Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll: Havnestyremøte 17 desember 2007. Møte no 8 2007."

Transkript

1 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 1 av 9 Protokoll: Havnestyremøte 17 desember Møte no Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, Kristen Bjormyr, John Tellman Tjuslia, Knut Mørland, Jan Erland Olsen (vara for Åshild Haugland), Yngve Paulsen, Rune Hvass Forfall: Åshild Haugland. Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Protokoll legges på nett fredag 28 desember, med melding til lokal presse Protokoll forrige møte, godkjent og underskrevet. ( ref vedtekter 2-2) AGENDA: Til behandling under styremøte: Innkalling: Godkjent Dagsorden: Godkjent AGENDA: SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. SAK 49/2007: OFFISIELT ÅPNINGSARR. EYDEHAVN SOMMER SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER DRIFT OG KONTRAKT SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN SAK 53/2007: SØKNAD OM MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ KROSSEN, TROMØYA (1ste gangs behandling i havnestyret da Havnefogden er berørt av tiltaket.) SAK 55/2007: VURDERING AV BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV I ARENDAL HAVNEDISTRIKT. SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET SAK 57/2007: FORSLAG TIL LØSNING AV TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ 1

2 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 2 av 9 INFORMASJON TIL STYRET: - Havnekran: Status vedr kjøp. - Bold Monarch Stor NATO sjømilitær øvelse i distriktet sommeren med Arendal som week-end havn for mange skip fra mange nasjoner. - Hjullaster. Brukt innkjøpt Status :vesentlige utbedringskostnader - Pollen. Fremtidig bruk av og organisering av båter. Mulig flytting av større båter og fergekaier noe lengre ut. Saken skal diskuteres senere. - Sandvikodden godkjent av Kystverket for skipsanløp etter ISPS koden. SAK 48/2007: ENDRINGSMELDING TIL BRØNNØYSUND REGISTERET. Ref vedtekter for Arendal Havnevesen KF 1-1: Arendal havnevesen skal være registrert i foretaksregisteret. Etter valget 2007 må endringer rapporteres til Brønnøysund. Arendal Havnestyre sender samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett (www.brreg.no.) til Brønnøysundregisteret etter endring av styrets sammensetning. Styrets medlemmer og vara må oppgi personalia og signere. Styret samlet skal ha signatur og havnefogd har Prokura. Dette skal gjenspeiles i endringsmeldingen. SAK 49/2007: OFFISIELL ÅPNING EYDEHAVN SOMMER 2008 Arendal Havn overtar kaifront og arealer og flytter byens kommersielle havnevirksomhet til Eydehavn sommeren Etableringen av Arendal Havn på Eydehavn sommeren 2008 er en betydelig hendelse lokalt og bør markeres. I samarbeid med Canal Street, og andre etablerte Eydehavns bedrifter vil historien, transformasjonen og Arendal Havns etablering på Eydehavn bli markert gjennom et folkelig arrangement, i eller ved havneområdet i siste del av juli Arendal havn kan, sammen med andre aktører, gi Canal Street garanti for usolgte billetter slik at arrangementet allerede nå kan sikres. Arendal Havn bør videre delta direkte i markedsføring og profilering av arrangementet, knyttet opp mot åpningsseremoni/konsert/arrangement i samarbeid med Canal Street.. Arendal Havnestyre vedtar å stille kr som garanti til arrangør for event. usolgte billetter ifm åpningsarrangement på Eydehavn. Arendal Havns egne gjester inngår i garantibeløpet. Beløpet ( ) dekkes over drift fra konto havn. Arendal Havnestyre vedtar å promotere og markedsføre åpningen av Arendal havn gjennom å avsette kr til markedsføring av åpningsarrangementet i nært samarbeid med arrangør. Beløpet (50 000) dekkes over drift fra konto havn. 2

3 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 3 av 9 SAK 50/2007: MØTEPLAN HAVNESTYRET 2008 (Ref tidligere vedtak i sak 47/07 Møteplan første halvår 2008 som nedenfor gjengitt: Sted: Styrerommet Gjestehavna; Rådhusgaten 18 Tyholmen. Torsdag 10 januar kl Mandag 11 februar kl Mandag 3 mars kl kl Torsdag 10 april kl Mandag 05 mai kl Torsdag 12 juni kl SAK 51/2007: GJESTEHAVN MINDRE ENDRINGER I DRIFTEN Arendal Gjestehavn er bygningsmessig vesentlig oppgradert sesongen Kontrakt med nye drivere inngått før sesongen Driften er evaluert og begge parter er enig i behovet for enkelte justeringer av konseptet. Kontrakten mellom partene, er svært detaljert, slik at det foreslås å lage helt ny kontrakt som reflekterer endringer vedr leie og drift i Arendal gjestehavn. Arendal Havnestyre vedtar å annullere gjeldene kontrakt med Rådhusbrygga Restaurant. Ny og omarbeidet kontrakt som gjenspeiler nødvendig endringer ved driften skal utarbeides. SAK 52/2007: EIENDOMSOVERDRAGELSER TYHOLMEN Bakgrunn for saken Tidligere sak 00/3943, bystyret vedr eiendommer Arendal Havn og Arendal Kommune på Tyholmen. Arendal havn eier kaifront og inntil 4 meters bredde fra denne. Arendal Kommune eier bakenforliggende areal. Det er ikke foretatt formelle tinglysninger av eiendommer i tråd med vedtak i sak 00/3943, slik at deler av eiendommene fortsatt er tinglyst under Arendal Havnevesen. Ifm ferdigstillelse av Tyholmen hotell, skal Arendal Kommune tinglyse deler av disse arealene over til Tyholmen hotell. Saken er av mer formell karakter enn bortfall av faktisk disposisjonsrett. Arendal havnestyret delegerer til Havnefogden å signere for eiendomsoverdragelser og fremtidige endringer som naturlig følger av bystyrets vedtak i sak 00/3943 på Tyholmen og som initieres av Arendal Kommune. 3

4 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 4 av 9 SAK 53/2007: SØKNAD OM ETABLERING AV MIDLERTIDIG GJESTEHAVN PÅ HOVE I PERIODEN 15 MAI 15 AUGUST. Til sakens formelle behandling: Havnestyrets leder ba havnestyret vurdere hennes habilitet i sak 53/2007, og eventuelt vedta innhabilitet da hun også sitter som nestleder i styret for Hove drift og utviklingsselskap. Havnestyret vedtok med 4 mot 2 stemmer at havnestyrets leder i denne saken erklæres innhabil. Hove drift og utviklingsselskap AS søker på vegne av Flexitjenester AS om å få legge ut flytebrygger og etablere gjestehavn ved Hove camping. Et tilsvarende midlertidig anlegg ble tillatt oppført sommeren Dette anlegget fikk problemer med mooringsfestene under drift. Arendal Havnestyre er myndighet og skal avgjøre saken ihht Havne og farvannsloven 17, 2. Med tanke på de viktige verneinteressene som knytter seg til Hove området, anser havnestyret det som viktig at andre myndigheter får mulighet til å uttale seg om saken. Det anføres til saken: 1. Et midlertidig anlegg i sjø skal og kan i prinsippet godkjennes etter havne og farvannsloven. 2. Verneinteressene i Hove området er store slik at saken også bør oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling til uttalelse. Overnattende og besøkende båter kan ha påvirkning på det lokal miljøet. 3. Det er andre gang at anlegget søkes oppført. Dette gir grunn for å vurdere om anlegget får en karakter av permanent heller enn midlertidig, og også bør vurderes ihht Plan og bygningslov. Saken vil derfor oversendes Arendal kommune som planmyndighet. 4. Det tillegges ikke vekt ved behandling etter havne og farvannslov at anlegget er/kan være en konkurrent til Arendal Gjestehavn, som eies og drives av Arendal Havnevesen KF. 5. I en gjestehavn hvor mennesker sover om bord i tett fortøyde båter, bør det stilles strenge krav til f.eks brannsikkerhet og tilkomst for brannkorps. Direktoratet for sikkerhet og beredskap DSBhar utarbeidet retningslinjer for brannsikkerhet i gjestehavner. Disse administreres av brannsjefen lokalt, men er ikke et lovpålagt krav. Arendal Havnestyre er positive til etablering av en midlertidig gjestehavn på Hove, og den fysiske plasseringen kan tillates med hjemmel i Havne og farvannslovens 17, 2 ledd. Arendal havnestyre vil bla pga de sterke verne og friluftsinteressene i området, og det at anlegget nå søkes etablert for andre gang og fordi det må stilles høye krav til sikkerheten i en gjestehavn be Fylkesmann, Fylkeskommunen og Arendal Kommune om uttalelse i saken før en eventuell endelig godkjenning gis. Arendal havnestyre oversender derfor søknad til uttalelse/behandling hos Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen og Arendal Kommune for å sikre at tiltaket er i tråd med gjeldene lovverk og områdets spesielle verneinteresser. Arendal havnestyre pålegger havnefogden å bistå tiltakshaver i prosessen, der dette er naturlig, og så langt mulig forsikre at anlegget blir planlagt og evnt. installert og driftet på en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte. 4

5 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 5 av 9 SAK 54/2007: SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTBU PÅ GNR 221, BNR 39 KROSSEN, TROMØYA. KARL THORE PEDERSEN. Til sakens formelle behandling: Havnefogden har informert havnestyret at nært familiemedlem er hjemmelshaver til naboeiendom og har båtplass som kan berøres av tiltaket. Havnefogd har normalt delegert vedtaksrett i slike saker men som begrunnet ovenfor er denne søknad behandlet av Arendal Havnestyre. Det er søkt om å anlegge båtbu i Klovebukt på Gnr 221, Bnr 39 på Krossen, Tromøy tilhørende Karl Thore Pedersen. Det er mottatt 2 naboprotester til tiltaket. Arendal Havnestyre fattet slik vedtak i saken: VEDRØRENDE SØKNAD, OPPFØRING AV BÅTBU, GNR 221, BNR 39 KLOVEBUKTA, KROSSEN, TROMØY, KARL THORE PEDERSEN ARENDAL HAVNEDISTRIKT, SJØKART NO 7. I medhold til Lov om Havner og Farvann paragraf 18, annet ledd, Forskrift om bruk av og orden i Arendal havnedistrikt 5-5 (gjeldende fra 1 august 2001) og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 2-3 og 2-4, skal Arendal Havnestyre gi begrunnede pålegg, avslag eller tillatelser til alle tiltak som tenkes gjennomført i havnedistriktets farvann og strandsoner. Denne saken er vedtatt av Arendal havnestyre i møte den 17 desember 2007, sak 54/2007. Havnefogden som normalt har delegert vedtaksmyndighet for utbygningssaker, har informert havnestyret at han er direkte berørt av tiltaket ved å disponere tinglyst brygge og båtplass i samme området. 1ste gangs behandling er derfor gjort av et samlet Havnestyre. En tillatelse eller avslag etter havne-og farvannsloven hjemler ingen automatisk godkjennelse eller avslag etter plan og bygningsloven, eller annet relevant lovverk dersom tiltaket krever slik godkjennelse. Ansvarlig søker må forvisse seg om at arbeidet, tiltaket eller anlegget også er godkjent av andre relevante myndigheter og annet relevant lovverk før arbeidet igangsettes. Avgjørelse Arendal Havnestyre gir tillatelse til oppføring av sjøbod innerst i Klove, slik det fremgår av søknad med hjemmel i havne og farvannsloven 17 andre ledd. Forutsetninger Tiltaket tillates under forutsetning av at tinglyste rettigheter til båtplass i området ikke forringes, endres eller omarrangeres uten rettighethavernes samtykke. Arendal havnestyre påpeker at bukten er for grunn og innløpet for trangt til båter større enn jollestørrelse. Større båter kan ikke ankomme sjøveien, medmindre det foretas mudring og sprengning. Det er ikke søkt om og heller ikke gitt tillatelse til slike arbeider. Begrunnelse Båtbua vil ikke være til hinder eller fare for båttrafikken i området. Båtbua i seg selv, vil ikke hindre bruk av allerede etablerte båtplasser, tinglyste rettigheter eller hindre allmennhetens bruk. Det fremgår ikke av søknad hvordan tiltakshaver har tenkt å frakte båter til båtbua gjennom bukten og forbi etablerte båtplasser men dette er i seg selv ikke grunn til å avslå tiltaket etter havne og farvannslov. 5

6 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 6 av 9 Det er innkommet naboprotester fra hhv: Anne Karin B. og Jan D. Kittilsen: Båthuset vil også så langt vi kan forstå skape problemer for de båtplasser som allerede finnes i Klove hvorav flere er tinglyste. Vi kan heller ikke se at adkomstmulighetene med båt til båthuset, slik det nå er vist, er til stede for større båter enn robåter. Stiller derfor spørsmål om behovet for et slikt tiltak på det aktuelle stedet. Og Hanne og Therese Kiserud Ut fra tegningene ser det ut til at det aktuelle bygget vil hindre oss i å kunne ta opp og sette ut båter i bukten. Da utløpet fra bukten hvor båthuset er tenkt plassert begrenser størrelsen på båter til ca 15 fot, blir enden av bukten ( her er det kun en slakk stigning til veinivå) brukt til manuelt å ta opp og sette ut båter. Havnestyret har vurdert de argumenter som fremføres, men båthusets plassering hindrer ikke den fortøyning og det fortøyningsarrangement som er etablert i bukten. Adkomst mulighetene med båt til båthuset er begrenset, spesielt gjennom bukten. Det er i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag til å nekte oppføring etter havne og farvannslov. Båt kan f.eks lovlig fraktes langs vei til båthuset. Det er gode og alternative utsettingspunkter for båteiere i bukten, båthuset vil derfor ikke hindre slik aktivitet i området. Klageadgang: En eventuell klage på avgjørelsene eller behandlingen etter havne og farvannsloven skal rettes til Arendal Havnestyre innen rimelig tid. Dersom Arendal havnestyre finner å opprettholde sitt vedtaket, vil saken bli oversendt til Kystverket hovedkontoret for endelig behandling. SAK 55/2007: BETALING FOR SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV. Arendal Havnestyre er myndighet og skal behandle og fatte vedtak etter havne og farvannslov for alle tiltak i eller ved havnedistriktets sjøarealer og strandsoner. Saksbehandlingen er tidkrevende og saksmengden øker kraftig. (2006: 42 saker / 2007: 115 saker) I flere tilfeller kan saker kun avgjøres etter befaring. Arendal Havnestyre ønsker derfor å vurdere mulighetene for å innføre kostprisbetaling for saksbehandling etter havne og farvannslov. Formålet er å sikre en forsvarlig saksbehandling innen rimelig tid, ved at det avsettes tilstrekkelige ressurser til saksbehandlingen. Kostnadene bør søkes inndekket gjennom brukerbetaling til kostpris. Det vil være avgjørende at dette koordineres med Arendal Kommune, og aller helst administreres samlet. Eventuell innføring av brukerbetaling må hjemles i lov eller vedtak, og vil sannsynlig kreve vedtektsendringer for Arendal Havnevesen KF og må derfor forberedes som egen sak til bystyret. Arendal havnestyre viser til økende saksmengde knyttet til myndighetsutøvelse etter havne og farvannslov og fastslår at det er behov for mer ressurser til saksbehandling. Havnestyrets medlemmer vil diskutere med egne partier i bystyret, og utrede muligheten for innføring av 6

7 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 7 av 9 brukerbetaling, alternativt andre kompensasjonsmåter for å sikre nok ressurser og styrke saksbehandlingen. Havneadministrasjonen skal samtidig undersøke med andre byer om slik betaling er innført eller vurderes innført andre steder. Endelig vedtak i saken gjøres senere SAK 56/2007: INNFØRING AV NY ÅRLIG ISPS AVGIFT TIL KYSTVERKET OG HØRING OM NYE SATSER FOR KYSTGEBYR Kystverket kan ihht til forskrift innkreve årlig avgift fra alle ISPS godkjente havneterminaler. For 2007 er avgiften satt til kr per terminal, uten differensiering for antall anløp eller godsomsetning. De fleste havner i Norge er sterkt uenig i at denne avgiften pålegges, og prinsippet med at Staten (gjennom Kystverket) fakturerer Kommuner og havner for sikringstiltak som staten innfører gjennom lov er prinsipielt uheldig og uforståelig. Det er urimelig at det ikke differensieres avhengig av antall anløp eller havnens omsetning. Dette rammer naturlig de minste havnene og terminalene svært hardt. Avgiften er derfor i direkte motsetning til det uttalte politiske mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og en mer helhetlig og miljøvennlig gods og vare transport. Det er uheldig og underlig at Kystverket gjennom innføring og innkreving av disse gebyrer ikke bare fremstår som det størst faktiske hinderet for å overføre mer gods til sjø, men faktisk sterkt medvirker til den stikk motsatte utviklingen. Kystverket har videre oversendt per brev datert 30 oktober 2007 forslag til nye gebyrsatser for Uten å gå inn på de detaljerte utregninger som legges til grunn, finner Arendal havnestyre det vanskelig å forstå at Kystverket kompenserer synkende trafikk med økte gebyrer for at Kystverkets budsjett skal balansere. Det er det totale avgiftsnivået for sjøfrakt, hvorav Kystverkets avgifter utgjør en vesentlig del, som er avgjørende for å få overført mer gods fra vei til sjø. Kystverkets gebyrer og avgifter må ned og synkende trafikk må møtes med kostnadsreduserende tiltak, ikke økning i gebyrer. Arendal havnestyre henstiller til Kystverket om å trekke forslaget til nye gebyrsatser for 2008, og gjennomføre nødvendige kostnads reduserende tiltak som kan stimulere til økt godsmengde fra vei til sjø. Forslaget er i direkte motsetning til det uttalte politisk mål om mer miljøvennlig transport. Arendal havnestyre oppfordrer Kystverket til å foreta en grundig gjennomgang av avgiftsnivået for ISPS. Avgiften vil ha som konsekvens at mindre terminaler ikke kan drives økonomisk forsvarlig, og bli nedlagt. Havner og terminaler er en forutsetning for å oppnå mer gods overført fra vei til sjø. SAK 57/2007: TVIST OM BRUKERBETALING FOR TINGLYSTE BÅTPLASSER I MORTENSTØ Se tidligere sak no 37 /07, hvor Arendal Havnestyre fattet følgende vedtak: Arendal Havnestyre viser til rettsboken av 19 mai 1976 der retten til vederlagsfri båtplass i det kommunale anlegget er beskrevet. Denne rettigheten bestrides ikke av Arendal havnestyre. Arendal Havnestyre er av den oppfatning at rettsboken og skjønnsforutsetningene ikke hjemler vederlagsfrihet for leietagerne, utover betaling av leie for selve båtplassen. Det er heller ikke rimelig at rettighetshaverne skal kunne reservere seg fra reglement eller tjenester 7

8 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 8 av 9 som er innført av havnestyret gjennom lovlig fattede vedtak. Det vil raskt medføre en uholdbar situasjon i småbåthavnene, dersom enkeltbrukere kan påberope seg å stå over reglementet eller avstå fra å betale for de tjenester som forbrukes i havnen, eller er gjort tilgjenglige med tanke på sikkerhet og servicenivå. Arendal Havnestyre vil derfor oppfordre alle til å solidarisk betale for de tjenester som forbrukes i havnen og samtidig bidra til at disse utgiftene holdes på lavest mulig nivå. Omkostningene ved å inndrive beløpet rettslig gjennom forliksklage står ikke i forhold til beløpenes størrelse. Dersom betalingsoppfordring ikke følges, vil Arendal Havnestyre innhente juridiske vurderinger. Når disse foreligger vil Havnestyret endelig vedta eventuelle rettslige skritt med tanke på å inndrive beløpet. Arendal Havnestyre vil i perioden frem mot rettskraftig dom vurdere å merke de båtplasser som ikke solidarisk betaler for tjenester.. Det er nå innhentet juridisk vurdering slik vedtaket forutsatte. Denne vurderingen konkluderer med at det ikke er en uomtvistelig rett for Arendal Havn til å pålegge rettighetstagerne etter rettsboken å betale for tjenester som er tilgjenglige, dersom de ikke selv er villig eller ønsker det. ref :Juridisk vurdering fra jurist Roald Solberg-Jacobsen. Arendal Havnestyre vedtar å ikke inndrive beløp knyttet til driftsmessige utgifter for 9 rettighetshavere til det kommunale anlegget i Mortenstø. De av rettighetsinnehaverne som har innebetalt (600kr) vil dersom de ønsker få refundert sine utlegg, med mindre de frivillig ønsker å benytte seg av tjenestene. De 9 rettighetsinnehavere skal tilskrives og tilbys å delta frivillig og dermed kunne benytte strøm, vann og elektrisitet mot en årlig avgift på 600kr. De som ikke ønsker å benytte disse tjenester må allikevel erkjenne at bruken av plassene er forpliktet av det til enhver tid gjeldene reglement for småbåthavnene slik det klart fremgår av den innhentede juridiske betenkning, og som har vært etterspurt fra Arendal Havn. Arendal Havnestyre legger til grunn at de rettighetsinnehaverne og evnt fremleiere som ikke ønsker å benytte seg av tjenestene (vann, strøm eller andre tjenester) også faktisk avstår fra å benytte tjenestene, og påføre andre leietagere økte utgifter. Båtplassene vil bli merket i tråd med ovenstående, slik at det ikke skal være noen tvil om at disse tjenestene ikke er tilgjengelige for disse båtplassene. Andre tjenester (uavhengig av om disse krever betaling eller ikke ) og som i fremtiden blir å innføre i havnen, (f.eks web kamera overvåkning, parkeringstillatelser oa) vil ikke bli pålagt eller tilbudt rettighetshavere som ikke deltar frivillig. Vannposter, strømpåler og lys vil på sikt bli omarrangert og bli fysisk plassert tilknyttet områder og plasser som betaler for tjenestene. Arendal havnestyre kan være villig til, under sterk tvil, å akseptere å kompensere for et mindre beløp til saksomkostninger for de 2 rettighetshavere som har benyttet advokat. Arendal havnestyre påpeker at det fra havneadministrasjonen sin side har vært invitert og gjort forsøk på å få til oppklarende møter som på et langt tidligere tidspunkt kunne ha avgjort saken og spart kostnader. 8

9 Protokoll møte no 8 17 des 2007.doc Side 9 av 9 Medlemmer av Arendal Havnestyre bekrefter med sin underskrift at protokollen som ført gjenspeiler det som ble diskutert og vedtatt på møte den 21 desember Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi Knut Mørland Leder Nestleder medlem..... Medlem Medlem Medlem John Tellman Tjuslia J E Olsen(vara Å Haugland) Yngve Paulsen.. Medlem Kristen Bjormyr Protokollfører Rune Hvass Havnefogd 9

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012. INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 01 februar 2012 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2012 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 07 mars kl 1700 Havnekontoret

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 54/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01. ARENDAL KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.2011 Tid: 14:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 37 01 36 42. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer