Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt offentlighet Arkivsaksnr Side nr. PS 2014/20 Godkjenning av innkalling PS 2014/21 Godkjenning av saksliste PS 2014/22 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte PS 2014/23 Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial /5272 PS 2014/24 Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn 2014/5251 Truls Breda utvalgsleder Side2

3 PS2014/20Godkjenningavinnkalling PS2014/21Godkjenningavsaksliste PS2014/22Godkjeninngavprotokollfraforrigemøte Side3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2014/ Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Regnskapsavdelingen Sammendrag av saken: Havnestyret har bedt om oppfølging av økonomi og rapportering i forhold til tertial. Halden havn har rapportert månedlig i forbindelse med de rutinene som kommunestyret har vedtatt. Det er i tillegg bedt om en oversikt på havnas totale låneportefølje og de fond som havna skal disponere. I denne sammenhengen har saksbehandler kontaktet regnskapsavdelingen, og presentasjonen vedrørende fond og lån må ses i sammenheng med at Halden havn inngår i de vanlige regnskapsrutinene til Halden kommune, og at begreper som en egen «havnekasse» derfor ikke kan synliggjøres. Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksutredning: Her presenteres et utdrag av den økonomirapporten som også vil framkomme i rapporteringen til kommunestyret. Tallene er basert på den økonomiske situasjonen i august. Økonomirapport Havn Periode 08/14 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Side4

5 Sum enhet Som det framkommer av regnskapsoversikten foreligger det en vesentlig overbudsjettering på lønn. Hvis man går inn i regnskapstallene, ser det ut til at budsjettet må justeres i forhold til både lønnskostnader og hvilket ansvar (i regnskapet) utgifter og inntekter skal føres på. Denne justeringen legges det opp til i budsjettet for Halden havn bruker i dag 7 ansvarsområder: Farled Kaifront Kaiarealer Isbryting Småbåt-Gjestehavn Utleiebygg -Mølen Utleiearealer-Havna I utgangspunktet er det i mindre grad utgifter til lønn og annet som bør tilkjennegis gjennom begrepet «Farled». Arbeidet med farleden er i hovedsak knyttet opp mot et ansvar for punktbelysning og overettmerking. Kaifront blir benyttet til skipsanløp og ISPS sikring, mens kaiarealer brukes til oppbevaring og vareplassering. Isbryting er overtatt av Kystverket. Småbåt-Gjestehavn krever en god del vedlikehold og publikumskontakt. Mens Utleiebygg og arealer til utleie knyttes opp mot de avtalene som går mot den øvrige aktiviteten på Mølen. Lån. Havna svarer for to lån. Kr ,- som svarer seg fra et bryggeanlegg til et RO-RO prosjekt. Dette nedbetales med ca kr ,- årlig. Kr ,- som svarer seg fra investeringer i småbåtanlegg. Dette nedbetales med ca kr ,- årlig. Dette er altså tall som er hentet ut fra regnskapsavdelingen og framkommer ikke direkte i havnas eget regnskap. Havnas aktivitet er nå styrket med en administrativ ressurs. Dette er viktig for vedlikehold og oppdatering av kontrakter (småbåter) samt kontroll av skipsanløp og varevederlag, og framstår som de områdene Halden havn har sine vesentlige inntekter fra, og potensiale for en økning av disse er til stede. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2014/ Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2014/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Denne saken blir fremmet etter vedtak i havnestyret om innkrevingsrutiner for gjestehavna og avgifter i forhold til budsjett. Egen sak om drift av gjestehavn blir fremmet i forbindelse med gjennomgang av den avtalen Halden Turist har hatt med Halden kommune, og senest reforhandlet for driftsåret Til budsjettet for 2015 bør avgifter for bryggeplasser til fritidsbåter og avgift i gjestehavna gjennomgås. Havneadministrasjonen ønsker et system som baseres på breddemeter brygge når det gjelder prissetting av plasser for fritidsbåter. Dette er et enkelt og rettferdig system hvor størrelsen på båten indikerer den prisen som må betales. I de tilfellene hvor båter har en langsidetillegging brukes lengden på båten som indikator, men fremdeles slik at en båt med langsideplass plass betaler forholdsvis det samme som en båt på tilsvarende størrelse i en plass med uteliggere. Reguleringen, og det nye prisnivået, er tilpasset eksisterende priser og kan sammenlignes med andre båtplasser i distriktet. Avgiften i gjestehavn ligger på samme nivå som flere andre gjestehavner (Fredrikstad og svenskekysten), og representerer en forenkling av hva som innkreves i dagens avgifter. Og gir nivåforskjell i forhold til høy og lavsesong slik det praktiseres i flere gjestehavner. Rådmannens innstilling: Vedlagte priser for bryggeplasser og gjestehavn godkjennes og gjelder fra budsjettåret Side6

7 Saksutredning: Bakgrunn Halden havn disponerer og leier ut flere båtplasser på ulike steder i Halden havnedistrikt. Plassene i indre havn (Verven, Langbrygga, Broovergangen, Felleskjøpet) er populære og opptatt. Oppover i Tista er det ledig kapasitet. Disse plassene har noen begrensninger for utleie fordi det er kun mindre båter som kommer under broene (max høyde 3 m). I tillegg synes mange at Tista er et utsatt sted for tyveri og hærverk, og flere av plassene har heller ikke tilgang på ferskvann og strøm. Det legges derfor opp til en prisregulering som i første omgang gjør det billigere å leie plass i Tista, bortsett fra de plassene som ligger utenfor broene. Dette vil være attraktive plasser for de med større båter som ønsker å ha den i sjøen hele året fordi elva sjelden fryser. De nye prisene: PRISER FOR FRITIDSFARTØYER OG GJESTEHAVN Faste båtplasser Verven/Langbrygga Pris Pr. breddemeter brygge Strøm/vann innklusiv 2000 Med gangbar uteligger " Langsideplasser FK/LGB/Tista Pris Pr. lengdemeter båt Strøm/vann Egen måler Egen måler Faste båtplasser Helårs Tista Pris Pr. breddemeter brygge Strøm/vann 1400 innklusiv, men pålegg om egen måler fra Bobleanlegg/gjestehavn øst/vinterligge Strøm 9000 Pålegg om egen måler Opplag på land Pr. meter båtlengde Strøm Pålegg om egen måler Faktura etter forbruk Gjestehavn høysesong/20/6-10/8 lavsesong (ellers) Pris pr. døgn Størrelse/innkl strøm/vann 250 u 10 meter (u 33 fot) meter (33-40 fot) meter (40-50 fot) meter (50-60 fot) meter (60-75 fot) 450 egen avtale o 25 meter (75 fot) Side7

8 Det er pr. dag en utfordring å ha god økonomi i virksomheten rundt båtplasser for fritidsflåten. Plassene har i flere år vært priset relativt lavt, og behov for flere større plasser er både påkrevet og ikke minst ønsket fra publikums side. Med det utstyret som disponeres og i de områdene vi har tilgjengelig i dag, kan ikke brukernes ønsker tilfredsstilles fordi det kreves investeringer i nye brygge-elementer for å kunne tilby plasser til båter opptil 15 meters lengde og 6 meters bredde. I de områdene dette hadde vært mulig må i så fall antallet plasser for mindre båter reduseres fordi en utvidelse av dagens bryggeanlegg ikke lar seg gjennomføre i forhold til blant annet trafikk til Kornsiloen. I dag har en båtplass i Tista vært dyrere enn andre steder. En 3,5 meters plass har kostet kr ,- på årsbasis. Ved Langbrygga har en tilsvarende plass blitt fakturert kr ,-, men disse er ikke helårsplasser. Nå legges det opp til at en plass i Tista vil koste kr.4900,-, mens en plass på indre havn vil komme på kr. 6650,-. (eksempel for en bredde på 3,5 m). Disse prisene vil fremdeles oppleves som rimelige i forhold til andre marina-anlegg i Østfold. Prisene for langsidetillegging harmonerer med de som har breddemeter som basis for avgiftsberegningen. Havneadministrasjonen må komme tilbake med ulike muligheter for å tilfredsstille ønskene om større plasser. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side8