ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1

2 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr Styringsform: Havnestyre (Havne og farvannsloven 17) Leder Havnestyret: Vigdis S Torbjørnsen Daglig leder Rune Hvass (Årsberetningen er skrevet i henhold til kommuneloven 48 nr 5, og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremkommer av årsregnskapet) Foretakets virksomhet og lokalisering. Arendal Havn har 4 hoved - virkeområder, alle i Arendal Havnedistrikt. - Havn: Tilrettelegge for kommersiell skipstrafikk. - Småbåtplasser. (Fast utleie av ca 1200 plasser i etablerte båthavner). - Arendal Gjestehavn. (Sesongvirksomhet for båtturister, lokalisert til Tyholmen). - Myndighetsutøvelse etter havne og farvannsloven og vedtekter for foretaket. Arendal havnestyre er myndighet i havnedistriktet etter Havne og farvannlovens 23. Fortsatt drift Arendal Havn har velordnet økonomi og vil utvilsomt forsette virksomheten i Opplysninger om arbeidsmiljø Foretaket har i 2008 hatt 5 fast ansatte, samt renholdsarbeider i 10% stilling. Organisasjonen er liten og det interne arbeidsmiljøet vurderes å være godt. En medarbeider vært helt sykemeldt i 3 måneder. Det kan ikke utelukkes at høyt tempo, økt aktivitet, endringer i arbeidsinnhold og høye forventninger kan være medvirkende årsaker til sykefraværet. Hver eneste medarbeider i organisasjonen sitter på unik kompetanse og selvstendige arbeidsoppgaver. Enhver sykemelding av lengre varighet, rammer derfor organisasjonen ekstra hardt, og fører i perioder til betydelig merarbeid for gjenværende medarbeidere. Det skal i 2009 fokuseres mer på HMS og ansatte skal involveres i prosesser som fokuserer på arbeidsmiljøet, sikkerhet og trivsel. Det ansettes 1 ny medarbeider våren 2009 og pga øket aktivitet forventes ytterligere økning i antall ansatte i Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø Kommersiell havnedrift påvirker miljøet i liten grad. Skip som anløper havnen er underlagt internasjonale regler. Det håndteres lite eller ingen farlig last over kai i Arendal. Gjestehavns virksomheten generer lite forurensing, men mangel på toalettkapasitet i høysesong kan ikke utelukkes som påvirkningsfaktor for bynært badevann. Avfallshåndteringen er tilpasset og tilstrekkelig for aktiviteten i småbåthavnene. Målet er å redusere miljøpåvirkningen fra alle havneaktiviteter til et minimum. 2

3 Årsregnskapet 2008 Regnskapet for 2008 viser et regnskapsmessig underskudd fra driften på NOK. Budsjettert underskudd 2008 var på NOK. Resultat 2008 er således svakt bedre enn budsjett (ca ). Inntekter 2008 utgjør NOK. Dette er en økning i inntektene på ca 18% målt mot foregående år. Inntekt og resultat fordelt på virksomhetsområdene: Konto Virksomhet Total inntekt Resultat 2008 Resultat Havn Småbåt Gjestehavn Total Kort kommentar til de viktigste postene. Den kommersielle havnedriften er for første gang på mange år største inntektspost for havnen. Bortfall av leieinntekter i sentrum, er delvis kompensert gjennom økt trafikk til Eydehavn siden oppstart august 2008 Investering i teknisk utstyr, løfteutstyr (kran), infrastruktur, kontorer osv på Eydehavn har medført at havnen i 2008 har et underskudd på driften. Ytterligere investeringer for å få havnen mer operasjonell, må fortsette i årene som kommer. Mobil havnekran leveres Eydehavn august 2008 (Type: Gottwald, HMK ton løfteevne) 3

4 Småbåthavner: Overskuddet for småbåthavnene er bekymringsfullt lavt. Det er hvert år et stort forfall i småbåthavnene, og status per dato er at det er et betydelig vedlikeholdsmessig etterslep i flere havner. Det er i tillegg et behov for etablering av nye offentlige båtplasser i Arendal. Prisen for leie av småbåtplass i Arendal kommune, har i mange år vært lav og må justeres opp i de kommende år. Hauodden, Havstad oppgradert Gjestehavn Gjestehavnsdriften balanserer i 2008 med et lite overskudd. Det er vanskelig for Arendal å øke prisene i gjestehavnen, uten samtidig å risikere færre besøkende båter i sommersesong. Den korte avstanden mellom de forskjellige byer og gjestehavner på Sørlandet gjør at prispresset allerede er stort. Gjestehavnen bør derfor legge til rette for andre aktiviteter og et bredt tilbud som sikrer besøkstallene, og se på alternative inntektsmuligheter Arendal Gjestehavn Tyholmen 4

5 Resultatdisponering. Mer forbruket fra virksomhetsområder dekkes fra ubundne driftsfond i havnekassen i tråd med vedtak gjort av Arendal Havnestyre. Arendal Havn har per innestående på disposisjonsfond innestående på ubundne driftsfond Spesielle hendelser: Øvelse Bold Monarch Verdens største ubåt redningsøvelse ble gjennomført utenfor Tromøya i marine overflatefartøy, 3 ubåter og ca 1200 mann fra mer enn 12 forskjellige nasjoner deltok i øvelsen. Båtene hadde landligge i Arendal første helg i juni, og all kaikapasitet i sentrum var i bruk. Øvelsen skal neste år arrangeres i Australia. Næringslivet i Arendal tjente godt på overnatting og leveranser til båtene. Inntekter for havnen er begrenset da militære fartøy ikke ilegges avgifter. Det russiske militære fartøyet TITOV på vei til kai i Arendal. Øvelse Bold Monarch Sandvikodden tankanlegg, Hisøy. Arendal kommune har overtatt området og tankanlegget fra Staten. Dette er utleid til et selskap involvert i oljetrading. Selve kaien administreres av Arendal havn, og ble ISPS sertifisert i Området utenfor kaianlegget er gjort tilgjenglig for allmennheten. Det største skipet til Arendal i 2008 anløp Sandvikodden. Det 178 meter lange Akti A (ca tdw) losset her i desember Sandvikodden 5

6 Kort vurdering av de enkelte virksomhetsområder og utsiktene fremover. Havn: (største inntektsposter) Leieinntekter areal og bygninger Skipsavgifter NOK Arendal Havn Eydehavn juli 2008 Utviklingstrekk ( ): Kun godstrafikk. ( Cruise, fisk, orlogsfartøy, kranfartøy og anløp uten godshåndtering ikke inkludert) Kommentar Antall anløp Arendal Anløp private kaier* % nedgang i anløp til private kaier. Anløp offentlige* % økning i anløp til offentlig kai kaier Total godsmengde tonn tonn 16 % nedgang i total godsmengde (tonn) over kai i Arendal Lastet (ut fra tonn tonn 31% nedgang i eksport Arendal) Losset (inn til tonn tonn 33% økning i import Arendal ) Private kaier tonn tonn 48,5% nedgang i godsmengde private havner. (NB! Disse tallene er usikre) Offentlige kaier økning i stykkgods -økning i våtbulk - litt nedgang tørrbulk Private kaier: AT Trepark, NYMO (Eydehavn). Pusnes, Betong Sør, Vindholmen. Offentlige havner: Tollboden til aug 2008, Eydehavn fra aug 2008, Sandvikodden. *stykkgods over offentlig kai regnes i antall enheter og ikke per vekt. **Tallene fra private aktører er usikre og kan inneholde feil. 6

7 Utsikter fremover kommersiell havnedrift. Handel er driveren bak all vare og godstransport. Verdens handel er avhengig av flere forhold, bla finans og kreditt markedet og vekst/forbruk i de forskjellige markeder. Det er klare indikasjoner på at verdenshandelen er i kraftig fall, som et resultat av den globale finanskrise. Den offentlige delen av Arendal Havn startet opp i 2008, og det finnes derfor ikke historiske tall som kan benyttes til sammenligning. Det er imidlertid en nedgang i eksport, primært fra private havner. Importvolumene har imidlertid økt noe, hvilket har vært gunstig for den offentlige eide havnen. I forretningsplanen for Arendal havn Eydehavn (utarbeidet før finanskrise), er satsingen mot container segmentet redegjort for. Det har blitt arbeidet målbevisst med å markedsføre Eydehavn i perioden, men det har ikke lyktes å få etablert fast forbindelse i Containertransporten går markert ned i alle kjente deler av verden. Container skip legges i opplag, og enkelte rederier seiler skipene med redusert fart pga overkapasiteten i markedet. Aktuelle rederier og linjeagenter oppleves for tiden å være avventende, og det foreligger ingen konkrete tilsagn fra aktører om oppstart fra Eydehavn. Det har allikevel lyktes å markedsføre Eydehavn for mange aktører i den samme periode, hvilket vil være gunstig når markedet en gang snur. Det er uansett et krevende arbeid å få etablert en fast ruteforbindelse. Dagens volum, (antall containere) inn / ut av regionen, er på minimumsnivå for at et fast ukentlig skipsanløp skal være lønnsomt. Arendal havn har derfor bevisst senket prisene i havnen, for å gjøre regnestykket gunstigere og dermed lokke aktører til oppstart. Havnestyret har forventninger til at det totale volum, etter at et tilbud er etablert og innarbeidet, vil være tilstrekkelig til at en linje vil være lønnsom. Arendal havn vil i 2009 fokusere på offshore aktører, som skal levere til pågående prosjekter. Det er et mål å utføre mobilisering /demobilisering ut fra Eydehavn. Det skal også arbeides for å sikre ytterligere tørrbulk laster. Målet for Eydehavn ligger fast. Arendal havn, Eydehavn skal etableres som foretrukket regionalt logistikksenter innen 2015 ved å gi næringslivet et fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndteringskostnader, samtidig som miljøet spares ved at gods fraktes på skip. Arendal havn, Eydehavn skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby aktører tilrettelagt infrastruktur og håndteringsutstyr i tilknytning til kaifront. Inntjening i havnen er avhengig av antall anløp og godsomsetningen. For å få eksterne aktører til å satse på Eydehavn, er havnen avhengig av bedre veiforbindelse fra havneområdet til E 18. Havnens fremtid er derfor helt avhengig av den politiske vilje både lokalt og sentralt. Lokalt for å etablere ny trase utenom Eydehavn sentrum til Neskilen bru, og sentralt for at ny E 18 mellom Arendal og Tvedestrand skal få en trase og avkjøring som fremmer bruk av havnen. Lokalt har havnen blitt godt tatt imot. Den velvilje som havneetableringen er møtt med må ikke tas for gitt. Ingen havn eller næringsetablering kan ta ut sitt fulle potensial i strid med beboere i området. Den største trussel mot lokal velvilje er økt trafikk og eventuelle hendelser i trafikken. 7

8 Arendal Havn, arbeider tett med eiendomsselskapet Eydehavn Vekst AS. Industri eiendommene i området som skal utvikles i tilknytning til havnearealene, må primært tilgodese logistikk og transportintensive bedrifter som vil bruke havnen, og havnens tjenester. Arendal Gjestehavn: (største inntektsposter) Havneavgifter utgjør Leieinntekt bygninger utgjør Andre tjenester utgjør Antall båtovernattinger i Gjestehavnen var ca 4000 for Dette er på nivå med forrige sesong. Det har vært en økning i antall båter i gjestehavnen utenom høysesong. Det er investert i nytt kjøkkenutstyr i Restauranthuset, og det er klargjort for nytt strømanlegg til bryggene. Badehushagen ble oppgradert i 2008, og må ytterligere forskjønnes i Anlegget på Tyholmen utnyttes i dag maksimalt i høysesong med påfølgende stor slitasje. Det må planlegges med en utvidelse av bryggekapasiteten for at de som besøker Arendal også i årene fremover skal kunne tilbys plass. Arendal havn ser frem til ny reguleringsplan for området, og har bidradd i denne prosessen. Det er behov for flere og bedre toalett fasiliteter i gjestehavnen. En utvidelse av antall spiseplasser inne i restauranthuset må også prioriteres for at dette anlegget skal få utnyttet det fulle potensialet. De gamle gjestehavnsbrygger Den gamle gjestehavnen er pålagt fjernet etter endelig vedtak hos Fylkesmannen. Dette skyldes et mer en 10 år gammelt forhandlingsresultat, hvor Riksantikvaren i forbindelse med etablering av gjestehavnsbrygger på Kull lagertomten ønsket å bevare vannspeilet utenfor Det gamle rådhus. Det er et politisk flertall i Arendal bystyre som ønsker å beholde den kapasiteten for båtturistene som de gamle gjestehavns brygger utgjør. I påvente av en ny reguleringsplan for Rådhusgaten, har derfor Arendal havnestyre i samråd med bystyret valgt å ikke flytte de gamle gjestehavnsbryggene. Riksantikvaren har varslet fortsatt innsigelser dersom gamle gjestehavns brygger reguleres inn i ny plan. Flytebryggene i gamle gjestehavn trenger oppgradering, spesielt mooringene må nå verifiseres. Det bør derfor igjen vurderes om den gamle gjestehavnen skal samlokaliseres med den nye gjestehavnen, slik at en unngår å bruke midler på en oppgradering, dersom havnen allikevel må flyttes. 8

9 Pollen Småbåtplasser Inntekter fra småbåtplasser utgjør Det ble krevd avgift fra 1207 båtplasser. I tillegg er det inntil 74 plasser som har reduserte priser grunnet tinglyste rettighet eller lignende. Småbåthavnene utnyttes 100%. Det er 748 registrert på ventelister til båtplass i Arendal per Tallet øker daglig. Et overslag indikerer behov for ytterligere plasser på bysiden av Tromøysund, fra Tromøybroa til Strømbrua. Behov på Eydehavn, Hisøy og Tromøy kommer i tillegg. Det er igangsatt arbeider med tanke på å finne egnede lokasjoner til nye småbåthavner, og arbeidet med en Kommundelplan for Småbåter i Arendal kommune har blitt prioritert i Denne planen skal politisk behandles i 2009, og vil forhåpentligvis medføre intensivert utbygging av småbåtplasser i Arendal de kommende år. I 2008 ble det innført pliktig fremleie av leid båtplass, slik at kapasiteten utnyttes fullt ut. Pir 1 & 2 Mortenstø Vedlikeholdet må intensiveres i de fleste småbåthavnene, da det er et betydelig etterslep i flere av havnene. Prisene for leie av båtplass er vedtatt øket med 15% i 2009, men akselererende forfall, økte innkjøpspriser og vedlikeholdsmessig etterslep medfører også en forventet stor økning av fremtidige utgifter. Miljøstasjoner som er innført i de største småbåthavnene, er en suksess og tilbudet videreføres. Lyngørbrygga, Narestø Kommunebrygga Bekkevik 9

10 Kuviga Etablering av inntil 70 nye småplasser har i 2008 vært planlagt til Kuviga. Havnen har behov for bedre beskyttelse mot bølger og vind, og havnestyret har derfor ønsket å etablere en bølgebryter med båtplasser kun på innsiden av ny bølgebryter. Det faste utvalget for plansaker gikk dessverre og noe overraskende imot utvidelse av antall plasser i den offentlige småbåthavnen i Kuviga. Havnestyret er av den oppfatning at Kuviga er den best egnede lokasjonen sentralt i Arendal for en utvidet offentlig småbåthavn. KUVIGA: ca 110 eksisterende plasser. Ønske om bedre beskyttelse kombinert med nye båtplasser (Skissen er forenklet, og er kun ment som illustrasjon.) Havne og farvannslov: I medhold til Lov om Havner og Farvann paragraf 18, annet ledd, Forskrift om bruk av og orden i Arendal havnedistrikt 5-5, (1 august 2001), og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 2-3 og 2-4, skal Arendal Havnestyre gi begrunnede pålegg, avslag eller tillatelser til alle tiltak som tenkes gjennomført i havnedistriktets farvann og strandsoner. Saksbehandling knyttet til myndighetsutøvelsen etter havne og farvannslov varierer, men har en økende tendens. Arendal havnestyre vurderer å øke saksbehandlingskapasiteten og en mulig innføring av betaling til selvkost for denne tjenesten. Det er naturlig at dette samordnes med Arendal Kommune på administrativt nivå, før endelig beslutning tas. Arendal Havn har i samarbeid med andre havner fått utarbeidet en juridisk betenkning som omhandler dette, og vil vurdere å fremme slik sak for Bystyret i Brygger Mudring Sjøledning Andre tiltak Totalt * * tallet er ikke verifisert usikre data fra tidlig

11 Generelt: Arendal havn har flyttet sin kommersielle virksomhet til Eydehavn, og tror på en økning i den kommersielle havnedriften tiltross for dystre utsikter på verdensbasis. Virkningene av verdens finanskrise skaper usikkerhet med tanke på forventede volumer over Eydehavn. Det vil derfor fokuseres spesielt på offshore aktører i 2009, der aktiviteten fortsatt er høy. Utbygging av småbåtplasser må komme i Tilgjenglige båtplasser vil fremme Arendal som en attraktiv by å bo i. Gjestehavnen forventes i 2009 på nivå med 2008, men det kan ikke utelukkes en nedgang i besøkstallet, slik de fleste havner på Sørlandet opplevde i Havnen står foran store utfordringer også i 2009, og det må fortsatt investeres i teknisk utstyr. I 2009 bør det vedtas en kommunedelplan som gjør det mulig å få bygget flere småbåtplasser, og dermed gjøre vår skjærgård tilgjengelig for flere. Arendal Havnestyre Arendal 10 februar 2009 Vigdis S Thorbjørnsen Leder Vedlegg: Årsregnskap Arendal Havnevesen KF 11

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 2 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du finner: - værstasjon

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer