HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015."

Transkript

1 HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er utarbeidet med bakgrunn i Havne og farvannsloven av , iverksatt , samt tilhørende forskrifter. LOV nr.19 Lov om havner og farvann FOR nr.1762 Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift FOR nr.1760 Forskrift om saksbehandlingsgebyr Beregning og beregningsgrunnlag er i samsvar med forskrifter fastsatt av Fiskeridepartmentet 22. juli 1992, med senere endringer, og i tråd med 25 av Havne og farvannsloven. Havneavgiftene skal sammen med øvrige inntekter (vederlag) sørge for at det er tilstrekkelige midler til administrasjon, vedlikehold, utbygging, utbedring og drift av anlegg, installasjoner og infrastruktur. Side 1 av 10

2 AVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG I ARENDAL HAVNEDISTRIKT Anløpsavgift Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havn og kommunens sjøområde og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Avgiften skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. Isavgift I den utstrekning issituasjonen fører til kostnader kan avgifter oppkreves av fartøy. Arendal Havn krever ikke isavgift med mindre det er faktiske utgifter knyttet til isbryting. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) gebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. For transportører / andre som har behov for tilgang til havneområdene, stilles krav i lovverket til gyldig og synlig adgangskort. Dette gjelder også for kjøretøy. Arendal havn utsteder slike adgangskort til personer og utstyr. Avfallsgebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift Saksbehandlingsgebyr Innføring av saksbehandlingsgebyr legger kostnadene ved behandling av søknader om tiltak i sjø på tiltakshaver. Tjenester Salg av varer og tjenester - Ferskvann - Strøm - Manntimer - Overskuddsmateriell Utleie Utleie av bygg og utstyr - Kaifronter og kaiareal - Lagerbygg - Kraner - Hjullastere - Trucker - MAFI flak - Båter - Prosjekt kontorer og oppholdsrom Side 2 av 10

3 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLØPSAVGIFT Anløpsavgift beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje. (BT) Ansvar for betaling (Ref Havne og farvannsloven 25): Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften. Ved inndrivelse og for sen betaling av avgifter som nevnt ovenfor gjelder Havne og farvannslovens 25, og forsinket betaling etter lov om renter. FAST LEIE AV KOMMUNALE KAIANLEGG OG ELLER ANDRE HAVNEINNRETNINGER. Havneadministrasjonen fastsetter veiledende priser. Det kan inngås egne avtaler for leie av kommunale kaier, arealer, kaiinnretninger og utstyr. RABATTER, SPESIELLE FORHOLD OG SÆRSKILTE AVTALER Skip i fast rute innvilges 20% rabatt på oppgitte priser, forutsatt st det foreligger en seilingsplan på minst 3 måneder. MERVERDIAVGIFT. Fra er det hjemlet i statsbudsjett, at avgifter som oppkreves etter havne- og farvannslovens 23 skal ilegges merverdiavgift. FRITAK FOR AVGIFTER Følgende fartøy er fritatt for avgifter etter dette regulativ: - Orlogsfartøy, norske og utenlandske - Fartøy som passerer gjennom havnedistriktet uten å anløpe havnen. ( Skytteltraffik av varer og tjenester til kai fra posisjoner i havnedistriktet svarer avgift tilsvarende anløp til kai av skipet) - Fartøy som anløper havnen for utbedring av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer utover 4 døgn. Det forutsettes at fartøyet ikke losser eller laster, tar om bord proviant eller utførere andre operasjoner under landligge som normalt ville krevet avgifter. - Bergings og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting - Skip tilhørende Arendal havn, Kystverket eller innleide spesialskip i arbeid for Arendal kommune. - Veteranskip som ikke er involvert i kommersiell trafikk Side 3 av 10

4 BEREGNINGSGRUNNLAG OG PRISER Anløpsavgift Baseres på skipets bruttotonnasje (BT) Minimumsavgift er kr.500,- + mva. Minimumsavgiften gjelder for fartøy inntil 300BT Maksimumsavgift er satt til kr ,- + mva (Skip over BT vil maks koste kr ,-) Anløpsavgift for varierende skipsstørrelse beregnes etter følgende formel: Minimumssats kr.500,- + kr.1,- per BT over 300BT = skipets anløpsavgift. Skips størrelse Inntil BT Sats Akkumulert sum eksempler < Anløpsavgift betales kun 1 gang for ankomst og avgang. Forhaling i havn medfører ikke ytterligere avgift. 2. Fartøy i fast rute gis reduksjon på satsene basert på anløpsfrekvens 3. Havnestyret delegerer til Havneadministrasjonen å bestemme hvorvidt et skip eller selskap skal innrømmes rabbatordninger. Isavgift Arendal Havn belaster isavgift kun etter faktiske utgifter knyttet til isbryting med 5% administrativt påslag. Vederlag for håndtering av cruisefartøy Baseres på skipets bruttotonnasje (BT) Det betales et vederlag per anløp på kr 1,2 per brutto tonn (BT), minimum kr maksimum kr Ved gjentatt anløp innenfor samme kalenderår innvilges rederiet 10% rabatt fra og med anløp av skip nr 2. Vederlaget er full og hel betaling for: - Bruk av kai, inklusive fortøyningshjelp og trossebåt ved behov ved ankomst og avgang - ISPS, inklusive vakthold på kai inntil 8 timer i ordinær arbeidstid, ISPS-vask av kai før ankomst. Vakthold ut over normal arbeidstid og i helger faktureres met overtidstillegg på mannskap etter gjeldende tariff. - Oppkobling av vann, samt bruk av havnens slanger og koplinger Ikke dekket av vederlaget er: - Anløpsavgift i henhold til tariff - Landstrøm - Vannleveranse, belastes etter målt og levert mengde - Avfallsleveranse, belastes etter målt og levert mengde Side 4 av 10

5 ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) gebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Prisen er kr.400,- per døgn per anløp. For transportører og andre som har behov for tilgang til havneområdene, stilles det krav i lovverket til gyldig og synlig adgangskort. Dette gjelder også for kjøretøy. Arendal havn utsteder slike adgangskort til personer og utstyr. Pris per adgangskort er kr.250,- Avfallsgebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Avfallsleveranser belastes etter type og mengde avfall. - Blandet / rest avfall i standard 5m3 container kr.2.900,- - Blandet / rest avfall, løs levering per m3 kr.930,- Alt annet avfall blir belastet etter mengde og regning fra avfallstømmer med 5% påslag Miljøavfall / Farlig avfall Farlig avfall, olje og oljeholdig avfall, samt kloakk skal ALLTID forhåndsklareres og rapporters på dertil egnede formular. Mottak blir belastet etter mengde og pris oppgitt av godkjent avfallstømmer. Det gis 5% påslag for administrasjon. Saksbehandlingsgebyr Innføring av saksbehandlingsgebyr legger kostnadene ved behandling av søknader om tiltak i sjø på tiltakshaver. Forskrift om saksbehandlingsgebyr. 1 fastlegger forskriftens virkeområde gjelder innenfor Arendal havn og kommunens grenser i sjø. 2 fastlegger saksbehandlingsgebyrets størrelse - Kr.2.200,- for enkle fortøyningsinstallasjoner - Kr.5.400,- for andre tiltak brygger, moloer, kaier og lignende - Kr ,- for andre søknader. Gebyret er basert på utgifter knyttet direkte til saksbehandlingen, herunder saksbehandlingstid, utgifter ved befaringer, samt andel av felleskostnader og utstyr, fordelt på saksmengde. Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling. Side 5 av 10

6 Areal- og lagerleie Arendal Havn, Eydehavn er et godsknutepunkt for varer i bevegelse mellom sender og mottager, og langtidslager for større og mindre enheter. Varer og gods kan lagres i havnen etter avtale med Arendal Havn. Varer kan leveres og hentes 24 timer i. Adgang til havnen avtales med havneadministrasjon. For varer og gods som blir liggende utover 48 timer i forbindelse med om bord lasting eller lossing gjelder følgende satser: - På åpent areal i lasteposisjon nærmere en 25 meter fra kaifront kr.3,20 per m2 per døgn - På åpent areal utenfor lasteposisjon mer en 25 meter fra kaifront kr.2,25 per m2 per døgn - I lager, lagertelt og vareskur kr.4,50 per m2 per døgn Leien beregnes etter faktisk benyttet areal i bruk per påbegynt døgn. Lengre lagring eller fast lagringsplass kan avtales separat. For tomme containere som skal videre med båt: - 20`container kr.15,- per påbegynt døgn - 40`container kr.30,- per påbegynt døgn Ikke avhentede varer eller gods: Dersom varer eller gods ikke er hentet, eller det ikke er inngått avtale med Arendal Havn om forlenget lagring, kan varen / godset fjernes av Arendal Havn, og etter 3 måneder selges ved offentlig auksjon etter kunngjøring, for å inndrive Arendal Havns utestående. Uavhentede varer eller gods som forringes, eller som kan skape eller forårsake skade kan avhendes av Arendal Havn ved offentlig auksjon etter kortere tid enn 3 måneder. For midlertidig opphold av trailere eller lastebiler, som ikke er involvert i gods eller vareflyt til eller fra havnen, krever Arendal Havn leie per døgn tilsvarende kr.1,95 per m2 per påbegynt døgn. Kaifronter Leie av kaifronter på Eydehavn, og andre ISPS godkjente terminaler, ved annen aktivitet enn lasting og lossing kan avtales med Arendal Havn. Følgende satser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt: - Inntil 1 måned kr.25,- per løpemeter per døgn - Utover 1 måneder etter avtale med Arendal Havn Leie av kaifronter ved sentrumskaiene og andre kommunale kaier, (ikke ISPS godkjente kaier,) gjøres til følgende priser: - Inntil 10 dager kr.10,- per løpemeter per døgn - Utover 10 dager etter avtale med Arendal Havn Fast liggeplass / fortøyningssted ved sentrumskaiene og andre kommunale brygger, (ikke ISPS kai,) for fartøy i kommersielt virke avtales med havnekontoret. Prisen er i utgangspunktet kr.10,- per meter skipslengde (LOA) per døgn. For fritidsfartøy, se under tabell Gjestehavn. Antikvariske skip og skip av spesiell historisk eller lokal interesse beregnes etter avtale med havnekontoret. Side 6 av 10

7 Materiell og tjenester (Alle priser er oppgitt eks mva.) Kraner skal fortrinnsvis benyttes til lasting og lossing av skip. Skip m/ fast regulært anløp har prioritet. Trucker, hjullastere og lignende materiell, skal primært benyttes til laste og losseoperasjoner i terminalområdet. Tilgang til kran, truck o.l skal bestilles ved havnekontoret. Oppdragsgiver betaler den til enhver tid gjeldene tariff, dersom materiell er utleid med mannskap. Overtid, helligdager og lignende spesielle dager må planlegges for og bestilles så tidlig som mulig. Oppdragsgiver forplikter seg til å operere alt utstyr ihht til gjeldene forskrifter og brukerinstrukser. Førere skal være sertifisert og skal kunne fremlegge identifikasjonspapirer og kompetansebevis. Arendal Havn er ansvarlig for kranas manøvrering. Oppdragsgiver er ansvarlig for at nødvendig tilleggs utstyr som stropper, wires, sjakler og slings er tilgjenglige og sertifisert for det løft som skal foretas. Fellesløft tillates ikke uten forhåndsgodkjennelse. Kran eller utstyr må ikke brukes til større løft en det utstyret er dimensjonert for. Oppdragsgiver er ansvarlig for å holde, tilstrekkelig opplært signalmann, dersom dette er påkrevd for sikker operasjon/ løft. Arendal Havn er eller kan på ingen måte gjøres ansvarlig for skade på varer eller gjenstander om bord eller i land som oppstår ved bruk av Havns materiell på vegne av oppdragsgiver, eller for skader eller tidstap som følge av feil ved materiellet. Ventetid er å anse som fullt fakturerbar operasjon. Klargjøring av materiellet før og etter operasjon er å anse som leietid. Minimums leietid for utstyret er 1 time. (også enkeltløft) Ved fremmøte av kranfører og annet personell utenom normal arbeidstid beregnes et tillegg på 1 time, i tillegg til kjøretillegg, diett og tariffestede tillegg. Materiell Mobilkran Gottwald HMK 260E Gaffeltruck 16t Gaffeltruck 10t Gaffeltruck 3t Hjullaster Volvo L70 Hjullaster Volvo L120E MAFI lasteflak Havnebåt, Agder Havnebåt, Pioner Periode / tid på Sats per time / løft Løft u/40t Kr.2.550,- eks fører Løft o/40t Kr.4.750,- eks fører Minimum sats Kr.2.550,- Kr.4.750,- Side 7 av 10 Løfteevne Annet kapasitet 104 tonn Kun sertifisert personell. Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag Kr.750,- Kr.750,- 16 tonn Priser for gaffeltrucker og hjullastere er gitt Kr.630,- Kr.630,- 10 tonn Kr.550,- eks fører Kr.550,- Kr.630,- Kr.85,- per døgn Kr.2.200,- u/mannskap Kr.950,- u/mannskap Kr.550,- Kr.550,- Kr.630,- Kr.85,- Kr.2.200,- Kr.950,- 2,5 tonn uten fører. Tillegg for fører i henhold til tariff Minimum skipsfører og ett mannskap Fører skal minst ha båtførerbevis

8 Personell Periode / tid Sats per time Minimum Merknader på per person sats Kranfører 07:00-15:00 Inkludert i kranleien 15:00-21:00 Kr.780,- Kr.780,- 21:00-07:00 Kr.1.040,- Kr.1.040,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Skipsfører, Agder 07:00-15:00 Kr.520,- Kr.520,- 15:00-21:00 Kr.780,- Kr.780,- 21:00-07:00 Kr.1.040,- Kr.1.040,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Truck-, hjullaster- og 07:00-15:00 Kr.400,- Kr.400,- båtfører, mannskap 15:00-21:00 Kr.600,- Kr.600,- og havnearbeidere 21:00-07:00 Kr.800,- Kr.800,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Fortøyningshjelp 07:00-15:00 Kr.400,- Kr.400,- 15:00-21:00 Kr.600,- Kr.600,- 21:00-07:00 Kr.800,- Kr.800,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Tjenester / Utleie Faste priser Vannleveranse Strømleveranse Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter u/40 tonn Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter o/40 tonn Vinteropplag, Eydehavn kai Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter Mannskapsbrakke m/toalett, dusj, garderobe og spiserom Arbeidsbrakke for plassering på kai eller i nærheten av kaiområdet 20 fots låsbar container for lagring av utstyr Periode / tid på Hele året i normal arbeidstid Hele året i normal arbeidstid Sats per enhet Kr.15,- m3 Kr.1,30,- per kwt Kr.8.500,- Kr ,- Tilkopling Kr.500,- Kr.500,- Merknader Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, kailigge i inntil 1 uke, vann og strøm Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, kailigge i inntil 1 uke, vann og strøm Kr ,- Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, vinteropplag, vann og strøm ved klargjøring. Hele året Hele året Hele året Kr.250,- per døgn Kr.4.000,- per måned Kr.1.500,- per måned Uisolert lagerhall Hele året Kr.3,50 per m2 per døgn Isolert lagerhall 20 x 36 x 8 meter Hele året Kr.4,50 per m2 per døgn Inkluderer vann og strøm. Rengjøring og vask faktureres etter anvendt tid. Leietaker kan selv stå for rengjøring om ønskelig. Strøm avregnes etter forbruk. Rengjøring og vask faktureres etter anvendt tid. Leietaker kan selv stå for rengjøring om ønskelig Inkluderer lys og varme. Strømforbruk faktureres etter forbruk. Side 8 av 10

9 Bruk av offentlige fergeleier og anløpssteder i Arendal kommune Periode Sats per enhet Ferger * Hele året Kr.100,- per døgn per fartøy Charterbåter / taxibåter * Hele året Kr.100,- per døgn per fartøy ** Båter / lektere / ombordlasting * Hele året Kr.300,- per anløp Merknader Kun passasjertrafikk, av/påstigning i alle fergeleier. Ferger i fast rute i henhold til godkjent seilingsplan, innrømmes 20% rabatt Kun passasjertrafikk, av/påstigning i alle fergeleier. For lossing / lasting av gods og varer. Maks liggetid er 24 timer. * Båtens utforming og vekt skal passe til fergeleiet / anløpsstedet. Havnekontoret kan gi forhåndsklarering for bruk. **Rederiene skal rapportere til Arendal Havn KF antall dager med anløp siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på seilingstillatelse og observasjoner. Det innvilges ikke rabatt eller avslag ved skjønnsmessig fastsetting. Fortøyning av fiskebåter ved offentlige kaier i Arendal kommune Periode Sats per enhet Fiskebåter over 25 fot* Hele året Kr.5,- per meter (LOA) per døgn Merknader Fiskebåter under 25 fot Hele året ** Ingen avgift Ved kailigge, Utstikkerkaia, Barbu eller andre offentlige kaier i Arendal kommune, utover nødvendig liggetid for lasting og lossing. *Fisker /båtreder skal rapportere til Arendal Havn KF antall anløp med liggetid utover tid til lasting og lossing siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på observasjoner. **Fiskebåter under 25 fot vil ha anledning til å leie plass i kommunale småbåthavner på lik linje med og til samme vilkår som ordinære leietakere. Leie av kommunale plasser i Sats per Merknader småbåthavner Periode enhet Båtplasser i anlegg med utriggere, wirestrekk og andre fortøyningsinnretninger Båtfeste Sesong Kr.1.520,- Strøm Sesong Kr.450,- Strømforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene Avfall Sesong Kr.198,- Vann Sesong Kr.57,- Vannforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene Sesong Kr.1.766,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene Side 9 av 10

10 PRISER ARENDAL GJESTEHAVN 2015 Gjestehavnsavgift (Havneleie), strøm, dusj, vask, tørk, andre tjenester betales ved ankomst på automat i Gjestehavnen. Automat vil generere adgangskode til anlegget. (Vennligst oppgi mobil nr for mottak av kode og kvittering) Alle rabatter forutsetter samlet kjøp. Kjøpt strøm kan fritt forbrukes i betalt havneavgiftsperiode. Mer strøm kan kjøpes ved behov. Ikke forbrukt strøm kan stoppes på automat ved avgang havn, og reaktiveres ved ny ankomst også på ny båtplass (forutsetter gyldig betalt havneavgift). Ikke benyttet strøm (og andre betalte tjenester) refunderes ikke og må benyttes innen 90 dager etter kjøp. Pollen regnes som del av gjestehavnen med betaling for overnatting ved bryggene i perioden 01.juni 31.august. SOMMER 01. juni 31.august Båtstørrelse Til og med 45 fot Over 45 fot Pris per påbegynt Inkludert døgn (så langt kapasitet) Kr 300,- Vann, internett, septik, toalett strøm (25KWt per døgn) Kr 350,- Vann, internett, septik, toalett strøm (25KWt per døgn) Merknader I juni og august: maks per måned kr.3000,- inklusive 250Kwt strøm. I juni og august: maks havneleie per kalender måned kr.3500,- inklusive strøm 250KWt VINTER 01.september 30.mai Båtstørrelse Pris per påbegynt døgn Maks pris per måned Inkludert Til og med 30 fot Kr 40,- Kr 400,- Fra 31fot tom 35 Kr 50,- Kr 500,- Fra 36 til og med 44 fot Kr 100,- Kr 1000,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg 45 fot eller større Kr 150,- Kr 1500,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg Max betaling er 10 dagers havneleie per kalendermåned (rabatten gis ved samlet kjøp). Strøm må kjøpes separat. Internett så langt kapasiteten rekker. HELE ÅRET Tjeneste Priser Kommentar Dusj (5 minutter) Kr 35,- 10% rabatt ved samlet kjøp av mer enn 10 stk. Vask Kr 35,- Ved samlet kjøp av 100 stk er total pris kr Tørk Kr 35,- 1500,- (Kr.15,- per stk.) Side 10 av 10

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2018 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Regulativ for anløpsavgift og vederlag i Kragerø. Gjelder for Kragerø kommunes sjøområde i perioden

Regulativ for anløpsavgift og vederlag i Kragerø. Gjelder for Kragerø kommunes sjøområde i perioden Regulativ for anløpsavgift og vederlag i Kragerø Gjelder for Kragerø kommunes sjøområde i perioden 1.1.2017 31.12.2017. Vedtatt av Kragerø Havnestyre etter Havne- og Farvannsloven LOV-2009-04-17-19 Innhold:

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2017 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 2016 PRISER Larvik Havn KF PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 www.larvik.havn.no PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2016 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2016 Narvik Havn KF Pris og vilkår Narvik Havn KF Gjelder fra: 01.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 LOVREGULERT AVGIFT... 2 2.1 ANLØPSAVGIFT... 2 2.1.1 Hjemmel... 2 2.1.2 Formål... 2 2.1.3

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE BRUK AV INFRASTRUKSTUR 1. Kaivederlag 2. Vederlag for bruk av sjøområder 3. Varevederlag 4. Vederlag for overliggende varer 5. Passasjervederlag 6. Vederlag for landverts

Detaljer

Risavika Terminal AS. Logistikk- og Driftsoperasjon. Versjon 1/2016. Gyldig f.o.m Risavika Terminal prisliste Revidert januar 2016

Risavika Terminal AS. Logistikk- og Driftsoperasjon. Versjon 1/2016. Gyldig f.o.m Risavika Terminal prisliste Revidert januar 2016 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2016 Gyldig f.o.m. 01.01.2016 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side 4 3. Havnetjenester Side 5 3.1 Personell

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISLISTE 2013 2014 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) PRISLISTE FOR 2013 2014. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2013 2014 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) PRISLISTE FOR 2013 2014. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2013 2014 FOR BRUK AV INFRASTRUKTUR OG TJENESTER SOM TILBYS OG YTES AV BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN (BOH) Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. 1 PRISLISTE PRISER FOR BRUK AV BOHs INFRASTRUKTUR

Detaljer

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2016 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Robin Strand INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer