Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/18 PS 2015/19 PS 2015/20 PS 2015/21 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/5 Havneregnskap /1928 PS 2015/22 Bruk av midler til Havnekapital 2014/6245 PS 2015/23 Småbåthavn - Ystehedeneset-Skriverøya - utvidelse av grunnleieavtale. 2015/3131 PS 2015/24 Strategier for Halden havn Ettersendes Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side2

3 PS2015/18Godkjenningavinnkalling PS2015/19Godkjenningavsaksliste PS2015/20Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/21Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Regnskap Halden havn 2014 Havneregnskap 2014 Sammendrag av saken: Rådmannen fremmer i denne referatsaken en oversikt over regnskapet til Halden havn for Dette regnskapet inngår i, og er en del av, Halden kommunes regnskap som ble behandlet og vedtatt i KS sak 2015/45. Havneregnskapet er avsluttet i balanse i hht. Kravet om selvkost på området. Regnskapet for Halden havn inngår i Halden kommunes regnskap. Det som fremlegges her er regnskapstall og budsjettall innenfor ansvarsnummerserien som tilhører havna ( ). Verdiene for eiendeler og gjeld, samt havnas kapitalkonto er vist i de grunnleggende sammenhenger. I tillegg er det utarbeidet 3 noter til havneregnskapet: 1- Kapitalkontonote 2- Fondsnote 3- Investeringsnote Resultat 2014 Havneregnskapet for 2014 er avsluttet med ett driftsresultat på ,- mot budsjettert ,-. Resultatet er i sin helhet avsatt til bundne fond i forbindelse med årsavslutningen. Det er kun gjennomført ett investeringsprosjekt i 2014 (IPS-sikring av Mølen 0,77 mkr), dette er aktivert i balansen i sin helhet. Videre er det foretatt avskrivinger på 6,92 mkr, noe som totalt medfører at bokførte verdier er redusert i 2014 med 6,15 mkr. Eiendelene er avskrevet i hht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 8. Langsiktig gjeld (avdrag) er redusert med ,- i Netto avsetning til fond i 2014 er ,- og tilsvarer driftsresultatet. Side5

6 REGNSKAP HALDEN HAVN 2014 Kommentar: Økonomisk oversikt drift: Dette er et utdrag av Halden Kommune sitt regnskap, jfr. Ansvar Grunnleggende sammenhenger: Dette er et begrenset utvalg av balansekonti i Halden Kommune sitt regnskap som vedrører Halden Havn. Avskrivninger: Avskrivninger er gjennomført i hht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 8. Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2014 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Side6

7 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Grunnleggende sammenhenger Havn 2014 I.B Bevegelse U.B Havn - Utstyr, maskiner og transportmidler Havn - Faste eiendommer og anlegg Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Kapitalkonto havn Avskriving/nedskriving fast eiendom, Havn Avskriving/nedskriving av utstyr maskiner og transportmidler Aktivering/Oppskriving fast eiendom, havn Aktivering/Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avdrag på lån, havn Låneopptak Havn 2001, memoria Sum Side7

8 NOTER - Halden Havn 2014 Note 1: Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE* Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Aktivering av fast eiendom Aktivering av utstyr, transportmidler og maskiner m.v Avdrag på eksterne lån UTGÅENDE BALANSE* SUM Note 2: Bruk av, og avsetninger til fond Havn - Fond ihht. havn-/farvannsloven Inngående balanse Bruk av fond Avsetning til fond Utgående balanse Havn - Driftsfond annen aktivitet Inngående balanse Bruk av fond Avsetning til fond Utgående balanse Havn - Bygg-/anleggsfond Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond 0 Utgående balanse Salg av tomter - Havn Inngående balanse Bruk av fond 0 Avsatt til fond 0 Utgående balanse Side8

9 Note 3: Investeringer Prosjekt: Regnskap P6075 ISPS sikring Mølen Havn Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Momskomp. investeringsregn Bruk av bundne fond Sum prosjekt: P6075 ISPS sikring Mølen Havn 0 Artsoversikt driftsregnskap Havn Driftsregnskap Havn Regnskap Fast lønn Fast lønn tillitsvalgte Tillegg T-trinn Vikar ferieavvikling Tillegg T-trinn lørdag/søndag Overtid Telefongodtgjøelse trekkpliktig Godtgjørelse øvrige folkevalgte Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer/drikkevarer Arbeidstøy Skilt Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Diverse adm utgifter Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Alarm Husleie, leie av lokaler og grunn mv Intern husleie, leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter Side9

10 11952 Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Provisjonsutgifter Inventar og utstyr Verktøy, redskaper Vedlikehold Arbeid utført for andre kommunale enheter - Mannskapstimer Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Kjøp av intern arbeidskraft Kjøp/driftsavtaler private Innhenting avfall Momskompensasjon driftsregnskapet Tap på fordringer Renter løpende lån Morarenter Avdrag lån Avsetning til bundne fond Salgsinntekter Andre inntekter Anløpsavgift Kaiavgifter Vareavgifter Leieinntekter Festeavgifter Salgsinntekter, avg. pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Fordelte utgifter kommunal teknikk Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Momskompensasjon driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond Sum 0 5 Side10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Vedlegg til - Bruk av midler til Havnekapital Ikke utsendte vedlegg Bruk av midler til Havnekapital Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Ulf Ellingsen og Sven Stranger Sammendrag av saken: På møte i Havnestyret vedtar Havnestyret : «Havnestyret ber rådmannen til neste møte i Havnestyret utrede de praktiske følger at vedtatt budsjett at havnekapitalen kan benyttes til vedlikehold av gamle kaifronter fra tidligere næringsvirksomhet selv om de i dag blir brukt til annen virksomhet som «feste» for småbåt/gjestehavnanlegg. Dette kan for eksempel gjelde bobleanlegget som i hovedsak skal beskytte for skader». Dette har framkommet på bakgrunn av forklaringer fra Kystverket i forbindelse med lovlighetsklagen etter Kommunestyrets vedtak om leie av småbåtplasser utenfor Rema 1000 ved Høvleritomta. I ettertid har administrasjonen, med ønske fra Havnestyret, ryddet i Halden havns sine økonomiske føringer på ulike ansvarsområder og foretatt et klart skille mellom selve havnedriften, etter bestemmelsene i Havne og farvannsloven, og havnas forhold til kommunale båtplasser, som ikke omfattes av de samme bestemmelsene. Denne oppryddingen har Kystverket og fylkesmannen akseptert og på den måten er nevnte lovlighetsklage ikke tatt til følge. Havnestyret har i tillegg bedt administrasjonen, i forbindelse med budsjett for 2015, om å registrere timeforbruk på de ulike kostnadsbærerne. Siden dette handler om et skille innenfor de ulike økonomiske ansvarsområdene til Halden havn, presenterer rådmannen dette som en forklaring på innstillinger i saken. Side11

12 I denne saken refereres det derfor til sak 2014/ 6245 med vedlegg som har vært behandlet i Havnestyret tidligere. Det vises også til møter i HS sak PS 14/30 og KS møte sak PS 14/116. Rådmannens innstilling: Dagens praksis med tydelig skille av økonomien til de ulike forvaltningsnivåene i Halden havn videreføres. Det kan benytte midler fra havnekapitalen til direkte vedlikehold av de gamle kaifrontene som i dag brukes av fritidsflåten, men ikke til bryggeanlegg og installasjoner som kun benyttes av disse. Rådmannen får fullmakt av Havnestyret til å sondere annen organisering og drift av de kommunale bryggeplassene. Resultatet av denne legges fram og vedtas av Havnestyret. Saksutredning: Bakgrunn I henvendelser til Halden kommune sier Kystverket at det er muligheter til å benytte havnekapital til vedlikehold av gamle kaifronter. Flere av områdene som i dag brukes av fritidsflåten er tidligere kaifronter fra næringsvirksomhet til havn. Dette gjelder ytterst i Tista, Felleskjøpet, Langbrygga, Høvleriet og Lekterbrygga. Rådmannen opplever at Kystverkets tillatelse til å bruke havnemidler til disse områdene må være til generelt og direkte vedlikehold av selve kaifronten til de gamle næringshavnene, i hovedsak de gamle stenbryggene. Et bobleanlegg, som rundt bryggeskjørtene på indre havn, driftes for å redusere vedlikehold på treverket til disse. Treverket er montert som en «myk» kaifront, og derfor tilpasset fritidsbåter. Således er, etter rådmannens vurdering, selve driften av bobleanlegget kun et vedlikeholdstiltak som har med fritidstrafikk å gjøre. Det er ingen skipstrafikk på indre havn, bortsett fra på Kornsiloen, som gir inntekter til havnekassen og således kan styrke havnekapitalen. At det brukes midler fra havnekapitalen til en rehabilitering av stenbryggene bør være innenfor Kystverkets tillatelser. I arbeidet med å rydde opp i økonomien til de ulike ansvarsområdene for Halden havn ber Havnestyret i budsjettbehandlingen for 2015 om at timelister på de ulike ansvarsbærerne skal presenteres. Rådmannen mener et slik oppsett bør presenteres i danne saken fordi det synliggjør bruk av midler innenfor de ulike ansvarsområdene og således påvirker havnekapitalen. I første kvartal for 2015 ser dette slik ut. Timene til arbeidsleder i havna er ikke med i oppsettet. Småbåtrelatert praktisk Timer Prosentandel arbeid Uteliggere Bryggebygging Søppelkjøring Bobleanlegg Samlet Administrativt arbeid mot Timer Prosentandel småbåt Administrasjon Side12

13 Havnerelatert praktisk Timer Prosentandel arbeid Kaifront Kaiareal Samlet 81 Administrativt Havnearbeid Timer Prosentandel Administrasjon/Sikring innkl møter og arbeid på kveldstid Praktisk arbeid knyttet til småbåtrelatert virksomhet beslaglegger med dagens organisering 94 % av alle arbeidede timer i Halden havn. Den administrative ressursen utgjør 43% på de småbåtrelaterte oppgavene, og 57% på øvrig havnevirksomhet. I grove trekk koster altså mannskapsbruken overfor de kommunale båtplassene (snitt på kr ,- pr. person) slik arbeidet organiseres i dag Kr ,-. I 2014 ble det også brukt 2,5 millioner til vedlikehold på ansvarsområdet kommunale bryggeplasser (420704). Med bakgrunn i nevnte føring av timeforbruk og faktiske vedlikeholdskostnader til kommunale bryggeplasser mener rådmannen det kan ses på andre løsninger for å organisere drift av disse. I dag blir dette området subsidiert av havnedriften, og slik praksis kan ikke videreføres etter krav i Havne og farvannsloven 47 og 48, uten at det søkes spesifikt til særskilte tiltak. I andre kommuner driftes ofte bryggeplasser av båtforeninger eller private marinaanlegg. Rådmannen ønsker å sondere mulighetene for slik organisering i Halden. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Ulf Ellingsen Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Småbåthavn - Ystehedeneset-Skriverøya - utvidelse av grunnleieavtale - vedlegg Ikke utsendte vedlegg Småbåthavn - Ystehedeneset-Skriverøya - utvidelse av grunnleieavtale. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannens innstilling: Halden kommune samtykker i utvidelse av leieavtale om småbåthavn m.m. med Ystehede og Torp Velforening inngått med følgende tilleggsvilkår: Årlig leie oppjusteres fra og med 2016 til kr , og vil deretter bli regulert ihht. økning i SSB-indeks. Leien belastes og fordeles alene på de som leier båtplasser. Samtlige båtplasser skal leies ut på ideelt grunnlag til selvkost med Ystehede og Torp velforening som utleier og eier av båtplassene, til leiepriser og vilkår vedtatt årlig av foreningens styre. Vilkår og forutsetninger i vedtatt reguleringsplan «Ystehedeneset» skal gjelde. Om forutsetninger og vilkår jf avtalen, som for øvrig skal gjelde, og ovenstående, ikke overholdes, vises til avtalens pkt. 7 flg. Saksutredning: Reg.plan «Ystehedeneset» på kommunens store grunneiendom der gnr. 196, bnr. 4 ble vedtatt av kommunestyret i møte Planen innebærer at småbåthavna innenfor området kan utvides fra 12 til maks 35 småbåtplasser (hvorav 5 av disse skal være tilgjengelige for almennheten). Side35

36 Ystehede og Torp velforening inngikk i 1991 en leieavtale med kommunen om areal til velhus, parkering og småbåthavn i det området som nå er regulert til det. Årlig grunnleie er fortsatt kr Pva. av velforeningen har adv. Ola Aas (medlem av velforeningen og eier/beboer på Ystehede) henvendt seg til kommunen med anmodning om et skriftlig samtykke til utvidelsen/økningen av antall båtplasser med grunnlag i 1991-avtalen (vedlagt i kopi). Se for øvrig vedlagte kopi av eiendomskart samt reg.kart m/bestemmelser og planbeskrivelse. Rådmannens merknader: Administrasjonen finner det riktig å fremlegge saken for kommunens utvalg med hovedansvaret for småbåthavner. Det er nettopp gjennomført en prisøkning på leie av kommunale småbåthavnplasser innenfor selvkostprinsippet, og kommunens politikk mht. dette er nå noe under vurdering. Et viktig hensyn her er bla. hensynet til likebehandling av kommunens innbyggere. Fra et prinsipielt ståsted er ideell foreningsdrift av småbåthavner noe kommunen vil støtte opp om avtalen fremstår i sin form også slik velforeningen disponerer et kommunalt egnet strandområde i et løpende leieforhold til småbåthavndrift. I Oslofjordområdet er båtplasser et knapphetsgode med kommersiell utnytting. Natur-og friluftsinteresser legger sterke begrensinger på ytterligere utvikling i den retningen for denne aktuelle mer ideelt orienterte småbåthavna. Den er også pålagt som rekkefølgebestemmelse og reguleringsvilkår å stille (gratis?) til disposisjon 5 båtplasser for allmennheten dvs. gjesteplasser/besøkende. Administrasjonen foreslår således samtykke gitt til videreføring av 1991-leieavtalen med de tilleggsvilkår som fremgår av innstillingen over. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Sven Stranger Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 Side65

66 Side66

67 Side67

68 Side68

69 Side69

70 Side70

71 Side71

72 Side72

73 Side73

74 Side74

75 PS2015/24StartegierforHaldenhavn Side75

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Side 2 av 17 INNHOLD 0. MÅL.... 3 1. ØKONOMIPLAN... 3 2. ÅRSBUDSJETTET....

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015 Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 0. MÅL.... 4 1. ØKONOMIPLAN... 4 2. ÅRSBUDSJETTET.... 4 2.1 BESKRIVELSE... 4 2.2 RESULTATOMRÅDER... 6 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer