrift havn. Det er formelle retningslinjer for utmelding fra de 2 foreningene. Forslag til vedtak. Havnestyret gir havefogden autorisasjon til eventuelt å melde Arendal havn ut av Norsk havneforening. Etter fullmakt Rune Hvass Havnefogd

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 for 1 Årsberetning 2011 Firma: Adresse: Org. form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr 970 541 012 Styringsform: Havnestyre (Havne- og farvannsloven 17) Arendal havn.

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.11.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer