Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007."

Transkript

1 Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Kåre Myhren, Rune Hvass Meldt forfall: Nils Løge, Liv Marit Moland, Trond Knutsen, Erik Sørsdal, Cato Normann Protokoll sendes: Alle Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Kopi: Agderposten redaksjon. Arendals Tidene redaksjon. Innkallelse: Godkjent Dagsorden: Godkjent Protokoll sist møte 07 desember 2006: Godkjent. SAK 01/2007: SYKDOMSFORFALL HAVNESTYRETS LEDER Leder av Havnestyret ha meldt sykdomsforfall inntil videre. Det fremgår ikke av vedtektene for Arendal Havnevesen KF, hvordan havnestyret skal/bør forholde seg i slik situasjon. Vedtektene: 2-1: Valg og sammensetning: Havnestyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Arendal bystyret velger selv 4 av medlemmene med personlige varamedlemmer. Ett medlem skal ha være fast representant i Arendal driftsstyre. Bystyret velger selv leder og nestleder. Et medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte, jfr. Kommunelovens 65, punkt 3. Havnefogden kan ikke velges som medlem av havnestyret. Havnestyret velges for 4 år, og valget følger den kommunale valgperioden. For øvrig gjelder kommunelovens 66 for så vidt gjelder styremedlems rett til å tre ut av styret før valgperioden er over, og bystyrets myndighet til å foreta suppleringsvalg/ nyvalg. Havnestyrets nestleder overtar alle leders funksjoner og oppgaver, og fungerer som leder for den periode valgt leder har forfall. Arendal Havnestyre vil via Rådmannen informere Arendal Bystyre, om oppstått situasjon. Arendal Havnestyre vil, dersom valgt leders forfall blir langvarig, fremme sak for Arendal Bystyre om valg på ny nestleder. Varamann til styret vil, inntil videre, bli fast innkalt til Havnestyrets møter.

2 SAK 02/2007: REGNSKAPSTALL (FORELØPIG) 2006 Foreløpige regnskapstall for 2006 foreligger. Totalt regnskapsmessig overskudd er som planlegges overført til frie disposisjonsfond. (Budsjett 2006 legger til grunn overskudd på overført til disposisjonsfond) Følgende bemerkes til tallene: Ekstraordinære poster: - Moms kompensasjon 2006 settes til null. Beløpet utgjør overført til eier AK. Havns overskudd redusert tilsvarende (Havn er fra innordnet ordinært mva regime.) - Hjullaster betalt med Resultatet for 2006 er derfor noe bedre enn overskuddet alene viser. Størst økning på inntektssiden er det for ordinære havneinntekter, og tjenester knyttet til ordinær havnedrift. Overskudd ordinær havnedrift / leieinntekter ca kr Overskudd ordinær småbåt ca kr Overskudd gjestehavn ca kr Arendal Havnestyre tar tallene til etterretning og informasjon. Endelig behandling av regnskapet samt årsrapport vil følge senere. SAK 03/2007: HAVNE OG AVGIFTSREGULATIV ARENDAL HAVN 2007 Ref Havnelovens 23 første ledd. Arendal Havnestyre skal fastsette avgifter i Arendal Havnedistrikt Det er nå utarbeidet forslag til regulativ for avgifter og vederlag i Arendal Havnedistrikt. Vedlegg 1: Havneavgifter og vederlag for Arendal Havnedistrikt (Kommersiell havn.) Vedlegg 2: Prinsipp og prising av faste småbåtanlegg Det foreslås en mindre endring i prisen for overnatting i Gjestehavn for sesongen Havneadministrasjonen foreslår at overnatting i Arendal Gjestehavn fastsettes som følger: I perioden 15 juni til 15 august 2007 er prisen for overnatting i Arendal gjestehavn fastsatt som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett.

3 Følgende bemerkes: Vedlegg 1( kommersiell havn- Eydehavn) mangler enkelte forutsetninger for å kunne prise alle tjenestene riktig. Endringer til Regulativet vil derfor forkomme flere ganger ila Utleie av sentrumsarealer og bygninger holdes utenfor regulativet, da disse skal overføres til Kommunen ila Gjenværende utleie arealer/bygninger blir å fastsette til markedspris og omfattes ikke av regulativet. ORDINÆR HAVNEAVGIFT Arendal Havnestyre vedtar at avgifter og vederlag for Havnetjenester i Arendal Havnedistrikt skal være slik det fremgår av vedlegg 1: Havneavgifter og vederlag for Arendal Havnedistrikt Havnefogden delegeres myndighet å gjennomføre mindre endringer til prisregulativet. SMÅBÅTPLASSER Arendal Havnestyre vedtar at prinsippet for prising for leie av båtplass i kommunalt anlegg er per meter leid plass. Det gies et påslag for tilgang til strøm, vann og renovasjon dersom tilgjenglig i anlegget. Meterpris i kommunale anlegg med faste utriggere er fastsatt til kr 1100 for Vippeplass er fastsatt til kr 2000 og båtfeste til kr 900 per år. Tilgang til strøm koster 400 per år. Etablert renovasjon 150 per år og vann 50 per år. Havneadministrasjonen blir å informere leietagerne ved fakturering i 1.kvartal GJESTEHAVNA Arendal Havnestyre vedtar at i perioden 15 juni til 15 august 2007 er prisen for overnatting i Arendal gjestehavn fastsatt som følger: - Båter under 32 fot kr 200 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. - Båter over 32 fot kr 250 per døgn inkl vann, strøm, trådløst nett. SAK 04/2007: NY HAVNE OG FARVANNSLOV Fiskeridept. har sendt til høring Ny Havne og farvannslov. Verken Arendal Kommune som eier av havn, eller Arendal Havnevesen KF er på høringslisten. Arendal Havnevesen KF bør fremme eventuelle synspunkter gjennom Norsk Havneforbund. Arendal kommune anbefales å samordne eventuelle synspunkter via Aust-Agder fylkeskommune. Høringsfrist er 2 april Kort om foreslåtte endringer i loven: Klarere skille mellom kommersiell havnedrift, og forvaltningsmessig ansvar for farled og myndighetsutøvelse i Havnedistriktet. Kommersiell havn kan bli eget rettssubjekt. Kan organiseres som AS, IKS med både private og offentlige eiere. Målet er å profesjonalisere havnene som logistikknutepunkt i den nasjonale vareflyt

4 Nasjonalhavn begrepet styrkes. Målet er godskonsentrasjon, og å styrke sjøveistransport på bekostning av vei. Sikkerhet, miljø og effektivitet skal ha prioritet. Havnekassens særstilling er ikke konkludert, men det indikeres en overgang til Havnekapital som i større grad er knyttet til areal avsatt til havneformål. Avgifter vil forsvinne. Kommersiell havn vil måtte prise varer og tjenester i konkurranse med andre logistikknutepunkt. Særregler innføres ved avvikling av havn. Det skal fremdeles være mulig å innkreve farledsgebyr for å dekke utgifter relatert til merking og vedlikehold av farled. Kystverket vil få større tilsynsansvar med havn og havnedrift. Krav til eget Havnestyre kan forsvinne. Arendal Havnestyre er av den oppfatning at en revisjon av Havne og farvannsloven er betimelig og ønskelig. Lovforslagets retning, med et klarere skille mellom kommersiell havnedrift og forvaltning/myndighetsutøvelse i havnedistriktet, er i tråd med den utvikling som Arendal Havnestyre ønsker for Arendal Havn. Foreslått lovtekst hviler tungt på fremtidige forskrifter, som ikke foreligger, og derfor er umulige å kommentere eller vurdere. Arendal Havnestyre vil følge behandlingen og forarbeid til endelig lovtekst nøye, og kanalisere synspunkter gjennom Norsk Havneforbund. Havnestyret ber Rådmannen informere Arendal bystyret om det pågående arbeid med ny Havne og farvannslov. SAK 05/2007: ARENDAL HAVN - EYDEHAVN Arendal Havn- Eydehavn vil være på sakskartet for Arendal Havnestyre ved alle Havnestyremøter fremover, slik at nødvendige vedtak kan gjøres i tråd med vedtekter for Arendal Havnevesen KF. Oppstart kaibygging: - Det forventes igangsettelses tillatelse uke 6. - Manglende svar / saksbehandling hos SFT gjør at mudringsmasser må kjøres til nasjonalt deponi ved Langøya. - SKANSKA har etablert brakkerigg i området og startet forarbeider. - Informasjonsmøte avholdt på Eydehavn. Godt oppmøte, ingen innsigelser. - Møte med Statens vegvesen gjennomført 23 januar. Fortsatt dialog er viktig med tanke på ny veiforbindelse og fremtidig ny E-18. Havnestyret og Politikere i bystyret må på banen for å påvirke de politiske myndigheter vedr fremtidig vei. - Forarbeid og planlegging av Ny vei fra Neskilen til havne og industriområde er igangsatt og overtagelse av tomter til ny veitrase er på sakslisten for Arendal

5 driftsstyre. Arendal Havn: - Kontrakt med Nordic Crisis Management inngått for nytt planverk og handlingsplan for området. - Arendal Havn har tiltenkt Kåre Myhren rollen som sikkerhetsansvarlig. ( Såkalt PFSO- Port Facility Security Officer) Kursing er igangsatt. - AT Skog og Nymo vil bli invitert til et samarbeid om ISPS sikring. - På sikt vil også andre aktører ( Vindholmen, Pusnes, Krøgenes) måtte samordnes - Det vurderes om innkjøp av nødvendige havnekraner, Trucker, Reachstackers og flak kan leases på langvarige avtaler, heller enn kjøp. Det er ikke konkludert, og saken vil bli fremmet senere. - Markedsføring: Det må lages en markedsføringsplan og et opplegg for å promotere Arendal Havn- Eydehavn til potensielle aktører. Det anbefales at man avventer eventuelle markedsfremstøt til Kaifront og trinn 1 er nær ferdigstillelse. Det vil være viktig å kunne svare riktig og etterrettlig på bla. Spørsmål om vei og den totale fremdriften i området. Markedsfremstøt planlegges derfor ikke igangsatt før sommeren Arendal Havnestyre tar ovenforstående til etterretning. SAK 06/2007: ARENDAL GJESTEHAVN Arendal Gjestehavn er vedtatt oppgradert. Det er i budsjett for 2007 avsatt midler til oppgradering av fasilitetsbygg og resturantbygg. Det er undertegnet 5 års kontrakt med nye driftsansvarlige. Restaurantdelen skifter sannsynligvis navn til Raadhusgaten Restaurant. Etter en gjennomgang og igangsettelse av arbeider har det vist seg at følgende momenter er det ikke tatt høyde for i budsjettfremlegget: 1. Det mangler lovpålagt fettutskiller fra Restauranthus. 2. Det mangler nødvendig sikring av gass til bruk i restaurant. 3. Krav fra Mattilsyn vedr. Kjøkken 4. Fuktighet funnet i dusjanlegg/vegger fasilitetsbygg. 5. Nytt strøm og dataoppkobling i området. Arendal Havnestyre vedtar å fullføre oppgradering av Arendal Gjestehavn som skal drives ihht til gjeldene forskrifter og regler. ytterligere kr bevilges for å rette opp ovenfornevnte og uforutsette mangler i tillegg til summer vedtatt ifm budsjett Midlene trekkes fra opparbeidede og etablerte frie disposisjonsfondsmidler i Havnekassen.

6 SAK 07/2007: ELEKTRONISK MØTEINNKALLELSE OG SAKSFREMLEGG Arendal Havnevesen KF, går inn i en periode med stor aktivitet. Det er en betydelig mengde sakspapirer som Havnestyrets medlemmer må ha tilgang til. Det foreslås derfor at Arendal Havnestyre blir å foreta innkalling, saksfremlegg, møteprotokoller ol i elektronisk form i den utstrekning dette er teknisk mulig Hvis mulig, skal systemet som Arendal Kommune har for medlemmer av Arendal Bystyre / Arendal Driftsstyre brukes, og tilpasses Arendal Havnestyre. Arendal Havnestyre vedtar at innkalling, sakspapirer og protokoller skal overføres til elektronisk form. Dersom mulig skal Arendal Kommunes etablerte system brukes og tilpasses. Havnefogden blir delegert ansvaret for å legge til rette for overgangen. Eventuelle kostnader dekkes over drift. Under Eventuelt ble følgende saker debattert og vedtaksført: SAK 08/2007: MAKESKIFTEAVTALE OG MVA REFUSJON ARENDAL KOMMUNE ARENDAL HAVNEVESEN KF Bakgrunn for saken Det vises til henvendelse fra eier Arendal Kommune. For at eier Arendal Kommune skal få refundert riktig mva ifm bygging av ny kai på Eydehavn, må muligens inntekter for salg av arealer i sentrum, som omfattes av makeskifteavtalen inntektsføres hos Arendal Havn, og utgiftsføres som bygging av ny havn. Endelig fremgangsmåte avventes fra Arendal Kommune. Arendal Havnestyre vil selvfølgelig og så langt det er mulig bistå Arendal Kommune med at riktig mva refusjon under gjeldene lover og regler kan tilbakeføres eier. Dersom påkrevd vil Arendal Havn fremme de nødvendige budsjettendringsforslag for Arendal Bystyre.

7 SAK 09/2007: NY FLYTEBRYGGE PÅ TERNEHOLMEN Bakgrunn for saken Reguleringsplanen for Terneholmen området gir mulighet for ekstra flytebrygge. Arendal Havn ønsker å installere ny brygge med inntil 30 plasser. Ubrukt flytebrygge på Tangen vil bli flyttet til Terneholmen. Kostnader til å søke, flytte og sette nye mooringer er stipulert til kr Dersom anlegget er på plass før båtsesong, vil anlegget generere nok inntekter til å betjene utlegg. Arendal Havnestyre vedtar å søke om og klargjøre for ny flytebrygge på Terneholmen. Kostnader forbundet med søknadsprosessen tas over drift. Andre utlegg ved realisering vil dekkes av økt inntjening og tas over drift. SAK 10/2007: INSTALLERING AV WEB KAMERA I SONGEBUKT OG MORTENSTØ Det er utredet muligheter for webkamera løsninger i de største båthavner. Tilbudet vil gi sikrere plasser, bedre overvåkning og kontroll og vil kunne medføre at behovet for vakthold faller bort, eller reduseres. Webkamera løsningen har en installasjonskostnad, og en driftskostnad. For å fremstå som en foretrukket og attraktiv tilbyder av sikre båtplasser anbefales det å installere webkamera i de 2 største båthavnene. Installasjonskostnaden vil være ca for 2 stk kamera og driftsutgiftene vil beløpe seg til ca kr 3000 kr per måned. Vedtak Arendal Havnestyre vedtar å legge til rette for webkamera i Songebukt og Mortenstø. Tiltaket vil gi sikrere plasser og legge til rette for et bedre tilbud til våre kunder. Kostnader inntil kr for installasjon dekkes over drift. SAK 11/2007: MØTEPLAN FOR ARENDAL HAVNESTYRE Det foreslås følgende møteplan for Arendal Havnestyre 2007, samkjørt med Bystyremøter og Driftsstyremøter Februar: Torsdag 1ste Februar kl 1600 Mars: Tirsdag 13 Mars kl 1600 April: Tirsdag 17 April kl 1600 Mai Tirsdag 22 Mai kl 1600 Juni Tirsdag 19 juni kl 1600 August Torsdag 28 august kl Siste Havnestyre før valg. Oktober Tirsdag 23 kl Nytt havnestyre November 6-7 November. Kystverket- Seminar

8 Desember Fredag 14 Desember kl Avslutning før jul Møteplanen som skissert er planen for årets møter i Arendal Havnestyre. SAK 12/2007: SLETTA, KOLBJØRNSVIK Eier av Flytebrygge I Kolbjørnsvik ønsker å fjerne denne, og har sendt reg.plan for området til Arendal Kommune. Bortfall av inntil 30 plasser i området er svært problematisk, som har undedekning og stor etterspørsel. Arendal Havn bør derfor og hvis mulig søke å overta bryggen fra eier, og regulere denne inn slik at ankomst og adgang til bryggen skjer fra området Sletta som disponeres av Arendal Havnevesen KF. Kostnadene ved å overta bryggen er ikke ferdigforhandlet, og Havnefogden ber om fullmakt til å inngå avtale med eier å overta bryggen, og flytte denne. Arendal Havnestyre ser med bekymring på bortfallet av småbåtkapasitet i området Kolbjørnsvik. Arendal Havnestyre vil derfor ta sikte på å overta flytebryggen fra eier, og flytte adkomst / selve bryggen til området som Arendal havnevesen disponerer. Havnefogden skal søke å få bryggen regulert i Kommunens planverk, og gis fullmakt til å forhandle om overtagelse av bryggen med eier. Alternativt søkes å kjøpe ny. Midlene trekkes fra opparbeidede og etablerte frie disposisjonsfondsmidler i Havnekassen Møtet avsluttet Leder Havnestyret Medlem Medlem Ingrid Skårmo John Tellman Tjuslia Arne Bergersen Medlem Kåre Myhren Protokollfører Ruune Hvass

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 07 mars kl 1700 Havnekontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS Selskapskontroll av Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS - Porsgrunn kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 405 003 2013 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 for 1 Årsberetning 2011 Firma: Adresse: Org. form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr 970 541 012 Styringsform: Havnestyre (Havne- og farvannsloven 17) Arendal havn.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer