Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/13 PS 2014/14 PS 2014/15 PS 2014/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/5 Festekontrakter - Halden havn 2014/3022 PS 2014/17 Havnestrategi 2014/3022 PS 2014/18 FO 2014/5 FO 2014/6 FO 2014/7 Forespørsler Svar på forespørsel fra Øyvind Johansen (FO 2014/1) vedr. utarbeidelse av driftsbudsjett på inntekts- og kostnadsbærere for 2014 Svar på forespørsel fra Øyvind Johansen (FO 2014/2) vedr. kapitalregnskap for havna 2013 Svar på forespørsel fra Øyvind Johansen (FO 2014/3) vedr. havnevesenets lån Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side2

3 PS2014/13Godkjenningavinnkalling PS2014/14Godkjenningavsaksliste PS2014/15Godkjeninngavprotokollfraforrigemçte Side3

4 PS2014/16Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / Maria Hanto Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret Utsendte vedlegg 1 Festekontrakt - Felleskjøpet 2 Festekontrakt - Østfoldkorn AB 3 Festekontrakt Saugbrugs - Mølen 4 Festekontrakt - Saugbrugs - Sauøya Festekontrakter - Halden havn Sammendrag av saken: Halden havn er bortfester av en del areal på havna til ulike private aktører. Det er viktig at kontraktene forvaltes slik at kontraktene blir mest mulig lønnsomme. Nedenfor gis en kort gjennomgang av hver festekontrakt, herunder festeavgift og når og hvordan regulering av festeavgift kan skje. Alle kontrakter følger vedlagt. Feste er en form for grunnleie som er delvis regulert i tomtefesteloven (heretter tfl.) av Loven inneholder en del ufravikelige krav, først og fremst for grunn festet til boligformål. For grunn festet til andre formål hersker stor grad av avtalefrihet og festekontrakten regulerer partenes rettigheter og plikter. 1. Gnr. 158 bnr. 44 fnr. 1 Eiendommen festes av Felleskjøpet. Kontrakten ble inngått og gjelder for et tidsrom av 50 år, frem til Ettersom oppsigelse ikke ble levert innen 6 måneder før utløpet av de femti årene er kontrakten å anse som fornyet for 49 år. Årlig festeavgift er kr , avgiften ble sist regulert i I henhold til punkt 3 i kontrakten har hver av partene rett til å kreve avgiften regulert når det har gått minst fem år siden forrige regulering. Regulering kan kun skje per 1.1. Kontrakten angir ikke hvordan regulering skal skje, men kun at partene skal bli enige om en sum. Tomtefesteloven 15 tredje ledd angir for andre festeforhold enn tomt til bolig- og fritidshus at festeavgiften skal reguleres i samsvar ned endringene i pengeverdien siden forrige regulering. Neste regulering av festeavgiften kan skje per Det må sendes varsel til fester om at regulering vil skje som beskrevet over. Avtalen følger vedlagt. Dersom regulering hadde skjedd per dagens dato ville ny festeavgift vært kr Gnr. 158 bnr. 48 Side5

6 Eiendommen festes av Østfoldkorn AB. Kontrakten ble inngått og gjelder for et tidsrom av 50 år, frem til Fester har rett til fornyelse på 49 år. Årlig festeavgift er kr , avgiften ble sist regulert i I henhold til punkt 3 i kontrakten har hver av partene rett til å kreve avgiften regulert når det har gått minst fem år siden forrige regulering. Regulering kan kun skje per 1.1. Tomtefesteloven 15 tredje ledd angir for andre festeforhold enn tomt til bolig- og fritidshus at festeavgiften skal reguleres i samsvar ned endringene i pengeverdien siden forrige regulering. Neste regulering kan skje per Det må sendes varsel til fester om at regulering vil skje som beskrevet over. Dersom regulering hadde skjedd per dagens dato ville nye festeavgift vært kr Omlastingsområde på Mølen Areal, stort 9508 m2, leies av Norske Skogindustrier ASA/NSI Saugbrugs på Mølen. Avtalen løp opprinnelig fra og 6 år frem. Avtalen fornyes med ett år av gangen dersom ingen av partene har sagt opp avtalen innen utgangen av det femte avtaleåret. NSI har rett til å si opp avtalen med seks måneders varsel dersom de ikke lenger har behov for å bruke arealet. Den opprinnelige leien var kr. 18/m 2, totalt kr /år. Leien ble oppregulert til kr i Leien kan iht. avtalens punkt 6 reguleres årlig i samsvar med endringer i konsumprisindeksen. Neste regulering kan skje før neste betaling Regulering vil anslagsvis gi en økt årlig leie på kr Sauøya Saugbrugsforeningen Saugbrugsforeningen fester en parsell på ca m 2 på Sauøya (arealet er trolig noe større i realiteten grunnet oppfylling i ettertid), gnr. 158 bnr. 44. Avtalen ble inngått i , men er i avtalens punkt 2.9 «Varighet» oppgitt å gjelde fra Avtalen har iht. samme punkt en varighet på tjue år. SF har videre etter samme punkt rett til å få fornyet avtalen på nye 10-årsperioder etter utløpet av opprinnelig leiekontrakt på samme vilkår. Årlig festeavgift er i dag kr , avgiften ble sist regulert i I henhold til avtalens punkt 2.2 «Leiesum» kreves regulert av begge parter hver tiende år med bakgrunn i endringer i SSBs engrosprisindeks. Neste regulering kan skje i 2017, usikkert hvor mye oppregulering av avgiften vil innebære. Side 2 av 2 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Havnestrategi Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Havnestyret behandlet sak om utarbeiding av havnestrategi. Havnestyret vedtok at det skal utarbeides havnestrategi. Videre at det skal innhentes tilbud fra og engasjere konsulenter med kompetanse på logistikk og havnevirksomhet. Vedtaket ble stadfestet i kommunestyrets møte Rådmannen ser nå et behov for at det nedsettes en arbeidsgruppe før det innhentes tilbud fra konsulenter. Gruppen skal fungere som et rådgivende organ overfor administrasjonen i arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til anbudet på utarbeidelse av havnestrategi. Rådmannens innstilling: Det nedsettes en styringsgruppe bestående av 2 politikere, som representerer henholdsvis posisjon og opposisjon, samt Kommunalsjef teknisk, Ulf Ellingsen. Saksutredning: Bakgrunn Havnestyret behandlet 26.2 sak vedr. utarbeidelse av havnestrategi. Vedtaket lød som følger: «Havnestyret gir rådmannen fullmakt til å innhente tilbud fra og engasjere konsulenter med kompetanse på logistikk og havnevirksomhet. Oppdraget har en kostnadsramme på kroner ,- som avsatt i budsjett for Oppdraget skal være todelt, en analysedel og en strategidel. Side25

26 Analysen skal ha fokus på hvilke behov som finnes for havnevirksomhet lokalt og regionalt, og hva slags tjenester Halden havn har mulighet til å tilby. Både nærværende kunder og andre potensielle kunder skal høres. Videre bør Halden havns fortrinn og muligheter for eventuell nisjevirksomhet i markedet fremheves, utfordringer skal også beskrives. Likeså skal innseilingen, nåværende lokalisering og fasiliteter og investeringsbehov vurderes og beskrives. Før strategidokumentet utarbeides skal analyseresultatene forelegges havnestyret. Strategidokumentet utarbeides av konsulenten i samråd med styringsgruppa utpekt av havnestyret. Eventuelle nødvendige reguleringsplaner skjer i etterkant av utarbeidelsen av strategidokumentet, og sikrer slik at arealdisponeringen er i samsvar med gjeldende planer for havnevirksomheten.» Rådmannen foreslår at det nedsettes en styringsgruppe/arbeidsgruppe bestående av to politikere, fra hhv. posisjon og opposisjon, samt Kommunalsjef teknisk, Ulf Ellingsen. Gruppens mandat er å fungere som et rådgivende organ overfor rådmannen i arbeidet med å utarbeide anbudsgrunnlag for analysedelen og strategien. Gruppen skal høre interesserte parter, herunder nåværende og potensielle kunder, øvrige politikere og evt. andre som har ressurser inn i arbeidet. Gruppen skal videre, i samsvar med havnestyrets vedtak , utarbeide selve strategien i samråd med konsulenten som tildeles oppdraget. Rådmannen ønsker tydelige politiske signaler i forhold til hva som skal og bør inngå i både analysen strategien. Bakgrunnen er at en havnestrategi er et overordnet styringsdokument og bør være i tråd med den politiske vilje. Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Havneforening og fått kontaktinformasjon til Rolf Aarland, som er ansatt som Markeds- og logistikksjef i Trondheim havn. Aarland har stor kompetanse og erfaring med strategiarbeid. Han er blant annet prosjektansvarlig for strategiprosessen til Norsk Havneforening og har holdt foredrag for flere medlemshavner i Norsk havneforening rundt temaet strategi og prosessen rundt dette. I tillegg har rådmann mottatt flere eksempler på havnestrategier fra andre havner. Gruppen kan kontakte administrasjonen for å få kontaktinformasjonen til Aarland, samt eksempler på strategier, dersom dette er ønskelig. Konklusjon Det nedsettes en arbeids-/styringsgruppe bestående av to politikere fra hhv. posisjon og opposisjon, samt Kommunalsjef teknisk, Ulf Ellingsen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Thor Egil Sætre Side26

27 PS2014/18Forespçrsler FO2014/5SvarpåforespçrselfraØyvindJohansen(FO2014/1)vedr. utarbeidelseavdriftsbudsjettpåinntekts-ogkostnadsbærerefor2014 FO2014/6SvarpåforespçrselfraØyvindJohansen(FO2014/2)vedr. kapitalregnskapforhavna2013 FO2014/7SvarpåforespçrselfraØyvindJohansen(FO2014/3)vedr. havnevesenetslån Side27

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer