Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl Møtenr: Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11. april /13 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - ny gjennomgang 15/13 Orientering om regnskapet pr. 1. tertial Lund kommune 16/13 Orientering fra administrasjonen - kommunens arkiver 17/13 Regnskap pr. 1. tertial 2013, kontrollutvalgets budsjett 18/13 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2013 Referatsaker/meldinger Periode: Nr. Arkivsak Referatsakstittel 4/13 13/ Orientering om bruk av ipad for kontrollutvalget - lesing av dokumentet Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer Arne Skobba Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen Sekretariatet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift 1

2 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11. april 2013 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Kontrollutvalget i Lund /13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11. april 2013 legges fram for kontrollutvalget til endelig godkjenning. Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 11. april SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Protokoll 2

3 14/13 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - ny gjennomgang Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 033 Saksbehandler 1 Kontrollutvalget i Lund /13 Bakgrunn: I forbindelse med den generelle opplæringen av kontrollutvalget på første møte, ble det bestemt at kontrollutvalget skulle ha en ny gjennomgang ca. ett år etter at det nye utvalget startet opp. Saksutredning: Sekretariatet har laget en presentasjon som grunnlag for en ny gjennomgang. I tillegg til en liten oppfrisking ang. kontrollutvalgets oppgaver, er det lagt større vekt på roller og fullmakter denne gangen. Rådmann og ordfører er også invitert til å delta på denne gjennomgangen. Dette er for øvrig en gjennomgang som tas i alle kommunene etter samme modell. Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering. SANDNES, Wencke S: Olsen daglig leder 3

4 15/13 Orientering om regnskapet pr. 1. tertial Lund kommune Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 212 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 1 Kontrollutvalget i Lund /13 Bakgrunn Kontrollutvalget har en lovfestet rett til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har behov for å følge med i status knyttet til regnskapet i løpet av året. Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til orientering. Det er ikke krevd i lov og forskrift at kontrollutvalget skal behandle kommunens tertialrapporter. Kontrollutvalget gir derfor ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Saksframstilling Tertialrapporten skal behandles i formannskapet den 4. juni og i kommunestyret den 20. juni. For nærmere orientering om tertialrapporten vises det til økonomisjefens saksutredning til formannskap/kommunestyret, som ligger ved. Rådmannen vil gi en kort orientering for kontrollutvalget om tertialrapporten på møtet. Kontrollutvalget tar orientering om tertialrapporten pr. 1. tertial 2013 til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Saksutredning til formannskapet 4

5 16/13 Orientering fra administrasjonen - kommunens arkiver Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 030 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 1 Kontrollutvalget i Lund /13 Bakgrunn: Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med administrasjonen, har kontrollutvalget tidligere fått informasjon fra kommunalsjefene i Lund. Som en forlengelse av dette, har kontrollutvalget denne gangen bedt om å få en orientering fra kommunens arkivasvarlige. Saksutredning: Arkivansvarlig er bedt om å orientere litt om hvordan kommunen tar vare på historiske arkiver, papirarkivet fram til nå og om det digitale arkivet og gjerne utfordringer knyttet til dette. Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra arkivansvarlig om kommunens arkiver til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder 5

6 17/13 Regnskap pr. 1. tertial 2013, kontrollutvalgets budsjett Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 212 Saksbehandler 1 Kontrollutvalget i Lund /13 Bakgrunn: Kontrollutvalget har ansvar for å fremme budsjettforslag for egen virksomhet. Det medfører også et ansvar for regnskapsoppfølging på det samme området. Saksutredning: Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra kommunen, samt en kolonne for revisors tertialrapport pr (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 1. tertial Tallene er også sett opp mot kontrollutvalgets vedtatte årsbudsjett. Gjennomsnittsforbruket pr. 1. tertial ligger på 33,3%. For revisors del vil det imidlertid være forskjeller i løpet av året, da enkelte arbeidsperioder er mer arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer et fast beløp fordelt på 3 terminer, og vil derfor stort sett ligge på normalforbruket. På dette tidspunktet gir regnskapstallene fra revisor/sekretariatet ofte den mest fullstendige oversikten over forbruket første tertial. Revisor har forbrukt 34,4% av budsjettet pr. rapporteringsdato, noe som er lite når man tar hensyn til at store deler av regnskapsavslutningen ligger innenfor dette tidsrommet. Regnskapet fra Lund kommune viser at det er postert lite godtgjørelse til politikerne ennå. Det betyr også at forbruker her er lite. Forbruker til øvrige utgifter ligger litt over gjennomsnittet, men skyldes nok utgifter til konferanse i den aktuelle perioden. Sekretariatet går ut fra at de endringene som er gjort i budsjettet i forhold til kontrollutvalgets forslag er foretatt av kommunestyret eller formannskapet i tråd med merknader i kontrollutvalgsboka, s. 25, 4. og 5. avsnitt. Samlet sett viser oversikten at ca. 25% av budsjettet er forbrukt. Det er derfor foreløpig ingen tegn til at kontrollutvalgets budsjett for 2013 ikke skal være tilstrekkelig. Kontrollutvalget tar regnskapet pr. 1. tertial 2013 for kontrollutvalgets budsjettområde til orientering. 6

7 SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Vedlegg: Samla regnskapsoversikt Regnskapsoversikt fra revisor 7

8 18/13 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2013 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 217 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen 1 Kontrollutvalget i Lund /13 Bakgrunn: Til hvert møte i kontrollutvalget legges det fram en oversikt over de sakene og prosjektene kontrollutvalget arbeider med eller har bestilt fra revisor. Dette er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge med i saker som går over flere møter. Saksutredning: Den første tabellen inneholder saker som er bestilt fra revisor/evt. sekretariatet, men som ennå ikke er levert til behandling. Den andre tabellen inneholder oversikt over saker som er behandlet ferdig i kontrollutvalget og videresendt kommunestyret, men som venter på oppfølging av kommunestyrets vedtak. Dette skjer et godt halvår etter vedtaket i kommunestyret. Den siste tabellen inneholder saker der også oppfølgingen er behandlet i kontrollutvalet, og som dermed anses som ferdigbehandlet. Det er ingen endringer til dette møtet. Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2013 til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Statusoversikt 8

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer