HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015."

Transkript

1 HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er utarbeidet med bakgrunn i Havne og farvannsloven av , iverksatt , samt tilhørende forskrifter. LOV nr.19 Lov om havner og farvann FOR nr.1762 Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift FOR nr.1760 Forskrift om saksbehandlingsgebyr Beregning og beregningsgrunnlag er i samsvar med forskrifter fastsatt av Fiskeridepartmentet 22. juli 1992, med senere endringer, og i tråd med 25 av Havne og farvannsloven. Havneavgiftene skal sammen med øvrige inntekter (vederlag) sørge for at det er tilstrekkelige midler til administrasjon, vedlikehold, utbygging, utbedring og drift av anlegg, installasjoner og infrastruktur. Side 1 av 10

2 AVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG I ARENDAL HAVNEDISTRIKT Anløpsavgift Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havn og kommunens sjøområde og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Avgiften skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. Isavgift I den utstrekning issituasjonen fører til kostnader kan avgifter oppkreves av fartøy. Arendal Havn krever ikke isavgift med mindre det er faktiske utgifter knyttet til isbryting. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) gebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. For transportører / andre som har behov for tilgang til havneområdene, stilles krav i lovverket til gyldig og synlig adgangskort. Dette gjelder også for kjøretøy. Arendal havn utsteder slike adgangskort til personer og utstyr. Avfallsgebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift Saksbehandlingsgebyr Innføring av saksbehandlingsgebyr legger kostnadene ved behandling av søknader om tiltak i sjø på tiltakshaver. Tjenester Salg av varer og tjenester - Ferskvann - Strøm - Manntimer - Overskuddsmateriell Utleie Utleie av bygg og utstyr - Kaifronter og kaiareal - Lagerbygg - Kraner - Hjullastere - Trucker - MAFI flak - Båter - Prosjekt kontorer og oppholdsrom Side 2 av 10

3 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLØPSAVGIFT Anløpsavgift beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje. (BT) Ansvar for betaling (Ref Havne og farvannsloven 25): Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften. Ved inndrivelse og for sen betaling av avgifter som nevnt ovenfor gjelder Havne og farvannslovens 25, og forsinket betaling etter lov om renter. FAST LEIE AV KOMMUNALE KAIANLEGG OG ELLER ANDRE HAVNEINNRETNINGER. Havneadministrasjonen fastsetter veiledende priser. Det kan inngås egne avtaler for leie av kommunale kaier, arealer, kaiinnretninger og utstyr. RABATTER, SPESIELLE FORHOLD OG SÆRSKILTE AVTALER Skip i fast rute innvilges 20% rabatt på oppgitte priser, forutsatt st det foreligger en seilingsplan på minst 3 måneder. MERVERDIAVGIFT. Fra er det hjemlet i statsbudsjett, at avgifter som oppkreves etter havne- og farvannslovens 23 skal ilegges merverdiavgift. FRITAK FOR AVGIFTER Følgende fartøy er fritatt for avgifter etter dette regulativ: - Orlogsfartøy, norske og utenlandske - Fartøy som passerer gjennom havnedistriktet uten å anløpe havnen. ( Skytteltraffik av varer og tjenester til kai fra posisjoner i havnedistriktet svarer avgift tilsvarende anløp til kai av skipet) - Fartøy som anløper havnen for utbedring av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer utover 4 døgn. Det forutsettes at fartøyet ikke losser eller laster, tar om bord proviant eller utførere andre operasjoner under landligge som normalt ville krevet avgifter. - Bergings og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting - Skip tilhørende Arendal havn, Kystverket eller innleide spesialskip i arbeid for Arendal kommune. - Veteranskip som ikke er involvert i kommersiell trafikk Side 3 av 10

4 BEREGNINGSGRUNNLAG OG PRISER Anløpsavgift Baseres på skipets bruttotonnasje (BT) Minimumsavgift er kr.500,- + mva. Minimumsavgiften gjelder for fartøy inntil 300BT Maksimumsavgift er satt til kr ,- + mva (Skip over BT vil maks koste kr ,-) Anløpsavgift for varierende skipsstørrelse beregnes etter følgende formel: Minimumssats kr.500,- + kr.1,- per BT over 300BT = skipets anløpsavgift. Skips størrelse Inntil BT Sats Akkumulert sum eksempler < Anløpsavgift betales kun 1 gang for ankomst og avgang. Forhaling i havn medfører ikke ytterligere avgift. 2. Fartøy i fast rute gis reduksjon på satsene basert på anløpsfrekvens 3. Havnestyret delegerer til Havneadministrasjonen å bestemme hvorvidt et skip eller selskap skal innrømmes rabbatordninger. Isavgift Arendal Havn belaster isavgift kun etter faktiske utgifter knyttet til isbryting med 5% administrativt påslag. Vederlag for håndtering av cruisefartøy Baseres på skipets bruttotonnasje (BT) Det betales et vederlag per anløp på kr 1,2 per brutto tonn (BT), minimum kr maksimum kr Ved gjentatt anløp innenfor samme kalenderår innvilges rederiet 10% rabatt fra og med anløp av skip nr 2. Vederlaget er full og hel betaling for: - Bruk av kai, inklusive fortøyningshjelp og trossebåt ved behov ved ankomst og avgang - ISPS, inklusive vakthold på kai inntil 8 timer i ordinær arbeidstid, ISPS-vask av kai før ankomst. Vakthold ut over normal arbeidstid og i helger faktureres met overtidstillegg på mannskap etter gjeldende tariff. - Oppkobling av vann, samt bruk av havnens slanger og koplinger Ikke dekket av vederlaget er: - Anløpsavgift i henhold til tariff - Landstrøm - Vannleveranse, belastes etter målt og levert mengde - Avfallsleveranse, belastes etter målt og levert mengde Side 4 av 10

5 ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) gebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Prisen er kr.400,- per døgn per anløp. For transportører og andre som har behov for tilgang til havneområdene, stilles det krav i lovverket til gyldig og synlig adgangskort. Dette gjelder også for kjøretøy. Arendal havn utsteder slike adgangskort til personer og utstyr. Pris per adgangskort er kr.250,- Avfallsgebyr Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift. Avfallsleveranser belastes etter type og mengde avfall. - Blandet / rest avfall i standard 5m3 container kr.2.900,- - Blandet / rest avfall, løs levering per m3 kr.930,- Alt annet avfall blir belastet etter mengde og regning fra avfallstømmer med 5% påslag Miljøavfall / Farlig avfall Farlig avfall, olje og oljeholdig avfall, samt kloakk skal ALLTID forhåndsklareres og rapporters på dertil egnede formular. Mottak blir belastet etter mengde og pris oppgitt av godkjent avfallstømmer. Det gis 5% påslag for administrasjon. Saksbehandlingsgebyr Innføring av saksbehandlingsgebyr legger kostnadene ved behandling av søknader om tiltak i sjø på tiltakshaver. Forskrift om saksbehandlingsgebyr. 1 fastlegger forskriftens virkeområde gjelder innenfor Arendal havn og kommunens grenser i sjø. 2 fastlegger saksbehandlingsgebyrets størrelse - Kr.2.200,- for enkle fortøyningsinstallasjoner - Kr.5.400,- for andre tiltak brygger, moloer, kaier og lignende - Kr ,- for andre søknader. Gebyret er basert på utgifter knyttet direkte til saksbehandlingen, herunder saksbehandlingstid, utgifter ved befaringer, samt andel av felleskostnader og utstyr, fordelt på saksmengde. Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling. Side 5 av 10

6 Areal- og lagerleie Arendal Havn, Eydehavn er et godsknutepunkt for varer i bevegelse mellom sender og mottager, og langtidslager for større og mindre enheter. Varer og gods kan lagres i havnen etter avtale med Arendal Havn. Varer kan leveres og hentes 24 timer i. Adgang til havnen avtales med havneadministrasjon. For varer og gods som blir liggende utover 48 timer i forbindelse med om bord lasting eller lossing gjelder følgende satser: - På åpent areal i lasteposisjon nærmere en 25 meter fra kaifront kr.3,20 per m2 per døgn - På åpent areal utenfor lasteposisjon mer en 25 meter fra kaifront kr.2,25 per m2 per døgn - I lager, lagertelt og vareskur kr.4,50 per m2 per døgn Leien beregnes etter faktisk benyttet areal i bruk per påbegynt døgn. Lengre lagring eller fast lagringsplass kan avtales separat. For tomme containere som skal videre med båt: - 20`container kr.15,- per påbegynt døgn - 40`container kr.30,- per påbegynt døgn Ikke avhentede varer eller gods: Dersom varer eller gods ikke er hentet, eller det ikke er inngått avtale med Arendal Havn om forlenget lagring, kan varen / godset fjernes av Arendal Havn, og etter 3 måneder selges ved offentlig auksjon etter kunngjøring, for å inndrive Arendal Havns utestående. Uavhentede varer eller gods som forringes, eller som kan skape eller forårsake skade kan avhendes av Arendal Havn ved offentlig auksjon etter kortere tid enn 3 måneder. For midlertidig opphold av trailere eller lastebiler, som ikke er involvert i gods eller vareflyt til eller fra havnen, krever Arendal Havn leie per døgn tilsvarende kr.1,95 per m2 per påbegynt døgn. Kaifronter Leie av kaifronter på Eydehavn, og andre ISPS godkjente terminaler, ved annen aktivitet enn lasting og lossing kan avtales med Arendal Havn. Følgende satser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt: - Inntil 1 måned kr.25,- per løpemeter per døgn - Utover 1 måneder etter avtale med Arendal Havn Leie av kaifronter ved sentrumskaiene og andre kommunale kaier, (ikke ISPS godkjente kaier,) gjøres til følgende priser: - Inntil 10 dager kr.10,- per løpemeter per døgn - Utover 10 dager etter avtale med Arendal Havn Fast liggeplass / fortøyningssted ved sentrumskaiene og andre kommunale brygger, (ikke ISPS kai,) for fartøy i kommersielt virke avtales med havnekontoret. Prisen er i utgangspunktet kr.10,- per meter skipslengde (LOA) per døgn. For fritidsfartøy, se under tabell Gjestehavn. Antikvariske skip og skip av spesiell historisk eller lokal interesse beregnes etter avtale med havnekontoret. Side 6 av 10

7 Materiell og tjenester (Alle priser er oppgitt eks mva.) Kraner skal fortrinnsvis benyttes til lasting og lossing av skip. Skip m/ fast regulært anløp har prioritet. Trucker, hjullastere og lignende materiell, skal primært benyttes til laste og losseoperasjoner i terminalområdet. Tilgang til kran, truck o.l skal bestilles ved havnekontoret. Oppdragsgiver betaler den til enhver tid gjeldene tariff, dersom materiell er utleid med mannskap. Overtid, helligdager og lignende spesielle dager må planlegges for og bestilles så tidlig som mulig. Oppdragsgiver forplikter seg til å operere alt utstyr ihht til gjeldene forskrifter og brukerinstrukser. Førere skal være sertifisert og skal kunne fremlegge identifikasjonspapirer og kompetansebevis. Arendal Havn er ansvarlig for kranas manøvrering. Oppdragsgiver er ansvarlig for at nødvendig tilleggs utstyr som stropper, wires, sjakler og slings er tilgjenglige og sertifisert for det løft som skal foretas. Fellesløft tillates ikke uten forhåndsgodkjennelse. Kran eller utstyr må ikke brukes til større løft en det utstyret er dimensjonert for. Oppdragsgiver er ansvarlig for å holde, tilstrekkelig opplært signalmann, dersom dette er påkrevd for sikker operasjon/ løft. Arendal Havn er eller kan på ingen måte gjøres ansvarlig for skade på varer eller gjenstander om bord eller i land som oppstår ved bruk av Havns materiell på vegne av oppdragsgiver, eller for skader eller tidstap som følge av feil ved materiellet. Ventetid er å anse som fullt fakturerbar operasjon. Klargjøring av materiellet før og etter operasjon er å anse som leietid. Minimums leietid for utstyret er 1 time. (også enkeltløft) Ved fremmøte av kranfører og annet personell utenom normal arbeidstid beregnes et tillegg på 1 time, i tillegg til kjøretillegg, diett og tariffestede tillegg. Materiell Mobilkran Gottwald HMK 260E Gaffeltruck 16t Gaffeltruck 10t Gaffeltruck 3t Hjullaster Volvo L70 Hjullaster Volvo L120E MAFI lasteflak Havnebåt, Agder Havnebåt, Pioner Periode / tid på Sats per time / løft Løft u/40t Kr.2.550,- eks fører Løft o/40t Kr.4.750,- eks fører Minimum sats Kr.2.550,- Kr.4.750,- Side 7 av 10 Løfteevne Annet kapasitet 104 tonn Kun sertifisert personell. Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag Kr.750,- Kr.750,- 16 tonn Priser for gaffeltrucker og hjullastere er gitt Kr.630,- Kr.630,- 10 tonn Kr.550,- eks fører Kr.550,- Kr.630,- Kr.85,- per døgn Kr.2.200,- u/mannskap Kr.950,- u/mannskap Kr.550,- Kr.550,- Kr.630,- Kr.85,- Kr.2.200,- Kr.950,- 2,5 tonn uten fører. Tillegg for fører i henhold til tariff Minimum skipsfører og ett mannskap Fører skal minst ha båtførerbevis

8 Personell Periode / tid Sats per time Minimum Merknader på per person sats Kranfører 07:00-15:00 Inkludert i kranleien 15:00-21:00 Kr.780,- Kr.780,- 21:00-07:00 Kr.1.040,- Kr.1.040,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Skipsfører, Agder 07:00-15:00 Kr.520,- Kr.520,- 15:00-21:00 Kr.780,- Kr.780,- 21:00-07:00 Kr.1.040,- Kr.1.040,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Truck-, hjullaster- og 07:00-15:00 Kr.400,- Kr.400,- båtfører, mannskap 15:00-21:00 Kr.600,- Kr.600,- og havnearbeidere 21:00-07:00 Kr.800,- Kr.800,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Fortøyningshjelp 07:00-15:00 Kr.400,- Kr.400,- 15:00-21:00 Kr.600,- Kr.600,- 21:00-07:00 Kr.800,- Kr.800,- Natt, samt lør-, søn- og helligdager Tjenester / Utleie Faste priser Vannleveranse Strømleveranse Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter u/40 tonn Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter o/40 tonn Vinteropplag, Eydehavn kai Oppløft, inspeksjon og klargjøring av større båter Mannskapsbrakke m/toalett, dusj, garderobe og spiserom Arbeidsbrakke for plassering på kai eller i nærheten av kaiområdet 20 fots låsbar container for lagring av utstyr Periode / tid på Hele året i normal arbeidstid Hele året i normal arbeidstid Sats per enhet Kr.15,- m3 Kr.1,30,- per kwt Kr.8.500,- Kr ,- Tilkopling Kr.500,- Kr.500,- Merknader Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, kailigge i inntil 1 uke, vann og strøm Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, kailigge i inntil 1 uke, vann og strøm Kr ,- Inkl opp- og utløft til kai på Eydehavn, vinteropplag, vann og strøm ved klargjøring. Hele året Hele året Hele året Kr.250,- per døgn Kr.4.000,- per måned Kr.1.500,- per måned Uisolert lagerhall Hele året Kr.3,50 per m2 per døgn Isolert lagerhall 20 x 36 x 8 meter Hele året Kr.4,50 per m2 per døgn Inkluderer vann og strøm. Rengjøring og vask faktureres etter anvendt tid. Leietaker kan selv stå for rengjøring om ønskelig. Strøm avregnes etter forbruk. Rengjøring og vask faktureres etter anvendt tid. Leietaker kan selv stå for rengjøring om ønskelig Inkluderer lys og varme. Strømforbruk faktureres etter forbruk. Side 8 av 10

9 Bruk av offentlige fergeleier og anløpssteder i Arendal kommune Periode Sats per enhet Ferger * Hele året Kr.100,- per døgn per fartøy Charterbåter / taxibåter * Hele året Kr.100,- per døgn per fartøy ** Båter / lektere / ombordlasting * Hele året Kr.300,- per anløp Merknader Kun passasjertrafikk, av/påstigning i alle fergeleier. Ferger i fast rute i henhold til godkjent seilingsplan, innrømmes 20% rabatt Kun passasjertrafikk, av/påstigning i alle fergeleier. For lossing / lasting av gods og varer. Maks liggetid er 24 timer. * Båtens utforming og vekt skal passe til fergeleiet / anløpsstedet. Havnekontoret kan gi forhåndsklarering for bruk. **Rederiene skal rapportere til Arendal Havn KF antall dager med anløp siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på seilingstillatelse og observasjoner. Det innvilges ikke rabatt eller avslag ved skjønnsmessig fastsetting. Fortøyning av fiskebåter ved offentlige kaier i Arendal kommune Periode Sats per enhet Fiskebåter over 25 fot* Hele året Kr.5,- per meter (LOA) per døgn Merknader Fiskebåter under 25 fot Hele året ** Ingen avgift Ved kailigge, Utstikkerkaia, Barbu eller andre offentlige kaier i Arendal kommune, utover nødvendig liggetid for lasting og lossing. *Fisker /båtreder skal rapportere til Arendal Havn KF antall anløp med liggetid utover tid til lasting og lossing siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på observasjoner. **Fiskebåter under 25 fot vil ha anledning til å leie plass i kommunale småbåthavner på lik linje med og til samme vilkår som ordinære leietakere. Leie av kommunale plasser i Sats per Merknader småbåthavner Periode enhet Båtplasser i anlegg med utriggere, wirestrekk og andre fortøyningsinnretninger Båtfeste Sesong Kr.1.520,- Strøm Sesong Kr.450,- Strømforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene Avfall Sesong Kr.198,- Vann Sesong Kr.57,- Vannforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene Sesong Kr.1.766,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene Side 9 av 10

10 PRISER ARENDAL GJESTEHAVN 2015 Gjestehavnsavgift (Havneleie), strøm, dusj, vask, tørk, andre tjenester betales ved ankomst på automat i Gjestehavnen. Automat vil generere adgangskode til anlegget. (Vennligst oppgi mobil nr for mottak av kode og kvittering) Alle rabatter forutsetter samlet kjøp. Kjøpt strøm kan fritt forbrukes i betalt havneavgiftsperiode. Mer strøm kan kjøpes ved behov. Ikke forbrukt strøm kan stoppes på automat ved avgang havn, og reaktiveres ved ny ankomst også på ny båtplass (forutsetter gyldig betalt havneavgift). Ikke benyttet strøm (og andre betalte tjenester) refunderes ikke og må benyttes innen 90 dager etter kjøp. Pollen regnes som del av gjestehavnen med betaling for overnatting ved bryggene i perioden 01.juni 31.august. SOMMER 01. juni 31.august Båtstørrelse Til og med 45 fot Over 45 fot Pris per påbegynt Inkludert døgn (så langt kapasitet) Kr 300,- Vann, internett, septik, toalett strøm (25KWt per døgn) Kr 350,- Vann, internett, septik, toalett strøm (25KWt per døgn) Merknader I juni og august: maks per måned kr.3000,- inklusive 250Kwt strøm. I juni og august: maks havneleie per kalender måned kr.3500,- inklusive strøm 250KWt VINTER 01.september 30.mai Båtstørrelse Pris per påbegynt døgn Maks pris per måned Inkludert Til og med 30 fot Kr 40,- Kr 400,- Fra 31fot tom 35 Kr 50,- Kr 500,- Fra 36 til og med 44 fot Kr 100,- Kr 1000,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg 45 fot eller større Kr 150,- Kr 1500,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg Max betaling er 10 dagers havneleie per kalendermåned (rabatten gis ved samlet kjøp). Strøm må kjøpes separat. Internett så langt kapasiteten rekker. HELE ÅRET Tjeneste Priser Kommentar Dusj (5 minutter) Kr 35,- 10% rabatt ved samlet kjøp av mer enn 10 stk. Vask Kr 35,- Ved samlet kjøp av 100 stk er total pris kr Tørk Kr 35,- 1500,- (Kr.15,- per stk.) Side 10 av 10

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF Velkommen til Norges største offentlige havn! Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor under tre timers

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer