Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007."

Transkript

1 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 1 av 9 Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, Kristen Bjormyr, John Tellman Tjuslia, Knut Mørland, Jan Erland Olsen (vara for Åshild Haugland), Yngve Paulsen, Rune Hvass Forfall: Åshild Haugland. Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Protokoll legges på nett fredag 28 desember, med melding til lokal presse Protokoll forrige møte, godkjent og underskrevet. ( ref vedtekter 2-2) AGENDA: Til behandling under styremøte: Innkalling: Godkjent Dagsorden: Godkjent AGENDA: SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. SAK 49/2007: OFFISIELT ÅPNINGSARR. EYDEHAVN SOMMER SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER DRIFT OG KONTRAKT SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN SAK 53/2007: SØKNAD OM MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ KROSSEN, TROMØYA (1ste gangs behandling i havnestyret da Havnefogden er berørt av tiltaket.) SAK 55/2007: VURDERING AV BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV I ARENDAL HAVNEDISTRIKT. SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET SAK 57/2007: FORSLAG TIL LØSNING AV TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ 1

2 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 2 av 9 INFORMASJON TIL STYRET: - Havnekran: Status vedr kjøp. - Bold Monarch Stor NATO sjømilitær øvelse i distriktet sommeren med Arendal som week-end havn for mange skip fra mange nasjoner. - Hjullaster. Brukt innkjøpt Status :vesentlige utbedringskostnader - Pollen. Fremtidig bruk av og organisering av båter. Mulig flytting av større båter og fergekaier noe lengre ut. Saken skal diskuteres senere. - Sandvikodden godkjent av Kystverket for skipsanløp etter ISPS koden. SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. Ref vedtekter for Arendal Havnevesen KF 1-1: Arendal havnevesen skal være registrert i foretaksregisteret. Etter valget 2007 må endringer rapporteres til Brønnøysund. Arendal Havnestyre sender samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett (www.brreg.no.) til Brønnøysundregisteret etter endring av styrets sammensetning. Styrets medlemmer og vara må oppgi personalia og signere. Styret samlet skal ha signatur og havnefogd har Prokura. Dette skal gjenspeiles i endringsmeldingen. SAK 49/2007: OFFISIELL ÅPNING EYDEHAVN SOMMER 2008 Arendal Havn overtar kaifront og arealer og flytter byens kommersielle havnevirksomhet til Eydehavn sommeren Etableringen av Arendal Havn på Eydehavn sommeren 2008 er en betydelig hendelse lokalt og bør markeres. I samarbeid med Canal Street, og andre etablerte Eydehavns bedrifter vil historien, transformasjonen og Arendal Havns etablering på Eydehavn bli markert gjennom et folkelig arrangement, i eller ved havneområdet i siste del av juli Arendal havn kan, sammen med andre aktører, gi Canal Street garanti for usolgte billetter slik at arrangementet allerede nå kan sikres. Arendal Havn bør videre delta direkte i markedsføring og profilering av arrangementet, knyttet opp mot åpningsseremoni/konsert/arrangement i samarbeid med Canal Street.. Arendal Havnestyre vedtar å stille kr som garanti til arrangør for event. usolgte billetter ifm åpningsarrangement på Eydehavn. Arendal Havns egne gjester inngår i garantibeløpet. Beløpet ( ) dekkes over drift fra konto havn. Arendal Havnestyre vedtar å promotere og markedsføre åpningen av Arendal havn gjennom å avsette kr til markedsføring av åpningsarrangementet i nært samarbeid med arrangør. Beløpet (50 000) dekkes over drift fra konto havn. 2

3 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 3 av 9 SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 (Ref tidligere vedtak i sak 47/07 Møteplan første halvår 2008 som nedenfor gjengitt: Sted: Styrerommet Gjestehavna; Rådhusgaten 18 Tyholmen. Torsdag 10 januar kl Mandag 11 februar kl Mandag 3 mars kl kl Torsdag 10 april kl Mandag 05 mai kl Torsdag 12 juni kl SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER I DRIFTEN Arendal Gjestehavn er bygningsmessig vesentlig oppgradert sesongen Kontrakt med nye drivere inngått før sesongen Driften er evaluert og begge parter er enig i behovet for enkelte justeringer av konseptet. Kontrakten mellom partene, er svært detaljert, slik at det foreslås å lage helt ny kontrakt som reflekterer endringer vedr leie og drift i Arendal gjestehavn. Arendal Havnestyre vedtar å annullere gjeldene kontrakt med Rådhusbrygga Restaurant. Ny og omarbeidet kontrakt som gjenspeiler nødvendig endringer ved driften skal utarbeides. SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN Bakgrunn for saken Tidligere sak 00/3943, bystyret vedr eiendommer Arendal Havn og Arendal Kommune på Tyholmen. Arendal havn eier kaifront og inntil 4 meters bredde fra denne. Arendal Kommune eier bakenforliggende areal. Det er ikke foretatt formelle tinglysninger av eiendommer i tråd med vedtak i sak 00/3943, slik at deler av eiendommene fortsatt er tinglyst under Arendal Havnevesen. Ifm ferdigstillelse av Tyholmen hotell, skal Arendal Kommune tinglyse deler av disse arealene over til Tyholmen hotell. Saken er av mer formell karakter enn bortfall av faktisk disposisjonsrett. Arendal havnestyret delegerer til Havnefogden å signere for eiendomsoverdragelser og fremtidige endringer som naturlig følger av bystyrets vedtak i sak 00/3943 på Tyholmen og som initieres av Arendal Kommune. 3

4 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 4 av 9 SAK 53/2007: SØKNAD OM ETABLERING AV MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE I PERIODEN 15 MAI 15 AUGUST. Til sakens formelle behandling: Havnestyrets leder ba havnestyret vurdere hennes habilitet i sak 53/2007, og eventuelt vedta innhabilitet da hun også sitter som nestleder i styret for Hove drift og utviklingsselskap. Havnestyret vedtok med 4 mot 2 stemmer at havnestyrets leder i denne saken erklæres innhabil. Hove drift og utviklingsselskap AS søker på vegne av Flexitjenester AS om å få legge ut flytebrygger og etablere gjestehavn ved Hove camping. Et tilsvarende midlertidig anlegg ble tillatt oppført sommeren Dette anlegget fikk problemer med mooringsfestene under drift. Arendal Havnestyre er myndighet og skal avgjøre saken ihht Havne og farvannsloven 17, 2. Med tanke på de viktige verneinteressene som knytter seg til Hove området, anser havnestyret det som viktig at andre myndigheter får mulighet til å uttale seg om saken. Det anføres til saken: 1. Et midlertidig anlegg i sjø skal og kan i prinsippet godkjennes etter havne og farvannsloven. 2. Verneinteressene i Hove området er store slik at saken også bør oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling til uttalelse. Overnattende og besøkende båter kan ha påvirkning på det lokal miljøet. 3. Det er andre gang at anlegget søkes oppført. Dette gir grunn for å vurdere om anlegget får en karakter av permanent heller enn midlertidig, og også bør vurderes ihht Plan og bygningslov. Saken vil derfor oversendes Arendal kommune som planmyndighet. 4. Det tillegges ikke vekt ved behandling etter havne og farvannslov at anlegget er/kan være en konkurrent til Arendal Gjestehavn, som eies og drives av Arendal Havnevesen KF. 5. I en gjestehavn hvor mennesker sover om bord i tett fortøyde båter, bør det stilles strenge krav til f.eks brannsikkerhet og tilkomst for brannkorps. Direktoratet for sikkerhet og beredskap DSBhar utarbeidet retningslinjer for brannsikkerhet i gjestehavner. Disse administreres av brannsjefen lokalt, men er ikke et lovpålagt krav. Arendal Havnestyre er positive til etablering av en midlertidig gjestehavn på Hove, og den fysiske plasseringen kan tillates med hjemmel i Havne og farvannslovens 17, 2 ledd. Arendal havnestyre vil bla pga de sterke verne og friluftsinteressene i området, og det at anlegget nå søkes etablert for andre gang og fordi det må stilles høye krav til sikkerheten i en gjestehavn be Fylkesmann, Fylkeskommunen og Arendal Kommune om uttalelse i saken før en eventuell endelig godkjenning gis. Arendal havnestyre oversender derfor søknad til uttalelse/behandling hos Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen og Arendal Kommune for å sikre at tiltaket er i tråd med gjeldene lovverk og områdets spesielle verneinteresser. Arendal havnestyre pålegger havnefogden å bistå tiltakshaver i prosessen, der dette er naturlig, og så langt mulig forsikre at anlegget blir planlagt og evnt. installert og driftet på en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte. 4

5 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 5 av 9 SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ GNR 221, BNR 39 KROSSEN, TROMØYA. KARL THORE PEDERSEN. Til sakens formelle behandling: Havnefogden har informert havnestyret at nært familiemedlem er hjemmelshaver til naboeiendom og har båtplass som kan berøres av tiltaket. Havnefogd har normalt delegert vedtaksrett i slike saker men som begrunnet ovenfor er denne søknad behandlet av Arendal Havnestyre. Det er søkt om å anlegge båtbu i Klovebukt på Gnr 221, Bnr 39 på Krossen, Tromøy tilhørende Karl Thore Pedersen. Det er mottatt 2 naboprotester til tiltaket. Arendal Havnestyre fattet slik vedtak i saken: VEDRØRENDE SØKNAD, OPPFØRING AV BÅTBU, GNR 221, BNR 39 KLOVEBUKTA, KROSSEN, TROMØY, KARL THORE PEDERSEN ARENDAL HAVNEDISTRIKT, SJØKART NO 7. I medhold til Lov om Havner og Farvann paragraf 18, annet ledd, Forskrift om bruk av og orden i Arendal havnedistrikt 5-5 (gjeldende fra 1 august 2001) og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 2-3 og 2-4, skal Arendal Havnestyre gi begrunnede pålegg, avslag eller tillatelser til alle tiltak som tenkes gjennomført i havnedistriktets farvann og strandsoner. Denne saken er vedtatt av Arendal havnestyre i møte den 17 desember 2007, sak 54/2007. Havnefogden som normalt har delegert vedtaksmyndighet for utbygningssaker, har informert havnestyret at han er direkte berørt av tiltaket ved å disponere tinglyst brygge og båtplass i samme området. 1ste gangs behandling er derfor gjort av et samlet Havnestyre. En tillatelse eller avslag etter havne-og farvannsloven hjemler ingen automatisk godkjennelse eller avslag etter plan og bygningsloven, eller annet relevant lovverk dersom tiltaket krever slik godkjennelse. Ansvarlig søker må forvisse seg om at arbeidet, tiltaket eller anlegget også er godkjent av andre relevante myndigheter og annet relevant lovverk før arbeidet igangsettes. Avgjørelse Arendal Havnestyre gir tillatelse til oppføring av sjøbod innerst i Klove, slik det fremgår av søknad med hjemmel i havne og farvannsloven 17 andre ledd. Forutsetninger Tiltaket tillates under forutsetning av at tinglyste rettigheter til båtplass i området ikke forringes, endres eller omarrangeres uten rettighethavernes samtykke. Arendal havnestyre påpeker at bukten er for grunn og innløpet for trangt til båter større enn jollestørrelse. Større båter kan ikke ankomme sjøveien, medmindre det foretas mudring og sprengning. Det er ikke søkt om og heller ikke gitt tillatelse til slike arbeider. Begrunnelse Båtbua vil ikke være til hinder eller fare for båttrafikken i området. Båtbua i seg selv, vil ikke hindre bruk av allerede etablerte båtplasser, tinglyste rettigheter eller hindre allmennhetens bruk. Det fremgår ikke av søknad hvordan tiltakshaver har tenkt å frakte båter til båtbua gjennom bukten og forbi etablerte båtplasser men dette er i seg selv ikke grunn til å avslå tiltaket etter havne og farvannslov. 5

6 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 6 av 9 Det er innkommet naboprotester fra hhv: Anne Karin B. og Jan D. Kittilsen: Båthuset vil også så langt vi kan forstå skape problemer for de båtplasser som allerede finnes i Klove hvorav flere er tinglyste. Vi kan heller ikke se at adkomstmulighetene med båt til båthuset, slik det nå er vist, er til stede for større båter enn robåter. Stiller derfor spørsmål om behovet for et slikt tiltak på det aktuelle stedet. Og Hanne og Therese Kiserud Ut fra tegningene ser det ut til at det aktuelle bygget vil hindre oss i å kunne ta opp og sette ut båter i bukten. Da utløpet fra bukten hvor båthuset er tenkt plassert begrenser størrelsen på båter til ca 15 fot, blir enden av bukten ( her er det kun en slakk stigning til veinivå) brukt til manuelt å ta opp og sette ut båter. Havnestyret har vurdert de argumenter som fremføres, men båthusets plassering hindrer ikke den fortøyning og det fortøyningsarrangement som er etablert i bukten. Adkomst mulighetene med båt til båthuset er begrenset, spesielt gjennom bukten. Det er i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag til å nekte oppføring etter havne og farvannslov. Båt kan f.eks lovlig fraktes langs vei til båthuset. Det er gode og alternative utsettingspunkter for båteiere i bukten, båthuset vil derfor ikke hindre slik aktivitet i området. Klageadgang: En eventuell klage på avgjørelsene eller behandlingen etter havne og farvannsloven skal rettes til Arendal Havnestyre innen rimelig tid. Dersom Arendal havnestyre finner å opprettholde sitt vedtaket, vil saken bli oversendt til Kystverket hovedkontoret for endelig behandling. SAK 55/2007: BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV. Arendal Havnestyre er myndighet og skal behandle og fatte vedtak etter havne og farvannslov for alle tiltak i eller ved havnedistriktets sjøarealer og strandsoner. Saksbehandlingen er tidkrevende og saksmengden øker kraftig. (2006: 42 saker / 2007: 115 saker) I flere tilfeller kan saker kun avgjøres etter befaring. Arendal Havnestyre ønsker derfor å vurdere mulighetene for å innføre kostprisbetaling for saksbehandling etter havne og farvannslov. Formålet er å sikre en forsvarlig saksbehandling innen rimelig tid, ved at det avsettes tilstrekkelige ressurser til saksbehandlingen. Kostnadene bør søkes inndekket gjennom brukerbetaling til kostpris. Det vil være avgjørende at dette koordineres med Arendal Kommune, og aller helst administreres samlet. Eventuell innføring av brukerbetaling må hjemles i lov eller vedtak, og vil sannsynlig kreve vedtektsendringer for Arendal Havnevesen KF og må derfor forberedes som egen sak til bystyret. Arendal havnestyre viser til økende saksmengde knyttet til myndighetsutøvelse etter havne og farvannslov og fastslår at det er behov for mer ressurser til saksbehandling. Havnestyrets medlemmer vil diskutere med egne partier i bystyret, og utrede muligheten for innføring av 6

7 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 7 av 9 brukerbetaling, alternativt andre kompensasjonsmåter for å sikre nok ressurser og styrke saksbehandlingen. Havneadministrasjonen skal samtidig undersøke med andre byer om slik betaling er innført eller vurderes innført andre steder. Endelig vedtak i saken gjøres senere SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET OG HØRING OM NYE SATSER FOR KYSTGEBYR Kystverket kan ihht til forskrift innkreve årlig avgift fra alle ISPS godkjente havneterminaler. For 2007 er avgiften satt til kr per terminal, uten differensiering for antall anløp eller godsomsetning. De fleste havner i Norge er sterkt uenig i at denne avgiften pålegges, og prinsippet med at Staten (gjennom Kystverket) fakturerer Kommuner og havner for sikringstiltak som staten innfører gjennom lov er prinsipielt uheldig og uforståelig. Det er urimelig at det ikke differensieres avhengig av antall anløp eller havnens omsetning. Dette rammer naturlig de minste havnene og terminalene svært hardt. Avgiften er derfor i direkte motsetning til det uttalte politiske mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og en mer helhetlig og miljøvennlig gods og vare transport. Det er uheldig og underlig at Kystverket gjennom innføring og innkreving av disse gebyrer ikke bare fremstår som det størst faktiske hinderet for å overføre mer gods til sjø, men faktisk sterkt medvirker til den stikk motsatte utviklingen. Kystverket har videre oversendt per brev datert 30 oktober 2007 forslag til nye gebyrsatser for Uten å gå inn på de detaljerte utregninger som legges til grunn, finner Arendal havnestyre det vanskelig å forstå at Kystverket kompenserer synkende trafikk med økte gebyrer for at Kystverkets budsjett skal balansere. Det er det totale avgiftsnivået for sjøfrakt, hvorav Kystverkets avgifter utgjør en vesentlig del, som er avgjørende for å få overført mer gods fra vei til sjø. Kystverkets gebyrer og avgifter må ned og synkende trafikk må møtes med kostnadsreduserende tiltak, ikke økning i gebyrer. Arendal havnestyre henstiller til Kystverket om å trekke forslaget til nye gebyrsatser for 2008, og gjennomføre nødvendige kostnads reduserende tiltak som kan stimulere til økt godsmengde fra vei til sjø. Forslaget er i direkte motsetning til det uttalte politisk mål om mer miljøvennlig transport. Arendal havnestyre oppfordrer Kystverket til å foreta en grundig gjennomgang av avgiftsnivået for ISPS. Avgiften vil ha som konsekvens at mindre terminaler ikke kan drives økonomisk forsvarlig, og bli nedlagt. Havner og terminaler er en forutsetning for å oppnå mer gods overført fra vei til sjø. SAK 57/2007: TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ Se tidligere sak no 37 /07, hvor Arendal Havnestyre fattet følgende vedtak: Arendal Havnestyre viser til rettsboken av 19 mai 1976 der retten til vederlagsfri båtplass i det kommunale anlegget er beskrevet. Denne rettigheten bestrides ikke av Arendal havnestyre. Arendal Havnestyre er av den oppfatning at rettsboken og skjønnsforutsetningene ikke hjemler vederlagsfrihet for leietagerne, utover betaling av leie for selve båtplassen. Det er heller ikke rimelig at rettighetshaverne skal kunne reservere seg fra reglement eller tjenester 7

8 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 8 av 9 som er innført av havnestyret gjennom lovlig fattede vedtak. Det vil raskt medføre en uholdbar situasjon i småbåthavnene, dersom enkeltbrukere kan påberope seg å stå over reglementet eller avstå fra å betale for de tjenester som forbrukes i havnen, eller er gjort tilgjenglige med tanke på sikkerhet og servicenivå. Arendal Havnestyre vil derfor oppfordre alle til å solidarisk betale for de tjenester som forbrukes i havnen og samtidig bidra til at disse utgiftene holdes på lavest mulig nivå. Omkostningene ved å inndrive beløpet rettslig gjennom forliksklage står ikke i forhold til beløpenes størrelse. Dersom betalingsoppfordring ikke følges, vil Arendal Havnestyre innhente juridiske vurderinger. Når disse foreligger vil Havnestyret endelig vedta eventuelle rettslige skritt med tanke på å inndrive beløpet. Arendal Havnestyre vil i perioden frem mot rettskraftig dom vurdere å merke de båtplasser som ikke solidarisk betaler for tjenester.. Det er nå innhentet juridisk vurdering slik vedtaket forutsatte. Denne vurderingen konkluderer med at det ikke er en uomtvistelig rett for Arendal Havn til å pålegge rettighetstagerne etter rettsboken å betale for tjenester som er tilgjenglige, dersom de ikke selv er villig eller ønsker det. ref :Juridisk vurdering fra jurist Roald Solberg-Jacobsen. Arendal Havnestyre vedtar å ikke inndrive beløp knyttet til driftsmessige utgifter for 9 rettighetshavere til det kommunale anlegget i Mortenstø. De av rettighetsinnehaverne som har innebetalt (600kr) vil dersom de ønsker få refundert sine utlegg, med mindre de frivillig ønsker å benytte seg av tjenestene. De 9 rettighetsinnehavere skal tilskrives og tilbys å delta frivillig og dermed kunne benytte strøm, vann og elektrisitet mot en årlig avgift på 600kr. De som ikke ønsker å benytte disse tjenester må allikevel erkjenne at bruken av plassene er forpliktet av det til enhver tid gjeldene reglement for småbåthavnene slik det klart fremgår av den innhentede juridiske betenkning, og som har vært etterspurt fra Arendal Havn. Arendal Havnestyre legger til grunn at de rettighetsinnehaverne og evnt fremleiere som ikke ønsker å benytte seg av tjenestene (vann, strøm eller andre tjenester) også faktisk avstår fra å benytte tjenestene, og påføre andre leietagere økte utgifter. Båtplassene vil bli merket i tråd med ovenstående, slik at det ikke skal være noen tvil om at disse tjenestene ikke er tilgjengelige for disse båtplassene. Andre tjenester (uavhengig av om disse krever betaling eller ikke ) og som i fremtiden blir å innføre i havnen, (f.eks web kamera overvåkning, parkeringstillatelser oa) vil ikke bli pålagt eller tilbudt rettighetshavere som ikke deltar frivillig. Vannposter, strømpåler og lys vil på sikt bli omarrangert og bli fysisk plassert tilknyttet områder og plasser som betaler for tjenestene. Arendal havnestyre kan være villig til, under sterk tvil, å akseptere å kompensere for et mindre beløp til saksomkostninger for de 2 rettighetshavere som har benyttet advokat. Arendal havnestyre påpeker at det fra havneadministrasjonen sin side har vært invitert og gjort forsøk på å få til oppklarende møter som på et langt tidligere tidspunkt kunne ha avgjort saken og spart kostnader. 8

9 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 9 av 9 Medlemmer av Arendal Havnestyre bekrefter med sin underskrift at protokollen som ført gjenspeiler det som ble diskutert og vedtatt på møte den 21 desember Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi Knut Mørland Leder Nestleder medlem..... Medlem Medlem Medlem John Tellman Tjuslia J E Olsen(vara Å Haugland) Yngve Paulsen.. Medlem Kristen Bjormyr Protokollfører Rune Hvass Havnefogd 9

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK Protokoll no 7 13 aug08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 13 august 2008. Møte no 7 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-1900 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Protokoll no 1 10jan2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi,, John Tellman Tjuslia, Åshild Haugland,

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Kåre Myhren, Rune Hvass Meldt forfall: Nils Løge, Liv Marit Moland, Trond Knutsen, Erik Sørsdal,

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Protokoll møte no 3 17 april 2007.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen,, Nils Løge, Cato Normann, Eirik

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007 for ARENDAL HAVNEVESEN KF Årsberetning 2007 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: Rådhusgaten18, Arendal Gjestehavn Org.form Kommunalt Foretak

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 for 1 Årsberetning 2011 Firma: Adresse: Org. form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr 970 541 012 Styringsform: Havnestyre (Havne- og farvannsloven 17) Arendal havn.

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR PLANUTVALGET DEN 20.09.2006 Saksnummer

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe:2011/9659-11 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Trond Fjeseth - avklaringer vedr. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 07 mars kl 1700 Havnekontoret

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Stærk & Co. a.s. Havnegt. 1 4836 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2009/210/19/84/363 Jørgen Ubisch, 371 99 561 29.01.2010

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/551-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 30.10.2009 Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH)

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) Kapittel : Etablering, rettigheter og plikter - Organisasjonsform Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt.

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt. Byggesaksutvalget 31.08.11 sak 10/11 vedlegg 5 Øystein Stokkeland Alveveien 35 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 10.12.2010 Deres ref.: Vår ref : 200703565-7 Saksbehandler: Grethe Svihus Arkivkode : O: :

Detaljer