Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai Møte no Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700"

Transkript

1 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai Møte no Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia, Knut Mørland, Kristen Bjormyr, Yngve Paulsen, Å Haugland, Aud Angelstad ( for P Woie)Rune Hvass Forfall: Per Woie Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Gjennomført Program: Ordinært havnestyremøte 1700 Avgang fra Pollen med MF Merdø (med styret Eydehavn vekst + vararep) Via off.kaier og fergeleier på Skilsø, Saltrød, Kongshavn, Omdalsøyra, Hastensund til Kommunebrygga Eydehavn Befaring Bekkevika. Spasertur via Blåbygg til Havneområdet Befaring Eydehavn havn og industriområde 2100 Buss avgang til Arendal sentrum Til behandling under styremøtet forelå: Godkjennelse av innkalling : Godkjennelse av dagsorden: Godkjent Godkjent AGENDA: SAK 23/2008:EIERSKAP TIL FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK SAK 27/2008:DISPENSASJON FARTSFORSKRIFT AGDER MUSSELS SAK 28/2008 DISPENSASJON FARTSFORSKRIFT FLOSTA REGATTA SAK 29/2008:KJØP HAVNEKRAN ( untatt offentlighet) SAK 30/2008:MULIGHET FOR KJØP AV KAIFRONT + AREAL i BEKKEVIKA, EYDEHAVN FOR SMÅBÅTHAVNSUTBYGGING INFORMASJON & DISKUSJONER I STYRET: - SMÅBÅT Status igangsatt planarbeid / pågående prosjekter. o Kommunedelplan for småbåthavner. o Pågående oppgradering Hauodden o Kuviga. o Tyholmen/Rådhusbrygga 1

2 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 2 av 5 - HAVNEDRIFT o Foretningsplanen o Prosjektering av selve havneområdet. o Konsert Eydehavn 23 juli. Tiltak ifm åpning av kaia. o Studietur Havnestyret. - GJESTEHAVNA - Badehushagen oppgradert - Ny søppel og lager bod. - Ny el.anlegg for bryggene klargjort - Flytting av septik tømmeanlegget forberedt SAK 23/2008: EIERSKAP TIL FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK Aktieselskapet Kolbjørn har siden 1893 trafikkert ruten mellom Kolbjørnsvik og Sentrum, dog på varierende fergeleder begge steder. Annet selskap har søkt Arendal Havnestyre om tillatelse til å starte opp rutegående trafikk til fergeleiet i Kolbjørnsvik i Følgende enstemmige vedtak datert 10 april 08 ble gjort: Vedtak Arendal havnestyre er gjennom lovlige fattede vedtak den formelle eier og har nødvendig autoritet til å organisere driften og bruken av fergeleiet og tilhørende arealer i Kolbjørnsvik. Havnestyret kan ikke se at selskapet AS Kolbjørn har /har hatt, eller på annen måte kan dokumentere eller synliggjøre rettigheter som avgrenser havnestyrets rettigheter. Dersom AS Kolbjørn hevder slike rettigheter, må selskapet fremme, avklare og stadfeste disse eventuelle rettighetene gjennom rettsprosess. Arendal havnestyre er samtidig svært opptatt av å bidra til at selskapet AS Kolbjørn kan fortsette sin virksomhet til glede for fremtidige generasjoner, i stadig trafikk mellom Hisøy og sentrum. Arendal havnestyre ønsker å inngå avtale med selskapet om bruken av fergeleiet, der hensynet til forutsigbarhet for selskapet, tradisjon og fartstid vil veie tungt, uten samtidig å ekskludere andres bruk, og et bedre totaltilbud til byens og øyas befolkning. Havnefogden pålegges, i samarbeid med selskapet As Kolbjørn, å utarbeide et forslag for bruken av fergeleiet i Kolbjørnsvik. Selskapet AS Kolbjørn har i udatert brev mottatt her fremsatt følgende påstand: - Grunnen som fergeleiet ligger på er Kommunens, mens selve fergeleiet tilhører selskapet As Kolbjørn. Dersom havnestyret er av annen oppfatning må havnestyret ta initiativ til å fremme saken for retten. Saken er oversendt Arendal Kommune v juridisk nettverk med ønske om juridisk vurdering. Foreløpig svar/utredning er mottatt,men det er bedt om tilleggsvurderinger. 2

3 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 3 av 5 Arendal havnestyre utsetter behandling av saken inntil det foreligger konkrete juridiske vurderinger og at saken er diskutert og avklart med Arendal kommune som er hjemmelshaver til fergeleiet. SAK 27/2008: DISPENSASJON FARTSFORSKRIFT AGDER MUSSELS Selskapet Agder Mussels, Tvedestrand har søkt dispensasjon fra fartsforskriften i Arendal havn for : Mindre jolle inntil 15 fot opp til 20 knop for røkting av anlegg ved Flosta Kalvøysund til Korsen og Knutsvik i Eikelandsfjorden og Bota i Oksefjorden. Båten er flatbunnet og lager lite hekkbølger ved 20 knop. Arendal havnestyre gir Agder Mussels dispensasjon fra fartsforskriften inntil 20 knop, for flatbunnet jolle inntil 15 fot kun når i fart for oppsyn og røkting mellom de 5 skjelloppdrettsanleggene øst i Arendal havnedistrikt. Båten tillates ikke å dispensere fra fartsforskriften når det er påregnelig at bølgeslag kan forårsake skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Det gjøres spesielt oppmerksom på at fartsforskrifter i Arendal havnedistrikt er vedtatt endret, og at denne dispensasjon vil gjelde 2008 eller inntil ny forskrift evnt er vedtatt og i kraft. SAK 28/2008 FLOSTA REGATTAEN 2008 Flosta motorbåtforening søker om - dispensasjon fra fartsforskriften i Arendal Havnedistrikt - Trafikkregulering av båter gjennom Strømsund og Sølvsteinsund lørdag 5 juli fra 1130 til 1800 og Søndag 6 juli fra 1200 til Områdende som søkes dispensert er Kilsund, Strømsund, Sølvsteinsund og farvannet rundt Tverdalsøy. Flosta Båtsportklubb har arrangert denne tradisjonelle regattaen i 60 år. Politiet har ikke innsigelser til at dispensasjon gies. 3

4 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 4 av 5 Arendal Havnestyre gir dispensasjon fra fartsforskriften i Arendal Havnedistrikt til Flosta Motorbåtforening lørdag 5 juli fra kl til og søndag 6 juli i perioden 12:00 til Trafikkregulering vil foregå som beskrevet i søknad og inkluderer Strømsund og Sølvsteinsundet. Alle deler av regattabanen ligger utenfor hovedfarled. Trafikkreguleringen vil ha som primærformål å sikre fartøyers seilas i utsatte og eksponerte områder. Omfanget av regulering har et sikkerhetsmessig formål, og vurderes ikke til å ha et omfang som krever høyere myndighets tillatelse etter havne og farvannslov 6 første ledd. Arendal havnestyre gir derfor tillatelse til trafikkreguleringen under følgende forutsetninger: 1. Arrangøren skal ha tilstrekkelig antall vakt og sikringsfartøyer ved regattabanen. 2. Vaktbåtene skal ha kommunikasjonsutstyr. 3. Vaktbåter skal være merket og kunne visuelt identifiseres ref sjøveisregel Skade på annen manns eller 3de parts eiendom skal være havnestyret uvedkommende 5. Arrangementet og de tider som gjelder skal annonseres i lokal presse. 6. Arrangørene plikter å å la nyttetrafikk og lystbåttrafikk for fortsette seilas når dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. SAK 29/2008:KJØP HAVNEKRAN Arendal havn har lenge vært i markedet for kjøp av nyere brukt havnekran til Eydehavn Anstrengelsene har til nå ikke medført avtale om kjøp. Kjøpet har en budsjettmessig ramme på ca 16,2 mill kr, og omfattes av regler for offentlig innkjøp. Det er lite tilgengelighet av brukte kraner, samtidig som det er stor etterspørsel og raske salg av det som utlyses. Krav til kapasitet, løfteevne ol kan reduseres i anbudsinnbydelsen slik at det er budsjettmessig dekning men da for en mindre kran Kjøp av ny mindre kran må vurderes basert på et ønske om levering tidlig høst Arendal Havnestyre ønsker fremdeles å sikre seg brukt kran, med de kapasiteter som ligger i anbudet, og havnefogden bemyndiges til å starte forhandlinger og inngå bindende avtale om kjøp av havnekran innenfor de budsjettmessige rammer som ligger for kjøpet. Dersom det viser seg å ikke lykkes med kjøp av brukt kran, vil havnestyret på senere tidspunkt vurdere å endre kapasiteter og starte ny prosess selv om dette også betyr utsatt levering SAK 30/2008:MULIGHET FOR KJØP AV KAIFRONT + AREAL i BEKKEVIKA. I arbeidet med Kommundelplan for småbåt, er Bekkevika vurdert å være et velegnet område for å anlegge småbåthavn i Eydehavn. Kaifront og arealer tilhører selskapet St.Gobain. I prossesen er det fremkommet at St.Gobain ønsker å selge kaifront og noe tilhørende areal. Arendal Havnestyre bør vurdere relatert til dette: 1. Vedta å starte forhandlinger om kjøp av området med tanke på å anlegge småbåthavn. 2. Oppfordre Arendal Kommune om å kjøpe området, og at Arendal Havn tar ansvar for å prosjektere, anlegge og drifte småbåthavn. 4

5 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 5 av 5 Vedtak Arendal havnestyre ønsker å få tilgang til kaifront og områder i Bekkevika, og overta dette fra dagens eier for å anlegge småbåthavn. Det kan ikke utelukkes forurensing i bunnsedimenter, men dybdene er over 7 meter i området slik at det neppe vil utløse krav om spesielle tiltak. Primært ønskes også noe mer landareal til parkering. Det skal avklares med Arendal Kommune, om det er ønskelig at kommunen står som eier, betaler kjøpesummen eller deler av denne, eller om Arendal havnestyre skal stå for forhandling, kjøp og prosjektering av småbåthavn. Det må også avklares med kommunen om det er ønskelig med en ko-ordinert forhandling som også innbærer andre arealer, til andre formål som dagens eier vurderer å selge i det samme området. Innkjøpet av kaifronter etc i området må evnt finansieres fra etablerte fond i havnekassen. Vi bekrefter med vår underskrift at denne protokoll gjenspeiler de vedtak som ble gjort i møte den 05 mai V Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi Knut Mørland leder nestleder medlem..... John Tellman Tjuslia Åshild Haugland Kristen Bjormyr Medlem Medlem Medlem.... Yngve Paulsen Aud Angelstad (Per Woie) Rune Hvass Medlem Medlem Protokollfører Havnefogd 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer