Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012"

Transkript

1 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 07 mars kl 1700 Havnekontoret Eydehavn. AGENDA: Godkjennelse av innkalling: Godkjennelse av dagsorden. - Informasjon og avklaringer i havnestyret - Økonomi gjennomgang per (utgår) - Underskrifter firmaattest Brønnøysund. - HMS ISPS hendelser. - Strøm forbruk, målere, oversikt status. - Gjestehavnen blått flagg. Søkes ikke NSSR varslet oppsigelse fra mai Utleie av 2etg Fiskemottak - Status nye prosjekter Eydehavn Bekkevik. Utbygging. Krav om gjerde mot sjø v/ St.Gobain - Invitasjon: Havnebesøk Fylkeskommune- Fylkesutvalg - Informasjon vedr. Restauranthus, Gjestehavna. SAKER TIL FORNYET BEHANDLING SAK : STATUS UTBYGGING EYDEHAVN. Prosjektoversikt. Fremdriftsplan. SAK : SEILINGSTILLATELSER 2012 SAK : HAVNS PARKERINGSAREALER I SENTRUM. Orientering SAK : HØRING NY ORDENSFORSKRIFT HAVNER fra 2012 NYE SAKER: SAK : REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2011 SAK : LØNNSGARANTIFOND VEDR SVINDEL SKIPPERKROA SAK : MASTERPLAN EYDEHAVN. TILRETTELEGGING NYE AKTØRER SAK : KLAGESAK SKILSØFERGEN. SEILINGSTILLATELSE 2012 SAK : PLAN FOR TILRETTELEGGING FOR SMÅBÅTER PÅ LOKALE STEDER. SAK : AVTALE I VRENGEN M/DUUS DISPONERING AV BRYGGE SAKER TIL FORNYET BEHANDLING. SAK : Utbygging Eydehavn. Prosjektoversikt. Fremdriftsplan Styret vil ha prosjektet ført på agenda til hvert møte. Dette for at eventuelle korrigerende vedtak kan gjøres gjennom hele utbyggings prosess. Status per Avklaring med NYMO. Møte avholdt 9 feb Avventer tilbakemelding 2. Fremdrift ihht til plan. Endringer i totalprosjekt (mindre asfalt, mer sprengning, rom for depot, kostnadskalkyler pågår) 3.

2 Havnestyret anser seg informert om status og fremdrift vedr den pågående forurensingstildekking og opparbeidelse av nye havneområder på Eydehavn. SAK : SEILINGSTILLATELSER 2012 Havnestyret gjorde slikt enstemmig vedtak 11 januar 2012: Aktieselskapet Kolbjørn har søkt, og får innvilget tillatelse i tråd med søknad for Andre faste aktører skal minnes på kravet om søknad. Frist for oversendelse av søknad om seilingstillatelse for 2012 settes til 27 januar 2012 for stadig trafikkerende rederier. Sporadiske aktører kan søke fortløpende. ENSTEMMIG. Følgende vedtak er gjort av havnefogd etter delegert fullmakt fra havnestyret: Skilsfergen AS: (Skilsøy II og Merdø) Skilsøferga AS har 27 jan 2012, søkt om videreføring av seilingstillatelser gitt i 2011 for 2012, i påvente av ankene som ligger hos Kystverket. Vedtak vedr. Skilsøfergen Annen aktør med prioritet fra Bystyret til fergeleiet i Kolbjørnsvik, har rett-tidig søkt om og fått innvilget seilingstillatelse for Tillatelsen innebærer en utvidelse av seilingstiden i perioden , og I nevnte perioder, gis ikke Skilsøfergen AS seilingstillatelse og anledning til å trafikkere fergeleiet i Kolbjørnsvik. Dersom Skilsøfergen AS ønsker å benytte annet fergeleie på Hisøya, må slik søknad fremmes. Vedtaket er påklaget av Skilsøfergen AS i fra adv Haakstad datert 21 feb Klagen er rettidig fremsatt og klagesaken behandles av havnestyret i dette møtet som egen sak (SAK ) Olav Knudsen AS: ( ms Trau ms Pælleren) Olav Knudsen AS har 13 jan 2012 søkt om fornyelse (prolongering) av gjeldene seilingstillatelser i 2012, da ruteopplegget følger samme plan/ruter som forgående år ( 2011). Vedtak vedr. Olav Knudsen AS Selskapet er innvilget seilingstillatelse i tråd med søknad MS Patricia AS: ( Solbris- Nidelv Patricia) MS Patricia har 24 januar søkt om tillatelse til charter og taxi trafikk for 2012 Vedtak vedr. MS Patricia AS Selskapet innvilget seilingstillatelse i tråd med søknad. SAK : HAVNS PARKERINGSAREALER I SENTRUM Havnestyret gjorde slikt enstemmig vedtak 11 januar 2012: Arendal havnestyre ønsker en reforhandling av avtalen (datert ) med kommunens p-avdeling for Fergekaien. ENSTEMMIG Det foreligger tilbakemelding fra Parkeringsetaten i datert Denne ligger vedlagt. Forslag til vedtak. Arendal havnestyre viderefører avtalen (datert ) med kommunens p-avdeling for p plasser på Fergekaien. Dette skyldes at fergekaien skal omreguleres og p-plasser fjernes ila et par år. Alternativ vedtak: Si opp avtalen. Administrere utleie i egen regi SAK : HØRING NY ORDENSFORSKRIFT HAVNER fra 2012

3 Kystverket har sendt på høring forslag til ny mal for kommunale ordensforskrifter i medhold av lov av 17.april 2009 om havner og farvann. Høringsfristen er 6 mars 2012 Kystverkets høringsskriv datert ligger på hjemmesider. Arendal havnestyre har følgende innspill til høringen:. Alternativt forslag til vedtak: Arendal havnestyre har registret høringen og har ingen kommentarer NYE SAKER: SAK : REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2011 Styrets årsberetning og regnskap for Arendal havnevesen KF 2011 skal behandles og vedtas av Arendal havnestyre. Arendal Havnestyre vedtar årsberetning og regnskap for driftsåret Regnskapsføringen er endret i tråd med Bystyrets forespørsel ved behandling foregående år. Beretningen og regnskapet skal oversendes revisor, (Arendal revisjonsdistrikt) og Kontrollutvalget. Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, Formannskapet og endelig Bystyret om å godkjenne årsberetningen og regnskapet for Arendal Havnevesen KF for 2011 med henvisning til vedtekter for Arendal havnevesen KF. SAK : LØNNSGARANTIFOND VEDR SVINDEL SKIPPERKROA SOMMEREN 2011 Leietaker i restauranthuset, forsvant i august Det foreligger krav fra leverandører, arbeidstakere og Arendal havn. Arendal havn sitt krav utgjør kr , som er tapsført i regnskap for Saken ble politianmeldt i august Havnestyret vedtok 8 aug 2011, å utbetale lønn til arb.takere. Totalt har havnen utbetalt kr og skriftlig overtatt fremtidige krav fra berørte arb.takere. Det er gjort henvendelser til NAV lønnsgarantifondet, for om mulig å få disse pengene tilbake gjennom garantiordningen. Det foreligger svar fra NAV datert 17 januar Dette ligger vedlagt. Forslag til vedtak. Antatt arbeidsomfang og kostnader knyttet til å få igjen for utbetalte lønninger fra NAV/lønnsgaranti fremstår som omfattende. Arbeidet må gjennomføres av innleid juridisk kompetanse. Dette gjelder bla. Innhenting av dokumentasjon, forfølging av kravet overfor NAVog sluttføring frem til utbetaling fra NAV/lønnsgaranti. Havnestyrets vurdering er at arbeidsomfang, kostnader til bobehandlingen, samt juridisk bistand til innkreving vil ha en forventet kostnadsramme som raskt vil overstige de utbetalinger som er gjort. Krav og anmeldelse opprettholdes, men saken forfølges ikke videre. SAK : MASTERPLAN EYDEHAVN. TILRETTELEGGING NYE AKTØRER. VURDERINGER Til sakens behandling: Havnestyret vedtar med hjemmel som følger av offentlighetsloven 14, å unnta selskapsnavn, summer og annen informasjon fra den alminnelige innsynretten, da dette gjelder saksforberedende og foretningsmessige forhold. Selskapene har lagt til grunn at eget navn, summer eller annet som er egnet til å identifisere dem i forhandlinger og forberedende prosesser skal være unntatt fra offentliggjøring. Vedtak: Sak 14 vedtas unntatt offentlig innsyn med hjemmel som følger av offl 14 Tilrettelegging av havneområdene avsluttes aug Kontrakter med nye aktører, for utleie av areal, oppføring og utleie av bygg og lignende er i ferd med å startes opp. Arbeidet som nå forestår, vil kreve kompetanse innenfor svært mange disipliner. ( Masterplan, utnyttelse, infrastruktur, tekn.tegning, byggteknisk, prising, kontrakter, møter med leietakere osv. Det er derfor et behov for å tilknytte ekstern rådgivning og rådgivningstjenester i den forestående prosess. Omfanget av slik rådgivning vites ikke, men anskaffelsen antas initielt å ikke å ha et omfang som krever offentlig anbudsprosess. Det legges opp til å etablere bygninger for prosessindustri og logistikkintensive virksomheter i området ved Pålsodden. Deler av området avsettes foreløpig til ro-ro rampe og biloppstilling for ferge med tilhørende terminalbygg. ( saken bør diskuteres i noe detalj med bakgrunn i havnestruktur )

4 Havnestyret anser seg informert om de skisser som det arbeides med for en grov Masterplan, nye etableringer, bygninger og virksomheter på Eydehavn. Det skal benyttes midler til rådgivning innefor fastlagte rammer for investeringen. SAK : KLAGESAK SKILSØFERGEN. SEILINGSTILLATELSE 2012 Saken er omfattende og startet tilbake i Bystyret, som havnens generalforsamling gjorde på anmodning fra Havnestyret en avklaring om bruk av fergeleier på Skilsø og i Kolbjørnsvik i sak 62/10 den 28 aug Havnestyret ble tillagt ansvaret for fergeleiene, gitt føringer i bystyret vedtak. Aktuelle rederier ble tilskrevet, og kravet til seilingstillatelser for 2011 ble innskjerpet. Seilingstillatelser for 2011 og 2012 er utstedt i tråd med føringer gitt av Bystyret. Skilsøfergen har gjennom advokat Haakstad påklaget vedtak om seilingstillatelser for 2010, 2011 og nå Det er flere forhold som påklages i tidligere klagesaker, disse gjentas ikke her, utover å konstatere at det er til dels vanskelig å ekstraktere alle punkter, påstander og grunnlaget i de fremsatte klagene. Det klages på forhold som omfatter flere lovverk bla havne og farvannsloven (Hfl), konkurranseloven ( kl), forvaltningsloven (fl), sentrale forskrifter og lokale forskrifter. Myndighet følger av hfl 7 og hfl 9. Bystyrets vedtak av 29 april 2010 delegerer myndighet til havnestyret. Havnefogden er av havnestyret gitt fullmakt til å gjøre vedtak i denne typen saker. ( ref havnestyrets sak 30/2010 av 9 juni 2010). Klagesaker skal fremlegges for havnestyret. Dersom havnestyret opprettholder vedtak (klagen tas ikke til følge) sendes klagesaken til Kystverket for endelig vedtak og behandling. Dette gjelder for saker som ligger innenfor myndighetsområde. Klagesak 2010: Behandlet i havnestyret 11 mai Avvist av havnestyret. Klagen er oversendt Kystverket Klagesak 2011: Behandlet i havnestyret 11 mai 2011 (SAK : Klage seilingstillatelser 2011 Skilsøferga As 2011). Klagen er oversendt Kystverket Klagen som gjelder seilingstillatelse 2012 ligger vedlagt og behandles i dette møtet. Seilingstillatelse for Skilsøferga AS i 2011 er mottatt 24 januar 2012 etter forutgående purring. Følgende er sitat fra og søknad datert 24 januar fra Skilsøfergen As: Vi tillater oss herved å søke om videreføring av de seilingstillatelser gitt oss i 2011 for 2012 Vi søker herved om å videreføre de rutetilbudene vi gir i dag i henhold til vedlagte rutetabeller Seilingstillatelsene er gitt datert 30 januar Denne er identisk med seilingstillatelse utstedt for 2011, med unntak av innstramming som følge av at As Kolbjørn har søkt og fått innvilget nattseilinger i perioden og Følgende punkter er registrert fra klager fra Skilsøferga AS v advokat Haakstad i brev datert 21 februar Avvik fra vedlagt rutetabell i søknaden i forhold til tillatelse gitt. Gjelder fergeleiet på Skilsø. adm.kommentar: Seilingstillatelsen 2012 har videreført tillatelse gitt for 2011 basert på søknaden. Skilsøfergen er av Bystyret gitt prioritet til Skilsø, forholdet er uproblematisk, og tillatelsen endres i tråd med klagen. (Rutetabeller vurderes primært som opplysninger til de reisende). Havnen legger opplysninger i søknaden til grunn ved behandling. Vedtak: Skilsøfergens klage tas til følge. Det innvilges seiling til Skilsøy til kl 03:00 på fredager og lørdager,samt søndager til kl 22:25. Ny seilingstillatelse som reflekterer vedtaket utstedes. Saken er en følgefeil fra tidligere. Havnestyret beklager at dette er videreført i vedtaket for Klage vedr. Kolbjørnsvik generelt. Vedtaket påstås å være ubegrunnet og i strid med havneloven. ( det oppgis ikke hvilken del av havneloven vedtaket antas å strid imot.) Tilsvarende klage er fremmet for

5 2010 og Vedtak: Havnestyret finner klagen likelydende med tidligere klagesaker fra 2011, oversendt Kystverket. Bystyret har i vedtak av 26 aug 2010 gitt føringer for fergeleiene. Disse ligger til grunn for seilings tillatelser utstedt også for Klagen tas ikke til følge, og oversendes Kystverket for videre klagebehandling. 3. Klage vedr Kolbjørnsvik helgene Tillatelsen avviker fra søknad, og klager ber om klargjøring. Annen prioritert aktør har søkt og fått utvidet tillatelse til kl 0240, utelukkende for perioden & Skilsøfergen har søkt om å trafikkere til kl 0300 hele året. Seilingstillatelsen reflekterer anledning til å trafikkere fergeleiet fra , med begrensing i datoperiodene som fremgår av punkt 1*) (i oppgitte perioder med begrensing kan Skilsøfergen trafikkere fergeleiet fra kl )Seilingstillatelsen har derfor riktige tider. Det foreligger heller ikke misforhold mellom opplysninger gitt. Vi antar at forholdet dermed er tilstrekkelig opplyst. 4. Vedtak Klager anfører vedtaket for ulovlig. Det spesifiseres ikke ytterligere hvilken lov som ikke er overholdt. Havnestyret henfører tidligere vedtak i klagesak for 2010 og 2011, da vi legger til grunn at klagen gjelder samme forhold. Klagen tas ikke til følge, og oversendes Kystverket for videre klagebehandling. 5. Sporadiske anløp. Fergeleiene skal være åpne for sporadiske anløp. Behov for slike anløp skal klareres med havneadministrasjonen i forkant. Det er ikke lagt begrensinger på Skilsøfergen spesielt i forhold til sporadiske anløp. Forholdet anses for opplyst til klager. 6. Anløp til Norodden og Merdø klager anfører at seiling til Norodden er omsøkt med ikke behandlet. ( Norodden er kun nevnt i rutetabell som primært må vurderes som opplysning til reisende. Havneadministrasjonen legger søknadsteksten til grunn ved behandling av seilingstillatelser. Klager har søkt om videreføring av seilingstillatelser gitt oss i 2011 for Seilingstillatelser for 2011 er ikke gitt for Norodden, og derfor ikke videreført for Vedr Merdø. Tillatelsen gitt for 2012 er i tråd med tillatelse for 2011 som omsøkt. Vedtak: Skilsøfergen må fremme søknad om seilingstillatelse til ønskede fergeleier. Vedlagte rutetabeller alene er ikke tilstrekkelig som søknad. På bakgrunn av innvilget seilingstillatelse skal selskapet fremme en rutetabell i samsvar med tillatelse gitt. Havnestyret avventer konkret søknad om seiling til Norodden og Merdø, og evnt andre steder der selskapet ønsker å benytte offentlige fergeleier i sine ruter. 7. innvilget søknad som ikke er omsøkt. Selskapet har plikt til å trafikkere i tråd med tillatelse gitt. Det må derfor fremmes ny søknad dersom sitat; videreføring av seilingstillatelser gitt oss i 2011 for 2012 sitat slutt allikevel ikke er dekkende for den trafikk selskapet har til hensikt å gjennomføre. Havnestyret avventer ny søknad 8. Dispensasjon fra fartsforskrift. Havnestyret har ikke behandlet saken, pga mangelfulle opplysninger. Det fremgår av forskriften hvilke krav som stilles for å dispensere, og som derfor må fremgå av søknad. Det er ikke adgang til å gi uspesifisert generell dispensasjon. Klager må derfor fremme søknad om dispensasjon som samsvarer med minimumskrav som fremgår av forskriften. 9. vedr havneavgifter Havnestyret registrer ingen klage, kun mulig varsel om samme. Havnestyret viser til tidligere brev, opplysninger og vedtak senest 11 mai 2011 som hitsettes. Havnestyret avventer ytterligere innspill SAK : PLAN FOR TILRETTELEGGING FOR SMÅBÅTER PÅ LOKALE STEDER.

6 Det er kommet henvendelser fra bla Blekestrand, Revesand og Skare om muligheter for å anlegge offentlige småbåtplasser for lokalbefolkningen på disse steder som flytebrygger Alle steder er antallet plasser under 10. Dette er mindre enn kravet til 20 plasser som er minimum for å bli behandlet i plansammenheng og stedene er derfor ikke behandlet planmessig. Havnestyret ber fylkesmannen om forhåndsuttalelse om etablering av mindre småbåtanlegg ved Blekestrand, Revesand, Gullsmedenga, Skarestrand og Arnevik. Detaljer og skisser fremlegges i møtet. SAK : AVTALE I VRENGEN M/DUUS DISPONERING AV BRYGGE I gammel avtale fra ca 1879, er det etablert privat brygge, på kommunal grunn i Vrengen. Det har ikke vært offentlig bruk av betydning på stedet. Det er pga utbygging av boliger i nærområdet behov for offentlig administrerte og tilgjengelig av/påstignings steder i dette området. I gammel reguleringsplan ( fra Øyestad kommune) for dette området, er det regulert inn småbåthavn noe vest for angjeldende brygge. Dette berører forholdet, men har ikke avgjørende betydning for et avtaleforhold om fremtidig bruk og disponering av bryggen. Avtalen oversendes først Arendal kommune for juridiske vurdering og lovlighetskontroll. Det må være avklart at havnestyret kan inngå denne typen avtaler med referanse til Bystyrets vedtak om overføring av ansvar for denne typen brygger til havnevesenet. Arendal havnestyret har til hensikt å inngå den foreliggende avtale med Anita & Rune Duus, Vrengen, gitt forbehold om lovlighetskontroll. Etter fullmakt Rune Hvass Havnefogd

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I LØRENSKOG KOMMUNE November 2010 Utført av Egil Johansson INNHOLD OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER ---------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Oslo Havn KF Skur 38, Vippetangen (se vedlagte kart). Ring på til havnedirektør Anne Sigrid Hamran. Det er registrering

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS SELSKAPSKONTROLL AV STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGER, SOLA, RANDABERG OG RENNESØY NOVEMBER 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01. ARENDAL KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.2011 Tid: 14:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 37 01 36 42. Vararepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer