Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007."

Transkript

1 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 1 av 9 Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, Kristen Bjormyr, John Tellman Tjuslia, Knut Mørland, Jan Erland Olsen (vara for Åshild Haugland), Yngve Paulsen, Rune Hvass Forfall: Åshild Haugland. Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Protokoll legges på nett fredag 28 desember, med melding til lokal presse Protokoll forrige møte, godkjent og underskrevet. ( ref vedtekter 2-2) AGENDA: Til behandling under styremøte: Innkalling: Godkjent Dagsorden: Godkjent AGENDA: SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. SAK 49/2007: OFFISIELT ÅPNINGSARR. EYDEHAVN SOMMER SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER DRIFT OG KONTRAKT SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN SAK 53/2007: SØKNAD OM MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ KROSSEN, TROMØYA (1ste gangs behandling i havnestyret da Havnefogden er berørt av tiltaket.) SAK 55/2007: VURDERING AV BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV I ARENDAL HAVNEDISTRIKT. SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET SAK 57/2007: FORSLAG TIL LØSNING AV TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ 1

2 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 2 av 9 INFORMASJON TIL STYRET: - Havnekran: Status vedr kjøp. - Bold Monarch Stor NATO sjømilitær øvelse i distriktet sommeren med Arendal som week-end havn for mange skip fra mange nasjoner. - Hjullaster. Brukt innkjøpt Status :vesentlige utbedringskostnader - Pollen. Fremtidig bruk av og organisering av båter. Mulig flytting av større båter og fergekaier noe lengre ut. Saken skal diskuteres senere. - Sandvikodden godkjent av Kystverket for skipsanløp etter ISPS koden. SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. Ref vedtekter for Arendal Havnevesen KF 1-1: Arendal havnevesen skal være registrert i foretaksregisteret. Etter valget 2007 må endringer rapporteres til Brønnøysund. Arendal Havnestyre sender samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett (www.brreg.no.) til Brønnøysundregisteret etter endring av styrets sammensetning. Styrets medlemmer og vara må oppgi personalia og signere. Styret samlet skal ha signatur og havnefogd har Prokura. Dette skal gjenspeiles i endringsmeldingen. SAK 49/2007: OFFISIELL ÅPNING EYDEHAVN SOMMER 2008 Arendal Havn overtar kaifront og arealer og flytter byens kommersielle havnevirksomhet til Eydehavn sommeren Etableringen av Arendal Havn på Eydehavn sommeren 2008 er en betydelig hendelse lokalt og bør markeres. I samarbeid med Canal Street, og andre etablerte Eydehavns bedrifter vil historien, transformasjonen og Arendal Havns etablering på Eydehavn bli markert gjennom et folkelig arrangement, i eller ved havneområdet i siste del av juli Arendal havn kan, sammen med andre aktører, gi Canal Street garanti for usolgte billetter slik at arrangementet allerede nå kan sikres. Arendal Havn bør videre delta direkte i markedsføring og profilering av arrangementet, knyttet opp mot åpningsseremoni/konsert/arrangement i samarbeid med Canal Street.. Arendal Havnestyre vedtar å stille kr som garanti til arrangør for event. usolgte billetter ifm åpningsarrangement på Eydehavn. Arendal Havns egne gjester inngår i garantibeløpet. Beløpet ( ) dekkes over drift fra konto havn. Arendal Havnestyre vedtar å promotere og markedsføre åpningen av Arendal havn gjennom å avsette kr til markedsføring av åpningsarrangementet i nært samarbeid med arrangør. Beløpet (50 000) dekkes over drift fra konto havn. 2

3 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 3 av 9 SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 (Ref tidligere vedtak i sak 47/07 Møteplan første halvår 2008 som nedenfor gjengitt: Sted: Styrerommet Gjestehavna; Rådhusgaten 18 Tyholmen. Torsdag 10 januar kl Mandag 11 februar kl Mandag 3 mars kl kl Torsdag 10 april kl Mandag 05 mai kl Torsdag 12 juni kl SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER I DRIFTEN Arendal Gjestehavn er bygningsmessig vesentlig oppgradert sesongen Kontrakt med nye drivere inngått før sesongen Driften er evaluert og begge parter er enig i behovet for enkelte justeringer av konseptet. Kontrakten mellom partene, er svært detaljert, slik at det foreslås å lage helt ny kontrakt som reflekterer endringer vedr leie og drift i Arendal gjestehavn. Arendal Havnestyre vedtar å annullere gjeldene kontrakt med Rådhusbrygga Restaurant. Ny og omarbeidet kontrakt som gjenspeiler nødvendig endringer ved driften skal utarbeides. SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN Bakgrunn for saken Tidligere sak 00/3943, bystyret vedr eiendommer Arendal Havn og Arendal Kommune på Tyholmen. Arendal havn eier kaifront og inntil 4 meters bredde fra denne. Arendal Kommune eier bakenforliggende areal. Det er ikke foretatt formelle tinglysninger av eiendommer i tråd med vedtak i sak 00/3943, slik at deler av eiendommene fortsatt er tinglyst under Arendal Havnevesen. Ifm ferdigstillelse av Tyholmen hotell, skal Arendal Kommune tinglyse deler av disse arealene over til Tyholmen hotell. Saken er av mer formell karakter enn bortfall av faktisk disposisjonsrett. Arendal havnestyret delegerer til Havnefogden å signere for eiendomsoverdragelser og fremtidige endringer som naturlig følger av bystyrets vedtak i sak 00/3943 på Tyholmen og som initieres av Arendal Kommune. 3

4 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 4 av 9 SAK 53/2007: SØKNAD OM ETABLERING AV MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE I PERIODEN 15 MAI 15 AUGUST. Til sakens formelle behandling: Havnestyrets leder ba havnestyret vurdere hennes habilitet i sak 53/2007, og eventuelt vedta innhabilitet da hun også sitter som nestleder i styret for Hove drift og utviklingsselskap. Havnestyret vedtok med 4 mot 2 stemmer at havnestyrets leder i denne saken erklæres innhabil. Hove drift og utviklingsselskap AS søker på vegne av Flexitjenester AS om å få legge ut flytebrygger og etablere gjestehavn ved Hove camping. Et tilsvarende midlertidig anlegg ble tillatt oppført sommeren Dette anlegget fikk problemer med mooringsfestene under drift. Arendal Havnestyre er myndighet og skal avgjøre saken ihht Havne og farvannsloven 17, 2. Med tanke på de viktige verneinteressene som knytter seg til Hove området, anser havnestyret det som viktig at andre myndigheter får mulighet til å uttale seg om saken. Det anføres til saken: 1. Et midlertidig anlegg i sjø skal og kan i prinsippet godkjennes etter havne og farvannsloven. 2. Verneinteressene i Hove området er store slik at saken også bør oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling til uttalelse. Overnattende og besøkende båter kan ha påvirkning på det lokal miljøet. 3. Det er andre gang at anlegget søkes oppført. Dette gir grunn for å vurdere om anlegget får en karakter av permanent heller enn midlertidig, og også bør vurderes ihht Plan og bygningslov. Saken vil derfor oversendes Arendal kommune som planmyndighet. 4. Det tillegges ikke vekt ved behandling etter havne og farvannslov at anlegget er/kan være en konkurrent til Arendal Gjestehavn, som eies og drives av Arendal Havnevesen KF. 5. I en gjestehavn hvor mennesker sover om bord i tett fortøyde båter, bør det stilles strenge krav til f.eks brannsikkerhet og tilkomst for brannkorps. Direktoratet for sikkerhet og beredskap DSBhar utarbeidet retningslinjer for brannsikkerhet i gjestehavner. Disse administreres av brannsjefen lokalt, men er ikke et lovpålagt krav. Arendal Havnestyre er positive til etablering av en midlertidig gjestehavn på Hove, og den fysiske plasseringen kan tillates med hjemmel i Havne og farvannslovens 17, 2 ledd. Arendal havnestyre vil bla pga de sterke verne og friluftsinteressene i området, og det at anlegget nå søkes etablert for andre gang og fordi det må stilles høye krav til sikkerheten i en gjestehavn be Fylkesmann, Fylkeskommunen og Arendal Kommune om uttalelse i saken før en eventuell endelig godkjenning gis. Arendal havnestyre oversender derfor søknad til uttalelse/behandling hos Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen og Arendal Kommune for å sikre at tiltaket er i tråd med gjeldene lovverk og områdets spesielle verneinteresser. Arendal havnestyre pålegger havnefogden å bistå tiltakshaver i prosessen, der dette er naturlig, og så langt mulig forsikre at anlegget blir planlagt og evnt. installert og driftet på en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte. 4

5 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 5 av 9 SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ GNR 221, BNR 39 KROSSEN, TROMØYA. KARL THORE PEDERSEN. Til sakens formelle behandling: Havnefogden har informert havnestyret at nært familiemedlem er hjemmelshaver til naboeiendom og har båtplass som kan berøres av tiltaket. Havnefogd har normalt delegert vedtaksrett i slike saker men som begrunnet ovenfor er denne søknad behandlet av Arendal Havnestyre. Det er søkt om å anlegge båtbu i Klovebukt på Gnr 221, Bnr 39 på Krossen, Tromøy tilhørende Karl Thore Pedersen. Det er mottatt 2 naboprotester til tiltaket. Arendal Havnestyre fattet slik vedtak i saken: VEDRØRENDE SØKNAD, OPPFØRING AV BÅTBU, GNR 221, BNR 39 KLOVEBUKTA, KROSSEN, TROMØY, KARL THORE PEDERSEN ARENDAL HAVNEDISTRIKT, SJØKART NO 7. I medhold til Lov om Havner og Farvann paragraf 18, annet ledd, Forskrift om bruk av og orden i Arendal havnedistrikt 5-5 (gjeldende fra 1 august 2001) og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 2-3 og 2-4, skal Arendal Havnestyre gi begrunnede pålegg, avslag eller tillatelser til alle tiltak som tenkes gjennomført i havnedistriktets farvann og strandsoner. Denne saken er vedtatt av Arendal havnestyre i møte den 17 desember 2007, sak 54/2007. Havnefogden som normalt har delegert vedtaksmyndighet for utbygningssaker, har informert havnestyret at han er direkte berørt av tiltaket ved å disponere tinglyst brygge og båtplass i samme området. 1ste gangs behandling er derfor gjort av et samlet Havnestyre. En tillatelse eller avslag etter havne-og farvannsloven hjemler ingen automatisk godkjennelse eller avslag etter plan og bygningsloven, eller annet relevant lovverk dersom tiltaket krever slik godkjennelse. Ansvarlig søker må forvisse seg om at arbeidet, tiltaket eller anlegget også er godkjent av andre relevante myndigheter og annet relevant lovverk før arbeidet igangsettes. Avgjørelse Arendal Havnestyre gir tillatelse til oppføring av sjøbod innerst i Klove, slik det fremgår av søknad med hjemmel i havne og farvannsloven 17 andre ledd. Forutsetninger Tiltaket tillates under forutsetning av at tinglyste rettigheter til båtplass i området ikke forringes, endres eller omarrangeres uten rettighethavernes samtykke. Arendal havnestyre påpeker at bukten er for grunn og innløpet for trangt til båter større enn jollestørrelse. Større båter kan ikke ankomme sjøveien, medmindre det foretas mudring og sprengning. Det er ikke søkt om og heller ikke gitt tillatelse til slike arbeider. Begrunnelse Båtbua vil ikke være til hinder eller fare for båttrafikken i området. Båtbua i seg selv, vil ikke hindre bruk av allerede etablerte båtplasser, tinglyste rettigheter eller hindre allmennhetens bruk. Det fremgår ikke av søknad hvordan tiltakshaver har tenkt å frakte båter til båtbua gjennom bukten og forbi etablerte båtplasser men dette er i seg selv ikke grunn til å avslå tiltaket etter havne og farvannslov. 5

6 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 6 av 9 Det er innkommet naboprotester fra hhv: Anne Karin B. og Jan D. Kittilsen: Båthuset vil også så langt vi kan forstå skape problemer for de båtplasser som allerede finnes i Klove hvorav flere er tinglyste. Vi kan heller ikke se at adkomstmulighetene med båt til båthuset, slik det nå er vist, er til stede for større båter enn robåter. Stiller derfor spørsmål om behovet for et slikt tiltak på det aktuelle stedet. Og Hanne og Therese Kiserud Ut fra tegningene ser det ut til at det aktuelle bygget vil hindre oss i å kunne ta opp og sette ut båter i bukten. Da utløpet fra bukten hvor båthuset er tenkt plassert begrenser størrelsen på båter til ca 15 fot, blir enden av bukten ( her er det kun en slakk stigning til veinivå) brukt til manuelt å ta opp og sette ut båter. Havnestyret har vurdert de argumenter som fremføres, men båthusets plassering hindrer ikke den fortøyning og det fortøyningsarrangement som er etablert i bukten. Adkomst mulighetene med båt til båthuset er begrenset, spesielt gjennom bukten. Det er i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag til å nekte oppføring etter havne og farvannslov. Båt kan f.eks lovlig fraktes langs vei til båthuset. Det er gode og alternative utsettingspunkter for båteiere i bukten, båthuset vil derfor ikke hindre slik aktivitet i området. Klageadgang: En eventuell klage på avgjørelsene eller behandlingen etter havne og farvannsloven skal rettes til Arendal Havnestyre innen rimelig tid. Dersom Arendal havnestyre finner å opprettholde sitt vedtaket, vil saken bli oversendt til Kystverket hovedkontoret for endelig behandling. SAK 55/2007: BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV. Arendal Havnestyre er myndighet og skal behandle og fatte vedtak etter havne og farvannslov for alle tiltak i eller ved havnedistriktets sjøarealer og strandsoner. Saksbehandlingen er tidkrevende og saksmengden øker kraftig. (2006: 42 saker / 2007: 115 saker) I flere tilfeller kan saker kun avgjøres etter befaring. Arendal Havnestyre ønsker derfor å vurdere mulighetene for å innføre kostprisbetaling for saksbehandling etter havne og farvannslov. Formålet er å sikre en forsvarlig saksbehandling innen rimelig tid, ved at det avsettes tilstrekkelige ressurser til saksbehandlingen. Kostnadene bør søkes inndekket gjennom brukerbetaling til kostpris. Det vil være avgjørende at dette koordineres med Arendal Kommune, og aller helst administreres samlet. Eventuell innføring av brukerbetaling må hjemles i lov eller vedtak, og vil sannsynlig kreve vedtektsendringer for Arendal Havnevesen KF og må derfor forberedes som egen sak til bystyret. Arendal havnestyre viser til økende saksmengde knyttet til myndighetsutøvelse etter havne og farvannslov og fastslår at det er behov for mer ressurser til saksbehandling. Havnestyrets medlemmer vil diskutere med egne partier i bystyret, og utrede muligheten for innføring av 6

7 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 7 av 9 brukerbetaling, alternativt andre kompensasjonsmåter for å sikre nok ressurser og styrke saksbehandlingen. Havneadministrasjonen skal samtidig undersøke med andre byer om slik betaling er innført eller vurderes innført andre steder. Endelig vedtak i saken gjøres senere SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET OG HØRING OM NYE SATSER FOR KYSTGEBYR Kystverket kan ihht til forskrift innkreve årlig avgift fra alle ISPS godkjente havneterminaler. For 2007 er avgiften satt til kr per terminal, uten differensiering for antall anløp eller godsomsetning. De fleste havner i Norge er sterkt uenig i at denne avgiften pålegges, og prinsippet med at Staten (gjennom Kystverket) fakturerer Kommuner og havner for sikringstiltak som staten innfører gjennom lov er prinsipielt uheldig og uforståelig. Det er urimelig at det ikke differensieres avhengig av antall anløp eller havnens omsetning. Dette rammer naturlig de minste havnene og terminalene svært hardt. Avgiften er derfor i direkte motsetning til det uttalte politiske mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og en mer helhetlig og miljøvennlig gods og vare transport. Det er uheldig og underlig at Kystverket gjennom innføring og innkreving av disse gebyrer ikke bare fremstår som det størst faktiske hinderet for å overføre mer gods til sjø, men faktisk sterkt medvirker til den stikk motsatte utviklingen. Kystverket har videre oversendt per brev datert 30 oktober 2007 forslag til nye gebyrsatser for Uten å gå inn på de detaljerte utregninger som legges til grunn, finner Arendal havnestyre det vanskelig å forstå at Kystverket kompenserer synkende trafikk med økte gebyrer for at Kystverkets budsjett skal balansere. Det er det totale avgiftsnivået for sjøfrakt, hvorav Kystverkets avgifter utgjør en vesentlig del, som er avgjørende for å få overført mer gods fra vei til sjø. Kystverkets gebyrer og avgifter må ned og synkende trafikk må møtes med kostnadsreduserende tiltak, ikke økning i gebyrer. Arendal havnestyre henstiller til Kystverket om å trekke forslaget til nye gebyrsatser for 2008, og gjennomføre nødvendige kostnads reduserende tiltak som kan stimulere til økt godsmengde fra vei til sjø. Forslaget er i direkte motsetning til det uttalte politisk mål om mer miljøvennlig transport. Arendal havnestyre oppfordrer Kystverket til å foreta en grundig gjennomgang av avgiftsnivået for ISPS. Avgiften vil ha som konsekvens at mindre terminaler ikke kan drives økonomisk forsvarlig, og bli nedlagt. Havner og terminaler er en forutsetning for å oppnå mer gods overført fra vei til sjø. SAK 57/2007: TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ Se tidligere sak no 37 /07, hvor Arendal Havnestyre fattet følgende vedtak: Arendal Havnestyre viser til rettsboken av 19 mai 1976 der retten til vederlagsfri båtplass i det kommunale anlegget er beskrevet. Denne rettigheten bestrides ikke av Arendal havnestyre. Arendal Havnestyre er av den oppfatning at rettsboken og skjønnsforutsetningene ikke hjemler vederlagsfrihet for leietagerne, utover betaling av leie for selve båtplassen. Det er heller ikke rimelig at rettighetshaverne skal kunne reservere seg fra reglement eller tjenester 7

8 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 8 av 9 som er innført av havnestyret gjennom lovlig fattede vedtak. Det vil raskt medføre en uholdbar situasjon i småbåthavnene, dersom enkeltbrukere kan påberope seg å stå over reglementet eller avstå fra å betale for de tjenester som forbrukes i havnen, eller er gjort tilgjenglige med tanke på sikkerhet og servicenivå. Arendal Havnestyre vil derfor oppfordre alle til å solidarisk betale for de tjenester som forbrukes i havnen og samtidig bidra til at disse utgiftene holdes på lavest mulig nivå. Omkostningene ved å inndrive beløpet rettslig gjennom forliksklage står ikke i forhold til beløpenes størrelse. Dersom betalingsoppfordring ikke følges, vil Arendal Havnestyre innhente juridiske vurderinger. Når disse foreligger vil Havnestyret endelig vedta eventuelle rettslige skritt med tanke på å inndrive beløpet. Arendal Havnestyre vil i perioden frem mot rettskraftig dom vurdere å merke de båtplasser som ikke solidarisk betaler for tjenester.. Det er nå innhentet juridisk vurdering slik vedtaket forutsatte. Denne vurderingen konkluderer med at det ikke er en uomtvistelig rett for Arendal Havn til å pålegge rettighetstagerne etter rettsboken å betale for tjenester som er tilgjenglige, dersom de ikke selv er villig eller ønsker det. ref :Juridisk vurdering fra jurist Roald Solberg-Jacobsen. Arendal Havnestyre vedtar å ikke inndrive beløp knyttet til driftsmessige utgifter for 9 rettighetshavere til det kommunale anlegget i Mortenstø. De av rettighetsinnehaverne som har innebetalt (600kr) vil dersom de ønsker få refundert sine utlegg, med mindre de frivillig ønsker å benytte seg av tjenestene. De 9 rettighetsinnehavere skal tilskrives og tilbys å delta frivillig og dermed kunne benytte strøm, vann og elektrisitet mot en årlig avgift på 600kr. De som ikke ønsker å benytte disse tjenester må allikevel erkjenne at bruken av plassene er forpliktet av det til enhver tid gjeldene reglement for småbåthavnene slik det klart fremgår av den innhentede juridiske betenkning, og som har vært etterspurt fra Arendal Havn. Arendal Havnestyre legger til grunn at de rettighetsinnehaverne og evnt fremleiere som ikke ønsker å benytte seg av tjenestene (vann, strøm eller andre tjenester) også faktisk avstår fra å benytte tjenestene, og påføre andre leietagere økte utgifter. Båtplassene vil bli merket i tråd med ovenstående, slik at det ikke skal være noen tvil om at disse tjenestene ikke er tilgjengelige for disse båtplassene. Andre tjenester (uavhengig av om disse krever betaling eller ikke ) og som i fremtiden blir å innføre i havnen, (f.eks web kamera overvåkning, parkeringstillatelser oa) vil ikke bli pålagt eller tilbudt rettighetshavere som ikke deltar frivillig. Vannposter, strømpåler og lys vil på sikt bli omarrangert og bli fysisk plassert tilknyttet områder og plasser som betaler for tjenestene. Arendal havnestyre kan være villig til, under sterk tvil, å akseptere å kompensere for et mindre beløp til saksomkostninger for de 2 rettighetshavere som har benyttet advokat. Arendal havnestyre påpeker at det fra havneadministrasjonen sin side har vært invitert og gjort forsøk på å få til oppklarende møter som på et langt tidligere tidspunkt kunne ha avgjort saken og spart kostnader. 8

9 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 9 av 9 Medlemmer av Arendal Havnestyre bekrefter med sin underskrift at protokollen som ført gjenspeiler det som ble diskutert og vedtatt på møte den 21 desember Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi Knut Mørland Leder Nestleder medlem..... Medlem Medlem Medlem John Tellman Tjuslia J E Olsen(vara Å Haugland) Yngve Paulsen.. Medlem Kristen Bjormyr Protokollfører Rune Hvass Havnefogd 9

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK Protokoll no 7 13 aug08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 13 august 2008. Møte no 7 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-1900 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no Protokoll møte no 6 31 aug 2007.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 31 august 2007. Møte no 6 2007. Tilstede: Liv Marit Moland, Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Nils Løge, Cato

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Protokoll no 1 10jan2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 10 januar 2008. Møte no 1 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi,, John Tellman Tjuslia, Åshild Haugland,

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 08.11.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Protokoll: Havnestyremøte 01 Februar 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Kåre Myhren, Rune Hvass Meldt forfall: Nils Løge, Liv Marit Moland, Trond Knutsen, Erik Sørsdal,

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Protokoll møte no 3 17 april 2007.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen,, Nils Løge, Cato Normann, Eirik

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/1587 / 21 Ordningsverdi: 44/527 Vår saksbehandler Frank Olav Gauslå, tlf 37013738 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget Gnr 44 bnr 527

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007 for ARENDAL HAVNEVESEN KF Årsberetning 2007 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: Rådhusgaten18, Arendal Gjestehavn Org.form Kommunalt Foretak

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 for 1 Årsberetning 2011 Firma: Adresse: Org. form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr 970 541 012 Styringsform: Havnestyre (Havne- og farvannsloven 17) Arendal havn.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12.

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12. Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 05.01.2017 kl. 12:00 15:55 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, møterom 252 Barbu Arkivsak: 16/14184 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Mari Pran (H), Kjetil Vold Archer

Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Mari Pran (H), Kjetil Vold Archer MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 02.02.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp),

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/2123-14 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 Dato: 06.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ronald Bratberg 1633/1/73 - GEIR MYHRA - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201421336/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2009/284-18 Arkiv: 43/26 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 19.07.2015 Klage:Søknad om å beholde eksisterende brygge.sted: Barmen gnr. 43 bnr. 26Tiltakshaver/Søker/Klager:

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Ørland kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr60 bnrl - klager: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ørland kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr60 bnrl - klager: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ikt/o Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 08.Ol.2016 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Rådgivar Bente Thomes Kosberg, 71 25 84 78 Vår ref. 2015/5593/BETH/423.1 Deres ref. 10178/2015 Ørland

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDAL HAVNEVESEN KF

VEDTEKTER FOR ARENDAL HAVNEVESEN KF KAP 1: NAVN FORMÅL KONTORSTED 1-1: Navn, overordnet organisering, kontorsted Arendal havnevesen er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11. Arendal havnevesen eies av Arendal

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

OMGJØRING AV TILLATELSE TIL ENDRING ETTER KLAGE/ AVSLAG PÅ SØKNAD

OMGJØRING AV TILLATELSE TIL ENDRING ETTER KLAGE/ AVSLAG PÅ SØKNAD ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Johan-

Detaljer

Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese Bruun Arkiv: GNR 110/287 Arkivsaksnr.: 03/00287-016 Dato: 19.05.2005 110/287, LANGES GATE 5, MISJONSKIRKEN KLAGE PÅ ILAGT TVANGSMULKT INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fyllingsdalen, gnr. 28, bnr. 259, Straumsgrendbukten. Ny behandling av klagesak om tillatelse til forlengelse av flytebrygge med utliggere.

Fyllingsdalen, gnr. 28, bnr. 259, Straumsgrendbukten. Ny behandling av klagesak om tillatelse til forlengelse av flytebrygge med utliggere. Byrådssak 182/12 Fyllingsdalen, gnr. 28, bnr. 259, Straumsgrendbukten. Ny behandling av klagesak om tillatelse til forlengelse av flytebrygge med utliggere. ANLS EBYGG-5210-200707450-104 Hva saken gjelder:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Hanna Kristensen Husabø

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Hanna Kristensen Husabø Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/00926-14 Hanna Kristensen Husabø 07.06.2017 Gnr 111 bnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Sameiet Rådhusgaten 16 Dato: 07.03.2014 Rådhusgaten 16 Vår ref: 2013/9602-13 4836 ARENDAL Deres ref: Att. Jarl Frivold Arkivkode: 501/240 Saksbeh.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandler, innvalgstelefon Rådgivar Bente Røsok Thornes, 71 25 84 78 Vår dato 15.6.29 Deres dato 9.3.29 Vår ref. 29/185BETH/35 Deres ref. ASHA/9/22-6/37 M8 Møre og Romsdal

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Stærk & Co. a.s. Havnegt. 1 4836 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2009/210/19/84/363 Jørgen Ubisch, 371 99 561 29.01.2010

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe:2011/9659-11 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Trond Fjeseth - avklaringer vedr. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET innkalles til møte 20.09.2006 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8. etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR PLANUTVALGET DEN 20.09.2006 Saksnummer

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer.

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer. Bergen Kommune Etat for byggesak og Private Planer Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 15.03.12 Vedr. sak nr. 201127343, Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 05.09.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Saksnr.: /18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten PLAN- OG BYGNINGSETATEN Fagnotat Saksnr.: 201619215/18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 06.12.2017 Kl. 12:00-15:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer